SAUGOS DARBE REIKŠMĖ IR UŽDAVINIAI

TURINYS

ĮVADAS 3

1. Darbų saugos reikšmė 4

2. Saugos darbe uždaviniai 4

2.1 Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai 5

2.2 Darbuotojų apsauga nuo pavojingų veiksnių 6

2.3 Jauni asmenys, moteris ir invalidai 6

2.4 Veiksmai pavojaus atveju 7

IŠVADOS 8

LITERATŪRA 9ĮVADAS

Darbuotojų saugos problema ypač aktuali nes pažeidžiant šios sistemos pagrindus, žmonėms padaroma ne tik moralinė, bet dažnai ir žala sveikatai, kartais sukeliamas pavojus jo gyvybei. Teisiniu požiūriu įvertinti tokius įstatymo, dažnai net konstitucinių garantijų pažeidimus yra nelengva nes tiek darbdavys, tiek darbuojas stengiasi konfliktinę situaciją interpretuoti savo naudai.

Turėdami Lietuvoje daug pramonės objektų naudojančių gamybos procese ssudėtingą technologiją, gyvename ne labai jau saugiomis sąlygomis. Saugos rūpestis yra kiek galima sumažinti kylančius šio sudėtingo gyvenimo pavojus. Kiekvienas statinys ar pastatas, įmonė ar automobilis, kelias ar geležinkelis turi būti tinkamai suprojektuotas, pastatytas ir saugiai eksploatuojamas.

Dažniausiai avarijos (avarija — nenumatytas įvykis dėl darbo priemonių gedimo, darbo arba technologinių procesų pažeidimo ar kitų nenumatytų aplinkybių sukilęs pavojus žmonėms ir padaręs žalą darbuotojo sveikatai) kyla dėl techninių priežasčių, technologinio proceso pažeidimų, saugaus darbo taisyklių nepaisymo, taip pat ir dėl paprasčiausio abejingumo, nnepakankamo darbuotojų pasirengimo ir dėl to daromų klaidų. Jų metu į aplinką gali įsiveržti radioaktyviosios ir cheminės nuodingos medžiagos, įvykti sprogimai, gaisrai. Gali būti avarijos komunalinio ūkio sistemoje statinių griuvimas, avarijos vandentiekio ir kanalizacijos įrenginiuose. Gaisrai ir sprogimai gali įvykti ggamyklose, kuro bazėse ir panašiai.

Visus šiuos darbus prižiūri įvairios valstybinės priežiūros tarnybos. Darbų saugos, statybos priežiūros, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, komunalinio ūkio ir higienos tarnybos turi rūpintis, kad visa tai, kas mus supa, — būtų saugu.

Šiame darbe pabandysiu aprašyti kaip išvengti nelaimingų atsitikimų darbe, kokios turi būti darbo sąlygos dirbant su kenksmingais veiksniais, kokias teises turi moteris, invalidai ir jauni asmenys, kai turi elgtis vadovas atsitikus avarijai?1. Darbų saugos reikšmė

Darbe dažnai atsitinka įvairūs nelaimingi atsitikimai. Tai gali atsitikti dėl darbuotojo neatidumo arba dėl darbdavio kaltes.

Darbdavys — visų rūšių įmonių savininkai arba jų vadovai paskirti, išrinkti ar kitokia tvarka įgiję įgaliojimus pagal tų įmonių įstatymus. Darbuotojas — asmuo dirbantis darbdavio paskirtoje vietoje pagal sutartį.

Darbo saugos reikšmė yra :

1. Suteikti darbuotojams sauges ddarbo sąlygas.

2. Nustatyti teisines nuostatas ir reikalavimus, siekiant apsaugoti darbuotojus ir sumažinti profesinę riziką.

3. Profesinės rizikos įvertinimas, nelaimingų atsitikimų darbe, bei profesinių lygų tyrimo tvarkos profesinės nuostatos.

4. Darbo saugos ir sveikatos reikalavimų laikymasis dirbantiems jauniems žmonėms, moterims, nėščioms, invalidams.

5. Atsakomybė už darbo saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymasis.2. Saugos darbe uždaviniai

• Sudaryti darbuotojo saugos ir sveikatos garantijas

• Sudarant darbuotojams sauges nekenksmingas darbo sąlygas vadovautis Darbo kodeksu.

• Nuolat kontroliuoti, kad įmonėje būtų naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės

• Išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

• Informuoti darbuotojus, kaip elgtis pavojaus atveju.

• Kiti.2.1 DDarbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai

Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos saugios darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį. Saugia ir sveikas darbo sąlygas turi sudaryti darbdavys. Jeigu nėra pakankamai saugių darbo sąlygų darbuotojas turi teisę kreiptis į darbuotojų atstovą ar kitą asmenį, kuris yra įgaliotas darbdavio.

Siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, kiekvienoje įmonėje privalo būti įsteigta darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba. Ją gali sudaryti gali vienas ar daugiau darbuotojų — saugos ir sveikatos specialistų. Jeigu tarnyba nesteigdama, darbdavys samdo įstaigą arba vieną ar daugiau šios srities specialistų. Paskirtų ar pasamdytų specialistų turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.

Kiekvieno darbuotojo ir darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti Darbuotoju saugos ir sveikatos įstatymą.ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. Patalpos kuriose dirba darbuotojai ir kur yra įrengtos darbo vietos turi būti keletas avarinių išėjimų ir evakuacinių kelių. Darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai darbo vietų įrengimui įmonės statiniuose ir įmonės teritorijoje nustatomi projektuojant įmonės, darbo vietų, įvertinant naudojamų darbo priemonių saugaus naudojimo reikalavimus vadovaujantis DDarboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, iš jų ir higienos normomis. Darbo vietos ir įmonės teritorija turi, kur yra rizikinga dirbti privalo būti pažymėtos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytais ženklais.

Darbo priemonės įmonėse privalo būti techniškai tvarkingos, atitikti visus reikalavimus. Jos turi būti suprojektuotos, pagamintos ir įrengtos darbo vietoje taip, kad darbuotojui nebūtų pavojaus darbo vietoje. Darbo priemonių keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose nustatytų ribinių dydžių.2.2 Darbuotojų apsauga nuo pavojingų veiksnių

Įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų cheminių medžiagų ir biologinių medžiagų naudojimu turi būti numatytos ir įgyvendintos priemonės, apsaugančios darbuotojus nuo tokiu medžiagų poveikio. Darbo saugos tikslas apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų cheminių medžiagų, bei preparatų ir biologinių medžiagų poveikio. Naudojant pavojingas medžiagas neturi būti viršijamos numatytos normos darbo aplinkos ore. Darbuotojai dirbantys tokiose įmonėse turi būti supažindinti su įmonėje naudojamų nuodingų medžiagų poveikiu sveikatai. Darbuotojams turi būti išduoti specialūs tokiam darbui tinkančios apsaugos priemonės ir speciali apranga. Įmonių patalpos , kuriose vykdoma bet kokia veikla, susijusi su pavojingomis medžiagomis privalo būti pažymėtos specialiais įspėjamaisiais ženklais, kad pašalinai negalėtų ten įeiti be leidimo ir specialios aprangos. Naudojant pavojingą cheminę medžiagą darbuotojai privalo vadovautis informacija ir rreikalavimais, nurodytais saugos dokumento lape.2.3 Jauni asmenys, moteris ir invalidai

Jaunas asmuo — asmuo iki 18 metų. Priimdami į darbą jauną asmenį darbdaviai privalo užtikrinti jo amžių atitinkančias darbo sąlygas. Suteiktas darbas turi būti saugus, nekelti pavojaus sveikatai, fiziniai ir protiniai raidai, nepakenkti mokymuisi. Jauniems žmonėms yra nustatomas sutrumpintas darbo laikas. Prieš įdarbinant jauną asmenį darbdavys arba jam atstovaujantis asmuo privalo organizuoti, kad būtų įvertinta:

• ar darbas yra leistinas jaunas asmeniui, ar darbo aplinkoje nėra kenksmingų veiksnių kenkiančių sveikatai;

• darbo vietos ir darbo aplinkos reikalavimus, ar jie atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;

• jauno asmens gebėjimą suvokti ir vykdyti darbuotojų saugaus ir sveikatos reikalavimus bei fizines galimybes atlikti pavedamus darbus.

Neseniai pagimdžiusi moteris — motina, pateikusi darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažimą apie gimdimą ir augantį vaiką, kol jam sukaks vieneri metai. Krutimi maitinanti moteris — motina pateikusi darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažimą, kad augina ir krutimi maitina savo vaiką iki vienerių metų. Nesčia moteris — darbuotoja peateikusi darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažimą, patvirtinančią nėštumą.

Nesčioms , neseniai pagimdžiusioms ir krūtimi maitinančioms turi būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos. Šios moteris gali pasirinkti dirbti visą darbo laiką ar ne. Šios moteris negali dirbti su cheminėmis ir kitokiomis medžiagomis, kurios gali pakenkti motinai ar vaikui.

Invalidas

— neigalus asmuo, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sveikatos trūkumų norminės teisės aktų nuststyta tvarka pripažintas ribotas darbingumas. Dirbančių invalidų saugą ir sveikatą garantuoja Darbo kodeksas ir kiti įstatymai.2.4 Veiksmai pavojaus atveju

Vadovas atsako už visų pajėgų valdymą, jų tinkamą panaudojimą, tikslina jų uždavinius, informuoja CSD regioninį skyrių ir savivaldybę apie nelaimės pobūdį, keliamą grėsmę darbuotojams bei aplinkiniams.

Avarijos gali kilti dėl: techninių veiksmų, darbuotojų neatsargumo arba taisyklių nesilaikimo ir dėl kenkėjiškų veiksnių. Įvykus avarijai pirmiausia reikia gelbėti žmones ir tolesnių galimų aavarijos padarinių sumažinimu. Pavojaus metu gali kilti sąmyšis, todėl būtina imtis priemonių jam slopinti, šalinti jo priežastys. Kiekviena įmonė ir visi jos padaliniai privalo turėti darbuotojų evakuavimo planus. Darbuotajai pavojaus atveju turi teisę nutraukti darbus ir palikti darbo vietas. Visos žinios apie avarija ir vykstančius darbus turi būti skubiai pranešti įmonės vadovui arba jį pavaduojančiam asmeniai, kad jis galėtų patikslinti ką reikia daryti. (1 priedas)IŠVADOS

Demokratinėje valstybėje žmogus turi prigimtinę ir konstitucinę teisę laisvai pasirinkti darbą bei verslą, turėti tinkamas saugias iir sveikas darbo sąlygas. Darbas su žmonėmis yra labai atsakingas, kiekvienas darbdavys turi žinoti ir ne tik žinoti, bet ir vykdyti, laikytis įstatymų ir taisyklių. Darbuotojas turi teisę turėti sauges darbo teises pagal Lietuvos Respublikos konstituciją kiekvienan darbuotojui privalo būti ssudarytos darbo sąlygos neatsižvelgiant į įmonės veiklą, darbo sutarties rūsį, darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo aplinką ir t. t.

Norint užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisinį reguliavimą būsimam teisininkui būtina gerai išmanyti istatymus ir poistatyminius aktus, su šia sritimi susijusius nutarimus.

Darbo sauga apsaugo žmonių teises, jų sveikatą, neleidžia darbdaviui išnaudoti darbuotojus. Rašydama darbą remiausi Darbuotoju saugos ir sveikatos įstatymu. Darbuotojui, kuris pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius dokumentus, kuriuos privalėjo vykdyti ir su jais buvo supažindintas, taikoma įstatymu numatyti atsakomybė. Darbuotoju saugos ir sveikatos įstatymo 46 straipsnis.LITERATŪRA

1. MILAŠAUSKAS, A. Civilinės saugos pagrindai. Vilnius, 1996. 312 psl. ISBN 9986-715-11-3

2. BALAŠAITIS, Vėtrūnas. Civilinė sauga. Vilnius ,1998.120 psl. ISBN 9986-462-09-06

3. Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. VVilnius, 2003 m. liepos 1 d.

4. TARTILAS, Juozas. Darbuojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentas. Vilnius, 2003. 45 psl. ISBN 9955-563-13-3

1 priedas