Kaunor. savivaldybės 2002-2003m. biudžeto analizė

KAUNO KOLEGIJA

EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETAS

APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA

Savarankiškas finansų pagrindų namų darbas nr.1

Kauno rajono savivaldybės biudžeto 2002-2003m. analizė

Darbą tikrino: Dr.A. Slavickienė

Darbą atliko: FN4/1 gr. studentė

Greta Baliukonytė

Kaunas, 2005

Kiekviena savivaldybė turi savo atskirą bei savarankišką biudžetą, kuri

tvirtina savivaldybės taryba.Savivaldybės biudžetas sudaromas ir

tvirtinamas vieneriems metams- nuo sausio 01 iki gruodžio 31.

Nagrinėjant kauno r. savivaldybės biudžetą 2002-2003m. , kurio

sudėtis pateikta 1 priede(duomenų daugiau gauti nepavyko), padariau

išvadą,kad šis biudžetas yra socialiai orentuotas- daugiausia išlaidų

skirta švietimui ir ssocialinei apsaugai.

Yra puikiai žinoma, kad 2002-2003m. Kauno r. savivaldybės lėšų

nepakako visų savivaldybės funkcijų- švietimo, socialinės apsaugos,

ekonomikai ir vietos savivaldos funkcijų įgyvendinimui.

2002m. biudžeto išlaidos buvo mažesnės negu buvo planuotos(

žiūrėti 1 priedą).Taigi, galima teigti, kad Kauno r. savivaldybė sutaupė

1607,4 tūkst. Lt. O 2003m. biudžetas buvo daug tikslesnis, t.y. kiek

planavo, panašeii ir išleido.

2002 ir 2003m. didžiausią biudžeto išlaidų dalį sudarė švietimas i

socialinė apsauga, o išvis lėšų buvo neskirta medicinos išlaidoms.

2003m. padidėjo išlaidos švietimui, socialinėms ir valstybinėms

pašalpoms, kompensacijoms už šiluminę eenergiją, nes buvo didinamos

pašalpos, keliami atlyginimai.O sumažėjo 2003m. išlaidos kultūrai, sportui,

viešai tvarkai, tofėl tuo metu turėjo sumažėti žmogiškųjų išteklių

vystymasis.

Tačiau 2002-2003m. pajamos buvo surenkamos gerai, atitinkamai be

trukdžių buvo užfiksuotos avivaldybės įstaigos- ugdymo, kultūros,

seniunijų.

Turint ribotus finansinius išteklius, dideles skolas( Kauno rr.

savivaldybė irgi nėra išimtis), bet 2002-2003m. Kauno r. savivaldybė

stengėsi įgyvendinti ir plėsti investicinius projektus- steigė naujas

mokyklas, vyko rekonstravimo ir modernizavimo darbai. Savivaldybė taip pat

pagal susitarimą grąžino ir vis dar grąžina sisenėjusias skolas- už

lengvatas turinčių keleivių ir moksleivių pervežimą ir daug kitų.

Laikantis susitarimo 2003m. buvo grąžinta 12-15% skolos ir didžiausias

nuopelnas už tai tenka naujai savivaldybės administracijai( 2 priedas).

Lyginant 2002 ir 2003m. pajamas, galima teigti, kad 2003m.

savivaldybė gavo daugiau pajamų nors ir daugiau turėjo išlaidų, tai rodo ,

kad 2003m. ekonomika ėmė sparčiau augti, bet kartu padidėjo ir mokesčiai,

nes biudžeto pajamos formuojamos iš teritorijoje( 3 priedas) esančių

įmonių, įstaigų ir organizacijų mokamų mokesčių. To pasekoje, padidėjo

metinės pajamos tenkančios vienam gyventojui.

Išnagrinėjus 2002 ir 2003m. Kauno rajono savivaldybės biudžetą

galima būtų padaryti tokias išvadas:

1. 22002 metų Kauno r. savivaldybės biudžetas buvo deficitinis,

t.y. išlaidos viršyjo pajamas.

2. 2003m. biudžetas nebuvo deficitinis, t.y. pajamos nesmarkiai

viršyjo išlaidas, mano manymu įtakos turėjo ir nauja Kauno r.

savivaldybės administracija.

3. 2003m. savivaldybės pajamos buvo 2 % didesnės nei 2002m.

4. 2003m. išlaidos buvo 0,7 % didesnės nei 2002m., tai rodo,kad

išlaidos skistomos labai panašei.

5. 2002m. savivaldybė viršijo savo numatytas išlaidas 3%.

6. 2003m. išlaidos beveik sutapo su plane numatytomis išlaidomis.

7. Per šių dviejų metų laikotarpį ssėkmingai gržinamos

įsisenėjusios skolos naujos savivaldybės administracijos dėka.

8. Net 13% daugiau pajamų 2003m. buvo skita švietimui, tai turi

didelės įtakos Kauno r. žmonių raštingumui kilimui.

9. Pagrindiniai Kauno r. savivaldybės tikslai 2002-2003m. ir dabar

liko tie patys: Mažinti įsisenėjusias skolas, efektyviai

naudoti turimus ribotus finansinius išteklius, plėsti

investicijų Kauno rajone apimtis ir t.t.

Naudoti šaltiniai:

1. www.savivaldybes.lt;

2. www.krs.lt;

3. www.finmin.lt;

4. www.lietuva.lt;

5. paskaitų konspektai.

1 priedas

Kauno rajono savivaldybės 2002-2003m. pajamos

|Pajamos |Per 2002 m. |Per 2003 m. |

|Visos pajamos, gautos dotacijos ir |76614.1 |78180.4 |

|lėšos tūkst. lt. | | |

|Visos pajamos, gautos dotacijos ir |939.37 |953.3 |

|lėšos tenkančios vienam gyventojui | | |

|(lt.) | | |

|Mokestinės ir nemokestinės pajamos (% |37.75 |41.74 |

|nuo visų savivaldybės pajamų) | | |

|Mokestinės ir nemokestinės pajamos |369.19 |397.94 |

|tenkančios vienam gyventojui (lt.) | | |

Kauno rajono savivaldybės 2002-2003m. išlaidos

|Išlaidos |Per 2002m. |Per 2003m. |

|Iš viso išlaidų (įskaitant lėšas, |76990.4 |77537.2 |

|grąžintas valstybės biudžetui) (tūkst. | | |

|lt.) | | |

|(faktas) | | |

|Iš viso išlaidų (įskaitant lėšas, |78597.8 |77841.7 |

|grąžintas valstybės biudžetui) (tūkst. | | |

|lt.) | | |

|(planas) | | |

|Išlaidos socialinėms ir valstybinėms |11.1 |11.45 |

|pašalpoms (proc. nuo visų savivaldybės | | |

|išlaidų) | | |

|(planas) | | |

|Išlaidos kompensacijoms už šiluminę |3.84 |3.94 |

|energiją (proc. nuo visų savivaldybės | | |

|išlaidų) | | |

|(planas) | | |

|Išlaidos socialinei paramai, globai, |14.59 |14.59 |

|rūpybai (proc. nuo visų savivaldybės | | |

|išlaidų) | | |

|Išlaidos sveikatos priežiūrai (proc. |0 |0 |

|nuo visų savivaldybės išlaidų) | | |

|Išlaidos kultūrai ir sportui (proc. nuo|4.28 |4.22 |

|visų savivaldybės išlaidų) | | |

|Išlaidos viešajai tvarkai (proc. nuo |1.58 |1.54 |

|visų savivaldybės išlaidų) | | |

|Švietimas(proc. nuo visų savivaldybės |32 |45 |

|išlaidų) | | |

Šaltinis:www.savivaldybes.lt

2 priedas

[pic]

Šaltinis: www.krs.lt

3 priedas

Kauno rajono savivaldybės kontaktai ir užimama teritorija Lietuvoje

[pic]

Kauno rajono savivaldybę sudaro šios 23 seniunijos:

|Akademijos seniūnija |Alšėnų seniūnija |

|Babtų seniūnija |Čekiškės |

| |seniūnija |

|Domeikavos seniūnija |Ežerėlio |

| |seniūnija |

|Garliavos apylinkių |Garliavos |

|seniūnija |seniūnija |

|Karmėlavos seniūnija |Kačerginės |

| |seniūnija |

|Kulautuvos seniūnija |Lapių seniūnija |

|Neveronių seniūnija |Raudondvario |

| |seniūnija |

|Ringaudų seniūnija |Rokų seniūnija |

|Samylų seniūnija |Taurakiemio |

| |seniūnija |

|Užliedžių seniūnija |Vandžiogalos |

| |seniūnija |

|Vilkijos apylinkių |Vilkijos |

|seniūnija |seniūnija |

|Zapyškio seniūnija | |

Kauno r. savivaldybės kontaktai:

Savanoriu pr. 371, 49500 Kaunas,

tel. (8-37) 305500, faks.(8-37) 305501

Meras Leonardas Gineika,

tel. (8-37) 305500 el.p. meras@krs.lt

Internete: http://www.krs.lt/