Apskaitos kompiuterizavimas UAB „Informacinės technologijos“

Įvadas

Šiuolaikinėje organizacijoje apskaitos informacija yra pagrindinis rodiklis, leidžiantis įmonei efektyviai veikti, jei ši informacija yra tinkamai apdorojama ir taikoma.

Labai svarbi įmonės sėkmingos veiklos prielaida – patikima finansų apskaita. Naudodamiesi kompiuterizuota apskaitos sistema, išspręsite daugybę apskaitos problemų, padidinsite apskaitininkų darbo našumą ir informacijos patikimumą, sutvarkysite raštvedybą, paspartinsite apyvartą. Kitas kompiuterizuotos apskaitos privalumas yra tai, kad be didesnių darbo sąnaudų galima gauti daug papildomos informacijos. Be to, naudojantis kompiuterizuota apskaitos sistema, atsiranda ir papildomos kontrolės galimybės. [1, p.2]

Taigi, kaip supratote, mano ttema yra “ Apskaitos kompiuterizavimas ir jos informacijos rengimo bei pateikimo ypatumai UAB “Informacinės technologijos”įmonėje.

Pagrindinis šio kursinio darbo tikslas, išanalizuoti apskaitos kompiuterizavimą konkrečioje įmonėje bei pateikti teorinę medžiagą apie toje įmonėje esamą apskaitos kompiuterinę programą.

Pagrindiniai uždaviniai: pateikti temai aktualesnius paaiškinimus, esminių sąvokų sampratas ir jų reikšmingumą vadyboje; apibūdinti įmonės “IT” statusą, veiklos pobūdį; išnagrinėti kaip teoriniai dalykai įgyvendinami praktikoje, be abejo pateikti kompiuterizuotos apskaitos programos privalumus ir trūkumus.

Mano kursinis darbas susideda iš trijų stambių skyrių: teorinis temos aprašymas, konkrečios įmonės, tt.y. “Informacinės technologijos” apibūdinimas bei projektinė dalis. Be abejo šios dalys dar bus skirstomos į smulkesnius skirsnelius.

Temos aktualumas ir naujumas atsispindi net temos formuluotėje. Kaip visi esame jau pastebėję, šiuolaikinis gyvenimas visiškai susijęs su naujausiomis informacinėmis technologijomis, taigi ir apskaita nnėra išskirtinė sritis. Čia taip pat naudojamos įvairios apskaitos programos, kurios palengvina kiekvienos įmonės darbą.

1. Apskaitos kompiuterizavimo ir informacijos rengimo bei pateikimo ypatumų teorinis apibūdinimas

1.1 Kompiuterinės apskaitos sistema, tikslai, uždaviniai

Kompiuterizuotos apskaitos sistema yra derinama prie įmonėje esamos veiklos organizavimo bei valdymo struktūrų sistemos. Kompiuterizuotos apskaitos proceso atlikimo metodai negali pažeisti apskaitai nustatytų reikalavimų, o kuo pilniau turi tenkinti informacijos poreikius veiklos plėtotei vietos sąlygomis. Bet koks veiklos organizavimo struktūrų pasikeitimas, jei jis iškelia naujus informacinius poreikius, gali juos patenkinti priderindamas kompiuterinės apskaitos programas. Tik taip kompiuterizuotos apskaitos sistema tampa pajėgi užtikrinti harmoningą veiklos organizavimo ir jos valdymo struktūrų visumą. Svarbu, kad būtų laiku ir komplekse pagal nustatytas informacijos surūšiavimo struktūras aprūpinama atitinkama valdymo grandis. Norint užtikrinti kompiuterizuotos apskaitos teikiamą naudą būtina jją diegti kompleksiškai, kad būtų automatizuotai vykdomas visos apskaitai atlikti skirtos funkcijos, padedančios spręsti uždavinių visumą. Tokiam tikslui pasiekti yra tikslinga prieš organizuojant apskaitos kompiuterizavimą ar peržiūrint jau veikiančios sistemos pagerinimo galimybes surasti atsakymus į šiuos klausimus:

• Kokiu lygiu vadybininkams reikės tiekti informaciją?

• Į kokias skirtingas vadybininkų vykdomas funkcijas galima jas suskirstyti?

• Kokiu dažnumu ir kam teks pateikti informaciją?

• Kokios sudėties informacija bus reikalinga kiekvienam atskiram vadybininkų lygiui?

• Iš kokių šaltinių kuriam lygiui informacija bus imama?

• Ar vadybininkams skirta informacija turės būti generuojama ir saugoma kompiuterių ssistemoje ir kokia sistema tam geriausiai tiktų?

• Kaip būtų geriau diegti naują kompiuterinės apskaitos sistemą su pačiu mažiausiu neigiamu poveikiu jau susiformavusiems informaciniams ryšiams, darbo santykiams ir kitiems darbuotojų įgūdžiams?

• Kas būtina iš anksto atlikti, kad, įdiegus kompiuterinę sistemą, ji kuo griečiau adaptuotųsi esamoje aplinkoje, būtų dokumentuota, kur to reikalaujama ir lengvai naudojama?

• Ar veikianti įmonėje apskaitos metodika atitinka jai keliamus reikalavimus, ar nepažeidžiami optimalumo principo reikalavimai?

Yra būtina numatyti kas bus atsakingas už apskaitos kompiuterizavimo projekto parengimą bei diegimą, ir kaip įtraukti kitus personalo darbuotojus į šį procesą. Ypač yra svarbu nepalikti nuošaly tų, kurių veikla turės ryšį su kompiuterizuotu apskaitos tvarkymu ar informacijos naudojimu. Taip pat būtina nustatyti kompiuterizavimo projekto įgyvendinimo uždavinius ir jų sprendimo nuoseklumą bei tam reikalingas lėšas. Toks išsamus klausimų išsiaiškinimas ir jų sprendimo alternatyvų numatymas, sudaro žymiai mažiau rizikos kompiuterizavimo naudingumui pasiekti. Suprantama, tam dar reikalinga sudaryti įmonėje sąlygas veiklos operacijų operatyviam sekimui bei vertinimui, laiku nuspręsti ir pateikti užduotis. Tada nuolat gaunama grįžtamoji informacija leidžia veiksmingai kontroliuoti veiklos procesą. Tam pasitarnauja kompiuterizuota apskaita. Jos parengtas pastovus informacijos srautas leidžia objektyviau valdyti lėšų panaudojimą, pajamų ir išlaidų planų koregavimą. Automatizuotas duomenų apdorojimas išlaisvina apskaitos darbuotojus nuo darbo monotoniškumo, sumažina pasitaikančias klaidas. Leidžia sukaupti daugiau duomenų ir atlikti ttikslią duomenų analizę.

1.2 Kompiuterinio projekto parengimas ir diegimas

Sprendžiant, kaip būtų racionaliau atlikti apskaitos kompiuterizavimo darbus įmonėje, vertėtų įvertinti šiuos du jo organizavimo variantus:

– kurti savo programinę įrangą pasitelkus šias paslaugas teikiančius specialistus;

– įsigyti jau parengtą kompiuterinių programų paketą iš suformuotų integruotų sistemų su modeliais sukurtais atskirų apskaitos funkcijų vykdymui.

Pasirenkant tinkamą variantą reikia atidžiai įvertinti visą kompleksą veiksnių. Rengiant programinę įrangą galima geriau suderinti įmonės vietos sąlygas, jos poreikius ir jų tenkinimo galimybes. Įvertinti poreikiams labiau tinkantį sąskaitų planą suderinti su jau veikiančiomis įmonėje automatizuotos apskaitos sistemomis. Toks darbas dažniausiai kainuoja pigiau nei vykdant kitu variantu.

Įsigijus specialiai tuo užsiimančios firmos kompiuterizuotos apskaitos programų paketą galima tikėtis, kad jis bus parengtas labiau kvalifikuotai, naudojantis naujausiais mokslo, technikos pasiekimais, labiau integruotas įvairių uždavinių sprendimui, turinti ir kitų privalumų.

Buhalterinių struktūrų gausa ir jos tipų įvairumas tiesiogiai atsiliepia programinių sistemų kūrimo apimtims. Jos gali būti skiriamos funkciniam programiniam aprūpinimui pagal buhalterinės sistemos architektūrą darbų organizavimo atžvilgiu, būdų naujumą vieniems ar kitiems uždaviniams spręsti. Kita programinių sistemų grupė yra skiriama šakiniam aprūpinimui. Jų specifika pasižymi galimybe kuo išsamiau išspręsti buhalterinių funkcijų uždavinius, atsižvelgiant į atskiros šakos ypatumus.

Paprastų įmonių veikloje gali būti naudojama tokia kompiuterizuotų apskaitos sistemų struktūra (žr. 1 pav.).

1 pav. Ryšys tarp kompiuterizuotų apskaitos sistemų

Finansinės atskaitomybės bbalansas

Veiklos valdymo informacinė sistema apibrėžiama kaip informacijos struktūrų, nukreiptų pagal poreikius priemonių visumai paremti (žr. 2 pav.).

2 pav. Valdymo informacijos struktūra pagal naudojimui taikomąjį pobūdį

Sprendimams priimti informacijos pateikimas organizuojamas su tikslu paremti svarstomą klausimų problemiškumą įvertinti veiklai turinčias įtakos priežastis, nustatyti uždavinių sprendimo eigą.

Strateginė vadyba reikalauja informacijos faktinės padėties įvertinimui lyginant su strateginiais planais ir nustatomo strateginių tikslų vykdymo lygiu.

Taktinė vadyba reikalauja kaupti informaciją, padedančią vertinti darytų taktinių priemonių veiksmingumą ir numatyti galimus jų pakeitimus.

Operatyvinis valdymas ruošia komandas veiklos eigai koordinuoti, pasinaudojant operatyviausiu būdu gauta grįžtamąja informacija ir įvertina užbaigtas operacijas įtakos turėjusiems veiksniams nustatyti.

Valdymo informacijos sistemų kūrimo sėkmę galima užtikrinti įvertinus pasirengimą šiems jos gyvavimo ciklams:

– išankstinis uždavinių suplanavimas;

– tyrimais išsiaiškinamos priemonės, jų įvertinimas bei sisteminimas;

– analizė modeliams išrinkti reikalingiems ištekliams nustatyti;

– lygiagretus sistemos komponentų projektavimas ir dialogo kalbų projekto su kompiuteriu parengimas;

– visos sistemos projekto parengimas;

– sistemos diegimas (testavimas, įvertinimas, demonstravimas, orientavimas, vartotojų mokymas, įsisavinimas);

– sistemos adaptavimas (komponentų tobulinimas, derinant prie vietos sąlygų, jų papildymas, modifikavimas);

1.3 Kompiuterizavimo kontrolė ir reikšmė vadybai

Kiekviena kompiuterizuotos apskaitos sistema funkcionuoja bendroje kontrolės organizavimo aplinkoje. Tačiau kiekviena jų yra unikali, nes gali skirti kontrolės procedūrų patikimumo lygis. Tai daug priklauso nuo darbuotojo kvalifikacijos, jų drausmingumo fiksuojant apskaitoje ūkines operacijas, gaunamas iš skirtingų įmonės padalinių informacijos kokybės bei formavimo

turinio.

Kompiuteris be duomenų kaupimo, jų apdorojimo perduoda informaciją jos vartotojams. Plečiasi jo, kaip ryšių priemonės, funkcija. Modemo pagalba kompiuteris prijungiamas prie paprastų komutuojamų telefono linijų ir tam skirtos įrangos, elektroninio pašto, kurio pagalba kompiuteriuose sukaupta informacija perduodama iš vieno į kitą. Sutartimis apiforminus tokius ryšius Interneto bei elektroninio pašto paslaugos tampa gana reikšminga organizacine priemone, padedanti greičiau užmegzti susitarimus, palaikyti tiesioginius ryšius. Interneto atsiradimas padėjo sukurti tartum vieną pasaulinį kompiuterinį tinklą. Šių ryšių technika ir jos naudojimo sistema šiuo metu ssparčiai tobulėja. Laukiama, kad jos apimtys plėsis, tobulės pateikimo forma, ji taps daug lankstesnė, išsiplės jos informacinis fondas. Bus galima svarbių reikalų svarstymo bei sprendimų priėmimo eigą tam organizuotose priemonėse pamatyti užfiksuotose vaizdajuostėse. Be abejo, visa tai pažangą keliantys dalykai. Bet aktualu žinoti, kokie galimi ir negatyvūs reiškiniai. Internete bus dalis neaudituotos informacijos – tai sudarys galimybę plisti ir nepatikimai informacijai. Norint sukurti stabiliai funkcionuojančią ir duodančią naudą taip vadinamą elektroninę rinką, reikia iš anksto numatyti ir įvertinti jau dabar įįžvelgiamas tokias problemas:

– techninės – dėl infrastruktūros sudėtingumo;

– kritinės dalyvių masės susidarymas;

– integravimasis su įmonių valdymo sistemomis;

– informacijos ir mokėjimo saugumas;

– būtinumas prisiderinti prie egzistuojančių tinklų;

– įvairios valstybinio reguliavimo bei mokesčių problemos.

1.4 DU000 programos esmė, funkcijos ir naudingumas

Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistema

1.4.1 SSiūlomos sistemos ypatumai

Ši sistema išsiskiria iš kitų rinkoje esančių šios srities sistemų. DU000 sistema unikali vertinant ją pagal žemiau išvardintus kriterijus:

– veiklos funkcijas;

– technologinius sprendimus;

– plečiamumą / pritaikomumą ir atvirumą;

– modifikavimo galimybes.

1.4.2 Unikalumas veiklos funkcijų atžvilgiu.

Ši siūloma personalo valdymo ir darbo užmokesčio apskaitos sistema išsiskiria tuo, kad kartu pateikiama integruota sistema, leidžianti išvengti darbo dubliavimo, susiejanti personalo skyriuje administruojamus duomenis su finansų skyriuje skaičiuojamais ir tvarkomais atlyginimais, apimant pačius įvairiausius galimus priskaitymų ir atskaitymų tipus, ir pateikianti skaičiavimų rezultatus finansų valdymo sistemai. Tokiu būdu Jūs galite apjungti strategiškai svarbiausių įmonės resursų – finansų ir personalo – valdymą į vientisą sistemą. Tai tampa įmanoma todėl, kad be darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo apskaitos funkcijų, DU000 sistema atlieka ir personalo strateginio valdymo funkcijas. Ši sistema sudaro ssąlygas, leidžia įmonės bei personalo vadovams:

– surasti ir pritraukti reikalingus įmonei specialistus,

– sekti situaciją globalioje darbo rinkoje,

– optimaliai panaudoti įmonėje esančius žmogiškuosius resursus, parenkant konkrečiai darbo vietai labiausiai tinkamą žmogų,

– išlaikyti vertingiausią personalą Jums priimtinais kaštais.

1.4.3 Unikalumas technologinių sprendimų atžvilgiu.

DU000 iš pat pradžių buvo projektuojama naudojant pažangiausias pasaulyje Oracle (žr.priedai) korporacijos technologijas. Tai reiškia, kad DU000 paveldėjo visas Oracle RDBVS galimybes – paskirstytos architektūros palaikymą, duomenų integralumą, transakcijų sinchronizavimą ir pan. Informacijos saugumui užtikrinti yra naudojamos Oracle siūlomos saugumo priemonės: kiekvienas sistemos naudotojas turi iir savo Oracle serverio naudotoją ir slaptažodį, kiekvienam naudotojui yra suteikiamos teisės į sistemos vykdomas funkcijas ir naudojamus duomenis. Sistemoje taip pat yra vykdomas auditas, kuris leidžia sekti kas, kada ir kaip pakeitė duomenis. Visa informacija sistemoje gali būti saugoma neribotą laiką. Taigi, sistemos naudotojas bet kada gali peržiūrėti norimo senumo informaciją. Visos šios technologinės priemonės užtikrina, kad:

– duomenys bus korektiški, neprieštaringi ir tikslūs (tokie tikslūs, kokie buvo suvesti),

– duomenys bus operatyvūs ir savalaikiai,

– informacija bus apsaugota nuo nesankcionuoto panaudojimo ar sugadinimo,

– informacija bus galima išsaugoti ir vėliau atkurti net ir techninių sistemos gedimų atveju.

1.4.4 Unikalumas atvirumo ir plečiamumo atžvilgiu.

DU000 sistemoje numatytos praplečiamumo galimybės veiklos ir technologinių sprendimų prasme. Veiklos funkcijų praplečiamumas taikomosios sistemos savininkui leidžia papildyti pradinę sistemos branduolio ir analitinės sistemos funkcinę aibę. Technologinis praplečiamumas leidžia “skaidriai” pereiti prie kitų informacijos atvaizdavimo variantų, pavyzdžiui, prie WEB technologijų, t.y., norint šią sistemą bus galima naudoti Internete, globaliame daug filialų turinčios organizacijos tinkle bei lokaliame vienos organizacijos tinkle, atitinkamai, DU000 sistemą prijungiant prie kelių arba vienos duomenų bazės. Sistema, veikianti Internetinėje aplinkoje, suteikia visą eilę privalumų. Pirmiausia tai – centralizuota duomenų bazė, kai visi sistemos duomenys ir taikomosios sistemos laikomi ir tvarkomi vienoje vietoje. Tai leidžia sumažinti eksploatavimo kaštus, kadangi:

– užtenka tik vienoje vietoje ((pvz. centrinėje įstaigoje) instaliuoti ir eksploatuoti serverius ir ryšių įrangą,

– rūpintis serverių apsauga,

– administruoti visą informaciją, tvarkyti priėjimo prie informacijos teises,

– daryti rezervines sistemos kopijas, instaliuoti duomenų apsaugos priemones,

– sekti duomenų panaudojimo teisėtumą ir t.t.

Dėl to, kad teritoriniuose skyriuose atkrenta visi šie darbai, juose nebereikia laikyti IT specialistų, todėl galima sumažinti etatų arba tuos etatus panaudoti kitiems, svarbesniems, darbams. Sumažėja išlaidos kompiuterinei ir programinei įrangai, kadangi teritoriniuose skyriuose nebereikia serverių, o darbo vietų kompiuteriuose pakanka interneto naršyklės. Padidėja sistemos saugumas, kadangi sistema eksploatuojama ir duomenys yra vienoje vietoje, todėl galima užtikrinti didesnį saugumo lygį (kaip žinia, dažniausiai apsaugos sistemose silpniausia grandis būna žmogus). Padidėja sistemos operatyvumas: vienoje darbo vietoje įvedus duomenis jie iškart tampa prieinami visoje Lietuvoje su šia sistema dirbantiems specialistams (jei jiems suteikta tokia teisė). Nereikia nustatyti paros ar savaitinio apsikeitimo duomenimis periodo. Be to atsiranda mobilių darbo vietų galimybė, t. y. galimybė prisijungti ir dirbti su sistema nebūtinai iš savo darbo vietos, bet per internetą (vėlgi turint tam administratoriaus suteiktas teises). Taip pat yra galimybė integruoti personalo valdymo sistemą su analitine įmonės sistema. Oracle turi specialias priemones duomenų analizei vykdyti. Tai gali būti tiek realaus laiko duomenų analizė, tiek ir istorinių/laikotarpio duomenų analizė, leidžianti vykdyti prognozavimą.

1.4.5 Unikalumas modifikavimo galimybių atžvilgiu.

Kadangi ssiūloma sistema yra atvira, modeliuojama ir lengvai praplečiama, yra galimybė ne tik pritaikyti naujus teisinius normatyvus, reglamentuojančius darbo užmokesčio skaičiavimo bei personalo valdymo sritis, bet leidžia tai padaryti labai greitai, praktiškai be programuotojų įsikišimo.

Visas programinės įrangos kūrimas buvo vykdomas naudojantis CASE metodu ir naudojant Oracle Designer programines priemones. Tokia programinių priemonių kūrimo technologija leidžia pakankamai greitai reaguoti į veiklos pasikeitimus, kurie įtakoja personalo valdymą ar darbo užmokesčio skaičiavimą. Kuriant šią programinę įrangą buvo stengiamasi aprašyti skaičiavimo taisykles ne procedūromis, o duomenimis. Turint taip sukurtą programinę įrangą, daugumą skaičiavimo taisyklių pasikeitimų galima realizuoti pakeitus duomenis, o ne perrašant skaičiavimo algoritmus. Toks programinės įrangos lankstumas leidžia pačiam naudotojui keisti visas valdymui ar skaičiavimams panaudotas taisykles ar apsirašyti naujas.

1.5 Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistema

Šiandien sėkmingai veikiančių kompanijų išskirtinis bruožas yra tai, kad juos atlieka nuolatinę savo veiklos analizę, siekdamos išsiaiškinti visas įmanomas veiklos racionalizavimo, tobulinimo galimybes, o išsiaiškinus šias galimybes – pasinaudoti jomis ir taip įgyti strateginio pranašumo prieš konkurentus. Šiuolaikinėse kompanijose puikiai suvokiama žmogiškųjų resursų valdymo reikšmė ir į klausimą, kuo yra reikšmingas žmogiškųjų resursų valdymas pateikia konkretų atsakymą, kuris schematiškai atvaizduotas žemiau esančioje schemoje:

1 schema. Personalo valdymas ir darbuotojų užmokesčio sistema

Kai kurie specialistai – kaip Thomas Stewart, “Fortune

Magazine” – yra kategoriškesni ir teigia, kad “Žmogiškasis kapitalas yra vienintelis likęs konkurencinio pranašumo šaltinis.”

Kiekviena organizacija siekia tam tikrų apibrėžtų tikslų, tačiau nepaisant organizacijų ir jų tikslų įvairovės, visos jos tikslų pasiekimui naudoja konkrečius resursus, tai ir finansiniai resursai, ir materialieji resursai, ir žmogiškieji resursai.

Pelno siekiančių organizacijų pagrindinis tikslas – maksimizuoti kompanijos vertę, kuri suprantama ne kaip dabar kompanijos turimas turtas (pastatai, technologiniai įrengimai ar kitas materialus turtas), o kaip jos būsimo ateities pelno suma. Ir tik tinkamas resursų, tarp jjų ir žmogiškųjų resursų, valdymas leidžia pasiekti šį tikslą. Todėl šiandien personalo valdymui, kurio samprata išgyveno nenutrūkstamą evoliuciją nuo administracinio duomenų apskaitos vedimo iki automatizuoto duomenų apdorojimo, šiandien iškeliamas naujas tikslas – sukurti organizacijoje papildomą strateginę vertę ir taip prisidėti prie bendro organizacijos tikslo siekimo – maksimizuoti kompanijos vertę. Tai būtų pagrindinis personalo valdymo tikslas, tačiau dar lieka neatsakytas klausimas, kas konkrečiai sudaro personalo valdymo turinį, kokie yra žemesnio lygio tikslai, kokios yra žemesnio lygio funkcijos. Tiek teoretikai, tiek praktikai ppateikia nemažai įvairių atsakymų, tačiau daugumos šių atsakymų turinys panašus ir apibendrinant galima konstatuoti, kad valdyti personalą – tai:

• Apsibrėžti ir tobulinti personalo valdymo taisykles;

• Pritraukti reikiamą personalą;

• Išlaikyti personalą priimtinais kaštais;

• Optimaliai panaudoti personalą;

Kai sakoma personalo valdymo taisyklės, tai turima galvoje, kad kiekviena oorganizacija nusistato tam tikrą darbo organizavimo tvarką. Šiuo atveju akcentuotinas būtent žodis “valdymas”, nes valdymas susijęs su tam tikrų taisyklių, normų apibrėžimu. Kai valdomas personalas, nustatoma:

• Organizacinės struktūros vienetai;

• Ryšiai tarp organizacinės struktūros vienetų;

• Kvalifikaciniai reikalavimai;

• Skatinimo priemonės (įskaitant darbo užmokestį);

• Asmenų grupės.

Šios taisyklės nėra nekintamas dydis, konstanta. Jos turi būti adaptuojamos pagal realias gyvenimo sąlygas, rinkos pokyčius. Pvz., jei rinkoje išaugus tam tikros specialybės darbuotojų vertė (darbo užmokestis), tai organizacija gali būti priversta keisti savo sukurtas darbo užmokesčio nustatymo taisykles, jei norės pritraukti reikiamus darbuotojus; taip pat organizacijoje gali atsirasti poreikis reorganizuoti esamą struktūrą dėl kompanijų susijungimo ir veiklos pobūdžio pasikeitimo; taip pat gali atsirasti poreikis nustatyti naujus ar keisti esamus kvalifikacinius reikalavimus. Šį procesą atspindi žemiau pateikta schema.

2 schema.

Kai sakoma pritraukti reikiamą ppersonalą, išlaikyti personalą priimtinais kaštais, optimaliai panaudoti personalą, tai jau turima galvoje konkrečių taisyklių taikymą konkretiems asmenims.

Trumpai kiekvieną iš šių funkcijų galima apibūdinti taip:

Reikiamo personalo pritraukimas:

• Identifikuoti naujų darbuotojų poreikį

• Registruoti kandidatus

• Atrinkti kandidatus pagal keliamus reikalavimus

• Priimti asmenį į darbą – priskirti asmenį pareigoms, paruošti reikiamus dokumentus (darbo sutartis, įsakymas, pranešimas SoDrai, asmens kortelė)

Personalo išlaikymas priimtinais kaštais:

• Keisti darbo užmokestį;

• Keisti skatinimo priemones;

• Priskirti kitas pareigas;

• Registruoti ir vertinti darbuotojo išlaikymo kaštus;

• Atleisti darbuotoją iš pareigų, jei darbuotojo išlaikymo kaštai nepriimtini;

• Paruošti reikiamus dokumentus (įsakymas, pranešimas SoDrai).

Optimaliai panaudoti ppersonalą:

• Analizuoti personalą (kvalifikacija, naudojami materialiniai ištekliai);

• Tobulinti personalą (organizuoti reikiamus mokymus, priskirti reikiamas priemones);

• Optimaliai paskirstyti personalą organizacijoje;

• Paruošti reikiamus dokumentus pasikeitus pareigoms;

• Atnaujinti informaciją;

• Vesti darbo laiko apskaitą;

• Vesti atostogų apskaitą;

Kompanijos Finansų padalinys paprastai yra atsakingas už teisingą, atitinkantį tiek valstybės nustatytas normas, tiek organizacijos vidaus taisykles, priskaitymų/atskaitymų paskaičiavimą ir paskirstymą. Taip tradiciškai Personalo valdymo padalinys ir Finansų padalinys tvarko informaciją apie personalą – labai dažnai tam pasitelkiamos skirtingos sistemos. Augant poreikiui turėti nuoseklią, savalaikę, teisingą, agreguotą personalo informaciją, kuri apimtų tiek darbuotojo asmeninius požymius (amžius, kvalifikacija, etato pavadinimas ir pan.), tiek duomenis apie jo priskaitymus ir atskaitymus, atsirado poreikis sujungti, integruoti informaciją iš dviejų skirtingų sistemų. Tai buvo pasiekiama sukuriant ir naudojant papildomas priemones, kurios techniniams specialistams leido perkelti informaciją iš vienos sistemos į kitą ir taip gauti norimą rezultatą. Daug sistemų taip veikia iki šiol – tai yra duomenys perkeliami iš vienos sistemos į kitą, naudojami papildomi laiko ir materialiniai resursai. Tuo tarpu DU000 sistema – tai iš esmės naujas strateginis sprendimas, kurio rezultatas – pilnai integruota vieninga sistema, kuri leidžia pasiekti ir personalo valdymui keliamus uždavinius, ir vykdyti Finansų padaliniui priskirtiną priskaitymų/atskaitymų skaičiavimo ir paskirstymo funkciją.

Naujoji Personalo valdymo ir atlyginimų skaičiavimo sistema leis AB LŽŪB efektyviai valdyti žmogiškuosius resursus bei operatyviai ir ttiksliai skaičiuoti darbo užmokestį įvertinant visus reikalingus priskaitymus ir atskaitymus. Informacinės technologijos gali pasiūlyti į perspektyvą orientuotą, galinčią veikti Interneto aplinkoje sistemą.

Trumpas sistemos apibūdinimas

DU000 sistema sukurta vadovaujantis jau aukščiau išdėstyta personalo valdymo koncepcija.

“Personalo valdymo ir darbo užmokesčio” informacinės sistemos DU000 kūrimas buvo vykdomas naudojantis “CASE” metodu ir naudojant “Oracle Designer”(žr. priedai) programines priemones. Tokia programinių priemonių kūrimo technologija leidžia pakankamai greitai reaguoti į veiklos pasikeitimus, kurie įtakoja personalo resursų panaudojimą ir darbo užmokesčio skaičiavimą. Kuriant “Personalo valdymo ir darbo užmokesčio” programinę įrangą buvo stengiamasi aprašyti taisykles (tiek valdymo, tiek ir skaičiavimo) ne procedūromis, o duomenimis. Turint taip sukurtą programinę įrangą, daugumą taisyklių pasikeitimų galima realizuoti pakeitus duomenis, o ne perrašant skaičiavimo algoritmus. Toks programinės įrangos lankstumas leidžia pačiam naudotojui keisti personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo taisykles, kas leidžia sumažinti programinės įrangos eksploatavimo išlaidas.

Ši sistema yra sukurta naudojant “Oracle” programinę įrangą: “Oracle Developer” ir “Oracle Server”. Visi algoritmai yra realizuoti duomenų bazėje. Tai leidžia labai nesunkiai kontroliuoti skaičiavimo algoritmų pakeitimus. Informacijos saugumui užtikrinti yra naudojamos “Oracle” siūlomos saugumo priemonės: kiekvienas naudotojas turi savo “Oracle” naudotoją ir slaptažodį, kiekvienam naudotojui yra suteikiamos teisės į sistemos vykdomas funkcijas ir naudojamus duomenis. Sistemoje taip pat yra vykdomas auditas, kuris leidžia sekti kas, kada iir kaip pakeitė duomenis. Visa informacija apie darbuotojus, darbo vietas, etatus, darbo užmokestį sistemoje gali būti saugoma neribotą laiką. Taigi, sistemos naudotojas bet kada gali peržiūrėti norimo senumo informaciją.

Kita svarbi DU000 savybė – galimybė naudoti uždavinį dviejose architektūrose: kliento – serverio arba internetinėje/intranetinėje. Naudojant uždavinį internetinėje architektūroje, labai supaprastėja visos uždavinio administravimo ir palaikymo funkcijos. Naudojant internetinį/intranetinį sistemos variantą, sistemos naudotojui darbo vietoje nereikia instaliuoti papildomos programinės įrangos. Šioje architektūroje sistemos naudotojas su sistema gali dirbti bet kurioje darbo vietoje.

Pagrindiniai “Personalo valdymo ir darbo užmokesčio” IS rezultatai yra tiksli informacija apie (a) įmonės darbo vietas, (b) šioms darbo vietoms keliamus reikalavimus, apie (c) įmonės darbuotojus (esamus ir buvusius) ir kandidatus bei (d) jų savybes, (e) galimybė optimaliai paskirstyti personalo resursus, (f) darbuotojams apskaičiuotos priskaitytos ir atskaitytos sumos ir suformuoti mokėjimo dokumentai. Šie rezultatai gali būti agreguotu pavidalu pateikti suvestinėmis, duomenų masyvais ir kitais vartotojo pageidaujamais pavidalais.

Šios sistemos išskirtinės savybės:

• Sistema yra labai lanksti, nes suteikia galimybę plėsti požymių, apibūdinančių asmenis, etatus sąrašą ir taip patenkinti naujai atsirandančius įmonės poreikius.

• Sistema leidžia sujungti informaciją apie organizacijos ir personalo valdymą į vieną centralizuotą informacijos banką. Taip yra užtikrinama ne tik greito informacijos atnaujinimo ir papildymo galimybė (interneto pagalba “išnyksta” teritorijos ribos), bet taip pat

garantuojamas informacijos vientisumas ir korektiškumas, išvengiama informacija dubliavimo ir duomenų neatitikimo, kai skiriasi atskirų įmonės padalinių (ar skirtingų sistemų) pateikiama informacija.

• Taip pat sistema užtikrina galimybę peržiūrėti ir analizuoti informaciją įvairiais pjūviais, pagal individualius įmonės poreikius, sukurti reikiamas ataskaitas.

• Kandidatų registravimas per internetą. Kaip papildoma galimybė siūloma sistemos integracija su interneto puslapiu, per kurį asmenys, pretenduojantys į tam tikras pareigas, galėtų užpildyti anketą (+testus) ir taip sumažėtų techninio darbo krūvis suvedant kandidatų duomenis.

• Darbuotojų “savitarna”. Organizacijos darbuotojams gali būti suteikiama peržiūrėti savo asmeninius dduomenis, informaciją apie priskaitymus/ atskaitymus.

• Standartiniai dokumentai. Sistema leidžia paruošti standartinius dokumentus (įsakymai, pranešimai SoDrai) ir taip sumažinti techninio darbo krūvį.

Papildomi moduliai

Siūloma sistema DU000 turi dideles plėtimo ir integravimo su kitomis sistemomis galimybes. Norime Jus trumpai supažindinti su keliais papildomais moduliais, kuriuos, esant poreikiui galėtuma įdiegti taip dar labiau praplečiant sistemos funkcionalumą.

Papildomas sistemos modulis “WebInfo” skirtas sistemos darbui Interneto/Intraneto aplinkoje. Įdiegus šį modulį tiek sistemos administratorius, tiek ir personalo skyriaus bei buhalterijos darbuotojai galėtų naudotis sistema turėdami kompiuteryje tik Interneto naršyklę. Bet svarbiausia, kad kiekvienas Jūsų darbuotojas, nesvarbu kur jis bebūtų, turėdamas administratoriaus jam suteiktas teises, galėtų Interneto/Intraneto priemonėmis prisijungti prie sistemos ir bet kada pasitikrinti savo asmeninius duomenis, juos pataisyti ar papildyti, bei pasitikrinti jam priskaičiuotą darbo užmokestį. Ir visa ttai veikia realiame laike.

Kitas papildomas modulis “Universali testų sistema”, taip pat veikiantis Internet (WWW) aplinkoje, yra skirtas žinių patikrinimui (pasitikrinimui). Jis ypač naudingas kandidatų į darbą testavimui, kadangi gali būti pateiktas įmonės Interneto puslapyje. Tokiu atveju įmonei atsiveria neribotos galimybės sukaupti asmenų, norinčių įsidarbinti Jūsų įmonėje, duomenų bazę iškart su jų testų rezultatais. Turėdami šiuos duomenis bet kada galėsite surasti Jums labiausiai reikalingą žmogų. Taip pat šis modulis gali būti naudojamas įmonės darbuotojų atestacijai ir netgi leistų kiekvienam darbuotojui atsakyti testo klausimus jam patogiausiu metu, kai jis mažiausiai apkrautas, o atsakingiems asmenims peržiūrėti atestacijos rezultatus sau patogiu metu, nepriklausomai nuo atestuojamųjų užimtumo.

Šis modulis, kuris gali būti naudojamas ir kaip atskira sistema, palaiko keturių tipų klausimus:

1. Klausimus, kurie gali turėti kelis teisingus aatsakymus.

2. Klausimus, kurie gali turėti vieną teisingą atsakymą.

3. Klausimus-tekstus, kuriuose vartotojas turi pasirinkti teisingą atsakymą.

4. Klausimus tekstus, kuriuose vartotojas turi įrašyti teisingą atsakymą.

Yra numatyta galimybė, kiekvienam klausimui, riboti laiką. Tai yra vartotojui leisti į klausimą atsakinėti ribotą laiką. Kiekvienas klausimas yra vertinamas tam tikru balu, kas leidžia atsižvelgti į klausimų sudėtingumą. “Universali testų sistema” klausimams, bei atsakymams iliustruoti gali panaudoti paveikslėlius. Kadangi, šis modulis remiasi tuo kad duomenys yra saugomi XML formate, o duomenų vaizdavimas aprašomas XSL taisyklėmis, tai įgalina sistemos naudojimo metu bbe didelių investicijų keisti pateikiamų klausimų, bei atsakymų dizainą

Dar viena papildoma galimybė – atsižvelgiant į užsakovo poreikius DU000 sistemą papildyti duomenų analizės moduliu, realizuotu Oracle Discoverer technologijos pagrindu. Oracle Discoverer – tai technologija, leidžianti verslo srities specialistams, mažai susipažinusiems su duomenų bazėmis, surasti ir analizuoti duomenis, reikalingus operatyviam sprendimui priimti, remiantis pačiais naujausiais duomenimis. Oracle Discoverer yra skirtas ir galutiniams vartotojams, ir analitikams. Pirmieji gali matyti įrašų informaciją, naudodamiesi reliacinėmis užklausomis, ataskaitomis bei grafikais, visiškai neturėdami programavimo žinių ar darbo su duomenų bazėmis patirties. Antrieji, naudodamiesi Oracle Discoverer technologija, gali netgi modifikuoti ir manipuliuoti duomenimis ar duomenų schemomis. Oracle Discoverer apima labai platų vartotojo poreikių spektrą – nuo elementarių užklausimų iki pačios sudėtingiausios analizės ar programavimo, modeliavimo, objektiškai orientuotų įmonės lygio taikomųjų sistemų kūrimo. Ši technologija pateikia galingą daugiadimensinį duomenų analizavimo mechanizmą, leidžiantį:

• kurti tipines ir netipines ataskaitas;

• analizuoti duomenis, naudojant įvairius daugiamatės duomenų bazės pjūvius;

• analizuoti duomenis skirtinguose agregavimo lygiuose;

• atvaizduoti gautą informaciją tiek tekstiniu, tiek grafiniu pavidalu;

• apskaičiuoti įvairaus sudėtingumo išvestinius rodiklius;

• išsaugoti ir pateikti gautą analitinę informaciją skirtinguose duomenų saugojimo formatuose.

Kaip jau minėta, šių priemonių pagalba galime sukurti ir pateikti integruotą su DU000 sistema duomenų analizės modulį. Šio modulio apimtis ir funkcinės galimybės priklauso tik nuo užsakovo poreikių. Gali būti sukurta nuo ““lengvos”, paprastos vartoti, bet turinčios daug analizės funkcijų sistemos, iki galingos ir sudėtingos sistemos, galinčios vykdyti “kas jeigu” tipo analizę su praktiškai neribotomis galimybėmis analizuoti duomenis įvairiausiais pjūviais.

2. UAB “Informacinės Technologijos” apskaitos kompiuterizavimas.

2.1 Bendra įmonės charakteristika

“Informacinių technologijų” strateginis pasirinkimas – Oracle programinių produktų ir su jais susijusių paslaugų platinimas bei informacinių sistemų kūrimas. Tokia specializacija užtikrina profesionalų klientų aptarnavimą ir strateginį pranašumą prieš plačios specializacijos įmones. “Informacinių technologijų” paslaugos apima visa, kas reikalinga stambių informacinių sistemų projektų realizavimui: poreikių analizę, informacinės sistemos plėtojimo strategijos nustatymą, projektavimą, duomenų bazių ir taikomųjų sistemų kūrimą, jų diegimą, techninį ir konsultacinį aptarnavimą, taip pat specialistų ir vartotojų mokymą. “Informacinių technologijų” patirtis įvairiose veiklos srityse, sugebėjimas valdyti didelius projektus bei dirbti su kitų sričių partneriais lemia sėkmingą sistemų integravimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių rejestro įstatymu, 1991 12 18 įregistruota Bendra Lietuvos ir Austrijos įmonė UAB “INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS”.

Įmonės rūšis – Uždaroji Akcinė bendrovė. Veiklos sritys:

• Informacinių sistemų kūrimas;

• Programinės įrangos licencijų platinimas (Oracle, Lotus, QuestSoftware);

• Taikomųjų sistemų diegimas ir konsultavimas;

• Mokymo paslaugos;

• Patiektos programinės įrangos techninis aptarnavimas.

Įmonės adresas: Gynėjų g. 4, LT – 2001 Vilnius

Įmonės registravimo Nr. BĮ – 91 – 572

Įmonės kodas: 1031634

Uždaroji akcinė bendrovė “Informacinės Technologijos” įsteigta vadovaujantis bendrovės steigimo sutartimi.

Įmonė yra juridinis asmuo, turintis sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse, įįregistruotose banko įstaigose, savo antspaudą, turintis komercinį – ūkį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, įmonės steigimo sutartimi bei bendrovės įstatais.

Įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako visu savo turtu.

Įmonės ūkiniais metais laikomi kalėdiniai metai. Įmonė Lietuvos Respublikos įstatymu numatyta tvarka gali steigti savo filialus ir atstovybes. Įmonė užsiima komercine veikla.

Įmonė produkcija ir paslaugos įstatymo numatyta tvarka gali būti realizuojama Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

Įmonė, vystydama savo komercinę veiklą, gali:

• Pirkti ir kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, keisti ar kitaip juo disponuoti;

• Pirkti ir kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teisę ir turėti taip pat iškeisti, parduoti, keisti, įkeisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius;

• Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolintis ir skolinti pinigus Lietuvos Respublikos Įmonių įstatymo 12 str. trečioje dalyje, taip pat įstatymo “Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams asmenims” nustatyta tvarka ir sąlygomis;

• Nustatyti savo produkcijos keičiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius, tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė;

• Parengti ir realizuoti pensinių priedų ir pašalpų išmokėjimą, dalyvavimo įmonės kapitale ir pelne projektus, premijų ir privilegijų sistemas;

• Priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį;

• Keisti bendrovės įstatus;

• Steigti kitą įmonę,

būti kitos įmonės dalininku ir valdytoju, pagal sutartis ir kitomis įmonėmis jungtis į susivienijimus steigti asociacijas, konsorciumus ir išeiti iš jų;

• Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, stichinių nelaimių likvidavimui.

Įmonė taip pat gali turėti ir kitokias, jos įstatuose numatytas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams.

UAB “INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS” STRUKTŪRA

UAB “Informacinės Technologijos” valdymo sistema yra organizuota pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą, kai įmonėje nesudaroma stebėtojų taryba ir valdyba.

Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja įmonės aadministracija. Jos vadovu yra direktorius, kuris sprendžia bendrovės veiklos klausimus, sudaro sandorius ir darbo sutartis, disponuoja įmonės turtu ir lėšomis.

3 schema.UAB “IT” struktūra

UAB “Informacinės Technologijos” administracijos daugumą sudaro darbingą amžių, turintys patirtį ir tinkamą išsilavinimą žmonės.

2.2 UAB “IT” apskaitos sistema ir jos kontrolė

Ši įmonė yra pati kaip kūrėja, todėl ji ir naudoja savo paties gaminį, t.y. “DU000” apskaitos programa, tačiau ji yra panaudojama ne visiškai, tik dalinai. Pagal ją skaičiuojamas darbuotojų atlyginimas bei kai kurios kitos finansinės operacijos. Šią aapskaitos programą lengva kontroliuoti bei panaudoti vidinėje įmonės aplinkoje. Šios sistemos platesnis aprašymas pateiktas aukščiau pateiktame tekste.

2.3 Privalumai ir trūkumai, dirbant su “DU000” apskaitos programa

DU000 paketas nuo kitų lietuviškos kilmės sistemų skiriasi tuo, kad atlieka ne tik personalo apskaitą bet ir ppersonalo valdymo funkcijas. Tai jau ir galėtų būti, kaip privalumas. Toliau pateiksiu kitus šios programos privalumus:

• Sistemos pagalba galima fiksuoti ir analizuoti informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją ir jos kėlimą, skatinimo priemones ir privilegijas, karjeros planavimą;

• Pateikiama integruota sistema, leidžianti išvengti darbo dubliavimo, susiejanti personalo skyriuje administruojamus duomenis su finansų skyriuje skaičiuojamais ir tvarkomais atlyginimais, apimant pačius įvairiausius galimus priskaitymų ir atskaitymų tipus, ir pateikianti skaičiavimų rezultatus finansų valdymo sistemai.

• Informacijos saugumui užtikrinti yra naudojamos Oracle siūlomos saugumo priemonės: kiekvienas sistemos naudotojas turi ir savo Oracle serverio naudotoją ir slaptažodį. Visa informacija sistemoje gali būti saugoma neribotą laiką.

• Tai – centralizuota duomenų bazė, kai visi sistemos duomenys ir taikomosios sistemos laikomi ir tvarkomi vienoje vietoje, todėl padidėja sistemos operatyvumas.

• Siūloma sistema yra atvira, modeliuojama ir llengvai praplečiama, yra galimybė ne tik pritaikyti naujus teisinius normatyvus, reglamentuojančius darbo užmokesčio skaičiavimo bei personalo valdymo sritis, bet leidžia tai padaryti labai greitai, praktiškai be programuotojų įsikišimo.

Kaip pastebime, privalumų ši sistema turi tikrai nemažai, tačiau aš galėčiau pridurti ir tai, jog šios sistemos įdiegimas yra tikrai brangus ir investicijos atsiperka tik podaugelio metų sėkmingo darbo. Tai ir būtų pagrindinis DU000 sistemos trūkumas.

3. Apskaitos kompiuterizavimo tendencijos Lietuvos įmonėse

Elektroninės rinkos plėtojimas Lietuvoje turi pakankamą poreikį bei visas kitas prielaidas. Svarbu kuo aktyviau uugdyti būsimų vartotojų supratimą, kad šią naują elektroninę rinką pasiektų būtina dalyvių kritinė masė.

Apibendrinant dabar vykdomą buhalterinės apskaitos kompiuterizavimo procesą įmonėse vadybininkams aktualu prisiminti šiuos tam procesui svarbius organizacinius ekonominius reikalavimus:

– kontroliuoti optimalumo principo reikalavimo principą, kad kompiuterizavimu padaromos išlaido nebūtų didesnės už jų pagalba gaunamą naudą. Tam reikia patirtas išlaidas lyginti su 3-5 metų laikotarpyje bendrų rezultatų pasikeitimą kompiuterizuotos apskaitos dėka.

– Siekti kompleksiškumo, kad būtų automatizuotai apdorojamas visas buhalterinės apskaitos procesas su pilnos informacijos pateikimu tenkinant vartotojų poreikius.

– Užtikrinti lankstumą, kad apskaitos procesas netrukdytų veiklos organizavimui, bet iš anksto numatyti visus apskaitos technikos galimus pasikeitimus ir pasirengti jų vykdymui.

– Laikytis konkretumo reikalavimų, kad informacijos rengimas būtų suderintas su jos poreikiais pagal atskirus valdymo lygius, jų vykdomas funkcijas, sprendžiamų klausimų turinį. Taip galima padidinti informacijos teikiamą naudą valdymui ir gerinti rezultatus įmonėje.

– Skirti dėmesį tvarkai, kad informacija būtų pateikiama kiekvienam vartotojui tinkamiausiu laiku, kad valdytojai kontroliuodami, spręsdami bei vykdydami kitą organizacinę veiklą būtų pajėgūs daryti efektyvius veiksmus.

Šiuo metu Lietuvos programinių produktų rinkoje jau atsiranda pasirinkimas šios srities sistemų. Tenka pripažinti, kad vakarietiškos atlyginimų skaičiavimo kaip ir personalo apskaitos sistemos a priori netenkina esminių – pritaikomumo/praplečiamumo ir atitikimo specifiniams veiklos procesams – reikalavimų. Šios dvi sritys per daug detaliai reglamentuotos normatyviniais aktais ir tturi per daug specifinių, būdingų konkrečiai šaliai bruožų, kad būtų galima su pakankamai racionaliom išlaidom adaptuoti užsienyje sukurtą sistemą. Tuo tarpu dauguma lietuviškos kilmės sistemų yra arba atlyginimų skaičiavimo programos, arba personalo apskaitos programos. Kaip taisyklė personalo skyriaus darbui kompiuterizuoti siūloma personalo apskaitos programa, palengvinanti dokumentų tvarkymą, o buhalterijos darbui kompiuterizuoti siūloma atlyginimų skaičiavimo programa, geriausiu atveju turinti sąsają su finansine sistema.

Vienas iš pirmųjų tiražuojamo produkto Darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo valdymo taikomosios sistemos – DU000 diegimų buvo pabaigtas 2001 m. UAB “Betonika”. Šios sistemos moduliai pradedami diegti ir AB “Lietuvos energija” padaliniuose: AB “Vilniaus elektrinė”, AB “Rytų skirstomieji tinklai” ir “Vakarų skirstomieji tinklai”.

Taigi, pastebime, kad šios sistemos diegimo tendencijos didėja ir yra plečiama.

Išvados

Savo kursinį darbą reziumuosiu, išskirdama esminius dalykus iš savo darbo. Tai matysite apačioje pateiktuose punktuose:

• Kompiuterizuotos apskaitos sistema tampa pajėgi užtikrinti harmoningą veiklos organizavimo ir jos valdymo struktūrų visumą. Norint užtikrinti kompiuterizuotos apskaitos teikiamą naudą būtina ją diegti kompleksiškai, kad būtų automatizuotai vykdomas visos apskaitai atlikti skirtos funkcijos, padedančios spręsti uždavinių visumą.

• Būtina nustatyti kompiuterizavimo projekto įgyvendinimo uždavinius ir jų sprendimo nuoseklumą bei tam reikalingas lėšas.

• Rengiant programinę įrangą galima geriau suderinti įmonės vietos sąlygas, jos poreikius ir jų tenkinimo galimybes.

• Kiekviena kompiuterizuotos apskaitos sistema funkcionuoja bendroje kontrolės organizavimo aaplinkoje. Tačiau kiekviena jų yra unikali, nes gali skirti kontrolės procedūrų patikimumo lygis.

• Interneto atsiradimas paveikė visas sritis, apskaita ne išimtis. Šis poveikis turi didelę galią veikti operatyviai ir kokybiškai.

• DU000 sistema išsiskiria iš kitų rinkoje esančių šios srities sistemų. DU000 sistema unikali vertinant ją pagal išvardintus kriterijus: veiklos funkcijas; technologinius sprendimus; plečiamumą / pritaikomumą ir atvirumą; modifikavimo galimybes.

• Pagrindiniai “Personalo valdymo ir darbo užmokesčio” IS rezultatai yra tiksli informacija apie: įmonės darbo vietas, šioms darbo vietoms keliamus reikalavimus, įmonės darbuotojus bei jų savybes, galimybė optimaliai paskirstyti personalo resursus, darbuotojams apskaičiuotos priskaitytos ir atskaitytos sumos ir suformuoti mokėjimo dokumentai.

• DU000 sistemos išskirtinės savybės: sistema yra labai lanksti, ji leidžia sujungti informaciją apie organizacijos ir personalo valdymą į vieną centralizuotą informacijos banką, užtikrina galimybę peržiūrėti ir analizuoti informaciją įvairiais pjūviais, kandidatų registravimas per internetą, darbuotojų “savitarna” – organizacijos darbuotojams gali būti suteikiama peržiūrėti savo asmeninius duomenis, informaciją apie priskaitymus/ atskaitymus, sistema leidžia paruošti standartinius dokumentus ir taip sumažinti techninio darbo krūvį.

• “Informacinių technologijų” paslaugos apima visa, kas reikalinga stambių informacinių sistemų projektų realizavimui: poreikių analizę, informacinės sistemos plėtojimo strategijos nustatymą, projektavimą, duomenų bazių ir taikomųjų sistemų kūrimą, jų diegimą, techninį ir konsultacinį aptarnavimą, taip pat specialistų ir vartotojų mokymą.

• DU000 paketas atlieka ne tik personalo apskaitą

bet ir personalo valdymo funkcijas. Kiti privalumai: galima fiksuoti ir analizuoti informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją ir jos kėlimą, skatinimo priemones ir privilegijas, karjeros planavimą; leidžia išvengti darbo dubliavimo, tai saugi sistema, centralizuota duomenų bazė, sistema yra atvira, modeliuojama ir lengvai praplečiama; išskiriamas tik vienas trūkumas – reikalauja daug investicijų.

• Apskaitos kompiuterizavimo tendencijos Lietuvoje auga ir plečiasi, vis daugiau įmonių naudoja naujas technologijas geram darbo rezultatui pasiekti.

Literatūra:

1. Lietuvos žemės ūkio universitetas informatikos katedra “Kompiuterizuotos apskaitos programos “Balansas” panaudojimas”, – Kaunas – Akademija, 11998;

2. Paskaitų medžiaga;

3. UAB “Informacinės Technologijos” leidiniai ir metinės ataskaitos;

4. Interviu su darbuotoju iš UAB “Informacinės Technologijos”, komercijos skyriaus vadovu J. Paškevičiumi.