paaiskinimas ir supazindinimas su excel programa

TOOLS/ OPTIONS kortelės.

Visi failai patalpinti kataloge Y:ITEXCELLABPIRMAS

Tikslas: išsiaiškinti, kaip keičiasi EXCEL aplinka, keičiant OPTIONS parametrus, išmokti atpažinti EXCEL aplinkos pasikeitimus ir aktyviai ją keisti pritaikant savo poreikiams.

Pastaba. Lygiagrečiai atlikite ir aparašyme Pirmas1999.doc pateikas užduotis.

OPTIONS parametrus keičiame taip:

1. Iškviečiama komanda , .

2. Pelės pagalba parenkame vieną iš kortelių pvz.,

3. Parametrų langeliuose, pelės arba pabrauktos “karštos” raidės klavišo pagalba nustatomi reikalingi parametrai.

Kortelė VIEW

Show

Formula Bar- formulių rašymo arba įvedimo juosta; Tai naujas, Word ekrane nenaudotas, elementas.

Status Bar- būsenos eilutė;

Comments

None –komentarų žymė nebus matoma

Comment Indicator oonly – celėje, kurioje yra pastaba, bus matoma raudona žymė;

Comment&Indicator – bus matoma ir raudona žymė ir pastaba;

Objects

Show All- objektą parodyti pilnai;

Show Placeholders- rodyti objekto vietą;

Hide All- nerodyti nieko.

Window options

Page Breaks- dokumentas automatiškai bus suskirstytas į puslapius;

Formulas- rodyti formules, o ne skaitines reikšmes;

Gridlines- rodyti celių tinklelio linijas;

Color- leidžia pasirinkti tinklelio spalvą;

Row&Column Headers- rodomi stulpelių ir eilučių vardai;

Outline Symbols- ataskaitos stuktūros simboliai;

Zero Values- rodomos nulinės reikšmės;

Horizontal Scroll Bar- horizontali slinkimo juosta;

Vertical Scroll Bar- vertikali slinkimo juosta;

Sheet Tabs- bus matomos skaičiuoklės llapų kortelės.

Kortelė GENERAL

Settings

R1C1- modifikuotas celės adresas (ir stulpeliai ir eilutės žymimos skaičiais);

Ignore others applications – nereaguoti į kitų programų pranešimus( jei yra (DDE) objektų;

Macro virus protection – atidarant failą klaus: ar atidaryti su macro ar be jų;

Recently used file list –– – paskutinių naudotų failų sąrašas FILE meniu;

Promt for workbook properties – pateikti aprašo dialogo langą (Properties) įrašant naują failą į diską;

Provide feedback with sound – failo atidarymas, įrašymas, spausdinimas bei pranešimas apie klaidą palydimas garsiniu signalu;

Zoom on roll with InteliMouse – naudojamas su šio tipo pelyte;

Sheets in new workbook – nustatomas lapų skaičius naujame faile;

Standart font – nustatomas šriftas naujam failui;

Size – nustatomas šrifto dydis;

Default file location – nurodo katalogą, kuris yra atidaromas skaitymo (FILE, OPEN) ir rašymo (FILE SAVE AS) metu;

Alternate startup file location – papildomas katalogas, kurio failai atidaromi automatiškai. Šią funkciją paprastai atlieka katalogas ..EXCELXLSTART;

Usr name – nurodomas vartotojo vardas.

Kortelė CALCULATION

Calculation:

Automatic- automatinis perskaičiavimo režimas;

Automatic Except Tables- perskaičiuojama automatiškai išskyrus duomenų lenteles;

Manual- vartotojo inicializuojamas klavišu Calc Now aarba F9 perskaičiavimo režimas;

Recalculation before saving – perskaičiuojama tik prieš užsaugant failą;

Iteration

nustato iteracijų skaičių, arba žingsnio pokytį;

Workbook Options

Update Remote References- nurodo ar perskaičiuoti formules, kuriose yra nuorodos į kitas programas;

Precision as Displyed- tikslumas nustatomas pagal pateiktą skaičių (kitu atveju tikslumas 15 ženklų);

1904 Date System- 1904 sausio 2 d=1 (Macintosh operacinėje sistemoje);

Save External Link Values- išsaugo išorinius ryšius (kitų failų duomenis) su kitais failais. Jei tų ryšių daug failas nežmoniškai išsipučia, ir tada tenka išjungti šią poziciją. Pagal nutylėjimą- įjungta.

Accept llabels in formula – formulėse galima naudoti žymes

Kortelė EDIT

Settings

Edit Directly in Cell- redagavimo celėje galimybė. Išbandykite Excel reakciją į dvigubą spragtelėjimą celėje su įvesta informacija įjungę ir išjungę šią poziciją;

Allow Cel Drag and Drop- leidžia naudoti Drag and Drop technologiją “tempk ir palik”;

Alert before Overwriting Cells- naudojant Drag and Drop technologiją perspėja apie užimtą celę;

Move Selection after Enter- nustato kryptį, kuria peršoks žymeklis paspaudus klavišą Enter;

Fixed Decimal- automatiškai nustato skaičiaus formatą dešimtainės trupmenos su užduotu ženklų skaičiumi po kablelio. Užtenka įvesti tik reikšminius skaičius, o dešimtainio kablelio vietą nustato pats Excel’is;

Cut, Copy and Sort Objects with Links- susieja objetą su celėmis, ant kurių jis yra padėtas;

Ask To Update Automatic Links- jei atidaromas failas, turintis ryšių su kitais failais, tai įjungus šį lauką pasirodys dialogo langas, klausiantis ar išsaugoti egzistuojantį ryšį;

Provide feedback with Animation- išjunkite šį lauką (vaikų žaidimai);

Enable AutoComplete for cell Values- tai tarsi autoteksto rėžimas Word’e. Excel’is ieško panašiai prasidedančio teksto ir siūlo jį. Patogu vedant duomenis apie operacijas su pastoviais klientais.

Kortelė TRANSITION

Kortelė reikalinga tik dirbusiems su skaičiuokle Lotus 1-2-3. Jūs pasitikrinkite ar įjungtas Microsoft Excel Menus.

Kortelė COLORS

Kortelė leidžia modifikuoti spalvas įvairiems objektamas(40 spalvų), grafikų kontūrams (8 spalvos) ir grafikų spalvinimui (8 spalvos).

Kortelė CUSTOM LISTS

Leidžia sudaryti savus sąrašus, kuriuos ppo to galima naudoti rūšiavimo procedūrose. Paveiklse suformuotas lietuviškas savaitės dienų pavadinimų sąrašas.

Šį darbą Jums teks prisiminti ir pasikartoti prieš kiekvieną laboratorinį darbą ir, ypač prieš atsiskaitymus. Rengdami užduotis dėstytojai dažnai “suklysta’ ir “netyčia” pakeičia kontrolinio failo aplinką.

Nepamirškite Pirmas1999.doc užduočių.

Excel aplinkos keitimo procedūros analogiškos Word aplinkos keitimo procedūrom.

Skaičiuoklės failo redagavimas

Darbo tikslas: įsisavinti skaičiuoklės žymėjimo, kopijavimo, perkėlimo, valymo ir trynimo procedūras.

Darbo turinys:

1. Žymėjimo procedūra skaičiuoklėje: pelė, F8, o po to žymeklio valdymo klavišai arba Edit, GoTo, objekto vardas, Shift+ žymeklio valdymo klavišai. Žymimi objektai: celė, eilutė, stulpelis, blokas, sudėtinis blokas, erdvinis blokas, lapas arba keli lapai.

2. Kopijavimo procedūra skaičiuoklėje: Copy- Paste, Copy- Paste Special, Drag and Drop procedūra.

3. Skaičiuoklės fragmento perkėlimas: Cut- Paste, Drag and Drop procedūra.

4. Celių, eilučių, stulpelių įterpimas ir pašalinimas.

5. Celių išvalymas.

Prisiminkime veiksmus su pele

Dirbant su pele WINDOWS’95-98 terpėje naudojami šeši veiksmai su pele.

Nutaikymas nurodymas- judinant pelę jos žymeklio rodyklės viršūnės nutaikymas į objektą. Tekste trumpinamas N.

Spragtelėjimas bakstelėjimas- nejudinant pelės reikia paspausti ir greitai atleisti kairįjį mygtuką. Tekste trumpinamas S.

Dešinysis spragtelėjimas- nejudinant pelės reikia paspausti ir greitai atleisti dešinįjį mygtuką. Tekste trumpinamas Sd.

Dvigubas spragtelėjimas- nejudinant pelės reikia du kartus paspausti ir greitai atleisti kairįjį mygtuką. Tekste trumpinamas DS.

Vilkimas- nutaikius pelės žymeklį į objektą reikia paspausti kairįjį mygtuką ir jo neatleidžiant vilkti žymeklį įį kitą vietą ten, kur reikia, o po to mygtukas atleidžiamas. Tekste trumpinamas V.

Dešinysis vilkimas- nutaikius pelės žymeklį į objektą reikia paspausti dešinįjį mygtuką ir jo neatleidžiant vilkti žymeklį į kitą vietą ten, kur reikia, o po to mygtukas atleidžiamas. Tekste trumpinamas Vd.

Veiksmų su pele paskirtis

Nutaikymu pradedamas kiekvienas veiksmas.

Spragtelėjimas naudojamas žymeklio pastatymui reikiamoje redaguojamo teksto vietoje, dialogo lango parametrų nustatymui, objekto pažymėjimui sąrašo lauke ir mygtukų spaudymui.

Dešinysis spragtelėjimas dažniausiai naudojamas teksto arba failų kopijavimo procedūrose lokalaus meniu iškvietimui.

Dvigubas spragtelėjimas naudojamas lango atidarymui, programų paleidimui iškvietimui ir k.t.

Vilkimas naudojamas teksto fragmentų žymėjimui, katalogų ir failų kopijavimui, teksto redagavimui, jeigu įjungtas režimas.

Dešinysis vilkimas naudojamas failų kopijavimui, ypač tame pačiame diske ir procedūroje Drag and Drop .

Pastaba: laboratoriniam darbui reikalingas failas Y:ITEXCELLABANTRAS Antras.xls, kuriame realizuojamos visos aprašyme pateiktos užduotys. Jeigu darbo metu užduotims nelieka duomenų atidarykite failą dar kartą.

Excel objektų žymėjimo procedūros

Prisiminkime Excel objektus, kuriuos galima pažymėti:

stulpelis;

eilutė;

lapas;

celė;

eilutės atkarpa B5:H5;

stulpelio atkarpa B5:B25;

matrica B5:K13;

sudėtinis blokas B5:H5;C6:C10;A1;D6:G10;

1. sudėtinis blokas, kuriame gali būti blokai ir iš skirtingų lapų Sheet1!B5:H5; Sheet1!A2;Sheet2!A1:G12. Čia Sheet1 ir Sheet2 yra skaičiuoklės lapų pavadinimai. Žymėjimo procedūros sudėtiniam blokui iš skirtingų lapų nėra;

2. blokų sankirta B2:H10 B1:C20;

3. erdvinis blokas– identiškas sudėtinis blokas keliuose lapuose Lapas1!A5:D10; Lapas1!C15; Lapas1!E2:G4; Sheet3!A5:D10;Sheet3!C15;Sheet3!E2:G4; Pelnas!A5:D10; Pelnas!C15; Pelnas!E2:G4; ir t.t.

4. blokas susidedantis iš identiškų

stulpelių atkarpų A2:A12; C2:C12; F2:F12, identiškų eilučių atkarpų A1:G1; A3:G3; A7:G7 arba identiškų matricų A2:B4; D2:E4; K2:L4 vadinamas kartotiniu bloku.

Užduotis 1. Žymėjimo užduotis galima atlikti bet kuriame lape. Pažymėkite celes A1, C6, F10.

Skaičiuoklėse žymeklis yra stačiakampis, kuris pažymi skaičiuoklės celę. Žymeklio buvimas celėje reiškia jos pažymėjimą. Celės žymėjimo (žymeklio perkėlimo į reikiamą celę) būdai:

· Spragtelėkite celę A1;

· Spragtelėkite celę C6;

· Edit, Go To, f10, .

Užduotis 2. Pažymėkite eilutes 1, 5, 10.

· Spragtelėkite eilutės numerį 1;

· Spragtelėkite eilutės numerį 5;

· Spragtelėkite eilutės numerį 10.

Užduotis 3. Pažymėkite eilučių bblokus 1:3, 5:8, 10:15, 4:9. Žinomi keli eilučių bloko žymėjimo būdai:

· Nutaikykite į 1 eilutės numerį ir vilkite pelės žymeklį žemyn tol, kol bus pažymėta paskutinė bloko eilutė 3 galima ir atvirkščiai– pradėti eilute 3, o baigti 1 eilute;

· Spragtelėkite eilutės 5 numerį, paspauskite klavišą F8 būsenos eilutėje inicializuojamas požymis EXT, indikuojantis įjungtą žymėjimo režimą; išjungiamas klavišu Esc ir žymeklio valdymo klavišais vilkite pelės žymeklį tol, kol bus pažymėta paskutinė bloko eilutė 8;

· Spragtelėkite eilutės 10 numerį, paspauskite klavišą F8 būsenos eilutėje inicializuojamas ppožymis EXT, indikuojantis įjungtą žymėjimo režimą; išjungiamas klavišu Esc ir spragtelėkite paskutinės bloko eilutės 15 numerį;

· Spragtelėkite eilutės 4 numerį ir, laikydami nuspaustą klavišą Shift, žymeklio valdymo klavišais išplėskite žymimą bloką kol bus pažymėta paskutinė bloko eilutė 9.

· Žymėjimo režimas naikinamas klavišu EEsc

Užduotis 4. Pažymėkite stulpelius A, D, G.

· Spragtelėkite stulpelio antraštę (raidę A);

· Spragtelėkite stulpelio antraštę (raidę D);

· Spragtelėkite stulpelio antraštę (raidę G).

Užduotis 5. Pažymėkite stulpelių blokus A:C, E:G, J:N, D:H. Žinomi keli stulpelių bloko žymėjimo būdai:

· Nutaikykite į A stulpelio antraštę ir vilkite pelės žymeklį į kairę tol, kol bus pažymėtas paskutinis bloko stulpelis C galima ir atvirkščiai– pradėti stulpeliu C, o baigti A stulpeliu;

· Spragtelėkite stulpelio E antraštę, paspauskite klavišą F8 būsenos eilutėje inicializuojamas požymis EXT, indikuojantis įjungtą žymėjimo režimą; išjungiamas klavišu Esc ir žymeklio valdymo klavišais vilkite pelės žymeklį tol, kol bus pažymėtas paskutinis bloko stulpelis G;

· Spragtelėkite stulpelio J antraštę, paspauskite klavišą F8 būsenos eilutėje inicializuojamas požymis EXT, indikuojantis įjungtą žymėjimo režimą; išjungiamas klavišu Esc ir spragtelėkite paskutinio bloko stulpelio N antraštę;

· Spragtelėkite sstulpelio D antraštę ir, laikydami nuspaustą klavišą Shift, žymeklio valdymo klavišais išplėskite žymimą bloką kol bus pažymėtas paskutinis bloko stulpelis H.

Užduotis 6. Pažymėkite celių blokus B2:B7, C12:H12, D4:H13, A6:K19, A14:G3, B5:G10.

Kiekvienam iš blokų naudosime skirtingą žymėjimo būdą:

· bloko B2:B7 žymėjimas. Nutaikykite į celę B2 ir vilkite pelės žymeklį žemyn tol, kol bus pažymėta paskutinė bloko celė B7;

· bloko C12:H12 žymėjimas. Spragtelėkite celę C12, paspauskite F8 būsenos eilutėje inicializuojamas požymis EXT, indikuojantis įjungtą žymėjimo režimą; (išjungiamas klavišu Esc) ir žymeklio valdymo klavišais išplėskite žžymėjimą iki celės H12;

· bloko D4:H13 žymėjimas. Spragtelėkite celę D4, paspauskite klavišą F8 būsenos eilutėje inicializuojamas požymis EXT, indikuojantis įjungtą žymėjimo režimą ir spragtelėkite paskutinę bloko celę H13;

· bloko A6:K19 žymėjimas. Spragtelėkite celę A6 ir, laikydami nuspaustą klavišą Shift, žymeklio valdymo klavišais išplėskite žymėjimą iki celės K19;

· bloko A14:G3 žymėjimas. Edit, Go To, a14, Enter, F8, Edit, Go To, g3, Enter;

· bloko B5:G10 žymėjimas. Blokui B5:G10 suteiktas vardas VAV71. Šiuo atveju blokas pažymimas taip- Edit, GoTo, atsiradusio dialogo lango GoTo sąrašo lauke pažymimas reikalingas jo vardas (šiuo atveju VAV71) ir spaudžiamas mygtukas OK.

Užduotis 7. Pažymėkite visą lapą Redagavimo.

Spragtelėkite mygtuką, kuris yra stulpelių ir eilučių antraščių susikirtime.

Be paprastų blokų dar yra naudojami ir sudėtiniai blokai, susidedantys iš kelių paprastų blokų bei atskirų celių, eilučių ar stulpelių. Galimi tik vienarūšiai sudėtiniai blokai: tik eilučių, tik celių arba tik stulpelių.

Užduotis 8. Pažymėkite sudėtinį eilučių bloką 1:3; 5:7; 10:15, sudėtinį stulpelių bloką A:C; E:G; J:N ir sudėtinį celių bloką C2; A2:A12; E4;H10. Galimi keli sudėtinių blokų žymėjimo būdai. Aprašysime tik po vieną iš jų, o kitus išsiaiškinkite patys. Sudėtinio bloko žymėjimo procedūra susideda iš dviejų žingsnių:

1. Pažymimas pirmas sudėtinio bloko elementas;

2. Laikant nuspaustą klavišą Ctrl žymimi kiti sudėtinio bloko elementai.

· Nutaikykite į 1 eilutės numerį ir vilkite pelės žymeklį žemyn tol, kkol bus pažymėta paskutinė bloko eilutė 3. Laikydami nuspaustą klavišą Ctrl pažymėkite kitus eilučių blokus;

· Nutaikykite į A stulpelio antraštę ir vilkite pelės žymeklį tol, kol bus pažymėtas paskutinis bloko stulpelis C. Laikydami nuspaustą klavišą Ctrl pažymėkite kitus stulpelių blokus;

· Spragtelėkite celę C2. Laikydami nuspaustą klavišą Ctrl pažymėkite kitus celių blokus.

Užduotis 9. Pažymėkite erdvinį bloką C2; A2:A12; E4;H10 lapuose Sankirta, Formatai, Lapas1, Lapas3. Procedūra susideda iš dviejų žingsnių:

· atverčiamas vienas iš šių keturių lapų;

· pažymimas sudėtinis blokas C2; A2:A12; E4;H10;

· laikant nuspaustą klavišą Ctrl žymimi kiti erdvinio bloko lapai.

Užduotis 10. Pažymėkite erdvinį sudėtinį bloką Lapas1!A1:A10; Lapas3! A1:A10; Lapas5!A1:A10; Lapas6!A1:A10.

· Atverskite lapą Lapas1 ir pažymėkite bloką A1:A10;

· Laikydami nuspaustą klavišą pažymėkite kitus skaičiuoklės lapus Lapas3, Lapas5 ir Lapas6. Norėdami įsitikinti, kad pažymėjote visas nurodytas celes, galite pasinaudoti formato keitimo komandomis Format, Cels, Number, Date ir Format, Cels, Number, General bei pasitikrinti, kuriose celėse buvo pakeistas formatas.

Užduotis 11. Lape Sankirta pažymėkite blokų sankirtą B2:H10 B1:C20. Sankirtos žymėjimas įmanomas tik funkcijos rašymo metu:

žymeklį perkelkite į celę F15 ir paspauskite sumos (AutoSum) ženklą;

pažymėkite sudėtinį bloką B2:H10;B1:C20;

redagavimo priemonėmis ištrinkite kabliataškį ir jo vietoje įrašykite tuščią tarpą;

Enter.

Pastaba. Formulėse ir funkcijose, galima naudoti ir bendriausio pavidalo erdvinius blokus, kai skirtinguose lapuose pažymimi skirtingos konfiguracijos blokai. Pažymėti tokio erdvinio bloko neįmanoma. Galima tik jį užrašyti ffunkcijose. Sudėtinis blokas, susidedantis iš identiškų stulpelių atkarpų A2:A12; C2:C12; F2:F12, identiškų eilučių atkarpų A1:G1; A3:G3; A7:G7 arba identiškų matricų A2:B4; D2:E4; K2:L4 vadinamas kartotiniu bloku. Erdvinių kartotinių blokų pavyzdžiai: Sheet1!A2:A12; Sheet1!C2:C12; Sheet1!F2:F12; Sheet2!A2:A12; Sheet2!C2:C12; Sheet2!F2:F12; Sheet5!A2:A12; Sheet5!C2:C12; Sheet5!F2:F12 arba Sheet1!A1:G1; Sheet1!A3:G3; Sheet1!A7:G7; Sheet3!A1:G1; Sheet3!A3:G3; Sheet3!A7:G7; Sheet4!A1:G1; Sheet4!A3:G3; Sheet4!A7:G7 arba Sheet2!A2:B4; Sheet2!D2:E4; Sheet2!K2:L4; Sheet4!A2:B4; Sheet4!D2:E4; Sheet4!K2:L4; Sheet7!A2:B4; Sheet7!D2:E4; Sheet7!K2:L4. Kopijuoti galima tik kartotinius sudėtinius blokus.

Skaičiuoklės fragmentų kopijavimo procedūros

Kopijavimo užduotys atliekamos Redagavimo lape.

Užduotis12. Nukopijuokite bloko A1:F8 duomenis į J1:O8, A11:F18, Lapas2!B2:G9.

Yra keli kopijavimo būdai:

1. Naudojant dešinį „pelės“ klavišą:

· pažymėkite bloką A1:F8;

· „Pelės“ žymeklį palikę pažymėtame bloke, paspauskite dešinį klavišą, o atsiradusiame meniu parinkite komandą Copy ir paspauskite kairį klavišą;

· žymeklį perkelkite į J1viršutinę kairiąją bloko celę;

· paspauskite dešinį klavišą ir parinkite komandą Paste.

2. Naudojant piktograminį meniu:

· pažymėkite bloką A1:F8;

· piktograminiame meniu paspauskite piktogramą copy;

· žymeklį perkelkite į A11;

· piktograminiame meniu paspauskite piktogramą paste;

3. Naudojant pagrindinį meniu:

· pažymėkite bloką A1:F8;

· Edit, Copy;

· žymeklį perkelkite į Lapas2!B2;

· pagrindiniame meniu parinkite komandą Edit, Paste.

4. Naudojant procedūrą Drag and Drop:

· pažymėkite bloką A1:F8;

· pelės žymeklį nutaikykite į pažymėto bloko kontūro briauną;

· dešiniuoju vilkimu vilkite bloką į norimą vietą kairysis viršutinis velkamo bloko kampas sutapatinamas su cele A25;

· lokaliame meniu pasirinkite komandą Copy. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip pasikeitė kopijuojamos formulės operandai.

Pastaba. Kopijuojant į kitą lapą, prieš nurodant vietą, į kurią norime kopijuoti būtina atversti

reikiamą lapą, o kopijuojant į kitą failą– būtina aktyvizuoti tą failą. Skirtinga procedūra naudojama kopijuojant į gretimas celes.

Užduotis13. Grafose „1skyrius“, „2skyrius“ ir „3skyrius“ nurodykite, kad skyrius kiekvieną kartą įnešė tą pačią sumą 2000.

· pažymėkite bloką C8:E8;

· pelės žymeklį nutaikykite į dešinį apatinį pažymėto bloko kontūro kampą žymeklis virsta į juodą pliuso ženklą;

· vilkite žymę iki 20 eilutės. Reikšmės nukopijuotos.

.Pastaba. Kopijuojant į gretimas celes kita kryptimi, žymeklį juodą pliuso ženklą reikia vilkti norima kryptimi.

Užduotis14. Kopijavimas su nurodytu kitimo žingsniu. Grafoje „Eil. Nr.“ sunumeruokite eilutes eeilės tvarka iki celės A20:

· pažymėkite bloką A8:A20;

· Edit, Fill, Series lauke „Step Value“ nurodykite reikšmės kitimo žingsnį- „1“, kitų laukų reikšmių nekeiskite;

· OK.

Užduotis15. Kopijavimas su užduotu kitimo žingsniu. Grafą „Data“ užpildykite iki celės B20 taip, kad čia būtų nurodyta kas antra diena. Celėje B8 įrašyta data 1998.10.01. Į celę B9 įveskite datą 1998.10.03.

· pažymėkite bloką B8:B9;

· pelės žymeklį nutaikykite į dešinį apatinį pažymėto bloko kontūro kampą žymeklis virsta į juodą pliuso ženklą;

· vilkite žymę iki 20 eilutės. Excel’is atpažino kitimo žingsnį ir tokiu pat žingsniu nnukopijavo reikšmes.

Užduotis16. Formulių kopijavimas santykiniai adresai.Grafoje „Iš viso“ esančią formulę nukopijuokite žemyn iki F20 celės.

· pažymėkite celę F8;

· pelės žymeklį nutaikykite į dešinį apatinį pažymėtos celės kontūro kampą žymeklis virsta į juodą pliuso ženklą;

· vilkite žymę iki 20 eilutės. Atkreipkite dėmesį į tai kkaip pasikeitė kopijuojama formulė.

Užduotis17. Formulių kopijavimas (absoliutiniai adresai).Grafoje „PVM“ esančią formulę nukopijuokite žemyn iki G20 celės.

· Pažymėkite celę G8;

· Pelės žymeklį nutaikykite į dešinį apatinį pažymėtos celės kontūro kampą žymeklis virsta į juodą pliuso ženklą;

· Vilkite žymę iki 20 eilutės. Atkreipkite dėmesį į tai kaip pasikeitė kopijuojamos formulės operandai. $ ženklas eilutės numerį paverčia absoliutiniu, todėl kopijavimo metu jis nesikeičia.

Pastaba. Kopijavimo procedūrų yra daug. Neįpraskite naudoti tik vieną kopijavimo procedūrą, nes dirbant su makro komandomis kai kuriose situacijose labai sunku realizuoti vieną kopijavimo procedūrą, o tuo tarpu labai paprastai realizuojama kita kopijavimo procedūra.

Svarbi kopijavimo procedūros atmaina gaunama naudojant Edit, Paste Special, kuri galinėje kopijavimo fazėje pateikia šį dialogo langą,

kuris leidžia pasirinkti ką kopijuojti:

Kopijuojamus objektus leidžia pasirinkti variantų laukų grupė Paste

· All- kopijuoti viską;

· Formulas- kkopijuoti tik formules;

· Values- kopijuoti tik reikšmes;

· Formats- kopijuoti tik duomenų ir celių formatus;

· Comments- kopijuoti tik pastabas iš celių;

· Validation– operacijos patvirtinimas

· All Except Borders- kopijuoti viską išskyrus rėmelius.

Kopijavimo procedūros metu galima panariui atlikti kai kurias operacijas. Operacijų sąrašas pateiktas variantų laukų grupėje Operation

· None- neatlikti veiksmų;

· Add- panariui sudėti kopijuojamas reikšmes su buvusiomis celėse;

· Subtract- panariui atimti iš buvusių celėse reikšmių kopijuojamas reikšmes;

· Multiply- panariui sudauginti kopijuojamas reikšmes su buvusiomis celėse;

· Divide- panariui padalinti buvusias celėse reikšmes iš kopijuojamų reikšmių.

Kontrolės laukas Skip Blanks uždraudžia tuščioms celėms iš kopijos ssunaikinti atitinkamose celėse buvusias reikšmes.

Kontrolės laukas Transpose kopijavimo metu leidžia eilutes paversti stulpeliais ir atvirkščiai.

Mygtukas Paste Link leidžia susieti nukopijuotus duomenis su jų šaltiniu.

Užduotis18. Formulių reikšmių kopijavimas. Nukopijuokite bloko Redagavimo!A8:G20 reikšmes į Sheet7!A1:G13.

· pažymėkite Redagavimo!A8:G20;

· Edit, Copy;

· pažymėkite celę Sheet7!A1;

· Edit, Paste Special;

· variantų laukų grupėje Paste pažymėkite Values;

· OK.

Užduotis19. Lapas3. Nukopijuokite C1:E2 prisumuodami prie C4:E5, atimdami iš C7:E8, sudaugindami su C10:E11 ir C13:E14 bloką panariui padalindami iš kopijuojamo bloko.

· pažymėkite C1:E2;

· Edit, Copy;

· pažymėkite C4;

· Edit, Paste Special;

· variantų laukų grupėje Operation pažymėkite Add;

· OK. Prisumuota.

· pažymėkite C7;

· Edit, Paste Special;

· variantų laukų grupėje Operation pažymėkite Subtract;

· OK. Atimta.

· pažymėkite C10;

· Edit, Paste Special;

· variantų laukų grupėje Operation pažymėkite Multiply;

· OK. Sudauginta.

· pažymėkite C13;

· Edit, Paste Special;

· variantų laukų grupėje Operation pažymėkite Devide;

· OK. Padalinta.

Užduotis20. Kopijavimas stulpelį keičiant į eilutę. Stulpelio atkarpą Lapas1!D1:D7 nukopijuokite į eilutės atkarpą Lapas1!A15:G15.

· pažymėkite bloką Lapas1!D1:D7;

· Edit, Copy;

· pažymėkite celę Lapas1!A15;

· Edit, Paste Special;

· įjunkite kontrolės lauką Transpose;

· OK.

Užduotis21. Lapas Redagavimo. Bloką F6:G20 perkelkite į F22:G36.

Yra keli perkėlimo būdai analogiški kopijavimo procedūrai tik vietoje komandos Copy šiuo atveju naudojama komanda Cut. Aprašysime tik vieną bloko perkėlimo būdą, o kitus turėsite įsisavinti savarankiškai.

· pažymėkite bloką F6:G20;

· Edit, Cut;

· pažymėkite celę F22;

· Edit, Paste. Atkreipkite dėmesį į formules perkeltame bloke.

Užduotis22. Celių, eilučių, stulpelių įterpimas. Įterpkite vieną eilutę prieš 8 ir 3 eilutes prieš15 eilutę.

Yra keli eilučių įterpimo būdai:

naudojant dešinį „pelės“ klavišą:

žymeklį laikydami 8 eilutėje paspauskite dešinį klavišą ir lokaliame meniu iišrinkite INSERT, ENTIRE ROW, OK.

arba pažymėkite 8 eilutę;

žymeklį laikydami pažymėtoje eilutėje paspauskite dešinį klavišą ir lokaliame meniu išrinkite INSERT.

naudojant pagrindinį meniu:

pažymėkite eilučių bloką 15:17;

pagrindiniame meniu išrinkite komandą INSERT, ROWS.

Užduotis23. Stulpelių įterpimas. Įterpkite vieną stulpelį prieš stulpelį D ir tris stulpelius prieš stulpelį F.

Yra keli stulpelių įterpimo būdai:

naudojant dešinį „pelės“ klavišą:

pažymėkite stulpelius F:H;

žymeklį laikydami pažymėtuose stulpeliuose paspauskite dešinį klavišą ir lokaliame meniu išrinkite INSERT.

pažymėkite stulpelį D;

žymeklį laikydami pažymėtame stulpelyje paspauskite dešinį klavišą ir lokaliame meniu išrinkite INSERT.

žymeklį laikydami stulpelyje D paspauskite dešinį klavišą ir lokaliame meniu išrinkite INSERT, ENTIRE COLUMN, OK.

naudojant pagrindinį meniu:

žymeklį palikite D stulpelyje;

pagrindiniame meniu išrinkite komandą INSERT, COLUMNS.

Užduotis24. Celių įterpimas Įterpiant celes reikia pasirūpinti, kur padėti celes, į kurių vietą įterpiamos naujos celės. Paprastai celės yra išstumiamos į dešinę arba į apačią. Įterpkite vieną celę vietoje celės A11 ir 4 celių bloką vietoje A16:B17.

Yra du įterpimo būdai:

naudojant dešinį „pelės“ klavišą:

pažymėkite celę A11;

žymeklį laikydami pažymėtame stulpelyje paspauskite dešinį klavišą ir lokaliame meniu išrinkite INSERT, Shift Cells Right jeigu norime kad celės būtų perstumtos į dešinę arba . Shift Cells Down jeigu norime kad celės būtų perstumtos į apačią;

OK.

naudojant pagrindinį meniu:

pažymėkite bloką A16:B17.

pagrindiniame meniu išrinkite komandą INSERT, CELLS. Gautame lange parinkite variantą Shift Cells Right jeigu norime kad celės būtų pperstumtos į dešinę arba . Shift Cells Down jeigu norime kad celės būtų perstumtos į apačią;

OK.

Užduotis25. Eeilučių pašalinimas. Pašalinkite eilutes 8 ir 15:17.

Yra du šalinimo būdai:

naudojant dešinį „pelės“ klavišą:

pažymėkite eilučių bloką 15:17;

žymeklį laikydami pažymėtoje eilutėje paspauskite dešinį klavišą ir lokaliame meniu išrinkite DELETE.

naudojant pagrindinį meniu:

žymeklį palikite 8 eilutėje;

pagrindiniame meniu išrinkite komandą EDIT, DELETE, ENTIRE ROW, OK.

Užduotis26. Stulpelių pašalinimas. Pašalinkite stulpelius D ir E:G. Yra du šalinimo būdai:

naudojant dešinį „pelės“ klavišą:

pažymėkite stulpelių bloką E:G;

žymeklį laikydami pažymėtuose stulpeliuose paspauskite dešinį klavišą ir lokaliame meniu išrinkite DELETE.

naudojant pagrindinį meniu:

žymeklį palikite D stulpelyje;

pagrindiniame meniu išrinkite komandą EDIT, DELETE, ENTIRE COLUMN, OK.

Užduotis27. Celių arba jų bloko pašalinimas. Pašalinant celes reikia pasirūpinti, kuo užpildysime susidarančią tuštumą vietoje ištrintų celių. Paprastai celės yra patraukiamos iš dešinės arba iš apačios.Pašalinkite celes C10:E10 ir C17:E17.

Yra du šalinimo būdai:

naudojant dešinį „pelės“ klavišą:

pažymėkite bloką C10:E10.

žymeklį laikydami pažymėtame bloke paspauskite dešinį klavišą ir lokaliame meniu išrinkite DELETE, Shift Cells Left jeigu norime kad celės būtų patrauktos iš dešinės arba . Shift Cells Up jeigu norime kad celės būtų patrauktos iš apačios;

OK.

naudojant pagrindinį meniu:

pažymėkite celių bloką C17:E17.

pagrindiniame meniu išrinkite komandą EDIT, DELETE, Shift Cells Left jeigu norime kad celės būtų patrauktos iš dešinės arba . Shift Cells Up jeigu norime kad celės būtų

patrauktos iš apačios;

OK.

Užduotis28. Celių išvalymas.Valyti galima celės formatą, komentarą, turinį arba viską. Išvalykite celės A4 formatą.

pažymėkite celę A4;

pagrindiniame meniu išrinkite komandą EDIT, CLEAR, FORMATS.

Užduotis29. Celės turinio išvalymas. Išvalykite celių A4 ir C4 turinius. Yra du išvalymo būdai:

naudojant dešinį „pelės“ klavišą:

pažymėkite celę A4;

žymeklį laikydami pažymėtos celės ribose paspauskite dešinį klavišą ir išrinkite komandą CLEAR CONTENTS.

naudojant pagrindinį meniu:

pažymėkite celę C4;

pagrindiniame meniu išrinkite komandą EDIT, CLEAR, CONTENTS.

Užduotis30. Celės komentaro sukūrimas. Komentaras celei sukuriamas tokia veiksmų seka:

pažymėkite celę A1;

išrinkite komandą INSERT, NOTE, ggauto lango lauke „CELLS“ turi būti celės adresas A1 , lauke „TEXT NOTE“ įveskite komentarą savo grupės pavadinimą ir pavardę bei vardą ir spauskite mygtuką OK.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad įvedus komentarą celės dešiniame viršutiniame kampe atsiranda raudonas taškas- komentaro požymis, jeigu įjunktas atitinkamas laukas Tools, Options,View.

Užduotis31.Celių komentaro išvalymas:

pažymėkite celę A1;

išrinkite komandą EDIT, CLEAR, COMMENTS.

Pastaba. Celės dešiniame viršutiniame kampe komentaro požymio taško jau nebėra.

Užduotis32. Pilnas celių išvalymas. Išvalykite D1 celėje viską- turinį, formatus, pastabas:

pažymėkite celę D1 ir pagrindiniame meniu išrinkite komandą EEDIT, CLEAR. ALL