Taikos ir karo problema

TURINYS

1. Svajonė apie amžinąją taiką …………

2. Taikos problema ir krikščionybė ………

3. Renesanso epocha . Nauji požiūriai ………

4. Klauzevicas “Apie karą” …………

5. Dabartis ……………….

Apibendrinimas………………….

Literatūros sąrašas…………….

1. Antikos periodas.

Žmonės svajodavo apie amžinąją taiką visais civilizacijos vystymosi

laikotarpiais,pradedant pirmaisiais jos žingsniais.Gyvenimo idealas , kai

tarptautiniuose santikiuose yra laikomasi visų pripažintų teisingumo normų

, žinomas jau nuo senų laikų. Jau antikos filosofų pasaulėžiuroje , mes

galime įžvelgti ”taikos idėją”. Šis klausimas nagrinėjamas, kaip Graikijos

valstybių santykių objektas. Antikos filosofai stengėsi baigti jų

tarpusavio karus. Idealistinės valstybės plane , kkurį pasiūlė Platonas,nėra

vidinių karinių konfliktų, tačiau yra garbinamas karas su išorės valstybės

priešais (kitataučiais). Analogiškai mąsto ir Aristotelis. Senieji graikai

laikė užsieniečius savo priešais ir manė, kad jie ir viskas ,kas jiems

priklauso ,yra geras laimikis, jei tik įmanoma jį pasisavinti. Manoma,

kad tokio požiūrio priežastis galėjo būti valstybės ekonominio

išsivystimosi lygis, jos gamybinis potencialas. Čia iškyla vergovės

problema. Šio laikotarpio mąstytojams vergovė buvo savaime suprantamas ir

net progresyvus reiškinys. Aristotelis manė, kad visuomenėje egzistuojanti

vergovė yra būtinas institutas. Vergais dažniausiai senovės Graikijoje

tapdavo karo belaisviai, o tai pat žžmonės, patekę į vergovę už skolas

(tiesa jų padėtis buvo lengvesnė) ir vergų vaikai. Todėl buvo pritariama

užsienio politikai , kurios tikslas buvo naujų teritorijų užemimas ir

kitataučių pavergimas. Todėl dauguma filosofų manė ,kad karas prieš

svetimšalius yra teisingas. Nes taip didėja vergų skaičius &– be jų vergovės

santvarka neįmanoma. Heraklitas teigė, kad “karas yra tėvas ir motina;

vieniems jis nustatė būti dievais, o kitiems žmonėmis; vienus padarė

vergais ,kitus laisvais piliečiais“.

Panašus požiūris buvo Romos imperijoje. Romos gyventojai viską kas

nebuvo romeniška, vadindavo barbariška. “Barbarams grandinės ir

mirtis“.Cicerono šūkis- “tegul sprendžia ne karinė jėga, o politinė

valdžia“-realiai santykiuose su barbarais taikomas nebuvo.

2. Taikos problema iš krikščionybės pozicijų.

Žiūrint iš krikščionybės pozicijų į pasaulinės taikos problėmą ,

galime pamatyti dviprasmybę . Iš vienos teigia pagrindinis įsakymas

“Nežudyk!” . Jis skelbės , kad pažeidėjes susilauks didžiausios bausmės .

Atimti iš žmogaus gyvybę buvo sunkiausia nuodėmė . Bažnyčia smerkdavo

vidinius karus , vykusius viduramžiais . Krikščionybė buvo pagrindinis

iniciatorius įgyvendinantis taip vadinamą “Dievo taikos” (Pax Treuga-Dei )

dienų idėją . Šios dienos buvo susijusios su mistiškais įvykiais iiš Jėzaus

gyvenimo su svarbiausiomis religinėmis šventėmis . Tomis dienomis kariniai

veiksmai nebuvo vykdomi . Taip pat tos dienos buvo skiriamos pamąstymams ,

maldoms . Dievo taikos dienų pažeidėjai buvo griežtai baudžiami . Iš

pažeidėjo galėjo konfiskuoti turtą , nušalinti nuo bažnyčios , taip pat

buvo taikomos ir fizinės bausmės . Dievo taikos dienos pirmiausiai

apsaugodavo bažnyčias , venuolynus , kapėlas , keliautojus , moteris , o

taip pat daiktus susijusius su žemdirbyste . Bet, nežiūrint į visuotinės

taikos skleidimą , bažnyčiai nesudarydavo sunkumų laiminanti daugelį karų .

Pavyzdžiui ,, kryžiaus žygius prieš “neištikimus” ( kitataučius) . Galima

pasakyti , kad karo kritika tais laikais apsiribodavo tik etiniais

krikščionybės požiūriais , o viską apimantis taikos idealas gyvavo tik tarp

Europos krikščionyškų tautų .

3. Atgimimo laikotarpis . Nauji požiūriai .

Atgimimo laikotarpiu kitaip į taikos problemą pradėjo žiūrėti naujas

buržuazinis humanizmas . Tai buvo laikas , kai formavosi kapitalistiniai

santykiai . Pirminis kapitalo taupymas buvo “išteptas krauju” . Tai buvo

būdinga ne tik Europai , bet ir visoms pasaulio šalims . Baudžiavos

įvedimas , darbo priemonių koncentravimas vienose rankose , kolonijų

užėmimas , Afrikos ir Amerikos plėšimas sudarė sąlygas , kad susikurtų ir

išsivystytų kapitalistiniai gamybos būdai . Ginkluotų jėgų pagalba

kurdavosi naujos tautinės valstybės . Jauna buržuazija buvo suinteresuota ,

kad būtų išsaugota taika , baigtųsi vidiniai karai , tęstųsi vidaus ir

tarptautinės prekybos vystymasis . Buržuazijos dėka buvo sukurta

nacionalinė rinka . Ji pradėjo vienyti viso pasaulio ekonominius ryšius į

bendrą sistemą .Tų laikų mąstytojai didžiausią dėmesį skirdavo žmogui , jo

išlaisvinimui nuo feodalinės priklausomybės , nuo bažnyčios priespaudos .

Buržuazija taip pat kovodavo su socialine nelygybe . Problema , susijusi su

asmenybės harmoningo vystymosi sąlygomis , iškėlė humanistams klausimą apie

didžiausią pasaulio blogį – karą . Pagrindinė idėja , atsispindėjusi

humanistų mokyme , išreiškė požiūrį , kad karas yra visų tautų tragedija .

“Amžinos taikos” iidėjos formavimuisi įtakojo sparčiai besivystanti

karo pramonė , o taip pat bendra karo grėsmė visoms Europos tautoms .

Ginklų tobulinimas , masinių kariuomenių ir karinių sąjungų sukūrimas , o

taip pat ilgalaikiai karai vis daugiau griaudavo Europos valstybes . Tai

privertė mąstytojus naujai pažiūrėti į santykius tarp valstybių ir ieškoti

naujų sprendimo kelių . Kita to laiko mąstytojų požiūrių pusė išskyrė ryšį

tarp politikos ir karo . Švietimo ideologai nagrinėdavo tokius klausimus :

“kokia turi būti visuomenė , jos politinės laisvės ir politinė lygybė ?” .

Buvo aiškinama amžinos taikos idėja . Ta idėja rėmėsi ne valstybės

politinėmis kombinacijomis , o viso civilizuoto pasaulio dvasinio

susivienijimo ir ekonomikos interesų solidarumo didėjimų .

Prancūzų filosofas – Žanas Žakas Russo savo traktate rašo , kad karas

, despotizmo sustiprinimas yra susieti su visuomenės padalinimų į

turtuolius ir vargšus . Visa tai prieštarauja bendriems tautos interesams .

Jis mano , kad nuverčiant valdžią ginkluota jėga , galima pasiekti amžinąją

taiką . Valdžia , jo manymu , nėra suinteresuota taikos išsaugojimu .

Analogiškai mąstė ir kitas prancūzų švietėjas Denis Didro . Visas šitas

idėjas galima rasti vokiečių klasikinės filosofinės mokyklos atstovų

pasaulėžiūroje , arba pasaulėžiūros filosofijoje . I.Kantas pirmas paskelbė

idėją , kuri pateikė tautų taikos sąjungų sukūrimo modelį . Šis procesas

vygdomas tam , jog tautos , sukurdamos savo valstybes , apsaugo ssave nuo

sunaikinimo . Kantas manė , kad valstybės anksčiau ar vėliau bus priverstos

susijungti į tautų sąjungas , kur kiekviena , net pati mažiausia valstybė ,

galėtų tikėtis saugumo ir lygių teisių . Problemas , susijusias su

nepriklausomų valstybių santykiais , Kantas nagrinėja traktate “Amžinajai

taikai” . Savo traktatą jis pateikia susitarimo principu, pamėgdžiodamas

atitinkamus diplomatinius dokumentus . “Baigiančiuosiuose” straipsniuose

kalbama apie pasiektos taikos valstybių aprūpinimą . Jis tvirtina , kad

valstybinė santvarka turi būti respublikinė . Antras “baigiantysis”

sutarties straipsnis apie amžinąją taiką apibrėžia pagrindą , kurio

susikuria tarptautinė teisė . Kitaip sakant , susikuria tokia tarptautinė

valstybių sąjunga , kurioje visuomenė harmoningai laikosi visų jos narių

teisių . Tautų sąjunga , laisvų valstybių federalizmas nėra pasaulinė

valstybė . Kantas nedviprasmiškai teigia , kad reikia išsaugoti nacionalinį

suverenitetą . Trečiasis “baigiamasis” straipsnis išskiria “pasaulinę

pilietybę” , kuri garantuoja svetingumą kitoje šalyje . Kiekvienas žmogus

turi turėti teisę aplankyti bet kokią pasaulio šalį ir nebijoti , kad jo

atžvilgiu bus imamasi smurtinių veiksmų ar kitaip varžomos jo laisvės .

Kiekviena tauta turi teisę į teritoriją , kurią ji užima . Jai neturi kilti

grėsmės nuo atėjusiųjų iš kitur .”Amžinos taikos” sutartis baigiama

“slaptuoju” straipsniu.

Kitas klasikinės vokiečių filosofijos atstovas I.Herderis mano , kad

susitarimas , pasirašytas tarp priešiškai nusiteikiusių valstybių , negali

būti patikimu taikos garantu . Siekiant “amžinosios taikos” ,

reikalingas

žmonių dorovinis perauklėjimas . Herderis išreiškia kelis principus , kurių

pagalba įmanomas žmonių dorovinis perauklėjimas , t.y. : teisingumas ir

žmogiškumas , o taip pat karo pasmerkimas . Daug plačiau reikia skelbti

įsitikinimą , kad didvyriškumas , kuris buvo parodytas puolamuosiuose

karuose , yra kaip vampyras ant žmonijos kūno . Jis nėra vertas tos šlovės

ir garbinimo , kurį tradiciškai įprato jam skirti žmonės . Tos tradicijos

atsirado dar senovės graikų ir Romos imperijos laikais . Taip pat Herderis

atkreipia dėmesį į teisingai traktuojamą patriotizmą . Tai yyra pagarbos

jausmas kitoms tautoms . Herderis neapeliuoja vien į valstybių vyriausybes

, o kreipiasi į visas tautas , kurios daugiausiai ir kenčia nuo karų .

Jeigu tautų balsas būtų svarus , tai vadovai būtų priversti įsiklausyti ir

paklusti . Visiškai skiriasi Hegelio teorija . Jis manė , kad karas privers

įvykdyti istorinį nuosprendį visoms tautoms . Hegelio nuomone , karas yra

istorinio proceso variklis , “karas išsaugo sveiką tautų dorovę lygiai taip

pat , kaip vėjas saugo ežerą nuo puvimo” . Tas pats taikoma ir tautoms ..

Ilgalaikė , ir tuo labiau “amžinoji taika” yra pavojinga .

4. Klauzevicas apie karą.

Mano manymu , labai įdomūs Karlo fon Klauzevico požiūriai , iškelti

jo knygoje “Apie karą” . Šį kūrinį paneigė vokiškoji filosofinė mokykla ,

Ypač Hegelis . Klauzevicas iškėlė ppriežastingumo teoriją . Tai kas gi yra

karas , žiūrint Klauzevico akimis ?

Karas yra niekas kitas kaip praplėsta dvikova . Jeigu dauguma dvikovų

mes norėtume apjungti į vieną , geriausiai būtų įsivaizduoti dviejų

imtynininkų dvikovą . Kiekvienas iš jų fizine prievarta stengiasi kitą

priversti paklusti jo valiai . Jų pagrindinis tikslas – sutriuškinti vienas

kitą , padaryti taip , kad priešas daugiau nesugebėtų pasipriešintis .

Taigi noras yra prievartos aktas , turintis tikslą priversti priešą

įvykdyti mūsų valią . Prievartai naudojami mokslo ir meno atradimai .

Išskyręs dvikovą , Klauzavicas iškelia dar vieną karo apibūdinimą . Jis

įveda dvi sąvokas , reikalingas karo analizei :

1.”politinis karo tikslas” ;

2.”karinių veiksmų tikslas” .

Politinis karo tikslas , kaip pirminis motyvas , turi būti labai

svarus faktorius : kuo mažiau aukų mes ppareikalausime iš priešo , tuo

mažesnio pasipriešinimio galime tikėtis iš jo . Bet iš kitos pusės , kuo

mažesni mūsų reikalavimai , tuo silpnesnis bus mūsų pasiruošimas . Taip pat

, kuo niekingesni mūsų politiniai tikslai , tuo mažesnę kainą turės jie ir

dėl to lengviau ateityje bus nuo jų atsisakyti . Tas pats politinis tikslas

gali iššaukti skirtingą atoveiksmį ne tik tarp skirtingų tautų , bet ir

vienai tautai skirtingais laikotarpiais .

Tarp dviejų tautų , dviejų valstybių gali taip pablogėti santykiai ,

kad užtektų visai nnereikšmingo įvykio ar tam tikrų aplinkybių , kurios

galėtų sukelti tokią įtampą , kuri būtų daug didesnė už tikrąją priežastį

ir taptų pastarąją sprogimo priežastimi . Kartais politinis tikslas gali

sutapti su kariniu . Pavyzdžiui , svetimų kraštų užėmimas . Bet būna ir

taip , kad politiniai tikslai yra netinkami karinių veiksmų tikslų .

Politinis tikslas yra ypač svarbus , kai karas yra visuotinis . Karas

žmonių visuomenėje – tautų karas , o ypač civilizuotų tautų . Jis visada

prasideda nuo politinės situacijos pokyčių ir iššaukiamas politiniais

motyvais . Karas yra ne tik politinis aktas , bet ir tikras politinis

įrankis . Jis yra politinių santykių tęsinys . Taigi , kaip matome ,

politikos ir karo ryšio teoriją Klauzevicas įrodė pakankamai motyvuotai .

5. Dabartis .

Laikui bėgant taikos problemos aktualumas žmonijai išlieka ; daugelis

įžymių filosofijos atstovų , kultūros ir mokslo veikėjų yra žinomi mums

savo teorijų probletiškumu .

Dvidešimtas amžius atnešė žmonijai du didžiausius Pasaulinius karus .

Tai paaštrino karo ir taikos problemos reikšmę . Šiuo laikotarpiu sparčiai

vystosi pacifistinis judėjimas . Jis gimė JAV ir Didžiojoje Britanijoje po

Napaleono karų . Tas judėjimas visiškai netoleruoja prievartos ir bet kokių

karų , taip pat gynybinių . Kai kurie dabartiniai šio judėjimo atstovai

teigia , kad karai išnyks tada , kai prievarta iš esmės taps stabili ..

Kiti organizuoja tokius renginius , kuriais galima būtų paveikti

žmogaus “karinius instinktus” .

Apibendrinimas.

Skirtingų laikotarpių mastytojai smerkė karą , svajodavo pamatyti

amžinąją taiką bet tirdavo skirtingus problemos aspektus . Vieni didesnį

demesį skirdavo etiniai pusei. Jie manidavo , kad agresivus karas yra

nedorovės priežastys , kad taika gali būti pasiekta morališkai perauklėjus

žmones ir pašalinus nacionalistinį požiurį .

Kiti filosofai pagrindinę problemą laikė didžiulius ūkinius

nuostolius, visos ekonominės strūkturos normalaus funkcionavimo sugriovimą

. Ryšium su tuo jie stengėsi paveikti žmoniją tuo , kad rodė bendro

klestėjimo vaizdą bendruomenėje nesant karui , kur prioritetas bus

teikiamas mokslo , kultūros, meno , technikos , literatūros vistimuisi , o

ne naikinimo priemonių tobulinimui .

Tretieji tirdavo taikos problemos teisinius aspektus .Jie manė , kad

tai pasiekiama tarpvyriausybinių sutarčių dieka , kuriant regioninius arba

pasaulines valstybių federacijas .

Taika – tai bendra žmogiškoji vertybė ir jai pasiekti reikia bendrų

pasaulio tautų pastangų .

Literatūros sąrašas

1. A. Bogomolov “Antikinė filosofija” M.1985

2. A. Gulyga “Vokiečių klasikinė filosofija” M.1986

3. A. Kapto “Pasaulio filosofija” M.1990

4. K. Klauzevicas “Apie karą” M.1990