Uždaviniai

1 UŽDUOTIS

Įmonės finansinės būklės analizė

1.Pelningumo rodikliai

Bendrasis Bendrasis pelnas 2598123

Pelningumas = Grynosios pardavimų = 6309277 = 0.41

2002m. pajamos

Bendrasis Bendrasis pelnas 6092202

Pelningumas = Grynosios pardavimų = 9411584 = 0,65

2003m. pajamos

Šis rodiklis rodo, kad pardavus prekių už vieną litą, gaunama 2002m. –0,41

Lt., o 2003m. – 0,65Lt. pelno. Šis rodiklis rodo , kad įmonė dirba

pelningai.

Grynasis pelningumas Grynasis pelnas 1132087

2002m. = Grynosios pardavimų = 6309277 = 0.18

pajamos

Grynasis pelningumas Grynasis pelnas 2961271

2003m. = Grynosios pardavimų = 9411584 = 0.31

pajamos

Šis rodiklis parodo, kad ggrynojo pelno vienai parduotai prekei už 1 Lt.

gaunama

0,18Lt. pelno 2002m. , o 2003 m. šis rodiklis padidėjo iki 0,31 Lt.

Turto pelningumas Grynasis pelnas 1132087

2002m. = Visas turtas = 19662389 =

0,06

Turto pelningumas Grynasis pelnas 2961271

2003m. = Visas turtas = 30435143 =

0.097

Šis rodiklis parodo , kad kiekvienam turto litui 2002m. teko 0,06 Lt.

grynojo pelno, o 2003m. – 0,097 Lt. Iš šio rodiklio matyti , kokia viso

turto dalis susigrąžinama pelno pavidalu.

Nuosavo kapitalo Grynasis pelnas 1132087

Pelningumas = Nuosavas kapitalas = 3400000 = 0.33

2002m.

Nuosavo kkapitalo Grynasis pelnas 2961271

Pelningumas = Nuosavas kapitalas = 3400000 = 0.87

2003m.

Šis rodiklis rodo, kad vienam investuotam litui 2002m. teko 0,33 Lt., o

2003m. – 0,87 Lt. pelno. Šis rodiklis apibūdina investicijų pelningumą.

2. Turto valdymo rodikliai

Vidutinė debitorinio Debitorinis įsiskolinimas 1948179

Įsiskolinimo trukmė = Pardavimų apimtys per = 39903 =

48,82

2002m. dieną

Vidutinė debitorinio Debitorinis įsiskolinimas 2063499

Įsiskolinimo trukmė = Pardavimų apimtys per = 46689 =

44,20

2003m. dieną

Šis rodiklis rodo, kad 2002m. įmonė susigrąžins debitorinį įsiskolinimą per

48,82 dienas, o 2003m. – 44,20 dienas. Šis rodiklis apibūdina įmonės

sugebėjimą susigrąžinti debitorinį įsiskolinimą.

Atsargų apyvartumas Pardavimai 6309277

2002m. = Atsargos = 158103 =

39,91

Atsargų apyvartumas Pardavimai 9411584

2003m. = Atsargos = 134267

= 70,09

Šis rodiklis rodo, kad įmonėje 2002m. per metus 39,91 karto pasikartoja

materialinių vertybių apyvarta, o 2003m. – 70,09 karto. Šis rodiklis

apibūdina įmonės sugebėjimą valdyti ir kontroliuoti lėšų , investuotų į

atsargas apsisukimą.

Ilagalaikio turto Pardavimai 6309277

Apyvartumas = Ilgalaikis turtas = 286823 = 21,99

2002m.

Ilagalaikio turto Pardavimai 9411584

Apyvartumas = Ilgalaikis turtas = 1397473 = 6,75

2003m.

Šis rodiklis parodo , kad 2002m. 1 Lt. ilgalaikio turto tenka 21,99 LLt.

pardavimų apimtis, o 2003m. – 6,75 Lt. Šis rodiklis apibūdina sugebėjimą

panaudoti ilgalaikį turtą.

Viso turto Pradavimai 6309277

Apyvartumas = Visas turtas = 19662389 = 0,32

2002m.

Viso turto Pradavimai 9411584

Apyvartumas = Visas turtas = 30435143 = 0.31

2003m.

Šis rodiklis parodo, kiek 1 Lt. viso turto tenka pardavimų apimties. Šis

rodiklis apibūdina sugebėjimą panaudoti visą turtą pardavimų pajamoms

uždirbti.

3. Likvidumo rodikliai

Bendrasis Trumpalaikis turtas 19367356

Likvidumas = Trumpalaikiai = 13448858 = 1,44

2002m. įsipareigojimai

Bendrasis Trumpalaikis turtas 29008694

Likvidumas = Trumpalaikiai = 22225587 = 1,31

2003m. įsipareigojimai

Šis rodiklis parodo, kad 2002m. įmonės trumpalaikis turtas 11,44 karto

viršija trumpalaikius įsipareigojimus, 2003m. – 1,31 karto. Šis rodiklis

apibūdina įmonės sugebėjimą įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus iš

trumpalaikio turto.

Kritinis likvidumas Labiausiai likvidus turtas

22669201

2002m. = Trumpalaikiai įsipareigojimai =

13448858 = 1,7

Kritinis likvidumas Labiausiai likvidus turtas

26251553

2003m. = Trumpalaikiai įsipareigojimai =

22225587 = 1.2

Šis rodiklis parodo, kad įmonės labiausiai likvidus turtas 2002m. viršija

trumpalaikius įsipareigojimus 1,7 karto, o 2003m. – 1,2 karto. Šis rodiklis

įvertina įmonės sugebėjimus įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus iš

mobiliausio turto.

4. Įsipareigojimų rodikliai

Įsiskolinimų ir Visi įsiskolinimai 13448858

Viso turto santykis = Visas turtas = 19662389 =

0,68

2002m.

Įsiskolinimų ir Visi įsiskolinimai 22225587

Viso turto santykis = Visas turtas = 30435143=

0,73

2003m.

Šis rodiklis parodo, kad 2002m. 1 turto litui tenka 0,68Lt. skolų, o 2003m.

– 0,73 Lt. skolų. Iš šio rodiklio matyti, kokią viso turto dalį sudaro

įsiskolinimai.

Palūkanų Veiklos pelnas 1123924

Padengimo rodiklis = Palūkanos = 108862 = 10,32

2002m.

Palūkanų Veiklos pelnas 3634956

Padengimo rodiklis = Palūkanos = 357097 = 10,18

2003m.

Šis rodiklis parodo, kad 2002m. įmonėje veiklos pelnas 10,32 karto viršija

palūkanas, o 2003m. – 10,18 karto. Šis rodiklis rodo, kad įmonė sugeba

laiku sumokėti palūkanas.

Įsiskolinimų ir Visi įsiskolinimai 13448858

Nuosavybės santykis = Savininkų nuosavybė = 6213531= 2,16

2002m.

Įsiskolinimų ir Visi įsiskolinimai 22225587

Nuosavybės santykis = Savininkų nuosavybė = 8209556 = 2,71

2003m.

Šis rodiklis parodo, kad vienam savininkų investuotam litui tenka 2,16 Lt.

skolų 2002 m. ir 2,71 lt skolų 2003 m. Šis rodiklis pparodo, kokią turto

dalį finansuoja kreditoriai, o kokią savininkai.

5. Rinkos vertės rodikliai

Vienos akcijos Grynasis pelnas 1132087

Pelnas 2002m. = Esančių apyvartoje = 34000 =

33,30

Paprastų akcijų

Skaičius

Vienos akcijos Grynasis pelnas 2961271

Pelnas 2003m. = Esančių apyvartoje = 34000 =

87,10

Paprastų akcijų

Skaičius

Šis rodiklis rodo, kad 2002m. įmonėje vienai akcijai teko 33,30 Lt. grynojo

pelno, o 2003m. – 87,10Lt. grynojo pelno.

Kainos pelno Akcijos rinkos kaina 100,00

Santykis 2002m. = Pelnas tenkantis vienai = 33,30 =

3,00

Akcijai

Kainos pelno Akcijos rinkos kaina 100,00

Santykis 2003m. = Pelnas tenkantis vienai = 87,10 =

1,15

Akcijai

Šis rodiklis rodo, kiek investuotojas gali mokėti už 1 litą esamų pajamų.

2002m. – 3,0 Lt. o 2003m. – 1,15 Lt.

Vienos akcijos Paprastųjų akcijų dividendai

87217

Dividendai = Esančių apyvartoje paprastųjų = 34000

= 2,57

2002m. akcijų skaičius

Vienos akcijos Paprastųjų akcijų dividendai 363866

Dividendai = Esančių apyvartoje paprastųjų = 34000

= 10,70

2003m. akcijų skaičius

Šis rodiklis rodo. Kiek dividendų uždirbo paprastoji akcija. 2002m. įmonėje

viena akcija uždirbo 2,57 Lt., o 2003m. – 10,70 Lt.

Dividendų Dividendai tenkantys vienai akcijai 2,57

Pelningumas = Akcijos rinkos kaina =

100 = 0.026

2002m.

Dividendų Dividendai tenkantys vienai akcijai

0,24

Pelningumas = Akcijos rinkos kaina =

100 = 0.107

2003m.

Šis rodiklis rodo įmonėje esantį pelningumą.

Dividendų dalis Vienos akcijos dividendai 2,57

Pelne 2002m. = Grynasis pelnas tenkantis = 33,30 =

0.08

Vienai akcijai

Dividendų dalis Vienos akcijos dividendai 10,7

Pelne 22003m. = Grynasis pelnas tenkantis = 87,1 = 0.12

Vienai akcijai

Šis rodiklis rodo, kad įmonė 2002m. išmokėjo 8% nuo pelno dividendams, o

2003m. – 12%.

2 užduotis

Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių

projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje.

| |Proj. A |Proj. B |

|Optimistinis var. |0,4 |18 |0,4 |16 |

|Realistinis var. |0,4 |13 |0,3 |14 |

|Pesimistinis var. |0,2 |10 |0,3 |11 |

Palyginkite šių projektų rizikingumą.

Laukiama pelno norma [pic]

| |Projektas A |Projektas B |

| |Būklės |Pelno |(2)x(3),|Būklės |pelno |(5)x(6),|

| |tikimyb|norma, |% |tikimyb|norma, |% |

| |ė |[pic]% | |ė |[pic]% | |

|(1) |(2) |(3) |(4) |(5) |(6) |(7) |

|Optimistinis |0,4 |18 |7,2 |0,4 |16 |6,4 |

|var. | | | | | | |

|Realistinis |0,4 |13 |5,2 |0,3 |14 |4,2 |

|var. | | | | | | |

|Pesimistinis |0,2 |10 |2 |0,3 |11 |3,3 |

|var. | | | | | | |

| |1,00 | |[pic]=14|1,00 | |[pic]=13|

| | | |,4 % | | |,9 % |

Pelno normos vidutinis kvadratinis nukrypimas [pic]

|Projektas A |Projektas B |

|[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |

|18-14,4 (|12,96 |12,96*0,4 ( 5,18 |16-13,9 ( |4,41 |4,41*0,4 ( 1,76 |

|3,6 | | |2,1 | | |

|13-14,4 (|1,96 |1,96*0,4 ( 0,78 |14-13,9 ( |0,01 |0,01*0,3 ( 0,003 |

|-1,4

| | |0,1 | | |

|10-14,4 (|19,36 |19,36*0,2 (3,87 |11-13,9 ( |8,41 |8,41*0,3 ( 2,52 |

|-4,4 | | |-2,9 | | |

| | |Dispersija[pic] | | |Dispersija[pic] |

Projektas A [pic]

Projektas B [pic]

Projektas A Variacijos koeficientas [pic].

Projektas B Variacijos koeficientas [pic].

Projekto A laukiama pelno norma lygi 14,4%, rizika – 3,14% ir rizika,

tenkanti pelno normos vienetui, lygi 0,22.

Projekto B laukiama pelno norma lygi 13,9%, rizika – 2,07% ir rizika,

tenkanti pelno normos vienetui, lygi 0,15.

Projekto B rizika yra mažesnė, todėl investavimas į šį projektą bus

pranašesnis.

3 UŽDUOTIS

Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai 700 tūkst. litų,

įmonės B 600 tūkst. litų. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro

20 litų, įmonėje B 19 litų. Abi įmonės prekę X parduoda po 25 litus.

Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B.

Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu:

a) pardavimų apimtys išaugo 2%;

b) kainas tenka sumažinti 1%.

A įmonės lūžio taškas [pic]vnt.

Pajamos iš pardavimų lūžio taške [pic] Lt.

Skaičiuodami gamybos ssverto lygį Q pasirenkame laisvai. [pic]Lt.

Gamybos svertas [pic]

a) pardavimų apimtims išaugus 2%, tai pelno iki palūkanų ir mokesčių

išskaitymo pokytis

[pic]%

Pardavimams išaugus 2%, įmonės pelnas iki palūkanų ir mokesčių atskaitymo

išaugs 2,15%.

b) kainas sumažinus 1%, tai [pic]Lt, [pic]Lt, tada

[pic] Lt

[pic]Lt

[pic]%

Kainas sumažinus 1%, įįmonės pelnas iki palūkanų ir mokesčių atskaitymo

sumažės -5,38 %

B įmonės lūžio taškas [pic]vnt.

Pajamos iš pardavimų lūžio taške [pic] Lt.

Skaičiuodami gamybos sverto lygį Q pasirenkame laisvai. [pic]Lt.

Gamybos svertas [pic]

a) pardavimų apimtims išaugus 55%, tai pelno iki palūkanų ir mokesčių

išskaitymo pokytis

[pic]%

Pardavimams išaugus 2%, įmonės pelnas iki palūkanų ir mokesčių atskaitymo

išaugs 2,04%.

b) kainas sumažinus 1%, tai [pic]Lt, [pic] Lt, tada

[pic] Lt

[pic]Lt

[pic]%

Kainas sumažinus 1%, įmonės pelnas iki palūkanų ir mokesčių atskaitymo

sumažės -4,25 %

4 užduotis

Ar verta investuoti 900 litų, jeigu po trijų metų gausite 1070 Lt. Palūkanų

norma 12%, mokėjimai vykdomi kas pusmetį. Atsakymą iliustruokite

palygindami:

a) esamąsias vertes;

b) būsimąsias vertes.

[pic]Lt

Investuoti neverta, nes norėdami per tris metus uždirbti 1070 Lt, į

sąskaitą turėtume įnešti 754,31 Lt, o tai yra mažiau nei siūlomų investuoti

900 lt.

[pic]Lt.

Investuoti neverta, nes 900 litų ssuma banko sąskaitoje per tris metus

išaugs iki 1276,67 Lt, o tai yra daugiau negu gausime investavę, t.y. 1070

Lt.

5 užduotis

Kuriam iš dviejų prašančių labiau apsimoka paskolinti 7000 lt., jei

pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 8200 Lt. , o antrasis atidavinės

kiekvienų metų pabaigoje po 1800 Lt. Palūkanų norma lygi 10(.

PV( FV((1+k)-n ( 8200((1/(1+0,1)4) (8200(1/1,46 ( 5600,71 Lt.

[pic]( 5705,76 Lt.

Skoliname antram prašančiam.

6 UŽDUOTIS

Išleista 4 metų trukmės 1000 Lt. nominalo obligacija. Jų palūkanų norma

11,5 %. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad

pirmaisiais metais ppageidaujama pelno norma bus 8 %. Kokią sumą galėtumėte

gauti už obligaciją, jeigu ją parduotume po trijų metų?

[pic]

[pic]

[pic]

7 UŽDUOTIS

Akcijos parduodamos po 16 Lt. Praėjusiais metais buvo išmokami 10 Lt

dividendų, jos [pic]. Vyriausybės obligacijų palūkanos sudaro 8%. Laukiamas

dividendų prieaugis 2%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas sudaro 10 %.

Pasakykite ar verta šias akcijas pirkti?

Dividendų prieaugis [pic], [pic]Lt; [pic]

Taikysime Gordono modelį

[pic]Lt

Randame [pic]. Šiam tikslui naudosime SML modelį:

[pic]%

Akcijos vertė lygi 118,60 Lt. Šias akcijas apsimoka pirkti, nes jų vertė

yra didesnė negu dabartinė pardavimo kaina.

8 UŽDUOTIS

Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais išmokėta 28 Lt

dividendų, ateityje prognozuojami tokie dividendai [pic]Lt, [pic]Lt,

[pic]Lt, [pic]Lt, o vėliau pastovus jų augimas po 5% kasmet, o pageidaujama

pelno norma yra 16 %. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos

pirmaisiais ir antraisiais metais?

[pic]

Akcijos vertė

[pic]

Procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmais metais [pic]

[pic]

Procentinės pajamos dėl kapitalo padidėjimo [pic]%

Iš viso procentinių pajamų 8,98 + 7,04 = 16,02 %

Procentinės pajamos gaunamos iš akcijos antrais metais [pic]

[pic]

Procentinės pajamos dėl kapitalo padidėjimo [pic]%

Iš viso procentinių pajamų 10,90 + 4,74 = 15,64 %

9 užduotis

Staklių kaina, įskaitant transportavimo išlaidas lygi 950000Lt. Lėšas,

reikalingas staklių įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant

ilgalaikę, per 4 metus padengimą, paskolą, kurios palūkanų norma 14 (, o

mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo

schemą.

Mokėjimo suma PPMT apskaičiuojama:

[pic]

[pic]= 2.914

[pic]Lt

Paskolos grąžinimo lentelė

|Metai|Metiniai mokėjimai |Palūkanos |Grąžinama |Paskolos |

| |paskolai padengti |(14%) |pagrindinės |likutis |

| |(PMT) | |paskolos suma, |(4)-(3) |

| | | |(1)-(2) | |

| |(1) |(2) |(3) |(4) |

|1 |326045 |133000 |193045 |756955 |

|2 |326045 |105974 |220071 |536884 |

|3 |326045 |75164 |250881 |286003 |

|4 |326045 |40042 |286003 |0 |

10 UŽDUOTIS

Nustatykite, kurį iš nesuderinamų projektų A ar B imtumėtės

įgyvendinti, jeigu šių projektų kapitalo kaštai 9( bei planuojate iš jų

gauti tokius pinigų srautus, tūkst. Lt:

|Metai |Projektas A |Projektas B |

|0 |(200) |(100) |

|1 |120 |(40) |

|2 |300 |400 |

|3 |100 |500 |

Projektus įvertinkite atsipirkimo laiko, grynosios esamosios vertės,

vidinės pelno normos ir pelningumo indekso metodais.

1. Sumuojame pinigų srautus

|Metai |Projektas A |Projektas B |

|0 |(200) |(100) |

|1 |(80) |(140) |

|2 |220 |260 |

|3 |320 |760 |

Atsipirkimo laikas [pic] metų

Atsipirkimo laikas [pic] metų

Pasirinktume projektą A, nes jo atsipirkimo laikas trumpesnis (1,3 metų)

2. Grynosios esamosios vertės metodas

[pic]Lt

[pic]Lt

Projekto A atveju akcininkų turtas padidėja 239,81 Lt, o projekto B atveju

586,06 Lt. Todėl pirmenybę suteikiama projektui B.

3. Vidinės pelno normos metodas

[pic];

[pic];

Klaidų ir bandymų metodu randame [pic].

[pic]%

[pic]

[pic]%

Priimame projektą A nes [pic].

4. Pelningumo indeksas

[pic]%

[pic]%

Priimame projektą B nes [pic].

Pagal visus šiuos įvertinimo metodus priimtinas yra tiek A, tiek B

projektai.

11 UŽDUOTIS

Yra duoti trys nesuderinami investiciniai pprojektai A, B ir C. Juos

įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai

|Metai |A |B |C |

|0 |(110) |(120) |(100) |

|1 |90 |100 |60 |

|2 |180 |160 |80 |

|3 | |150 |200 |

|4 | | |150 |

Kurį projektą pasirinktumėte, jeigu kapitalo kaštai yra 12,5%?

Bendros gyvavimo trukmės metodas

Pradinis [pic]Lt

Pradinis [pic]Lt

Pradinis [pic]Lt

Modifikuota NPVA = 112,22 + 112,22*0,7901=200,89

Pasirenkame projektą C, nes NPVC > NPVA> NPVB

Ekvivalentiškos metinės periodų mokėjimo eilės metodas:

[pic]

[pic]

[pic]Lt

[pic]Lt

[pic]Lt

Begalinio horizonto [pic]Lt

Begalinio horizonto [pic]Lt

Begalinio horizonto [pic]Lt

Pasirenkame projektą B nes [pic]

12 užduotis

Apskaičiuokite kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu 100000 Lt

kapitalas kaupiamas tokiu būdu: išleidžiama 10% privilegijuotų, 22%

paprastųjų akcijų, 38% pinigų gaunama paėmus paskolą, 30% pinigų gaunama

panaudojus nepaskirstytą pelną.

Mokesčių tarifas 30%, akcijos kaina 100 Lt, flotacijos išlaidos 0,1%.

Sekančiais metais numatoma mokėti 2% dividendus, laukiama, kad jie kasmet

didės po 6%. Paskola suteikiama už 7%.

Skolos kaštų komponentė [pic]

Privilegijuotų akcijų kaštai [pic]

Akcinio kapitalo (naujų akcijų leidimo) kaštai

[pic]

Nepaskirstyto pelno kaštai

[pic]

Kapitalo kaštų svertinis vidurkis

[pic]

13 užduotis

Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 16% nuolaidų

procentais ir reikalaujama 2% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia

pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 120 000 Lt?

Reikia apskaičiuoti, kiek įmonė turi pasiskolinti, kad grynais gautų jiems

reikalingą 120 000 Lt sumą:

[pic]Lt

Įmonė turi pasiskolinti 146341,46, nes bankas išskaitys palūkanas ir

kompensacinį likutį.

|Išmokėta paskolos

suma |120000 Lt |

|Iš karto sumokėtos palūkanos (16% nuo 146341,46 Lt paskolos| 23414,63 |

|sumos) |Lt |

|Kompensacinis likutis (2% nuo 146341,46) | 2926,83 |

| |Lt |

| | |

|Visos paskolos suma | 146341,46 |

| |Lt |

Paskolos faktinė palūkanų norma

[pic]

14 užduotis

Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 70 000 Lt paskolą, gautą su 16%

metinėmis palūkanomis reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis

kas ketvirtį?

Visa išmokama suma lygi paskolos sumai plius palūkanos: [pic]Lt

Kas ketvirtį mokama suma: [pic]Lt

[pic]

[pic]

[pic] arba

[pic]

Klaidų ir bandymų metodu randame k reikšmę

[pic] %

[pic]

[pic]%.