Verslo telekomunikacijos

1. Kokie pokyčiai veikia darbo vietas?

• Išaugusi globali konkurencija

• Hierarchijos lygių mažėjimas

• Išaugusi komandinio valdymo reikšmė

• Inovacinės komunikacinės technologijos

• Ženkliai pasikeitusios darbo aplinkos

• Išaugę darbo jėgos skirtumai

2. Kas tai yra komunikacijos procesas?

Tai informacijos ir prasmės perdavimas nuo vieno vartotojo ar grupės kitiems.

3. Pavaizduokite ir paaiškinkite komunikacijos modelį?

A. Informacijos siuntėjas

B. Informacijos kodavimas

C. Informacinis kanalas

D. Informacijos gavėjas.

4.Kaip siuntėjas gali koduoti žinutę?

Siuntėjas gali koduoti: verbaliniu( tik kalbėdamas) ir neverbaliniu ( rašydami ,gestais) būdais.

5.Kokie gali būti žinutės perdavimo kanalai?

Laiškas,pastabos,telefonas,TV,ataskaitos,kompiuterinis paveikslas, kalba ,kūnas.

6.Kaip gavėjas gali dekoduoti informaciją?

Klausydamas, skaitydamas, stebėdamas.

7. Kam reikalingas grįžtamasis ryšys?

Tam, kad galėtume paklausti klausimais, sstebėti atsakymus, kurie neturi iškraipyti pradinės tiesos, o tik papildyti informaciją.

8. Kokie egzistuoja barjerai tarpasmeninei komunikacijai?

Apėjimas

Ribota pažiūrų sistema

Ribotos kalbos žinios

Stoka klausimo įgūdžių

Emocinė sąveika

Fiziniai trikdžiai

9. Kas skatina informacijos supratimą?

Bendradarbiavimas

Informacijos turinys ir nusistatymas

Išsilavinimas ir patirtis

Žinios ir nuotaika

Kultūrinės vertybės

10. Kokie barjerai blokuoja informacijos sklidimą organizacijose?

Uždara komunikacijos aplinka.

Nestabili organizacinė struktūra.

Ilgos komunikacinės linijos.

Pasitikėjimo stoka tarp valdininkų ir darbuotojų.

Konkurencija dėl postų, atlyginimų padėties.

11. Kaip išvengti komunikacijos barjerų?

Suprasti ar komunikacija baigta.

Pritaikyti informacija gavėjui.

Gerinti kalbos ir klausimo įgūdžius.

Neturėti išankstinio nusistatymo.

Planuoti grįžtamąjį ryšį.

12.Kaip sklinda informacija oficialiai kanalais?

ŽEMYN-darbo planai, tikslai, sstrategija.

AUKŠTYN-darbuotojų grįžtamasis ryšys, ataskaitos pasiūlymai apie darbo pagerinimą.

HORIZONTALIAI-uždavinių koordinavimas, informacijos pasidalijimas, problemų, konfliktų sprendimai.

13. Kokios yra komunikacijos formos, sklindančios oficialiais kanalais?

RAŠYTINĖ-Vykdomieji nurodymai, laiškai, metinės ataskaitos, skelbimai, pareigybinės instrukcijos.

ŽODINĖ-telefonas, betarpis bendravimas, susirinkimai.

ELEKTRONINĖ-elektroninis paštas, balso paštas, intranetas, video juosta,video konferencijos.

14. Kaip įveikti oorganizacinius barjerus?

Sukurti atvirą aplinka sąveikai ir grįžtamąjam ryšiui.

Mažinti valdymo hierarchijos lygį.

Skatinti horizontalųjį ryšį.

Sukurti anoniminį grįžtamąjį ryšį

Pateikti kuo daugiau informacijos oficialiai kanalais.

15. Kaip tapti aktyviu klausytoju?

Nustoti kalbėti.

Kontroliuoti aplinką.

Rodyti pašnekovui dėmesį.

Sugebėti suprasti pagrindinius pokalbio elementus.

Uždelsto laiko panaudojimas.

Klausytis tarp eilučių.

Vertinti žmogų pagal idėjas, o ne pagal išvaizdą.

Neskubėti.

Palaikyti grįžtamą ryšį.

16. Kaip gali vykti neverbali komunikacija?

Kūnu(akys, veidas, poza, gestai) ir aplinka(laikas, erdvė, teritorija).

17. Kaip pagerinti neverbalinės komunikacijos įgūdžius?

Stengtis palaikyti akių kontaktą.

Parodyti, kad įdomu bendrauti.

Pagerinti dekodavimo įgūdžius.

Išgauti kaip daugiau informacijos.

Bendrauti su žmonėmis iš skirtingų kultūrų.

18.Kokias vertybes vertina amerikiečiai?

Individualizmas

Neformalumas

Bendravimo stilius

Orientacija į laiką

Karjera

19.Kaip kontroliuoti etnocentrą ir stereotipus?

Ugdyti toleranciją, įsijausti į kito padėtį, nebūti teisėju, vertinti skirtumus, ugdyti pakantumą.

20. Kokie reikalavimai keliami žodiniams skirtingų kultūrų asmenų bendravimui?

Vartoti anglų kalbą.

Kalbėti lėtai ir tarti aiškiai.

Skatinti grįžtamąjį ryšį .

Stebėk pašnekovo žvilgsnį prisiimti aatsakomybę už pokalbį. .

Klausyti nepertraukdamas.

21. Kokie keliami reikalavimai rašytiniam skirtingų kultūrų asmenų bendravimui?

Nusamdyti vertėją.

Trumpi sakiniai ir paragrafai.

Beprasmiškų žodžių vengimas.

Tikslus skaičių citavimas.

22.Kaip elgtis bendraujant su skirtingose šalyse esančiais darbuotojais?

Įvertinti skirtumų reikšmes.

Įsijausti į aplinką.

Skatinti, palaikyti ir vystyti grįžtamąjį ryšį.

Nebūti išdidžiam.

Kuo daugiau sužinoti apie savo ir kitas kultūras.

Siekti bendro supratimo.

23. Komunikacijos technologijos?

Informacijos rinkimas(duomenų bazės, internetas)

Teksto apdorojimo sistemos

Elektroninis paštas(mažina telefono sąskaitas, leidžia apgalvoti atsakymus)

Pristatymai ir prezentacijos

(pover point, šablonai)

24.Struktūriniai vienetai verslo organizacijose?

Atlyginimo apskaitos.

Pardavimo kontrolės ir apskaitos.

Pirkimų kontrolė ir apskaita

Valdymo apskaitos skyrius.

Atsargų kontrolės skyrius

Produkcijos kontrolės skyrius.

25.Kokias ffunkcijas ir kokius dokumentus ruošia pardavimų kontrolės ir apskaitos skyrius?

Visos operacijos apie visų užsakymų gavimą, pilną įvykdymą, užsakymų registracija.

Dokumentai: klientų užsakymai, pardavimų sąskaitos, pardavimų patvirtinimai, pardavimų analizė.

26. Kokias funkcijas atlieka ir kokius dokumentus ruošia atlyginimo skaičiavimo skyrius?

Suskaičiuoja visų darbuotojų atlyginimus.

Visus skaičiavimus su mokesčiais ir draudimu.

Ruošiami šie dokumentai: atsiskaitymo lapeliai, algalapiai, mokėjimo pavedimai, čekiai, dokumentai auditui, atlyginimo įrašai, analizė.

27.Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia pirkimų kontrolės ir apskaitos skyrius?

Kvotos, užsakymo paruošimas ir pristatymų stebėjimas, registravimas, gautų prekių užpajamavimas, tiekėjų sąskaitų patikrinimas.

Dokumentai: pirkimų užsakymai, pirkimų sąskaitos, pervedimų pranešimai, čekiai, pirkimo analizė.

28. Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia valdymo kontrolės skyrius ?

Kainų stebėjimas.

Ribinių kainų nustatymas.

Pastovus kainų lyginimas jūsų kainos su tomis kurios yra rinkoje. Dokumentai: kainų kritimo analizė.

29. Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia atsargų kontrolės skyrius?

Stebėti ir priimti sprendimus susijusius su atsargomis.

Atsargų turi būti tiek kad patenkintų poreikius.

Dokumentai: Tiksli atsargų registracija.

30. Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia gamybos skyrius?

Gamybos planavimas.

Įrangos, žmonių ir procesų stebėjimas.

Užlaikymai ir kliūtys.

31. Kokie yra informacijos lygiai?

Mano pajamos

Katedros finansai

Universiteto finansų lygis

Nacionalinis švietimo fondas

Bendras pasaulio fondas.

32. Kaip yra klasifikuojama informacija?

Strateginė

Taktinė

Operatyvinė

33. Kas apibūdina informacijos kokybę?

Trumpumas

Tikslumas

Šiuolaikiškumas.

34.Apibūdinkite socialines ir kompiuterines sistemas?

Socialinės-yra žmonės, kompiuterinės-jungtinės: žmogaus ir kompiuterio.1.Žmogaus ir kompiuterizuotų sistemų santykiai po rekonstrukcijos. 2.Kompiuteriai VISADA pakeis žmonių sistemą.3. Kompiuterinės sistemos pasiūlo savo taisykles, kuriu žžmones turi laikytis.

35. Kas tai yra valdymo informacinės sistemos? Sistema kuri remdamasi informaciniais resursais gali identifikuoti problemas(valdymo) ir jas išspręsti.

36. Kas tai yra duomenų bazės ?

Duomenų bazė-informacijos rinkinys, palaikantis konkrečias organizacijos veiklas konkretiems vartotojams ir konkretiems taikymams. Duomenų bazė-realaus pasaulio modelis. Čia nėra atsitiktines informacijos, duomenys neturi kartotis, su konkrečiu tikslu, be perteklines informacijos, be perteklines informacijos. Duomenys turi būti vartojami daug kartų bet nekeisti duomenų.

37. Kam reikalingos duomenų bazių valdymo sistemos ?

Duomenų bazių valdymo sistemos yra programos, leidžiančios dirbti su duomenų baze(orakulas,eksas,hansa). Duomenų valdymo bazės leidžia: apibrėžti duomenis; duomenis įkeltį į duomenų bazes; atlikti užklausas; duomenis keisti ir atnaujinti.

38. Kaip duomenys laikomi duomenų lentelėse?

Informacija duomenų bazėse laikoma lentelėse, kurios vadinamos atributais arba laukais.Lentelės yra indeksuojamos, duomenys sutvarkomi pagal tam tikra lauką (pvz.abecelės eiles tvarka)

39. Kas tai yra duomenų sąryšio modeliavimas ?

Tai sąryšis tarp atskiru lentelių.

40.Kokias žinote duomenų sąryšio formas ?

41.Kokį vaidmenį vaidina telekomunikacijos organizacijose ?

1.Darbo grupių bendravimas elektroniniu paštu ir videokonferencijomis.

2.Šiuolaikiniai verslo taikymai: elektronine komercija (prekių pirkimas per internetą, bankininkystė, elektroninės parduotuvės,www tinklalapiai, sutalpinti kompiuterių tinkluose.

3.Elektroninis duomenų pasikeitimas(elektroninės banko kortelės)

42. Kokie yra trys elementai formuojant duomenų komunikaciją ?

1. Siuntėjas ir gavėjas, kurie nori keistis informacija.Ji yra koduojama ir dekoduojama.

2.Informacijos sklidimo aplinka (oras, kabelis, laidai)

3.Taisyklės arba protokolai informacijai realizuoti.

43.Kas tai yyra tinklas ?

Tinklas-susijusių resursų sujungimas, formuojant vieningą sistemą.

44.Kas tai yra kompiuterinis tinklas ?

1.Kompiuteriu rinkinys

2.Jungtis tarp kompiuterių

3.Programos naudojamos kompiuteriuose, kurie palaiko telekomunikaciją

45.Kokias žinote tinklų tipologijas ?

1.Žiedas

2. Žvaigždė.

3. Magistralė.

4.Medis

5.Tinklelis

6.Sujungti žiedai.

46.Kas tai yra paketas?

Siunčiama informacija suskaidoma į nedideles informacijos dalis, kurios vadinamos paketais.

47. Kokia yra didelės apimties kompiuterių tinklo struktūra?

1.kompiuteris.

2.perdavimo linijos.

3.jungimo dėžutės.

48. Kas tai yra maršrutizavimas?

Maršrutų parinkimas paketams naudojantis vidinėmis maršrutų lentelėmis.

49. Kokias žinote signalų moduliacijas?

1. amplitudinė

2.dažninė.

50.Kaip apibūdintumėte amplitudinę moduliaciją? Neaiškūs signalai, kurių parametrai leidžia perduoti informaciją dideliu atstumu.

51. Kaip apibūdintumėte dažninę moduliaciją?

Tai yra informacijos kodavimo būdas.

52. Kokias žinote perdavimo terpes?

Dvilaidė atviroji linija.

Vyta pora.

Koaksialinis kabelis

Optinis kabelis.

53.Kas tai yra duomenų suspaudimas ir kam jis reikalingas?

Informacija suspaudžiama ZIP, kad nebūtų perteklinės informacijos ir didėtų perdavimo greitis.

54. Kokie lygiai sudaro OSI modelį?

Fizinis.

Duomenų perdavimo.

Tinklo.

Perdavimo.

Sesijos arba seanso.

Pateikimo lygis.

Taikomųjų programų.

55.Kokias funkcijas atlieka fizinis lygis?

Priima iš kompiuterio fizinio lygio perduoda į duomenų perdavimo lygį.

56.Kokias funkcijas atlieka duomenų perdavimo lygis?

Per disko kontrolerį , skaitytuvus informacija perduodama i tinklo lygį.

57. Kokias funkcijas atlieka tinklo lygis?

Priima paketus iš duomenų lygio ir nustato kas kam priklauso.

58.Kokias funkcijas atlieka perdavimo lygis?

Priima ir struktūralizuoja paketus.

59. Kokias funkcijas atlieka seanso lygis?

Valdo jungimus,

Koordinuoja,

Palaiko,

Užbaigia informaciją.

60.Kokias funkcijas atlieka pateikimo lygis?

Atlieka duomenų formatų keitimus, tai tarsi transliatorius iš vienos kalbos į kitą.

61. Kokias funkcijas atlieka taikomųjų programų lygis?

Darbas su konkrečiais failais.

Nuo šio lygio prasideda bendravimas.

62.Kas sprendžia kanalo parinkimą?

Kanalo tinkamumas.

Įrangos tinkamumas

Galimybės naudoti kanalą.

Sugebėjimas suprasti informaciją.

Ekonominiai apribojimai.

Laikas.

63.Kokias žinote informacijos terpes ir kam jos naudojamos?

64. Kam reikalingi standartai?

Taisyklių rinkinys, kaip reikia vykdyti komunikaciją.

65.Kas tai informacinės technologijos?

Informaciniu sistemų ir komunikaciniu technologijų susiliejimas.

66. Kas sudaro informacines technologijas?

Internetas,

Platusis pasaulinis voratinklis,

Telefoniniai tinklai,

Personaliniai kompiuteriai.

67.Kas yra analoginiai ir skaitmeniniai tinklai?

Informacijai perduoti naudojami skaitmeniniai(charakterizuojami kalba) ir analoginiai(tam tikri ženklai) signalai.

68.Kas yra modemas ir kam jis naudojamas?

Modemas yra prietaisas kuris paverčia signalus iš skaitmeninių i analoginius ir atvirkščiai.

69.Kas yra kanalo talpa iir kanalo juostos plotis?

Talpa-duomenų kiekis kurį galima perduoti skaitmeniniu būdu .Juostos plotis-apibūdina analoginio kanalo pralaidumą.

70.Kas tai yra multipleksavimas?

Vieno kanalo panaudojimas daugiau negu vienai komunikacijai.

71. Kokias žinote multipleksavimo rūšis, jas apibūdinkite?

Dažninis-kai vieną juostos plotį naudoja vienas vartotojas, kitą-kitas.

Laikinas-kanalo pasidalijimas laike.

72Kas tai yra protokolai ir kam jie naudojami?

Protokolas- tai taisyklių rinkinys, kuris apibūdina kaip turi būti vykdoma komunikacija.

Naudojami: sudaryti telekomunikacijos schemą, leidžia stebėti ir vykti komunikacijai.

73. Kokie reikalavimai keliami protokolams?

Numatytas žinutės formatas.

Klaidų kontrolė.

Numatytos padėkos.

Sekos kontrolė.

Srauto kontrolė.

Atkūrimas.

Duomenų skaidrumas.

74.Kokias žinote dvi duomenų suspaudimo formas?

Informacijos ddalis prarandama.

Informacijos dalis neprarandama.

75.Kaip skirstomi informacijos tinklai?

Pagal dydį(lokaliniai, plačios erdvės, metropoliniai)

Pagal technologijas(žiedo, magistralės, medžio, žvaigždės).

Pagal protokolus.

76.Kas tai yra internetas?

Tinklų tinklas t.y. didžiulė pasirinkimo galimybė daugeliui vartotojų.

77.Kokias paslaugas siūlo internetas?

Elektroninis paštas,

voratinklis,

failai, naujienų grupės,

skelbimų lentos, pokalbių svetainės.

78.Kaip galima prisijungti prie interneto?

Turėti personalinį kkompiuterį, turi būti įjungtas į kompiuterio tinklą, priežiūros programa.

79. Kas tai yra el. paštas?

tai galimybė persiųsti informaciją naudojant žinutes ir žinant tam tikro kompiuterio adresą.

80. Kaip yra sudaromas el. pašto adresas?

Užpildoma anketa, kurti galima vienos ar kitos interneto programos portale.

81. Kokie yra el. pašto privalumai?

Mažina telefonines sąskaitas.

Greitis.

Sumažina popieriaus naudojimą.

Galima atsakyti gerai pagalvojus.

Informacija siunčiama ir gaunama patogiu laiku.

82.Kokie yra el. pašto trūkumai?

Niekam nereikalingas paštas.

Sugenda sistemos.

Informacijos gavimo užlaikymas galima būti neprognozuojamas.

Betarpis dialogas gali būti nereikšmingas.

83. Kas tai yra informacija?

Informacija-tai bet kokio veiksmo ar įvykio informacija.

84.Kaip koduojamas tekstas?

85. Kam reikalinga struktūrizuota informacija?

86.Kaip koduojamas garsas?

CD kokybės stereo garsas. Mono kalbos kokybės garsas.

87.Kaip koduojami paveikslai?

Bitinis.

Vektorinis.

88.Kaip koduojama video informacija?

Displėjaus dydžiu.

Skiriamoji geba.

Spalvos dydis.

89.Kas tai yra mišri informacija?

Tai tokia informacija kuomet įvairūs informacijos tipai yra apjungti į logiška oobjektą.

90.Kam reikalinga sinchronizacija, perduodant mišrią informaciją?

Perduoda audio ir video informaciją.