Kelio atkarpos projektavimas

TURINYS

1.Kelio planas…………………3

2. Įvadas………………….

3. Kelio techninių parametrų parinkimas

4. Kelio trasos tarp punktų A ir B projektavimas

5. Kelio trasos elementų skaičiavimas

6. Tiesių ir kreivių lentelė

7. Kelio išilginis profilis

7.1 Išilginiai kelio nuolydžiai

7.2 Vertikalių kreivių elementų skaičiavimas

7.3 Projektinės linijos aukščio skaičiavimas

8 Kelio dangos konstrukcija

9 Kelio sankasos skersiniai profiliai

10 Eismo organizavimo schema

2. Kelio techninių parametrų parinkimas

Eil.

Nr. Kelio parametrų pavadinimas Kelio kategorija

A-I I Darbe priimti parametrai

1 Eismo intensyvumas, aut./d. 3000-7000 250-1500

2 Projektinis greitis, km/h 100 80

3 Didžiausias išilginis nuolydis, % 6 0.79

4 Mažiausias išgaubtos vertikalios kreivės spindulys, Rišg, m 5000 7000

5 Mažiausias įgaubtos vertikalios kreivės spindulys, Rįg, m 2500 5000

6 Mažiausi horizontalių kreivių spinduliai, R, m 300 400

7 Eismo juostos plotis, m 3,75 3,75

8 Eismo juostų skaičius, vnt, 2 2

9 Kelkraščio plotis, m 2 x 2,50 2 xx 2,50

10 Kelio plotis, m 12,5 12,5

11 Mažiausias skersinis nuolydis Is, % 2.5 2.5

12 Mažiausias aplenkimo matomumas Sr,m 500 500

3. Kelio trasos tarp punktų A ir B projektavimas

Apskaičiuojame kelio trasos rumbus. Rumbas – tai kampas, kurį sudaro kelio trasos linijos su Šiaurės-Pietų kryptimi. Rumbą nustatome iš stataus trikampio, kurio įžambinė yra kelio trasos tiesė.

Linija A-I

Kelio atkarpa A-I:

Kelio atkarpa A-I ilgis:

čia a =75 mm, b =164 mm.

Linija I-B:

Kelio atkarpa I-B:

Kelio atkarpa I-B ilgis:

.

čia a= 99mm. b =53 mm.

5

4. Kelio trasos elementų skaičiavimas

Horizontalios kreivės apibūdinimo elementai:

Posūkio kampas a0

Spindulys RR, m

Kreivės ilgis K, m

Tangentė T, m

Bisektrisė Bs, m

Ilgio paklaida D, m

Apskaičiuojame pirmą trasos posūkio kampą:

a1=r2 – r1=61,84o-24,58o=37,26o=37o16’

Horizontali kreivė:

;

Tangentė:

;

Bisektrisė:

Ilgio paklaida:

D1=2T1-K1=2•134,88-259,99=9,77 m.

6

5. Tiesių ir kreivių lentelė

Kampo viršūnės padėtis Pk+ Kampo padėtis Kreivės elementai Kreivės Atstumas tarp kampo viršūnių, m Tiesės ilgis, m Rumbas

Kairėn De-

Šinėn

0 R, m T, mm K, m Bs

m D,

m Pradžia

Pk+ Pabaiga Pk+

– – – – 1803,40 1668,52 PR 24034’

18+03,40 – 37016’ 400 134,88 259,99 21,94 9,77 16+68,52 19+28,51 – – –

– – – 1122,90 988,02 PR61050’

6. Kelio išilginis profilis

6.1 Išilginiai kelio nuolydžiai

Išilginius kelio nuolydžius skaičiuojame pagal formulę: i=

čia: i- išilginis kelio nuolydis, 

L- kelio atkarpa, kurioje yra išilginis nuolydis, ;

H- aukščių kelio atkarpos pradžioje ir pabaigoje skirtumas, m.

Išilginis kelio nuolydis tarp 0 ir 9+25 piketų:

 , i1=0,043o;

Išilginis kelio nuolydis tarp 9+25 ir 12+75 piketų:

 , i1=0,26o;

Išilginis kelio nuolydis tarp 12+75 ir 20+00 piketų:

 , i1=0,21o;

i1 i2 i3

0,043o 0,26o 0,21o

6.2 Vertikalių kreivių elementų skaičiavimas

 – vertikalus posūkio kampas;

K – vertikalios kreivės ilgis, m;

T – vertikalios kreivės tangentė, m

Bs – vertikalios kreivės bisektrsisė, m.

7

Įgaubta vertikali kreivė

1i10,00043,

K1Rįg •15000•0,000432,15 m;

Rįg,m 1 K1, m T1, m Bs1, m

5000 0,00043 2,15 1,075 0,000116

Išgaubta vertikali kreivė

2i20,0026,

K2Rišg •27000•0,002618,2 m;

;

Rišg,m 2 K2, m T2, m Bs2, m

7000 0,0026 18,2 9,1 0,0059

Išgaubta vertikali kreivė

3i30,0021,

K3Rišg •37000•0,002114,7 m;

8

;

Rišg,m 3 K3, m T3, m Bs3, m

7000 0,0021 14,7 7,35 0,0039

6.3 Projektinės linijos aukščio skaičiavimas

Projektinės linijos aukštį sskaičiuojame piketuose, vertikalių kreivių pradžios, pabaigos ir ekstremumo taškuose pagal formules:

čia Hi-profilinis aukštis;

H0 =64,80 m;

H1=H0-l1•i1=64,80-100•0,00043=64,75m;

H2= 64,80-200•0,00043=64,71m;

H2+25= 64,80-225•0,00043=64,70m;

H2+34==64,70m;

H3= 64,80-300•0,00043=64,67m;

H4= 64,80-400•0,00043=64,63m;

H5= 64,80-500•0,00043=64,59m;

H6= 64,80-600•0,00043=64,54m;

H7= 64,80-700•0,00043=64,50m;

H8= 64,80-800•0,00043=64,46m;

H9= 64,80-900•0,00043=64,41m;

H9+24=64.40m;

H9+25’=64.40m;

H9+25= H9+25’- m;

H9+26=64.40m;

H10= H9+26+74•0,0026=64,59m;

H11=64,59+100•0,0026=64,85m

H11+80=64,85+80•0,0026=65,06m

H11+89=65,06m;

H1=64,59+200•0,0026=65,11m;

9

H12+66=65,11+66•0,0026=65,28m

H12+75’=65,28m;

H12+75=H12+75’-

H12+84=H12+75•9,1•0,0021=65,30m;

H13= H12+84+16•0,0021=65,33m;

H14= H13+100•0,0021=65,33+100•0,0021=65,54m;

H15= 65,33+200•0,0021=65,75m;

H16= 65,33+300•0,0021=65,96m;

H17= 65,33+400•0,0021=66,17m;

H18= 65,33+500•0,0021=66,38m;

H19= 65,33+600•0,0021=66,59m;

H20= 65,33+700•0,0021=66,80m;

Pk+ H,m Pk+ H,m PK+ H,m

0

1

2

2+25

2+34

3

4

5

6

7

8

9

64,80

64,76

64,71

64,70

64,70

64,67

64,63

64,59

64,54

64,50

64,46

64,41

9+24

9+25’

9+25

9+26

10

11

11+80

11+89

12

12+66

12+75’

12+75

12+84

64,40

64,40

64,40

64,60

64,59

64,85

65,06

65,06

65,11

65,28

65,28

65,27

65,30 13

14

15

16

17

18

19

20 65,33

65,54

65,75

65,96

66,17

66,38

66,59

66,80