Finansų rinkos plėtra

Finansinių rinkų plėtra

Search: This Site Tripod Web by

Start Your Own Blog TodayBuild an online Photo Album

“FINANSŲ RINKOS VYSTYMASIS: BANKŲ SISTEMA”

Kai Kristoffersen

1. Įvadas

Perėjimas prie rinkos ekonomikos yra susijęs su žymiu išteklių ir nuosavybės

perskirstymu iš visuomeninio sektoriaus į privatų. Perėjimo iš komandinės

ekonomikos į rinkos valdomą ekonomiką proceso metu ypatingai svarbūs veiksniai

yra šie – tinkamai veikiančios finansinės institucijos ir finansinės rinkos.

Paskelbus nepriklausomybę, sparčiai vystėsi bankai, tačiau bankų indėlis į

ekonomikos vystymąsi apskritai nėra toks, koks turėtų bbūti. Lyginant su daugeliu

Rytų Europos šalių privačių indėlininkų depozitų rodikliais, kurie sudaro 20 %

bendrojo nacionalinio produkto, ir Europos Sąjungos šalių rodikliais, kurie

sudaro vidutiniškai daugiau nei 65 %, Lietuvoje tokie rodikliai yra šiek tiek

didesni nei 10 %. Bendras kreditavimas išreiškiamas tokiu santykiu: Lietuvoje –

12 % BVP, o Europos Sąjungos šalyse – 85 %.

Lietuvoje finansų srityje aiškiai vyrauja bankai, todėl visą šitą sritį reikėtų

apibūdinti kaip neišsivysčiusią. Pavyzdžiui, 1998 metais bendros draudimo įmokos

sudarė mažiau nei 1 %% BVP, o Europos Sąjungos šalyse – vidutiniškai 12 %.

Kapitalo rinka praktiškai neegzistuoja.

1990 m. vasario mėn. 13 d. Lietuvos Banko įstatyme, bent jau teoriškai, įsteigta

dvipakopė bankininkystės sistema, kurioje Lietuvos Bankas yra ir centrinis

bankas, ir bankininkystės sritį kontroliuojanti IInstitucija. Pirmasis komercinių

(akcinių) bankų įstatymas buvo priimtas 1992 m. liepos mėn. 2 d.

Pirmasis komercinių bankų įstatymas buvo labai liberalus, todėl labai greitai

buvo įsteigta daug bankų. 1991 metų pradžioje buvo įsteigti 6 komerciniai

bankai, o 1993 metų pabaigoje – jau 27.

Komercinių bankų vystymosi pradžioje jų veikla buvo labai žemos kokybės. Tokių

bankų veiklai buvo būdingas paskolų teikimas pažinčių pagrindu, stambių paskolų

teikimas vienam asmeniui. Jie stokojo valdymo įgūdžių bei korporacinio

vadovavimo.

1996 metų pabaigoje išryškėjo minėtos veiklos rezultatas – daugiau nei pusė

bankų buvo uždaryti, ir tik 12 bankų liko veiklūs.

1997 metų spalio mėnesio leidinyje “Lietuvos Banko plėtra ir perspektyvos” buvo

paminėta, kad “to periodo teisinė sistema buvo per daug liberali tokiai

konservatyviai pramonės šakai kaip bankininkystė”.

Kai 1995 metų ggruodžio mėnesį buvo sustabdyta dviejų stambesnių privačių bankų

veikla, bankininkystės srityje iškilo rimtų sunkumų. Dėl krizės buvo

sugriežtinta bankų priežiūra, o centrinis bankas ėmė taikyti griežtesnius

reikalavimus.

Kita šitos bankų krizės pasekmė – sprendimas įkurti Turto banką, kuris visiškai

priklausytų valstybei. Tokio banko paskirtis – pervesti pradelstas paskolas iš

valstybei priklausančių bankų, kai pastarieji bus rengiami privatizacijai.

Šio pranešimo autorius neturėjo tikslo analizuoti individualių bankų veiklos.

Tačiau, pažvelgus į metines Turto Banko ataskaitas, aišku, kad pervedamų į šį

banką paskolų kokybė yra llabai žema. Šios ataskaitos taip pat atspindi

nekokybišką paskolų portfelio tvarkymą, kuris per pirmąjį bankininkystės

gyvavimo penkmetį Lietuvoje apima didesnę šios veikos sritį.

Tokios veiklos išdavoje dėl netinkamo paskolų paskirstymo tiek privatus, tiek

visuomeninis kapitalas patyrė stambių piniginių nuostolių, santaupos buvo

mobilizuojamos netinkamai, nes visuomenė liovėsi pasitikėti bankais.

Labai svarbu nekartoti šitokių klaidų, tuomet bus užtikrintas teigiamas

finansinės veiklos srities vystymasis. Atsižvelgdami į šį faktą, priežiūrą

vykdantys asmenys, bankų savininkai ir bankų valdytojai turi imtis iniciatyvos

tolimesnei šios srities veiklos plėtrai ir turi būti atsakingi už savo

sprendimus.

Antroje šio pranešimo dalyje yra pateikta pagrindinė informacija apie

bankininkystės plėtrą. Trečioje dalyje yra aptariami pagrindiniai sunkumai,

kylantys bankininkystės srityje. Ketvirtoje dalyje yra pateikiami baigiamieji

komentarai.

1998 metų spalio mėnesį Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas išleido

leidinį “Pranešimas apie Pereinamąjį Laikotarpį, 1998 m.”. Jame yra pateikta

išsami Lietuvos finansinės veiklos srities plėtojimo bei sunkumų analizė,

lyginant su finansų sritimi Rytų ir Centrinėje Europoje, kitose Baltijos šalyse

ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalyse.

2. Bankininkystės plėtra Lietuvoje

2.1. Teisinė bazė ir priežiūra

Jau nuo 1990 m. Lietuvos Bankas buvo įgaliotas kontroliuoti bankų veiklą, tačiau

tik 1994 m. gruodžio 1 d. priimtas naujasis Lietuvos Banko įstatymas, o gruodžio

21 d. priimtas Komercinių Bankų įstatymas iš tikrųjų nustatė modernią dvipakopę

bankų reguliavimo tvarką. <

Naujieji įstatymai nustatė bankininkystės plėtojimo pagrindus, kuriais remiantis

būtų galima susidoroti su rinkos ekonomikoje kylančiomis problemomis bei

panaudoti atsiradusias galimybes.

Ankstyvoje bankų sistemos vystymosi stadijoje priežiūros dokumentai nebuvo labai

išsamūs ir niekas nevertė griežtai jų laikytis, nes bankams buvo leidžiama

funkcionuoti net ir tuo atveju, kai nebuvo vykdomi pagrindiniai reikalavimai.

1995-1996 metais, įvykus bankų krizei, Lietuvos Bankas žengė svarbų žingsnį

bankų kontrolei stiprinti.

Nuo 1996 metų visi komerciniai bankai privalo vadovautis Tarptautiniais

Apskaitos Standartais, o ataskaitų auditą turi atlikti tarptautiniu mastu

pripažintos audito firmos. 1995 metais buvo patvirtinti komercinių bankų

nuostatai dėl vidaus audito funkcijų.

Europos Sąjungos Direktyvų įgyvendinimas bankininkystės srityje beveik baigtas.

Reikia baigti įgyvendinti dar kelias ES direktyvas, pvz., Kapitalo pakankamumo

direktyvą, susijusią su rinkos rizika, ir Indėlių draudimo direktyvą.

Dėl užsienio bankų filialų kontrolės Lietuvos Bankas pritaikė Europos Sąjungos

reikalavimus dėl “vieningos licencijos” ir “priežiūros šalies teritorijoje”. Tai

reikalauja pasirašyti dvišales sutartis bei tampriai bendradarbiauti su šalies,

kurioje registruota užsienio banko buveinė, įstaigomis, atliekančiomis bankų

priežiūros funkcijas.

1996 m. vasario mėnesį buvo priimtas Indėlių draudimo įstatymas, kuris skelbė,

kad asmenų, gyvenančių Lietuvoje, indėliai privačiuose bankuose yra apdrausti.

Pagal Civilinio Kodekso nuostatus indėliai, esantys valstybei priklausančiuose

bankuose, vis dar buvo apdrausti 100%. 1997 m.sausio 1d. šis sąžiningos

konkurencijos taisyklių pažeidimas buvo panaikintas, nes minėtas IIndėlių

Draudimo įstatymas yra taikomas ir valstybiniuose bankuose esantiems indėliams.

Nors indėlių draudimo limitai dar nesiekia ES Direktyvose nustatytų limitų, bet,

lyginant su taupomųjų sąskaitų kiekiu Lietuvos bankų sistemoje, yra ganėtinai

dideli. Nuo 1999 m. sausio mėnesio didžiausia draudimo suma yra 45 000 litų

(indėlio suma iki 10 000 yra apdraudžiama 100 %, o likusios sumos draudimas

graduojamas). Nuo 2001 m. sausio mėnesio šie limitai bus didinami iki 65 000

litų, o indėlio suma iki 25 000 litų bus apdrausta 100 %.

1997 metais buvo priimtas Pinigų plovimo prevencijos įstatymas. Visiems bankams

buvo duoti nurodymai nustatyti kontrolės tvarką, bet apie šio įstatymo

įgyvendinimo rezultatus yra mažai žinoma.

1998 m. gruodžio mėnesį Lietuvos Banko valdyba priėmė nutarimą dėl “Bazelio

Komiteto Bankų priežiūrai patvirtintų esminių principų, skirtų bankų priežiūros

veiksmingumui užtikrinti, įgyvendinimo”.

Nuo 1995 m. dėl įvestų tikslesnių reikalavimų bankų ataskaitoms, aukštesnės

Kredito įstaigų priežiūros departamento darbuotojų įgytos kvalifikacijos ir, iš

galiausiai, dėl nuoseklesnio bei tikslesnio priežiūros taisyklių taikymo,

pastebimai pagerėjo bankų priežiūros kokybė.

Bankininkystės bei individualių bankų plėtojimui didelę reikšmę turėjo Lietuvos

Banko

aiškesnė ir tikslesnė visuomenei pateikiama informacija. Tokia

informacija, suprantama, dėl rizikos sukelti nereikalingą sąmyšį kuriame nors

konkrečiame banke arba apskritai bankininkystėje turi būti kruopščiai apmąstyta.

Bendrai galima teigti, kad bankų priežiūros ir kontrolės sistema yra tinkama ir

atitinka tarptautinius standartus bei reikalavimus.

2.2 Sektoriaus plėtra

3.2.1 Bendro pobūdžio plėtra

Finansų sistema Lietuvoje dar nėra tiek išsivysčiusi, kad galėtų būti visiškai

integruota į realią ekonomiką.

Žemo lygio integracija į ekonomiką yra labiausiai pastebima draudimo srityje ir

kapitalo rinkoje. Netgi bankų paslaugos į ekonomiką skverbiasi daug lėčiau nnei

ES bei kandidačių į ES šalyse, nors pastaraisiais metais bankininkystės plėtra

buvo gana įspūdinga tiek kiekybiniu, tiek ir kokybiniu požiūriu.

Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos bei Rytų Europos valstybėse, cirkuliuoja

didelis grynųjų pinigų kiekis. Grynųjų pinigų suma už bankininkystės sistemos

ribų, lyginant su vidutiniškai 8 % ES šalyse, sudaro maždaug 60 % BVP.

Kaip pažymėta žemiau, 2.2.2 ir 2.2.3 paragrafuose, tai atsispindi indėlių ir

paskolų santykyje su BVP.

Per pastaruosius trejus metus žymiai sumažėjo licencijuotų bankų skaičius.

Pačioje pradžioje užsienio bankams buvo leidžiama kkurtis kaip kapitalizuotiems

filialams. Tačiau 1996 m. spalio mėnesį priimti teisiniai dokumentai užsienio

bankams leido steigti savo skyrius.

1999 m. liepos mėn. pabaigoje Lietuvoje veikė vienas užsienio banko filialas ir

2 užsienio bankų skyriai, buvo registruotos 4 užsienio bankų atstovybės.

1995 iir 1996 metais daug bankų nutraukė savo veiklą ir bankrutavo. Tai buvo

daugiausia nedideli bankai, ir jų uždarymas bankininkystei neturėjo jokio

poveikio.

1995 m. gruodžio mėn. 1 d. Lietuvos Bankas sustabdė dviejų pagrindinių privačių

“Akcinio Inovacinio” ir “Litimpeks” bankų veiklą. Privačių bankų tarpe šie

bankai užėmė atitinkamai pirmą ir penktą vietą ir bankiniame sektoriuje sudarė

20 % visų bankų veiklos. Todėl šiuose bankuose kilusios problemos atitinkamai

kėlė problemas ne tik šių bankų klientams. Keblumai kilo visoje bankininkystės

sistemoje.

1997 m. spalio mėnesį “Akcinis Inovacinis” bankas buvo likviduotas, tuo tarpu

“Litimpeks” bankas buvo rekapitalizuotas užsienio investuotojų pagalba ir 1996

m. birželio mėnesį jis vėl atnaujino savo veiklą. Tačiau bankas nuo pat pradžių

turėjo sunkumų, nes jo veikla nebuvo tinkamai reorganizuota ir nebuvo tinkamai <

pakeista struktūra. 1999 m. rugpjūčio mėnesį banko operacijos buvo vėl

sustabdytos, o rugsėjo mėnesį panaikinta jo licencija ir pradėta bankroto

procedūra.

Netrukus po “Akciniam Inovaciniam” ir “Litimpeks” bankams kilusių sunkumų

valstybiniuose bankuose dėl pradelstų paskolų ir dėl nuosavo kapitalo trūkumo

taip pat iškilo keblumų. Susidarius tokiai situacijai, buvo įgyvendintas 1996

metų įstatymas, kuris draudė Lietuvos Bankui taikyti sankcijas valstybiniams

bankams, kurie tuo metu sudarė 60 % Lietuvos bankinio sektoriaus.

1996 m. dėl Lietuvos valstybiniam komerciniam bankui kilusių problemų jo veikla

buvo sustabdyta, ““geri” aktyvai buvo pervesti į Lietuvos taupomąjį banką, o

“neveiksnūs” aktyvai – į naujai įsteigtą “Turto Banką”. Po to Lietuvos

valstybinis komercinis bankas buvo likviduotas.

Dėl 1995/96 metais bankus ištikusios krizės vyriausybė nusprendė įsteigti

valstybinį “Turto Banką”, kuris buvo įsteigtas reorganizavus vieną iš

probleminių bankų – “Aurabanką”. “Turto Banko” paskirtis – valdyti pradelstas

paskolas, kurios buvo pervestos iš valstybei priklausiusių bankų rengiant šiuos

bankus privatizacijai.

Pirmoji “Turto Banko” užduotis buvo perimti ir valdyti “Akcinio Inovacinio”

banko paskolas. Šio banko veikla buvo sustabdyta 1995 m. gruodžio mėnesį, o 1997

m. spalio mėn. jis buvo likviduotas.

Vėliau, 1998 metais, pradelstos paskolos iš Lietuvos žemės ūkio banko ir

Lietuvos taupomojo banko buvo pervestos į “Turto banką” rinkos kaina padengiant

ją valstybines obligacijomis ir tokiu būdu sutvarkant minėtų bankų balansines

ataskaitas.

“Turto Bankui” pervestos paskolos buvo atgaunamos lėtai iš esmės dėl žemos jų

kokybės, pvz., dėl sunkios skolininkų finansinės būklės, atviro skolininkų

sukčiavimo ir nedidelio apyvartumo nekilnojamo turto rinkoje.

2.2.2 Valstybiniai bankai versus privatūs bankai

Bankininkystės sistemos plėtojimas Lietuvoje buvo labiau sėkmingas privatiems

bankams, kadangi valstybinių bankų reforma buvo kur kas sudėtingesnė.

Šio proceso pradžioje valstybei priklausantys bankai turėjo palankesnių

galimybių plėtoti savo veiklą, tačiau nors 1995/96 metais tvirtėjantis įstatymų

leidybos mechanizmas, gerėjanti komercinių bankų priežiūra paskatino silpniausių

privačių bankų išnykimą, pproblemos valstybiniuose bankuose išliko. Tuo pat metu

pažangesnių privačių bankų valdymas tapo profesionalus ir tai padėjo jiems

sukurti pagrindą užtikrintai bei sparčiai šių bankų plėtrai.

Tuo tarpu valstybinių bankų veikloje nebuvo galima pastebėti jokių ryškesnių

pokyčių. Be to, 1996 metais buvo priimtas specialus įstatymas, kuris leido

valstybiniams bankams nevykdyti Lietuvos Banko nustatytų reikalavimų, o

centriniam bankui nebuvo leidžiama imtis atitinkamų priemonių prieš valstybinius

bankus.

Valstybinių bankų plėtros procesas buvo nepatenkinamas, nes vyriausybė darė

įtaką šių bankų veiklai (ta įtaka buvo itin pastebima, sprendžiant paskolų

skyrimą), trūko valdymo įgūdžių bei korporacinio vadovavimo.

Lietuvos Valstybinio komercinio banko rekapitalizacija bei tolimesnis

likvidavimas, Lietuvos žemės ūkio banko ir Lietuvos taupomojo banko balansinių

ataskaitų tvarkymas būtų vykę su mažesniais nuostoliais, jeigu iškilę sunkumai

būtų pašalinti laiku.

To pasėkoje valstybiniai bankai netenka rinkos dalies. Tačiau dėl Lietuvos

taupomojo banko panaudojimo vyriausybinėje depozitų atstatymo programoje

valstybiniai bankai vis dar turi daugiau nei 50 % visų depozitų. Valstybinių

bankų dalis paskolų rinkoje nukrito žemiau 40 %, o bendra 2,2 milijardų litų

suma yra mažesnė, negu bendra suma 1995 metų pabaigoje. Viena iš priežasčių,

kaip yra paaiškinta 2.2.5 paragrafe, yra ta, kad, lyginant su privačiais

bankais, valstybiniai bankai buvo ir vis dar yra nepakankamai kapitalizuoti.

2.2.3 Indėliai

Nors bendros indėlių apimtys žymiai išaugo, bankų iindėlių ir BVP santykis yra

žemesnis, negu daugelyje Rytų Europos šalių ir dar žemesnis, negu ES šalyse.

ES šalyse privataus sektoriaus indėlių apimtys sudaro 65 % BVP.

80 % indėlių litais yra indėliai iki pareikalavimo ir daugiau nei 40 % visų

indėlių yra užsienio valiuta.

Nors paskutinė apklausa parodė, kad tik 14 % apklaustų žmonių pasitiki

komerciniais bankais, tačiau asmeniniai indėliai ir namų ūkio indėliai nuo 1997

metų pradžios iki 1998 metų pabaigos išaugo daugiau nei dvigubai ir sudaro 3

milijardus litų, o per pirmą 1999 metų pusmetį padidėjo dar 800 milijonų litų.

Toks spartus indėlių augimas 1999 metais, iš dalies, priklausė nuo vyriausybinės

programos, pagal kurią buvo atstatomi gyventojų rubliniai indėliai. Dėl krizės

Rusijoje privačių įmonių indėliai mažėjo. Nuo 1998 m. vidurio jie sumažėjo

maždaug 300 milijonų litų.

2.2.4 Paskolos

Paskolų augimo tempai buvo lėti ir tik 1997 ir 1998 metais jų skaičius sparčiai

padidėjo. Tuo pat metu bankai nustatė mažesnius atidėjimus nuostolingoms

paskoloms padengti, o tas rodė, kad pagerėjo paskolų portfelio kokybė. 1998 m.

pradelstų paskolų dalis nukrito nuo 28,3 % iki 12,5

% bendro paskolų kiekio, o

iki 1999 m. vidurio pasiekė 10,5% .

Specialūs atidėjimai blogoms paskoloms padengti sumažėjo nuo 20,7 % bendrų

paskolų 1997 m. sausio mėnesio pradžioje iki 4,7 % 1999 metų liepos mėn. Kitus

komentarus apie specialius atidėjimus skaitykite 3.4 paragrafe.

Šie skaičiai ne tik atspindi geresnę paskolų portfelio kokybę. Didelę įtaką

jiems turėjo “Akcinio Inovacinio” ir Lietuvos valstybinio komercinio bankų

likvidavimas ir pradelstų paskolų pervedimas iš Žemės ūkio ir Taupomojo bankų į

“Turto Banką”.

Bendrų paskolų lygis ES bankuose yra mmaždaug 85 % BVP.

Lietuvos bankus kritikavo dėl politikos, kuri per daug ribojo kreditavimą,

atsižvelgiant į 1995/96 metais kilusias problemas. Iš tiesų, atsižvelgiant į

tarptautinius standartus, 12 % paskolų santykis su BVP yra pernelyg žemas.

Kadangi tarp paskolų lygio ir BVP yra teigiama koreliacija, kreditavimo plėtimas

galėtų prisidėti prie ekonomikos plėtros Lietuvoje. Šalies ekonomikos plėtrai

labai padeda bankų sugebėjimas ir noras tarpininkauti.

Jeigu dėl ekonominio klimato bankams kredituoti rizikinga, tai bankas mažiau

rizikuos, galėdamas investuoti į vyriausybės vertybinius popierius. Tačiau 1998

m. bbankų investicijos į vyriausybės vertybinius popierius truputį sumažėjo, ir

tuomet atitinkamai šių vertybinių popierių dalis balanse krito nuo 14 % bendrų

aktyvų 1998 m. pradžioje iki 10 % š.m. pradžioje. Beveik pusę, arba 482

milijonai litų, šių investicijų sudarė Lietuvos ttaupomojo banko investicijos.

Nedidelė dalis paskolų, pvz., būsto finansavimas, turi 5 ir 10 metų terminus,

tačiau viena paskolų portfelio ypatybė – ilgalaikės paskolos litais beveik

neegzistuoja, nes Lietuvos rinkoje nėra ilgalaikio finansavimo šaltinio.

Ilgalaikis (vidutinių terminų) finansavimas yra grindžiamas užsienio šaltiniais.

Vienas didžiausių uždavinių finansinėje rinkoje – sukurti ilgalaikius

finansavimo šaltinius litais. Draudimo plėtra, privačių pensijų bei investicinių

fondų steigimas galėtų paskatinti finansinių išteklių įsiliejimą į finansų

sistemą.

Rizika, kuri kyla dėl valiutos naudojimo, ir finansavimo rizika gali sukelti

sunkumų tiek bankams, tiek skolininkams. Todėl paskolų plėtra užsienio valiuta

yra keblus klausimas, kuris yra smulkiau aptariamas 3.3 paragrafe.

2.2.5 Paskolos u˛sienio valiuta

Lietuvos bankams suteiktas finansavimas iš užsienio bankų (nereziduojančių

bankų) išaugo nuo 131 mln. litų 1995 m. pabaigoje iki 1 353 mln. litų 11998 m.

pabaigoje. Tuo pat metu indėliai užsienio valiuta taip pat padidėjo nuo 1 470

mln. iki 2 792 mln. litų. Taigi bendra užsienio kapitalo įplaukų suma buvo 2 595

litų, iš kurių 1 725 milijonai buvo skirti paskoloms, nes tuo laikotarpiu bendra

paskolų suma užsienio valiuta padidėjo nuo 1 151 mln. iki 2 876 mln. litų.

Finansavimas ir paskolos užsienio valiuta

Mln.Lt

Metų pabaiga 1995 1996 1997

1998

Indėliai užsienio valiuta 1470 1710 2333

2792

Įsiskolinimai užsienio bankams 131 396 629 1353

Bendras finansavimas u˛sienio valiuta 1601 2106 2962 4145

Paskolos u˛sienio valiuta 1151 1148 1647

2876

Lietuvos Bankas bei kiti bankai turėtų atidžiai kontroliuoti du šio proceso

aspektus – riziką dėl užsienio valiutos naudojimo ir finansavimo riziką. Daugiau

apie tai skaitykite 3.3 paragrafe.

2.2.6 Bankų kapitalizacija

Pastaraisiais metais bankų kapitalizacija žymiai pagerėjo: 1998 m. pradžioje

kapitalo pakankamumo santykis buvo 10,8, o tų pačių metų pabaigoje – 24,4.

Paskutiniai duomenys, kuriuos 1999 m. gegužės mėnesį Lietuvos Bankas pateikė

spaudai, parodė, kad 1999 m. gegužės 1 d. kapitalo pakankamumo santykis visoje

bankininkystės srityje buvo 22% vietoj reikalaujamų 10 % kapitalo/turto,

įvertinus riziką, santykio. Apskritai, bankininkystės sektorius yra gerai

kapitalizuotas ir gali atsilaikyti prieš nuostolius.

Nors informacija apie aktyvus, įvertinus riziką, kiekvienam individualiam bankui

gali būti neprieinama visuomenei, tačiau yra akivaizdu, kad dviem valstybiniams

bankams reikia daugiau kapitalo komercinei veiklai plėtoti ir įgyti pajėgumo

konkurencinei kovai su stipresniais privačiais bankais. Taip pat yra akivaizdu,

jog, pvz., Vilniaus Banko kapitalo bazė, remiantis absoliučiais skaičiais, yra

labai stipri ir užtikrina bankui galimybę agresyviau plėtoti savo veiklą ir

padidinti paskolų portfelį keletu šimtų milijonų.

2.2.7 Užsienio nuosavybė bankuose ir užsienio bankų dalyvavimas veikloje

Toliau lentelėje pateikti duomenys rodo, kad užsienio investicijos Lietuvos

bankuose vis didėja.

Kadangi užsienio investuotojai dviejų stambiausių valstybinių bankų vveikloje

praktiškai nedalyvauja, duomenys rodo, kad užsienio investuotojai iš esmės valdo

daugiau nei pusę akcijų privačiuose bankuose. Vilniaus Banke užsienio

investuotojams priklauso daugiau nei 90 % akcijų. Daugelio bankų investuotojai

tik investavo kapitalą, jie nėra komerciniai bankai arba kitos finansinės

institucijos, tačiau beveik 40 % Vilniaus Banko akcijų, priklausančių Švedijos

SE bankui, reiškia, kad perduodamos žinios, produktai, verslo ryšiai ir kt.

Užsienio nuosavybė bankuose

Pradžia Užsienio

investuotojams

priklausančių

akcijų dalis,

%

1996 16

1997 25

1998 32

1999 39

1999 liepa 47

Nors privačiuose bankuose vyrauja užsienio investicijos, tačiau užsienio

investuotojams Lietuvos bankai nėra tokie patrauklūs, kaip bankai kitose Rytų

Europos šalyse. Vienintelis daugiausia Lietuvoje investavęs užsienio bankas yra

turintis akcijų Vilniaus Banke Švedijos SE bankas.

1999 m. viduryje Lietuvoje veikė vienas užsienio banko filialas ir du skyriai,

bet jų padėtis dar nepasiekė tokio lygio, kad konkurencinėje kovoje bankams

galėtų daryti stiprų poveikį.

Užsienio finansinių institucijų steigiami filialai bei skyriai paprastai turėtų

teigiamą poveikį bankininkystės plėtrai. Užsienio institucijos papildo rinką

kapitalu, techninėmis žiniomis ir plėtoja siūlomų paslaugų sferą rinkoje.

Tokioje kaip Lietuvos bankininkystė srityje su keliomis stipriomis

institucijomis, stipresnių užsienio bankų veikla skatintų konkurenciją bei

prisidėtų prie bankininkystės plėtojimo.

Sėkmingas Lietuvos taupomojo banko bei Lietuvos žemės ūkio banko privatizavimas

turėtų ssudominti investuotojus, kurie būtų pajėgūs paspartinti abiejų bankų

institucinė bei verslo plėtrą ir prisidėtų prie visos bankininkystės plėtros.

2.2.8 Kredito draugijos

Norint turėti pilną bankų sektoriaus vaizdą, reikėtų paminėti, jog 1998 m.

pabaigoje licencijas turėjo 28 kredito draugijos. Nors kredito draugijų skaičius

sparčiai didėjo: 1995 m. – 1, 1996 m. – 12, 1997 m. – 23, 1998 m. – 28, tačiau

jų poveikis visai finansinei sistemai yra nežymus.

1998 m. pabaigoje kredito draugijų indėliai sudarė 5,9 mln. litų, o bendra

paskolų suma buvo 3,4 mln. litų. Abiem atvejais šios sumos bankų sektoriuje

tesudaro maždaug 0,1 %.

Nėra jokio pagrindo tikėti, kad, plėtojant Lietuvos ekonomiką, kredito draugijos

sugebėtų vaidinti svarbų vaidmenį. Kitą vertus, šios institucijos galėtų atlikti

lyg ir socialinę funkciją, nes bendravimas su joms priklausančiais nariais yra

artimesnis, negu kaip įprasta bankų su jų klientais, ir tie nariai galėtų

jaustis prisidedantys prie institucijos plėtros.

Tačiau, dėl didėjančio bankų paslaugų sudėtingumo ir klientų lūkesčių dėl

finansinių paslaugų kokybės, kredito draugijoms yra sunku varžytis su

stambesnėmis finansinėmis institucijomis.

Galimas kredito draugijų veiklos būdas – artimas bendradarbiavimas,

t.y., jeigu

reikėtų, specialios paslaugos galėtų būti teikiamos, veikiant per bendras

įmones.

2.3 Institucinė plėtra

2.3.1 Bendro pobūdžio plėtra

Apskritai, komerciniai bankai plėtojo savo organizacijų veiklą, vadovaudamiesi

moderniais valdymo stiliaus principais ir daugiau kreipdami savo veiklą į

kliento poreikius.

Daugelis privačių bankų savo valdymo struktūroje įgyvendino korporacinį

vadovavimą, grįstą Vakarų Europos šalyse priimtų standartų pagrindu, tuo tarpu

valstybiniams bankams žymiu mastu vis dar būdingos senos struktūros, kurių

valdymo būdas yra “iš viršaus į apačią” ir mažai arba visai jokio įgaliojimų

perdavimo.

Lietuvos bankų institucinei plėtrai bbuvo suteikta parama, ir todėl jie užmezgė

tamprius ryšius su Vakarų šalių bankais ir iš įvairių šaltinių gavo svarią

techninę paramą.

Abipusės sutartys su tarptautiniais bankais buvo labai svarbios individualių

bankų institucinei plėtrai. Remiantis abipusėmis sutartimis, Vakarų Europos

bankai, turintys didesnį patyrimą strategijos planavimo, finansų planavimo,

organizavimo, žmonių išteklių valdymo, filialų valdymo, vidaus audito,

informacinės technologijos ir informacijos valdymo sistemų srityse, kai kuriems

stambesniems Lietuvos bankams perdavė technines žinias ir geriausią savo veiklos

praktiką.

Sugebėjimas aptarnauti privačius klientus ir vidutinio lygio verslo žžmones yra

gerai išvystytas, tačiau pramonei plėtoti reikia paramos, o bankams trūksta

patirties ir specialių žinių, kurių reikia sudėtingesniems įmonių finansų bei

investicinės bankininkystės produktams vystyti.

Bankuose vis labiau vyrauja privati nuosavybė (daugiau užsienio), todėl jie

negali tikėtis tokios donorų pagalbos kkaip ankstesniais metais ir tolesnė

institucinė plėtra turi būti finansuojama iš nuosavų banko lėšų.

2.3.2 Mokymas

Specialaus mokymo srityje bankams buvo suteikta svari parama užsienio

institucijų parama. Be to, atskiriems bankams buvo labai naudingos dvipusės

sutartys. Jie galėjo siųsti savo personalą pasisemti patirties į užsienyje

rengiamus mokymo kursus.

Norėdami geriau organizuoti personalo mokymą, 1995 m. komerciniai bankai

nusprendė įkurti mokymo centrą – Lietuvos Bankininkystės, Draudimo ir Finansų

institutą, pavaldų Lietuvos Bankų asociacijai. Nuo 1997 m. institutas yra

nepriklausoma organizacija, kuri taip pat organizuoja mokymą draudimo srities

specialistams.

Institutas gana gerai organizuoja specializuotą mokymą žemesniojo ir vidutiniojo

lygio vadybininkams. Kaip kalbama toliau, 3.7 paragrafe “Žmonių ištekliai”,

reikia plėtoti bendrąjį, pagrindinį vadybos mokymą, tobulinti su verslo bei

finansų sektoriais susijusį mokymą akademiniame lygyje.

3. Sunkumai ir galimybės

Finansinio ssektoriaus veikla daro didžiulę įtaką visai ekonomikai bet kurioje

šalyje ir ypatingai tokiose šalyse, kur finansų srityje vyrauja bankų veikla.

Tokios šalies ekonomikos plėtra daugiausia priklauso nuo to, koks yra bankų

valdymas ir kokia jų veikla.

Trumpai tariant, bankų veikla turėtų apimti šias sritis:

– Santaupų akumuliavimas

– Investicijų finansavimas, transformuojant trumpalaikius indėlius į

ilgalaikes paskolas

– Mokėjimų sistemos tobulinimas

– Investicijų portfelio valdymas ir konsultacijos vertybinių popierių,

pensijų fondų, investicinių fondų ir kt. srityse

Rinkos ekonomikoje labai svarbu gauti pelną, bet taip pat reikia atsižvelgti iir

į kitus faktorius. Nors bankai turi sukurti akcijų vertę jų savininkams, tačiau

yra plačiai pripažinta, kad bankai turi vystyti savo veiklą, atsižvelgdami į

etikos standartus. Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka bendrai šalies plėtrai

bei santykiams su klientais ir darbuotojais.

3.1 Santaupų mobilizacija

Santaupos yra bankininkystės sistemos “kraujas”, todėl bankininkystės versle

svarbiausia vieta tenka santaupų mobilizacijai. Iki šiol Lietuvos bankų

sektorius nesugebėjo padidinti vidaus santaupų lygio iki patenkinamo lygio ir

santaupų lygis yra žemas ne tik lyginant su išsivysčiusiomis Vakarų Europos

šalimis, bet taip pat su kitomis Baltijos ir Rytų Europos šalimis.

Anksčiau, kai infliacijos rodikliai buvo aukšti, realios palūkanos buvo

neigiamos ir neskatino ilgalaikio taupymo. Tačiau dabar, kai infliacija yra

valdoma ir jos rodikliai krito iki vienaženklio skaičiaus, privačioms santaupoms

infliacijos pavojus, regis, neturėtų grėsti.

Didesnės palūkanų normos galėtų padėti sukaupti daugiau santaupų, bet patirtis

valstybinių vertybinių popierių rinkoje šios prielaidos neparemia – pajamos iš 1

ir 2 metų obligacijų siekia 14 % per metus. 300 mln. litų vertės valstybiniai

vertybiniai popieriai yra už finansų srities veiklos ribų. Tik nedidelė šios

sumos dalis yra privačiose įmonėse ir namų ūkiuose.

Viena iš priežasčių, dėl kurių taupymo lygis žemas, gali būti nepasitikėjimas

lito kursu. Tačiau pastarąjį reiškinį galima buvo stebėti antroje 1998 m.

pusėje, kai indėlių ssumos užsienio valiuta buvo daug didesnės nei indėlių sumos

litais. 1999 m. bendra indėlių suma užsienio valiuta praktiškai liko nepakitusi.

Kadangi Lietuvos ekonomikoje vis dar vyrauja grynieji pinigai, tobulesnės

mokėjimų sistemos plėtojimas, kuri reikalinga komerciniams ir privatiems

sandoriams vykti, galbūt galėtų padėti atverti kelius gryniems pinigams patekti

į bankus.

Tačiau techninės detalės šio klausimo nepadės išspręsti. Taupymo lygio negalėjo

pakelti net palyginti aukštas indėlių draudimo lygis. Nedidelį santaupų kiekį

bankuose mėginama aiškinti visuomenės nepasitikėjimu bankų veikla ir toks

aiškinimas yra labiausiai tikėtinas. Vėl įgyti ir stiprinti visuomenės

pasitikėjimą bankais yra gyvybiškai svarbi užduotis, norint padidinti taupymo

lygį lyginant su BVP.

Įspūdingi pastatai ar įmantri elektroninė įranga bankuose nepadės sukurti

aplinkos, kuria pasitikėtų visuomenė. Tik aukštų etikos standartų įdiegimas,

skiepijantis pasitikėjimą, atsakingas elgesys ir nuoširdi pažiūra į klientą gali

padėti pasiekti norimą tikslą. Štai toks yra tikras uždavinys kiekvienam,

turinčiam bent kokios įtakos bankininkystės veiklai – politikams, valdžios

vyrams, bankų savininkams ir bankų valdytojams.

3.2 Privatus sektorius ir ilgalaikis finansavimas

Perėjimas prie rinkos ekonomikos susijęs su dideliu išteklių ir nuosavybės

perskirstymu iš valstybinio į privatų sektorių, o indėlis į privataus verslo

veiklos plėtrą yra vienas didžiausių uždavinių bankininkystei.

Visose šalyse, vykstant perėjimo procesui, įvyksta konfliktas tarp poreikio

sukurti finansų sektorių, pasiruošusį prisiimti kreditavimo riziką bei remti

privačias įįmones, ir poreikio suburti klestintį sektorių, kuris sugeba

pritraukti santaupas bei kapitalą iš investuotojų ir užsienio finansinių

institucijų.

Toliau, lentelėje, yra pateikti statistiniai duomenys, kurie parodo, kaip bankai

reliatyviai mažai prisidėjo prie privataus sektoriaus finansavimo. Turint

galvoje didelį pradelstų paskolų kiekį, kurios, daugeliu atžvilgiu, nebuvo

panaudotos tikroms investicijoms, ir dėl tos priežasties privataus sektoriaus

augimas nebuvo tinkamai remiamas, visa bankų veikla, atsižvelgiant į paramą

privačiam sektoriui, nėra įspūdinga.

Pretenzijos privačiam sektoriui, nefinansinėms valstybinėms įmonėms ir

nebankinėms finansinėms institucijoms

Mln.Lt

Metų pabaiga Privatus sekt. BVP % Nefin.valstyb. Nebankinės finansinės

įmonės

institucijos

1994 2974 17,6 399

21

1995 3652 15,2 238

50

1996 3388 10,1 134

45

1997 3682 9,6 149

149

1998 4055 10,5 350

443 .

1998 ir 1999 metais buvo stebimas nežymus pagerėjimas, tačiau Lietuvos bankams

dar teks nueiti netrumpą kelią, kol bus pasiektas patenkinamas kreditavimo

lygis. Kita vertus, labiau kvalifikuotiems ir platesnę veiklą vystantiems

bankams yra puikios galimybės rinkos plėtrai.

Šiame pranešime jau buvo minėta, kad bankininkystės sistemoje kapitalas

ilgalaikiam kreditavimui yra labai nedidelis. Viena iš komercinių

bankų užduočių

yra transformuoti trumpalaikius indėlius į ilgalaikį finansavimą. Tam, aišku,

galima panaudoti tik dalį indėlių ir tai įmanoma, jei indėlių bazė bus

pakankamai tvirta. Priešingu atveju, termino neatitikimas bankams gali būti per

daug rizikingas. Vis dėlto, aktyvų/įsipareigojimų valdymas turėtų leisti bankams

valdytį šią riziką.

Kitas aspektas yra tas, kad lėtos ir biurokratiškos bankroto bei nekilnojamo

turto aukcionų ir naudojimosi teisės atėmimo procedūros didina kreditavimo

riziką. Šioje srityje vyriausybė galėtų prisidėti prie lankstesnės paskolų

rinkos sukūrimo tobulindama teisinę aplinką.

Atrodo, kkad kai kuriems žmonėms daug sunkiau gauti paskolas iš bankų nei

kitiems. Ūkininkai, mažos ir vidutinės įmonės, žmonės, norintys gauti paskolas

namų arba butų statybai ar atnaujinimui dažnai skundžiasi dėl problemų, kurios

iškyla, kai tenka kreiptis į bankus dėl paskolų.

Kadangi ūkininkų – ypač smulkių ūkininkų – finansavimas turėtų būti vertinamas

bendros žemės ūkio reformų ir plėtros strategijos kontekste, šiame pranešime

daugiau bus kalbama apie dvi kitas finansavimo sritis – mažų ir vidutinių įmonių

bei hipotekos finansavimą. Tai tos sritys, kurias llabiau turėtų plėtoti

komerciniai bankai.

3.2.1 Mažų ir vidutinių įmonių finansavimas

Visose rinkos ekonomikos šalyse dėl daugelio priežasčių mažų ir vidutinio dydžio

įmonių (MVĮ) plėtra užima svarbią vietą. Tokių įmonių veikla sąlygoja naujų

darbo vietų atsiradimą, daugelyje aptarnavimo sričių bei produktų gamyboje <

atsiranda konkurencija. Priešingai stambioms įmonėms mažos bei vidutinės įmonės

paprastai buriasi nedideliuose miestuose ir todėl padeda įvairinti šalies

plėtrą. Kadangi daugelio MVĮ veikla yra novatoriška, jos dažniausiai yra

gyvybiškai svarbūs didesnių įmonių tiekėjai ir taip pat formuoja pagrindą

didesnių pramonės šakų augimui.

MVĮ paprastai negauna finansavimo iš kapitalo rinkos. Jos taip pat nepritraukia

daug užsienio investicijų. Todėl MVĮ labai priklauso nuo iš bankų gaunamo

finansavimo.

Patirtis rodo, kad daug MVĮ neišgyvena pirmųjų 2-3 savo egzistavimo metų. Todėl

bankai mano, jog jas kredituoti yra rizikinga. Administracinės išlaidos bankams,

kurias moka tokie klientai, yra palyginti didelės. Kita vertus, su

išgyvenusiomis įmonėmis bankai gali sukurti lojalius bei naudingus banko ir

kliento santykius.

MVĮ finansavimas labiau grindžiamas santykiais tarp banko ir savininko arba

įmonės administracijos nei kitais vveiksniais. Todėl itin svarbu, kad bankas būtų

kvalifikuotas ir geranoriškai nusiteikęs plėtoti šiuos santykius. Rizikos

faktoriaus įvertinimas ir kreditavimo procedūros yra, žinoma, labai svarbios,

bet tolygiai svarbu yra mokyti banko personalą užmegzti labiau tiesioginį ir

asmenišką ryšį su klientu.

MVĮ savo ruožtu turi suprasti, kad asmeniniai savitarpio santykiai su banko

personalu yra susiję su atvirumu bei informacijos patikimumu. Daugeliu atvejų

apskaitos sistema, finansinių ataskaitų patikimumas ir kiti duomenys yra žemos

kokybės, taigi, bankams, vertinant rizikos laipsnį, nebelieka nieko kito, kaip

tik rremtis užstatu.

Stambesni bankai yra mažiau linkę domėtis MVĮ finansavimu, negu mažesni bankai.

Lietuvoje MVĮ taip pat skundžiasi, kad stambesnieji bankai neskiria per daug

dėmesio tokios rūšies verslo finansavimui. Vis didėjant koncentracijai Lietuvos

bankų sektoriuje, padėtis gali tapti dar keblesnė, nes mažesnieji bankai yra

nepajėgūs iki galo patenkinti MVĮ reikmes. Tikimasi, kad visi bankai išreikš

norą prisiimti atsakomybę dėl šio pereinamojo proceso tarpsnio.

Vyriausybė taip pat galėtų prisiimti atsakomybę dėl MVĮ plėtros, supaprastindama

tokios rūšies verslo administravimą. Atlikti MVĮ tyrimai rodo, kad jų veikloje

vyrauja dvi itin rykios problemos – biurokratija ir finansavimo stoka.

Bendros vyriausybės, bankų ir MVĮ pastangos galėtų suformuoti bazę svarbios

privataus sektoriaus dalies plėtrai.

3.2.2 Hipoteka

Dėl visiško ilgalaikių santaupų ir investicijų, išreikštų litais, trūkumo

ilgalaikio kreditavimo galimybė litais neegzistuoja. Pramonėje šis trūkumas tam

tikru mastu kompensuojamas, imant paskolas užsienio valiuta, bet toks sprendimas

netinka vienai didelei rinkos daliai – hipotekos rinkai.

Kai kurie bankai įvedė hipotekos kreditavimą (dalis jo užsienio valiuta),

nustatę terminą iki 10 metų, bet, apskritai, hipotekos sistema yra

neišsivysčiusi.

Be poreikio ilgalaikiam naujų gyvenamųjų namų bei butų finansavimui taip pat yra

milžiniškas poreikis ilgalaikiam (20 metų terminui) namų ir butų remonto,

energijos taupymo ir kt. kreditavimui.

Nors teisinė hipotekos bazė nėra tobula, tačiau esminis rūpestis dėl hipotekos

kreditavimo yra iilgalaikio finansavimo stoka. Kai kuriems hipotekos rinkos

segmentams yra prienami vidutinės trukmės finansiniai ištekliai per pvz.,

Pasaulio Banko kreditines linijas.

Šiuo metu egzistuojančios rinkos sąlygos nėra palankios, todėl sukurti gerai

funkcionuojančią hipotekos sistemą, atrodo, neįmanoma. Turi būti sukurti tokie

finansavimo šaltiniai, kurie tiktų ilgalaikiam hipotekos kreditavimo

finansavimui. Privačių asmenų nedomina ilgalaikiai indėliai, o institucinių

investuotojų su ilgalaikėmis investicijomis Lietuvos rinkoje visai nėra.

Paskolos kainos nustatymas hipotekai yra kita problema. Viena vertus, gyvenamųjų

namų ir butų savininkai neįstengia mokėti 15 ar daugiau procentų metinių

palūkanų už paskolą 20 metų terminui. Kita vertus, esant alternatyvioms

trumpalaikėms ar vidutinės trukmės investavimo galimybėms, kai yra galimybė

investuoti į valstybines obligacijas ir gauti 13-14 % palūkanų, iškyla klausimas

– kuo galima būtų motyvuoti investuotojus investuoti į hipotekos paskolų

portfelį žemesnėmis palūkanomis?

Verčiant investuotojus, tokius kaip, pvz., iš pensijų fondai, investuoti į

hipotekos sistemą žemomis palūkanomis, galima sužlugdyti šių institucijų

patrauklumą. Šiuo metu gauti užsienio finansavimą litais ir prieinamomis

palūkanomis gali būti nerealu.

Privačiais pensijų fondais pagrįstos pensijų reformos įgyvendinimas po kurio

laiko galėtų įnešti savo indėlį, formuojant ilgalaikius finansinius išteklius

greta ilgalaikių namų ūkių santaupų. Prie hipotekos sistemos finansavimo taip

pat galėtų prisidėti draudimo sektorius, nes jo veikla yra plėtojama ir todėl

auga jo pajėgumas investuoti. Pagaliau, jeigu hhipotekos sistema yra grįsta

obligacijomis, komerciniai bankai taip pat rastų galimybę investuoti į

ilgalaikes lengvai realizuojamas hipotekos obligacijas.

Hipotekos sistemą galėtų paremti paskolų gavėjams skiriamos subsidijos ir

teikiamos privilegijos mokesčių srityje, taip pat mokesčių lengvatos

investicijoms į tam tikras hipotekos obligacijas arba į specialiąsias

taupomąsias sąskaitas. Tačiau tokiu atveju hipotekos sistema turėtų veikti

komerciniais pagrindais, o subsidijų programos turi būti skaidrios.

Pastaruoju metu Finansų ministerija, padedant Danijos vyriausybei, rengia

komerciniais pagrindais grįstą hipotekos sistemą. Toks procesas yra labai ilgas,

todėl tiesiogiai su tuo susijusios ministerijos bei valstybinės organizacijos

turėtų kuo greičiau imtis iniciatyvos formuoti tokią strategiją, kuri padėtų

sukurti įstatymišką bei oficialiai įtvirtintą sistemą, galinčią užtikrinti

ilgalaikį hipotekos finansavimą.

3.3 Paskolos užsienio valiuta

Peržiūrėjus 2.2.4 paragrafe pateiktus duomenis, akivaizdu, kad paskolų suma

užsienio valiuta padidėjo nuo 1 151 mln. litų 1995 m. pabaigoje iki 2 876 mln.

litų 1998 m. pabaigoje.

Toks žymus padidėjimas galėtų sukelti susirūpinimą, nes daugelis paskolų gavėjų

negeneruoja savo pajamų užsienio valiuta, taigi, įmonėms gali grėsti valiutinė

rizika, kuri, savo ruožtu, galėtų kelti pavojų paskolų portfelio kokybei.

Iki šiol Valiutų valdybos įvestas režimas riboja

valiutos riziką – eliminuoja

nuostolius JAV doleriais. Kalbant apie paskolas, išreikštas Vokietijos markėmis,

reikia pastebėti, kad JAV dolerio santykis su Vokietijos marke turėjo teigiamą

įtaką skolinimo kaštams.

Nuo 1995 m. pradžios iki 1998 m. pabaigos lito vertė, lyginant su Vokietijos

marke, kilo vidutiniškai 2 % per metus. Nuo 1999 metų, įvedus eurą, lito vertė

pakilo iki 10 %, ir štai dabar kyla be galo svarbus klausimas – ar dėl Europos

ekonomikos pakilimo negali įvykti priešingas procesas.

Aptariant lito devalvacijos klausimą, derėtų aatsižvelgti į didelį paskolų

portfelį užsienio valiuta. Pavyzdžiui, devalvavus litą 10 %, paskolų gavėjai

patirtų maždaug 300 mln. litų nuostolius. Daugelis šių paskolų gavėjų naudos iš

devalvacijos negautų dėl geresnių sąlygų eksportui ar aukštesnių importo kainų

prekėms iš užsienio.

Į valiutinę riziką turėtų būti rimtai atsižvelgta. Bankai ir įmonės turėtų

įvertinti Valiutų valdybos režimo pokyčius ir naują lito kurso fiksavimą, kurie

bus netolimoje ateityje. Valiutos svyravimai, vykstantys dėl rinkos ar centrinio

banko monetarinės politikos, dažniausiai atsiranda nepastebimai, ir

neapsaugotiems bankams ar įįmonėms reagavimui laiko nepalieka.

Centrinis bankas, kaip priežiūrą vykdanti institucija, turi imtis iniciatyvos

stebėti valiutinę riziką. Kai kuriose šalyse, kur vyksta žymūs arba dažni

valiutų kurso pokyčiai, yra įvesti reikalavimai bankams padaryti specialius

atidėjimus paskoloms užsienio valiuta. Lietuvos bankai turėtų reguliariai <

pranešti apie paskolų užsienio valiuta riziką.

Kita rūpima problema, susijusi su didele dalimi paskolų užsienio valiuta, yra jų

padengimas. Tarptautinė pinigų rinka sparčiai senka iškilus problemoms kuriame

nors konkrečiame banke, toje šalyje, kurioje šis bankas veikia, arba

tarptautinėse rinkose apskritai. Toks reiškinys buvo stebimas 1998 m., kai

Lietuvos bankams iškilo sunkumų gauti tarptautines kredito linijas, o

finansavimą galima buvo gauti tik didesnės maržos sąlygomis.

Jeigu bankai ir jų klientai yra per daug priklausomi nuo užsienio finansavimo,

tai, iškilus problemoms šalyje arba sąmyšiui tarptautinėje finansinėje rinkoje,

visa sistema tampa pažeidžiama. Todėl bankams yra svarbu išlaikyti gerus ryšius

su tarptautinėmis rinkomis ir sukurti atsarginių galimybių tinklą.

Valiutinė rizika bei finansavimo rizika neturėtų būti užmiršta, nes paskolų

dalis, išreikšta užsienio valiuta, dabar sudaro maždaug 60% visų ppaskolų bankų

sektoriuje, o kai kuriuose bankuose – žymiai daugiau nei 60% paskolų portfelio.

3.4 Paskolų kokybė

Pagal Lietuvos Banko pateiktus statistikos duomenis1998 m. pabaigoje neveiksnios

paskolos sudarė 12,5 % visų paskolų sumos, o š.m. pradžioje – 28,3 %.

Absoliučiais skaičiais pradelstų paskolų suma sumažėjo 500 mln. litų.

Spartų paskolų portfelio didėjimą turėtų atidžiai stebėti Lietuvos Bankas. Iš

esmės, paskolų portfelio augimo tempai yra vienas iš įspėjančių rodiklių

Išankstinio įspėjimo sistemoje ir paprastai skatina padidėjusį susidomėjimą

konkrečiais bankais.

Be to, sparčiai didėjant paskolų portfeliui, kkai daugeliui įmonių tenka

susidurti su likvidumo problemomis, kylančiomis dėl krizės Rusijoje, Lietuvos

Bankui (ir, be abejo, patiems bankams) atsiranda rimtų priežasčių būti budriems.

Esant tokioms sąlygoms, tam tikrą rūpestį kelia, kad specialūs atidėjimai

blogoms paskoloms padengti iki 1999 m. vidurio nukrito iki žemo 4,7 % lygio.

Dėl nepakankamos apskaitos sistemų ir įmonių finansinių ataskaitų kokybės iškyla

grėsmė paskolų portfelio kokybei ir tai gali sąlygoti nuostolius bankų

sektoriuje. Patikimos finansinės ataskaitos, bankams vykdant kreditavimo veiklą,

yra itin svarbios. Bankai turėtų raginti tiesiogiai su tuo susijusias

valstybines institucijas spartinti įdiegti tarptautinius apskaitos standartus

įmonėse ir plėtoti apskaitos bei audito mokymosi galimybes visoje šalyje.

3.5 Infrastruktūra ir IT plėtra

Kadangi bankų operacijos darosi vis sudėtingesnės, komerciniai bankai (yra tik

nedidelės išimtys) susiduria su sunkumais dėl netinkamų informacijos sistemų,

pvz., dėl turto ir įsipareigojimų valdymo bei vadovavimo filialams.

Nėra jokios abejonės, kad maži bei vidutinio pajėgumo bankai neįstengia plėtoti

bei eksploatuoti savo sistemų, tačiau anksčiau jie galėjo bendrai vystyti

kompiuterines sistemas. Dabar, kai yra instaliuotos autonominės taikomosios

programos, gali būti sunku pasiekti bendrą savitarpio supratimą tarp mažesnio ir

didesnio pajėgumo bankų informacinių sistemų srityje.

Vienoje srityje, kur infrastruktūra turi būti plėtojama toliau, būtent

elektroninio atsiskaitymo sistemoje, bankams vis dar yra galimybė sutelkti savo

pastangas bendrai veiklai.

Parduotuvėse, restoranuose jau dažnai aatsiskaitoma kortelėmis, kurias naudoja

vis daugiau asmenų. Kaip jau anksčiau buvo minėta, Lietuvos ekonomikoje vis dar

vyrauja grynieji pinigai, todėl turi būti plėtojama šiuolaikinė atsiskaitymų

sistema, tobulinamos atsiskaitymo paslaugos įmonėms ir namų ūkiams – pinigų

pervedimas, atlyginimų, sąskaitų už telefoną bei komunalines paslaugas ir kt.

mokėjimas.

Dabar veikianti mokėjimo sistema, kuriai vadovauja Lietuvos Bankas, turi ribotą

pajėgumą ir neapima atsiskaitymų už mažmeninėje prekyboje. Lietuvos Bankas

planuoja naują šiuolaikinio kliringo ir mokėjimo sistemos projektą, kuris leistų

dalyvauti tarptautinėse kliringo sistemose ir sukurtų šiuolaikinę vidaus

mokėjimo sistemą.

Naujos sistemos įdiegimas pareikalaus didelių investicijų techninei ir

programinei įrangai. Sistema turi būti plėtojama, idant būtų galima iki galo ja

pasinaudoti, ir įgyvendinama, Lietuvos Bankui labai tampriai bendradarbiaujant

su komerciniais bankais.

3.6 Privatizacija

Pirmosios pastangos 1998 m. privatizuoti Lietuvos žemės ūkio banką žlugo

daugiausiai dėl neaiškumo rinkoje, kurį sukėlė finansinė krizė Rusijoje.

Jeigu Lietuvos žemės ūkio banko ir Lietuvos taupomojo banko privatizacija ne tik

pritrauktų naują kapitalą, bet taip pat perduotų valdymo įgūdžius ir institucinį

pajėgumą, bankininkystė patirtų teigiamą poveikį plėtros bei vykstančios

konkurencijos srityse.

Reikia tikėtis, jog paskelbta Lietuvos žemės ūkio ir Taupomojo bankų

privatizacija įvyks numatytu laiku. Manoma, kad privatizacija pagerins bankų

veiklos efektyvumą ir rentabilumą bei sustiprins korporacinį valdymą, kuris

užtikrins sėkmingą abiejų bankų potencialo plėtojimą bei labiau ssubalansuotą

bankininkystės plėtrą.

Taip pat yra svarbu, kad du specializuoti valstybiniai bankai, Lietuvos vystymo

bankas ir Turto bankas, atlikdami operacijas, išvengtų ankstesniais metais

pasitaikiusių klaidų darbe su valstybiniais bankais. Šie du bankai turėtų veikti

dalykiškai, o jų operacijos turėtų būti ribojamos ir apimti tik šių bankų

specialias sritis, idant nebūtų iškreipta konkurencija bankų sektoriuje.

3.7 Žmogiškieji ištekliai

Finansinės institucijos sėkmė daugeliu atžvilgiu labiau nei kitose ekonomikos

sferose priklauso nuo žmonių išteklių. Finansinės institucijos “produktų” vertė

labai priklauso nuo institucijos patikimumo ir personalo kvalifikacijos.

Šiuolaikiniai valdymo principai bei personalo mokymas yra esminiai faktoriai

optimaliam žmonių išteklių panaudojimui bei plėtojimui.

Kol Lietuvos Bankininkystės, Finansų ir Draudimo institutas sukūrė Distancinę

Mokymo programą ir aukštos kokybės specializuotus mokymo kursus, finansinis

sektorius galėjo turėti naudos iš plačiai šalyje išplėtoto verslo mokymo, o juo

remiantis galėjo toliau būti mokomas būsimasis personalas. Tuo pat metu,

universitetiniame lygyje reikia geriau koordinuoti mokymą, susijusį su finansų

sektoriumi, kad jis geriau atspindėtų finansų sferos poreikius ir naują plėtrą.

Be to, didieji bankai, užuot prisidėję prie bendros bankininkystės mokymo

aplinkos kūrimo, yra labiau linkę organizuoti savo personalo

mokymą vietoje.

Atsižvelgiant į nedidelę bankininkystės sektoriaus apimtį ir ribotą dėstytojų

pajėgumą, bankai įgytų pranašumą, jeigu imtų koordinuoti savo pastangas mokymo

srityje.

3.8 Priežiūra

Kadangi komerciniai bankai ėmėsi žygių plėstis iki finansinių supermarketų ir

vysto veiklą skirtinguose finansinio sektoriaus segmentuose su skirtingomis

priežiūrą vykdančiomis institucijomis, pvz., draudimas ir vertybiniai popieriai,

todėl yra poreikis itin tampriam bendradarbiavimui tarp šių trijų priežiūrą

atliekančių institucijų: Lietuvos Banko, Lietuvos vertybinių popierių komisijos

ir Valstybinio draudimo priežiūros įstaigos.

Iškilo klausimas dėl to, ar verta turėti tris priežiūros institucijas, sskirtas

palyginti nedideliam finansiniam sektoriui, kur, be to, vyrauja komerciniai

bankai. Kadangi bankų priežiūros mechanizmas yra gana gerai išvystytas,

pastangos pirmiausia turėtų būti sutelktos stiprinti Lietuvos vertybinių

popierių komisijos ir Valstybinio draudimo priežiūros įstaigos pajėgumą. Po tam

tikro laiko gal tiktų aptarti galimybę suformuoti vieningą instituciją,

panašiai, kaip daugelyje Vakarų Europos šalių.

Kai kurių nebankinių finansinių institucijų priežiūros organizavimas yra

specifinė problema. 1997 m. pradžioje komercinių bankų pretenzijos nebankinėms

finansinėms institucijoms buvo 45 mln. litų, tuo tarpu 1998 m. pabaigoje ši ssuma

išaugo 10 kartų, iki 443 min. litų. Pavyzdžiui, nebankinės lizingo kompanijos

yra nereguliuojamos ir neprižiūrimos. Kol šios kompanijos neaprėpia didžiosios

rinkos dalies, kaip tik tiktų parengti įstatymus ir sutvarkyti priežiūros

mechanizmą, joms nespėjus pasiekti tokį lygį, kuris, nesėkmės atveju, ggalėtų

pažeisti viso finansinio sektoriaus stabilumą.

4. Išvados

Gerai veikiantis finansinis sektorius – tai vienas iš esminių dalykų, plėtojant

rinkos ekonomiką. Lietuvoje, kaip ir daugelyje ekonomiką reformuojančių šalių,

finansiniame sektoriuje vyrauja ir, manoma, dar daug metų vyraus bankai.

1995/96 metų bankų krizė Lietuvoje neturėjo didelio poveikio šalies vystymuisi

bei ekonomikos plėtrai, nes bankai neįnešė žymaus indėlio į realaus sektoriaus

finansavimą.

Valstybinių bankų privatizacija ir spartėjantis užsienio bankų atsiradimas

rinkoje reikštų tvirtėjančią konkurenciją ir stiprėjantį spaudimą bankams dėl

tolesnės koncentracijos. Tačiau svarbu, kad koncentracijos lygis nebūtų per

daug aukštas.

Planuotas Vilniaus ir Hermio bankų susiliejimas sukurs didžiulį banką, kuris

galėtų užimti lyderio pozicijas finansinio sektoriaus plėtroje ir konkuruoti su

tarptautiniais bankais vidaus rinkoje.

Subalansuotai bankų sektoriaus plėtrai yra be galo svarbu, kad po privatizacijos

Lietuvos ttaupomasis ir Lietuvos žemės ūkio bankai taptų dviem stambiais bankais,

turinčiais tvirtą kapitalo bazę ir kompetentingą bei profesionalų korporacinį

valdymą.

Labiausiai realistinis Lietuvos bankų sektoriaus plėtros scenarijus

artimiausiais metais yra tas, kad Lietuvoje bus iki 5 vietinių bankų (didžiausia

dalis akcijų priklausys užsienio investuotojams) ir iki 5 užsienio bankų filialų

arba skyrių.

Du pagrindiniai uždaviniai, kurie laukia priežiūros institucijų, yra užtikrinti

priežiūros institucijų savarankiškumą ir neatsilikti nuo bankų sektoriaus

plėtros procesų. Svarbu, kad į problemas šiame sektoriuje būtų reaguojama

ryžtingai, nebūtų paliekama vvyriausybei gelbėti nuo bankroto neperspektyvius

bankus, tokie bankai turėtų būti likviduojami, ir kad būtų gerbiama priežiūros

institucijų autonomija.

Priežiūros institucijos yra atsakingos už teisinės bazės sukūrimą, tačiau reikia

pabrėžti, kad atsakomybė dėl banko valdymo pirmiausia ir daugiausia tenka banko

valdybai ir tarybai.

Pagrindinė bankų užduotis – kelti visuomenės pasitikėjimą bankų veikla, sutelkti

dėmesį į rinkos poreikius (orientuotis į klientą), ir ugdyti savo darbuotojus.

Finansinis sektorius, kur bankininkystė yra svarbiausia, iki šiol nėra

pakankamai išplėtotas. Tikimasi, kad dar daug metų bankininkystė vyraus,

plėtojant finansinę rinką. Lietuvos ekonomikos plėtrai yra gyvybiškai svarbus

stiprus bankininkystės sektorius. Turint omeny reliatyvų kitų šalių

bankininkystės sektoriaus dydį, aktyvių ir gerai valdomų bankų galimybės yra

akivaizdžios.

Šaltiniai

Mėnesiniai ir ketvirtiniai Lietuvos banko biuleteniai

Kredito institucijų priežiūros departamento 1998 m. ataskaita, Lietuvos bankas,

1999

Lithuania – Macroeconomic and Financial Sector Vulnerability Review, World Bank,

April 1999

Transition Report 1998 and Update April 1999, European Bank for Reconstruction

and Development

Eastern Europe, Reforms and EU, Danish Economic Council, May 1999