Chemijos žodynas

Aktivacijos energija – dalelėms suteikta energija, kurios reikia reakcijai prasidėti.

Atominis masės vienetas – dydis, lygus 1/12 anglies izotopo ¹²C atomo masės.

Atominis skaičius – protonų skaičius atomo branduolyje.

Atomo branduolys – centrinė atomo dalis, susidedanti iš protonų ir neutronų.

Atomo modelis – atomo samprata pagal atomo sandaros teoriją.

Atomo sandara – atomą sudarančių dalelių visuma.

Atomo simbolis – sutartinis atomo žymėjimas.

Branduolio krųvis – pastovus dydis, lygus protonų skaičiui.

Chloridai – elementų junginiai su chloru.

Chemija – tai mokslas apie medžiagas ir vienų medžiagų virtimą kitomis.

Cheminė lygtis – ccheminės reakcijos užrašas cheminėmis formulėmis ir koeficientais.

Cheminė reakcija – vienų medžiagų virtimas kitomis.

Cheminės savybės – medžiagos savybės, išryškėjančios joms reaguojant su kitomis medžiagomis.

Cheminis elementas – atomų rūšis, turinti vienodą branduolio krūvį.

Cheminis junginys – medžiaga, sudaryta iš cheminiais ryšiais susijungusių skirtingų elementų atomų.

Cheminis reagentas – reaguojanti medžiaga.

Cheminis simbolis – cheminio elemento sutartinis ženklas.

Degimas – cheminis reiškinys, kuriam vykstant išsiskiria šviesa ir šiluma.

Distiliavimas – skysčių arba jų mišinių garinimas ir gautų garų kondensavimas.

Egzoterminė reakcija – reakcija, kurios metu išsiskiria šiluma.

Elektrinis neigiamumas – EElemento atomo savybė prisitraukti elektronus.

Elektroninė sandara – elektronų išsidėstymas atomo energijos lygmenyse.

Elektronas – atomo dalelė, turinti vieną neigiamąjį krūvį (-1) ir beveik neturinti masės.

Endoterminė reakcija – reakcija, kurios metu sunaudojama šiluma.

Fizizkinės medžiagų savybės – agregatinė būsena, spalva, kvapas, konis, blizgesys, kkietumas, elektrinis ir šilumos laidumas, lydymosi ir virimo temperatūra, tankis.

Fizikiniai reiškiniai – kitimai, kuriems vykatant vienos medžiagos nevirsta kitomis.

Grynoji medžiaga – medžiaga, sudaryta iš vienodų vienos medžiagos dalelių: atomų, molekulių arba jonų.

Grupė – periodinės cheminių elementų lentelės vertikalus stulpelis; visi grupės elementai turi vienodą valentinių elektronų skaičių.

Joninis junginys – junginys, susidarantis jungiantis metalams su nemetalais.

Jungimosi reakcija – reakcija, kurios metu iš dviejų (ar daugiau) pradinuų medžiagų susidaro viena medžiaga.

Korozija – metalų ir jų lydinių irimas nuo išorinio poveikio.

Kristalizacija – kristalų susidarymas iš garų, tirpalų, lydalų ar kietųjų medžiagų.

Masės skaičius – atomo branduolio protonų ir neutronų skaičius.

Metalai – vieninės medžiagos kurioms būdingas metališkas blizgesys, laidumas šilumai ir elektrai, kaulams, aukšta lydymosi temperatūra; turi palyfinti mažą elektrinį neigiamumą, linkę atiduoti elektronus ir vvirsti teigiamaisiais jonais.

Medžiagos masės dalis – medžiagos ir mišinio masių santykis.

Mišinys – sistema, sudaryta iš kelių medžiagų.

Molinė masė – vieno medžiagos molio masė; žymima raide M; matavimo vienetas g/mol, kg/kmol.

Nemetalai – vieninės madžiagos, kurioms būdingas blogas šilumos ir elektrinis laidumas, žema lydymosi ir virimo temperatūra; dėl didelio elektrinio neigiamumo linkę prisijugti elektronus ir virsti neigiamaisiais jonais.

Neutronas – neutrali elementarioji dalelė, kurios masė artima protono masei ir lygi vienam atominiam masės vienetui.

Nevienalytis mišinys – mišinys, kurio dalelės matomos plika akimi arba ppro mikroskopą.

Oksidacijos – redukcijos reakcija – reakcija, kuriai vykstant pakinta elementų oksidacijos laipsniai.

Oksidatorius – medžiagos dalelė, kuri prisijungia elektronus.

Pavadavimo reakcija – reakcija, kuriai vykstant vienas elementas junginyje pakeičia kitą.

Pereinamieji elementai – elementai, esantys periodinėje lentelėje tarp IIA ir IIIA grupių; tai IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, ir VIIIB grupių elementai.

Periodas – periodinės cheminių elementų lentelės horizontali elementų eilė; periode didėjant elemento atominiam skaičiui metališkosios savybės silpnėja, o nemetališkosios – stiprėja.

Periodo numeris – rodo, kiek elektronų sluoksnių turi to periodo elementų atomai.

Periodiškumas – didėjant elementų atomų krūviams, periodiškai kartojasi elementi su vienodu elektronų skaičiumi išoriniame sluoksnyje; dėl to periodiškai kartojasi ir cheminių elementų bei jų junginių savybės.

Radioktivusis elementas – cheminis elementas, kurio visi izotopai radioktyvūs, ir todėl ir todėl jie savaime yra tol, kol susidaro stabilūs naujų elementų atomai.

Reakcijos produktas – reakcijos metu susidariusi medžiaga.

Redukcija – elektronų prisijungimas.

Reduktorius – dalelė, kuri atiduoda elektronus.

Rūdijimas – metalų ir jų lydynių jungimasis su oro deguonimi drėgnoje aplinkoje.

Santykinė atominė masė – vidutinės elemento atomų masės ir 1/12 ¹²C atomo masės santykis. Tai reikšmė be matavimo vienetų.

Santykinė molekulinė masė – molekulę sudarančių atomų, santykinių atominių masių suma. Ji rodo, kiek kartų medžiagos vienos molekulės masė yra didesnė už 1/12 anglies C atomo masės dalį.

Skilimo rreakcija – reakcija, kurios metu iš vienos pradinės madžiagos susidaro dvi ar daugiau medžiagų.

Sudėtinė medžiaga – medžiaga, sudaryta iš įvairių rūšių elementų atomų.

Sulfidai – metalo ir sieros junginiai.

Taurieji metalai – metalai, kurie nei ore, nei kaitinami liepsnoje nesijungia su deguonimi; chemiškai atsparūs metalai.

Tirpalas – skystasis vienalytis mišinys.

Tirpinys – medžiaga, kurią beriame, pilame ar pučiame į tirpiklį; tirpinamoji medžiaga.

Tirpiklis – medžiaga, kurioje tirpinama kita medžiaga.

Valentiniai elektronai – atomo išorinio sluoksnio elektronai, galintys dalyvauti susidarant ceminiam ryšiui.

Vienalytis mišinys – mišinys, kurio dalelių negalima pamatyti net pro stipriausią mikroskopą.

Vieninė medžiaga – medžiaga, sudaryta iš vienos rūšies atomų.

A – masės skaičius.

Ar – santykinė atominė masė.

E – energija.

e¨ – elektronas.

M – molinė masė.

Mr – santykinė molekulinė masė.

m – masė.

N – dalelių skaičius.

NA – Avogadro skaičius.

n – medžiagos kiekis.

n° – neutronas.

p+ – protonas.

Q – reakcijos šiluma.

Z – atominis skaičius.

P – tankis.