automatizuota duomenų bazė (ADB) skirta sulaikitu geležinkelio stotyje vagonu apskaitai

Įvadas

Diplominiame darbe suprojektuota universalios paskirties automatizuota duomenų bazė (ADB) skirta sulaikitu geležinkelio stotyje vagonu apskaitai. Pagrindiniai sukurtos ADB funkcijos ir uždaviniai: informacijos apie sulaikitus vagonus įvedimas, koregavimas, informacijos paieška, sulaikitu vagonu apskaitos vykdymas, ataskaitų suformavimas. Galima suformuoti ataskaitas už nurodytą laikotarpį.

ADB suprojektuota duomenų bazių vadybos sistemos “Visual FoxPro” pagrindu. Duomenų bazės struktūra (architektūra) yra lanksti tolimesniam jos išplėtimui, kas perspektyvoje leis suprojektuoti bei įdegti naujus uždavinius bei funkscijas.

2.TECHNINĖ DALIS

Projektas yra sudarytas iš duomenų bazes sulvag, kuri sudaro septinios lentelės (vagonai, aavagonai, nor01, nor04, nor16, nor58, sulprez), pagrindinės programos startas, menių faila menu1, eillės formų skirtų naujų duomenų įvedimui, koregavimui, paieškai, filtravimui ir ataskaitų.

2.1 DB bendros struktūros pagrindimas (lentelės, ryšiai tarp jų).

2.1.1 Lentelėję „Vagonai“ –saugomi sulaikitu vagonu, kurie dar neišvyko duomenys

Žemiau pateikiamos lentelės laukų charakteristikos:

Vagnr – vagono numeris;

Adata – atvykimo data;

Alaik – atvykimo laikas;

Krov – krovinio kodas;

Stot – stoties kodas;

Gav – gavejo kodas;

Kel – geležinkelio kodas;

Nuos – nuosavybės požymis;

Sulaik – sulaikimo priežastis;

Atrnr – traukinio su kurio atvyko vagonas numeris;

Aform, asast, agal – traukinio su kurio atvyko vagonas indeksas;

Koment – pastabos.

2.1.2 Lentelėję „Vagonai“ –saugomi sulaikitu vagonu, kurie jau išvyko duomenys

Žemiau pateikiamos lentelės laukų charakteristikos:

Vagnr – vagono numeris;

Adata – atvykimo data;

Alaik – atvykimo laikas;

Krov – krovinio kodas;

Stot – stoties kodas;

Gav – gavejo kodas;

Kel – geležinkelio kkodas;

Nuos – nuosavybės požymis;

Sulaik – sulaikimo priežastis;

Atrnr – traukinio su kurio atvyko vagonas numeris;

Aform, asast, agal – traukinio su kurio atvyko vagonas indeksas;

Koment – pastabos;

Idata – išvykimo data;

Ilaik – išvykimo laikas;

Itrnr – traukinio su kurio išvyko vagonas numeris;

Iform, isast, igal – traukinio su kurio išvyko vagonas indeksas.

2.1.3 Lentele „Nor01“ – geležinkelių administracijų žinynas

Žemiau pateikiamos lentelės laukų charakteristikos:

Adm_kod – administracijos kodas;

Adm_srus – sutrumpintas rusiškas pavadinimas;

Adm_spav – sutrumpintas pavadinimas;

Adm_rpav – rusiškas pavadinimas;

Adm_srus – pavadinimas.

2.1.4 Lentele „Nor04“ – krovinių žinynas

Žemiau pateikiamos lentelės laukų charakteristikos:

Nomer – krovinio kodas;

Lietpav – pavadinimas.

2.1.5 Lentele „Nor16“ – stočių žinynas

Žemiau pateikiamos lentelės laukų charakteristikos:

Nomer – stoties kodas;

Lietpav – pavadinimas;

Adm_kod – administracijos kodas;

Kel_kod – kelio kodas.

2.1.6 Lentele „Nor58“ – nuosavybės požymių kodų žinynas

Žemiau pateikiamos lentelės laukų charakteristikos:

Kod – nuosavybės požymio kodas;

Lpav – pavadinimas.

2.1.7 Lentele „Nor58“ –– sulaikimo priežasčių žinynas

Žemiau pateikiamos lentelės laukų charakteristikos:

Sulkod – sulaikimo priežasties kodas;

Sulpav – pavadinimas.

2.1.8 DB Suprojektuoti lentelių tarpusavio ryšiai.

Tarp lentelių nor01, nor04, nor16, nor58, sulvag ir lentelių vagonai, avagonai egzistuoja ryšys „vienas su daugeliu”.

2.2 Programos

Projekto sudetije yra viena progama – startas. Tai pagrindine programa. Programoje nustatomi FoxPro aplynkos parametrai, deklarojami kintameji, akivojamas meniu menu1, pradžioja atidaromą, o pabaigoje uždaroma duomenų bazė sulvag.

Programos kodas:

with _screen

oldcap=.caption

oldback=.backcolor

.backcolor=rgb(220,240,220)

.windowstate=2

.caption=“Sulaikitu vagonu apskaita“

endwith

pusl=1

filtras=1

filtras1=““

rasti1=““

rasti2=““

saverec=0

naujas=0

pag=1

kiekvag1=0

kiekvag2=0

kiekvag3=0

i=1

public array rez(13,4)

store date() to fdata1

store date() to fdata2

SET DEFAULT TO c:sulvag

set status bar off

set ddelete on

set date YMD

set century on

set excl off

set talk off

open database sulvag excl

clear screen

do menu1.mpr

read events

close databases

with _screen

.caption=oldcap

.backcolor=oldback

endwith

set sysmenu to default

2.3 Meniu

Projekto sudetije yra vienas meniu – menu1.

Per meniu punktus priejnamos visos ekrano formos. Meniu sudaro penkii pagrindiniai punktai: Darbas, Paieška, Žinynai, Ataskaitos, Baigti.

2.3.1 Meniu punktas Darbas.

Meniu punkta sudaro tris submeniu punktai

2.3.2 Meniu punktas Paieška.

Meniu punkta sudaro du submeniu punktai

2.3.3 Meniu punktas Žinynai.

Meniu punkta sudaro penki submeniu punktai

2.3.4 Meniu punktas Ataskaitos.

Meniu punkta sudaro keturi submeniu punktai

2.3.5 Meniu punktas Baigti.

Šis meniu punktas uždaro meniu.

2.4 Ekrano formos

2.4.1 Vagonai

Pagrindine ekrano forma. Forma skirta informacijos įvedimui, koregavimui, paieškai, šalinimui lentelese vagonai ir avagonai.

Elemento Pageframe1.page1.activate kodas:

thisform.grid2.visible=.F.

thisform.grid1.visible=.T.

pusl=1

thisform.command6.enabled=.T.

thisform.command7.enabled=.T.

thisform.grid1.setfocus()

thisform.label3.caption=vagonai.koment

thisform.refresh

Elemento Pageframe1.page2.activate kodas:

thisform.grid2.visible=.T.

thisform.grid1.visible=.F.

pusl=2

thisform.command6.enabled=.F.

thisform.command7.enabled=.F.

thisform.grid2.setfocus()

thisform.label3.caption=avagonai.koment

thisform.refresh

Migtuko Pirmyn kodas:

if not eof()

skip

If eof()

go bottom

endif

endif

thisform.refresh

if pusl=1

thisform.grid1.setfocus

else

thisform.grid2.setfocus

endif

Migtuko Atgal kodas:

if not bof()

skip -1

if bof()

go top

endif

endif

thisform.refresh

thisform.grid1.setfocus

if pusl=1

thisform.grid1.setfocus

else

thisform.grid2.setfocus

endif

Migtuko Pirmas kodas:

go top

thisform.refresh

thisform.grid1.setfocus

if pusl=1

thisform.grid1.setfocus

else

thisform.grid2.setfocus

endif

Migtuko Paskutinis kodas:

go bottom

thisform.refresh

thisform.grid1.setfocus

if pusl=1

thisform.grid1.setfocus

else

thisform.grid2.setfocus

endif

Migtuko Peržiura kodas:

if pusl=1

do form perziura

else

do form perziura1

endif

Migtuko Koreguoti kodas:

Naujas=0

if pusl=1

do form koregav

else

do form koregav1

endif

thisform.refresh

Migtuko Rasti kodas:

do form paieska3

Migtuko Šalinti kodas:

do form salinti

Migtuko Naujas kodas:

Naujas=1

saverec=recno()

append blank

do form koregav

Migtuko Išvyko kodas:

sele avagonai

append blank

do form isvyko

thisform.refresh

Migtuko Baigti kodas:

thisform.release

2.4.2 Vagonai1

Form1.init kodas:

sele avagonai

if pag=1

set filter to allt(sulaik)=filtras

count all to kiekvag2

else

set filter to ((avagonai.adata>=fdata1 and avagonai.adata<=fdata2) or (idata>=fdata1 and idata<=fdata2))

count for (avagonai.adata>=fdata1 and avagonai.adata<=fdata2) to kiekvag2

endif

count all to kiekvag1

thisform.label6.caption=str(kiekvag1)

go top

sele vagonai

if pag=1

set filter to allt(sulaik)=filtras

else

set filter to (vagonai.adata>=fdata1 and vagonai.adata<=fdata2)

endif

count all tto kiekvag3

thisform.label4.caption=str(kiekvag3)

thisform.label10.caption=str(kiekvag3+kiekvag2)

go top

thisform.refresh

Elemento Pageframe1.page1.activate kodas:

thisform.grid2.visible=.F.

thisform.grid1.visible=.T.

pusl=1

thisform.grid1.setfocus()

thisform.label3.caption=vagonai.koment

thisform.refresh

Elemento Pageframe1.page2.activate kodas:

thisform.grid2.visible=.T.

thisform.grid1.visible=.F.

pusl=2

thisform.grid2.setfocus()

thisform.label3.caption=avagonai.koment

thisform.refresh

Migtuku kodai sutampa su formos vagonai.

2.4.3 Forma perziura

Migtuko Pirmyn kodas:

Sele vagonai

if not eof()

skip

If eof()

go bottom

endif

endif

thisform.refresh

if pusl=1

thisform.grid1.setfocus

else

thisform.grid2.setfocus

endif

Migtuko Atgal kodas:

Sele vagonai

if not bof()

skip -1

if bof()

go top

endif

endif

thisform.refresh

thisform.grid1.setfocus

if pusl=1

thisform.grid1.setfocus

else

thisform.grid2.setfocus

endif

Migtuko Spauzdinti kodas:

report form reportas5.frx next 1 preview

2.4.4 Forma perziura1

Migtuko Pirmyn kodas:

Sele avagonai

if not eof()

skip

If eof()

go bottom

endif

endif

thisform.refresh

if pusl=1

thisform.grid1.setfocus

else

thisform.grid2.setfocus

endif

Migtuko Atgal kodas:

Sele avagonai

if not bof()

skip -1

if bof()

go top

endif

endif

thisform.refresh

thisform.grid1.setfocus

if pusl=1

thisform.grid1.setfocus

else

thisform.grid2.setfocus

endif

Migtuko Spauzdinti kodas:

report form reportas6.frx next 1 preview

2.4.5 Forma koregav

Migtuko priimti kodas:

=TableUpdate()

thisform.release

Migtuko Atsisakiti kodas:

=TableRevert()

thisform.release

if naujas=1

goto saverec

endif

2.4.6 Forma koregav1

Migtuko priimti kodas:

=TableUpdate()

thisform.release

Migtuko Atsisakyti kodas:

=TableRevert()

thisform.release

if naujas=1

goto saverec

endif

2.4.7 Forma isvyko

Migtuko Priimti kodas:

replace vagnr with vagonai.vagnr

replace adata with vagonai.adata

replace atime with vagonai.atime

replace krov with vagonai.krov

replace stot with vagonai.stot

replace gav with vagonai.gav

replace kel with vagonai.kel

replace nuos with vagonai.nuos

replace sulaik with vagonai.sulaik

replace atrnr with vagonai.atrnr

replace aform with vagonai.aform

replace asast with vagonai.asast

replace agal with vagonai.agal

replace koment with vagonai.koment

replace aktnr with vagonai.aktnr

=Tableupdate()

select vagonai

delete next 1

thisform.release

Migtuko Atsisakyti kodas:

=Tablerevert()

select vagonai

thisform.release

2.4.8 Forma laikot

Migtuko Rodyti kodas:

thisform.release

pag=2

filtras1=“Nuo „+dtoc(fdata1)+“ iki „+dtoc(fdata2)

do form vagonai1

Migtuko Atsisakyti kodas:

Thisform.release

2.4.9 Forma laikot1

Migtuko Rodyti kodas:

thisform.release

filtras1=“Nuo „+dtoc(fdata1)+“ iki „+dtoc(fdata2)

do case

case bar()=1

sele vagonai

set filter to adata>=fdata1 and adata<=fdata2

count to kiekvag1

sele avagonai

set filter to ((avagonai.adata>=fdata1 and avagonai.adata<=fdata2) or (idata>=fdata1 and idata<=fdata2))

count for (avagonai.adata>=fdata1 and avagonai.adata<=fdata2) to kiekvag2

count for (idata>=fdata1 and idata<=fdata2) to kiekvag3

sele sulprez

go top

i=1

scan

store sulprez.sulpav to rez(i,1)

sele vagonai

count for vagonai.sulaik=sulprez.sulkod to rez(i,2)

sele avagonai

count for (avagonai.sulaik=sulprez.sulkod aand (avagonai.adata>=fdata1 and avagonai.adata<=fdata2)) to rez(i,3)

count for (avagonai.sulaik=sulprez.sulkod and (avagonai.idata>=fdata1 and avagonai.idata<=fdata2)) to rez(i,4)

sele sulprez

i=i+1

endscan

sele avagonai

set filter to

sele vagonai

set filter to

report form reportas1 preview

case bar()=2

report form reportas2 preview

case bar()=3

report form reportas3 preview

case bar()=4

report form reportas4 preview

endcase

Migtuko Atsisakyti kodas:

Thisform.release

2.4.10 Forma Nor01

Migtuko Rasti kodas:

rasti2=““

do form paieska4

thisform.refresh

thisform.grid1.setfocus()

2.4.11 Forma Nor04

Migtuko Rasti kodas:

rasti2=““

do form paieska4

thisform.refresh

thisform.grid1.setfocus()

2.4.12 Forma Nor16

Migtuko Rasti kodas:

rasti2=““

do form paieska4

thisform.refresh

thisform.grid1.setfocus()

2.4.13 Forma Nor58

Migtuko Rasti kodas:

rasti2=““

do form paieska4

thisform.refresh

thisform.grid1.setfocus()

2.4.14 Forma sulprez

Migtuko Rasti kodas:

rasti2=““

do form paieska4

thisform.refresh

thisform.grid1.setfocus()

2.4.15 Forma sulprez

Migtuko Toliau kodas:

thisform.release()

pag=1

do form vagonai1

2.4.15 Forma salinti

Migtuko Taip kodas:

delete next 1

thisform.release

=TableUpdate()

vagonai.refresh

if pusl=1

vagonai.grid1.setfocus

else

vagonai.grid2.setfocus

endif

2.5 Ataskaitos

2.5.1 Reportas1

2.5.2 Reportas2

2.5.3 Reportas3

2.5.4 Reportas4

2.5.5 Reportas5

2.5.6 Reportas6

3. ADB Valdymo struktūra

Projektas startoja iš FoxPro aplinkos palejdus sulvag.app arbe iš Windows aplynkos sulvag.exe.

3.1 Meniu punktas visi vagonai. Atidaroma forma Vagonai.

3.2 Paspaudus migtuka peržiura, kai pasirinktas puslapis Šio metu stotije atidaroma forma

3.3 Paspaudus migtuka koreguoti, kai pasirinktas puslapis Šio metu stotije atidaroma forma

3.4 Paspaudus migtuka paieška atidaroma forma

3.5 Paspaudus migtuka šalinti atidaroma forma

3.6 Paspaudus migtuka išvyko atidaroma forma

3.8 Paspaudus migtuka peržiura, kai pasirinktas puslapis Išvyko atidaroma forma

3.9 Paspaudus migtuka koreguoti, kai pasirinktas puslapis Išvyko atidaroma forma

3.10 Pasirinkus meniu punkta Pagal sulaikimo priežasti atidaroma forma

3.11 Paspaudus migtuka Toliau atidaroma forma Vagonai1

3.12 Pasirinkus meniu punkta Laikotarpis atidaroma forma

3.13Paspaudus migtuka Rodyti

atidaroma forma Vagonai1

3.14 Pasirinkus meniu punktus Paieška ir Vagono atidaroma forma

3.15 Pasirinkus meniu punktus Paieška ir Akto atidaroma forma

3.16-20 Pasirinkus viena iš Žininai meniu punktu atidaromos formos