Elektroninis paštas: delfi ir one panašumai ir skirtumai (referatas)

ELEKTRONINIS PASTAS

www.delfi.lt ir www.one.lt

pasto panasumai ir skirtumai

Elektroninis paštas (e-mail) – tai viena populiariausių ryšio priemonë Internete.

El. paštas kai kuo panašus į paprastą paštą: Jūs siunčiate laiškus (žinutes) adresatams ir gaunate jų parašytus laiškus. Pranašumas – tai, visų pirma, greitis. Èia laiškai pasiekia adresatą valandų, minučių, ar net sekundžių bėgyje, priklausomai, tarp kokių pašto serverių siunčiamas laiškas. Pašto serveris – specialus kompiuteris, skirtas priimti, siųsti ir saugoti elektronines žinutes. El. paštu galite pasiekti duomenų bazes ir failų bibliotekas. Be tto, visi didieji komerciniai tinklai, pavyzdžiui, CompuServe, SprintNet, keičiasi laiškais su Interneto vartotojais.

Ir dar. Jei iškilo problemų, dirbant Internete, galite pasiųsti laišką sistemos administratoriui ar kolegai ir per kelias minutes gauti atsakymą į klausimus.

Yra daug įvairių elektroninio pašto kliento programų, skirtų įvairių tipų kompiuteriams.

Greitis ir sinchroniškumas. Pagalvokime, kokiu greičiu kiekviena ryšio priemonė perduoda žinią. Telefonu žinia perduodama nedelsiant. El. paštu – per kelias sekundes ar minutes, paprastu paštu – per kelias dienas ar savaites. Perduodant žinią telefonu, žžinios perdavėjas ir priėmėjas turi veikti sinchroniškai, t.y. jie abu turi būti prie telefono tuo pačiu metu. El. paštas ir paprastas paštas veikia asinchroniškai. Siuntėjas siunčia laišką, kai jis yra tam pasiruošęs, o gavėjas perskaito tada, kai turi laiko ar nnoro.

Naudojant el. paštą, laiško pristatymo laikas susideda iš dviejų dalių: laiko, per kurį laiškas pasiekia jūsų pašto serverį, ir laiko, per kurį jis yra perskaitomas. Pirmasis priklauso nuo to, kaip jūsų pašto serveris yra įjungtas į tinklą. Antrojo laiko tarpo jūs praktiškai negalite kontroliuoti. Jei jūs reguliariai netikrinate savo el. pašto, pristatymo greitis tampa bereikšmis. El. paštas bus tuo populiaresnis, kuo trumpesnis kelias nuo laiško patekimo į pašto serverį iki laiško perskaitymo momento.

www.delfi.lt ELEKTRONINIO PASTO

REGISTRACIJA

DELFI elektroninio pašto tarnyba teikia DELFI mail paslaugą specializuotos programinės įrangos pagalba perduodama, kaupdama ir apdorodama elektroninę Vartotojo korespondenciją. DELFI elektroninio pašto tarnyba teikia DELFI mail paslaugą specializuotos programinės įrangos pagalba perduodama, kaupdama ir apdorodama elektroninę Vartotojo korespondenciją.

DELFI mail siūlo unikalius el. pašto adresus su pplėtiniais @delfi.lt, @mail.lt, @email.lt, @centras.lt, @xxx.lt, @bamba.lt ir pašto dėžutes Vartotojui suteikto elektroninio pašto adresu gaunamos korespondencijos laikymui.

. Vartotojui suteikiamos paslaugos savybės ir apimtis priklauso nuo pasirinkto paslaugos paketo. Atskiros paslaugos gali būti teikiamos tik vartotojui sumokėjus už paslaugas DELFI nustatyta tvarka.

DELFI mail klientų naudojimasis POP3 protokolu apribojamas pasirinktu paslaugos paketu. SMTP paslauga nėra teikiama.

DELFI gali riboti DELFI mail paslaugos naudojimą atitinkamais limitais: maksimaliu priimamo laiško dydžiu, maksimalia el. pašto dėžutės talpa, minimaliu ar maksimaliu prisijungimų per tam tikrą laiką kkiekiu. Apie taikomus ar numatomus ribojimus DELFI iš anksto skelbia tinklapyje www.mail.lt.

. Jei Vartotojas nesinaudojo DELFI mail dėžute (nebuvo tikrinamas paštas ar pasibaigė apmokėjimas už paslaugas) du mėnesius, DELFI siunčia įspėjamąjį pranešimą Vartotojui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

. Jei Vartotojas nesinaudojo DELFI mail dėžute (nebuvo tikrinamas paštas ar pasibaigė apmokėjimas už paslaugas) tris mėnesius (įskaitant laikotarpį iki įspėjimo), DELFI turi teisę panaikinti visą informaciją, esančią DELFI mail Vartotojo dėžutėje.

. Jei Vartotojas nesinaudojo DELFI mail dėžute (nebuvo tikrinamas paštas ar pasibaigė apmokėjimas už paslaugas) šešis mėnesius, DELFI nutarukia tokios dėžutės aptarnavimą – visa informacija, esanti DELFI mail pašto dėžutėje, sunaikinama, elektroninio pašto adresas anuliuojamas, sunaikinama visa su Vartotoju susijusi asmeninė informacija.

. Vartotojas sutinka, kad pasibaigus mokamų paslaugų apmokėjimo laikotarpiui, (jei jis nepratęsiamas) DELFI automatiškai keičia paslaugų paketo rinkinį anuliuodama galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ir dėl to Vartotojas gali netekti priėjimo prie kai kurių paslaugų bei informacijos.

. DELFI turi teisę blokuoti laiškų gavimą iš tam tikrų siuntėjų, jei jų veiksmai bus kvalifikuoti kaip kenkėjiški.

. Išsiunčiamuose laiškuose, priklausomai nuo pasirinkto paslaugos paketo, DELFI turi teisę talpinti Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančią reklaminę medžiagą.

. DELFI pasilieka teisę profilaktinių darbų metu laikinai apriboti ar nutraukti paslaugos teikimą apie tai informavusi Vartotoją vieną dieną pprieš darbų pradžią.

. Esant netikėtiems programinės/aparatinės įrangos sutrikimams ar kitoms nenumatytoms priežastims, DELFi turi teisę paslaugos teikimą nutraukti be išankstinio įspėjimo.

. Esant elektroninio pašto veiklos sutrikimams dėl DELFI kaltės ne mažiau nei 2 darbo dienas, mokamų paslaugų apmokėjimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, atitinkančiam DELFI mail paslaugos teikimo sustabdymo trukmę.

Vartotojas sutinka, jog DELFI gali nutraukti nemokamų DELFI mail paslaugų teikimą nenurodydama priežasties, paskelbdama apie tokių paslaugų teikimo nutraukimą tinklapyje www.mail.lt ne vėliau, kaip prieš dvi savaites.

3. REGISTRAVIMASIS DELFI MAIL VARTOTOJU

Norėdamas tapti DELFI mail Vartotoju, asmuo turi tinkamai užsiregistruoti, t.y., pagal DELFI nurodytas taisykles tinkamai užpildyti registracijos formą, o mokamų paslaugų užsakymo atveju ir sumokėti už paslaugą DELFI nustatyta tvarka.

Tinkamai užsiregistravusiam Vartotojui DELFI suteikia prisijungimo prie DELFI mail vardą ir slaptažodį.

Pamiršęs slaptažodį, Vartotojas gali jį pakeisti tik teisingai nurodęs atsakymą į pagalbinį klausimą, bei savo gimimo datą. Ginčytinais atvejais DELFI gali paprašyti faksu išsiųsti asmenybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Vartotojas pats seka DELFI mail dėžutės užpildymą, ir, esant reikalui, ją išvalo; viršijus dėžutės limitą, nauji laiškai nebepriimami.

Kitos su naudojimusi DELFI mail dėžute susijusios nuostatos yra išdėstytos šių taisyklių priede „Pagalba“.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Vartotojo asmeninio susirašinėjimo ir asmens duomenų saugumas užtikrinamas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

Vartotojo pateiktus asmens duomenis DELFI tvarko DELFI mail paslaugos tekimo Vartotojui ttikslu.

Vartotojas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų anonimiškai tvarkomi rinkos tyrimo bei tikslinės atrankos DELFI bei CENTRAS portaluose tikslais.

DELFI netvarko informacijos apie Vartotoją jokiais kitais tikslais, nei nurodyta šių taisyklių 7.2 ir 7.3 papunkčiuose, nebent Vartotojas duoda sutikimą kitokio pobūdžio duomenų tvarkymui.

Tapus Vartotoju, DELFI neprašo atsiųsti elektroniniu paštu jokios asmeninės Vartotojo informacijos; bet koks asmeninės informacijos siuntimas elektroniniu paštu yra inicijuotas paties Vartotojo.

Vartotojo vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, pašto dėžučių adresai bei kiti asmens duomenys be Vartotojo sutikimo tretiesiems asmenims nėra perduodami.

Vartotojas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją apie DELFI atliekamą jo duomenų tvarkymą.

Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad DELFI ištaisytų ar sunaikintų jo pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei šiame punkte nurodytų Vartotojų reikalavimų patenkinimas sąlygoja negalimumą toliau teikti DELFI mail paslaugas, šių paslaugų teikimas atitinkamai nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas (sustabdžius asmens duomenų tvarkymą – sustabdymo laikotarpiui).

Vartotojo duomenys tvarkomi tol, kol Vartotojas aktyviai naudojasi DEFI mail paslauga bei dar 6 mėnesius po paskutiniojo pasinaudojimo DELFI mail paslauga. Jei po paskutinio Vartotojo pasinaudojimo DELFI mail paslauga praėjo 6 mėnesiai, ir naudojimasis DELFI paslauga nėra atnaujinamas, DELFI, kaip numatyta šių taisyklių 2.8 punkte, sunaikina visą informaciją, esančią DELFI

mail pašto dėžutėje ir visus Vartotojo asmens duomenis, bei anuliuoja elektroninio pašto adresą.

Vartotojui atsisakius DELFI mail paslaugų, visi Vartotojo DELFI pateikti asmens duomenys yra nedelsiant sunaikinami, mokestis už nepanaudotas paslaugas negrąžinamas.

Sutikdamas su šiomis taisyklėmis, Vartotojas sutinka su jo pateiktų duomenų tvarkymu šiose taisyklėse nurodytais tikslais.Visos sios taisykles taikomos norint prisiregistruoti prie DELFI.

Siame puslapyje labai smulkiai yra isdestyta taisykles ir kitos nuorodos norintnaudotis DELFI paslaugomis,ko negaleciau pasakyti apie ONE prisijungimo taisykles ir nuorodas.

Tik isijungus DELFI elektroninio pasto puslapi iskarto galime pamatyti nnuorodas:

registracija

taisykles

pagalba

Tai daug lengviau padeda orientuotis DELFI vartotojui.

DELFI mail pašto sistema siūlo DELFI L:

20 MB pašto, prisegtų failų ir adresų knygelės saugojimui

Galimybę patikrinti paštą ir parašyti laišką iš bet kur

Galimybę jungtis POP3 protokolu

Antivirusą ir spam filtrą

Katalogus ir adresų knygelę

Pašto surinkimą iš kitų pop serverių

www.one.lt ELEKTRONINIO PASTO

TAISYKLES IR REGISTRACIJA

www.one.lt –tai daugiau mobiliojo rysio palsaugu puslapis.Jame siuloma telefoniniai logotipai,atvirukai,ivairios melodijos ir kiti dalykai susija su mobiliuoju telefonu.

Taip pat yra prisijungimo prie elektroninio

Paslaugų Sąlygos

Šiuo metu, jeigu IInterneto svetainėje www.one.lt nenurodyta kitaip, musu paslaugos yra nemokamos, tačiau ONE pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti mokėjimo planą;

ONE atkreipia Jūsų dėmesį į tai, kad asmuo, kuris pageidauja naudotis teikiama nemokamo internetinio elektroninio pašto paslauga, privalo pateikti tam tikrus asmens dduomenis. Visi pateikiami asmens duomenys, išskyrus judriojo telekomunikacijų ryšio telefono numerį, yra neverifikuojami, o už jų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo;

Atsižvelgiant į konkrečių paslaugų pobūdį, automatiniu būdu fiksuojami šie telekomunikacijų srauto duomenys: a) tinklo operatorius, iš kur išėjo ar atėjo trumpasis pranešimas (SMS), kuris buvo siųstas per mūsų tarnybą; b) paslaugos, kurios buvo užsakyta per mūsų tarnybą, teikimo pradžios ir pabaigos data ir laikas; c) naudojantis nemokama internetinio elektroninio pašto paslauga perduotų duomenų kiekis; d) IP (Interneto protokolo) numeris; e) bendras apmokestinamų vienetų skaičius; f) trumpųjų pranešimų (SMS) ir elektroninio pašto laiškų, kurie buvo siųsti/gauti per mūsų tarnybą, turinys. Asmens duomenų ir telekomunikacijų srauto duomenų valdytojas – SIA „ONE“ (duomenų valdytojo identifikavimo kodas – P2620); duomenų valdytojo atstovas Lietuvos Respublikoje &– UAB „FORTICOM“, įmonės kodas 1176633, buveinė – Šeimyniškių g. 1A, LT-2005 Vilnius;

Vartotojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi: a) sudarant ir vykdant elektroninių duomenų perdavimo sutartis; b) siekiant nustatyti vartotojo asmenybę, kai vartotojas, naudodamasis paslaugomis, pažeidžia paslaugų sutartį, Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis saugomas asmenų teises ar teisėtus interesus, taip pat viešąją tvarką ar geros moralės taisykles; c) paslaugų vartotojų statistinės analizės pagal lyties ir amžiaus grupes tikslais. Atsižvelgdami į šios statistinės analizės rezultatus ONE orientuoja savo teikiamų Interneto paslaugų aasortimentą, pobūdį, taip pat Interneto svetainėse esančios reklamos pobūdį;

ONE įsipareigoja neparduoti, neatskleisti ir nenuomoti Jūsų asmens duomenų jokiam trečiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina vykdant Jūsų pavedimą (įskaitant ir paslaugų sutarties vykdymą) bei siekiant nustatyti vartotojo asmenybę, kai vartotojas, naudodamasis paslaugomis, pažeidžia paslaugų sutartį, Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis saugomas asmenų teises ar teisėtus interesus, taip pat viešąją tvarką ar geros moralės taisykles;

ONE įsipareigoja imtis protingų priemonių Jūsų asmens duomenims, kuriuos ONE tvarko, apsaugo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Jūsų informacija yra siunčiama Internetu, ĮSPĖJAME, kad nebus galima garantuoti jos visiško saugumo;

Visos žinutės, siunčiamos per ONE tarnybą, turės Jūsų judriojo telekomunikacijų ryšio telefono numerį, kuris yra pridedamas atpažinimui;

DRAUDŽIAMA naudotis ONE paslaugomis pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis saugomas asmenų teises ar teisėtus interesus, taip pat viešąją tvarką ar geros moralės taisykles;

DRAUDŽIAMA naudotis ONE paslaugomis siunčiant trumpuosius pranešimus (SMS) ir elektroninio pašto laiškus, kuriose be ONE raštiško sutikimo būtų reklamuojamos prekės ar komercinės paslaugos;

ONE siūloma paslauga yra kaip technologijos demonstratorius, todėl ONE negali garantuoti, kad ši paslauga visą laiką bus vienodai prieinama;

ONE pasilieka teisę visiems klientams trumpuoju pranešimu (SMS) pranešti apie bet kokius teikiamų paslaugos sąlygų ar kokybės pasikeitimus;

ONE pasilieka teisę be jokio išankstinio įspėjimo nutraukti paslaugų teikimo sutartį, jjei vartotojas nesilaiko kurios nors iš anksčiau nurodytų sąlygų.

Su tokiomis ONE salygomis yra supazindinami sios paslaugos vartotojai

Tokie yra panasumai ir skirtumai ONE ir DELFI elektroninio pasto.

INFORMACIJOS RESURSAI

REFERATAS

ELEKTRONINIS PASTAS

www.delfi.lt ir www.one.lt

pasto panasumai ir skirtumai

Atliko:

Tikrino: Dėstytoja