šokis

ŠOKIS

DALYKO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Pagrindinis šokio dalyko tikslas – ugdyti kūrybišką, aktyvią, estetinei ir kultūrinei patirčiai atvirą, pra-smingai savo kūrybines galias tenkinti gebančią asmenybę, sudaryti galimybes įgyti kiekvienam žmogui būtiną bendrąją šokio raiškos patirtį ir išprusimą.

Siekiama, kad moksleiviai:

• plėstų ir kauptų judesių/šokio patirtį, lavintų kūno kinestezines galias, leidžiančias šokio raiškos priemonėmis komunikuoti ir pa-tirti meninius bei estetinius išgyvenimus;

• įgytų šokio kūrybos patirties ir ją plėstų, ugdytųsi gebėjimus, reikalingus savarankiškai kurti, pristatyti kūrybinės raiškos rezulta-tus ir aktyviai dalyvauti kultūriniame bendruomenės gyvenime;

• analizuotų ir vertintų ššokio kūrinius meniniu, estetiniu, istoriniu, kultūriniu požiūriais, susipažintų su šokio meno raida, žymiau-sių Lietuvos ir pasaulio choreografų kūrybos idėjomis;

• pažintų dabarties šokio stilistinę įvairovę, jos santykį su praeities šokio menu, šiuolaikinių technologijų ir masinių informavimo priemonių poveikį šokio menui;

• puoselėtų judesių, scenos ir bendravimo kultūrą, ugdytųsi estetinę nuovoką;

• suvoktų meno, kultūros ir kitų gyvenimo veiklos sričių tarpusavio sąsajas, meninės patirties reikšmę visapusiškai asmenybės sa-viugdai.

DALYKO STRUKTŪRA

Šokio dalykas apima šias sritis:

– judesio/šokio raišką (atlikimo ir kūrybos procesus);

– šokio raiškos (etiudų, improvizacijų, šokių, koncertų, spektaklių) stebėjimą, ssuvokimą, interpretavimą ir vertinimą;

– šokio kūrybos būdų, procesų, formų, iškiliausių kūrėjų, šokio istorinės kultūrinės raidos, sąsajų su kitomis meno šakomis pažini-mą;

– šokio žinių ir raiškos gebėjimų pritaikymą socialiniame ir kultūriniame vietos bendruomenės gyvenime (dalyvavimas įvairiuose meno projektuose, akcijose, renginiuose).

TURINYS

BENDRASIS KURSAS

Judesio/šokio raiška:

 kūno kinestezinių ggalių pažinimas (koordinacija, lankstumas, stiprumas, pusiausvyros pojūtis, laisvas natūralus judėjimas), jude-sių/šokio kalbos turtinimas;

 šokio atlikimas: technikos ir stiliai (pvz. tautinis (folklorinis, sceninis), klasikinis (baletas), šiuolaikinis (Graham, Limon, kontak-tinio judėjimo technikos), istorinis, pramoginis, džiazo šokis, breikas, hiphopas ir t.t.);

 individualus kūrybinių choreografo idėjų perteikimas, remiantis savo patirtimi, išgyvenimais;

– improvizavimas ir komponavimas pavieniui, poroje ar grupėje su muzika (pvz., aplinkos, rankų ir/ar kojų sukeliamais garsais, balsu, įvairių stilių muzika – viduramžių, baroko, romantine, šiuolaikine, populiariąja, pasaulio tautų) ar be muzikos:

tam tikra tema (kelionė, virsmas, prisiminimai ir pan.);

pasirinktu šokio stiliumi;

akcentuojant erdvę: įvairiai naudojant vertikalius ir horizontalius erdvės lygmenis, parenkant įvairias kūno padėtis, jude-sių kryptis;

akcentuojant laiką: trukmės, dinamikos (pvz., skirtingos dinamikos judesių jungimas į sekas), akcento, frazės (pradžia, pabaiga, plėtojimas), ritmo (pvz., įvairių judesio ritmų kūrimas), ttempo (pvz., to paties judesio atlikimas skirtingais tem-pais) įvairus panaudojimas;

akcentuojant energiją: kreipiant dėmesį į judesių pobūdį, formą, charakterį, įtampą, dinamiką;

– šiuolaikinių technologijų (vaizdo aparatūros, kompiuterio) panaudojimas šokio raiškos kūrimo procesuose.

Stebėjimas, interpretavimas, vertinimas:

• estetinės šokio kūrinio savybės ir sąsajos su istorine kultūrine šokio raida (kilmės, žanro, tematikos, šokio kalbos elementų, tradicijų, vertybių požiūriu);

• XX–XXI a. šokio stilių (formų) įvairovė Lietuvoje (pvz., lietuviško baleto ištakos, išraiškos šokis – D. Nasvytytė, šiuolaikinis šokis, lietuvių liaudies sceninis šokis – J. Lingys, dainų šventės) ir pasaulyje (pvz., JAV ššiuolaikinis (modernusis) šokis – I. Duncan, M. Graham, J. Limon, S. Paxton, baletas – G. Balanchine), Rusijoje (rusų baleto reformatoriai – M. Fokinas, V. Nižinskis), Prancūzijoje (rusų baleto sezonai, R. Petit, M. Bejart, šiuolaikinio šokio sprogimas), Vokietijoje (R. Labanas, ekspresionistinis šokis, šokio teatras – P. Bausch, J. Kresnik), Japonijoje (butoh – Kazuo Ohno), aktualūs jaunimo šokio stiliai ( breikas, hiphopas) ir kt.;

• visuotiniai kultūros ženklai (pvz., religiniai, mitologiniai, etnokultūriniai motyvai ir simboliai) šokio kūriniuose;

• tradiciniai ir netradiciniai meno šakų tarpusavio ryšiai bei sąsajos su įvairiomis gyvenimo veiklos sritimis. Šiuolaikinių technologijų, masinių informavimo priemonių poveikis šokio meno vertybėms.

Temos svarstymams ir tyrimams:

 lietuvių apeiginė etnochoreografija;

 šokio tradicijų įtaka naujų šokio formų raidai ir raiškos ypatumams (pvz., airių tradiciniai šokiai ir amerikiečių kantri šokis, afro-amerikiečių džiazo šokis, čigonų kultūra ir flamenko, šiuolaikinis japonų šokis butoh ir kt.);

 įvairių pasaulio tautų šokiai (pvz., Afrikos, Amerikos, Australijos, Azijos čiabuvių tradiciniai šokiai);

 šokio teatras (P.Bausch, J.Nadj, J.Kresnik);

 menų sintezės formos (performansas, fizinis teatras, šokio spektaklis atvirose aikštelėse, gamtoje (site specific), šokis kine);

 šokio edukacinė ir terapinė reikšmė.

Šokio raiška socialiniame kultūriniame gyvenime (projektai):

– šokio improvizacijų vakaras;

– integruotos menų dalykų akcijos (muzikinis judesio spektaklis, miuziklas, opera, baletas, performansas);

– pasaulio tautų kultūros (šokis, muzika, instrumentai, kostiumai);

– teminiai pasirodymai (koncertai);

– kritinis straipsnis apie šokio spektaklį ar koncertą;

– šokio diskusijų klubas.

IŠPLĖSTINIS KURSAS

Mokant išplėstinio šokio ddalyko kurso siūlytini šie moduliai:

Šokio:

– tautinis šokis;

– klasikinis šokis;

– šiuolaikinis šokis;

– istorinis šokis;

– pramoginis šokis;

– aktualūs jaunimo šokiai (hiphopas, breikas ir kt.).

Kūrybos:

 šokio improvizacija;

• šokio kompozicija;

• šokio kūrimas kompiuteriu, vaizdo ir kitų technologijų priemonėmis (videošokis).

Šokio kultūros pažinimo ir raiškos socialiniame kultūriniame gyvenime (straipsniai, referatai, paskaitos, konferencijos, įvairūs projektai):

• šokio istorija;

• etnochoreografija;

• šiuolaikinės šokio formos.

IŠSILAVINIMO STANDARTAI

Dalyko sritys Esminiai gebėjimai PASIEKIMAI

Bendrojo kurso Išplėstinio kurso

Šokis Šokti laisvai, išraiš-kingai pavieniui, poroje ar grupėje.

Šokdamas įvairius šokio žingsnių derinius ir/ar šo-kius stengiasi išlaikyti tai-syklingą laikyseną, koor-dinuotai judėti.

Šokdamas įvairius šokius pasižymi taisyklin-ga laikysena, koordinuotai juda, naudojasi šokio technikomis.

• Perteikia ritmą, tempą, dinamiką, jaučia erdvę ir veiksmingai ja naudojasi.

Perteikia estetines ypatybes, interpretuoja choreografo idėjas.

• Naudojasi išraiškos prie-monėmis kūrinio nuotai-kai perteikti. Naudojasi išraiškos priemonėmis kūrinio nuo-taikai ir stiliui perteikti.

Kūryba (improvi-zavimas ir kom-ponavimas) • Kurti naudo-jant imp-roviza-vimo ir kompo-navimo struktū-ras, prin-cipus, procesus. Improvizuoja pavieniui ir grupėje komponuodamas judesių derinius, ieško-damas naujų judėjimo idėjų bei formų.

Improvizuoja kūrybingai nau-dodamas pasirinkto žanro šo-kio elementus, perteikdamas stiliaus bruožus.

Sukuria solinį šokį, kūry-bingai naudodamasis ju-desių kalba, erdve, ritmu, tempu, dinamika. Sukuria duetą perteikdamas žanro, stiliaus bruožus, kūrybingai naudodamasis šokio ele-mentų (erdvės, laiko, energijos) raiškos gali-mybėmis.

Sukuria duetą naudoda-masis porinio šokio prin-cipais (įvairūs pakėlimai, susikabinimai, kontaktinė improvizacija ir kt.).

Sukuria šokį grupei naudoda-masis įvairiais komponavimo principais (tema ir variacija, rondo, kanonas ar kt.).

Interpretavimas ir vertinimas

Pažinti pagrindinių žanrų, stilių, kultūrų, istorinių tarpsnių šokį.

Nurodo skiriamuosius šokio kūrinio bruožus, nusakančius sstilių, žanrą, kultū-rą ar istorinį tarpsnį.

Nagrinėja šokius nustatydamas žanrą, stilių, kultūrą, istorinį tarpsnį, nurodo vertinimo kri-terijus.

Interpretuoti šokio raišką naudojantis estetikos, kultūros, istorijos, šokio kal-bos žiniomis.

Nagrinėja ir vertina dvi to paties šokio interpretaci-jas remdamasis patirtais išgyvenimais ir estetiniais kriterijais (originalumas, išraiškingumas, atlikėjo meistriškumas ir kt.). • Nagrinėja ir vertina šokio kūrinį bei jo interpretacijas, remdamasis estetiniais kriterijais, aptaria pe-rteiktas idėjas bei meninius spren-dimus

Nurodyti šokio ir kitų meno šakų nau-dojamų išraiškos priemonių sąsajas. Lygina šokio ir kitos meno šakos kūri-nius iš to paties istorinio tarpsnio, kultū-ros ar stiliaus nurodydamas naudojamų išraiškos priemonių sąsajas.

Lygina šokio ir kitų meno šakų kūrinius iš to paties ir skirtingo istorinio tarpsnio, kultūros ar stiliaus nurodydamas naudojamų išraiškos priemonių sąsajas.

Šokio veiklos pri-statymas (mokyk-los bendruomenei, bendraamžiams ir kt.)

Savarankiškai pristatyti kūry-binius rezultatus (planuoti, orga-nizuoti, repetuo-ti, reklamuoti, įvertinti ir t.t.).

Dalyvaudamas šokio pro-jekte atlieka pasirinktą ar numatytą funkciją (yra choreografas, repetito-rius, atsako už muzikos, kostiumų parinkimą, rek-lamą ir t.t.). Vienas ar su grupe inicijuoja ir organizuoja šokio projektą (savarankiškai planuoja, įgy-vendina įvairius veiklos etapus ir t.t.).