HIDROENERGIJOS POTENCIALO LIETUVOJE ĮVERTINIMAS

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI

HIDROENERGIJOS POTENCIALO LIETUVOJE ĮVERTINIMAS

Savarankiškas darbas

TURINYS

1. Energetika: gėris ir blogis.

2. Hidroenergetikos Lietuvoje istorija.

3. Lietuvos upių potencialas.

4. Hidroelektrinių Lietuvoje perspektyvos.

5. Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra.

1. Visa šiuolaikinės civilizacijos didybė – prekių įvairovė ir

gausa, transporto ir ryšių priemonės, kosmoso užkariavimas, galimybė

daugeliui žmonių užsiimti mokslu, kultūra, menu ir t.t. – tai vis

milžiniško energijos kiekio gamybos ir vartojimo pasekmė.

Žmonės, gyvendami ne Saulės energija, kaip augalai ir gyvūnai, eikvoja tas

angliavandenilių atsargas (naftą, dujas, anglis, skalūnus), kurias biosfera

sukaupė per šimtus milijonų metų. MMes gausiai eikvojame neatsikuriančiąsias

atsargas ir visų mūsų likimas priklauso nuo to srauto, kuriuo šios atsargos

išgaunamos iš Žemės gelmių į jos paviršių. Ir jeigu vieną kartą jis

baigsis, jeigu naftos ir dujų atsargos išseks, tai kartu su tuo sustos

automobiliai ir lėktuvai, traukiniai, gamyklos, nutruks energijos tiekimas

ir iškils visos su tuo susijusios bėdos. Sustos ne tik pramonės gamyba, bet

ir kris žemės ūkio produkcija, nes ir jis aprūpinamas dirbtine energija,

kuria varomos žemės ūkio mašinos, gaminamos trąšos ir t.t. Mums tuoj pat

paprieštaraus, kad senkančios angliavandenilinio kkuro atsargos ilgainiui

bus pakeistos branduoliniu kuru, kad jau veikia greitųjų neutronų

reaktoriai, kad ne už kalnų ir valdoma termobranduolinė reakcija. O visa

tai reiškia neribotą energijos išteklių atsiradimą – tada žmonija visada

galės gaminti energijos tiek, kiek jai jos reikės.Žinoma, šiame teiginyje

nemažai tiesos. IIšties, greitųjų neutronų reaktoriai daug kartų padidins

žmonijos potencinius branduolinės energijos išteklius. Taip pat galima

sutikti, kad ir valdoma termobranduolinė sintezė kada nors atsidurs žmonių

rankose. Tačiau tikra ir tai, kad pavojų kelia ne Saulės kilmės energijos

gamybos kiekis.

Žemė iš Saulės gauna nepaprastai daug energijos ir kartu išsaugo

kone pastovią temperatūrą. Vadinasi, beveik tiek pat energijos Žemė

išspinduliuoja atgal į kosmosą. Pajamos ir išlaidos turi būti

subalansuotos, antraip sistema netektų pusiausvyros. Žemė arba įkaistų,

arba užšaltų ir virstų planeta be gyvybės.Iš tikrųjų šis balansas nėra

visiškai tikslus. Jis toks būtų, jeigu kalbėtume apie planetą be gyvybės.

Juk Žemėje yra gyvybė, augalai, kurie Saulės energijos dėka kuria gyvąją

materiją, esančią amžinoje apykaitoje. Taigi ne visa iš Saulės gauta

energija grįžta atgal į kosmosą. Dalis jos palaidojama Žemės

gelmėse.Naftos, dujų atsargos kaip tik ir ssudaro tą Saulės energijos dalį,

kuri nebuvo grąžinta atgal į kosmosą. Būtina įsisąmoninti, kad gyvybė

Žemėje, visa jos evoliucija, atvedusi į Žmogaus ir visuomenės atsiradimą,

ir pačios visuomenės gyvenimas labai ilgai vyko tik nežymaus energijos

disbalanso (beveik tikslaus balanso) sąskaita. Ir šio nežymaus energijos

disbalanso padidėjimas gali turėti žmonėms labai pavojingų pasekmių.Reikia

pripažinti, kad planetos šilumos pusiausvyros pasikeitimas jau vyksta.Mes

vartojame vis daugiau ir daugiau energijos, kurią praeityje sukūrė

biosfera.Kaipgi keičiasi Žemės šilumos balansas? Ogi taip, kad dirbtinė

energija išsisklaido ir kaitina Žemę, jos litosferą, hidrosferą ir

atmosferą. Kad ir kkoks mažas šis dirbtinės energijos išmetimas į Žemės

šilumos balansą, kaupdamasis jis būtinai turės padidinti Žemės temperatūrą.

Kol gaminami energijos kiekiai dar matuojami šimtosiomis Saulės energijos

srauto dalimis, į klimato pašiltėjimą galima ir nekreipti dėmesio. Tačiau

energijos gamyba greitai auga. Ji padvigubėja kas 15 metų. Ir netoli tas

laikas, kai ji pradės rimtai veikti Žemės šilumos balanso struktūrą.

Blogiausia, kad taip yra su bet kuriuo būdu pagaminta energija – ir

šiluminių elektrinių, ir termobranduolinės sintezės. Vien Saulės energijos

vartojimas (ir tai su tam tikrais apribojimais) nekeičia Žemės šilumos

balanso.Taigi teiginį, jog gaminamos energijos kiekis visada yra gerovė,

reikia taisyti. Žemės vidutinės temperatūros padidėjimas 4-5oC jau gresia

žmonijai ekologijos

krize. Čia yra riba, kurią peržengti nevalia. Vadinasi, civilizacija gali

egzistuoti tik labai siaurame temperatūros diapazone. Pvz., jeigu planetos

vidutinė temperatūra nukristų 3-4oC, naujo ledynmečio neišvengtume ir

gyventi būtų įmanoma tik siauroje pusiaujo juostoje. Vidutinei temperatūrai

pakilus 4-5oC, pradėtų tirpti ledynai, vandenynų vandens lygis pakiltų

dešimtis metrų ir užlietų derlingiausias planetos lygumas. Žinoma, šis

procesas truktų ilgai – kelis šimtus metų. Vis dėlto jo išvengti

nepavyktų.Tačiau dar pavojingiau būtų, jei dėl atšilimo pasikeistų visas

atmosferos cirkuliacijos pobūdis ir didžioji dalis neužlietų žemių taptų

sausringa pusdykume.

Jėga, kurią ji suteikia žmonėms, dar reikia mokėti naudotis. Žmogus tapo

tarsi Guliveris, įėjęs į liliputų kristalų krautuvę. Vienas neatsargus

judesys, ir visa ta kristalo didybė pavirs stiklo šukėmis. Taigi yypatingos

reikšmės įgauna žmogaus ir gamtos, kaip vieningos visumos, nagrinėjimas.

Privalome įsisąmoninti, kad žmogus yra neatskiriamas nuo savo aplinkos.

2. Lietuva neturi pakankamai savų išteklių pagaminti tiek energijos,

kiek jos reikia ūkinei veiklai. Šiuo metu pagrindinis energijos gamintojas

Lietuvoje yra Ignalinos AE, tačiau ją uždarius elektros energijos gamyba

labai sumažės ir Lietuva bus priversta pirkti energiją. Siekiant sumažinti

papildomas išlaidas, kurios atsiras uždarius Ignalinos AE, reikia

tikslingiau panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius – saulės šilumą,

vėją, medieną ir jos atliekas, geotermiką, vandens energiją.

Vanduo – vienas iš švariausių atsinaujinančių energijos šaltinių, kurio

energiją

galima panaudoti elektros gamybai. Hidroenergijos panaudojimas daro

mažiausią žalą aplinkai, palyginus su šilumine ir atomine energetika. Be

to, elektros energija, pagaminta hidroelektrinėse, yra pati pigiausia. Visa

tai tapo akstinu atkurti Lietuvos mažąją hidroenergetiką po

nepriklausomybės atgavimo. Mažajai hidroenergetikai šiuo metu tenka vis

didesnis vaidmuo plėtojant Lietuvos energetikos ūkį.

Hidroenergetika, jos plėtra, sunykimas ir atgimimas jau turi savo istoriją.

Lietuvoje būta šimtai vandens malūnų, ne tik malančių grūdus, bet ir

skudurus, skirtus popieriui gaminti, dirbtuvėse vandens ratai kilnojo kūjus

kalant geležį, net kūlė javus.

Hidroenergetika, pritaikyta elektrai gaminti, siekia šio amžiaus pradžią.

Manoma, kad 1900 m. prie Virvyčios, Sukončių malūne buvo įrengtas elektros

generatorius, kurį suko vandens ratas. Jei taip (faktas tikrinamas), tai

mūsų hidroenergetikai, gaminančiai elektros energiją, 100 metų Lietuvos

1935 m. elektros ūkio aprašymo duomenys byloja, kad tais metais iš 309

elektrą gaminančių elektrinių, 996 buvo hidroelektrinės ir mišrios

hidrojėgainės, kuriose buvo įrengti 1432 kW bendros galios 102

hidroagregatai, gaminantys elektrą. Jose per metus buvo pagaminta 835,6

tūkst. kWh. Tai tesudarė apie 2,5 proc. (kaip ir dabar) pagamintos elektros

kiekio. Surinktais duomenimis 1958 m. buvo 320 hidrojėgainių (HE, malūnų,

lentpjūvių ir kt.), kurių bendra galia buvo apie 17,6 tūkst. kW. Nuo 1954

m. buvo leista elektrifikuoti kaimo vietoves iš valstybinių elektros

tinklų, todėl nuo 1959 m. pradėta likviduoti mažąsias HE. Nustojo veikusios

32 HE, kurių instaliuota galia buvo apie 3,3 tūkst. kW, o elektros gamyba –

12,9 mln. kWh per metus.

Dabartinio mažųjų HE atgimimo pradžioje (1993 m.) Lietuvoje buvo 12 mažųjų

HE, kurių instaliuota galia – 5,3 tūkst. kW, elektros gamyba – 13,2 mln.

kWh. 2000 m. pradžioje jau veikė 28 mažosios HE, jų galia išaugo iki 8,8

tūkst. kW, o elektros gamyba 1998 m. siekė 26,3 mln. kWh, t.y. dvigubai

daugiau nei 1993 metais. Tai rodo, kad mažųjų HE statyba plečiama, kas

metai pastatoma 2-3 naujos HE. Statomos Skleipių HE prie Virvyčios, Angarių

HE prie Šušvės, Jundeliškių prie Verknės ir kitos, suderinti projektai 9-

nioms HE statyti, o 30-čiai išduotos spec. sąlygos projektavimui.

Lietuvoje iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geotermijos

energija) kol kas nė vienas negali konkuruoti su vandens energija. Nors

dideliais hidroenergijos ištekliais mūsų šalis nepasižymi, tačiau upės,

kaip

alternatyvios energijos šaltinis,

yra labai vertingos. Ant šių upių

statomos

nedidelio slėgio hidroelektrinės, kurios netolimoje ateityje turėtų

vaidinti

nemažą vaidmenį šalies elektros energijos gamybos srityje.

Vienu iš pagrindinių valstybės energetikos politikos tikslų yra energijos

taupymas ir efektyvus pirminių energijos išteklių naudojimas, taip pat

gamintojų ir vartotojų skatinimas efektyviai naudoti vietinius,

atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius. Vykdant šiuos teisės

aktus, taip pat tarptautinių dokumentų reikalavimus, šalyje nuo 1992 m.

įgyvendinama Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa.

Viena pagrindinių Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo

programos įgyvendinimo krypčių yra „Vietinių energijos išteklių, atliekinių

ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas“.

Hidroenergijos iišteklių panaudojimo problema Lietuvoje susideda iš dviejų

dalių: didelių hidroelektrinių (HE), kurių galia didesnė nei 10 MW, ir mažų

HE,

kurių galia mažesnė negu 10 MW, statybos. Didelės HE gali būti įrengtos tik

prie dviejų didžiausių Lietuvos upių: Nemuno ir Neries. Prof. J.Burneikio

(LEI)

nuomone, kuo greičiau reikia apsispręsti dėl Nemuno upės hidroenergijos

panaudojimo. Tikslinga pastatyti dvi stambias hidroelektrines aukščiau

Kauno HE, t. y. prie Birštono ir Alytaus. Prie visų kitų 470 vidutinių ir

mažų upių gali

būti įrengtos tik mažos hidroelektrinės.

3. Lietuvos hidroenergijos išteklius ir jų panaudojimo galimybes tyrė

J.Merčingas ((1909 m.), S.Kolupaila (1922, 1939 m.), J.Smilgevičius (1930

m.), Maskvos Hidroenergoprojekto skyrius (1947-1959 m.), J.Jablonskis,

M.Lasinskas (1962 m.) ir kt.

1998 m. naujai apskaičiuojama visų Lietuvos upių teorinė potencinė galia ir

hidroenergija , kadangi po žemių sausinimo, atlikto maždaug pusėje šalies

teritorijos, pakito upių morfometriniai rrodikliai, reikėjo patikslinti

nuotėkio charakteristikas. Be to, reikėjo naujai pažvelgti į turimus

atsinaujinančius energijos gamybos šaltinius, iš kurių vienas raiškiausių

yra upių, taip pat vėjo ir saulės energija.

Dabar tai suprasta ir šalys raginamos iki 2010 m. apie 12 proc. reikiamos

energijos gaminti iš vietinių atsinaujinančių šaltinių.

Nagrinėjamos visos upės, ne trumpesnės kaip 20 km, arba tos upės, kurių

baseino plotas ne mažesnis kaip 50 km2. Paprastai 50 km2 baseino plotą turi

14-17 km ilgio upeliai. Pasitaikė ir palyginti trumpų upių, turinčių

didesnį kaip 50 km2 baseino plotą. Tai dažniausiai ežeringų baseinų upeliai

– protakos tarp ežerų.Lietuvoje nagrinėto dydžio upių, tekančių ištisai,

dalimi arba valstybės siena, rasta 472. Buvo apskaičiuota hidrogalia upės

ar jos dalies, tekančios per Lietuvos teritoriją arba Lietuvos valstybės

siena, tik pastarosios dalies pusė galios priskirta mūsų šaliai.

Žinant tirtų upių rruožų galias, galima spręsti apie upės, baseino ar visos

šalies teritorijos hidrogalią, o pagal lyginamosios galios rodiklius – apie

upės ruožo hidroenergetinį efektyvumą. Į tuos upės ruožus, kurių didelė

kilometrinė galia, turi būti pirmiausia atkreiptas dėmesys ketinant statyti

hidroelektrinę.Prieš pateikiant labai apibendrintus upių potencinius

hidroišteklius reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nagrinėtieji ištekliai

yra teoriniai, o realūs hidroištekliai yra gerokai mažesni dėl slėgio

mažėjimo, debito nuostolių, jo netolygumo per metus, dėl kitų techninių

priežasčių, ekologijos ribojimų ir t.t.

Matome, kad techniniai potencinės energijos ištekliai sudaro apie 60 proc.,

o ekonominiai &– 25 proc. teorinių potencinės energijos išteklių. Matome,

kad mūsų sąlygomis vidutinio dydžio upių realūs potenciniai ištekliai

sudaro 25 proc., o Nemuno ir Neries – 70 proc. tų upių teorinių išteklių.

Lietuvos hidroenergetiniai ištekliai

|Hidroenergetinių išteklių rūšys |Hidroenergetiniai ištekliai |

| |Galia P,MW |El.energijos išdirbis |

| | |E,mln.kWh |

|Teoriniai (potenciniai) |685 |5400 |

|472 upių,kurių ilgis viršija 20km| | |

|arba kurių baseino plotas | | |

|didesnis kaip 50km2 ; |582 |5100 |

|mažų upelių; |25 |105 |

|šlaitų. |78 |325 |

|Nemuno |322 |2820 |

|Neries |136 |1190 |

|mažų upių |96 |790 |

|Techniniai |408 |3560 |

|Nemuno |237 |2070 |

|Neries |112 |980 |

|vidutinių ir mažų upių |59 |510 |

|Ekonominiai |280 |2450 |

|Nemuno |194 |1700 |

|Neries |51 |450 |

|vidutinių ir mažų upių |34 |300 |

Žinoma, didžiausią dalį šios realios galios ir energijos potencialo sudaro

Nemunas ir Neris. Jiems tenka net 80,3 proc. viso realaus potencialo. Tai

didžiosios hidroenergetikos energijos potencialas.

Mus dabar domina mažoji hidroenergetika, kuri naudoja mažesnės galios

vandens telkinius ir upes.

Iš lentelės taip pat aiškiai matyti teorinės ir realios hidroenergijos

potencialo struktūra. Didelės energetinės vertės upe laikome tą, kurios

visa teorinė galia daugiau kaip 100 tūkst. kW, vidutinės – tarp 100 ir 1

tūkst. kW bei mažos – mažiau kaip 1 tūkst. kW.

Tik 4 upių(be Nemuno ir Neries) teorinė hidrogalia didesnė kaip 10 tūkst.

kW: Šventosios – 118,8, Merkio – 13,2, Jūros – 12,3, Minijos – 11,1 tūkst.

kW.

Apskritai yra 69 upės, kurių kiekvienos galia yra per 500 kW. Šios upės

gali būti perspektyvios mažosios hidroenergetikos plėtrai.

Vidutinės ir mažos hidroenergetinės vertės upių reali potencinė galia apie

60 tūkst. kW. Laikant, kad vienos mažos HE galia yra apie 200 kW, šalyje jų

būtų galima įrengti apie 300. Tad joms reikia paieškoti tinkamų vietų.

Upių skaičius dar nieko nepasako apie upių hidroenergijos potencialo

išsidėstymą ir jo vertę šalies teritorijoje. Tai galima sužinoti ne iš

absoliučių hidroenergijos dydžių, bet iš hidrogalios dydžio, tenkančio 1 km

ilgio upės ruožui (kW /km). Pagal šį rodiklį didžiausią reikšmę turi Nemuno

ir Neries hidrogalia. Tai rodo, kad Nemunas ir Neris hidroenergetiniu

atžvilgiu yra pačios efektyviausios šalies upės. Nemuno vidutinė

kilometrinė galia yra 575 kW/km.

Bendrai vertinant atskirų baseinų upes, tai Merkio, Žeimenos, Dubysos,

Jūros,Minijos, Ventos baseinų upės turi 20-30 kW/km vidutinę galią, o

Nevėžio,Mituvos, ypač Lielupės, Mūšos ir Dauguvos intakų baseinų upių

vidutinė kilometrinė galia nesiekia nė 10 kW/km. To priežastis aiški –

mažas upių vandeningumas ir maži upių vagų išilginiai nuolydžiai.

Tačiau yra upių, kurios turi palyginti reikšmingą šį rodiklį – net per 50

kW/km. Tokiomis upėmis jau gali susidomėti hidroenergetikai. Tai Merkys,

Vokė, Žeimena, Šventoji, Dubysa, Jūra, Akmena, Minija, Venta ir Virvyčia.

Nuo jų nedaug atsilieka Baltoji Ančia, Vilnia, Anykšta, Šešupė ir

Babrungas, kkurių kW/km yra tarp 40 ir 50. Savo maža (<10 kW/km) vienetinė

galia išsiskiria tirtos Šyša, Mera-Kūna, Jara-Šetekšna, Šventoji (Baltijos

j.) ir Pyvesa.

Paprastai hidrojėgainės įrengiamos efektyviuose upių ruožuose, žemupiuose,

nes čia dėl padidėjusių vandens debitų kilometrinė galia maždaug dvigubai

didesnė už visos upės kilometrinę galią.

Kol kas mažosios HE įrengiamos prie esamų tvenkinių, buvusių HE ir

malūnų. Aplinkos ministerija yra susirūpinusi, kad statant HE nebūtų

pažeista gamta.

1999 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įstatymu Nr.

411(Žin., 1999, Nr. 112) nurodytos teritorijos, kuriose draudžiama statyti

naujas užtvankas bei atstatyti senąsias. Mažosioms hidrojėgainėms statyti

ar atstatyti pirmiausia reikia parinkti didesnės potencinės hidroenergijos

galios tvenkinius, taip pat upių ruožus, kuriuose išlikusi buvusių

hidrojėgainių užtvankų dalis. Šiame dokumente pateiktas 140 tokių tvenkinių

ir buvusių 49 hidrojėgainių,kurias siūloma pirmiausia atstatyti, sąrašai.

TVENKINIŲ, PRIE KURIŲ REKOMENDUOJAMA PIRMIAUSIA

STATYTI (ATSTATYTI) MAŽĄSIAS HIDROJĖGAINES, SĄRAŠAS

EIL. TVENKINYS UPĖS UŽTVANKOS RAJONO

Nr. pavadinimas atstumas nuo pavadinimas

žiočių, km

1. Klykuolių Vadakstis 42,5 Akmenė

2. Sablauskių Dabikinė 16,0 Akmenė

3. Kivylių Agluona 0,5 Akmenė

4. Pragalvio Pragalvis 0,5 Akmenė

5. Žibikų Pievupis 6,2 Akmenė

6. Krokialaukio Peršėkė 26,3 Alytus

7. Kalesninkų Spernia 43,1 Alytus

8*. Kavarsko Šventoji 69,1 Anykščiai

9*. Anykščių Šventoji 87,0 Anykščiai

10. Pelyšų Pelyša 3,1 Anykščiai

11. Juotkonių Aluotis 0,5 Anykščiai

12. Beržų Lokys 2,6 Jonava

13. Užusalių Šešuva 10,2 Jonava

14. Žagarės Švėtė 74,0 Joniškis

15. Normantėlių Trumpė (Lanka) 11,5 Joniškis

16. Drąsutaičių Virčiuvis 38,1

Joniškis

17. Volungiškių Mituva 69,0 Jurbarkas

18. Girdžių Mituva 38,2 Jurbarkas

19. Jurbarkų Mituva 7,5 Jurbarkas

20. Goniūnų Armena 5,3 Jurbarkas

21. Stakių Snietala 0,2 Jurbarkas

22. Žalvarių Kertus 0,9 Kaišiadorys

23. Bulotų Kertus 2,7 Kaišiadorys

24. Krivėnų Striūna 4,0 Kaunas

25. Pajiesio Jiesia 21,0 Kaunas

26. Janušonių Gynia 8,0 Kaunas

27. Purviškių Lazduona 3,2 Kaunas

28. Pociūnų Gynia 14,2 Kaunas

29. Altoniškių Ova 1,0 Kaunas

30. Užvenčio Venta 332,0 Kelmė

31. Aunuvėnų Aunuva 7,2 Kelmė

32. Pašiaušės I Šiaušė 11,5 Kelmė

33. Pašiaušės II Šiaušė 14,3 Kelmė

34. Kelmės Kražantė 22,5 Kelmė

35. Montviliškio Dotnuvėlė 31,7 Kėdainiai

36*. Angiriai Šušvė 24,6 Kėdainiai

37. Kruosto Nevėžis 71,0 Kėdainiai

38. Juodkiškių Obelis 5,4 Kėdainiai

39. Bublių Obelis 10,5 Kėdainiai

40. Aukštųjų Kaplių Obelis 17,0 Kėdainiai

41. Akademijos Dotnuvėlė 23,6 Kėdainiai

42. Labūnavos Barupė 5,0 Kėdainiai

43. Kėdainių Dotnuvėlė 1,0 Kėdainiai

44. Labūnavos Barupė 2,5 Kėdainiai

45. Laukžemių Eketė 0,4 Klaipėda

46.* Greičiūnų Trumpė 1,2 Klaipėda

47.* Vėžaičių Skinija 8,3 Klaipėda

48. Tūbausių Akmena 41,2 Kretinga

49. Kretingos Akmena 31,4 Kretinga

50.* Laukžemės Šventoji 16,5 Kretinga

51. Tuzų Salantas 30,3 Kretinga

52. Kupiškio Lėvuo 110,0 Kupiškis

53. Stirniškio Suosa 1,6 Kupiškis

54. Pilvės-Vabalkšnės Pilvė 26,0 Marijampolė

55. Lakinskų Šešupė 243,4 Marijampolė

56. Stebuliškių Sūduonia 2,5 Marijampolė

57. Leckavos Ašva 0,6 Mažeikiai

58. Daubarių Viešetė 2,5 Mažeikiai

59. Tulnikių Ašva 6,4 Mažeikiai

60. Pašerkšnės Šerkšnė 28,8 Mažeikiai

61. Pakruojo Kruoja 8,2 Pakruojis

62.* Dvariukų Mūša 81,1 Pakruojis

63. Baltausių Berštalis 12,0 Pakruojis

64. Bitaičių Kruoja 27,0 Pakruojis

65. Laičių I Ežerėlė 14,9 Pakruojis

66. Laičių II Ežerėlė 14,0 Pakruojis

67. Ekrano Nevėžis 140,8 Panevėžys

68. Stepanionių Upytė 11,1 Panevėžys

69. Staniūnų Juoda 0,4 Panevėžys

70. Liberiškio Šuoja 3,6 Panevėžys

71. Ėriškių Upytė 16,4 Panevėžys

72. Žibartonių I Liaudė 16,0 Panevėžys

73. Žibartonių II Liaudė 18,0 Panevėžys

74. Jotainių Juoda 22,4 Panevėžys

75. Švaininkų Šuoja 12,7 Panevėžys

76.* Pasvalio Lėvuo 4,5 Pasvalys

77.* Švobiškio Mūša 192,6 Pasvalys

78. Alsėdžių Sruoja 28,3 Plungė

79. Luknėnų Lukna 2,4 Plungė

80. Prūsalių Liepupė 1,9 Plungė

81. Stanelių Pietvė 3,1 Plungė

82.* Žlibinų Sausdravas 10,5 Plungė

83.* Jundeliškių Verknė 6,0 Prienai

84. Vaitiekūnų Šušvė 60,0 Radviliškis

85. Gulbinų Žadikė 0,8 Radviliškis

86. Sidabravo Kiršinas 17,5 Radviliškis

87. Kaulakių Luknė 4,0 Raseiniai

88. Kybartėlių Liolinga 2,5 Raseiniai

89. Anulyno Šaltuona 64,6 Raseiniai

90. Plikių Gynėvė 2,0 Raseiniai

91. Paupio Upė 24,0 Raseiniai

92. Juodupės Vyžuona 24,5 Rokiškis

93. Puotkalių Bartuva 62,4 Skuodas

94. Skuodo Bartuva 55,0 Skuodas

95. Kernų Erla 0,5 Skuodas

96. Gėsalų Apšė 28,0 Skuodas

97. Voverių Jotija 20,6 Šakiai

98. Sintautų Penta 9,5 Šakiai

99. Valiulių Siesartis 36,3 Šakiai

100. Totorviečių Penta 3,0 Šakiai

101. Padvarionių Verseka 39,6 Šalčininkai

102. Jurgonių Šalčykščia 9,8 Šalčininkai

103. Šalčininkėlių Visinčia 33,0 Šalčininkai

104. Poškonių Gauja 85,2 Šalčininkai

105. Raganių Žižma 1,0 Šiauliai

106. Nevočių Lokysta 16,3 Šilalė

107. Ramučių Tenenys 22,7 Šilutė

108. Žemaičių Naumiesčio Šustis 11,5 Šilutė

109. Šylių Šustis 19,7 Šilutė

110. Širvintų Širvinta 82,0 Širvintos

111. Bartkuškio Musė 31,0 Širvintos

112. Pabradės Dubingė 1,4 Švenčionys

113.* Skaudvilės Ančia 16,5 Tauragė

114.* Balskų Jūra 78,0 Tauragė

115.* Tauragės Jūra 43,0 Tauragė

116.* Lomių Šunija 16,6 Tauragė

117. Dargaičių Įkojis 0,6 Tauragė

118. Pasruojės Sruoja 10,1 Telšiai

119. Elektrėnų Strėva 45,5 Trakai

120.* Mūro Vokės Vokė 9,4 Trakai

121.* Grigiškių Vokė 2,6 Trakai

122. Vosyliukų Saidė 1,4 Trakai

123. Kadrėnų Mūšia 1,6 Ukmergė

124. Virkščių Šašuola 2,2 Ukmergė

125. Utenos Rašė 4,0 Utena

126. Nemeikščių Krašuona 6,4 Utena

127.* Krūminių Verseka 7,5 Varėna

128. Varėnos Varėnė 5,3 Varėna

129. Alkos (Druskininkų) Ratnyčia 2,0 Varėna

130. Masališkių Strauja 7,3 Varėna

131. Grybaulios Grūda 28,5 Varėna

132. Šarkiškių Duobupis 0,9 Varėna

133. Karklinių Rausvė 28,8 Vilkaviškis

134.* Rokantiškių (N.Vilnios) Vilnia 13,0 Vilnius

135. Kiemelių Dūkšta 7,9 Vilnius

136. Margių Vilnia 60,1 Vilnius

137. Prūdiškių Peteša 0,4 Vilnius

138. 40 totorių Asdrė 2,5 Vilnius

139. Kryžiškių Asdrė 0,8 Vilnius

140. Šventosios Šventoji 208,0 Zarasai

* Pastaba. Įrengiant hidrojėgainę, turi būti papildomai išnagrinėtas žuvų

migravimo įrenginių statybos klausimas.

BUVUSIŲ HIDROJĖGAINIŲ, KURIAS REKOMENDUOJAMA ATSTATYTI PIRMIAUSIA , SĄRAŠAS

EIL. BUVUSIOS HIDROJĖGAINĖS UPĖS ORIENTACINIS RAJONO

Nr. pavadinimas pavadinimas atstumas nuo pavadinimas

žiočių, km

1. Gudų Virvyčia 7 Akmenė

2. Skleipių malūnas Virvyčia 11 Akmenė

3. Kapėnų HE Virvyčia 13 Akmenė

4. Kairiškių HE Virvyčia 20 Akmenė

5. Akmenės karšykla Akmenupis 1 Akmenė

6. Simno HE Dovinė 46 Alytus

7. Užunevėžio HE Nevėža 11 Anykščiai

8. Galvydžių malūnas Jara žiotys Anykščiai

9. Judinio malūnas Judinys 1 Anykščiai

10. Zoviškių malūnas Svėdasa žiotys Anykščiai

11. Pagojės malūnas Limenė 2 Anykščiai

12. Kvetkų malūnas Nemunėlis 124 Biržai

13. Šiliniškės malūnas Peršokšna-Dumblė 25

Ignalina

14. Gaveikėnų malūnas Plaukinis 2 Ignalina

15. Ginučių malūnas Srovė 12 Ignalina

16. Bublių HE Strėva 9 Kaišiadorys

17. Šarkių malūnas Knituoja 16 Kelmė

18. Slabados malūnas Šušvė 49 Kėdainiai

19. Pakščių malūnas Obelis 27 Kėdainiai

20. Akmenių malūnas Lėvuo 87 Kupiškis

21. Gazdų malūnas Gazda 8 Marijampolė

22.* Krakių malūnas Venta 212 Mažeikiai

23. Sedos malūnas Varduva 68 Mažeikiai

24. Smailių (Švobiškio) malūnas Virinta 51 Molėtai

25. Molėtūno malūnas-lentpjūvė Siesartis 62 Molėtai

26. Slabadėlės malūnas Nevėžis 96 Panevėžys

27. Revuonos malūnas Revuona 2 Prienai

28. Pramedžiavos malūnas Bebirva 28 Raseiniai

29.* Maslausiškių malūnas Dubysa 48 Raseiniai

30. Kudirkos Naumiesčio HE Šešupė 116 Šakiai

31. Mingėlių malūnas Čiauša 2 Šiauliai

32. Vilkėnų malūnas Švėkšnalė 3 Šilutė

33. Burovkos malūnas Šventelė 2 Švenčionys

34. Tryškių HE Virvyčia 33 Telšiai

35. Pavirvytės malūnas Virvyčia 52 Telšiai

36. Biržuvėnų malūnas-lentpjūvė Virvyčia 72 Telšiai

37. Jucių HE Virvyčia 65 Telšiai

38. Kiaulakių malūnas Virvyčia 49 Telšiai

39.* Valtūnų malūnas Siesartis 14 Ukmergė

40. Vyžuonų malūnas Vyžuona 8 Utena

41. Andreikėnų malūnas Talė 2 Utena

42. Kauliniškio malūnas be pavadinimo 1 Utena

43. Minčios malūnas Minčia (Buka) 28 Utena

44. Druskininkų HE Ratnyčia 1 Varėna

45. Pilviškių HE Šešupė 156 Vilkaviškis

46.* Belmonto malūnas Vilnia 12 Vilnius

47. Kavoliškių malūnas Nikaja 36 Zarasai

48. Marimonto malūnas Žalva 3 Zarasai

49. Šlininkos malūnas Nikaja 38 Zarasai

* Pastaba. Įrengiant hidrojėgainę, turi būti papildomai išnagrinėtas žuvų

migravimo įrenginių sstatybos klausimas.

Peržiūrėjus visus, didesnius kaip 5 ha, tvenkinius. Jų šiuo metu yra 433.

Prie sąraše pateiktų 140 tvenkinių, kurie yra efektyviausi iš visų

tvenkinių, būtų galima prie kiekvieno iš jų įrengti HE, ne mažesnės kaip

P=20 kW galios. Visų jų bendra galia būtų apie 16,0 tūkst. kW. Atstatant 49

hidrojėgaines, išvardytas sąraše ir tariant, kad kiekviena iš jų bus 200

kW galios, gausime jų bendrą galią 9,8 tūkst. kW.

Tariant, kad 28 mažųjų HE galia yra 8,7 tūkst. kW, gausime visų trijų

grupių HE bendrą galią N=34,5 tūkst. kW. Taigi dar liktų naudojimui apie

25,3 tūkst. kW (59,8-34,5) visų upių (be Nemuno ir Neries) realios

potencinės galios, kuri yra 59,8 tūkst. kW.

Žinoma, šis skaičiavimas yra labai apytikris, nes HE įrengta galia

paprastai būna didesnė nei gamtinė, kadangi įrengiami hidroagregatai,

galintys praleisti didesnį debitą nei vidutinis daugiametis, o elektros

energijos gamyba faktiškai bus mažesnė dėl netolygaus nuotėkio

pasiskirstymo per metus. Paprastai sausmečiu HE dirba maža galia, o

pavasarį, nors ir būna pakankamai vandens, tačiau sumažėja vandens slėgis

dėl pakilusio vandens lygio žemutiniame tvenkinyje (bjefe). Todėl mažoji HE

instaliuota galia veikia iki 4000 valandų per metus.

Taigi panaudojant likusią 25,3 tūkst. kW galią reikėtų mažąsias HE statyti

prie efektyvių upių ruožų. Jų reikėtų per 120, jei HE vidutinė galia būtų

200 kW. Tad iš viso Lietuvoje būtų galima įrengti 300-350 mažųjų

HE.

Surasti tinkamų ruožų nebūtų lengva, nes maždaug trečdalis upių vagų kerta

saugomas gamtos teritorijas. Ypač tai pasakytina apie energetiškai

efektyvias upes (Šventoji, Merkys, Minija, Dubysa, Žeimena, Šešuvis, Ūla-

Pelesa, Luoba ir kt.), kurių didesnė dalis vagų yra draustiniuose. Šiuo

atžvilgiu mažajai hidroenergetikai plėtoti yra daug suvaržymų.

Iš tiesų, hidroelektrinės nė vienoje šalyje nebuvo lengvai statomos.

Pravartu priminti Švedijos kelią plėtojant šalies hidroenergetiką. Iki

Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo Švedija importavo organinį kurą elektrai

gaminti. Kilus šiems karams Švedija negalėjo gauti kuro, jo kaina labai

išaugo ir jos piliečiai prarado ddaug pinigų. Po šių karų buvo nuspręsta

remtis tik savais energijos ištekliais, pirmiausia hidroenergija, ir ši

politika tęsiama iki šiol.

Planuojamos Nemuno hidroelektrinės

Tiek ekonomiškai, tiek ekologiškai Nemuno hidroenergijos panaudojimas yra

pranašesnis negu Neries. Štai Nemune susitelkę 56 proc., o Neryje 25 proc.

visų techninių šalies hidroenergijos išteklių ir Nemuno hidroenergija jau

naudojama (veikia 101 MW Kauno HE). Nesigilinant į Nemuno panaudojimo

hidroenergetikai technines, ekonomines, aplinkosaugines galimybes, galima

drąsiai patvirtinti, kad iš visų galimų HE (1 pav.) akivaizdžiai

efektyviausios ir perspektyviausios yra dvi: Birštono ir Alytaus HE

aukščiau veikiančios Kauno HE. JJų techniniai-ekonominiai rodikliai panašūs

kaip Kauno HE, o žemių užliejama gerokai mažiau nei Kauno HE (per abi apie

70 km2).

[pic]

1 pav. Nemuno hidroelektrinių (HE) kaskados rodikliai: Pvid- vidutinė metų

galia, Pi – įrengtoji galia, E – metų elektros energijos gamyba, K- HE

kaina

Pirmieji Birštono HHE projektai (prof. G. Merčingas, prof. S. Kolupaila,

inž. J. Smilgevičius) buvo derivacijos tipo HE: užtvanka ties Nemajūnais,

4,5 km apylankos kanalas į Verknės slėnį ir mašinų pastatas Verknės

žiotyse. 1954 m. Maskvos “Hidroenergprojektas” pasiūlė Birštono ir Alytaus

HE variantus, o dar vėliau, ieškodamas galimybių įrengti dideles galias

Šiaurės vakarų energetinėje sistemoje, visiškai nerealų variantą – vietoje

šių dviejų vieną padidintą Birštono HE ties Kernave. Šis sumanymas –

pastatyti labai aukštą užtvanką ir užlieti didžiulius plotus (ir Punios

šilą ) – diskreditavo tolesnį Nemuno energetinį panaudojimą.

Lietuvos energetikos institute 1969 m. ir vėliau, 1997 m., buvo dar kartą

išnagrinėti galimi Nemuno vidurupio energetinio panaudojimo variantai.

Pirmenybė atiduota dviejų saikingo dydžio Birštono ir Alytaus HE variantui.

Kodėl hidroelektrinės, o ne šiluminės elektrinės?

Veikant tokiam milžinui, kaip Ignalinos AE (2600 MW galios), Lietuvoje nėra

reikalo statyti nnaujų elektrinių, atvirkščiai – neefektyvias reikėtų

uždaryti. Antra vertus, tokia energetinė situacija nėra apibrėžta. Ją gali

pakeisti atsitiktinumas – incidentas AE ir priverstinis jos uždarymas.

Žinoma, tai būtų sunkus smūgis šalies ekonomikai, nes sukeltų milijardinius

nuostolius.

Kadangi Ignalinos AE numatyta uždaryti (pirmasis blokas uždaromas 2005 m.,

dėl antrojo bus nuspręsta 2004 m.), Lietuvos nacionalinėje energetikos

strategijoje perspektyviausiu elektros energijos gamybos šaltiniu laikomos

modulinės termofikacinės ir dujų turbinų elektrinės. Taip pat išryškėja

galimų didelių hidroelektrinių (HE) ant Nemuno ir Neries upių

konkurencingumas, nors jos ir negalės pakeisti AE.

Lietuva priklauso toms šalims, kkurios neturi kuro elektrai gaminti. Jis

importuojamas beveik 100 procentų. Neduok Dieve, jei kokia nors naftos

krizė, kurią Vakarų šalys išgyveno 7-ąjį dešimtmetį ir vėliau, karas arba,

tarkime, geresnis atvejis – ekonominė blokada? Ar apie tai pagalvoja

politikai? Gerokai sumažinti energetinę priklausomybę ir minimalią

išgyvenimo galimybę kritiniais valstybei laikotarpiais būtų galima

pastatant naujas HE. Jei situacija elektros rinkoje liks kaip iki šiol,

šalies pilietis bus amžiams pasmerktas turtinti tik svetimų valstybių

kišenes. Be abejo, elektros vartotojas reikalauja tik pigios energijos. O

ji galima dažniausiai tik naudojant vietinį kurą. Puikiausias pavyzdys –

Latvija, kur elektros kaina yra mažesnė nei Lietuvoje, nes kuras

hidroelektrinėse nekainuoja. Štai iškalbingi skaičiai apie Lietuvos

elektros gamybos savikainą 1998 m.: Kauno HE -1,0, Ignalinos AE – 5,9,

Lietuvos elektrinė -11,3, Kauno termofikacinė – 13,8 ct/kWh.

[pic]

  Elektros gamybos savikaina pagrindinėse šalies elektrinėse (pagal

statistinį leidinį „Lietuvos energetika“)

 

Reikia pripažinti, kad didelių HE statyba tampa vis sudėtingesnė. Taip ne

vien tik dėl aplinkosaugos, socialinių veiksnių, padidėjusios konkurencijos

liberalizuojant elektros gamybos, kuro (pvz., gamtinių dujų) rinkas, bet ir

dėl atsirandančios naujos, pigios netradicinės elektros gamybos

technologijos. Pvz., naujų dujų turbinų kaina 3-4 kartus mažesnė nei tokios

pat galios hidroturbinų. Kita vertus, naujų HE elektros gamybos savikaina

iš tikrųjų didelė, nes jas statant labai daug dėmesio skiriama gamtinės,

socialinės aplinkos reikalavimams užtikrinti. Štai 1998 m. pastatytos

Vienoje (Austrija) modernios Freudenau HE (įrengtoji galia P=172 MMW, metinė

elektros gamyba – 1037 GWh, t.y. beveik 3 kartus didesnė negu Kauno HE)

savikaina yra apie 43 ct, o seniau statytų (pvz., Jochenstein HE) – apie 7

Lietuvos centus.

Užsienio ekspertų nuomone, šalių, neturinčių nei dujų, nei pigių anglių,

hidroelektrinėse 1 kWh gamybos savikaina gali siekti iki 40 ct ir tai

apsimokėtų. Naujai statoma HE galės konkuruoti su šilumine elektrine, jei

jos 1 kWh savikaina nebus didesnė kaip 14-16 ct, o įvertinus šiluminės

elektrinės taršą atmosferai – 17-20 centų.

Tad galima realiai pasverti, kokio tipo jėgaines šalyje plėtoti, jei būtų

priimtas nepalankus politinis sprendimas uždaryti Ignalinos AE.

4. Energetikos plėtros tendencijos

Dabar energijos vartojimas gali būti tenkinamas tik deginant organinį kurą

(anglis, naftą, dujas), naudojant hidroenergiją ir branduolinę energiją.

Tačiau, kaip pažymima daugelyje leidinių ir konferencijų, organinis kuras

apie 2020 m.tik iš dalies tenkins pasaulio energijos poreikius. Kita dalis

energijos poreikių galės būti patenkinta iš kitų energijos šaltinių

(įskaitant ir netradicinius atsikuriančiuosius), kurie šiuo metu tyrinėjami

ir prireikus galėtų būti panaudoti. Be to, būtina pasakyti, kaip šiluminės

ir atominės elektrinės bei didžiosios hidroelektrinės (HE) neigiamai veikia

aplinką (pirmiausia atmosferą, vandens telkinius, žemės išteklius).

HE – tradicinis atsikuriantis energijos šaltinis, pasižymintis svarbiais

privalumais (maža elektros energijos gamybos savikaina, didelis

manevringumas, kompleksinis vandens išteklių naudojimas, infrastruktūros

sudarymas ir t.t.). Tačiau hidroenergijos ištekliai yra riboti ir, netgi

visiškai panaudojus techninius išteklius, negalės patenkinti elektros

energijos poreikių ateityje, bbe to, didelės HE kartais neigiamai veikia

aplinką, ypač žemės išteklius, jeigu nesiimama reikiamų priemonių. Pvz.,

Lietuvoje visiškai panaudojus visus hidroenergijos išteklius būtų galima

patenkinti tik 15-20 proc. dabartinių elektros energijos poreikių. Tačiau

tai nereiškia, kad jų nereikia protingai naudoti.

Didelio masto atominės energijos naudojimas pasaulyje taip pat ribotas, nes

ekonomiškai tikslingos naudoti urano atsargos Žemės gelmėse turėtų būti

išsemtos. Be to, AE 2-3 kartus daugiau negu šiluminės elektrinės teršia

vandens telkinius-aušintuvus, o radioaktyviosios taršos pavojus kelia

sunkiai sprendžiamą problemą ne vienai kartai.Dabar jau visiems aišku, kad

atominės energetikos objektų statyba reikalauja didžiausio meistriškumo,

tiksliausio technologinių ir ekologijos normų vykdymo, geriausios visų

darbų kokybės, o tai labai pabrangina jų statybą. Tačiau ir laikantis visų

saugumo reikalavimų įvairių šalių atominėse elektrinėse užregistruojama

daug nemažų avarijų ir incidentų. Svarbiausios to priežastys – technikos

gedimai ir personalo klaidos. Baisiausia avarija, kokią tik galima

įsivaizduoti, įvyko Černobylio AE.

Nepaisant viso to, branduolinė energetika toliau bus plėtojama Vakarų

Europoje, Japonijoje ir kitur. Pagal pasaulio energetikos konferencijų

prognozes, elektros energijos gamyba AE ir toliau didės. Dar spartesniais

tempais AE plėtosis besivystančiose šalyse, pirmiausia Indijoje ir

Brazilijoje.

Visa įvertinusi, visuomenė reikalauja, kad vietoj atominių ir

termofikacinių elektrinių būtų plėtojama alternatyvi netradicinė

energetika: taikomos kuro ir energijos taupymo priemonės, rekonstruojamos

ir plačiau naudojamos mažosios termofikacinės elektrinės, panaudojami

antriniai energijos ištekliai, atsikuriantieji energijos šaltiniai. Ir vis

dėlto branduolinė energetika tikriausiai plėsis ir XXI a., tačiau

ji turės

remtis saugesniais reaktoriais.Atominės energetikos specialistams keliamas

idealas – sukurti 100 proc. tikimybės saugumo reaktorių.Ir negalima

pamiršti, kad šiluminė, atominė ir termobranduolinė energetika yra Saulės

energiją papildanti energija, galinti sukelti aplinkos perkaitinimą ir

visas iš to išplaukiančias globalines pasekmes.

Tolesnė ekstensyvi energetikos plėtra negalima ir dėl ribotų energijos

išteklių, jų netolygaus pasiskirstymo, vis didesnės neigiamos įtakos

aplinkai, reikalaujamų milžiniškų kapitalo investicijų. Bendras visų

elektrinių galingumas pasaulyje jau yra lyginamas su gamtos reiškinių

galia.Pvz., planetoje oro masės srovių vidutinė galia yra 25-35 mlrd. KW,

uraganų – 30-40 mlrd. KW, jūrų potvynių &– 2-4 mlrd. kW ir t.t.

Todėl reikia siekti kuo daugiau naudoti Saulės energijos nepapildančių

natūralių energijos šaltinių – upių, vėjo, Saulės, geoterminę, vandenynų –

energiją.Literatūroje teigiama, kad naudojant daugiau negu 0,1 proc. į Žemę

krintančios Saulės energijos galios (o tai sudaro apie 100 mlrd. KW), Žemė

gerokai atšiltų, išnyktų klimato zonos, neigiamai būtų paveikta visa

biosfera. Taip pat teigiama, kad kitų šaltinių papildoma energija taip pat

neturi būti didesnė kaip 0,1 proc. Saulės energijos, o bendra dirbtinės

energijos galia neturi būti didesnė kaip 200-300 mlrd. KW. Taigi eenergijos

gamybos galios Žemėje riba pagal ekologijos sąlygas yra ribota 100 mlrd. KW

pagal papildomą ir 100 mlrd. KW pagal nepapildomą energijos galios rūšį.

Tradiciniai ir netradiciniai atsikuriantieji energijos šaltiniai

Atsikuriantieji energijos šaltiniai sąlyginai skirstomi į 2 grupes:

tradicinius (hidroenergija, mediena, durpės, geotermija, skalūnai) ir

netradicinius, nnaujus (Saulės, vėjo, potvynių-atoslūgių ir bangų, nemiško

biomasės, bituminių smiltainių). 1980 m. tradiciniai atsikuriantieji

energijos šaltiniai sudarė net 98 proc. visų atsikuriančiųjų šaltinių (iš

jų hidroenergijai ir medienai teko 91

proc.), o ateityje, tarkime 2010 m., tikimasi, jog ši dalis gerokai sumažės

ir sudarys 75-80 proc. (hidroenergija ir mediena apie 70 proc.). Žinoma,

naujieji atsikuriantieji šaltiniai plėtosis greičiau negu tradiciniai – jų

dalis išaugs nuo 2 proc. 1980 m. iki 20-250 proc. 2010 metais. Svarbiausias

vaidmuo teks Saulės, geoterminei, vėjo ir nemiško biomasės

energijai.Remiantis atlikta trumpa įvairių energijos šaltinių

perspektyvinio naudojimo analize, galima daryti išvadą apie būtinybę

ateityje įtraukti į kuro ir energijos balansą, ypač mūsų šalies, visų

atsikuriančiųjų (tradicinių ir netradicinių) energijos šaltinių naudojimą.

Vis dėlto daugiau dėmesio turi būti skiriama netradiciniams energijos

šaltiniams, nes tradiciniai jau yra technologiškai gerai panaudojami. Štai,

1994 m. MMadrido deklaracija reikalauja, kad Europos Sąjungos šalyse (į ją

mes einame) 2010 m. iš atsikuriančiųjų energijos šaltinių turi būti

gaminama iki 15 proc. visos elektros energijos. Be jokios abejonės,

Lietuvoje tikslinga pirmiausia panaudoti ekonomiškai efektyvius

hidroenergijos išteklius, kurie vertinami daugiau kaip 2 mlrd. KWh per

metus.

Kalbant apie atsikuriančiųjų energijos išteklių geresnį panaudojimą būtina

pažymėti, kad ankstesnės MIREK optimistinės prognozės apie netradicinių

atsikuriančiųjų išteklių indėlį į energijos balansą pasaulyje (jau 2000 m.

– 10 proc.) gerokai sumažėjo.

Šiuo metu dauguma energetikos specialistų sutaria, kad energetikos plėtra

turi eiti kompleksinio įvairių eenergijos šaltinių panaudojimo keliu,

papildant vieniems kitus priklausomai nuo ekonominių ir ekologinių sąlygų.

Tik šiuolaikinio kuro ir energijos balanso struktūros optimizavimas,

įvertinant visas technines ir ekonomines, ekologines ir socialines sąlygas,

padės nustatyti įvairių energijos šaltinių sudėtį ir santykį energetinėse

sistemose, išskirti prioritetines kryptis dabar ir ateityje. Gerinti

energijos šaltinių struktūrą reikia atsižvelgus į gamybos technologijos

tobulinimą ir alternatyviuosius energijos šaltinius. Be to, šis procesas

visą laiką turi būti tobulinamas geriau įvertinant ekologijos reikalavimus.

Ekologijos reikalavimas – keisti žmonių veiklos vertinimo kriterijus gamtos

apsaugos naudai.

Didelių elektrinių saulėlydis

   Politikai svarsto, kaip riboti į atmosferą patenkančių šiltnamio efektą

sukeliančių dujų kiekį, o pramonės strategai jau prognozuoja milžiniškų

centralizuotų elektrinių išnykimą. Jeigu taip išties įvyktų, teigiamas

poveikis aplinkai būtų didžiulis.

   Pasaulyje dabar yra daugybė tūkstančių megavatų galią generuojančių

elektrinių, bet specialistų nuomone ateitis priklauso miljoną kartų

mažesnio pajėgumo generatoriams, kuriuos visame pasaulyje bus galima

aptikti namų rūsiuose ar kiemuose. Vienas didžiausių šios idėjos entuziastų

yra JAV pramonės finansuojamo Elektros energijos tyrimų instituto Palo Alto

mieste direktorius Karlas Yeageris. Jis mano, kad apie 2050 m. didumą

elektros energijos gausime iš milijonų mikroturbinų, saulės elementų ir,

visų svarbiausia, vandeniliu varomų kuro elementų.

   „Po penketo metų pakaks nueiti į parduotuvę, nusipirkti mikrogeneratorių

ir visi rūpesčiai dėl elektros energijos išnyks,“ sako Yeageris.

„parsinešite jį namo ir prijungsite prie dujų vamzdžio. Jis generuos

elektros energiją, šildys namą ir teiks jums karštą vandenį. Visa tai

kainuos ddaug mažiau nei dabar tenka mokėti elektros tinklams.“

   Nacionaliniai elektros tinklai neišnyks. Bet Yeageris mano, jog jie

veiks panašiai kaip Internetas – jie bus sudėtingo raizginio, per kurį

žmonės ne tik gaus, bet ir patys teiks atliekamą energijos energiją, dalis.

Šalims, neturinčioms didelių elektros tinklų, jų nebereikės. Visa tai

sąlygos didesnį efektyvumą, mažesnę aplinkos taršą ir apsaugos nuo dabar

pasitaikančių elektros tiekimo pertrūkių.

   Kiti specialistai mano, kad Yeagerio prognozės yra per daug atsargios.

Danas Rastleris iš to paties instituto sako, kad gamtines dujas

vartojančius mikrogeneratorius bus galima nusipirkti jau 2002 m. 5 kW

galios, kurios visiškai pakaks daugumai namų, generatoriaus kaina turėtų

būti apie 2500 dolerių. Vieni pirks didesnius generatorius ir atliekamą

energiją parduos tinklams, kitiems pakaks mažesnių, nes prireikus jie galės

tuose pat tinkluose nusipirkti papildomą energiją.

   Elektros tinklai, maitinami daugelio mažų generatorių, bus daug

stabilesni nei dabar, kai juos maitina kelios stambios elektrinės. Be to

šitaip bus sudarytos idealios sąlygos atsinaujinančios energijos šaltinių

plėtrai.

   Revoliucijos varomosios jėgos yra du nauji technologijos pasiekimai.

Pirma, atsirado naujos kartos pigūs ir švariai dirbantys elektros

generatoriai, tinkantys buitiniams taikymams. Antra, pastaraisias metais

buvo sukurti „inteligentiški“ elektros tinklai, sugebantys elektros

energiją surinkti ir perduoti iš bet kurio tinklo mazgo. Tokie tinklai leis

žmonėms parduoti turimą elektros energijos perteklių ir netgi reguliariai

prekiauti elektra.

   Greta gamtinėmis dujomis maitinamų generatorių, artėja ir pigių kuro

elementų – elektrocheminių prietaisų, kuriuose jungiant vandenilį iir

deguonį yra gaminama elektra ir vanduo – plataus masto įdiegimas. Šių

prietaisų tyrimus labai stimuliuoja automobilių pramonė, ieškanti

efektyvesnių ir mažiau teršiančių aplinką alternatyvų vidaus degimo

varikliams. Gali būti, kad tas pats energijos šaltinis tiks ir

automobiliams, ir namams. Grįžus namo pakaks garaže prijungti kuro elementą

prie namo elektros tinklo ir jis maitins ir viryklę, ir televizorių. Kodėl

automobilis negalėtų generuoti jums reikalingą energiją tada, kai juo

niekas nevažiuoja?

   Aišku, tam reikės vandenilio, o tai galima daryti dvejopai. Galima,

naudojant elektros srovę skaldyti vandens molekules. Bet tam reikia daugiau

energijos, nei po atgausime iš kuro elementų, todėl išlošti galima tik

tuomet, kai vandens skaldymui naudosime aplinkos neteršiančių šaltinių,

pavyzdžiui, saulės, vėjo ar hidroelektrinių energiją. Kitu atveju galima

vandenilį gauti iš naftos, metanolo, gamtinių dujų ir kitų

angliavandenilių. Bet kuriuo atveju, anglies išmetimas į atmosferą ženkliai

sumažės.

   Prie viso to prisideda ir vis augančios elektros perdavimo tinklų

problemos. JAV dėl elektros tiekimo pertrūkių kasmet patiria apie 80 mlrd.

dolerių nuostolius. Elektrai dingus vos šimtąją sekundės dalį gali kilti

chaosas, nes nustos veikti serveriai, kompiuteriai, gyvybę palaikantys

prietaisai ir automatinė įranga. Skaitmeninėje visuomenėje energijos

tiekimas turi būti itin patikimas. Patikimumas privalo būti geresnis nei

99,9999 procentų, o energetikai to užtikrinti negali.

   Dalis žmonių netiki, kad visa tai galima padaryti nesukėlus žalingų

pasekmių pasaulio ekonomikai. Bet mokslininkai iš Palo Alto tvirtina, kad

yra ne taip – tereikia žengti

pirmąjį žingsnį ir nuversti multimegavatinių

elektrinių tironiją.

Pradedami įsisavinti nauji energijos resursai

   Japonijoje žengtas pirmasis žingsnis į naują energijos gavybos erą.

Lapkričio pabaigoje japonai pabandė išgauti vandenyno dugne esančias

sušalusias metano dujas. Bandymai yra gana pavojingi, nes mažiausias

neatsargumas gali sukelti katastrofiškai didelį metano dujų išsiskyrimą ir

paskandinti laivą. Praeityje, netyčia destabilizavus jūros dugne slypinčias

dujas, buvo sunaikintos keletas naftininkų platformų Kaspijoje. Būta

spekuliacijų, kad šis reiškinys yra atsakingas net ir už Bermudų trikampyje

dingusius laivus.

   Japonijos nacionalinės naftos kompanijos atstovas Tatsuya Sameshima

mano, kad visiškai įvaldyti naujojo kuro išgavimo technologiją ppavyks ne

anksčiau kaip po 10 metų. Bet kiti specialistai tikisi, jog, pirmiesiems

bandymams pavykus, komercinis metano telkinių įsisavinimas prasidėtų

greičiau kaip per du metus.

   Jūros dugne esantį metaną kadaise pagamino augalų ir gyvūnų atliekomis

mintančios bakterijos. Nuosėdų sluoksniui dugne storėjant augo slėgis ir

metalas, kartu su vandeniu sušalo į dujų hidratus. Pavojus slypi tame, jog

daugumos dujų hidratų jūros dugne temperatūra yra labai arti lydymosi taško

ir iš ledo gali greitai tapti milžiniškais dujų kiekiais. Hidratų ledui

tirpstant ir virstant dujomis, jų užimamas tūris išauga 160 kartų.

   Japonijos naftos kkompanija naudoja plūduriuojančią naftos platformą.

Jūros gylis gręžinio vietoje yra 950 m, bet inžinieriai tikisi pasiekti

2850 m gylį. Dujų hidratų telkiniai prasideda nuo 350 m gylio skaitant nuo

jūros dugno. Visa bandymų programa turėtų kainuoti apie 60 mln. dolerių.

   Naftos kompanijos susidomėjo dujų hhidratais todėl, kad pagal įvertinimus

jų atsargos Žemėje yra 80 000 kartų didesnės už tradicinių gamtinių dujų

atsargas. Įsisavinus dujų hidratus būtų galima užmiršti bet kokias kalbas

apie energijos krizę. Vien JAV priklausančiuose dujų hidratų telkiniuose

yra tiek metano, kad jo šios šalies energijos poreikių tenkinimui pakaktų

ištisiems 2000 metų. Japonija pirmoji ėmėsi iniciatyvos, nes beveik neturi

savų dujų ir naftos atsargų. Panašius tyrimus atlieka JAV, Kanada, Indija,

Korėja ir Norvegija.

   Dabar svarbiausia yra sukurti tinkamą dujų hidratų telkinių įsisavinimo

technologiją. Ką tik tokią technologiją užpatentavo JAV kompanija

„Syntroleum“. Joje numatyta gręžiniams naudoti laivą, nuleidusį inkarą

tiesiai virš gręžimo vietos. Telkinys yra atsargiai atidaromas ir dujos

pumpuojamos į laivo triumus, kur yra iškart suskystinamos. Gręžinio dugne

yra specialūs kaitinimo elementai, tirpdantys hidratų ledą. Yra pasiūlyta

ir saugesnė koncepcija, numatanti gręžti dujų hidrato sluoksnius iš ššono.

Šiuo metu yra įmanoma horizontaliai pragręžti iki keletos kilometrų, todėl

šiuo atveju laivas arba platforma bus toli nuo pavojingos zonos.

   Milžiniškų ir nebrangių kuro atsargų perspektyva gali iššaukti protestus

tų žmonių, kurie ragina mažinti į atmosferą išmetamo anglies dvideginio

kiekį. Tačiau, jeigu jau tenka deginti kurą, tai metanas yra pats

švariausias – jame nėra nei sieros, nei jokių metalų, išmetamų į orą

deginant naftą.

Kuro celes naudojanti elektrinė

   Berlyno rajono Treptovo šiluminėje elektrinėje įkurtas kuro celių

inovacinis parkas. Jo širdis yra stacionarus įrenginys, paremtas vadinamąja

PEM (Proton Exchange Membrane &– protonų kaitos membrana) technologija,

leidžiantis iš vandenilio vienu metu gauti ir elektros srovę, ir šilumą.

Pats vandenilis yra gaunamas iš gamtinių dujų.

   Šis įrenginys yra dalis bendro kelių Vokietijos ir Prancūzijos kompanijų

techninio projekto, kuriam prireiks apie 7,5 mln. markių dydžio

investicijų. Kadangi įrenginys gamins apie 250 kW elektros energijos ir 230

kW šilumos energijos, tai bus pats didžiausias tokio tipo įrenginys

Europoje. Jį stebint bus galima sukaupti praktinių žinių apie kuro celių

technologiją ir jos perspektyvas energijos rinkoje.

Vėjo energija

   Vėjo turbinos – šie ekologiški, bet labai gadinantys kaimo peizažą

įrenginiai, dabar galės būti statomos toli jūroje arba aukštai kalnuose.

Tai padaryti padės naujas švedų išradimas.

   Tradicinėse vėjo turbinose besisukančios mentės per veleną yra sujungtos

su viduje esančiu generatoriumi. Tą generatorių paprastai reikia sukti

dideliu greičiu, todėl velenas yra pagreitinamas nuo 18 apsukų per minutę

iki 1500 panaudojus krumpliaračius. Pastarieji yra brangūs ir gali greitai

susidėvėti, todėl turbinos turi būti įrengiamos ten, kur jas būtų patogu

prižiūrėti.

   Tai nėra vienintelis jų trūkumas. Vėjo generatorių sukuriama įtampa yra

per maža elektros energijos perdavimui didesniu nuotoliu. Sukuriamos

kintamosios srovės įtampa yra pakeliama naudojant transformatorių, bet net

ir tai visiškai problemos išspręsti negali. Kintamoji elektros srovė

linkusi tekėti paviršiniu laidų sluoksniu, todėl padidėja laidų varža ir

daugiau energijos prarandama dėl šiluminių nuostolių. Dėl viso to

šiuolaikinių vėjo turbinų labai toli nuo kranto statyti negalima.

   Dabar Matsas LLeijonas iš švedų kompanijos ABB sukonstravo turbina, kuri,

jo nuomone, padės šias problemas įveikti. Vietoje mažo generatoriaus,

besisukančiu dideliu greičiu, Leijono turbinoje „Windformer“ yra didelis

rotorius, apsuptas daug pastovių magnetų, veikiantis net ir tuomet, kai

mentės sukasi lėtai – taigi jam nereikia krumpliaračių pavaros. Leijono

generatorius taip pat sukuria aukštą įtampą, todėl transformatoriaus irgi

galima atsisakyti. Kai komponentų mažiau, įrenginys tampa patikimesnis ir

jo priežiūrai prireiks mažiau sąnaudų. Be to, atsisakius pavaros ir

transformatoriaus, turbinos efektyvumas padidėja apie 20 procentų.

   Be to Leijonas pagalvojo ir apie tai, kaip geriau perduoti energiją

dideliu nuotoliu. Kintamoji srovė yra išlyginama ir paverčiama pastoviąja,

kurią vėliau galima perduoti ilgu aukštos įtampos kabeliu. Taigi, vėjo

turbinos energiją dabar galima perduoti net 100 km nuotoliu

Dar vienas ateities „rezervas“

   Tailando mokslininkai sukūrė būdą, kaip iš žmonių ekskrementų pagaminti

vertingą energijos nešėją. Nors kol kas būdas ir gaminys yra labai brangūs,

mokslininkai mano, kad ateityje, naftos ištekliams senkant ir jų kainai

augant, jų įdiegimas gali pasiteisinti ekonomiškai.

   Dešimtmečiais mokslas ieško galimybių panaudoti atsinaujinančius

energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją ir šitaip

pasiruošti žmonijos laukiančiam naftos ir gamtinių dujų gamybos

sumažėjimui. Tailando mokslininkai resursus bandė surasti kitur ir taip iš

išmatų sukūrė kurą, jų vadinamą „bionafta“.

   Savo reaktoriuje mokslininkai pabandė pamėgdžioti procesus, vykstančius

natūraliai susidarant naftai. Geologinėje mūsų planetos praeityje, iš

gyvūnų ir augalų liekanų veikiant aukštai temperatūrai ir dideliam slėgiui

susidarė nnafta ir gamtinės dujos. Normaliai tokie nuosėdinėse uolienose

vykstantys procesai užtrunka milijonus metų ir reikalauja labai specifinių

geologinių sąlygų.

   Tailando mokslininkai paspartino šiuos procesus patalpinę ekskrementus

reaktoriuje, užpildytame karštomis azoto dujomis. Jų duomenis, gaunamas

produktas yra labai aukštos kokybės ir netgi iškart tinka automobilių

kurui. Nors bionafta kol kas dukart brangesnė už normalų dyzelinį kurą, jis

turi vieną labai aiškų pranašumą prieš tradicinius energijos nešėjus: jo

tikrai niekuomet nepritrūks.

Taigi nepriklausomai nuo vienokių ar kitokių optimistinių

prognozių, skelbiančių saulės, vėjo naudojimo galimybes, vandens energija

tebeturi turbūt didžiausią atsinaujinančios energijos ateitį.

Kalbant apie energetikos strategiją mūsų šalyje, galima teigti, kad tik

kompleksiškai su vyraujančia branduoline energetika atsikuriantieji

energijos šaltiniai, pirmiausia hidroenergija, sudarys rimtą alternatyvą

organinio kuro energetikai ir gamtos apsaugai ateityje. Tokia turėtų būti

svarbiausia Lietuvos

nacionalinės energetikos strategijos energetikos plėtotės kryptis. Dideles

hidroelektrines ant didžiųjų upių – Nemuno ir Neries – statyti yra

efektyviau nei mažas, tačiau sudėtingesni iškyla gamtosaugos reikalavimai.

Turbūt galima sakyti, kad klausimas yra ne tas – ar statyti hidroelektrines

Lietuvoje, o tas – kokias gamtosaugos priemones būtina įgyvendinti ir kiek

jos kainuos?

Naudota literatūra

1.Žurnalas – Ekologija 1998/3

“Ekologija energetiko akimis”

2.Žurnalas – Mokslas ir Gyvenimas

3.Prof. habil. dr. J. Burneikis, dr. D. Štreimikienė

Lietuvos energetikos institutas

“Energetika: gėris ir blogis”

4. Prof. J. Burneikis (LEI) , doc. P. Punys (LŽŪU), Kaunas, 2000-04-27

“Nemuno Vidurupio naujos hidroelektrinės”

5. Vytautas Kundrotas

“Programoje –

hidroenergijos naudojimas”

6.Habil. dr. JONAS JABLONSKIS

“Lietuvos upių galia ir mažoji hidroenergetika”

7.Tarptautinės konferencijos ,,Lietuvos hidroenergetikai – 100” medžiaga

8.Prof. habil. dr. JUOZAS BURNEIKIS, doc. dr. PETRAS PUNYS

Lietuvos hidroenergetikų draugijos nariai

“Ar statysime Birštono hidroelektrinę?”

9. www.rtn.lt (Mokslo įdomybės)

10. www.lzinios.lt

11. www.lei.lt

———————–

[pic]