Investicinio projekto vertinimas

Investicinis projektas

SP UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“.

Dvidešimt penkių priemiestinio tipo autobusų įsigijimas.

1998 m. – 2008 m.

1.Įvadas.

Idėja.

Transportas yra svarbi Lietuvos Respublikos ekonominės ir socialinės infrastruktūros dalis, kurios funkcija yra tenkinti visuomenės ir ūkio subjektų poreikius. Jis tiesiogiai daro įtaką šalies ekonominiam augimui, prisideda įgyvendinant pamatinius bendrosios rinkos principus – laisvą žmonių, prekių, paslaugų judėjimą.

Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant gyventojų susisiekimo poreikius, atliekant vežimus tarp įmonių, rajonų, šalių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė transporto sistemos vystymąsi laiko prioritetiniu, rreikalaujančiu daug pastangų, milžiniškų investicijų ir laiko. Pirmas žingsnis šia kryptimi yra Lietuvos transporto integravimas į bendrą Europos transporto sistemą.

Susisiekimo poreikis yra vienas iš svarbesniųjų poreikių tiek asmens, tiek įmonės gyvenime. Transporto paslaugų vartotojai faktiškai yra visi žmonės bei visų rūšių verslai. Esant transporto sutrikimams patiriami ekonominiai nuostoliai pačiose įvairiausiose veiklos sferose. Kai transporto sistemos sutrikimai tampa nuolatiniais, tai sudaro kliūtis racionaliam išteklių panaudojimui, mažina darbo pasidalinimą, neigiamai įtakoja aplinką, mažina žmonių ekonominę gerovę bei gyvenimo kokybę. Sėkmingas transporto sistemos ffunkcionavimas yra būtinas sparčiai ekonomikos raidai bei žmonių gerovei.

Šiuo metu miestų ir priemiestinio keleivinio transporto reikalai yra vieni aktualiausių iš visų savivaldos lygyje sprendžiamų reikalų. Dauguma valstybės bei savivaldybių keleivinio transporto įmonių turi didžiules skolas, jų veikla neefektyvi, o ppaslaugų lygis netenkina keleivių. Kylant kuro kainai, vidutiniam darbo užmokesčiui bei senstant transporto priemonių parkui, keleivių vežimo savikaina didėja, paslaugų kokybė krinta ir vis daugiau žmonių ja nepatenkinti.

Kaip rodo pasaulinė praktika, netgi ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse keleivių vežimas priemiestiniais maršrutais subsidijuojamas, nes maršrutų rentabilumas yra žemas, o priemiestiniai pervežimai atlieka reikšmingą socialinį-ekonominį vaidmenį ir yra valstybės reguliuojami. Lietuvoje keleivių vežimas priemiestiniais maršrutais subsidijuojamas dėl tarifo nepakankamumo ir dėl lengvatų taikymo. Nerentabilumą rodo ir statistiniai duomenys:1997 metų antrą pusmetį SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija priemiestiniais maršrutais pervežė 772,4 tūkstančius keleivių (nuo 50% įmonėje pervežtų keleivių uždirbo tik 14% nuo visų įmonės pajamų). Užtikrintas reguliarus eismas Vilniaus priemiestyje – svarbi Lietuvos Respublikos transporto infrastruktūros sudedamoji dalis. Dauguma priemiesčių gyventojų dirba Vilniuje, o jjų vaikai lanko Vilniaus miesto mokyklas taip pat Vilniaus gyventojai, turintys sodo sklypus Vilniaus rajone – dažnai naudojasi priemiestiniu transportu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio (didelę šių keleivių dalį sudaro pensijinio amžiaus žmonės), o taip pat Vilniaus miesto gyventojai, vasaros metu važiuojantys poilsiauti į rajoną. Tai rodo, kad būtinas reguliarus eismas, vykdomas patikimos įmonės ( turinčios didelę patirtį, pajėgumus ir užtikrinančios reguliarumą). Vis didesnė Vilniaus gyventojų migracija į priemiestį pastoviai gyventi dar pabrėžia šio projekto reikšmę. Vilniaus rajono savivaldybės bandymas įįtraukti į priemiesčio keleivių vežimą mažas įmones neišsprendė šios problemos ir nedavė teigiamų rezultatų, o tik pažeidė eismo reguliarumą, o dėl reisų nesuderinamumo padidino nuostolį.

2.Projekto aprašymas.

SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija pateikia savo darbo pasiekimus:

 atsiskaitymas laiku su biudžetu, soc.draudimo fondu, kredito įstaigomis, darbuotojais, o taip skolų jiems neturėjimas;

 finansinės ir buhalterinės apskaitos tvarkymas, griežtai laikantis LR įstatymų ir kitų normatyvinių aktų, ką konstatuoja ir audito įmonė „Arthur Andersen“;

 apskaitos kompiuterinės programos „Scala“ įdiegimas, kuri tiksliai, išsamiai, įvairiapusiškai ir greitai formuoja informaciją analizei ir kontrolei, o taip pat naujos programos autobusų stoties valdymui ir bilietų pardavimui kūrimas;

 efektyvi valdymo ir kontrolės struktūra, darbuotojų ugdymas ir skatinimas ;

 11 autobusų Karosa įsigijimas ir 10 autobusų Setra įsigijimas lizingo būdu;

 autobusų remonto komplekso įrengimas (sumažino remonto išlaidas);

 sutarties pasirašymas dalies autobusų stoties nuomai su UAB „Baltisches Haus“, pagal kurią į stoties rekonstrukciją bus investuota 4,5 mln. litų (avansinis mokėjimas už nuomą);

 bendradarbiavimas su „EvoBus“ ir „Mercedes Daimler Benz“ įmonėmis;

 leidimas naudotis „Eurolines“ ženklu Talino ir Rygos maršrutu;

 reguliaraus eismo užtikrinimas;

 efektyvi marketingo politika (nuolaidos, malonus aptarnavimas ir gaivieji gėrimai, įskaičiuojant į bilietų kainą), dėl ko padidėjo keleivių skaičius;

 užsienio įmonių suinteresuotumas investuoti į SP UAB „Toks“, didinant įstatinį kapitalą 30%.

Priemiestinių autobusų struktūra pagal pagaminimo metus:

Pagaminimo metai

Autobusų

markės 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Iš viso:

IK250 1 1 2

IK250-59 1 1 1 3

IK260 1 1

IK260-27 6 2 5 4 2 2 21

IK260-37 7 1 4 4 6 1 23

IK263 3 3

Iš viso: 1 7 4 13 6 6 6 9 1 53

Netinkami

naudojimui 1 7 4 13 6 6 6 43

Akivaizdu, kad priemiestiniai autobusai reikalauja pilno atnaujinimo ((81 procentas priemiestinių autobusų yra netinkami naudojimui).

Įmonės finansinė būklė.

Įmonės veikla detaliai planuojama ir sudaromi pajamų-sąnaudų, išlaidų-pajamų biudžetai. Toks planavimas ir jo vykdymas stabilizavo įmonės finansinę būklę. Tai neleidžia panaudoti daugiau pinigų, negu tai leidžia biudžetas. Taip pat įmonė sėkmingai įgyvendina rinkodaros politiką, pritraukdama vis daugiau keleivių besinaudojančių kompanijos paslaugomis (10% nuolaida perkant bilietą autobusų stoties kasose į SP UAB „Toks“ autobusą, teikiamos papildomos paslaugos). Ilgalaikis ir veiksmingas bendradarbiavimas su AB Bankas Hermis suteikė galimybę atidaryti naują kredito liniją, jeigu bus poreikis apyvartinėms lėšoms. SP UAB „Toks“ per 1997 metus uždirbo 294850 Lt. grynojo pelno ir investavo į transporto priemones bei statybą 2206880 Lt. Įmonės veiklos rezultatų našumo rodikliai geresni negu kitų Lietuvoje veikiančių keleivinio transporto įmonių, o tai patvirtina, kad SP UAB „Toks“ jau per pirmus veiklos metus po reorganizavimo tapo efektyviausiai dirbančia įmone šioje srityje. Audito įmonė „Arthur Andersen“ patikrino SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanijos finansines ataskaitas nuo 1996 m. gruodžio 17 d. (įkūrimo dienos) iki 1997 m. gruodžio 31d. didžiausios tarptautinės audito firmos finansinių ataskaitų patikrinimas užtikrina, kad SP UAB „Toks“ sudarė finansines ataskaitas, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

SP UAB „Toks“ šiuo metu vykdo 70 procentų keleivių vežimų Vilniaus priemiestyje. Vežimai vykdomi pagal sutartį su Vilniaus rajono savivaldybe, kkuri kasmet privalo kompensuoti įmonei 1,7 – 1,9 mln. litų. Kompensacijos mokėjimą rajono savivaldybė nuolat uždelsia 4-6 mėnesius, bet nepaisant finansinių sunkumų, SP UAB „Toks“ vykdo įsipareigojimus. Dėl šių priežasčių reikia skirti kompensavimą įmonei iš valstybės biudžeto Vilniaus rajono visuomeninio keleivinio transporto nuostoliams kompensuoti.

Siūloma: suteikti valstybės garantą paskolai, paskolos gavėjas gali būti Vilniaus apskritis, o autobusų naudotojas SP UAB „Toks“, 25 priemiestiniams autobusams Karosa C934 pirkti, kurie surenkami Lietuvos įmonėje „Magnalis“. Numatyti, kad pirmasis įnašas, kredito ir palūkanų suma kasmet bus grąžinami iš SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanijai 1999 – 2003 metais skiriamų po 2,4 milijono litų valstybės biudžeto Vilniaus rajono visuomeninio keleivinio transporto nuostoliams kompensuoti lėšų.

Bendra investicijų suma ir panaudojimas.

Bendra investicijos suma projektui įgyvendinti sudaro 9998000 litų. Reikalingas užsienio paskolos sumos dydis sudaro 8998200 litų . Investicijos bus panaudotos įsigyti ilgalaikį materialų turtą (autobusus). Tai yra investuojama į priemiesčio infrastruktūros vystymą, užtikrinant vežimų reguliarumą, geresnę paslaugų kokybę. Verslo pastovumas ir rinkodaros politika užtikrina pajamų surinkimą ir jų prieaugį. Uždirbtos pajamos bus panaudotos eismo saugumui didinti, papildomų paslaugų asortimentui plėsti, esamiems ir naujiems maršrutams vystyti, autobusų eksploatacijai.

Perkamų autobusų charakteristika ir parinkimo kriterijai.

SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, vadovaudamasi 1998 05 07 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr.845V, surengė atvirą konkursą

pirkti 25 priemiesčio autobusus. Kvietimas dalyvauti konkurse buvo paskelbtas leidinyje „Informaciniai pranešimai“, Lietuva Nr. 20, 1998 05 23. Konkurso paraiškas ir autobusus bandymui pateikė tiekėjai:

Eil.Nr. Tiekėjas ir jo juridinis asmuo

1. CARRUS OY Tampere

Raskaat Ajoneuvot VOLVO

P.O.Box 15, FIN-33721 Tampere. Suomija

2. AUTOLAN S.A.

38-500 Sanok, Lipinskiego 109 Str. Lenkija

3. JELCZ S.A.

ul. Inzynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice. Lenkija

4. ŠKODA EXSPORT Co. Ltd.

Opletalova 41, 113-32 Praha 1. Čekijos Respublika

Konkurso paraiškos buvo vertinamos balų sistema, įvertinant:

 konkursinę kainą,

 siūlomas sutarties kreditavimo sąlygas,

 garantinį kėbulo eksploatacijos laiką,

 autobusų technines charakteristikas,

 autobusų bandymų rezultatus,

 ekologinius reikalavimus.

Sukuriamos darbo vietos, įgyvendinus projektą.

Projektas iilgam laikui užtikrins darbą vietinio susisiekimo ( priemiesčio) vairuotojams. Projektas užtikrins UAB „Magnelis“ gamybinių pajėgumų apkrovimą, nes 25 autobusai Karosa C934 bus surinkti minėtoje įmonėje. Sėkmingas projekto įgyvendinimas suinteresuos ir kitus Lietuvos autobusų parkus pirkti autobusus, surinktus Lietuvoje, o tai užtikrins autobusų surinkimo verslo vystymą Lietuvoje.

Projektą aptarnaujantys bankai.

Investicinį projektą galės aptarnauti šie Lietuvos bankai:

1. Lietuvos taupomasis bankas, kuris turi kredito liniją iš Čekoslovenska obchodni banka A.S.

2. AB bankas HERMIS. Čekoslovenska obchodni banka A.S preliminariai susitarė su Hermio banku dėl šio projekto aptarnavimo.

Paskolos ddavėjas.

Čekoslovenska obchodni banka A.S suteikia kreditą 25 autobusams pirkti, kurį garantuoja Lietuvos Respublikos valstybė ir kuris sudaro 90% nuo projekto sumos. Valstybės garanto teikimas yra būtina sąlyga, kurios reikalauja užsienio bankai, ir dėl to siūloma palūkanų norma labai žema.

4.Išvados.

Svarstant šio pprojekto svarbą tenka pripažinti jog reikia atnaujinti priemiestinio transporto infrastruktūrą, kuri užtikrintų geresnę paslaugų kokybę, vežimų reguliarumą, saugesnį eismą ir kitus socialinius- ekonominius faktorius susijusius keleivių pevežimu.

Savarankišką veiklą bendrovė vykdo tik nuo 1997 metų sausio 1 dienos. Pagal 1997 metų įmonės finansinių rezultatų ataskaitą, kurios auditą atliko tarptautinė audito firma „Arthur Andersen“, buvo uždirbta per 1997 metus 294850 litų grynojo pelno. SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija sėkmingai reorganizavusi savo veiklą (Lietuvoje efektyviausiai dirbanti įmonė šioje srityje) tik patvirtina, kad per pirmus veiklos metus kompanija pertvarkė ūkinę ir finansinę veiklą teisinga linkme.

Projekto finansinio vertinimo rodikliai (NPV, IRR, B/C, PI, AL, jautrumo analizė) parodo jog projektas yra priimtinas. Projekto finansinė rizika – tai paskolos ir palūkanų mokėjimo rizika, susijusi su llikvidumo rizika bei užsienio valiutų kursų pasikeitimo rizika. Skiriant SP UAB „Toks“ po 2,4 mln. litų kasmet 1999 – 2003 m. laikotarpiui valstybės biudžeto Vilniaus rajono visuomeninio keleivinio transporto nuostoliams kompensuoti (vietoj skiriamų kompensacijų iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto) sumažino finansinę riziką iki minimumo.

Likvidumo rizika – tai rizika, susijusi su bendrovės galimybėmis atsiskaityti su trumpalaikiais kreditoriais, kuri sumažėjo iki minimumo (AB Bankas Hermis suteikė galimybę atidaryti naują kredito liniją, jeigu bus poreikis apyvartinėms lėšoms).

3.Projekto finansinis vertinimas.

Įmonės (priemiesčio) pinigų srautų prognozė 11998-2008 metais (Lt) Grynosios diskontuotos vertės ir vidinės grąžos normos skaičiavimas.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Įmonės (priemiesčio) pelno (nuostolio) prognozė 1999-2008 metais (Lt)

Grynasis pelnas (nuostolis) 1002453 1250309 1376447 1497013 1607590 50537 108734 139245 122586 29032

Nusidėvėjimo sąnaudos 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Paskolos grąžinimas (-) 2599440 1849640 1849640 1849640 1799640 0 0 0 0 0 Priemiesčio pajamos: 5377194 5526053 5682356 5846474 6018797 3908301 4220965 4558642 4923333 5317200

GPS padidėjimas (sumažėjimas) -597187 400469 526607 647173 807750 1050337 1108534 1139045 1122386 1028832 Iš keleivių 2977194 3126053 3282356 3446474 3618797 3908301 4220965 4558642 4923333 5317200

Diskonto norma 20% 1,0000 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019 0,3349 0,2791 0,2326 0,1938 Kompensacijos 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000

Diskontuoti GPS -597187 333711 365676 374519 389578 422130 371248 317907 261067 199388 Iš viso priemiesčio sąnaudos: 3965288 3765054 3743698 3738006 3754586 3837122 4067818 4362522 4750677 5276310

Sukaupti diskontuoti GPS -597187 -263476 102200 476719 866297 1288427 1659675 1977583 2238650 2438037 Vairuotojų atlyginimas su soc. draudimu 973440 1022112 1073218 1126878 1183222 1242384 1304503 1369728 1438214 1510125

Aptarn. personalo atlyginimas su soc. draudimu 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206

Kuras 653025 685676 719960 755958 793756 833443 875116 918871 964815 1013056

Grynoji diskontuota vertė (NPV)= 2438037 Tepalai 23034 24186 25395 26665 27998 29398 30868 32412 34032 35734

Vidinė grąžos norma (IRR)= 59% Remontas 30713 46070 69104 103656 155485 233227 349840 524760 787141 1180711

Padangos 138206 145117 152372 159991 167991 176390 185210 194470 204194 214403

Pasirinkta diskonto norma 20%. Grynoji diskontuota vertė (NPV) lygi 2438037 > 0. Projektas priimtinas (vertinant pagal NPV). Vidinės grąžos normos ro- Bendraūkinės 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275

diklis (IRR) pakankamai aukštas 59% (lyginant su diskonto norma 20%). Kadangi vidinės grąžos rodiklis (ne neigiamas) didesnis už pasirinktą diskonto Nusidėvėjimas 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800

normą tai galime teigti jog projektas yra priimtinas (vertinant pagal IRR rodiklį). PVM už pirmą įnašą 179964

Palūkanos 644625 519613 381368 242576 103853

Pelnas (+), nuostolis (-) prieš apmokestinimą 1411906 1760999 1938658 2108468 2264211 71178 153147 196120 172657 40890

Pelno mokestis 29% 409453 510690 562211 611456 656621 20642 44413 56875 50070 11858

Grynasis pelnas 1002453 1250309 1376447 1497013 1607590 50537 108734 139245 122586 29032

Akumuliuotas grynasis pelnas 1002453 2252762 3629209 5126222 6733812 6784349 6893083 7032328 7154914 7183946

Padaryti pakeitimai pelno (nuostolio) ataskaitoje: koreguotos pajamos iš keleivių, remonto išlaidos ir nusidėvėjimo trukmė. Pajamos iš keleivių nuo 2004

metų kasmet didėja 3% (iš viso 8%, kadangi pirminiame projekte buvo numatytas 5% kasmetinis pajamų augimas), nes valstybė nekompensuoja nuos-

lių, kuriuos įmonė patiria dėl lengvatų taikymo kai kurioms keleivių grupėms. Remonto išlaidas teko paskirstyti nuosekliau (kasmet išauga 50%) nors jei

palygintume su pirminio projekto numatytomis remonto išlaidomis gautume rezultatą, jog dabartinės remonto išlaidos padidėjo 572022 litų. Nudėvėti in-

vesticijas (pirminiame projekte) buvo numatyta per 7 metus (nuo 1999 metų iki 22006 metų), o dabartinėje pelno (nuostolio) ataskaitoje nusidėvėjimas iš-

dėstytas tolygiai 10-čiai metų.

Paskolos grąžinimo ir palūkanų apmokėjimo grafikas. Naudos – kaštų santykio skaičiavimas.

Prielaida – paskola grąžinama 1999-2003 metais. Įnašai daromi (du kartus per metus) birželio 30 dieną ir gruodžio 31 dieną. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Priemiesčio pajamos 5377194 5526053 5682356 5846474 6018797 3908301 4220965 4558642 4923333 5317200

1999 2000 2001 2002 2003 Iš viso: Priemiesčio sąnaudos 2965488 2765254 2743898 2738206 2754786 2837322 3068018 3362722 3750877 4276510

Pirkimo suma 9998000 9998000 Investicijos 9998000

Paskolos suma 8998200 8998200 Priemiesčio sąnaudos su investicijomis 12963488 2765254 2743898 2738206 2754786 2837322 3068018 3362722 3750877 4276510

PVM nuo pradinio įnašo 179964 179964 Diskonto norma 20% 1,0000 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019 0,3349 0,2791 0,2326 0,1938

Pradinis įnašas 999800 999800 Diskontuotos pajamos 5377194 4604860 3945828 3383355 2902866 1570746 1413601 1272317 1145167 1030473

Diskontuotos išlaidos 12963488 2304286 1905363 1584600 1328633 1140320 1027479 938536 872454 828788

Nepadengta paskola metų pabaigoje 7398560 5548920 3699280 1849640 50000

Paskolos suma grąžinama metų pabaigoje 1599640 1849640 1849640 1849640 1799640 8948200 Diskontuota pajamų vertė 26646407

Palūkano iš viso: 644625 519613 381368 242576 103853 1892034,696 Diskontuota išlaidų vertė su investicijomis 24893947

Palūkanos už kreditą 7% 601650 485354 355879 226404 96929 1766215,902 Naudos – kaštų santykis (B/C) 1,07

Palūkanos už aptarnavimą 0,5% 42975 34259 25490 16172 6924 125819

Iš viso sumokėti: 3424029 2369253 2231008 2092216 1903493 12019998,7

Šiame projekte naudos – kaštų santykis (1,07)>1. Projektas yra priimtinas, nes šis rodiklis didesnis už vienetą.

Paskola grąžintina per 5 metus (nuo 1999 iki 2004 metų). Paskolą (su palūkanomis) planuojama grąžinti kas pusmetį (birželio 30 dieną ir gruodžio

31dieną). Atlikti pakeitimai paskolos grąžinimo ir palūkanų apmokėjimo grafike. 1999 metais paskolos grąžinimo suma sumažinta 200000 litų (nuo

1799640 litų iki 1599640 litų), bet ši suma tolygiai paskirstyta 2000-2003 metams (po 50000 litų kasmet). Perskaičiavus palūkanas (palyginus su pirmine

palūkanų suma) gauname 65400 litų didesnę sumą.

Pelningumo indekso skaičiavimas.

Projekto atsipirkimo laikas.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Priemiesčio pajamos 2965488 2765254 2743898 2738206 2754786 2837322 3068018 3362722 3750877 4276510

Grynasis pelnas (nuostolis) 1002453 1250309 1376447 1497013 1607590 50537 108734 139245 122586 29032 Investicijos 9998000

Nusidėvėjimo sąnaudos 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 Priemiesčio pajamos su investicijomis 12963488 2765254 2743898 2738206 2754786 2837322 3068018 3362722 3750877 4276510

Investicijos 9998000 Diskonto norma 20% 1,0000 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019 0,3349 0,2791 0,2326 0,1938

Grynieji pinigų srautai -7995746,903 2250109,212 2376247,016 2496812,569 2607390,02 1050336,658 1108534,267 1139045,039 1122386,145 1028832,043 Diskontuotos pajamos 12963488 2304286 1905363 1584600 1328633 1140320 1027479 938536 872454 828788

Diskonto norma 20% 1,0000 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019 0,3349 0,2791 0,2326 0,1938

Diskontuoti GPS -7995747 1875016 1650066 1444905 1257544 422130 371248 317907 261067 199388

Sukaupti diskontuoti GPS -7995747 -6120731 -4470665 -3025760 -1768215 -1346085 -974837 -656929 -395862 -196475 Diskontuota pajamų vertė 24893947

Diskontuotos investicijos 9998000

Investicijos neatsiperka per devynerius projekto gyvavimo metus (-196475 Lt.). Tikėtina jog dešimtaisiais metais jjos atsipirks. Pelningumo indeksas (PI) 2,49

Projekto pelningumo indekso rodiklis lygus 2,49. Šis rodiklis didesnis už 1.Projektas yra priimtinas .

Jautrumo analizė.

Įmonės (priemiesčio) pinigų srautų prognozė 1998-2008 metais (Lt) Įmonės (priemiesčio) pelno (nuostolio) prognozė 1999-2008 metais (Lt)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sumažiname pajamas 1%.

Grynasis pelnas (nuostolis) 964275 1211074 1336102 1455503 1564857 22788 78765 106879 87630 -12282

Nusidėvėjimo sąnaudos 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Paskolos grąžinimas (-) 2599440 1849640 1849640 1849640 1849640 0 0 0 0 0 Priemiesčio pajamos: 5323422 5470792 5625532 5788009 5958609 3869218 4178755 4513056 4874100 5264028

GPS padidėjimas (sumažėjimas) -635365 361234 486262 605663 715017 1022588 1078565 1106679 1087430 987518 Iš keleivių 2977194 3126053 3282356 3446474 3618797 3908301 4220965 4558642 4923333 5317200

Diskonto norma 20% 1,0000 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019 0,3349 0,2791 0,2326 0,1938 Kompensacijos 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000

Diskontuoti GPS -635364,9808 301016 337661 350497 344852 410978 361212 308874 252936 191381 Iš viso priemiesčio sąnaudos: 3965288 3765054 3743698 3738006 3754586 3837122 4067818 4362522 4750677 5276310

Sukaupti diskontuoti GPS -635364,9808 -334348 3312 353809 698661 1109639 1470851 1779725 2032661 2224042 Vairuotojų atlyginimas su soc. draudimu 973440 1022112 1073218 1126878 1183222 1242384 1304503 1369728 1438214 1510125

Aptarn. personalo atlyginimas su soc. draudimu 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206

Grynoji diskontuota vertė (NPV) = 2224042 Kuras 653025 685676 719960 755958 793756 833443 875116 918871 964815 1013056

Vidinė grąžos norma (IRR) = 51% Tepalai 23034 24186 25395 26665 27998 29398 30868 32412 34032 35734

Remontas 30713 46070 69104 103656 155485 233227 349840 524760 787141 1180711

Padangos 138206 145117 152372 159991 167991 176390 185210 194470 204194 214403

Sumažinus pajamas 1 % (513793 litais) vidinė grąžos norma (IRR) sumažėjo 8%. Grynoji diskontuota vertė sumažėjo 213995 litais. Vidinės grąžos rodik- Bendraūkinės 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275

lis į pajamų sumažinimą sureagavo nelabai jautriai (sumažėjo 8%). Nusidėvėjimas 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800

PVM už pirmą įnašą 179964

Palūkanos 644625 519613 381368 242576 103853

Pelnas (+), nuostolis (-) prieš apmokestinimą 1358134 1705738 1881834 2050004 2204023 32095 110937 150533 123423 -12282

Pelno mokestis 29% 393859 494664 545732 594501 639167 9308 32172 43655 35793 0

Grynasis pelnas 964275 1211074 1336102 1455503 1564857 22788 78765 106879 87630 -12282

Akumuliuotas grynasis pelnas 964275 2175349 3511452 4966954 6531811 6554598 6633364 6740243 6827873 6815591

Sumažinus pajamas 1% pelno (nuostolio) ataskaitoje 2008 metais turime nuostolį (12282 litų), kurį galima likviduoti sumažinus išlaidas, o akumuliuotas

grynasis pelnas yra teigiamas (6815591 litai).

Jautrumo analizė.

Įmonės (priemiesčio) pinigų srautų prognozė 1998-2008 metais (Lt) Įmonės (priemiesčio) pelno (nuostolio) prognozė 1999-2008 metais (Lt)

Sumažiname pajamas 6,5%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Grynasis pelnas (nuostolis) 754296 995282 1114206 1227198 1329823 -182861 -121216 -100192 -147360 -304728

Nusidėvėjimo sąnaudos 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Paskolos grąžinimas (-) 2599440 1849640 1849640 1849640 1849640 0 0 0 0 0 Priemiesčio pajamos: 5027676 5166860 5313003 5466453 5627575 3654261 3946602 4262330 4603317 4971582

GPS padidėjimas (sumažėjimas) -845344 145442 264366 377358 479983 816939 878584 899608 852440 695072 Iš keleivių 2977194 3126053 3282356 3446474 3618797 3908301 4220965 4558642 4923333 5317200

Diskonto norma 20% 1,0000 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019 0,3349 0,2791 0,2326 0,1938 Kompensacijos 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000

Diskontuoti GPS -845344 121197 183576 218377 231496 328328 294238 251081 198278 134705 Iš viso priemiesčio sąnaudos: 3965288 3765054 3743698 3738006 3754586 3837122 4067818 4362522 4750677 5276310

Sukaupti diskontuoti GPS -845344 -724148 -540572 -322195 -90699 237628 531866 782947 981224 1115929 Vairuotojų atlyginimas su soc. draudimu 973440 1022112 1073218 1126878 1183222 1242384 1304503 1369728 1438214 1510125

Aptarn. personalo atlyginimas su soc. draudimu 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206 138206

Kuras 653025 685676 719960 755958 793756 833443 875116 918871 964815 1013056

Grynoji diskontuota vertė (NPV) = 1115929 Tepalai 23034 24186 25395 26665 27998 29398 30868 32412 34032 35734

Vidinė grąžos norma (IRR) = 20% Remontas 30713 46070 69104 103656 155485 233227 349840 524760 787141 1180711

Padangos 138206 145117 152372 159991 167991 176390 185210 194470 204194 214403

Sumažėjus pajamoms 6,5 procento vidinė grąžos norma (20%) susilygina su pasirinkta diskonto norma (20%). Tokiu atveju investicijos į

šį projektą Bendraūkinės 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275 184275

neduotų finansinės naudos, bet ir nebūtų nuostolingos. Grynoji diskontuota vertė sumažėja (1322108 litais), o pajamos (3339655 litais). Nusidėvėjimas 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800

PVM už pirmą įnašą 179964

Palūkanos 644625 519613 381368 242576 103853

Pelnas (+), nuostolis (-) prieš apmokestinimą 1062388 1401805 1569305 1728448 1872989 -182861 -121216 -100192 -147360 -304728

Pelno mokestis 29% 308093 406524 455098 501250 543167 0 0 0 0 0

Grynasis pelnas 754296 995282 1114206 1227198 1329823 -182861 -121216 -100192 -147360 -304728

Akumuliuotas grynasis pelnas 754296 1749577 2863784 4090982 5420804 5237943 5116727 5016535 4869175 4564447

Sumažinus pajamas 6,5% pelno (nuostolio) ataskaitoje nuo 2004 – 2008 metų turime nuostolį (856357 litų), bet akumuliuotas grynasis pelnas yra teigia-

mas (4564447litai).