SODYBOS SUTVARKYMO DOKUMENTŲ, PLANŲ, ŽEMĖLAPIŲ, SCHEMŲ BRAIŽYMO IR SKAITYMO TEORINĖ IR PRAKTINĖ ANALIZĖ

SAVARANKIŠKAS DARBAS

SODYBOS SUTVARKYMO DOKUMENTŲ, PLANŲ, ŽEMĖLAPIŲ, SCHEMŲ BRAIŽYMO IR SKAITYMO TEORINĖ IR PRAKTINĖ ANALIZĖ

2007 m.

Turinys

Įvadas 3

Darbo tikslai ir uždaviniai 4

Kas yra braižyba, kaip ir kur ji pritaikoma? 5

Sodybos sutvarkymo dokumentų, planų, žemėlapių ir schemų teorinė medžiaga 6

Sklypo plano braižymas 7

Schematinis sklypo plano pavaizdavimas 8

Plano sudarymas informacinėm priemonėm www.maps.lt 9

Sodybos vietos nustatymas mapsu 10

Plano sudarymas naudojant linijų ilgius ir kampus tarp jų. 11

Žemės sklypo planas su sutartiniais ženklais 12

Kokia tvarka skaitomi brėžiniai? 13

Brėžinio skaitymas 14

Išvados 15

ĮVADAS

Rašant tokį savarankišką darbą, kaip šis, praverstų medžiaga apie tai kas yra planas, sodyba, žemėlapis, schema.

Kiekvienas iš mūsų turbūt žžinome, kad planų gali būti įvairių:

♦ Namo planas

♦ Miesto planas

♦Verslo planas

♦ Darbo planas ir t.t

Kertant pastatą horizontalia plokštuma truputį aukščiau palangių, gautas pjūvis yra vadinamas PLANU.

Šiuo atveju labiau praverstų žinoti kas yra žemės sklypo planas. ŽEMĖS SKLYPO PLANAS- tai būtų kažkokio tai žemės sklypo atvaizdas ant braižomo popieriaus lapo, pakeitus masteli. Būtent tokį planą matome šeštame šio darbo puslapyje.

Žodis SODYBA turbūt kiekvienam iš mūsų asocijuojasi su poilsiu. Sodyba tai ir būtų pastatytas kažkokio tai tipo namas, atokioje nuo miestų vvietoje, gražioje aplinkoje. Dažniausiai žmonės sodybų namelius stato iš medinių rastų.

ŽEMĖLAPIS- tai kažkokio tai žemės ploto atvaizdas popieriaus lape ar ant kitokios medžiagos, tačiau su sutartiniais ženklais. Šie ženklai leidžia mums orientuotis kokia tai vieta.

DARBO TIKSLAS:

Šio darbo tikslas išmokti skaityti iir braižyti sodybos sutvarkymo planų, žemėlapių ir schemų dokumentus.

Kad nenukrypti nuo darbo tikslo yra nustatomi darbo uždaviniai.

DARBO UŽDAVINIAI:

I DALIS

I Teorinės medžiagos apie sodybos sutvarkymo dokumentų, planų, žemėlapių, schemų braižymo ir skaitymo teorinė analizė.

1) Panagrinėti kas yra braižyba, kaip ir kur ji pritaikoma?

2) Paanalizuoti sodybos sutvarkymo dokumentų, planų, žemėlapių ir schemų teorinę medžiagą.

II DALIS

II Praktinis brėžinių braižymas ir skaitymas.

1) Sklypo plano braižymas.

a) Schematinis sklypo plano pavaizdavimas.

b) Plano sudarymas informacinėm priemonėm www.maps.lt

c) Plano sudarymas naudojant linijų ilgius ir kampus tarp jų.

2) Brėžinio skaitymas

I DALIS

1) Kas yra braižyba, kaip ir kur ji pritaikoma?

J. Jašinskis ir M. Zumeris „Braižyba“

2) Sodybos sutvarkymo dokumentų, planų, žemėlapių ir schemų teorinė medžiaga

Kertant pastatą horizontalia plokštuma truputį aukščiau palangių, gautas pjūvis yra vadinamas PLANU.

Yra tokie sklypo plano braižymo yypatumai:

► Sklypas yra braižomas stačiakampio formos arba daugiakampio, kurį padalinus į geometrines figūras būtų galima paskaičiuoti plotus.

► Pastatai turi būti išdėstyti statmenai sklypo.

► Nuo raudonosios linijos turėtų būti ne mažiau 6-8 metrai.

► Nuo gyvenamojo namo ir ūkinio pastato turi būti ne mažiau 15 metrų.

► Kadangi Lietuvoje vyrauja pietvakariniai vėjai, tai gyvenamasis namas yra statomas pietvakarinėje arba pietinėje pusėje, o ūkinis pastatas statomas šiaurinėje pusėje arba šiaurės rytuose.

Generaliniame plane rodykle ir raidėmis Š (šiaurė) ir P (pietūs) nurodoma sklypo padėtis ppasaulio šalių atžvilgiu. Generaliniame plane statiniai vaizduojami supaprastintai, t.y. tik kontūrine linija . Darbo brėžiniai yra sudaromi kiekvienam pastatui arba statiniui. Tai planai, fasadai, pjūviai ir detalių sujungimų brėžiniai. Tipiniai sujungimai ir standartinės detalės dažnai taikomi ir statyboje ir mašinų gamyboje . Paprastai darbo brėžiniuose jie neparodomi, o randami specialiuose albumuose ir kataloguose. Taigi matoma, kad statoma taip pat pagal darbo brėžinius.

Fasadas – pastato atvaizdas iš kurio nors šono. Fasaduose parodomas langų ir durų išdėstymas, pastato architektūrinės detalės. Šiuose atvaizduose matmenys paprastai nenurodomi. pastato vaizdas iš viršaus yra stogo planas.

Braižant brėžinius ar sudarant sklypo planus gali reikėti pavaizduoti koks yra žemės paviršius ar iš kokios medžiagos yra pagamintas brėžinyje atvaizduotas daiktas, tai yra ar molis, ar smėlis, ar betonas, ar metalas, o gal medis.

Ši medžiaga buvo paimta iš šių knygų: Mickevičiaus V., Vilučio A. „Statybinės braižybos pagrindai“, bei Sliesoraičio V. „Inžinerinė grafika“.

II DALIS

1) Sklypo plano braižymas

AZMUTAS- tai kampas tarp stovėjimo taške einančio meridiano šiaurinio galo ir krypties į stebimąjį objektą. Azmutai yra skaičiuojami laikrodžio rodyklės kryptimi ir gali būti nuo 0° iki 360°. RUMBAS- tai kampas tarp meridiano krypties ir krypties į stebimąjį objektą. Matuojamas rumbas yra tarp meridiano krypties į stebimąjį objektą. Taip pat gali būti matuojamas tiek nuo ššiaurinio, tiek nuo pietinio taško. Rumbai apskaičiuojami gali būti taip:

1. ŠRr = ( r = α ) arba α = ŠRr

2. PRr = ( 180° – α ) arba α = 180° – PRr

3. PVr = ( α – 180° ) arba α = 180° + PVr

4. ŠVr = ( 360° – α ) arba α = 360° – ŠVr

Čia reikėtų žinoti, kad raidė r yra rumbas, o α- azmutas.

Sklypo plano braižymo ypatumai:

● Sklypas yra braižomas stačiakampio formos arba daugiakampio, kurį padalinus į geometrines figūras galima paskaičiuoti plotus.

● Pastatai turi būti išdėstyti statmenai sklypo.

● Kad nuo raudonosios linijos būtu ne mažiau 6-8 metrai.

● Kad nuo gyvenamo namo ir ūkinio pastato būtų ne mažiau 15 metrų.

● Atsižvelgiant, kad Lietuvoje vyrauja pietvakariniai vėjai, gyvenamasis namas statomas pietvakarinėje arba pietinėje pusėje, o ūkinis pastatas statomas šiaurinėje pusėje arba šiaurės rytuose.

Šios medžiagos galima rasti šiose knygose: Mickevičiaus V., Vilutis A. „Statybinės braižybos pagrindai“, bei Sliesoraičio V. „Inžinerinė grafika“.

a) Schematinis sklypo plano pavaizdavimas

Brėžinių SCHEMOS būna:

1) KINEMATINĖS

2) HIDRAULINĖS

3) PNEUMATINĖS

4) ELEKTRINĖS

Be viso to brėžinių schemos yra skirstomos pagal tipus, kurie yra žymimi skaičiais:

1) STRUKTŪRINĖ- 1

2) FUNKCINĖ- 2

3) PRINCIPINĖ- 3

Sudarant schemas reikia atsižvelgti į šiuos bendrus reikalavimus:

► Schemos braižomos nesilaikant mastelio

► Schemos turi būti nubraižytos kompaktiškai, aiškiai ir ant fermentinio lapo.

b) Plano sudarymas informacinėm priemonėm www.maps.lt

Objektų bbraižymo ir skaitymo analizė pirmiausia pradedama nuo miesto nustatymo. Žemėlapis kuris yra sekančiame puslapyje buvo atspausdintas pasiremiant internetiniu puslapiu www.maps.lt.

Mūsų sodybą rasti yra nesudėtinga. Ji yra Rytinėje Lietuvos dalyje. Turbūt kiekvienas žino kur yra laikinoji Lietuvos sostinė – Kaunas, bei Utenos miestas. Važiuojant keliu iš Utenos link Kauno maždaug 27 – jame Utenos kilometre sukame į kairę. Tarp kitko sovietmečių laikais dabartinis kelias Utena – Kaunas buvo vadintas Berlyno – Peterburgo keliu. Pasukus į kairę važiuojame žvyrkeliu per visa gyvenvietę. Tik įvažiavus į žvyrkelį ant kalno dešinėje pusėje matosi pastatas, ankščiau čia buvusi parduotuvė. Pravažiavus tą pastatą reikia važiuoti beveik į patį gyvenvietės galą, ten kairėje žvyrkelio pusėje eina dar vienas keliukas į kairę pusę, vedantis link kitos sodybos. Taigi už šito keliuko įsukimo, kairėje žvyrkelio pusėje stovi mūsų sodyba.

Sklypo generalinis planas buvo braižomas remiantis sklypo plano braižymo ypatumais.

Sodybos vietos nustatymas mapsu

c) Plano sudarymas naudojant linijų ilgius ir kampus tarp jų.

Prieš pradedant braižyti sklypo planą būtų gerai žinoti nors keleta sklypo plano braižymo ypatumų:

♦ Kadangi Lietuvoje vyrauja pietvakariniai vėjai, reikėtų žinoti, kad gyvenamasis namas statomas pietvakarinėje arba pietinėje pusėje, o ūkinis pastatas statomas šiaurinėje pusėje arba šiaurės rytuose.

♦ Nuo gyvenamojo namo rūkinio pastato turėtų būti ne

mažiau kaip 15 metrų.

♦ Pastatai turi būti išdėstyti statmenai sklypo

♦ Nuo raudonos linijos turi būti ne mažiau 6-8 metrų

♦ Sklypas turėtų būti braižomas stačiakampio arba daugiakampio formos, kurį padalinus į geometrines figūras būtų galima apskaičiuoti plotus.

Ši medžiaga buvo paimta iš šių knygų: Mickevičiaus V., Vilučio A. „Statybinės braižybos pagrindai“, bei Sliesoraičio V. „Inžinerinė grafika“.

Šiuo atveju sklypo planas buvo braižomas ant A4 formato popieriaus. Bet kurioje popieriaus lapo vietoje yra padedamas taškas ir pažymimas 1 Nr. ( Geodezijoje šie taškai yyra vadinami stotimis), nuo jo, bet kokia kryptimi brėžiama tiesė, kad vėliau tilptų visas sklypo planas. Paėmus skriestuvą yra atidedamas linijos ilgis ir gaunamas antras taškas, toks koks buvo išmatuotas natūroje. Tas skriestuvo atstumas buvo pridėtas prie linijinio mastelio, kuris buvo braižytas antrame praktiniame darbe masteliu1:5000. Prie antro taško buvo pridėtas matlankis ir atidėtas <123 ir taip yra gaunamas trečias taškas. Taip darant toliau yra gaunami ir kiti taškai. Galutinis penktas taškas yra sujungiamas su pirmuoju tašku ir turi atitikti iišmatuotą kampą. Jei kampas atitinka, tai brėžinys nubraižytas teisingai yra.

Žemės sklypo planas su sutartiniais ženklais

Kokia tvarka skaitomi brėžiniai?

Brėžiniai yra skaitomi šia tvarka:

■ Nustatyti duoto gaminio pavadinimą ir jo paskirtį. Paprastai tai nustatoma iš surinkto brėžinio pagrindinio užrašo. Dažnai šis užrašas nnusako ir gaminio paskirtį. Prie sudėtingesnių surinkimo brėžinių yra pridedamas trumpas gaminio aprašymas (paskirtis ir veikimo principas).

■ Susipažinti ir išnagrinėti surinkimo brėžinyje duotus vaizdus, pjūvio ir kirtimus bei nustatyti kertančių plokštumų padėtis, kuriomis buvo gauti šie pjūviai ir kirtimai. Nustatyti pagal kokias kryptis (rodykles) yra atvaizduoti papildomi vaizdai.

■ Išsiaiškinti, kokias sudėtinės dalys sudaro gaminį, kiek jų yra. Kokia padėtį užima šios dalys, kaip jos sujungtos tarpusavyje. Tuo tikslu reikia nuosekliai peržiūrėti specifikacijoje išvardintas detales, rasti jas visuose duotuose vaizduose, pjūviuose, kirtimuose ir įsivaizduoti jų formą. Nustatyti kaip sujungti tarpusavyje. Reikia nepamiršti, kad detalių paviršių visi taškai yra projekciniame ryšyje. Ta pati detalė visuose vaizduose pjūvyje yra brūkšniuojama ta pačia kryptimi vienodo tankumo linijomis.

■ Nustatyti gaminio veikimo principą. Tam tikslui riekia iišsiaiškinti gaminio ir jo sudėtinių dalių veikimą bei jo ryšį su kitais išoriniais besijungiančiais gaminiais.

Brėžinio skaitymas

Žiūrint į brėžinį mes suvokiame kas tame brėžinyje pavaizduota arba galime pagaminti daiktą pavaizduotą brėžinyje, o taip pat patikrinti ar teisingai pagaminta.

Kaip matome šiuo atveju brėžinio pavadinimas yra: „Krantinis (esantis tvenkinyje) vandens įrenginys“. Šis įrenginys padeda siurbti vandenį. Visgi užrašas taip pat nustato šio gaminio paskirtį. Taigi tai yra krantinis.

Matome, kad skaičiukais yra pažymėti duoti vaizdai. Pirmuoju skaičiuku pavaizduotas antgalis, antruoju- vandentakis, trečiuoju pats krantinis ššulinys, ketvirtuoju vandens ėmimo anga, kuri atidaroma esant aukštam vandens lygiui, o penktuoju- siurbimo vamzdis. Matome, kad šiame brėžinyje yra padaryta ne tik krantinio šulinio pjūvis, bet ir viso tvenkinio pjūvis.

Šio vandens įrenginio sudėtinės dalys yra pats krantinis šulinys, kuris dar susideda iš antgalio, vandentakio, siurbimo vamzdžio ir vandens ėmimo angos. Šios dalys tarpusavyje yra susijungusios ir atlieka tą pačią funkciją, siurbia vandenį iš tvenkinio.

Išvados

Darydama šį savarankišką darbą įgijau patirties apie tai kaip reikia skaityti brėžinius ir ne tik tai. Išmokau braižyti žemės sklypo planus, apskaičiuoti jų plotus, suprojektuoti kažką tai tame sklypo plane. Taip pat išmokau dirbti su www.maps.lt. programa.

Ieškodama medžiagos šiam darbui labiau įsisavinau visa medžiagą, kurios reikėjo šiam darbui. Pavyzdžiui kaip jau minėjau, kaip skaityti brėžinius, juos braižyti, supratau ką reiškia sutartiniai ženklai brėžiniuose.

Buvo įdomu sužinoti daugiau apie tai kas yra braižyba, kaip ir kur ji pritaikoma. Žinoma sužinojau daugiau teorinės medžiagos apie viską su kuo susijęs darbas buvo, nors labiausiai manau, pravers tai, kad mokėsiu braižyti ne tik brėžinius, bet ir schematiškai pavaizduoti tai kur yra koks nors žemės sklypo planas ar sodyba.