MAGNETINĖ SROVIŲ SĄVEIKA. AMPERO DĖSNIS

1.MAGNETINĖ SROVIŲ SĄVEIKA. AMPERO DĖSNIS

Laidininkai, kuriais teka srovės sąveikauja. Dėl magnetinės srovių sąveikos.Ampero dės:

kur –

magnetinė konstanta.

=4pЧ10-7 H/m

Ampero dėsnis Si

Sistemoje(vakume)

2.MAGNETINIS LAUKAS. MAGNETINĖ INDUKCIJA.

Magnetinį lauką sukuria judantys elektros krūviai. Elektrinį lauką sukuria bet koks elektros krūvis.Bet kokį laidininką su srove magnetinis laukas veikia jėga.Pagrindinė mag.lauko charakteristika-mag, indukcija B.

dF^dl, B

Magnetinė indukcija B lygi jėgai, kurią magnetinis laukas veikia laidininko statmeno magnetiniam laukui ilgio vieneto elementą, kai juo teka 1A srovė.[B]=T(tesla).Aprašyti mag. Laukui naudojama dar vviena charakteristika-mag.l. stipris H.H vakume = H=B/m0. [H]=A/m

3.BIO IR SAVARO DĖSNIS.

Magnetinį, kaip ir elektrinį lauką galima pavaizduoti jėgų linijomis.Mag.l. jėgų linija-bet kokia kreivė, kurios liestinė, bet kokiame taške sutampa su mag. Indukcija B kryptimi tame taške.Per kiekvieną ploto vienetą brėžiame tiek jėgų linijų, kokia yra indukcijos B skaitinė reikšmė. Mag.l. jėgų linijos yar uždaros kreivės ir apjuosia laidinikus kuriais teka srovės.Jos išsidėto statmenose laidininkui plokštumose.

4.TIESAUS LAIDININKO MAGNETINIS LAUKAS.

Be galo ilgo laidininko formulė, kai R<>d

10.MAGNETINIS SRAUTAS.GAUSO TH MAGNETINIAM LAUKUI

[F]=Wb

Srautas pro uždarą paviršių- Gauso TH

11.DARBAS MAGNETINIAME LAUKE

Darbas atliekamas magnetiniame lauke lybus srovės stiprio ir magnetiniosrauto pokyčio sandaugai:

12.LORENCO JĖGA

Tai jėga veikianti judančią įelektrintą dalelę mag. lauke. FL^B ir v

13.HOLO EFEKTAS

Tai skersinio potencialo skirtumo susidarymas išoriniame mag.lauke.R-Holo konstanta. R=1/en

14.ELEKTRINGŲ DALELIŲ JUDĖJIMAS VIENALYČAME EL IR MAG LAUKUOSE

1.Dalelės judėjimas vienalyčiame elektriniame lauke. ; B=0; E=const.

Kūno sąntykis su mase-specifinis krūvis y~q/m.

2atvejai: 1)E=0; B=const. ;F^V

2) V^B. Jei dalelė įlėkė į magnetinį lauką tai jos spindulys: periodas: ,ciklinis dažnis: ; Jei nei

15.ELEKTROMAGNETINĖS INDUKCIJOS REIŠKINYS. LENCO DĖSNIS

Elektromagnetinė indukcija-tai toks reiškinys kai bet koks kintamas magnetinis laukas indukuoja evj, o uždarame kontūre ir elektros srovę.

Lenco dėsnis-susikūrusi indukcinė srovė visuomet yra tokios krypties, kad jos sukurtas magnet. Laukas priešintūsi indukuojančio magnetinio lauko kitimui.

16.PAGRINDINIS ELEKTROMAGNES. INDUKCIJOS DĖSNIS

Maksvelas nustatė, kad indukcijos evj~magnetinio srauto kitimo greičiui.

;

El. lauko šaltiniai –bet koks elektros krūvis ir kintamas magnetinis laukas. Kai kontūras sudarytas iš N vijų tai: