Valstybinių įmonių Lietuvoje tyrimas

ĮVADAS

Šio darbo, ekonominės statistikos tyrimo objektas yra – valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje

Statistikos vienetas – Valstybinės įmonės.

Šio darbo tikslas – ištirti Lietuvos valstybinių įmonių skaičiaus kitimo tendencijas per pastaruosius 2001-2004 m.

Darbo uždaviniai:

 Išanalizuoti valstybinių įmonių skaičiaus kitimą.

 Apskaičiuoti absoliutinius santykinius dydžius.

 Apskaičiuoti vidutinius rodiklius.

 Apskaičiuoti variacijos rodiklius.

 Nustatyti dinamikos eilučių rodiklius.

 Paprognozuoti valstybinių įmonių skaičių 2005 ir 2006 metams, naudojant dinamikos eilučių ekstrapoliaciją bei tiesinį trendą.

Darbo metodika – statistinių leidinių ir internetinių puslapių analizė.

1. VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ STATISTINIS TYRIMAS

Šiam tyrimui naudota 2002 metų ir 2003 metų medžiaga iš LLietuvos statistikos metraščių bei statistikos departamento internetinio puslapio.

Analizei panaudosiu keletą lentelių – tai įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ūkio subjekto teisines formas ir veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ūkio subjektų teisines formas ir darbuotojų skaičiaus grupes 2003 metais ir 2004 metais . Šiame darbe nagrinėsime valstybinių įmonių skaičių, kitimo tendencijas. Šiame darbe aš nagrinėsiu ketverių metų laikotarpio duomenis.

1 lentelė

Valstybinių įmonių skaičius 2001-2004 m.

Valstybinės įmonės 2001 2002 2003 2004

Įregistruotos 533 312 271 201

Veikiančios 152 142 144 134

Iš viso 685 454 415 335

Šaltinis: Įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ūkio subjekto veikiančias formas.

”Lietuvos statistikos mmetraštis” 2004 m.

1 lentelėje matome, kaip kito valstybinių įmonių skaičius nuo 2001 m. iki 2004 m. Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad daugiausia valstybinių įmonių Lietuvoje buvo 2001 metais ir tai sudarė 685 įmones. O mažiausia įmonių Lietuvoje buvo 2004 mmetais, tai sudaro 335 įmonės. Lyginant šį laikotarpį matome, kad valstybinių įmonių skaičius kiekvienais metais nuolat mažėja.

Pagal 1 lentelėje pateiktus duomenis grafiškai pavaizduosiu, kaip 2001-2004 m. keitėsi valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje.

1.1 pav. Valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje.

Nagrinėjant 1 paveikslą matome, kad valstybinių įmonių skaišius 2001 – 2004 metais mažėja.Didžiausias valstybinių įmonių sumažėjimas pastebimas 2002 metais tai sudaro 231 įmonę. Lyginant 2002 ir 2003 metus matome, kad valstybinių įmonių sumažėjimas Lietuvos teritorijoje buvo pats mažiausias tik 39 įmonės.

Remiantis 1 lentele taip pat grafiškai pavaizduosime valstybinių įmonių skaičių pagal tai kiek iš jų yra įregistruotų ir kiek veikiančių.

1.2 pav. Valstybinių įmonių skaičius.

Analizuojant šį grafiką matome, kad kikvienais metais iregistruotų valstubinių įmonių skaičius buvo didesnis nei veikiančių įmonių skaičius. Didžiausią skirtumą ttarp veikiančių ir įregistruotų valstybinių įmonių matome 2001 metais, šį skirtumą sudaro 381 įmonė. Mažiausias skirtumas užfiksuotas 2004 metais 67 įmonės. Taip pat iš šio grafiko matome, kad veikiančių įmonių skaičius kiekvienais metais buvo beveik vienodas. Daugiausia veikiančių valstybinių įmonių buvo 2001 metais 152 įmonės. Didžiausias skaičius įregistruotų valstybinių įmonių buvo taip pat 2001 metais.

1.1 Santykinių dydžių apskaičiavimas

Duomenis paimsime iš pirmos lentelės ir įrašysime į 2 lentelę.

Valstybinių įmonių skaičius 2001 – 2004 m.

2 lentelė

Valstybinės įmonės 2001 2002 2003 2004

Įregistruotos 533 312 271 201

Veikiančios 152 142 144 134

Iš viso 685 454 415 335

Pirmiausiai apskaičiuosime dinamikos bazinius ssantykinius dydžius. Baziniais metais pasirinkti 2001 metai:

S dinamikos bazinis =

S dinamikos bazinis =

S dinamikos bazinis =

Palyginę gautus duomenis matome, kiek pasikeitė valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje nuo 2001 iki 2004 metų. Valstybinių įmonių skaičius 2002 metais palyginus su baziniais 2001 metais sumažėjo 33,7 %, o 2003 metais palyginus su baziniais 2001 metais, sumažėjo 39,4 %, 2004 metais sumažėjo 51,1%.

Apskaičiuosime santykinius dinamikos grandininius dydžius:

S dinamikos grandininis =

S dinamikos grandininis =

S dinamikos grandininis =

Palyginę gautus duomenis matome, kad valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje mažėja kasmet, gana netolygiai. Valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje 2002 metais palyginus su 1999 metais sumažėjo 33,7 %, palyginus 2003 metus su 2002 metais sumažėjo 8,6 %,o 2004 metus lyginant su 2003 metais sumažėjo 19,3 %.

Apskaičiuotus santykinius dydžius pateiksiu 5 lentelėje:

3 lentelė

Dinamikos santykiniai dydžiai

Metai Valstybinių įmonių skaičius Baziniai dydžiai, % Grandininiai dydžiai, %

2001 685 100 –

2002 454 66,3 66,28

2003 415 60,6 91,4

2004 335 48,9 80,7

Dabar paanalizuosime struktūrinius santykinius dydžius.

Veikiančių valstybinių įmonių santykiniai struktūros dydžiai:

S struktūros/2002 =

S struktūros/2003 =

S struktūros/2001 =

S struktūros/2004 =

Įregistruotų valstybinių įmonių santykiniai struktūros dydžiai:

S struktūros/2001 =

S struktūros/2002 =

S struktūros/2003 =

S struktūros/2004 =

Palyginę gautus duomenis matome, kad nagrinėjamos visumos didesnę dalį sudaro įregistruotos valstybinės įmonės nei veikiančios valstybinės įmonės. Įregistruotos valstybinės įmonės 2001 metais sudarė 77,8% visų valstybinių įįmonių, 2002 metais sudarė 68,7 %, 2003 metais įregistruotų valstybinių įmonių skaičius sudarė 65,3 % visų valstybinių įmonių ir 2004 metais sudarė 60 % visų valstybinių įmonių.

Dabar paanalizuosiu koks yra valstybinių įmonių paplitimas Lietuvos teritorijoje:

S intensyvumo 2001 =

S intensyvumo 2002 =

S intensyvumo 2003 =

S intensyvumo 2004 =

Iš gautų duomenų matome, kad valstybinių įmonių paplitimo intensyvumas Lietuvos teritorijoje mažėja kiekvienais metais.

1.2 Valstybinių įmonių skaičiaus vidutinių rodiklių apskaičiavimas

Vidutinį valstybinių įmonių skaičių, valstybinių veikiančių įmonių ir valstybinių įregistruotų įmonių skaičių apskaičiuosime taip:

valstybinių įmonių;

įregistruotų valstybinių įmonių;

veikiančių valstybinių įmonių;

Apskaičiuosime ir progresyvinius vidurkius:

valstybinių įmonių;

įregistruotos valstybinės įmonės;

veikiančios valstybinės įmonės;

Apskaičiavus vidutinį valstybinių įmonių lygį, matome, kad vidutinis valstybinių įmonių skaičius 2001 – 2004 m. yra 472,3 valstybinės įmonės. Tuo tarpu įregistruotų valstybinių įmonių vidutinis skaičius 2001- 2004 m. yra 329,3 įregistruotos valstybinės įmonės. Progresyvinis vidurkis yra 570 valstybinių įmonių, įregistruotų įmonių progresyvinis vidurkis yra 423 įmonės, o veikiančių įmonių progresyvinis vidurkis yra 147 įmonės.

Norint visapusiškai apibūdinti Lietuvos valstybinių įmonių skaičių, be vidutinių lygių, būtini rodikliai, rodantys požymio variacijos lygį ir laipsnį.

1.3 Valstybinių įmonių skaičiaus variacijos matavimas

Variacijos užmojis.

X max– X min = 685 – 335 = 350 valstybinių įmonių

Vidutinis tiesinis nuokrypis.

valst.įm.

Šis apskaičiuotas dydis rodo, kad nuokrypis nuo vidurkio yyra 425 valstybinės įmonės.

Dispersija.

Vidutinis kvadratinis nuokrypis.

valstybinių įmonių

Apskaičiuotas vidutinis kvadratinis nuokrypis rodo kiek vidutiniškai valstybinių įmonių reikšmės nutolusios nuo vidurkio. Apskaičiavę matome, kad vidutinis valstybinių įmonių skaičius svyruoja nuo 212,3 iki 732,3 valstybinių įmonių.

Dabar apskaičiuosiu variacijos koeficientą.

Apskaičiavę šiuos rodiklius galima teigti, kad aritmetinis rodiklis nelabai tiksliai parodo nagrinėjamą visumą, nes variacijos koeficientas yra 55 % tai rodo, kad variacija labai didelė.

1.4 Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas

Naudojantis dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimo formulėmis, apskaičiuosime valstybinių įmonių analitinius ir vidutinius rodiklius.

1.4.1 Analitinių rodiklių apskaičiavimas

Šiame skyrelyje apskaičiuosime absoliutinius pokyčius. Tai dviejų dinamikos eilutės lygių skirtumas. Apskaičiuosime bazinius ir grandininius absoliutinius pokyčius. Gautus rezultatus pateiksime 4 lentelėje.

4 lentelė

Valstybinių įmonių absoliutiniai pokyčiai

Metai Valstybinių įmonių skaičius Absoliutiniai pokyčiai

Baziniai Grandininiai

2001 685 – –

2002 454 -231 -231

2003 415 -270 -39

2004 335 -350 -80

Analizuojant 4 lentelės duomenis matome, kad nuo 2001 metų iki 2004 metų valstybinių įmonių skaičius sumažėjo 350 įmonių. Lyginant 2002 metus su 2003 metais valstybinių įmonių skaičiaus sumažėjo 39 įmonėm, o lyginant 2003 ir 2004 metus sumažėjo 80 valstybinių įmonių. Nagrinėjamo laikotarpio absoliutinis pokytis toks: 335 – 685 = -350 įm. Tai rodo, kad valstybinių įmonių skaičius Lietuvoje per nagrinėjamą ketverių metų laikotarpį sumažėjo 350 įmonių.

Apskaičiuosime kitimo (didėjimo/mažėjimo) (13 formulė) ir pokyčio ( padidėjimo/ sumažėjimo) tempus ( 14 ) formulė). Kitimo tempas – tai dviejų dinamikos eilutės

lygių santykis. Pokyčių tempai apskaičiuojami iš kitimo tempo atėmus 100, kai jei išreiškiami procentais.

Apskaičiuosime bazinius ir grandininius kitimo ir pokyčių tempus, taip pat pokyčio tempo vieno procento absoliutinę reikšmę ir šiuos duomenis pateiksiu 5 lentelėje.

5 lentelė

Valstybinių įmonių skaičiaus kitimo ir pokyčio tempai

Metai Valstybinių įmonių skaičius Kitimo tempai, % Pokyčio tempai, % Pokyčio tempo 1 % absoliutinė reikšmė, tūkst.

Baziniai Grandininiai Baziniai Grandininiai

2001 685 100 – – – –

2002 454 66,3 66,3 -33,7 -33,7 6,85

2003 415 60,6 91,4 -39,4 -8,6 4,54

2004 335 48,9 80,7 -51,1 -19,3 4,15

Baziniai kitimo tempai rodo, kad Lietuvoje valstybinių įmonių skaičius 2002 m., 2003m. ir 2004 m. palyginus su 2001 m. sumažėjo. Grandininių kitimų tempų duomenimis, 2002 m. ppalyginus su 2001 m. valstybinių įmonių sumažėjo ir sudarė 66,3 % 2001 m. lygio, 2003 m. pakito 60,6 %, 2004 m.-48,9 % Baziniai pokyčio tempai rodo, kad Lietuvoje valstybinių įmonių skaičius, lyginant su 2001 m kiekvienais metais mažėjo.

1.4.2 Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas

Norėdami atlikti išsamų statistikos tyrimą apskaičiuosime vidutinius dinamikos eilučių kitimo rodiklius.

Vidutinis dinamikos eilutės lygis apskaičiuojamas pagal paprasto aritmetinio vidurkio formulę, nes dinamikos eilutė yra periodinė. Remiantis duomenimis, apskaičiuotais 1.2 skyrelyje, vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai yra: įregistruotų valstybinių įmonių sskaičius – 326, o veikiančių įmonių skaičius – 143.

Analizuojant dinamikos eilutes, apskaičiuojamas absoliutinių pokyčių (didėjimo/mažėjimo) vidurkis.

valstybinių įmonių

5 įregistruotų valstybinių įmonių

veikiančios valstybinės įmonės

Kasmet vidutiniškai valstybinių įmonių skaičius sumažėja 116 įmonių. Įregistruotų valstybinių įmonių skaičius sumažėja 110 valstybinių įįmonių, o veikiančių įmonių skaičius kasmet vidutiniškai sumažėja 6 įmonėm.

Analizuojant valstybinių įmonių dinamiką per ilgesnį laikotarpį, apskaičiuojamas kitimo ( didėjimo/ padidėjimo) vidurkis pagal geometrinio vidurkio formulę.

valstybinių įmonių iš viso;

įregistruotų įmonių;

veikiančių įmonių;

Vidutinis padidėjimo tempas.

iš viso valstybinės įmonės;

įregistruotos valstybinės įmonės;

veikiančios valstybinės įmonės;

Apskaičiuoti rodikliai rodo, kad Lietuvoje valstybinių įmonių skaičius 2001 – 2004 m. kasmet vidutiniškai sumažėja 21,2 %, tačiau įregistruotų valstybinių įmonių kasmet sumažėja 27,8%, veikiančių įmonių skaičius kasmet vidutiniškai sumažėja 3,9 %.

2. VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SKAIČIAUS PROGNOZAVIMAS

2.1 Dinamikos eilučių ekstrapoliacija

Pagal ( 19 ) formulę apskaičiuosiu prognozuojamą valstybinių įmonių skaičių 2005 ir 2006 metams:

valstybinių įmonių;

valstybinių įmonių;

Atliksiu prognozę dvejiems metams, pagal (20) formulę:

valstybinių įmonių;

valstybinių įmonių;

Atlikus prognozes matome, kad prognozuojamais metais valstybinių įmonių skaičius mmažės.

2.2 Valstybinių įmonių skaičiaus prognozavimas naudojant trendą

Analizuojant valstybinių įmonių skaičiaus pokyčius, svarbu nustatyti bendrą valstybinių įmonių skaičiaus kitimo kryptį ( trajektoriją) bei ją kiekybiškai aprašyti, t.y gauti jos modelį, kuris leistų įvertinti valstybinių įmonių skaičiaus lygį ateityje.

Prognozavimui pasirinksime tiesinį trendą. Prognozuosime valstybinių įmonių skaičiuočių ir kaičiavimus pateiksiu 6 lentelėje.

6 lentelė

Valstybinių įmonių skaičiaus prognozavimo rezultatai

Metai Gyventojų skaičius, tūkst. Apskaičiuoti dydžiai

t yt t2 yt

2001 685 -2 -1370 4 657 0,04

2002 454 -1 -454 1 565 0,24

2003 415 1 415 1 565 0,00

2004 335 2 670 4 287 0,14

yt = a + bt

valstybinės įmonės;

valstybinių įmonių;

yt=472,3+(-92,4)t

Pagal gautą formulę prognozuosime 2005 ir 2006 metų valstybinių įmonių skaičių.

Y2005 = 472,3+(-92,4)*3= 195 vvalstybinės įmonės;

Y2006 =472,3+(-92,4)*4=103 valstybinės įmonės;

Prognozuojama, kad valstybinių įmonių skaičius sumažės: 2005 metais bus 195 valstybinės įmonės, o 2006 metais sumažės dar labiau ir sieks 103 valstybines įmones.

Toliau pateiksiu prognozavimo rezultatus, gautus EXCEL’iu:

2.2.1 pav. Valstybinių įmonių skaičiaus prognozė tiesiniu trendu.

Gavome trendo funkciją y = -108,9x + 744,5.Pagal gautą lygtį 2005 m. ir 2006 m. paprognozuosime taip:

Y2005 = – 108,9 5 + 744,5 = 200 įmonių;

Y2006 = – 108,9  6 + 744,5 = 91 įmonė;

Prognozuojama, kad valstybinių įmonių skaičius 2005 m. sieks 200 įmonių, 2006 m. bus 91 įmonė.

3. VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ TARPUSAVIO RYŠIO ANALIZĖ

Šiame darbe paanalizuosiu kaip uždarųjų akcinių bendrovių skaičius įtakoja valstybinių įmonių skaičių . 7 lentelėje pateikta bendras valstybinių įmonių skaičius ir uždarųjų akcinių bendrovių skaičius 2001 – 2004 m.

7 lentelė

Valstybinės įmonės ir UAB

Metai Uždarųjų akcinių bendrovių skaičius. Valstybinių įmonių skaičius.

2001 62334 685

2002 63771 454

2003 68034 415

2004 72735 335

Socialinių ekonominių reiškinių ryšiai dažniausiai yra aprašomi tiesine regresijos lygtimi:

yx =a + bx

Pagal mažiausių kvadratų metodų reikalavimus yra sudaroma normalinių lygčių sistema:

na + bΣx = Σy

aΣ+ bΣx2 = Σyx

Į šią lygčių sistemą įrašome 7 lentelės duomenis: y – UAB skaičius, x – valstybinių įmonių skaičius.

3.1 pav. Valstybinių įmonių skaičiaus priklausomybė nuo uždarųjų akcinių bendrovių skaičiaus.

Gautos regresijos lygties koeficientas parodo, jog uždarųjų akcinių bendrovių skaičiui ppadidėjus 1 įmone, valstybinių įmonių skaičius sumažės 0,027 įmone. Be to, apskaičiuotas determinacijos koeficientas R2 = 0,7108 = 0,7108 × 100 % = 71,08 % parodo, kad 71,08 % uždarųjų akcinių bendrovių skaičius turi įtakos valstybinių įmonių skaičiui.

IŠVADOS

Atlikus 2001 – 2004 m. valstybinių įmonių statistikos tyrimą, galima teigti kad:

1. Didžiausias valstybinių įmonių skaičius buvo 2001 metais ir tai sudarė 685 įmonės. O mažiausias valstybinių įmonių skaičius užregistruotas 2004 metais, ir t.y. – 335 valstybinės įmonės. Įregistruotų ir veikiančių valstybinių įmonių taip pat buvo daugiausia 2001 m. t.y. 533 įregistruotos ir 152 veikiančios valstybinės įmonės.

2. Valstybinių įmonių skaičius 2002 metais palyginus su baziniais 2001 metais sumažėjo 33,7 %, o 2003 metais palyginus su baziniais 2001 metais, sumažėjo 39,4 %, 2004 metais sumažėjo 51,1%.

3. Įregistruotos valstybinės įmonės 2001 metais sudarė 77,8% visų valstybinių įmonių, 2002 metais sudarė 68,7 %, 2003 metais įregistruotų valstybinių įmonių skaičius sudarė 65,3 % visų valstybinių įmonių ir 2004 metais sudarė 60 % visų valstybinių įmonių.

4. Vidutinis valstybinių įmonių lygis 2001 – 2004 m. yra 472 valstybinės įmonės, o progresyvinis vidurkis yra 570 valstybinių įmonių.

5. Nuo 2001 metų iki 2004 metų valstybinių įmonių skaičius sumažėjo 350 įmonių.

6. Baziniai kitimo tempai rodo, kad Lietuvoje gyventojų skaičius 2000 m. palyginus su 1999 – 2003 m. sumažėjo. GGrandininių kitimų tempų duomenimis, 2000 m. palyginus su 1999 m., 2001 m. su 2000 m., gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai buvo vienodi ir tai sudarė 99,3 %, palyginus 2002 m. su 2001m. ir2003 m su2002m. gyventojų skaičius sumažėjo ir sudarė 99,6 %.

7. 6. kad Lietuvoje valstybinių įmonių skaičius 2001 – 2004 m. kasmet vidutiniškai sumažėja 21,2 %, tačiau įregistruotų valstybinių įmonių kasmet sumažėja 27,8%, veikiančių įmonių skaičius kasmet vidutiniškai sumažėja 3,9 %.

8. Atlikus dinamikos eilučių ekstrapoliaciją 2005 – 2006 metams, matome, kad prognozuojamaisiais metais valstybinių įmonių skaičius mažės.

9. Prognozė atlikta pagal trendo funkciją, leidžia prognozuoti, kad 2005 m. valstybinių įmonių skaičius sumažės ir sieks 2005 metais 195 valstybinių įmonių, o 2006 metais sumažės dar labiau ir sieks 103 valstybines įmones.

10. Uždarųjų akcinių bendrovių skaičius turi 71,08 % įtakos valstybinių įmonių skaičiui.

LITARATŪRA

1. V. Bartosevičienė, I Jančiukienė / Ekonominė statistika. – Kaunas, 2002 m.

2. Lietuvos statistikos metraštis / Statistikos departamentas. – Vilnius, 2002 m.

3. Lietuvos statistikos metraštis / Statistikos departamentas. – Vilnius, 2003 m.

4. Lietuvos statistikos metraštis / Statistikos departamentas. – Vilnius, 2004 m.

5. http://www.std.lt