Delegacijos (10 asmenų) vizito Lietuvoje vadyba

KTU

Turinys

ĮVADAS 3

1. AIRIJOS KULTŪROS SAVITUMŲ IR NACIONALINIŲ YPATUMŲ APRAŠYMAS 4

1.1. TRUMPAS AIRIJOS APRAŠYMAS 4

1.2. UŽSIENIO POLITIKA 6

1.3. ŠVIETIMAS  IR MOKSLAS 7

1.4. KULTŪRA 7

1.5. KULTŪROS VEIKSNIAI BENDRAUJANT 8

2. UŽSIENIEČIŲ VERSLO KELIONĖS LIETUVOJE PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS 9

3. AIRIJOS ŠALIES SVEČIŲ GARBEI RENGIAMŲ PIETŲ VADYBA 16

4. SVEČIŲ VIZITO (2 DIENŲ) IŠLAIDŲ SĄMATOS SUDARYMAS 25

IŠVADOS 37

LITERATŪROS SĄRAŠAS 39

ĮVADAS

Lietuvos verslininkai norėdami pasidalinti patirtimi su Airijos

verslininkais nusprendė suorganizuoti susitikimą. Airijos penki įžymus

verslininkai buvo pakviesti į šį susitikimą ssu žmonomis.

Šio darbo tikslas aprašyti svečių iš Airijos verslo vizito, taip

pat pažintinės kelionės Lietuvoje vadybą.

Pirmoje dalyje surašyta pažintinė informacija apie Airiją:

Airijos pavadinimo reikšmė, nacionalinė vėliava, vyriausybės

sudėtis. Apie šią smaragdinę šalį trumpai pateikti svarbūs aspektai, taip

pat užsienio politika, Airijos ekonomika, ES narystė, švietimas ir mokslas

bei technologijos, kultūra ir religija.

Antroje dalyje plačiau aprašomas užsienio svečių verslo kelionės

Lietuvoje planavimas ir organizavimas:

Svečių priėmimo vadyba, apgyvendinimas, kvietimų į iškilmingus

pietus paruošimas, svečių susodinimo per iškilmingus pietus schema, patalpų

puošimas, stalų serviravimas, tostai ir kalbos, vizitinės ir stalo

kortelės.

Trečioje dalyje aprašoma iškilmingų pietų vadyba:

Šeimininkų ir svečių pareigos, iškilmingų pietų du meniu variantai

iš skirtingų aukščiausios klasės restoranų Vilniuje. Apskaičiuota

iškilmingų pietų sąmata pagal dviejų konkrečių restoranų meniu įkainius.

Ketvirtoje dalyje pristatomi viešbučiai ir restoranai bei dvi

sąmatos pagal CONTI viešbučio – restorano ir REVAL HOTEL LIETUVA viešbučio

bei RIVERSIDE restorano įkainius.

Šis darbas apima 39 puslapius su tituliniu bei literatūros sąrašu.

Darbe rasite aštuoniolika fotografijų, septynias lenteles, penkių

asmenų susodinimo į automobilį bei 30 asmenų susodinimo prie iškilmingų

pietų stalo schemas, pateikiami svečiams du išskirtiniai meniu su patiekalų

pavadinimais (remiantis tikrais restoranų meniu).

Darbas parašytas naudojantis trimis literatūros šaltiniais ir

keturiais interneto puslapiais, išvardintais literatūros sąraše.

1. AIRIJOS KULTŪROS SAVITUMŲ IR NACIONALINIŲ YPATUMŲ APRAŠYMAS

1.1. TRUMPAS AIRIJOS APRAŠYMAS

Šalies pavadinimas

Šalies pavadinimas angliškai – „Ireland“ ir „Éire“ – airių

protėvių kalba.  Nors  senosios kalbos šalies  pavadinimo „Éire“ kilmė yra

nežinoma, tačiau senojoje airių literatūroje yra tokia mitologinė pranašė,

vardu Eiru. Dabartinis modernus šalies pavadinimas sudarytas iš gėlų kalbos

„Éire“ ir vokiško žodžio „land“ (žemė). 

Nacionalinė vėliava

Nacionalinė vvėliava yra trispalvė, sudaryta iš žalios, baltos ir

oranžinės spalvų. Žalia spalva atstovauja senajai Gėlų ir Anglų – Normanų

gyventojų daliai, oranžinė – protestantų rėmėjų iš Oranžijos valstybės,

balta simbolizuoja ilgalaikę taiką tarp dviejų tradicijų. Vėliava pirmą

kartą buvo iškelta 1848 metais, kaip Airijos sąjūdžio simbolis, tačiau

nebuvo naudojama iki 1916 metų sukilimo.

Konstitucija

Airijos Konstitucijoje yra surašyti svarbiausi valstybės

įstatymai. 1937 metų referendume Konstitucija buvo pritaikyta apibūdinti

Airiją kaip nepriklausomą ir demokratinę valstybę. Konstitucijoje yra

surašyta Valstybės ir Vyriausybės administracinė struktūra. Visų piliečių

teisės yra saugojamos Konstitucijos.

Prezidentas

Prezidentas yra rrenkamas balsuojant žmonėms kas septyneri metai.

Kol kas prezidentas neturi jokios vykdomosios galios, jo vaidmuo daugiau

yra ceremoninis. Prezidentas įgyja tikras galias, kurios jį padaro

Konstitucijos saugotoju. Dabartinė Airijos prezidentė yra Mary McAleese.

Airių Vyriausybė

Airių Vyriausybę sudaro ne mažiau kaip septyni ir ne daugiau kaip

penkiolika narių. Vyriausybės vadovas yra Airijos ministras pirmininkas

(Taoiseach), kuris yra paskirtas prezidento.

Airija yra parlamentinė, demokratinė šalis. Tautinis parlamentas

yra vadinamas Oireachtas ir sudarytas iš dviejų rūmų ir Prezidentūros.

Vieni iš rūmų yra vadinami Dáil (Atstovų rūmai), kitas – Seanad (Senato

rūmai). Šiuos abu rūmus sieja Konstitucija ir Airijos įstatymai.

Trumpai:

• Airijoje gyvena 3,744,700 žmonių,o  Dublinas, šalies sostinė, turi

apie 953,000 gyventojų.

• Šalies plotas yra 84,412 km2, o kranto linijos ilgis siekia apie 3,172

km.

• Aukščiausias Airijos kalnas yra taip vadinimas „Carrantouhill“ 1,041

m. aukščio. Ilgiausia upė – „Shannon“ 340 km ilgio. Didžiausias ežeras

– „Lough Neagh“.

• Airijos nacionaliniai parkai turi keletą unikalių ir įspūdingų

gamtovaizdžių.  

• Didelė faunos ir floros įvairovė.

• Laisvas religijos pasirinkimas valstybės piliečiams yra garantuojamas

Airijos Konstitucijos. Daugumos Airijos gyventojų tikėjimas yra

katalikybė.

• Senoji šalies kalba  išsivystė iš keltų imigrantų apie 600 prieš

Kristų.

• Anglų kalba į Airiją atkeliavo kartu su normandais. Nors ir sunkiai

prigydama, vis tiek tapo verslo, administracine kalba.

[pic] [pic]

1.2. UŽSIENIO POLITIKA

• Airių užsienio politikos pagrindas yra Konstitucija, kurioje yra tokie

principai, kurie išreiškia pagarbą visoms tautoms ir ištikimybę

tarptautinių santykių teisės taisyklėms. Airija tiki, kad geriausi

dalykai kiekvienai šaliai yra bendradarbiavimas su tarptautiniais

partneriais, taikių darbo santykių, pagrįstų pagarba, tolerancija,

Jungtinių tautų demokratiniais principais ir žmonių teisėmis,

sukūrimas.

• Airija taip pat pripažįsta ypatingą vienybę su tautomis, kurios siekė

nepriklausomybės per praėjusius šimtą metų.

• Airijos žmonės du šimtmečius emigravo į kitas pasaulio šalis,

turinčias ir taip jau daug gyventojų. Ypatingi santykiai gyvavo ten,

tose šalyse, kur gyveno  didelė airių protėvių populiacija.

Jungtinių Tautų Organizacija

• Airija – aktyvi dalyvė Jungtinių Tautų Organizacijoje nuo 1955 metų,

dažniausiai prisidedanti prie taikos palaikymo misijos visame

pasaulyje ir jos parama JT0 įstaigoms yra susijusi su organizacijos

plėtra ir žmogaus teisių gynimu.

Europos Sąjunga

• Airija prisijungė prie Europos Ekonomikos Bendrijos 1973 metais,

pasiūlydama regioninio plėtojimo finansavimo iš Europos idėją

ir struktūrizuotą prekybos politiką be bendrijos.

• 1997 metais Airija pasirašė Amsterdamo Sutartį Paryžiuje prie ES

užsienio ministerijos, kuri pateikė pokyčių šalies bendroje užsienio

ir saugumo politikoje.

• Po naujo, sklandaus, struktūrizuoto šalies lėšų paskirstymo Airija

2000-2006 metais padidins savąjį kapitalą apie 3,4 bilijonų eurų.

Ekonomika

• Airijos ekonomika yra atvira. Šalis daugiausia verčiasi eksportu.

• Airijos eekonominis ūkis stipriai priklauso nuo prekybos, kuri sudaro 

daugiau negu 96,8% BVP (bendro vidaus produkto, 1999 m. duomenimis).

• Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir priklausymas Bendrai Rinkai,

Valstybei leidžia teisėtu būdu įvairinti, keisti savo prekybos

struktūrą. Net jei Didžioji Britanija yra didžiausia Airijos prekybos

partnerė, beveik pusė viso šalies eksporto dabar patenka į kitas

Europos Sąjungos šalis.

Airija džiaugiasi šalies ekonomikos suklestėjimu per dvidešimto

amžiaus paskutiniuosius metus. Manoma, kad gyvenimo sąlygų gerėjimą

sąlygoja šios priežastys: 

• aukštojo išsilavinimo siekimas, kvalifikuotų specialistų darbas;

• atviros rinkos idėjos priėmimas – tai daugelio metų nuoseklaus

užsienio šalių investicijų siekimo rezultatas;

• geri ekonominiai tarpusavio santykiai tarp Vyriausybės, Industrijos ir

Prekybos Sąjungų;

• išsilavinusių emigrantų grįžimas į Airiją.

1.3. ŠVIETIMAS  IR MOKSLAS

• Airijos švietimas yra privalomas visiems vaikams nuo 6 iki 15 metų.

• 1998/99 metais daugiau negu pusė šalies gyventojų mokėsi.

Mokslas ir Technologijos

• Vyriausybė pripažįsta mokslą ir technologijas kaip svarbius dalykus

ekonominei, socialinei, kultūrinei raidai.

• Atsakomybė už mokslo ir technologijų plėtojimą yra vienas iš

svarbiausių Airijos Vyriausybės uždavinių.

(www.biblioteka.lt/metai/airija/)

1.4. KULTŪRA

Būdama iš esmės katalikiška tauta, Airija kultūros požiūriu

skiriasi nuo anglosaksiškos – normaniškos Anglijos. Keltams būdinga tiek

vienaplanė, tiek daigiaplanė veikla ir jie neabejotinai kliaunasi

pokalbiais.

Ryškiausios airių savybės yra šios:

Kaimiškas paprastumas

Vizijos ir vaizduotė

Romantizmas

ir idealizmas

Ironija, humoras

Neoficialumas

Poetiniai polinkiai

Meilė literatūrai, muzikai,teatrui

Nuoširdumas, žavesys

Nepasitikėjimas britais

Prieraišumas žemei, bažnyčiai, šeimai.

1.5. KULTŪROS VEIKSNIAI BENDRAUJANT

Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas

Airiai šneka gyviau nei anglai ir jų kalba apibūdinama kaip “

įžūli”. Tas įžūlumas dažnai pasitaiko hiperbolėmis ir neretai pagražinta

tiesa. Iš to išplaukia airių vadinamas saldžialiežuvavimas, kurį reikia

turėti galvoje su jais kalbantis. Visuomet šilti, neoficialūs airiai per

diskusijas puikiai improvizuoja ir savo įgūdžiais rodyti tariamą sutikimą

ar pritarimą primena italus. Jų kalba neabejotinai poetiška ir

filosofiškesnė nei britų.

Klausymosi įpročiai

Klausydamiesi airiai būna mandagūs, atidūs ir retai išreiškia

nepritarimą. Jiems dažnai knieti pertraukti, nes iš jų idėjos veržte

veržiasi, tačiau pertraukia retai. Jų atsakymai gana platūs, bet

kartkartėmis dviprasmiški a net vingrūs.

Elgesys per susitikimus ir derybas

Susitikimai su airiais visuomet šilti, draugiški, bet kartais

trikdantys. Darbotvarkės jie griežtai nesilaiko ir gimus įdomiai idėjai

entuziastingai nuo jos nukrypsta. Idėjos jiems yra neabejotinai

reikšmingesnės nei pliki faktai. Airiai labai linkę į tai, kas abstraktu,

naujoviška, teoriška. Šiuo atžvilgiu jie panašūs į prancūzus, tik

silpnesnės logikos. Šis bruožas lemia tai, kad jie linkę gaišuoti,

ieškodami naujų kelių, kkaip spręsti problemas ar užduotis. Bet tai skatina

kūrybingumą: jie yra nešabloniški, nepriklausomos dvasios žmonės ir

priešinasi spaudžiamiems rėmams ar rutinai.

Kaip sutarti su airiais

Būkite tokie šilti, draugiški ir vaišingi, kaip jie. Atskleiskite

savo vizijas bei vaizduotę. Pasakokite daugybę istorijų. Mintis reikškite

gražiai ir eestetiškai. Pabrėžkite paprastumą. Nevadinkite jų anglais ir per

daug negirkite anglų. Nebūkite pašaipūs, bet įvertinkite jų švelnią

ironiją. Nesielkite snobiškai ir nesilaikykite atokiai. Neužberkite jų

faktais, bet ir nepūskite miglos į, jūsų manymu, kaimiškas, keltiškas jų

akis.

2. UŽSIENIEČIŲ VERSLO KELIONĖS LIETUVOJE PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

Prieš atvykstant airių delegacijai į Lietuvą reikia parengti du

projektus:

• bendrąją programą;

• scenarijų.

Bendrąją programą sudaro šie pagrindiniai darbai, kuriuos atlieka

atsakingi asmenys ( atsakingi asmenys turi būti nurodyti):

1. delegacijos sutikimas;

2. vizito dalykinė programa( susitikimai, seminarai, pokalbiai, dokumentų

pasirašymas ir kt.);

3. priėmimai ( pusryčiai, pietūs, vakarienė ir kt.)

4. kultūros renginiai;

5. išvykos po šalį;

6. delegacijos palydos.

Rengiant delegacijos priėmimo scenarijų iki smulkmenų numatomi

visi organizaciniai darbai, planuojamas laikas, jų atlikėjai bei techninės

priemonės.

Delegacijos sutikimui būtinai numatoma:

1. sutinkančiųjų asmenų sudėtis;

2. kas, kada ir kam įteiks gėlių;

3. sveikinimo kalbos;

4. aprūpinimas transportu;

5. apgyvendinimas ir kt.

Taip pat reikia pasidomėti ar delegacijos vadovas bei kiti grupės

nariai atvyksta su žmonomis, jei taip, tai numatomos atskiros programos

joms bei jas lydintiems asmenims.

Priėmimo scenarijuje svarbi vieta tenka protokolinei rangų sekai.

Ji lemia eilės tvarką, kurios laikantis reikėtų sveikinti garbės svečius.

Prieš rengdami svečių vizito bendrąją programą, šeimininkai

privalo gerai išsiaiškinti užsienio svečių atvykimo tikslus, buvimo laiką,

svarstytinus klausimus, asmeninę sudėtį. Sudarant programą būtina

atsižvelgti į delegacijos pobūdį ir šalį, iš kurios atvyksta svečiai, jų

pageidavimus ( jei tokie buvo pareikšti iš anksto), pasirūpinti vertėju,

aptarti sutikimo ir palydų tvarką, asmeninę sutinkančiųjų sudėtį, gėlių

įteikimą (jei jos bus teikiamos), bagažo nuvežimą į viešbutį, oficialių

priėmimų organizavimą, kviečiamų į priėmimus asmenų sąrašą, sudaryti svečių

susodinimo prie stalo schemą ir t.t.

Priimančioji pusė privalo sutikti ir išlydėti svečius, organizuoti

jų vežiojimą ir maitinimą, tarpininkauti sprendžiant iškilusius klausimus,

nesusijusius su oficialia svečių viešnagės programa.

Atsižvelgiant į delegacijos sudėtį, jų žinias apie Lietuvą,

specifinius šalies, iš kurios jie atvyko, be oficialios (darbinės)

programos, reikia pasirūpinti ir turiningu užsienio svečių poilsiu (

teatru, sporto varžybomis ir kt.). rekomenduojama parengti ir įteikti

užsienio svečiams atskirą programą, kurioje nurodomi tik pagrindiniai

momentai: pusryčių, pietų bei vakarienės laikas, susitikimų laikas ir

asmenų, su kuriais susitiks svečias, pavardės ir pareigos, kultūrinių

renginių laikas ir išvykimo iš Lietuvos laikas. Pageidautina, kad šios

įteikiamos svečiams programos būtų nedidelio formato.

Sutinkant svečius, būtina laikytis vadinamojo vienodo lygio

principo. Tai reiškia,kad sutinkantis asmuo negali būti pagal pareigas

aukščiau už sutinkamąjį. Šis vienodo lygio principas turi tik vieną išimtį

– sutinkantis asmuo pagal pareigas gali būti vienu rangu žemesnis už

svečią, bet ne atvirkščiai. Asmenys sutinkantys svečius, privalo tiksliai

žinoti sutikimo ceremonijos schemą: kas ir kur turi stovėti, kas pirmas

prieis prie atvykusiųjų, kas ir kada įteiks gėlių, kas pristatys kitus

sutinkančius asmenis ( kurie paprastai turėtų sustoti į gretą, kad patogiau

būtų pasisveikinti). Šeimininkų uždavinys – sutikimą organizuoti greitai

ir tiksliai, jokiu būdu svečiams nesiūlyti eiti pirmiems, o vesti juos (

kadangi jie nežino kelio). Tokio pat principo reikia laikytis ir išlydint

svečius. Pagal tarptautinį etiketą išlydėti turi tie asmenys, kurie juos

pasitiko.

Svečiams atvykus, šeimininkai privalo su jais aptarti svečių

buvimo programą, paaiškinti numatytų konkrečių renginių tikslus, išklausyti

svečių pageidavimus ir pasiūlymus. Jei aptarimo metu svečiai pareiškia

daugiau pageidavimų ( apie kuriuos iš anksto nebuvo tartasi), galutinį

atsakymą reikėtų duoti tik gerai išsiaiškinus visas aplinkybes ir tų

pageidavimų įgyvendinimo aplinkybes. Aptarus ir svečiams pritarus pateiktai

programai, ją vykdyti privalu tiek šeimininkams, tiek svečiams.

Vykdant svečių viešnagės programą, svarbiausia – laikytis

punktualumo ir vizitų trukmės tikslumo.šiuo principu būtina vadovautis tiek

dalykiniuose pokalbiuose, tiek kultūrinės programos metu.

Dažnai svečių garbei organizuojami priėmimai ir įvairios vaišės.

Kartais tai organizuoja ir patys svečiai. Pastaruoju atveju būtina visaip

padėti svečiams. Rengiant priėmimą, reikia numatyti jų pobūdį, sudaryti

kvietinių sąrašą, išsiuntinėti kvietimus, paruošti susodinimo schemą,

sudaryti meniu, pasirūpinti stalų serviravimu ir svečių aptarnavimu,

parengti tostus bei iškilmingas kalbas, aptarti svečių priėmimą pobūvyje ir

kita.

Vizito programa parengiama dviem kalbomis – anglų ( kadangi

Airijos verslo kalba vis dėlto prigijusi – anglų) ir lietuvių. Būtinai

parengiama informacinė medžiaga apie objektus, miestus, gyvenvietes,

numatytu lankymo plane. Kitas ssvarbus dokumentas – svečių apgyvendinimo

lydraštis, kuris taip pat spausdinamas dviem kalbomis. Jame turi būti

nurodytas visas svečių sąrašas ( pradedant vyriausiuoju), nurodant jų

gyvenimo vietas (rezidencija, viešbutis ar kita), telefono numerius. Prie

viso to parengiami kvietimai į įvairius protokolinius renginius.

Jei prieš aukšto lygio delegacijos vizitą į mūsų šalį atvyksta

svečio šalie parengiamoji grupė, šis darbas atliekamas kartu su ja, o

kitais atvejais – su svečio šalies pasiuntinybe. Prieš vizitą reikėtų

pasirūpinti Airijos valstybės vėliava., pasiteirauti apie asmeninius aukšto

svečio atributus ( jei jis turi) ir kt.

Susodinimas į automobilius. Vietos automobiliuose skirstomos į

prestižines ir mažiau garbingas. Garbingiausia vieta laikoma dešinėje ant

užpakalinės sėdynės (pagal automobilio judėjimo kryptį). Šiai 10 asmenų

delegacijai bus skiriami du daugiaviečiai automobiliai. Garbės svečiai bus

susodinami pagal šią schemą:

Beje, vairuotojas ar vertėjas privalo svečiams atidaryti bei

uždaryti automobilio duris.

Airių delegacija palydima į viešbutį. Palaukę, kol bus sutvarkyti

apgyvendinimo formalumai, bei sutarę dėl mandagumo ( protokolinio) vizito,

sutinkantieji atsisveikina viešbučio vestibiulyje.

Priėmimo organizavime svarbūs pasirengimo darbai:

1. priėmimo rūšies pasirinkimas;

2. kviečiamų svečių sąrašo sudarymas;

3. kvietimų parengimas ir išsiuntimas;

4. svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums,

vakarienei;

5. meniu sudarymas;

6. patalpos paruošimas;

7. stalų serviravimas;

8. svečių aptarnavimas;

9. tostų ir kalbų parengimas;

10. priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka).

Priėmimo rūšies pasirinkimas. Mūsų atveju,

tai yra airių verslo

vizitas Lietuvoje, tai paprastai vadovo vardu rengiami pusryčiai, pietūs,

kokteilio, furšeto, taurės šampano priėmimas svečių garbei.

Kviečiamų svečių sąrašo sudarymas. Vienas iš pagrindinių priėmimo

organizavimo elementų yra to sąrašo sudarymas. Atsakingas darbuotojas

pirmiausiai nustato kviečiamų asmenų skaičių. Šis skaičius neturi viršyti

normalių aptarnavimo galimybių bei patalpų, kuriose vyks priėmimas, dydžio.

Būtina atsižvelgti ir į procentą svečių, kurie dėl įvairių priežasčių

negalės atvykti į priėmimą. Kad tokie priėmimai praeitų sėkmingai, į juos

tikslinga kviesti asmenis, susijusius abipusiais interesais ir draugyste.

Būtina kruopščiai patikrinti kviečiamųjų į priėmimus aasmenų sąrašus.

Kvietimų parengimas ir išsiuntimas

Kvietimai į priėmimą. Kvietime turėtų būti nurodyta:

1. kviečiančiojo/osios vardas ir pavardė;

2. kviečiamojo asmens vardas, pavardė ir kreipinys;

3. pakvietimo proga arba renginio rūšis;

4. renginio data ir laikas;

5. renginio vieta;

6. pastaba kaip rengtis (jei būtina);

7. prašymas atsakyti iki..

Kvietimai spausdinami baltame brangaus popieriaus blanke.

Pagrindinis kriterijus – estetinė išvaizda. Pagarbiau, jei adresato vardas

ir pavardė bei jo pareigos rašomos ranka,o ne kompiuterio spausdintuvu.

Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Jis būtinas

pusryčiams, pietums ir vakarienei ( nereikalingas furšetui, kokteiliui,

žurfiksui ir kt.).

Kai stalas U formos, šeimininkas ir šeimininkė sėdi vienas prieš

kitą. Šalia šeimininkės – garbingiausi svečiai vyrai, šalia šeimininko –

garbiosios moterys. Toliau nuo jų ir galugaliuose – žemesnio rango svečiai.

Kad būtų išvengta svečių ssusodinimo nesklandumų, rekomenduojama

dar prieš išsiunčiant kvietimus apgalvoti, į kurią vietą kiekvienas

atsisės. Patartina sudaryti susodinimo planą. Pagal mūsų šalies nacionalinį

protokolą aukščiausio rango svečias visuomet sėdi šeimininkei iš dešinės.

Pagrindinė susodinimo taisyklė – artimiausios vietos prie

šeimininko ir šeimininkės laikomos garbingiausiomis. Kuo toliau nuo šių

asmenų, tuo jos mažiau garbingos. Vieta iš dešinės pusės garbingesnė nei iš

kairės. Pirmos iš dešinės ir kairės pusės nuo šeimininko sodinamos moterys,

pirmi nuo šeimininkės – vyrai. Po to vietos mainosi: šalia moters sodinamas

vyras ir atvirkščiai. Moteris nesodinama gale stalo, jei jame nesėdi ir

vyras. Taip pat svarbu, kad dalyviai mokėtų užsienio kalbą, jei šie sėdi

šalia užsienio šalių svečių.

Tvarkos prie stalo svarbiausios taisyklės:

• Visada laikytis protokolinės rangų tvarkos;

• Garbės vieta yra šalia šeimininko arba šeimininkės;

• Žmonoms/vyrams ir gyvenimo draugams/draugėms tenka pakviestojo partnerio

rangas;

• Santuokinės ir kitos poros sodinamos atskirai, paliekant joms galimybę

pasikalbėti;

• Užstalės partneris sėdi savo užstalės partnerei iš kairės;

• Niekada šalia nesodinti dviejų damų (tabu!);

• Užstalės afiša turi būti pritvirtinta matomoje vietoje;

• Užstalės kortelės padeda susirasti vietą.

Meniu sudarymas

Sudarant meniu būtina įvertinti svečių skonį, nacionalines ir

religines tradicijas. Meniu sudaromas pradedant karštu patiekalu bei

įtraukiant tik tarpusavyje derančius patiekalus.

Patalpos paruošimas ir stalų serviravimas

Vienas pagrindinių dekoracijos elementų – gėlės. Jos merkiamos

taip, kad neuždengtų svečių, sėdinčių vienas priešais kitą, netrukdytų

jiems bendrauti. VVazos su gėlėmis paprastai statomos stalo viduryje ar

kraštuose (jeigu ten nėra indų). Kai daugiau svečių, jos statomos ant

kiekvieno stalo (10 – 12 žmonių grupei). Gėlės gali būti tos pačios ar

skirtingų spalvų ar rūšių. Gėlių spalva turėtų derėti prie indų ir

staltiesės spalvos.

Priimdami svečius iš kitų šalių, stalą galime papuošti gėlėmis,

kurių spalvos atitinka tų šalių nacionalines spalvas. Šventinę nuotaiką

galima sukurti specialiai tai progai sukomponuota puokšte. Ji turėtų būti

neaukšta, kad netrukdytų svečiams bendrauti. Geriausiai tinka bekvapės

gėlės, nes tarp svečių gali pasitaikyti alergiškų kvapams.

Kitas dekoracijos elementas – metalinėse, krištolinėse ar

porcelianinėse žvakidėse degančios žvakės. Jos gali būti tiek baltos, tiek

spalvotos, bet visada priderintos prie stalo elementų.

Tostai ir kalbos

Jei pusryčių, pietų ar vakarinės metu numatomos oficialios kalbos

ir tostai, šeimininkas privalo garbingiausiam svečiui, kuris rengiasi

tokiam žodžiui, nusiųsti savosios kalbos ar tosto teksto kopiją, kad šis

galėtų pasiruošti atsakymui. Svarbiame susitikime atsakymas išsiunčiamas

anksčiau. Kalba ar tostu galima išreikšti padėką, pasveikinti, kreiptis į

susirinkusius, ko nors palinkėti.

Atsakydamas į kalbą garbingasis svečias turi išreikšti dėkingumą

už parodytą svetingumą, apžvelgti buvusių susitikimų rezultatus, pritarti

suinteresuotumui šiuo susitikimu, užtikrinti draugiškus jausmus ir t.t.

Tostas arba kalba ir atsakymas į juos turi būti parašytas ta

pačia (pvz., anglų) kalba.

Tostai ir kalbos prasideda lojalumo tostu, kuris sakomas po

pagrindinio patiekalo arba po deserto, kai išpilstomas šampanas (arba

putojantis vynas). Tosto trukmė – nuo dešimties žodžių iki minutės

(ypatingais atvejais šiek tiek ilgiau). Pobūvio šeimininkas pasveikina

garbės svečią ir kitus susirinkusius. Po to nurodo aplinkybes ir

priežastis, nulėmusias šį susitikimą, o pabaigoje palinki sveikatos garbės

svečiui ir sėkmės jo šaliai. Kalboje (jos trukmė – 5 min.) galima paminėti

priėmimo priežastį bei pakviesti garbės svečią pasakyti savo žodžius.

Toliau – garbės svečio kalba. Svečias, atsakydamas į šią kalbą, padėkoja už

šį palinkėjimą ir priėmimą, pasidalija įspūdžiais apie susitikimą ir pobūvį

bei palinki sveikatos šeimininkams bei priėmimo dalyviams.

Europiečiai dažniausiai tostus kelia priėmimo pradžioje.

Lietuvoje pastaruoju metu per oficialius priėmimus tostais pasikeičiama

pobūvio pradžioje.

Gana dažnai tenka matyti, kaip aukšto rango pareigūnai skaito

kalbas “iš popieriaus”. Tarptautinis etiketas teigia, jog tai nėra labai

mandagu, nors iškilmingų priėmimų metu garbingiausiam svečiui ir

šeimininkui skaityti tosto arba oficialios kalbos tekstą ir nedraudžiama.

Vizitinės ir stalo kortelės

Vizitinės kortelės yra įvairių formatų ne per daug kieto kartono

lapeliai. Pagal tarptautinį protokolą vyrams rekomenduotinos 100 x 60 mm

arba 90 x 50 mm kortelės, jų žmonoms – maždaug kvadratiniu centimetru

mažesnės, t.y. 80 x 40 mm. Tarptautinių firmų atstovai savo vizitinėse

kortelėse be pagrindinio turinio (vardo, pavardės ir profesijos) nurodo

darbovietės ir ryšio priemonių numerius. Tokia vizitinė kortelė papuošiama

firmos ženklu.

Pažintis su svečiais bei verslo partneriais prasideda nuo

pasikeitimo vizitinėmis kortelėmis.

Kada etiška įteikti aasmenišką vizitinę kortelę?

Tarptautinio bendravimo etiketas tam siūlo keletą

taisyklių.vizitinę kortelę svečiui galima įteikti tik tada, kada jūs jam

jau pristatyti. Momentą reiktų pasirinkti tokį, kad asmuo, kuriam įteikta

jūsų vizitinė kortelė, galėtų ją ramiai perskaityti ir įteikti savają.

Ir dar labai svarbi taisyklė – jei į vizitinę kortelę būtina

atsakyti. Tai darome tą pačią dieną, tai yra per 24 valandas (taip pat su

vizitine kortele).

Stalo kortelės

Jos taip pat kaip ir vizitinės kortelės neturi tiksliai nustatyto

formato, tačiau paprastai nebūna didelės. Stalo kortelės gaminamos iš

standaus balto popieriaus. Ant švediško, taip pat kokteilio ir furšeto

priėmimų stalo minėtosios kortelės nereikalingos. Apie priėmimo pobūdį

galima spręsti iš kvietimo.

3. AIRIJOS ŠALIES SVEČIŲ GARBEI RENGIAMŲ PIETŲ VADYBA

Oficialūs priėmimai rengiami kokio nors asmens garbei, sutarčių

pasirašymo, vizitų, jubiliejų, kalendorinių ar nacionalinių švenčių bei

kitomis progomis. Priėmimo kokybė lemia šalies, įmonės ar asmens įvaizdį,

padeda užmegzti ir plėtoti dalykinius ryšius, pasikeisti informacija ar

aptarti įvairius klausimus.

Šeimininkų ir svečių pareigos.

Rengiant priėmimą, būtina deramai jį suplanuoti:

1. priėmimo rūšies pasirinkimas;

2. kviečiamų svečių sąrašo sudarymas;

3. kvietimų parengimas ir išsiuntimas;

4. svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums,

vakarienei;

5. meniu sudarymas;

6. patalpos paruošimas;

7. stalų serviravimas;

8. svečių aptarnavimas;

9. tostų ir kalbų parengimas;

10. priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka). Reikia pagalvoti

net apie

smulkiausias detales. Labai svarbu iš anksto išsiaiškinti

koks yra garbingiausias svečias, ką jis mėgsta, kuo domisi ir jam

parodyti deramą dėmesį – numatyti vietą prie stalo, laiką jo kalbai

ir pan.

Šeimininkas ir šeimininkė pasitinka svečius stovėdami taip, kad

kiekvienas galėtų paduoti ranką pirmiausia šeimininkei, po to šeimininkui.

Supažindinant svečius (jei pobūvis didelis – bent jau sėdėsiančius greta),

gražu paminėti jų profesiją ar pomėgius, kad po to svečiams būtų lengviau

rasti bendrą kalbą. Šeimininkai nors trumpai turi pasikalbėti su kiekvienu

svečiu. Šeimininkas parengia ir sako ooficialą sveikinimo kalbą, paskelbia

garbės svečiui skirtą pirmąjį tostą, šeimininkė duoda ženklą pradėti

valgyti.

Svečiai gali vėluoti į sėdimus priėmimus ne daugiau kaip penkias

minutes, į stovimus – iki 30 min. Kuo svarbesnis svečias, tuo daugiau jis

privalo vėluoti. Garbingiausias svečias atvyksta į priėmimą paskutinis, o

išvyksta – pirmutinis. Paskui skirstosi ir kiti svečiai.

Aperityvas. Taip vadinamas priėmimas prieš pobūvį. Jei vakaras vyks

namuose, prieš sėdant už stalo, belaukiant, kol susirinks svečiai vaišinama

lengva užkandėle – sūriu, riešutais, vaisiais, galima pasiūlyti sauso,

pusiau sauso vyno ar grogo. Tačiau reikėtų pprisiminti, kad aperityvo metu

patiekiamų vynų taurės prie pagrindinio stalo nenešamos. Jei vyno ar kito

gėrimo nespėjome išgerti, reikėtų atsiklausti šeimininkės, ar nusinešdami

taurę, nesugadinsime stalo serviruotės. Labai patogu aperityvui susirinkti

namuose, kai pobūvis vyks restorane. Tokiu atveju svečiai patys įteikia

gėles ir dovanas šeimininkams, ssusipažįsta. Aperityvas trunka apie 15-20

minučių.

Kviestiniai pietūs, tai itin garbinga priėmimo forma rengiami tarp 18 ir 21

valandą ir trunka 2-2,5 val. Apie valandą šio laiko svečiai praleidžia prie

stalo pietaudami, likusį laiką – svetainėse. Kol svečiai renkasi, paduodami

aperityvai, po pietų– kava ir arbata. Jų meniu priklauso nuo vietinių

tradicijų:

• patiekiama iki trijų šaltų žuvies ir mėsos patiekalų;

• užkandžiai;

• sriuba;

• 1 – 2 karšti mėsos (žuvies) patiekalai;

• desertai (želė, kremai, saldumynai, vaisiai ir kt.);

• gėrimai (tokie patys kaip ir per pusryčius).

Jei siūloma sriuba, pakanka vieno karšto patiekalo. Prie

patiekalų atitinkamai siūlomi vynai, kokteiliai.

Po pietų – viskis su ledu ar sodos vandeniu arba kava (arbata).

Buteliai ant stalo nestatomi, juos paprastai siūlo padavėjai prie

specialiai tam įrengto baro. Svečio vietą prie stalo žymi kortelė su

pavarde, o jei kortelių nėra, svečius prie stalo palydi šeimininkė.

Pietūs – iškilmingas priėmimas, todėl ir apranga svarbi: vyrams

būtina dėvėti tamsų kostiumą, smokingą arba fraką, moterims – vakarinę

suknelę.

Kava

Kavos ar arbatos puodeliui dažniausiai kviečiame po pietų, nuo 16 iki 18

valandos. Pakviestasis kavos į namus vakarienei nepasilieka.

(http://www.gastro.lt)

Meniu sudarymas.

Sudarant meniu, reikia atsižvelgti į svečių skonį, jų nacionalines

ir religines tradicijas bei kitus ypatumus. Kadangi airiai, kaip ir

lietuviai mėgsta labai patiekalus iš bulvių bei mėsos, tai pagrindinis

karštas patiekalas bus paruoštas iiš šių ingridientų. Taip pat į meniu bus

įtraukti ir iš žuvies karštas patiekalas. Kiekvienas garbės svečias

asmeniškai pasirenka vieną iš esamų karštų patiekalų.

Meniu paprastai pradedamas sudaryti nuo pagrindinio karšto

patiekalo. Į meniu įtraukiami tik tarpusavyje derantys patiekalai. Ne

patiekalų skaičius, o suderinimas yra svarbiausias. Per pietus negali būti

paduoti vien sunkūs ar lengvi patiekalai. Į meniu reikia įtraukti kuo

įvairesnius produktus, iš kurių bus gaminami patiekalai..taip pat labai

svarbu, kad patiekalai būtų paruošti skirtingais būdais: virta, kepta ,

troškinta ir kt.

Rekomenduojama pirmiausia pateikti šaltus patiekalus tokia tvarka:

• ikrai (su sviestu), natūralios daržovės, žuvis ir kiti jūros ir upių

produktai, žuvies salotos;

• mėsos salotos ir mėsiški patiekalai;

• paukštienos gaminiai;

• daržovių salotos ir mišrainės, grybai ir kt.

Karšti patiekalai pateikiami tokia pat tvarka kaip ir šalti –

pirmiausia žuvies, po to mėsos, paukštienos, daržovių, grybų, miltų

patiekalai ir kt. Specialistai rekomenduoja, kad šalti bei karšti

užkandžiai yra skirti apetitui sužadinti, todėl jų porcijos neturėtų būti

didelės – 80 – 120 g. vienam asmeniui.

Konkretesnę informaciją galima gauti paskaičius meniu kortelę,

kuri būna padėta ant stalo šalis pagrindinės lėkštės. Kortelėje užrašoma,

kas ir kokia proga organizuoja pietus, kada ir kur, surašomi patiekalai ir

gėrimai.

Meniu kortelė rašoma laikantis šių taisyklių:

• eilutėje užrašomas tik vienas patiekalas;

• kiekvienas patiekalas pradedamas rašyti didžiąja raide;

• daržovės ir padažai užrašomi po patiekalu, bet jei

pavadinimas labai trumpas, – galima ir šalia patiekalo, toje

pačioje eilutėje;

• į meniu kortelę neįtraukime duonos, bandelių, marinatų, prieskonių,

vaisių, saldainių, kavos ir gėrimų, žadinančių apetitą (aperityvų).

Meniu kortelės yra neatskiriamas gerai paruošto pietų stalo

elementų.

Patalpos paruošimas ir stalo serviravimas

Stalui serviruoti ( kaip ir visam priėmimui organizuoti)

rekomenduojama kviesti kvalifikuotą specialistą.

Pateiksime du skirtingus meniu variantus. Pirmasis, kaip matysime

yra brangesnis, tai labai priklauso nuo pasirinkto restorano.

Pirmasis variantas. “CONTI” restorano siūlomas iškilmingų pietų meniu

Iškilmingų pietų sąmata, remiantis CONTI restorano meniu

įkainiais:

Pagal kainininką vieno asmens iškilmingi pietūs kainuotų apie 70

Lt.

Sakykime, kad į iškilmingus pietus susirinktų 30 žmonių.

Tai vien už maistą sumokėti reikėtų 2100,00 Lt, be to nereikėtų

pamiršti pridėti neplanuotų išlaidų. Šiam tikslui reikėtų priskaičiuoti

nors 10 % tos sumos ( 2100 * 0,1 = 210,00 Lt). Gėrimai ir alkoholis,

vaisiai ir kt. į šią sumą neįtraukiami. 30 asmenų pavaišinti alkoholiniais

gėrimais ( vynu, likeriu, brendžiu, konjaku, vermutu, degtine, alumi,

šampanu ir kt.) reikėtų atsižvelgti į tai, ką mėgsta airiai. Pagal mano

žinias apie airius, tai jie dievina – alų. Tai jeigu dauguma gertų alų,

tai pietų savikaina būtų mažesnė, bet kadangi svečių dauguma yra lietuviai,

o kai žinome, kad lietuviai mėgsta brangius tauriuosius gėrimus, tai žmogui

priskaičiuosime 770,00 Lt. Tai galima teikti, kad viso pietūs kainuotų

4410,00 Lt. Tai pat nereikėtų pamiršti, kad patalpų nuoma, papuošimas,

aptarnavimas kainuoja. Visa tai, prabangiame viešbutyje su profesionaliu

aptarnaujančiu personalu mano manymu galėtų kainuoti apie 3000,00 Lt.

Sudėjus matome, kad vien pietūs kainuotų apie 8000,00 Lt.

Antrasis variantas. Iškilmingų pietų meniu “Riverside” restorane:

Iškilmingų pietų sąmata, remiantis REVAL HOTEL LIETUVA restorano meniu

įkainiais:

Pagal šių patiekalų kainininką, pietūs vienam asmeniui be gėrimų

kainuotų apie 50 Lt, tai net 20 Lt mažiau. Taigi, 30 * 50 = 1500,00 Lt, dar

pridedame 10 % nuo 1500,00 Lt nenumatytiems atvejams ir gauname bendrą sumą

1650,00 Lt. Darome prielaidą, kad gėrimai ir alkoholiniai gėrimai kainuotų

apie 2000,00 Lt. Iš viso 3650,00 Lt. Patalpų papuošimas ir pietų

organizavimas 2000,00 Lt. Taigi gauname apie 6000,00 Lt.

Palyginus abu variantus matome, kad antrasis yra 2000,00 Lt

pigesnis.

4. SVEČIŲ VIZITO (2 DIENŲ) IŠLAIDŲ SĄMATOS SUDARYMAS

I VARIANTAS

[pic]

Jūsų paslaugoms įrengti 88 kambariai, kuriuose vienu metu gali

apsigyventi 159 svečiai. Kambarių įvairovė – vienviečiai, dviviečiai,

verslo klasės, liukso kambariai, apartamentai, suteiks puikią galimybę

rinktis išradingiausiems svečiams. Visa viešbučio atmosfera persmelkta

senamiesčio dvasios – ją skleidžia architektūros detalės, elegantiškas

klasikinis interjeras. XIX a. čia buvęs žydų pirklių kvartalas. Kambariuose

eksponuojamos autentiškos Vilniaus senamiesčio nuotraukos iš asmeninės

kolekcijos. Holą puošia originalus fontanas-krioklys.

Visapusiški kambarių patogumai, specialiai užsakytų baldų kokybė

atitinka net reikliausio

svečio pageidavimus. Mediniai langai iš dvigubo

stiklo paketo, pripildyto dujų, puikiai apsaugo nuo gatvės triukšmo, o

šviesos nepraleidžiančios užuolaidos leidžia ramiai ilsėtis. Kiekviename

kambaryje yra individualiai valdomi oro kondicionieriai, internetinis

ryšys, palydovinės ir mokamos televizijos kanalai, vidinio ryšio telefonas,

gėrimų ir užkandžių baras. Tarp kai kurių, šalia esančių kambarių yra

vidaus durys, kad svečiams su šeima būtų patogu.

Viešbutyje CONTI sudarytos visos sąlygos neįgaliesiems –

specialiai įrengti kambariai, vonios patalpos. Maloniai nuteikia gera

viešbučio aura, spalvų gama, paslaugus ir kompetentingas personalas. CONTI

darbuotojai – tikri savo srities profesionalai, moka daugelį užsienio

kalbų.

Viešbutis CONTI siūlo ypatingas pramogas jaunavedžiams: romatišką

vakarienę, nuostabų kambarį su apvalia lova ir sukurine vonia, šampanu ir

vaišėmis. Tiems, kurie švenčia vestuves mūsų restorane, toks kambarys –

viešbučio dovana jaunavedžiams. Mūsų svečiai gali naudotis nuolaidomis ir

privilegijomis daugiau nei 30-tyje parduotuvių bei naktinių klubų.

Na, o esant pageidavimui surengti konferenciją, seminarą ar

tiesiog pasitarimą, mielai pasiūlysime 4 konferencijų sales, kuriose vienu

metu telpa iki 300 dalyvių.Salėse yra visa reikiama konferencijų įranga,

taip pat sinchroninio vertimo, diskusijų sistemos, teikiame papildomas

vaizdi ir garso įrašų įrangas. Aptarnavimas bei maitinimas konferencijų

metu – neatsiejama paslaugų dalis.

Treniruoklių salės ir saunos kompleksas CONTI GYM. Visiškai nauja

moderni treniruoklių salė ir sauna veikia nuo 7 iki 23 val. Verslo, liukso

klasės kambarių ir apartamentų gyventojai šiuo kompleksu gali naudotis

nemokamai. Kitiems viešbučio svečiams bei kkonferencijų dalyviams 1 dienos

kaina 15 Lt. Ir dar – jei atvyksite savo automobiliu ar autobusu, galite

būti visiškai ramūs. Jūsų transportas bus patikimai saugomas visą parą

viešbučio CONTI automobilių stovėjimo aikštelėje.

[pic]

VIEŠBUČIO PATOGUMAI:

– Senamiesčio širdyje- 5 km iki oro uosto (važiuojant –

12 min.)

– – 500 m iki autobusų ir traukinių stoties

– – 200 m iki artimiausios viešojo transporto stotelės

– – 200 m iki boutique centro- 7 km iki LITEXPO parodų

rūmų

– – 300 m iki miesto Rotušės

– – 300 m iki naktinių klubų, diskotekų zonos

– – Viešbutis įsikūręs tarp Naujosios Sinagogos ir Visų

Šventųjų bažnyčios (XVI a. šedevras)

– – 400 m iki ortodoksų Šv. Dvasios bažnyčios

– – 400 m iki Aušros Vartų ššventovės (XVI a.)

– – Aptarnavimas į kambarius 24 val.

– – Kambariai ir paslaugos svečiams su negalia

– – Elektroninė durų rakinimo sistema

– – Individualiai valdomos oro kondicionavimo sistemos

– – „Žiemos sodo“ restoranas su gyva muzika

– – Ekskliuzyvinis restorano meniu

– – „Lobby“ baras, kokteiliai

– – Konferencijų organizavimo paslaugos

– – Saugoma automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė

– – Išvykų organizavimas, gidų paslaugos

– – Vaikų auklės paslaugos

– – Visuose kambariuose įrengtas interneto ryšys

&– – Rūbų valymas ir lyginimas

– – Bagažo saugojimo kamera

– – Pasitikimas oro uoste, transportavimas

– – Fitness centras, sauna

– – Keliomis kalbomis kalbantys administratoriai

– – Erdvus foje

– – Panoraminis liftas

– – Individualūs depozitiniai seifai

[pic]

KAMBARIAI IR KAINOS

|Kambarių tipai |Kiek|Kambario kaina su pusryčiais (su PVM) |

| |is |LT/EUR |

|Vienviečiai palėpėje |8 |230/67 |

|Standartiniai |9 |330/96 |

|vienviečiai | | |

|Standartiniai |53 |460/133 |

|dviviečiai | | |

|Pagerinti dviviečiai |12 |490/142 |

|Verslo klasės |3 |520/151 |

|Liukso klasės |1 |695/201 |

|Apartamentai |2 |950/275 |

KAMBARIO ĮRANGA:

– Oro kondicionieriai (individualus reguliavimas)

– Palydovinė televizija

– Mokami TV kanalai

– Tiesioginis telefonas

– Mini baras

– Plaukų džiovintuvas

– „Jacuzzi“ vonios (liukso klasės kambariuose)

– Kelnių lyginimo presai (liukso klasės kambariuose)

– Automatinė žadinimo sistema

– Šviesai nepralaidžios užuolaidos

– 220 V įtampa

Šiek tiek fotografijų kaip atrodo kambariai iš vidaus:

[pic]

[pic]

KONFERENCIJŲ SALĖS

|Pavadinimas |Vietų skaičius |Kaina LTL* |

| |“Teatro|“Klasės|“U“ |valanda|1/2 |dienai |

| |“ |“ |forma |i |dienos | |

|“NEMUNAS“ (1+2) |250 |190 |80 |220,00 |600,00 |1000,00|

|“NEMUNAS“ |120 |70 |40 |90,00 |250,00 |490,00 |

|“NERIS“ |50 |30 |20 |70,00 |195,00 |380,00 |

|“VILNELĖ“ |12 |- |10 |40,00 |110,00 |220,00 |

Nemokamai pateikiama ši konferencijų įranga:

– 1 grafoprojektorius

– 1 ekranas

– 1 rašymo lenta, popierius

– 2 mikrofonai, audioaparatūra

– Televizorius, CD ir DVD grotuvai

– Kėdės gali būti paruoštos su pipitrais &– prie kėdžių pritvirtinami maži

staleliai rašymui

Įranga už papildomą mokestį:

– Multimedia projektorius 50 LTL/val.(300 LTL/dienai)

– Kompiuteris 100 LTL/dienai

– Internetas ir/arba telefono linija

– Spausdintuvas

– Sinchroninio vertimo įranga – pagal pareikalavimą

[pic]

“CONTI restoranas – tai CONTI viešbučio pasididžiavimas. Pirmasis

įspūdis sėdint CONTI restorane – romantikos dvelksmas. Pro stiklinį stogą

galima stebėti dangų ir žvaigždes. Čia ne tik jauki aplinka, profesionalus

aptarnavimas, bet ir gardūs patiekalai. Svečius stebina pusryčių gausa ir

didelis patiekalų pasirinkimas. Restorano darbuotojai ir virėjai turi

puikią patirtį ruošti banketus, furšetus, pobūvius gamtoje. Vienu metu

restorane galima priimti 250 svečių.

[pic]

Užkąsti ar atsigaivinti siūlo šalia restorano esančiame bare.

Vasarą čia ypač malonu pietauti – restorano ir baro salės yra

kondicionuojamos. Čia nuolat ošia visų mėgtamas fontanas-krioklys, skamba

maloni muzika. Svečiams siūlo sočius kompleksinius pietus, priešpiečius,

įvairius užkandžius. Maisto užsakymo į kambarius paslauga teikiama visą

parą. (www.contihotel.lt)

[pic]

IŠLAIDŲ SĄMATA.

|Eil.|Pavadinimas |Planuojama |Išlaidų paskirtis |

|Nr. | |suma, Lt | |

|1 |Svečių pasitikimas, |1000,00 |Dviejų automobilių nuoma |

| |išlydėjimas ( 10 žm.). | |2 paroms, degalai. |

|2 |10 žm. Apgyvendinimas |4900,00 |2 paroms, 5 “ pagerinti |

| |viešbutyje. | |dviviečiai”kambariai |

| | | |pagal viešbučio CONTI |

| | | |kainininką. |

|3 |Laisvalaikio praleidimas |900,00 |Įžymių Lietuvos vietų |

| |30 žm. | |aplankymas,Gedimino |

| | | |pilis, Trakų pilis, |

| | | |Televizijos bokštas. |

|4 |Organizacinės išlaidos. |600,00 |Patalpų nnuoma 30 asmenų, |

| | | |½ dienos. Mokestis už |

| | | |papildomą įrangą. |

|5 |Pietūs užsienio ir |8000,00 |Maistas, |

| |kitiems susitikime | |gėrimai,alkoholiniai |

| |dalyvavusiems svečiams. | |gėrimai, desertai, |

| | | |nenumatytos išlaidos. |

|6 |Metodinė medžiaga, |1000,00 | Verslo susitikimo |

| |kanc.prekės. | |dalyvio paketo paruošimas|

| | | |ir programos medžiagos |

| | | |išleidimas. |

|Viso: |16400,00 Lt | |

II VARIANTAS

REVAL HOTEL LIETUVA VIEŠBUTIS

Viešbutis įsikūręs vaizdingoje Neries krantinėje, pačiame Vilniaus

centre, iš čia vos per 10 minučių pėsčiomis galima pasiekti viduramžių

laikus menantį Vilniaus senamiestį. Iš daugelio kambarių atsiveria puikus

vaizdas į senamiestį ir Neries upę.

Vieta

Viešbutis „Reval Hotel Lietuva“ įsikūręs miesto centre – vos per

10 minučių pėsčiomis galima pasiekti Vilniaus senamiestį.

|Oro uostas |9 km, 15 min. taksi |

|Autobusų stotis |4 km, 10 min. taksi |

|Geležinkelio |4 km, 10 min. taksi |

|stotis | |

Kainos

| |EUR |LIT |

|Vienvietis kambarys |110 |380 |

|Dvivietis kambarys |130 |449 |

|Dvivietis liukso klasės kambarys vienam |140 |484 |

|asmeniui | | |

|Dvivietis liukso klasės kambarys dviems |160 |552 |

|asmenims | | |

|Verslo klasės kambarys |180 |622 |

|Apartamentai |230 |794 |

|Prezidentiniai apartamentai |350 |1208 |

|Papildoma lova |23 |80 |

Į kainą įskaičiuota: švediško stalo pusryčiai, visą dieną

veikiantis sporto centras, mokesčiai ir aptarnavimas. Vaikai iki 12 m.

viename

kambaryje su tėvais be papildomos lovos gyvena nemokamai. Galima

atsiskaityti visomis pagrindinėmis kreditinėmis kortelėmis. “Finnair Plus”,

“Lufthansa”, “Czech Airlines OK Plus”, “Delta Skymiles”, “Varig”, “United

Airlines”, “Thai Royal Orchid Plus” ir “Ana Mileage Club” avialinijų

lojalumo programų nariai gauna premijos taškus.

Viešbutyje yra standartiniai, dviviečiai liukso ir verslo klasės

kambariai bei apartamentai. Yra kambarių nerūkantiems, alergiškiems žmonėms

ir neįgaliesiems. Visuose kambariuose – didelis darbo stalas, tiesioginis

telefonas, kabelinė TV, mokama TV, interneto jungtis, mini baras, plaukų

džiovintuvas, oro kondicionierius. Verslo ir dviviečiuose liukso klasės

kambariuose papildomai dar yra mini sseifas ir kelnių presas bei lygintuvas.

Paskutiniame viešbučio aukšte įrengtuose keturiuose dviviečiuose liukso

klasės kambariuose yra sauna. 18 verslo klasės kambarių – su balkonais.

Siūlomi ir 4 prabangūs apartamentai.

Dviviečių kambarių fotografijos

[pic]  [pic]

Viešbutyje – moderniausias Lietuvoje konferencijų centras. 15

įvairios paskirties salių, jose galima priimti iki 1200 svečių.

Didžiausioje salėje telpa 600 žmonių. Konferencijų salėse – aukštos kokybės

garso ir vaizdo aparatūra, sinchroninio vertimo įranga, mikrofonai,

skaidruolių, vaizdo ir duomenų projektoriai, internetinis ryšys ir kt.

[pic]

Techninė įranga

Kai kuri techninė įranga mokama, kurią reikia išanksto užsisakyti

ir suderinti su vviešbučio administracija.

Kainos

|  |Pusė |Pusė |Visa diena** |Visa diena** |

| |dienos* |dienos* |(eurais) |(litais) |

| |(eurais) |(litais) | | |

|Lambda1 |87 |300 |130 |450 |

|Lambda2 |87 |300 |130 |450 |

|Lambda3 |87 |300 |130 |450 |

|Lambda 1+2|130 |450 |203 |700 |

|Lambda 2+3|130 |450 |203 |700 |

|Gamma |102 |350 |145 |500 |

|Eta |102 |350 |145 |500 |

|Epsilon |102 |350 |145 |500 |

|Zeta  |188 |650 |290 |1000 |

|Iota |72 |250 |116 |400 |

|Omikron |58 |200 |102 |350 |

|Sigma |38 |130 |58 |200 |

|Tau |58 |200 |102 |350 |

|Omega |72 |250 |116 |400 |

|Delta |116 |400 |174 |600 |

* Kaina apskaičiuota už 4 naudojimosi kambariais valandas.

** Kaina apskaičiuota už 8 naudojimosi kambariais valandas.

Kainos – su PVM, taip pat įskaičiuotos naudojimosi įranga (televizorius su

vaizdo magnetofonu, projektorius, projektoriaus ekranas ir lenta-bloknotas)

išlaidos.

Restoranai – barai

Svečius kviečia paragauti skanių restorano „Riverside“ patiekalų, o vakare

puikiai praleisti laiką bare „Skybar“.

RESTORANAS „RIVERSIDE“ ESANTIS REVAL HOTEL LIETUVA VIEŠBUTYJE

[pic]

Restorane „Riverside“ puikioje aplinkoje kviečiame pasimėgauti

skaniais patiekalais. Restoranas pertvarkytas naujai, tad svečiai dabar

gali stebėti vvirtuvės darbą ir ragauti geriausių įvairių tautų virtuvės

patiekalų. Pietų ir vakarienės patiekalus galite užsisakyti iš valgiaraščio

arba rinktis prie gausaus švediško stalo. Jeigu rengiatės pietauti su

draugais, verslo partneriais arba šeima, restoranas „Riverside” tikrai

puiki vieta. Vasarą iš lauko terasos galėsite grožėtis nuostabiais Neries

vaizdais.

„Riverside” – tai skanūs patiekalai, vyno įvairovė, puikus

aptarnavimas ir nuostabūs vaizdai. Mes turime gerą skonį!

Vietų skaičius: 180. (www.revalhotels.com/lit/lietuva/

IŠLAIDŲ SĄMATA

|Eil.|Pavadinimas |Planuojama |Išlaidų paskirtis |

|Nr. | |suma, Lt | |

|1 |Svečių pasitikimas, |1000,00 |Dviejų automobilių nuoma |

| |išlydėjimas ( 10 žm.). | |2 paroms, degalai. |

|2 |10 žm. Apgyvendinimas |4490,00 |2 paroms, 5 “dviviečiai |

| |viešbutyje. | |kambariai” pagal |

| | | |viešbučio REVAL HOTEL |

| | | |LIETUVA kainininką. |

| | | |449,00 * 5vnt.* 2 d. |

|3 |Laisvalaikio praleidimas |800,00 |Įžymių Lietuvos vietų |

| |30 žm. | |aplankymas,Gedimino |

| | | |pilis, Trakų pilis, |

| | | |Televizijos bokštas. |

|4 |Organizacinės išlaidos. |500,00 |Patalpų nuoma 30 asmenų, |

| | | |½ dienos. Mokestis už |

| | | |papildomą įrangą. |

|5 |Pietūs užsienio ir |6000,00 |Maistas, |

| |kitiems susitikime | |gėrimai,alkoholiniai |

| |dalyvavusiems svečiams. | |gėrimai, desertai, |

| | | |nenumatytos išlaidos. |

|6 |Metodinė medžiaga, |1000,00 | Verslo susitikimo |

| |kanc.prekės. | |dalyvio paketo paruošimas|

| | | |ir programos medžiagos |

| | | |išleidimas. |

|Viso: |13790,00 Lt | |

Taigi matome, kad:

• I varianto sudarytos sąmatos suma 16400,00 Lt;

• II varianto sudarytos sąmatos suma 13790,00 Lt.

Antrasis variantas pigesnis net 2610,00 Lt. Kadangi paslaugų ir

aptarnavimo kokybė aukščiausio lygio abiejuose viešbučiuose-restoranuose,

tai susitikimo organizatoriai pasirinktų mažiau išlaidų reikalaujantį

variantą.

IŠVADOS

Šiame darbe aprašėme delegacijos (susidedančios iš dešimties

asmenų) iš Airijos vizito Lietuvoje vadybą.

Airija daugeliu aspektų artima Lietuvai: panašus gyventojų

skaičius, panašus valstybės plotas, pagaliau, labai panaši ir Vasario 16-

osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktui artima 1919 m. Airijos parlamento

patvirtinta 1916-ųjų metų Airijos Respublikos Nepriklausomybės Deklaracija.

Visuomet šilti, neoficialūs airiai per diskusijas puikiai

improvizuoja ir savo įgūdžiais rodyti tariamą sutikimą ar pritarimą.

Susitikimai su airiais visuomet šilti, draugiški, bet kartais trikdantys.

Darbotvarkės jie griežtai nesilaiko ir gimus įdomiai idėjai entuziastingai

nuo jos nukrypsta. Idėjos jiems yra neabejotinai reikšmingesnės nei pliki

faktai. Airiai labai linkę į tai, kas abstraktu, naujoviška, teoriška.

Prieš atvykstant airių delegacijai į Lietuvą būtinai reikia parengti du

projektus:

• bendrąją programą – tai delegacijos sutikimo planavimas, vizito

dalykinė programa (susitikimai, seminarai, pokalbiai, dokumentų

pasirašymas ir kt.), priėmimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė ir kt.),

kultūros renginiai, išvykos po šalį, delegacijos palydos. Šeimininkai

privalo gerai išsiaiškinti užsienio svečių atvykimo tikslus, buvimo

laiką, svarstytinus klausimus, asmeninę sudėtį. Sudarant programą

būtina atsižvelgti į delegacijos pobūdį ir šalį, iš kurios atvyksta

svečiai, jų pageidavimus ( jei tokie buvo pareikšti iš anksto),

pasirūpinti vertėju, aptarti sutikimo ir palydų tvarką, asmeninę

sutinkančiųjų sudėtį, gėlių įteikimą (jei jos bus teikiamos), bagažo

nuvežimą į viešbutį, oficialių priėmimų organizavimą, kviečiamų į

priėmimus asmenų sąrašą, sudaryti svečių susodinimo prie stalo schemą

ir t.t. Kadangi delegacijos vadovas bei kiti grupės nariai atvyksta su

žmonomis, tai numatomos atskiros programos joms bei jas lydintiems

asmenims.

• scenarijų (iki smulkmenų numatomi visi organizaciniai darbai,

planuojamas laikas, jjų atlikėjai bei techninės priemonės.

Priimančioji pusė privalo sutikti ir išlydėti svečius, organizuoti

jų vežiojimą ir maitinimą, tarpininkauti sprendžiant iškilusius klausimus,

nesusijusius su oficialia svečių viešnagės programa.

Vizito programa parengiama dviem kalbomis – anglų ( kadangi

Airijos verslo kalba vis dėlto prigijusi – anglų) ir lietuvių. Būtinai

parengiama informacinė medžiaga apie objektus, miestus, gyvenvietes,

numatytus lankymo plane. Kitas svarbus dokumentas – svečių apgyvendinimo

lydraštis, kuris taip pat spausdinamas dviem kalbomis. Prieš vizitą reikėtų

pasirūpinti Airijos valstybės vėliava., pasiteirauti apie asmeninius aukšto

svečio atributus ( jei jis turi) ir kt.

Priėmimo organizavime svarbiausi pasirengimo darbai:

1. priėmimo rūšies pasirinkimas;

2. kviečiamų svečių sąrašo sudarymas;

3. kvietimų parengimas ir išsiuntimas;

4. svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums,

vakarienei;

5. meniu sudarymas;

6. patalpos paruošimas;

7. stalų serviravimas;

8. svečių aptarnavimas;

9. tostų ir kalbų parengimas;

10. priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka).

Šiame darbe išsamiai pristatyti du prabangūs viešbučiai –

restoranai esantys Vilniuje. Sudaryti du meniu: pirmasis iš CONTI restorano

meniu, antrasis iš Riverside restorano meniu. Apskaičiuota iškilmingų pietų

išlaidų sąmata kiekvienam variantui.

Pateiktos dvi vizito išlaidų sąmatos į kurias įtraukta :

Svečių pasitikimas, išlydėjimas (10 žmonių), svečių apgyvendinimas

viešbutyje, laisvalaikio praleidimas 30 žmonių, organizacinės išlaidos,

pietūs užsienio ir kitiems susitikime dalyvavusiems svečiams, metodinė

medžiaga, kanceliarinės prekės.

Pirmoji, kaip pastebėjote yra 2610,00 Lt brangesnė. Organizatoriai

ieškodami palankiausio

varianto pasirinko antrąjį variantą, tai tikrai

geras pasirinkimas. Vien iškilmingi pietūs pagal sąmatą 2000,00 Lt pigesni.

Kadangi delegacijos vizito priėmimo kokybė tikrai nenukentės pasirinkus

pigesnį ir prieinamesnį variantą, nes REVAL HOTEL RESTORANAS ir RIVERSIDE

restoranas yra vienas iš aukščiausios klasės viešbučių – restoranų

Lietuvoje.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Lewis R.D. Kultūrų sandūra. – Vilnius, 2002. – 432 p.

2. Misevičius V. Tarptautinio bendravimo protokolas: vizitai, priėmimai.

– Kaunas, 1998. – 250 p.

3. Misevičius V. Verslo etikos ir bedravimo organizavimo pagrindai. –

Kaunas, 2004. – 2215 p.

4. http://www.biblioteka.lt/metai/airija

5. http://www.gastro.lt

6. www.contihotel.lt

7. www.revalhotels.com/lit/lietuva/

———————–

1

Vairuotojas

Vairuotojas

4”

5”

2”

3”

1”

Penkių svečių susodinimo automobilyje schema:

1 ir 1” – delegacijos vadovas ir jo žmona;

2 ir 2” – sutinkančiosios grupės vadovas ir jo žmona;

3 ir 3” vertėjai ( apsauga).

Šeimininkas

Šeimininkė

1’

3’

7’

9’

11’’

14’

13’

6’

2’

5’

12’

14’

10’

7’

4’

8’

Trisdešimt asmenų susodinimo pavyzdys ( x’ – moteris)

Raudonieji ikrai su kiaušinių salotomis ir pavasariniais svogūnais,

citrininiu sviestu ir juoda duona

SALOTOS IR ŠALTIEJI PATIEKALAI

Marinuotų silkių gabaliukai ant karšto bulvių paplotėlio, patiekiami su

keptais pievagrybiais ir svogūnais

Krevečių salotos su marinuotais vynuoginiais pomidorais ir ššviežiais

krapais

Antienos krūtinėlių salotos su kriaušėmis

SRIUBOS

Ledai “ Ženeva”

Raudonajame vyne marinuota kriaušė, patiekiame su serbentų uogiene ir

vaniliniais ledais

SALDIEJI PATIEKALAI

Blynelis su karamelizuotomis kriaušėmis ir aviečių padažu

Itališkas desertas “ Kasata”

Triušienos sultinys su kukulaičiais ir ssausuoju vynu

Šiupininė žuvienos sriuba

KARŠTIEJI UŽKANDŽIAI

Karštas traškios tešlos pyragas su tunų gabalėliais, svogūnais ir

alyvuogėmis, patiekiamos su lapinėmis salotomis

Mėlynieji moliuskai, garinti su baltuoju vynu ir Provanso žolelėmis

Vištienos kepenėlės, troškintos su baltuoju vynu ir šalavijais, patiekiamos

su paskrudinta balta duona ir lapinėmis salotomis

Klasikinis suvožtinis su kalukutiena ir spanguolių padažu, patiekiamas su

gruzdintomis bulvytėmis ir lapinėmis salotomis

Kepta, daržovėmis įdaryta triušienos nugarinė, patiekiama su lakštiniais

bei čiobrelių ir lauro lapų padažu

Elnienos kepsnys, patiekiamas su obuoliais, kriaušėmis, apelsinais ir

Kemberlendo padažu

Sluoksniuotoje tešloje kepti upėtakiai su pievagrybių ir porų įdaru,

patiekiami su grietinėlės ir agurkų padažu

KARŠTIEJI ŽUVIES PATIEKALAI

Lašišienos kepsnys su špinatų padažu bei paskrudinto bekono lazdelėmis

KARŠTIEJI MĖSOS PATIEKALAI

Vištienos krūtinėlė, įdaryta Parmos kumpiu ir PParmezanu, kepta

sluoksniuotoje tešloje, patiekiama su baravykais ir grietinėlės padažu

Kepta kalakutienės krūtinėlė, įdaryta rūkyta šonine ir žolelėmis,

patiekiama su kukurūzų koše ir citrininiu padažu

KARŠTIEJI PAUKŠTIENOS PATIEKALAI

Salotos

Kelių rūšių salotų lapai su cukinija ir mūsų marinuotais grybais

patiekiami su vištienos filė ir graikiškų riešutų padažu

Prieskonių mišinyje kepta jautiena

su vynuoginių pomidorų kompotu

Grenlandijos krevečių salotos

su avokadu, agurkais, salierais ir citrinine grietine

Apkepta tuno filė su sezamu

patiekiama su graikiškų riešutų padažu ir ananasų salotomis, paskanintomis

šviežiu kkoriandru

Užkandžiai

Keptos tigrinės krevetės

su čili ir majonezo padažu bei traškiomis petražolėmis

Konjake marinuota ir ant grotelių kepta lašiša

su putpelių kiaušiniais ir garstyčių padažu

Sriubos

Pertrinta baravykų sriuba

pašlakstyta žolelių aliejumi

Žuvienė

pagaminta iš šviežių jūros gėrybių

Pagrindiniai patiekalai

Kepta sterko filė

patiekiama su laukinių ryžių “Risotto” ir keptų moliūgų garnyru, paskanintu

česnakais

Skrudinta avienos nugarinė su šonkauliu

patiekiama su mėlynojo sūrio padažu, sezoninių daržovių troškiniu ir

užkeptomis bulvėmis su parmezanu

„Revalio“ šokoladinis triufelinis tortas

Patiekiamas su razinomis, slyvomis ir kapučino skonio ledais

Kepta vištienos filė, įdaryta šparagais

patiekiama su vyšnių padažu, karštomis daržovėmis ir laukiniais ryžiais

Ant grotelių kepta lašišos filė su vėžių padažu

patiekiama su svieste troškintomis daržovėmis ir bulvėmis

Desertai

Mūsų gamybos vanilės skonio šokoladiniai ledai

patiekiami su brendyje marinuotais džiovintais vaisiais ir AMARETTO padažu

Mėlynių putėsiai

padengti belgišku šokoladu ir patiekiami su uogų salotomis

“Saldi pabaiga”

cinamonu pagardintas “Crème Brulée”, patiekiamas su stipraus skonio vaisių

salotomis ir mūsų gamybos kavos ledais

Fotografijos iš Airijos

Konferencijų salės

( 8 fotografija ir 9 fotografija)

Viešbutis CONTI yra puikioje vietoje – pačiame Vilniaus senamiestyje. Nuo

viršutinių aukštų atsiveria įspūdinga Vilniaus panorama.

CONTI viešbutis

CONTI viešbutyje yra erdvus holas

CONTI restoranas

( 10 fotografija)

Keletas fotografijų iš CONTI rrestorano

2003 m. gegužę duris atverė 22 aukštų 291 kambario viešbutis

„Reval Hotel Lietuva“. Viešbutyje maloniai laukiami visi svečiai – ir

atvykstantys į Lietuvą tvarkyti verslo reikalų ar dalyvauti konferencijose,

ir turistai ar atostogautojai, ieškantys malonaus poilsio.

Konferencijų salė REVAL HOTEL LIETUVA viešbutyje

Visose salėse – reguliuojama oro kondicionavimo sistema, patalpos

užtamsinimo ir įvairaus apšvietimo galimybė, telefono ir modemo jungtis.

Svečių patogumui siūlomas trijų darbo vietų verslo centras.

1 fotografija

2 fotografija

Schema Nr. 2

3 fotografija

4 fotografija

Lentelė 1

Schema Nr. 1

5 fotografija

6 fotografija

7 fotografija

Lentelė 2

11 fotografija

12 fotografija

13 fotografija

Lentelė 3

14 fotografija

Lentelė 4

Lentelė 5

15 fotografija

16 fotografija

17 fotografija

Lentelė 6

18 fotografija

Lentelė 7