FAKTORINGAS.PRIVALUMAI IR TRUKUMAI

ĮVADAS 3

1. FAKTORINGO SĄVOKA. RŪŠYS. 4

2. FAKTORINGO PROCESAS. 5

Schema Nr. 1. Faktoringo procesas 6

3. FAKTORINGO SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TERMINAI. 7

4. FAKTORINGO SUTARTIES SUDARYMAS 9

5. RIZIKA, SUSIJUSI SU MOKĖJIMO REIKALAVIMŲ APMOKĖJIMU. 9

6. FAKTORINGO PRIVALUMAI 10

Lentelė Nr. 1. Vidutinė mokėjimų įvykdymo trukmė Europos šalyse 12

7. FAKTORINGO VARTOTOJAI 13

IŠVADOS 14

LITERATŪROS SĄRAŠAS 15ĮVADAS

Viena iš naujesnių ir vis didesnį populiarumą įgaunančių kreditavimo formų yra faktoringas, todėl šiame darbe bus aptarta faktoringo esmė, rūšys, faktoringo pagrindiniai bruožai.

Istorikai teigia, kad tokio tipo operacijos buvo vykdomos net prieš 4000 metų ir nedaug tepasikeitė iki šiol. Amerikoje faktoringas pirmiausia buvo naudojamas kkolonijoms finansuoti. To meto išlikę įrašai teigia, jog pirmieji anglų kolonizatoriai atsikėlę į Ameriką 1620 m. buvo smarkiai įsiskolinę ir todėl pasirašė susitarimą su Anglijos finansininkais, kurie buvo vadinami “agentais ir faktoriais”. Šie finansininkai Anglijoje nupirkdavo kolonistams reikalingų medžiagų, įrengimų ir kt. prekių, o kolonistai jiems atsilygindavo vėliau tiekdami į Angliją vilną, žuvį, mišką. Šie tekstilės fabrikai paskirdavo savo agentus (factors), kad pastarieji parduotų fabrikų produkciją Amerikoje, gautų pinigus už parduotą produkciją ir persiųstų pinigus atgal. Ilgainiui šių agentų ryšiai ttapo tampresni labiau su Amerikos klientais, negu su savo darbdaviais Anglijoje. Agentų pelnas, kurį gaudavo iš komisinių mokesčių, tapo gerokai mažesnis už tą pelną, kurį gaudavo iš klientų Amerikoje inkasuojant, draudžiant kreditus ir atliekant kitas operacijas. Kai agentų pelnai tapo ppakankamai dideli, tada jau jie patys galėjo finansuoti anglų-amerikiečių prekybą, sumokant anglų tiekėjams už eksportą.

Faktoringo operacijos atsirado vystantis komerciniam kreditui, kurį suteikia pardavėjas pirkėjui, atidėdamas mokėjimo terminą už parduotas prekes. Palaipsniui į šiuos santykius tarp pirkėjo – pardavėjo įsiterpė tarpininkai- faktoringo įmonės.

Faktoringas yra finansavimo forma, leidžianti patenkinti tiek stambių, tiek ir smulkių įmonių augančius apyvartinių lėšų poreikius. Daugeliu atveju įmonės, norėdamos pritraukti naujus ir išlaikyti senus pirkėjus, suteikia vis palankesnes apmokėjimo sąlygas, teikdamos nuolaidas, apmokėjimo atidėjimus ir pan. Tai reiškia, kad klientai už gautas prekes ar suteiktas paslaugas atsiskaito ne iš karto, todėl įmonės dažnai susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu. Tai ypač aktualu, jeigu įmonė siekia didinti gamybos ir pardavimų apimtis bei įsiskverbti į naujas rinkas, todėl faktoringo paslauga turi ppranašumą tame, kad nereikia įkeisti turto, faktoringo sutartimi prisiimami įsipareigojimai pardavėjo balanse neatsispindi, iš karto gavęs pinigus už parduotas prekes, pardavėjas turi galimybę geriau tvarkyti savo išteklius: pirkti reikiamą kiekį žaliavų ar atsargų ir pan., pardavėjo veiklos plėtra palaikoma apyvarta, dėl to nebūtinas papildomas išorinis finansavimas.

Darbe naudota medžiaga yra gauta iš literatūrinių šaltinių taip pat Internet’o, kuriame rasta informacija – tai Lietuvos bankų patirtis faktoringo paslaugos srityje.1. FAKTORINGO SĄVOKA. RŪŠYS.

Faktoringas (angl. tarpininkas, agentas) – tai tokia operacija kai bankas ar speciali kkompanija perka iš tiekėjo piniginius reikalavimus dažniausiai už mažesnę negu jų balansinė vertė kainą ir juos inkasuoja.

Faktoringo kompanija gauna pelną iš skirtumo tarp pinigų, gaunamų iš supirktųjų skolų ir tikrosios tų skolų vertės.

Galima išskirti tris praktikoje taikomas faktoringo paslaugų rūšis:

1.Faktoringas su regreso teise. Tiekėjas atsako už pirkėjo neapmokėtas sąskaitas t.y. jis įsipareigoja jas apmokėti arba perpirkti iš faktoriaus. Tokiu būdu faktorius panaikina finansinę riziką.

2.Faktoringas be regreso teisės. Pardavėjas, parduodamas faktoringo kompanijai skolinius reikalavimus, neįsipareigoja padengti galimus jos nuostolius, jei reikalavimai suėjus terminui nebus apmokėti. Taigi visą riziką prisiima faktorius. Tačiau tai nereiškia, kad tokiomis sąlygomis faktoringo kompanija superka visus jai siūlomus skolinius reikalavimus. Ji turi teisę atmesti nepatikimus, žemo kreditingumo tiekėjo klientus, be to komisinis mokestis vykdant faktoringą be regreso teisės yra didesnis, taigi operacija yra brangesnė.

3.Eksporto faktoringas. Faktoringo paslaugos gali būti teikiamos pardavėjui atliekančiam ir eksporto operacijas. Eksportuotojas turi pateikti faktoriui visas importuotojui išrašytas sąskaitas ir faktoringo kompanija imasi administruoti įsiskolinimus eksportuotojui, inkasuoja sąskaitas-faktūras, siunčia įspėjimus vėluojantiems skolininkams. Faktorius gautus mokėjimus nustatytu laiku perveda eksportuotojui. Todėl eksportuojanti įmonė turi vieną debitorių, kuris greitai ir laiku sumoka sąskaitas. Kaip ir vidaus faktoringo atveju, faktorius savo klientą apdraudžia nuo nemokumo rizikos. Taip pat faktorius gali eksportuotoją apdrausti ir nuo valiutų kkeitimo rizikos, jeigu sąskaitos-faktūros išrašytos užsienio valiuta. Valiutų keitimo kursas bus nustatytas tuo metu, kai eksportuotojas faktoriui pateiks sąskaitas-faktūras. Tada eksportuotojas nedelsiant sužinos, kokią pinigų sumą jis gaus savo nacionaline valiuta, kai tik importuotojas sumokės sąskaitas-faktūras, nepriklausomai nuo to, kas vyks ateityje su valiuta, kuri nurodyta sąskaitoje-faktūroje.

Faktoringas gali būti vykdomas tiek šalies viduje, tiek užsienio prekyboje, t.y. tarptautinis faktoringas.

Tarptautinis faktoringas dažniausiai vykdomas, kooperuojantis įvairių šalių faktoringo institutams. Pasauliniu mastu veikia 3 tarptautinės faktoringo kooperacijos:

1. Factors Chain International (FCI), įkurta 1968 m. Tai stipriausia tarptautinė faktoringo organizacija;

2. International Factors Group (IFG), kurią 60-aisiais metais įsteigė Bostono Nacionalinis bankas (FNBB);

3. Heller Group (HG), sukurta 1964 m. Čikagoje. 1982 m. Heller Group perėmė Fudži bankas (Fuji Bank) ir pertvarkė, sukurdamas du padalinius: Heller Financial Company- teikia finansavimo paslaugas JAV; Heller Overseas Corporation- vykdo tarptautinį finansavimą.2. FAKTORINGO PROCESAS.

Visas faktoringo procesas vyksta taip. Faktorius (tai gali būti bankas arba speciali kompanija) už tam tikrą mokestį superka iš pardavėjo pirkėjams išrašytas sąskaitas-faktūras ir avansu perveda pardavėjui nuo 70 iki 90 proc. sąskaitos-faktūros sumos. Likusią sumą – rezervą, – atskaičius palūkanas, faktorius pardavėjui sumoka po to, kai pirkėjas atsiskaito su faktoriumi pirkimo-pardavimo sutartyje aptartais terminais.

Faktoringo sandoryje dalyvauja tik Pardavėjas ir Faktorius, o Pirkėjas tik informuojamas apie kreditinio reikalavimo perleidimą Faktoriui.

Visą faktoringo pprocesą galima pavaizduoti grafiškai. Žr. Schemą Nr. 1. Psl. Nr.6.Schema Nr. 1. Faktoringo procesas.

4

2 3 5 1 1. Pardavėjas parduoda prekes arba teikia paslaugas pirkėjui.

2. Vienas PVM sąskaitos –faktūros egzempliorius pateikiamas bankui (Faktoriui).

3. Bankas (Faktorius) sumoka pardavėjui avansą pagal akceptuotas PVM sąskaitas – faktūras (70-90 proc.).

4. Bankas (Faktorius) iš pirkėjų pagal PVM sąskaitas-faktūras gauna 100 proc.

5. Bankas (Faktorius) sumoka paradavėjui rezervą (30-10 proc.).3. FAKTORINGO SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TERMINAI.

Skirtingi bankai gali nustatyti skirtingas finansavimo sąlygas ir terminus, tačiau dažniausiai šios sąlygos nedaug skiriasi. Pvz. UAB Lietuvos Žemės Ūkio bankas yra nustatęs tokias finansavimo sąlygas ir terminus:

• Faktoringo limitas – maksimali faktorizuojama Pirkėjų įsiskolinimų Pardavėjui suma, numatoma ilgalaikėje faktoringo sutartyje.

• Faktoringo avansas – suma, kurią Faktorius sumoka pardavėjui akceptavęs sąskaitą-faktūrą. Avanso dydis – 70-90 proc. nuo akceptuotos sąskaitos-faktūros sumos su PVM.

• Mokėjimo terminas – tai laikotarpis, per kurį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes ir paslaugas. Jis nurodomas Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje. Maksimalus apmokėjimo terminas yra 90 dienų.

• Vienkartinis sutarties mokestis skaičiuojamas nuo bendrojo faktoringo limito.

• Komisinis mokestis imamas nuo kiekvienoje sąskaitoje-faktūroje, pateiktoje Faktoriui apmokėti ir jo akceptuotoje, nurodytos sumos su PVM.

• Minimali Faktoriui pateikiamos sąskaitos-faktūros suma – 3 000 Lt.

• Palūkanos skaičiuojamos nuo Pardavėjui pervesto faktoringo avanso sumos.

• Pardavėjas

laiduoja už Pirkėjo įsipareigojimų pagal pirkimo-pardavimo sutartį įvykdymą.

UAB “Hanza lizingas” yra nustatęs tokias faktoringo suteikimo sąlygas:

• Faktoringo laipsnis – iki 90 %;

• Įmonės mokama palūkanų norma – sutartinė;

• Faktoringo limito mokestis – iki 1 % per metus nuo bendrojo faktoringo limito sumos, mokamas kas mėnesį/ ketvirtį/ pusmetį/ metus;

• Administravimo mokestis – 0,2-0,3 % nuo sąskaitos – faktūros vertės;

• Bendrasis faktoringo limitas – ne daugiau kaip vidutinė vieno mėnesio įmonės apyvarta, įvertinus planuojamą augimą;

• Procentai už lėšas įmonės sąskaitoje (teigiamą sąskaitos llikutį): lėšos pervedamos į atsiskaitomąją sąskaitą – skaičiuojami procentai už atsiskaitomosios sąskaitos likutį;

• Kliento faktoringo limitas – ne daugiau kaip 40 % įmonei nustatyto bendrojo faktoringo limito;

• Minimalus klientų skaičius – 3;

• Maksimalus sąskaitų-faktūrų apmokėjimo terminas – ne daugiau kaip 90 dienų.

• Faktoringui priimamos sąskaitos-faktūros, kurių valiuta yra LTL, USD, EUR arba Europos Sąjungos šalių valiutos;

• Visos išmokos įmonei atliekamos litais;

• Valiutos konvertacijos išlaidas moka įmonė;

• Jeigu klientas neapmoka faktoriui pagal faktoriaus iš įmonės priimtas sąskaitas-faktūras, faktorius turi teisę reikalauti iiš įmonės grąžinti pagal atitinkamas sąskaitas-faktūras pervestas išmokas (regreso teisė);

Visi mokesčiai už faktoringo paslaugą apmokestinami PVM;

Mokestis už faktoringo paslaugas iš eksportuotojo susideda iš dviejų dalių:

• mokestis už faktoringo aptarnavimą (apskaitos tvarkymas, draudimas ir kt.).

• mokestis už kreditą, kuris suteikiamas ttiekėjui išankstinio apmokėjimo pavidalu apmokant mokėjimo reikalavimus.

UAB Ūkio banko lizingas suteikimo sąlygos:

• Faktoringo laipsnis – iki 90%;

• Įmonės mokama palūkanų norma – sutartinė;

• Faktoringo limito mokestis – iki 1% per metus, faktoringo limito sumos, mokamos kas mėnesį/ kelis metus;

• Administravimo mokestis – 0.2-0.3% nuo sąskaitos vertės;

• Bendrasis faktoringo limitas – ne daugiau kaip mėnesio įmonės apyvartą, įvertinus planuojamąaugimą;

• Procentai už lėšas įmonės sąskaitoje (teigiamą sąskaitos likutį): lėšos pervedamos į atsiskaitomąją sąskaitą – skaičiuojami procentai už atsiskaitomosios sąskaitos likutį;

• Kliento faktoringo limitas – ne daugiau kaip 40% bendrojo faktoringo limito;

• Minimalus klientų skaičius – 3;

• Maksimalus sąskaitų-faktūrų apmokėjimo terminas iki 90 dienų;

• Faktoringui priimamos sąskaitos-faktūros, kurių valiutos USD, EUR arba Europos Sąjungos šalių valiutos;

• Visos išmokos įmonei atliekamos litais;

• Valiutos konvertacijos išlaidas moka įmonė;

• Jeigu klientas neapmoka faktoriui pagal faktoriaus priimtas sąskaitas-faktūras, faktorius turi tteisę reikalauti grąžinti pagal atitinkamas sąskaitas-fakrtūras pervestas išmokas (regreso teisė);

• Visi mokesčiai už fakt.oringo paslaugą apmokestinami.4. FAKTORINGO SUTARTIES SUDARYMAS

Jeigu eksportuotojas nusprendžia pasinaudoti faktoringo paslaugomis, jis turi sudaryti sutartį su faktorija.

Sudarant sutartį, tiekėjai turi pateikti išsamią informaciją apie mokėjimo reikalavimus, kurie atitinka tam tikrus kriterijus, po to parašo laišką pirkėjui, kuriame nurodo mokėti faktorijai.

Tuomet faktorija imasi administruoti įsiskolinimus klientui (eksportuotojui), inkasuoja sąskaitas-faktūras, siunčia įspėjimus vėluojantiems skolininkams, taip pat imasi visų legalių veiksmų prieš tuos, kurie nesumoka sąskaitų.

Eksportuojanti įmonė turi vieną debitorių, kuris ggreitai ir laiku sumoka sąskaitas. Faktorija gali kredituoti eksportuotoją iš anksto sumokėdama iki 80 proc. sąskaitų. Už tokią paskolą klientas moka nustatytą palūkanų normą, kuri priklauso nuo kliento prekių apyvartos, rizikos laipsnio. Likusi 20 proc. suma sumokama vėliau, kai bus inkasuotos sąskaitos- faktūros.

Kalbant apie įsiskolinimo trukmę, faktorijos dirba su trumpalaikiais įsiskolinimais (iki 180 dienų), taigi galima spręsti, kad faktorijų darbas susijęs su plataus vartojimo prekėmis.5. RIZIKA, SUSIJUSI SU MOKĖJIMO REIKALAVIMŲ APMOKĖJIMU.

Faktoringo kompanija ar bankas, siekdami minimizuoti riziką, susijusią su mokėjimo reikalavimų apmokėjimu, analizuoja žinias apie:

– produkcijos, paslaugų kokybę,

– apmokėjimo dokumentų kiekį, jų lyginamąjį svorį su nekokybiškos produkcijos pristatymu,

– informaciją apie pirkėjo mokumą, savalaikį atsiskaitymą už produkciją,

– debitorinių atsiskaitymų dydį, terminus,

– informaciją apie įsiskolinimų kokybę, ilgalaikių įsiskolinimų dalį, kurią netikslinga perimti ir kt.

Naudodama faktoringą, įmonė gali atsisakyti tradicinio banko kredito, pakeisdama vieną stambų kreditą nuolatiniu sąskaitų- faktūrų kredito institutui (faktoriui) pardavimu. Savo ruožtu, faktoringą vykdantis kredito institutas pakeičia vieno stambaus kredito suteikimo riziką daugybe nedidelių, plačiu spektru išsibarščiusių finansavimo rizikų.6. FAKTORINGO PRIVALUMAI

Faktoringo paslaugomis besinaudojanti firma, gaudama grynųjų turi naudos, jai nereikia laukti, kol jos skolininkai sumokės savo skolas. Faktoringo bendrovės gali patarti už tam tikrą mokestį, kaip įvertinti asmenų ar firmų kreditingumą. Taip pat firma gali apsidrausti nnuo nemokumo rizikos, juk jei skolininkas nemokus, faktorija apmoka sąskaitas iš savo fondo (iki tam tikros sumos, kuri nustatoma atidžiai įvertinus importuotojo įmonės finansinę būklę). Be to, supaprastėja balanso straipsniai, susidaro išlaidų (buhalterinių, administracinių) ekonomija. Faktoringas taip pat gali padengti valiutų keitimo riziką, jei sąskaitos išrašytos užsienio valiuta. Valiutų kursas bus nustatytas, kai bus pateiktos faktoringo kompanijai sąskaitos-faktūros. Taigi eksportuotojas iš karto sužinos, kokią sumą jis gaus nacionaline valiuta, nepriklausomai, kokie pokyčiai gali įvykti ateityje su sąskaitoje-faktūroje nurodyta valiuta.

Pagrindiniai faktoringo paslaugos privalumai:

• Naudojantis faktoringu, neužšaldomi įmonės nuosavi resursai, įmonė netampa kredito įstaiga klientui;

• Greitėja atsiskaitymai su žaliavų tiekėjais ir dėl to įmonė gali pasinaudoti tiekėjo teikiamomis papildomomis apmokėjimo nuolaidomis;

• Faktoringo paslauga įgalina greitai ir paprastai didinti įmonei suteiktų kreditų limitus pagal esamą poreikį.

Pardavėjui:

• galimybė gauti finansavimą neįkeičiant turto;

• pagerina likvidumą;

• pagerina skolininkų atsiskaitymo tvarką;

• galimybė gauti detalias ataskaitas apie klientus;

• palengvina pinigų srautų planavimą;

• leidžia daugiau parduoti;

• nereikalauja papildomų resursų;

• efektyvus pinigų surinkimas;

• leidžia siūlyti (ilgesnius) mokėjimo terminus;

• įgalina pasinaudoti tiekėjų siūlomomis nuolaidomis už apmokėjimą anksčiau laiko;

• reikia mažiau laiko mokėjimo problemoms spręsti;

• pagerina turto valdymą.

Pirkėjui:

• galimybė gauti ilgesnį apmokėjimo terminą;

• palengvina mokėjimus pardavėjui;

• padidina perkamąją galią nenaudojant kitų finansavimo šaltinių;

• padeda pritraukti tiekėjus;

• sumažėja išlaidos pervedant pinigus.

Taigi, faktoringo teikiama nauda įmonėms neapsiriboja vien trūkstamų finansinių išteklių įmonės likvidumui palaikyti gavimu. Pilno serviso faktoringas leidžia įįmonei taip pat apsidrausti nuo galimos importuotojo nemokumo rizikos ir pasinaudoti kitomis faktoriaus siūlomomis paslaugomis, pvz., debitorinių įsiskolinimų išieškojimu. Pastarosios funkcijos perdavimas faktoriui laidžia įmonei koncentruotis savo pagrindinėje veikloje, neeikvojant išteklių debitorių vadybai. Nes kaip rodo praktika, netgi išsivysčiusiose Europos šalyse mokėjimo gavimas užtrunka ilgesnį, nei buvo tartąsi, laiką: esant vidutiniam atidėto mokėjimo terminui 35 d., mokėjimo vėlavimas sudaro vidutiniškai 18 d., t.y. beveik 50 proc. nuo sutartų mokėjimo terminų. (žr. 1 lentelę)psl. Nr. 12.Lentelė Nr. 1. Vidutinė mokėjimų įvykdymo trukmė Europos šalyse

ŠALIS Vidutinis mokėjimo atidėjimas dienomis Vidutinis mokėjimo vėlavimas dienomis Vidutinis bendras mokėjimo gavimo laikotarpis dienomis

Švedija 24 7 31

Šveicarija 24 17 41

Vokietija 24 17 41

Olandija 26 18 44

Austrija 27 21 48

Anglija 31 28 59

Prancūzija 47 13 60

Belgija 42 22 63

Italija 68 24 92

Šaltinis: http://www.crediteform.de/7. FAKTORINGO VARTOTOJAI

• Greitai augančios mažos ir vidutinio dydžio įmonės

– svarbiausia įmonių grupė, kurioms reikia visų faktoringo teikiamų paslaugų.

• Didmenininkai,

kurių klientai yra didesnės parduotuvės, parduotuvių tinklai arba prekybos centrai. Jiems problemų kelia mokėjimo terminai, reikalaujantys finansavimo, taip pat kitų papildomų garantijų trūkumas.

• Gamintojai.

Svarbiausi argumentai – apsidraudimas nuo rizikos, gamybos ir pardavimų finansavimas.

• Tiekėjai,

kurie parduoda prekes ar žaliavas gamintojams, – jiems problemų kelia mokėjimo terminai, reikalaujantys finansavimo, taip pat kitų papildomų garantijų trūkumas.

• Eksportuojančios firmos

– svarbiausi aspektai priklauso nuo klientų ir šalių, į kurias prekės parduodamos: finansavimas, administravimas (bendravimas su partneriais sudėtingesnis), rizikos išvengimas (jie dažnai negali įvertinti su partneriais susijusios rizikos ir jos išvengti dėl didelių atstumų).

• Didelių projektų vykdytojai.

Esant konkurencijai,

vienas iš pagrindinių pranašumų yra ilgas apmokėjimo terminas. Išaugus pardavimams, įmonės priverstos naudoti išorinius finansavimo šaltinius.IŠVADOS

1. Kadangi vidutinio dydžio įmonėms yra gana sudėtinga gauti banko finansavimą tradicinio kredito forma, tai viena iš galimų alternatyvų ir būdų kaip gauti kreditą – tai faktoringo paslauga.

2. Faktoringo paslaugos efektyviausios mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms.

3. Faktoringas yra vienas iš būdų panaikinti šį lėšų stygių.

4. Faktoringas (angl. tarpininkas, agentas) – tai tokia operacija kai bankas ar speciali kompanija pirka iš tiekėjo piniginius reikalavimus dažniausiai už mažesnę negu jų bbalansinė vertė kainą ir juos inkasuoja.

5. Faktoringo atveju sudaromas savarankiškas sandoris, kuris remiasi debitoriniu įsiskolinimu arba įmonės mekestiniais reikalavimais. Tikrasis kredito gavėjas yra ne prekių ar paslaugų tiekėjas, kuris parduoda kredito institutui mokestinius reikalavimus, o prekių ar paslaugų pirkėjas, t.y. skolininkas pagal mokestinius reikalavimus.

6. Faktoringo teikiama nauda įmonėms neapsiriboja vien trūkstamų finansinių išteklių įmonės likvidumui palaikyti gavimu. Faktoringas turi ir kitų svarbių privalumų: nereikia eikvoti lėšų debitorių vadybai, sumažinama importuotojo nemokumo rizika, leidžia daugiau paraduoti prekių, palengvina pinigų srautų planavimą, pagerina tturto valdymą ir t.t.

7. Faktoringo paslauga dažniausiai naudojasi: greitai augančios bei vidutinės įmonės, didmenininkai, gamintojai, tiekėjai, eksportuojančios firmos, didelių projektų vykdytojai.

8. Paklausa šiai paslaugau jau yra. Šiuo metu Lietuvoje faktoringo paslaugas teikia UAB LTB lizingas, UAB LŽŪB lizingas, UAB HANZA Lizingas, UAB ŪŪkio banko lizingas.

9. Be to Lietuvos ekonominė situacija lemia ir tai, jog faktoringo operacijos vykdomos tik su regreso teise.LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Startienė G. Faktoringo reikšmė tarptautinės prekybos finansavime./ Ekonomika ir vadyba 2000.

2. Eng M.V., Lees F.A., Mauer L.J. Global Finance, 1995.

3. Kohnstamn J7 The geographic spread of factoring.- Factoring- Handbuch. National- international., Frankfurt am Main, 1987.

4. Samuls J.M., Wilkes F.M., Brayshaw R.E. Management of Company Finance, 1990

5. Vreil P., Mayers S., Principles of Finance, 1997.

6. K. Bette. Liquiditaetsengpaesse fuer mittelstendische Unternehmen zu erwarten. http://www. factoring.de

7. http://www.hanzabank.lt

8. http://www.lietuvoszemesukiobankas.lt

9. http://www.ub.lt