Si sistemos vienetai

Pagrindiniai SI sistemos vienetai

Dydis Vienetas Simbolis Etalonai

Ilgis metras m Metras lygus atstumui, kurį šviesa nukeliauja per 1/299 792 458 sekundės dalį beorėje erdvėje (vakuume). Standartas yra šviesa, nes jos greitis vakuume pastovus

Masė kilogramas kg Kilogramas lygus vakuume sveriamo 1 kubinio decimetro distiliuoto vandens masę, prie 4oC temperatūros (tada vandens tankis didžiausias 999,973 kg/m3.). Buvo pagamintas kilogramo etalonas – Sevre laikomas 39 mm skersmens ir tokio paties aukščio ritinys, pagamintas iš 90 % platinos ir 10 % iridžio llydinio.

Laikas sekundė s Sekundė – tai laikas, per kurį įvyksta 9 192 631 770 cezio 133Cs atomo energijos pokyčių ciklų.

Elektros srovė amperas A Amperas – tai tokio stiprumo srovė, kuri tekėdama dviem begaliniais laidais, nutolusiais vakuume vienas nuo kito per 1 metrą, veikia kiekvieną laido ilgio metrą 2•10-7 N jėga.

Temperatūra kelvinas K Kelvinas – temperatūra arba jos pokytis, lygus 1/273,16 daliai absoliutinės (termodinaminės) vandens trigubo taško temperatūros. Kelvinas vadinamas absoliutiniu 0 – žemiausia galima temperatūra. Esant šiai ttemperatūrai liaujasi judėjusios visų medžiagų dalelės. Šios temperatūros pasiekti neįmanoma.

Šviesos stipris kandela cd Kandela – šviesos stipris šaltinio, kurio monochromatinės 540•1012 hercų spinduliuotės, tenkančios vienam steradianui, galia lygi 1/683 vato.

Medžiagos kiekis molis mol Vienetas priimtas 1971 m. Viename mmolyje yra tiek dalelių, kiek atomų yra 0,012 kilogramo anglies – 12 izotopo 12C (apie 6,02 •1023 dalelių). 1 mol vario masė lygi 64 gramams, o 1 mol jodo masė – 127 gramams, bet abu turi vienodai atomų.

Papildomi vienetai

Dydis Vienetas Simbolis Apibrėžimas

Plokščiasis kampas Radianas rad Radianas – centrinis kampas, kurį atitinkančio lanko ilgis lygus spinduliui. Kadangi apskritimo ilgio ir spindulio santykis lygus 2π, tai visą apskritimą atitinka 2π radianų centrinis kampas.

Erdvinis kampas Steradianas sr Steradianas – erdvinis kampas, kurio ribojamos sferos dalies plotas lygus jos spindulio kvadratui. Erdvinį kampą sudaro paviršius kūgio, kurio viršūnė yra sferos centre. Visą sferą atitinka 4π steradianų erdvinis kampas.

Išvestiniai SI sistemos vienetai< B>

Dydis Vienetas Simbolis Išvestiniais SI vienetais Ryšys ssu pagrindiniais SI vienetais

Plotas Kvadratinis metras m2 m2

Tūris Kubinis metras m3 m3

Periodas sekundė s s

Svyravimų dažnis Hercas Hz s-1

Sukimosi dažnis Sūkiai per sekundę s-1 s-1

Tankis Kilogramas kubiniam metrui m-3•kg m-3•kg

Greitis Metras per sekundę m/s m•s-1

Pagreitis Metras sekundei kvadratu m/s2 m•s-2

Jėga Niutonas N m•kg•s-2

Slėgis Paskalis Pa N/m2 m-1•kg•s-2

Darbas, energija, šilumos kiekis Džaulis J N∙m m2•kg•s-2

Galia, spinduliuotės energijos srautas Vatas W J/s m2•kg•s-3

Elektrinė įtampa, potencialų skirtumas, elektrovaros jėga Voltas V W/A m2•kg•s-3•A-1

Elektrinio lauko stiprumas Voltas/metrui V/m m•kg•s-3•A-1

Elektrinė talpa Faradas F m-2•kg-1•s4•A2

Elektrinė varža Omas Ω V/A m2•kg-1•s-3•A-2

Elektros krūvis Kulonas C C/V s•A

Magnetinis srautas Vėberis Wb A/V m2•kg•s-2•A-1

Magnetinė indukcija, magnetinio srauto tankis Tesla T Wb/m2 kg•s-2•A-1

Magnetinio lauko stiprumas Amperas metrui A/m m-1•A

Induktyvumas Henris H Wb/A m-2•kg•s-2•A-2

Šviesos srautas Liumenas lm cd•sr m2∙m-2∙cd=cd

Apšviestumas Liuksas lx lm/m2 m2•m-4•cd=m-2∙cd

Elektrinis laidumas (laidis) Simensas S A/V M-2•kg-1•s3•A2

Radioaktyvumas Bekerelis Bq s-1 >/sup>

Sugertoji dozė, kerma, savitoji energija Grėjus Gy J/kg m2•s-2

Lygiavertė dozė Sievertas Sv J/kg m2•s-2

Dinaminė klampa Paskalsekundė Pa∙s m-1∙kg∙s-1

Jėgos momentas Niutonmetras N∙m m2∙kg∙s-2

Paviršinis itempis Niutonas metrui N/m kg∙s-2

Kampinis greitis Radianas per sekundę rad/s m∙m-1∙s-1=s-1

Kampinis pagreitis Radianas per sekundę kvadratu rad/s2 m∙m-1∙s-2=s-2

Šilumos srauto tankis, energinė apšvieta Vatas kvadratiniam metrui W/m2 kg∙s-3

Šilumine talpa, entropija Džaulis kelvinui J/K m2∙kg∙s-2∙K-1

Savitoji šilumine talpa, savitoji entropija Džaulis kilogramui kelvinui J/(kg∙K) M2∙s-2∙K-1

Savitoji energija Džaulis kilogramui J/kg M2∙s-2

Savitasis šilumos laidumas Vatas metrui kelvinui W/(m∙K) m∙kg∙s-3∙K-1

Energijos tankis Džaulis kubiniam metrui J/m3 m-1∙kg∙s-2

Elektros krūvio tankis Kulonas kubiniam metrui C/m3 m-3∙s∙A

Elektros krūvio srauto tankis Kulonas kvadratiniam metrui C/m2 m-2∙s∙A

Dielektrinė skvarba faradas metrui F/m m-3∙kg-1∙s4∙A2

Magnetinė skvarba Henris metrui H/m m∙kg∙s-2∙A-2

Molio eenergija Džaulis moliui J/mol m2∙kg∙s-2∙mol-1

Molio entropija, molio šilumine talpa Džaulis moliui kelvinui J/(mol∙K) m2∙kg∙s-2∙K-1∙mol-1

Spinduliuotės ekspozicinė dozė, (rentgeno ir γ spindulių) Kulonas kilogramui C/kg kg-1∙s∙A

Sugertoji dozė Grėjus per sekundę Gy/s m2∙s-3

Spinduliuotės intensyvumas (stipris) Vatas steradianui W/sr M4∙m-2∙kg∙s-3=m2∙kg∙s-3

Energinis skaistis vatas kvadratiniam metrui steradianui W/(m2∙sr) M2∙m-2∙kg∙s-3=kg∙s-3