Įmonės balanso analizė

Turinys

1.

Įvadas………………….

……………..4

1. Veiklos finansinė

analizė……………….

….4

2. Trumpa UAB Alytaus „KEMI IR DAISOTRA“ charakteristika.4

2. Įmonės situacijos

analizė………………….

……..8

1. Balanso vertikalioji

analizė……………….

…8

2. Balanso horizontalioji

analizė……………….

.13

3. Išvados ir

pasiūlymai…………………

………18

4. Literatūros

sąrašas………………….

……….19

5. Priedai

1.ĮVADAS

1.1 Veiklos finansinė analizė

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos

funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus,

įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai

gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus.

Finansinė analizė aatliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku

atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus,

numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant

atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau

naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius.

UAB “KEMI IR DAISOTRA ” veiklos finansinė analizė atliekama remiantis

sekančiais buhalterinės apskaitos duomenimis:

– Balansu,

– Pelno (nuostolio) ataskaita,

– Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.

Finansinės ataskaitos analizę, tikslinga atlikti pagal šias analizės rūšis

• Vertikalią

• Horizontalią

• Santykinę

Darbo tikslas – UAB “KEMI IR DAISOTRA ”, teikiančiai aautomobilių priežiūros

ir remonto paslaugas bei prekiaujančiai atsarginėmis autodalimis, balanso

analizė.

Darbo struktūra – tikslas ir uždaviniai lėmę darbo struktūrą. Darbą

sudaro įvadas, keturios dalys, išvados ir pasiūlymai, literatūros

sąrašas.

1.2 Trumpa UAB „KEMI IR DAISOTRA “ charakteristika

Uždaroji akcinė bendrovė UAB “KEMI IR DAISOTRA ” yra juridinis asmuo,

įmonė, kurios kapitalas padalintas į akcijas. Įmonės steigėjai fiziniai

asmenys. Akcinį kapitalą pasidaliję 5 asmenys. Bendrovės įstatinis

kapitalas 260 tūkst. Lt.

Bendrovė įregistruota 1996 06 28.

Bendrovės adresas: Naujoji g. 17, Alytus – bendrovės autocentras,

kuriame įsikūręs centrinis ofisas,o parduotuvė, autoservisas ir sandėlis

įrengti Kalniškės g. 2.

[pic]

UAB “KEMI IR DAISOTRA ” organizacinė struktūra

Bendrovėje yra suformuota firmos valdymo struktūra, kurioje pateikiami

ryšiai tarp bendrovės skyrių ir darbuotojų, jų atsiskaitomybė ir pavaldumas

(1.1 pav.).

[pic]

1.1 pav. UAB “KEMI IR DAISOTRA ” organizacinė valdymo struktūra

Funkciniai padaliniai bendrovės valdymo aparate sudaryti pagrindinėms

organizacijos funkcijoms: marketingo, tiekimo, realizacijos, finansų ir

apskaitos operacijoms, atlikti. Svarbiausias tokios valdymo struktūros

privalumas yra tas, kad nurodymus darbuotojams duoda kvalifikuoti savo

srities specialistai, greičiau ir dalykiškiau sprendžiamos problemos ir

įgyvendinami uždaviniai.

Šiuo metu bendrovėje dirba 58 aukštos kvalifikacijos darbuotojai.

Bendrovės veikla

UAB “KEMI IR DAISOTRA ” yra oficialus “KEMI” autoservisų tinklo

atstovas Alytaus apskrityje. Bendrovės veikla apima vakarietiškų

automobilių priežiūrą ir remontą, atsarginių dalių ir reikmenų didmeninę ir

mažmeninę prekybą.

UAB “KEMI IR DAISOTRA ” teikia tokias paslaugas, kaip:

1.Automobilių važiuoklės, sankabos, duslintuvų, stabdžių sistemos

remontas;

2.Amortizatorių, paskirstymo bei generatoriaus dirželių, stabdžių ir

aušinimo skysčio, žvakių, vandens siurblių, termostatų keitimas;

3.Ratų geometrijos bei išvirtimo kampų nustatymas lazerio pagalba;

4.Padangų montavimas ir balansavimas;

5.Žibintų reguliavimas;

6.Variklių sistemos vvalymas;

7.CO dujų sureguliavimas;

8.Kompresijos diagnostika;

9.Žvakių tikrinimas;

10.Degimo kampų nustatymas stroboskopu;

11.Originalių detalių užsakymas.

Autoservisų tinklas, kuriam priklauso UAB “KEMI IR DAISOTRA ”

specializuojasi važiuoklės autoremonte, suteikdami klientui greitą ir

kvalifikuotą aptarnavimą bei garantijas įmontuotai detalei.

Autoservise yra sumontuota moderni įranga automobilių diagnostikai

atlikti bei remonto darbams vykdyti. Automobilių remontui naudojamos

„Delphi“, „Monroe“, „Walker“, „AP Lockheed“, „BP“, „Castrol“, „Crosland“,

„Tridon“, „MANN“, „Sidem“, „Hankook“, „Remsa“, „GoodYear“, „Barum“,

„Suplex“, „Kilen“, „IRB“, „Contitech“ bei kitų žinomų gamintojų tiesiogiai

gaunamos detalės.“KEMI“ turi per 20 gamintojų įgaliojimus prekiauti jų

produkcija, kas leidžia „KEMI“ ir jos partnerių servisuose remontuoti

beveik visų markių automobilius. Nors „KEMI“ tinklas nuolat plečiasi, nuo

pat įkūrimo pradžios „KEMI“ automobilių servisų specializacija nepakito –

remontuojamos važiuoklės, pakabos, stabdžių, aušinimo ir vairo sistemos,

atliekama diagnostika, keičiamos sankabos, dirželiai, guoliai, žvakės,

tepalai, lygių kampinių greičių lankstai bei duslintuvai, reguliuojama ratų

geometrija, žibintai, montuojama dujų įranga. „KEMI“ ne tik remontuoja

automobilius, bet užsiima ir mažmenine bei didmenine prekyba atsarginiėmis

detalėmis.

UAB “KEMI IR DAISOTRA ” tikslai

UAB “KEMI IR DAISOTRA”, įgyvendindama savo misiją – tenkindama

vartotojų poreikius, pilnai panaudodama turimą materialinę techninę bazę,

darbo jėgos potencialą planuojamu laikotarpiu (2001 – 2006 m.) siekia

užtikrinti realizavimo apimčių ir pelno augimą.

Pagrindinis firmos tikslas – padidinti atsarginių dalių ir

automobilių remonto pardavimo apimtis 60 %.

Numatytam tikslui įgyvendinti, firma ketina:

1. Plėsti veiklą regioniniu principu, užimant didesnę rinkos dalį –

įsteigti įmonės filialą Druskininkų mieste, kur numatyta teikti

automobilių remonto paslaugas;

2. Išplėsti veiklą – įsteigti automobilių techninį apžiūrų centrą;

3. Įregistruoti, gauti licenziją ir užsiimti papildoma nauja veikla –

didmenine ir mažmenine prekyba automobilių tepalais;

4. Įsigyti modernią įrangą tepalų keitimui;

5. Mažinti veiklos išlaidas – parengti taupymo programą;

6. Įdiegti europinio lygio paslaugų kokybės standartą ISO 9002, tuo būdu

didinti vartotojų pasitikėjimą ir jų lojalumą firmos atžvilgiu;

7. Sukurti lanksčią atsiskaitymų sistemą tarp mažmeninės prekybos įmonių,

naudojantis faktoringo kompanijų paslaugomis ir tuo būdu didinti

didmeninės prekybos pardavimų apimtis;

8. Sukurti lanksčią atsiskaitymų sistemą tarp firmos klientų, naudojantis

lizingo kompanijų paslaugomis ir tuo būdu didinti mažmeninės prekybos ir

paslaugų pardavimo apimčių didėjimą.

Numatytų tikslų įgyvendinimas padės firmai didinti pardavimų

apimtis, užimti didesnę rinkos dalį, stiprinti konkurencines pozicijas,

vartotojų pasitikėjimą firma ir didinti veiklos efektyvumą bei pelningumą.

Siekiant objektyvumo, įvertinant bendrovės padėtį rinkoje,

atliekamas UAB “KEMI IR DAISOTRA” balanso analizė.

Remdamiesi 2003-2004m. duomenimis atliksiu, vertikalią ir horizontalią

analizę.

2. Įmonės situacijos analizė

2.1 BALANSO VERTIKALIOJI ANALIZė

Vertikalioji analizė atliekama tada, kai kiekvienas finansinės ataskaitos

rodiklis lyginamas su bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas

dydis išreiškiamas procentais. Ši analizės rūšis dar vadinama struktūrine

analize. Analizuojant keleto metų finansinių ataskaitų rodiklius, galima

nustatyti jų pasikeitimų priežastis. Vertikaliąją analizę galima vadinti

rodiklių lyginamųjų svorių skaičiavimu.Financinės ataskaitos rrodiklius

žiūrėti priede.

1 lentelė

Vertikalioji UAB „KEMI IR DAISOTRA“ balanso analizė (lyginamieji svoriai)

| |Finansinia|Praėję |Lyginamieji svoriai |

| |i metai |finansiniai| |

| | |metai | |

| | | |Finansiniai|Praėję |

| | | |metai |finansiniai |

| | | | |metai |

|TURTAS | | | | |

|Ilgalaikis turtas |210115 |285756 |27,9 |37,6 |

|Statiniai ir mašinos |3977 |6951 |0,53 |0,92 |

|Transporto priemonės |128577 |165857 |17,1 |21,8 |

|Kiti įrenginiai ir įrankiai|30449 |54697 |4,04 |7,21 |

|Kitas materealus turtas |43058 |57820 |5,72 |7,62 |

|Trumpalaikis turtas |542929 |473397 |72,1 |62,4 |

|Atsargos |117046 |173961 |15,5 |22,9 |

|Nebaigtos vykdyti sutartys |24321 |421 |3,23 |0,06 |

|Pirkėjų įsiskolinimas |333932 |273251 |44,3 |35,9 |

|Kitos gautinos sumos |7439 |59 |0,99 |0,01 |

|Pinigai sąskaitoje ir |60191 |27705 |7,99 |3,65 |

|kasoje |753044 |759153 |100 |100 |

|Iš viso AKTYVŲ: | | | | |

|NUOSAVYBĖ | | | | |

|Nuosavas kapitalas |137653 |146533 |18,3 |19,3 |

|Ilgalaikiai įsipareigojimai|82933 |112534 |11,0 |14,8 |

| |532458 |500086 |70,7 |65,9 |

|Trumpalaikiai |753044 |759153 |100 |100 |

|įsipareigojimai | | | | |

| | | | | |

|Iš viso PASYVŲ: | | | | |

UAB “KEMI IR DAISOTRA” aktyvų struktūros analizė rodo, kad finansiniais

metais ilgalaikis turtas (turtas, kuris naudojamas įmonės ekonominei naudai

gauti ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė mažesnė už įmonės

nusistatytąją) sudarė

mažesnę aktyvų dalį nei trumpalaikis turtas(turtas,

kurį įmonė sunaudoja ekonominei naudai gauti per vienerius metus arba per

vieną įmonės veikimo ciklą) t.y 27,9( (žr. 1 diagramą), neatsižvelgiant į

sukauptas pajamas ir ateinančio laikotarpio sąnaudas. Sumažėjo

įrengimų,įrankių bei kito materealaus turto lyginamasis svoris visame

ilgalaikiame turte lyginant su praėjusiais financinais metais.Per

nagrinėjamus 2003 ir 2004 m. kitų įrenginių ir įrankių dalis ilgalaikiame

turte mažėjo (2003 m.–7,21 (; 2004 m.-4,04(). Transporto priemonių kitimas

neturėjo kryptingos tendencijos, nes 2003m. transporto priemonės sudarė

21,8(, o 2004 m. – 17,1( visame ilgalaikiame turte. Tai nnormali ilgalaikio

turto struktūra, nes joje dominuoja aktyvi turto dalis, kuri nesikeičia.

Mažėjantis ilgalaikio turto dalies lyginamasis svoris rodo, jog įmonė dėl

nepaaiškinamų priežasčių mažina ilgalaikio turto elementus,nors to neturėtų

būti,priešingu atveju,kad betkokia įmonė plėstųsi ir klestėtų būtinas

betkokio ilgalaikio turto didėjimas. Konkretesnes išvadas galima padaryti

tik atlikus detalesnę analizę.

[pic]

Tuo tarpu trumpalaikiame turte per nagrinėjamus 2 metus įvyko daug

pakitimų, kieno įtakoje trumpalaikio turto dalis visuose aktyvuose padidėjo

nuo 62,4( iki 72,1(.(žr. 1,2,3 diagramas). Pastebima teigiama nebaigtų

vykdyti sutarčių didėjimo tendencija (nuo 0,06% iki 3.23%), taip pat didėja

pinigų ssuma banko sąskaitoje ir kasoje (nuo 3,65% iki 7,99%),tačiau kuo

toliau tuo daugiau įmonė susiduria su pirkėjų įsiskolinimo didėjimo

problema; pirkėjų įsiskolinimo nuo praėjusių finansinių metų iki šių

finansinių metų išaugo nuo 35,9( iki 44,3(. Abiejų metų ilgalaikio turto

struktūros kitimo tendencija pavaizduota 3 ddiagramoje, o trumpalaikio – 4

diagramoje

[pic]

[pic]

Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė rodo, kad įmonės veiklos

trumpalaikiai įsipareigojimai(įsipareigojimai, už kuriuos įmonė privalės

atsiskaityti per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos arba per vieną

įmonės veiklos ciklą) šiais finansiniais metais padidėjo (nuo 65,9%

iki70,7%). Šį nedidelį skirtumą galime pateisinti dėl skolų tiekėjams ir

dėl didėjančių mokesčių. Tačiau ilgalaikiai

įsipareigojimai(įsipareigojimai,už kuriuos įmonė privalės atsiskaityti

vėliau nei per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos), nors ir

nežymiai,bet sumažėjo(nuo14,8% iki 11,0%)

Kapitalo, ilgalaikio ir trumpalaikio įsipareigojimų kitimai praėjusiais ir

šiais finansiniais metais pavaizduoti 5 diagramoje.

[pic]

2.2 Balanso horizontalioji analizė

Horizontalioji analizė apima finansinių ataskaitų dydžių lyginimą su

praėjusio laikotarpio duomenimis ir nukrypimų išreiškimą absoliučiais ar

santykiniais dydžiais. Šios analizės tikslas – parodyti analizuojamų dydžių

dinamiką, t.y. pasikeitimą laike. Viena iš horizontaliosios analizės

atmainų yra trendo analizė, kuomet analizuojami kelių ar kkeliolikos periodų

duomenų sekos ir nustatomi dydžių kitimo tendencijos, dėsningumai, daromos

prognozės.

2lentelė

Horizontalioji UAB „KEMI IR DAISOTRA“ balanso analizė(pasikeitimai)

| |Finansinia|Praėję |Pasikeitimai,palyginti |

| |i metai |finansinia|su praėjusiais |

| | |i metai |finansiniais metais |

| | | |Suma, Lt |% |

|TURTAS | | | | |

|Ilgalaikis turtas |210115 |285756 |- 75641 |-26,5 |

|Statiniai ir mašinos |3977 |6951 |- 2974 |-42,8 |

|Transporto priemonės |128577 |165857 |- 37280 |-22,5 |

|Kiti įrenginiai ir įrankiai |30449 |54697 |- 24248 |-44,3 |

|Kitas materealus turtas |43058 |57820 |- 14762 |-25,5 |

|Trumpalaikis turtas |542929 |473397 |69532 |14,7 |

|Atsargos |117046 |173961 |- 56915 |-32,7 |

|Nebaigtos vykdyti sutartys |24321 |421 |23900 |5676,9 |

|Pirkėjų įsiskolinimas |333932 |273251 |60681 |22,2 |

|Kitos gautos sumos |7439 |59 |7380 |12508,5 |

|Pinigai sąskaitoje ir kasoje |60191 |27705 |32486 |117,3 |

|Iš viso AKTYVŲ: |753044 |759153 |- 6105 |-0,804 |

|NUOSAVYBĖ | | | | |

|Nuosavas kapitalas |137653 |146533 |- 8880 |-6,06 |

|Nepaskirstytas pelnas(nuostolis) |126653 |13553 |113100 |834,5 |

|Įstatinis kapitalas |10000 |10000 | | |

|Įstatymo numatyti rezervai |1000 |1000 | | |

|Ilgalaikiai įsipareigojimai |82933 |112534 |- 29601 |-26,3 |

|Financinės sklolos kreditinėms |82933 |82933 |-29601 |-26,3 |

|institucijoms |532458 |500086 |32372 |6,47 |

|Trumpalaikiai įsipareigojimai |72367 |82449 |-10082 |12,2 |

|Paskolos bankui |435138 |396092 |39046 |9,86 |

|Atsiskaitymai su tiekėjais |4654 |83 |4571 |5507,2 |

|Avansu gautos sumos pagal |20179 |21462 |11283 |52,6 |

|pasirašytas sutartis |120 | |120 | |

|Mokesčiai,atlyginimai ir socialinis |753044 |759153 |- 6105 |-0,804 |

|draudimas | | | | |

|Kitos mokėtinos sumos ir | | | | |

|trumpalaikiai įsipar. | | | | |

|Iš viso PASYVŲ: | | | | |

Iš horizontaliosios balanso analizės taip pat matome, kad įmonės

bendra turto suma per šiuos finansinius metus sumažėjo 6105 Lt, arba 0,8%.

Šio nedidelio turto sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo įrenginių,įrankių,

transporto priemonių skaičiaus sumažėjimas. Mažėjimo tendencija pastebima

tiek ttrumpalaikio, tiek ilgalaikio turto atskirose pozicijose; Lyginant

praėjusių finansinių metų balanso duomenis su šių finansinių metų

duomenimis, sumažėjo statiniai ir mašinos (42,8% arba 2974 Lt.),transporto

priemonės (22,5% arba 37280 Lt.), net 44,3% arba 24248 Lt sumažėjo kiti

įrenginiai ir įrankiai, šiek tiek mažiau kitas materialus turtas ( 25,5%

arba 14762 Lt). Tačiau trumpalaikis turtas (pinigai) nežymiai,bet padidėjo

(14,7% arba 69532 Lt.) Šio turto padidėjimui didžiausią įtaką turėjo

pirkėjų įsiskolinimas (60681 Lt. arba 22,2%)tai reiškia, kad įmonėje

padidėjo problemų dėl atsiskaitymų su pirkėjais ir klientais, nes pastebimi

didžiausi per vienerius metus gautinų sumų straipsnio pakitimai.Padidėjo

taip pat pinigai sąskaitoje ir kasoje (32486 Lt. arba 117,3%) ,nebaigtos

vykdyti sutartys (23900 Lt. arba 5676,9%),kitos gautos sumos (7380 Lt. arba

12508,5%). Išskyrus atsargas, kurios sumažėjo 32,7% t.y. 56915 Lt.

Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalyje pastebimi

pakitimai visuose straipsniuose. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo ir

didžiausią įtaką tam turėjo atsiskaitymai su tiekėjais (39046 Lt arba

9,86%); avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis (4571 Lt. arba

5507,2%); kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriu

praėjusiais metais visiškai nebuvo. Tačiau savo trumpalaikių įsiskolinimų

bankui įmonė nepadidino, bet netgi sumažino 10 082 Lt. arba 12,2%. Taip pat

sumažėjo bei mokesčių rezervai (11283 Lt. arba 52,6%);

Lyginant su praėjusiais finansiniais metais sumažėjo ilgalaikiai

įsipareigojimai, visa tai dėl to, kad sumažėjo finansinės skolos

kreditinėms institucijoms (29601 Lt. arba 26,3%).Taip pat sumažėjo ir

nuosavas kapitalas ((8880 Lt. arba 6,06%).

Horizontaliosios balanso analizės duomenys rodo, jog ši įmonė

susiduria su trūkumais atsiskaitymo sferoje, bei įsiskolinimo didėjimo

problemomis.

3 lentelė

Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė

(lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais)

|Rodikliai |Finansiniai|Praėjusiai|Pasikeitimai,lygi|

| |s metais |s |nant su |

| | |finansinia|praėjusiais |

| | |is metais |finansiniais |

| | | |metais |

| | | |Suma, Lt|% |

|Pardavimai |1384865 |1445753 |-60888 |-4,2 |

|Parduotų prekių ir paslaugų |1019466 |967630 |51836 |5,36 |

|savikaina | | | | |

|Bendras pelnas |365399 |478123 |-112724 |-23,6 |

|Veiklos sąnaudos |370796 |352437 |18359 |5,21 |

|Veiklos pelnas(nuostolis) |-(5397) |125686 |-131083 |-104,3 |

|Pelnas(nuostolis)iki apmokestinimo |-(6440) |116330 |-122770 |-105,5 |

|Pelno mokestis |2440 |19020 |-16580 |-87,2 |

|Grynasis pelnas (nuostolis) |-(8880) |97310 |-106190 |-109,1 |

Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė rodo,kaip

detalizuojama informacija apie bendrovės uždirbtas pajamas, patirtas

sąnaudas ir gautus veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį. Taigi iš

šios ataskaitos matyti,kad praėjusiais finansiniais metais įmonė buvo

pelninga (gryno pelno 97310 Lt.), o šiais finansiniais metais ji patyrė

nuostolius (8880 Lt.).Šiam pelno sumažėjimui įtaką darė tokie svarbūs

veiksniai:

1. Pardavimų sumažėjimas (60888Lt. arba 4,2%);

2. Parduotos produkcijos ir paslaugų savikainos padidėjimas(51836 Lt arba

5,36%);

3. Padidėjo veiklos sąnaudos(18359Lt.arba5,21%)- tai išlaidos, susijusios

su įprastine įmonės veikla, vykdoma neatsižvelgiant į pardavimų

apimtį, išskyrus finansinę, investicinę ir kitą veiklą.

Tačiau šių veiksnių įtakai

atskleisti turi būti atlikta

pelningumo rodiklių analizė, nes palyginimas su praėjusiu laikotarpiu

nesuteikia jokio pagrindo spręsti apie absoliutų pasiektų rezultatų lygį.

Tokia horizontali analizė parodo tik bendrą finansinės būklės vaizdą

ir bendras finansinės būklės kitimo tendencijas, kurių priežasčių analizė

turi būti nuodugnesnė.

Dabar atliksiu UAB Alytaus „KEMI IR DAISOTRA“ pelno (nuostolio)

paskirstymo ataskaitos horizontaliąją analizę:

4 lentelė

UAB Alytaus „KEMI IR DAISOTRA“ pelno (nuostolio) paskirstymo

ataskaitos rodiklių kitimas.

|Eil. |Straipsniai |Finansinia|Praėję |Pokytis(Lt|

|NR. | |i |finansinia|) |

| | |metai(Lt) |i | |

| | | |metai(Lt) | |

|I |Nepaskirstytasis |135533 |38223 |97310 |

| |rezultatas-pelnas(nuostolis)-ataskaitin| | | |

| |io laikotarpio pradžioje | | | |

|II |Grynasis ataskaitinio laikotarpio |-(8880) |97310 |-(106190) |

| |rezultatas-pelnas(nuostolis) | | | |

|III |Paskirstytinas |126653 |135533 |-(8880) |

| |rezultatas-pelnas(nuostolis)-ataskaitin| | | |

| |io laikotarpio pabaigoje | | | |

| IV|Paskirstytinas pelnas |126653 |135533 |-(8880) |

|V |Nepaskirstytasis |126653 |135533 |-(8880) |

| |rezultatas-pelnas(nuostolis)-ataskaitin| | | |

| |io laikotarpio pabaigoje | | | |

I., II., III., VI., VII. ir VIII. straipsnių duomenų kitimą

pavaizdavau 6 diagramoje.Taigi iš 4 llentelės ir 6 diagramos duomenų galime

pamatyti UAB Alytaus „KEMI IR DAISOTRA“ pelno (nuostolio) paskirstymo

ataskaitos straipsnių kitimus, numatyti jų tolesnio kitimo tendencijas

(nors, remiantis tiktai dviejų finansinių metų rezultatais, prognozės

negali būti patikimos).

[pic]

Žymus skirtumas matosi lyginant abiejų finansinių metų grynojo

ataskaitinio laikotarpio dduomenis: šis ataskaitos straipsnis sumažėjo net

106 190 litais. Taigi, numatant ateities tendencijas, perspektyvos

bendrovei gauti didelius pelnus ateityje yra nekokios.

Dėl mažos ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno apimties, sumažėjo ir

paskirstytinas rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: nuo 135 533

litų iki 126653 litų, t.y. 8 880 litais.

Šiais finansiniais metais bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas

taip pat nutarė sumažinti paskirstytino pelno (o tuo pačiu ir pelno

paskirstymo) sumą 8 880 litais: jeigu praeitais finansiniais metais ši suma

buvo lygi 135 533 litams, tai šiais finansiniais metais – tik 126 653 litų.

Na ir galiausiai, nepaskirstytasis pelnas ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje taip pat buvo mažesnis nei praeitais finansiniais metais. 2003

metais šio straipsnio suma buvo lygi 135 533 litams, 2004 metais – 126 653

litams, skirtumas sudarė 8 880 litų.

3.Išvados ir pasiūlymai

Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita yra sudėtinė metinės

finansinės atskaitomybės dalis, kurioje atvaizduojamas per ataskaitinį

laikotarpį uždirbtas pelnas arba patirtas nuostolis.

Kursiniame darbe atlikau UAB Alytaus „KEMI IR DAISOTRA“ veiklos

finansinę analizę pagal vertikalią ir horizontalią analizę ir nustačiau,

kad:

• 2003 metais(praėjusiais finansiniais metais) ilgalaikio turto buvo

38%, o ataskaitiniu laikotarpiu (2004m) ilgalaikio turto procentas

sumažėjo ir nukrito iki 28%;

• padidėjo trumpalaikis turtas (buvo 62%,o dabar 72%);

• sumažėjo nuosavas kapitalas (6,06%);

• taip pat sumažėjo ilgalaikiai įsipareigojimai (26,3%);

• padidėjo trumpalaikiai įsipareigojimai (6,47%)

Pelno paskirstymą lemia įmonės veiklos rezultatai bei akcininkų

sprendimai. Esant tokiems nestabiliems įmonės veiklos rezultatams, galima

laikyti, kad tai visai priimtina pelno paskirstymo praktika.

Pagrindinė bendrovės prastų veiklos rezultatų priežastis yra žymiai

sumažėję pardavimai. Pardavimų stimuliavimui aš siūlyčiau šias priemones:

• Iš esmės peržiūrėti bei pakoreguoti teikiamų paslaugų kainas;

• Sukurti naują reklamos politiką bei padidinti reklamai skiriamų lėšų

kiekį;

• Taikyti patrauklią nuolaidų sistemą;

• Išplėsti teikiamų paslaugų asortimentą.

Manau, kad šių priemonių įgyvendinimas pagerintų bendrovės veiklos

rezultatus, pagerintų klientų poreikių patenkinimo lygį.

4. Literatūros sąrašas

1. Apskaitininko vadovas 1 d. Vilnius: Pačiolis, 1994. 225 p.

2. Buškevičiūtė E., Mačerinskienė I. Finansų analizė. Kaunas:

Technologija, 1998. 246 p.

3. Dauderis H. Finansų apskaita: kaip pasirinkti sprendimą. 2 d. Kaunas:

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 1994. 814 p.

4. Kalčinskas G. Buhalterinės apskaitos pagrindai. Vilnius: Pačiolis,

1997. 432 p.

5. Kalčinskas G., Černius G. Finansinė ir menedžmento apskaita. I tomas.

Vilnius: Apskaita, 1993. 600 p.

6. Kvedaraitė V. Firmos finansinė analizė. Vilnius: Lietuvos informacijos

institutas, 1996. 61 p.

7. Internetas www.kemi.lt

———————–

5 diagrama

4 diagrama

6 diagrama

3 diagrama

2 diagrama

1 diagrama