lotyniskos sentencijos

Lotyniškos sentencijos. Lotyniški posakiai

Pradėta kurti: 07-07-2005

ab absurdo -pažod.nuo nesąmonės; įrodinėti, remiantis klaidingu pagrindu.

ab antiquo – nuo senų senovės.

abducet praedam, qui accurrit prior – grobį nusineš tas, kurs pirmiau atbėgs.

abeunt studia in mores – darbas virsta įpročiu.

abi atque abstine manum! – pasitrauk ir nekelk rankos!

ab incunabulis -pažod.nuo vystyklų; nuo vaikystės; nuo pat pradžios

ab in malam crucem! – [Plautus] kad tu prasmegtum! ; kad tave kur kelmai rautų!

abi tuam viam – [Plautus] eik savo keliu.

above majore discit arare minor – jaunesnysis jjautis mokosi arti iš vyresniojo; vyresniųjų pavyzdžiu seka jaunesnieji.

absurdum in quidem est – juk tai nesamonė.

accusare laesae majestatis – [Seneca] apkaltinti jo didenybės įžeidimu.

actam rem agis – [Plautus] darai kas jau padaryta.

ad agnatos et gentiles est deducendus – [Varro] jį reikia vesti pas gimines, t.y. jam vieno šulo trūksta; jam ne visi namie.

adamante durius – kietesnis už plieną.

ad astra – prie žvaigždžių; į garbę; aukštyn.

ad augusta per angusta – į aukštybes siauru keliu; per sunkumus į laimę.

ad diem dictum – nnurodytą dieną.

ad feliciora tempora – iki geresnių laikų; geresniems laikams.

ad infinitum – iki begalybės; be galo.

ad plures se penetrare – [Plautus] keliauti pas protėvius, t.y. mirti.

ad succurrendum pronus esto, ad implorandum tardus – eidamas pagalbon – skubėk, prašydamas pagalbos – vvėluok.

ad unum omnes – visi ligi vieno.

aegroto dum anima est, spes est – kol ligonis gyvas, yra vilties kad pasveiks.

aequam memento rebus in arduis servare mentem – [Horatius] neužmiršk sunkiomis aplinkybėmis išsaugoti blaivų protą.

aequo animo audienda sunt imperitorum convicia – [Seneca] reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo.

alea jacta est – [ Suetonius]pažod.burtų kauliukas mestas [Julijus Cezaris, nepaisydamas senato draudimo, su savo legionais perėjo Rubikono upę ir sušuko šiuos žodžius]; galutinai nutarta; tvirtai pasiryžta.

alibi – kur kitur [kaltinamojo buvimas kur kitur, ne nusikaltimo vietoje; tatai įrodymas, kad jis nekaltas]

alienum malum ne feceris tuum gaudium – nesidžiauk dėl svetimos nelaimės.

alienum nobis, nostrum plus aliis placet – [Publilius] mums labiau patinka kas svetima, kitiems – kas mūsų.

aliis tempora desunt, alii tempori supersunt – vieniems llaiko trūksta, kitiems jo per daug.

aliquando et insanire jucundum est – kartais ir pakvailioti malonu.

alium silere quod voles, primus sile – jei nori, kad kitas nutiltų, pirmiau pats nutilk.

alma mater – motina maitintoja [taip studentai seniau vadindavo universitetą, teikiantį "dvasinį peną”; ir dabar taip sakoma apie aukštąją mokyklą]

alter ego – [C[Ciceronas]žod.antrasis “aš”; artimas bičiulis [t[toks artimas, kad gali jį pavaduoti]p>

altissima flumina minimo sono labuntur – [C[Curtius]iliosios upės labai tykiai teka.

amantes – amentes – [T[Terentius]simylėjusieji – be galvos.

amare et ssapere vix deo conceditur – [P[Publilius]ylėti ir protauti gali tik dievas.

amare juveni fructus est, crimen seni – [P[Publilius]aunam mylėti dera, senam – nusikalstama [n[nedera]p>

ambages narras – [T[Terentius]albi išsisukinėdamas; neišsisukinėk.

amici optima vitae supellex – [C[Ciceronas]raugai geriausias gyvenimo papuošalas.

amicum laedere ne joco quidem licet – draugo negalima įžeisti net ir juokaujant.

amicus amico [s[sum] [P[Plautus]raugui esu draugas.

amicus certus in re incerta cernitur – [C[Ciceronas]ikrą draugą pažinsi nelaimėje.

amicus humani generis – žmonių giminės draugas.

amicus stultorum similis efficietur – draugaudamas su kvailiais, pats tapsi panašus į juos.

anguilla est, elabitur – [P[Plautus]šslysta kaip ungurys.

apage Satanas ! – atstok, šėtone ! [k[kai norima griežtai atmesti kokį gundantį pasiūlymą]p>

aposse ad esse – nuo to, kas galima, prie to, kas esama [k[kas realu]p>

apparet id etiam caeco – [L[Livius]ai aišku net aklam.

apriori – iš anksto; nepatikrinus; nepriklausomai nuo patirties [s[spręsti, daryti išvada]p>

aquas in mare fundere – [O[Ovidius]andenį į jūrą pilti, t.y. dirbti nenaudingą darbą.

aqua vitae – pažod. gyvybės vanduo, degtinė.

aquilam cornix provocat – varna erelį kursto.

aquila non captat muscas – erelis musių negaudo, t.y. didelis žmogus nepasineria į smulkmenas.

argumentum ad crumenam – argumentas, pagrįstas įrodančiojo pinigine.

ars bene vivendi – menas gerai gyventi.

asinus ad lyram – [T[Terentius]žod.asilas prie lyros; netalentingas žmogus.

aspera nnec terrent – sunkumai negąsdina.

audentes deus ipse juvat – [O[Ovidius]rąsiems ir pats dievas padeda.

audiatur et altera pars – [S[Seneca]ebūnie išklausoma ir antroji pusė [p[pvz., ginčyjantis teisme]p>

audi, cerne, tace, si vis cum vivere pace – klausyk, stebėk, tylėk, jei nori ramiai gyventi.

aura academica – palaidas studentiškas gyvenimas.

aurea ne credas quaecumque nitescere cernis – netikėk, kad tatai auksas, ką matai žibant;plg.liet. ne visa auksas, kas auksu žiba

aurea praxis, sterilis theoria – praktika – auksinė, teorija – bevaisė.

auri sacra fames – [V[Vergilius]epasotinamas aukso troškimas.

aurora Musis amica – aušrinė – mūzų draugė, t.y. rytmečio laikas geriausias protiniam darbui.

aut amat aut odit mulier,nihil est tertium – moteris arba myli, arba neapkenčia, trečio kelio nėra.

aut bene, aut nihil – arba gerai, arba nieko.

aut Caesar, aut nihil – pažod. arba Cezaris, arba nieko; arba viskas arba nieko; arba pasieksiu viršūnes, arba nieko iš manęs nebus.

avarita – scelerum mater – gobšybė – nuodėmių motina.

ave, Caesar, morituri te salutant ! – [ [ Seutonius]ūk sveikas, Cezari, pasiryžę mirti tave sveikina ! [t[tokiais žodžiais prieš kovą gladiatoriai sveikindavo imperatorių]p>

averbis ad verbera – nuo žodžių prie smūgių.

ave, vita! – būk sveikas gyvenime!

ave, vita, moriturus te salutat! – būk sveikas, gyvenime, pasiryžęs mirti tave sveikina [J[J.Janonis]p>

barba non facit philosophum &– barzda filosofu nepadaro, t.y. žmogaus išvaizda nerodo žmogaus rimtumo bei mokslingumo.

beatus ille, qui procul negotiis – [H[Horatius]aimingas, kurs neturi rūpesčių.

bellum omnium contra omnes – karas visų su visais [a[anglų filosofo Hobso, gyv. 1588-1679 m., aforizmas, charakterizuojantis jo laikų visuomeninę santvarką]p>

bellum pacis est causa – [S[Sallustius]aras – taikos priežastis.

beneficia non obtruduntur – malonė prievarta nesiūloma.

bene habere corpore simul et animo curandum est – reikia rūpintis, kad būtų gera kartu ir kūnui, ir sielai.

bene vixit is, qui potuit, cum voluit, mori – [P[Publilius]aimingai gyveno tas, kurs galėjo numirti tada, kai panorėjo.

bis ille miser est, qui felix fuit – dvigubai nelaimingas tas, kas anksčiau buvo laimingas.

bis pueri senes – seni žmonės dvigubi vaikai; seni žmonės suvaikėja.

boni pastoris est tondere pecus, non deglubere – [S[Seutonius]eras piemuo avis kerpa, bet ne kailį lupa.

cacatum, non est pictum – priterliota, o ne nupiešta [a[apie prastą paveikslą]p>

caecus claudo pede commodat – [A[Ausonius]eregys šlubiui padeda eiti.

calamitas nulla sola – nelaimė niekada nesti viena; nelaimė viena niekada nevaikščioja.

calumniare audacter, semper aliquid haeret – šmeižk drąsiai, visada kas prilips.

canis timidus vehementius latrat, quam mordet – [C[Curtius]ailus šuo smarkiau loja negu kanda.

canities non affert sapientiam – žili plaukai nerodo išminties.

carum, quod rarum –

brangu, kas reta.

casta ad virum matrona parendo imperat – [P[Publilius]ora žmona, paklusdama vyrui, jį valdo.

casus belli – karo pretekstas; karo priežastis; formali dingstis karui pradėti.

cave canem! – saugokis šuns! [u[užrašas prie romėnų vartų]p>

cavendi nulla est dimittenda occasio – [P[Publilius]ereikia praleisti nė vienos progos saugumui užtikrinti;

plg. liet.atsarga gėdos nedaro.

cedant arma togae ! – [C[Ciceronas]enusileidžia ginklai togai; tenusileidžia karas taikai! ; tebūnie taika! [t[toga – romėnų viršutinis drabužis, nešiojamas taikos metu]p>

cedendum multitudini – reikia nusileisti daugumai.

cena comesa venire – [[[[Varro]teiti po pietų, t.y. pavėluoti.

charta non erubescit – [C[Ciceronas]opierius nerausta [i[iš gėdos]popierius nesigėdina [r[rašyk ką nori]/p>

cibi condimentum est fames – [C[Ciceronas]lkis – maisto prieskonis.

ciconia exsul hiemis – Publilius] garnys – žiemos tremtinys.

citato loco [C[C.l.] cituotoje vietoje; minėtoje [k[knygos, dokumento]ietoje.

citius, altius, fortius! – greičiau, aukščiau, stipriau! [o[olimpinių žaidynių šūkis]/p>

civiliter mortuus – pilietiškai miręs, t.y. asmuo, kuriam atimtos visos teisės.

claude os, aperi oculos – užčiaupk burną, atverk akis.

coacta juramenta robur non habent – prievarta duotos priesaikos nnegalioja.

cogitationis poenam nemo patitur – niekas neturi būti baudžiamas už [s[savo]intis.

cogito, ergo sum – mąstau, vadinasi, egzistuoju [p[prancūzų filosofo Dekarto, gyv. 1596-1650 m., žodžiai]p>

cogit rogando, cum rogat potentior – galingesniojo prašymas lygus įsakymui.

cognosce te ipsum – pažink pats save.

comparatio nnon est ratio – palyginimas dar nėra įrodymas.

compressis manibus sedere – [L[Livius]ėdėti rankas sudėjus; nieko neveikti.

concordet sermo cum vita – [S[Seneca]esiderina kalba su gyvenimu.

conjugium sine prole est quasi dies sine sole – santuoka be vaikų – tarytum diena be saulės.

conscientia – mille testes – [Q[Quintilianus]ąžinė – tūkstantis liudininkų.

consuetudo est altera natura – [C[Ciceronas]pratimas – antras prigimimas.

consultor homini tempus utilissimus – [P[Publilius]aikas – geriausias patarėjas žmogui.

consumitur annulus usu – [O[Ovidius]r žiedas nešiojamas sudyla.

contra naturam – prieš prigimtį.

contra torrentem bracchia dirigere – [J[Juvenalis]laukti prieš srovę.

contra vim mortis non est medicamen in hortis – prieš mirties jėgą soduose vaistų nėra.

contra vim non valet jus – prieš smurtą įstatymai negalioja.

convenienter naturae vivere – [C[Ciceronas]yventi pagal gamtos ddėsnius.

cornix cornici nunquam oculos effodit – [M[Macrobius]arna varnai niekada akių nekerta.

cornu abundantiae – gausybės ragas.

corona laurea – [C[Ciceronas]aurų vainikas.

corvo rarior albo – [J[Juvenalis]etesnis už baltą varną; retenybė.

corvus corvo oculos non eruit – varnas varnui akių nekerta.

credo -pažod.aš tikiu; įsitikinimai; pažiūros.

crescentem sequitur cura pecuniam – [H[Horatius]ugantį turtą vejasi rūpesčiai.

cribro aquam haurire – rėčiu vandenį semti, t.y. dirbti bepramišką darbą.

cristae ei surgunt – [J[Juvenalis]am auga skiauterė, t.y. jis apie save geros nuomonės.

crocodili lacrimae – krokodilo ašaros, t.y. vveidmainiškas verksmas.

crudelis est in re adversa objurgatio – žiauru barti žmogų atsidūrusį nelaimėje.

cucurbita calvior – [A[Apulejus]likesnis už moliūgą; plg. liet. plikas kaip tilvikas.

cui dolet, meminit – [C[Ciceronas]as kenčia tas atsimena.

cui nasci contigit, mori restat – kam buvo lemta gimti, tam reikia ir mirti.

cui prodest? – kam naudinga?

cuique suum – kiekvienam, kas kam priklauso.

cuivis dolori remedium est patientia – [P[Publilius]antrybė – vaistas nuo visų skausmų.

cujus est condere, ejus est tollere – kas gali sukurti, tas gali ir sunaikinti.

cujus regio, ejus religio – kieno valdžia, to ir religija.

cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare – [C[Ciceronas]iekvienas žmogus gali suklysti, bet niekas, išskyrus kvailį, neturi užsispyręs klaidos laikytis.

culpa est nil discere velle – [D[Dionysius]enorėti nieko išmokti yra nusikaltimas.

culpam majorum posteri luunt – [C[Curtius]rotėvių kaltę išperka palikuonys; dėl protėvių kaltės kenčia palikuonys.

cum argentata quaerimonia accedere – [P[Plautus]u pasidabruotu skundu ateiti, t.y. papirkti, duoti kyšį.

cum dabit aura viam, praebebis carbasa ventis – kai tik vėjas bus palankus kelionei, tu išskleisi bures.

cum imperas, rege te ipsum – įsakinėdamas valdyk ir pats save.

cum insanientibus furere necesse est – [P[Petronius]u kvailiais reikia pakvailioti.

cum laude – su pagyrimu [i[išlaikyti aukštojoje mokykloje egzaminai]/p>

cum licentia superiorum – su vyresniųjų leidimu; vvyresniesiems leidus.

cum mula pepererit – [S[Suetonius]ažod. kai mulas pagimdys, t.y. niekados; plg. liet. kai lazda sužaliuos.

cuncta prius temptanda, sed immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur – [O[Ovidius]epagydomą žaizdą, viską anksčiau išmėginus, reikia išpjauti peiliu, kad sveikoji dalis nebūtų sužalota.

cupido atque ira pessimi consultores – [ [ Sallustius]istra ir pyktis – labai prasti patarėjai.

cura furem vocat – [O[Ovidius]argyba vagį vilioja.

curriculum vitae – [C[Ciceronas]yvenimo kelias; gyvenimo aprašymas; biografija.

cycnea vox – gulbės giesmė, t.y. paskutinė, priešmirtinė graži giesmė; paskutinis gražus talento pasireiškimas.

damna damnis continuantur – nuostoliai nuostolius seka; plg. liet. bėda bėdą veja.

da pignus – [T[Terentius]ertam lažybų.

dat census honores – [O[Ovidius]urtas teikia garbę.

dat gloria vires – garbė teikia jėgų.

de absentibus et de mortuis boni homines nihil nisi bene loquuntur – apie nesančiuosius ir apie mirusiuosius geri žmonės kalba tik gerai.

debemur morti nos nostraque – [H[Horatius]es ir visa, kas mūsų, turime mirti.

debemus morti nos nostraque – [H[Horacijus]es ir visa, kas mūsų, turime mirti.

debitum naturae reddere – [N[Nepos]rąžinti gamtai skolą, t.y. mirti.

decet imperatorem stantem mori – karžygiui dera sutikti mirtį stačiam.

decipit frons prima multos – pirmas žvilgsnis daugelį apgauna.

de facto – faktiškai; iš tikrųjų.

de gustibus non (est) disputandum – dėl skonio nesiginčyjama.

de gustibus eet de coloribus non est disputandum – dėl skonio ir dėl spalvos nesiginčijaama.

de jure – juridiškai; teisiškai; pagal įstatymus [n[naujai susikūrusios valstybės pripažinimas]p>

deliberando discitur sapiens -[P[Publilius]šminties mokomasi mąstant.

deliberando saepe perit occasio – [P[Publilius]esvarstant dažnai prarandama proga.

delirium tremens – baltoji karštligė [n[nuo girtavimo]p>

de mortuis aut bene aut nihil – [D[Diogenes]pie mirusiuosius gerai, arba nieko.

de nihilo nihil fit – [L[Lucretius]š nieko niekas neatsiranda.

depugnato proelio venis – [P[Plautus]u ateini, kai mūšis baigtas.

diabolus non est tam ater ac pingitur – velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas.

dicere non est facere – pasakyti – dar nereiškia padaryti.

dic mihi, quis amicus tuus sit, et ego dicam, quis sis – pasakyk man, kas tavo draugas, ir aš pasakysiu, kas tu esi.

dictum – factum – [T[Terentius]asakyta – padaryta.

dies levat luctum – [C[Ciceronas]aikas švelnina liūdesį.

difficile est custodire, quod multis placet – sunku išsaugoti tai, kas daugeliui patinka.

difficile est prospicere futura – ateitį numatyti sunku.

digitum transversum non discedere – [C[Ciceronas]ė per nago juodymą nenusileisti.

dignus est, quicum in tenebris mices – [C[Ciceronas]u juo ir patamsyje nepavojinga, t.y. jis visiškai padorus žmogus.

dilatio maximum irae remedium est – geriausias vaistas nuo pykčio – pyktį atidėti.

disce parvo esse contentus – išmok mažu pasitenkinti.

diu apparandum est

bellum, ut vincas celerius – [P[Publilius]ad greičiau nugalėtum, ilgai ruoškis karui.

diuturna quies vitiis alimenta ministrat – [D[Dionysius]lgas poilsis teikia peno ydoms.

divide et impera! – skaldyk ir valdyk! [s[senovės romėnų užkariautojų politinis principas]p>

dixi et animum levavi – pasakiau, ir širdį nuraminau; pasakiau ir man palengvėjo.

docendo discimus – mokydami mokomės.

doctrina multiplex, veritas una – mokslas – daugialypis, tiesa – viena.

dolor animi gravior est, quam corporis – [P[Publilius]ielos skausmas yra didesnis už kūno skausmą.

domi manendum est, cui cuncta sint prospera &– kam viskas sekasi, tam reikia likti namie [n[neieškoti laimės svetur]p>

domi suae quilibet rex – kiekvienas savo namuose karalius.

do, ut des – duodu, kad ir tu man duotum.

duabus seliis sedere – [S[Seneca]nt dviejų kėdžių sėdėti.

dulce est desipere in loco – [H[Horatius]alonu ir pakvailioti tinkamu laiku.

dulce et decorum est pro patria mori – [H[Horatius]alonu ir garbinga mirti dėl tėvynės.

dulce pomum cum abest custos – gardus obuolys, kai nėra sargo.

dum caput dolet, cetera membra dolent – kol galvą skauda, ttol skauda ir visą kūną.

dum spiro, spero – [O[Ovidius]ol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.

duobus litigantibus tertius gaudet – kai du ginčijasi, trečias džiūgauja; plg. liet. kai du pešasi, trečias laimi.

duo cum faciunt idem, non est idem – [T[Terentius]ai du ddaro tą pat, išeina ne tas pat [g[gaunami skirtingi rezultatai]p>

dura lex, sed lex – žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas.

dura necessitas – žiauri būtinybė.

ebrietas est voluntaria insania – [S[Seneca]irtuokliavimas – savanoriška beprotybė.

ecce homo! [s[sk. ekce homo] štai žmogus!

echino asperior – dygesnis už ežį.

eduobus malis minus eligendum est – iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnę.

ego spem pretio non emo – [T[Terentius]ilties už pinigus aš neperku.

ego tu sum, tu es ego, unius animi sumus – aš esu tu, tu esi aš, mudu esame vienodos dvasios [v[vienodų pažiūrų]p>

ei morbo nomen est avaritia – [C[Ciceronas]os ligos vardas – gobšumas.

ejus dentes vel silicem comedere possunt – jo dantys net akmenį gali sugriaužti.

elephanti corio circum tectus est – [P[Plautus]žod.dramblio oda aptrauktas; storžievis.

eloquentiae ssatis, sapientiae parum – [S[Sallustius]škalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.

emori potius, quam servire – [C[Ciceronas]eriau mirti negu vergauti.

enumerat miles vulnera, pastor oves – karys skaičiuoja žaizdas, piemuo – avis.

equi donati dentes non inspiciuntur – dovanotam arkliui į dantis nežiūrima.

equo ne credite, Teucri Symbol;! – [V[Vergilius]etikėkite arkliu, trojėnai!

eripit interdum, modo dat medicina salutem – [O[Ovidius]artais medicina suteikia sveikatą, kartais atima.

errare humanum est – [S[Seneca]lysti yra žmogiška.

error in bello mors est – karo metu klaida – mirtis.

esse oportet uut vivas, non vivere ut edas – reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum.

est modus in rebus – [H[Horatius]iskam yra saikas.

et ab hoste doceri – ir iš priešo mokomasi.

et alii – ir kiti.

et cetera [e[etc.] ir kita; ir taip toliau.

et gaudium et solacium in litteris est – [P[Plinius M.]oksle yra ir džiaugsmo, ir paguodos.

etiam oblivisci qui sis interdum expedit – kartais net naudinga pamiršti, kas esi.

etiam sanato vulnere cicatrix manet – ir išgydžius žaizdą, lieka randas.

etiam sine lege poena est conscienta – sąžinė baudžia ir be įstatymų.

etiamsi omnes, ego non – nors ir visi sutinka, o aš ne.

et tu, Brute, contra me! – ir tu, Brutai, prieš mane ! [[šitaip pasakė Cezaris savo bičiuliui Brutui, kad ir šis tarp jo žudikų]p>

eunt anni more fluentis aquae – metai bėga kaip tekantis vanduo.

ex auribus cognoscitur asinus – asilą iš ausų pažįstame.

exeptio firmat regulam – išimtis patvirtina taisyklę.

ex consensu – sutinkant; sutinkamai.

exempla docent – pavyzdžiai moko.

ex factis non ex dictis amici pensandi – draugus reikia vertinti pagal darbus, o ne pagal žodžius.

exiguum munus cum dat tibi pauper amicus, accipito placide, plene et laudare memento – kada tau neturtingas draugas dovanoja mažą dovanėlę, priimk ją ramiai, būk patenkintas ir nnepamiršk pagirti.

exitus acta probat – [ [ Ovidius]abaiga apvainikuoja darbą.

exitus letalis – pažod. mirtina baigtis; mirtis.

ex libris -pažod.iš knygų; ekslibrisas [k[knygų ženklas su knygų savininko pavarde ir simboliniu piešiniu]p>

ex lingua stulta veniunt incommoda multa – kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų.

ex magna coena stomacho fit maxima poena – gausūs pietūs – pilvui didžiulė bausmė.

ex malis eligere minima oportet – [C[Ciceronas]š [d[daugelio]logybių reikia išsirinkti mažiausią.

ex nihilo nihil – [L[Lucretius]š nieko niekas neatsiranda.

ex opere artifex cognoscitur – menininką iš kūrinio pažįstame.

ex ore parvulorum veritas – kūdikų lūpomis kalba tiesa.

exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – [V[Vergilius]š mūsų kaulų teišauga keršytojas [V[Vergilijaus "Eneidoje” mirštančios Didonos prakeikimas]p>

ex oriente lux – šviesa [ate[ateina] rytų.

ex parvis saepe magnarum rerum momenta pendent – [Liv[Livius]žių dalykų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų.

ex promtu – nepasirengus; netikėtai.

extrema frequenter una habitant – [Ari[Aristoteles]štutinumai dažnai būna greta.

extrema tegula stare – [Sen[Seneca]vėti ant stogo krašto, t.y. būti arti kritiškos padėties.

ex vitio alterius sapiens emendat suum – [Pub[Publilius]tingas žmogus iš svetimos klaidos mokosi pataisyti savąją.

faber est suae quisque fortunae – [Sal[Sallustius]kvienas yra savo likimo kalvis.

fac et spera – dirbk ir turėk viltį.

facile dictu, difficile factu – lengva pasakyti, sunku padaryti.

facile remedium est ubertatis – [Qui[Quintilianus] pertekliumi susidoroti lengva.

facilius est morbum evitare, quam curare – lengviau yra ligos išvengti negu ją išgydyti.

facta, non verba – [rei[reikia]bų, ne žodžių.

fallax fortuna – [Cic[Ciceronas]aulingas likimas.

fama crescit eundo – [Ver[Vergilius]kala eidama [iš[iš lūpų į lūpas]ėja; gandas auga plisdamas.

fames est optimus coquus – badas – geriausias virėjas.

fas est et ab hoste doceri – [Ovi[Ovidius]ima ir iš priešo pasimokyti.

fas non est hospitem violare – [Cea[Ceasar] svečio nagalima užgaulioti.

fata viam invenient – [Ver[Vergilius]imas kelią suras, t.y. nuo likimo nepabėgsi.

fateor me saepe pecasse, homo sum – [Pet[Petronius]sipažįstu, kad aš dažnai nusikalsdavau – esu žmogus.

fatetur facinus is, qui judicium fugit – kas bėga nuo teismo, tas prisipažįsta kaltas.

faucibus premor – [Cic[Ciceronas] sugriebtas už gerklės, t.y. mano padėtis be išeities.

feci, quod potui, faciant meliora potentes – padariau ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau [for[formulė, kuria Romos konsulai užbaigdavo savo kalbą, perduodami pareigas]>

felix, qui nihil debet – laimingas, kas neturi skolų.

fere libenter homines id, quod volunt, credunt – [Cea[Ceasar]onės mieliau tiki tuo, ko geidauja.

ferro ignique – [Cic[Ciceronas]od.geležimi ir ugnimi; ugnimi ir kardu.

ferro nocentius aurum – [Ovi[Ovidius]sas kenksmingesnis už geležį.

ferrum, dum in igne candet, cudendum est – [Pub[Publilius]k geležį kol karšta.

festina lente – [Sue[Suetonius]>

skubėk lėtai, t.y. nedaryk paskubomis;plg. liet.skubos darbas velnio naudai.

fiat lux! – tebūnie šviesa!

fide, sed cui vide – pasitikėk, bet žiūrėk kuo [pas[pasitiki]

filum trium sororum – pažod. trijų seserų siūlas; gyvybės gija [Par[Parkos – trys seserys, likimo deivės; viena jų verpdavo gyvybės giją, antra – tęsdavo, trečia – nutraukdavo]

finis coronat opus – pabaiga apvainikuoja darbą.

fiscus semper rapax – valstybės iždas visada godus.

foedum inceptu, foedum exitu – bjauri pradžia, bjaurus ir galas, t.y. koks gyvenimas, tokia ir mirtis.

folio verso [f.v[f.v.] pažod. aatvertus lapą; kitame puslapyje.

fortes fortuna adjuvat – [Ter[Terentius]siems ir laimė padeda.

fortuna caeca est – [Cic[Ciceronas]mė yra akla.

fortunae muneribus utendum, non fidendum – [Sal[Sallustius]imo dovanomis reikia pasinaudoti, bet pasitikėti jomis negalima.

fortuna non addit sapientiam – laimė išminties neprideda.

frequens imitatio transit in mores – dažnas pamėgdžiojimas virsta įpročiu.

frigidus latet anguis in herba – [Ver[Vergilius]od.žolėje slepiasi šalta gyvatė [api[apie nuslėptą, bet mirtiną pavojų]

fronti nulla fides – [Juv[Juvenalis]ore pasitikėti negalima.

fugaces labuntur anni – [Hor[Horatius]iutusiai bėga metai.

fulgura summos feriunt montes &– [Hor[Horatius]ai aukštus kalnus daužo žaibai.

gallus in suo sterquilinio plurimum potest – [Sen[Seneca]gaidys ant savo mėšlyno yra visagalis; t.y. kiekvienas savo namuose yra šeimininkas.

gaudeamus igitur juvenes dum sumus – taigi džiaukimės, kol jauni esame [stu[studentų himno pirmieji žžodžiai]

gaudia et dolores cum amicis partiamur – džiaugsmais ir skausmais dalykimės su draugais.

gladiator in arena consilium capit – gladiatorius apsisprendžia arenoje.

gravissimum est imperium consuetudinis – [Pub[Publilius]ročio galia labai didelė.

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – [Ovi[Ovidius]as prakala akmenį ne jėga, bet dažnai krisdamas;plg. liet.lašas po lašo ir akmenį pratašo.

habent sua fata libelli – [Ter[Terentius]gos turi savo likimą.

habitus non facit monachum – drabužis nepadaro vienuoliu, t.y. iš drabužių negali spręsti apie žmogų.

hac itur ad astra – čia kylama į žvaigždes; toks kelias į garbę.

Hannibal ad portas! – Hanibalas prie vartų! [Liv[Livijus]y. pavojus čia pat.

haec me non laedunt – [Cur[Curtius] manęs neliečia.

haud est virile terga fortunae dare – nevriška bėgti nuo likimo.

haud semper errat fama &– [Tac[Tacitus]kala ne visada klysta.

heu, dedecus ingens! – [Ovi[Ovidius]okia gėda!

hinc itur ad astra – iš čia kylama į žvaigždes [įr[įrašas Vilniaus universiteto senosios astronomijos observatorijos sienoje]

historia est magistra vitae – [Cic[Ciceronas] istorija yra gyvenimo mokytoja.

historiam nescire hoc est semper puerum esse – [Cic[Ciceronas]orijos nežinoti – būti vaiku.

hoc est melle dulci dulcius – [Pla[Plautus] saldžiau už saldųjį medų.

hoc unum scio, quod nihil sciam – [Dio[Diogenes] tai žinau, kad nieko nežinau.

hodie mihi, cras tibi – ššiandien man, rytoj tau [tok[toks pat likimas]>

hominem te esse memento – atmink, kad esi tik žmogus.

hominis est errare, insipientis in errare perseverare – klysti žmogiška, bet klaidos laikytis kvaila.

hominem quaero – [Dio[Diogenes]kau žmogaus.

hominem te esse memento – atsimink, kad esi žmogus.

homines nihil agendo agere consuescunt male – žmonės, nieko neveikdami, įpranta blogai elgtis.

homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora – juo daugiau žmonės turi, juo daugiau nori.

homini necesse est mori – žmogui reikia mirti; žmogui mirtis neišvengiama.

hominis est errare – klysti yra žmogiška.

homo ad intellegendum et ad agendum natus est – žmogus gimė mąstyti ir veikti.

homo homini amicus est – žmogus žmogui – draugas.

homo homini lupus est – [Pla[Plautus]ogus žmogui – vilkas.

homo locum ornat, non locus hominem – žmogus vietą puošia, o ne vieta žmogų.

homo sapiens – žmogus kaip protinga būtybė [mok[mokslinis žmogaus pavadinimas biologijoje]

homo sine litteris – neišsilvinęs žmogus.

homo sum – esu žmogus.

homo sum, humani nihil a me alienum puto – [Ter[Terentius] žmogus ir nieko, kas žmogiška, nelaikau sau svetima.

honestus rumor alterum est patrimonium – [Pub[Publilius]as vardas – tai antras iš tėvo paveldėtas turtas.

honor est praemium virtutis – šlovė – atlyginimas už šaunumą.

honoris causa -pažod.dėl garbės; už nuopelnus [pvz[pvz.,suteikiamas mokslo laipsnis už mokslinius nuopelnus]

honos habet oonus – garbė uždeda sunkias pareigas.

hospes – hostis – svetimšalis – priešas [kra[kraštutinio nacionalizmo formulė]

hostium munera non munera – priešų dovanos – ne dovanos.

hujus anni [h.a[h.a.] šių metų; šiais metais.

hujus mensis [h.m[h.m.] šio mėnesio; šį mėnesį.

humiles laborant, ubi potentes dissident – paprasti žmonės kenčia, kai galiūnai nesutaria.

hygiena est amica valetudinis – higiena – sveikatos draugė.

ibidem [emb[embid., emb.] ten pat [nur[nurodant citatų šaltinius]

ibi patria, ubi bene – [Ari[Aristophanes]vynė ten, kur gera.

idem – tas pats [api[apie knygos autorių]ip pat; lygiai taip.

id est [i.e[i.e.] tai yra; vadinasi.

ignavis semper feriae sunt – tinginiams visada šventė.

ignis igne non exstinguitur – ugnis ugnimi negesinama.

ignoramus et ignorabimus – nežinome ir nežinosime [agn[agnostikų posakis apie tariamą žmogaus pažinimo galios ribotumą]

ignorantia legis nocet – įstatymo nežinojimas kenkia; įstatymo nežinojimu nepasiteisinsi.

ignoscito saepe alteri, nunquam tibi – [Pub[Publilius]am atleisk dažnai, o sau – niekados.

ignoti nulla cupido – [Ovi[Ovidius]inantis neturi jokio troškimo; ko nežinai, to ir nenori.

imago animi vultus est – [Cic[Ciceronas]das – sielos atspindys.

imbrem tonitrus antecedit – griaustinis lietų panašauja.

immedicabile vulnus ense recidendum est – [Ovi[Ovidius]agydomą žaizdą reikia išpjauti kardu.

impares nascimur, pares morimur – [Sen[Seneca]stame nelygūs, mirštame lygūs.

impedit ira animum, ne possit cernere verum – [Dio[Dionysius]tis apipainioja sielą, kad jji negalėtų tiesos pastebėti.

impellere aliquem praecipitantem – [Cic[Ciceronas]od.pastumti ką griūvantį; pribaigti žūvantį.

imperat aut servit pecunia cuique – [Hor[Horatius]kvienas yra savo pinigų šeimininkas arba vergas.

imperium habere vis magnum? emmpera tibi – [Pub[Publilius]nori turėti didelę valdžią? Įsakyk pats sau, t.y. susivaldyk.

imperium in imperio – valstybė valstybėje.

imprimatur – tebūnie spausdinama [ba[bažnytinės cenzūros formulė, kuria leidžiama spausdinti knygą]

in absentia – nesant.

in angustiis amici apparent – [Pet[Petronius]aimėje paaiškėja, kas yra [tik[tikri]ugai;plg. liet.draugą nelaimėje pažinsi.

in arte sua quilibet rex – kiekvienas savo specialybėje galiūnas.

in articulo mortis – ant mirties slenksčio; mirties akivaizdoje.

in bello aut vincendum, aut fortiter occumbendum – kare reikia nugalėti arba didvyriškaii žūti.

in brevi – trumpai.

in casu necessitatis – esant būtinam reikalui.

in cavea non canit luscinia – narve lakštingala nesuokia.

incognito – slaptai; nepasakant savo tikros pavardės.

in cruce pascere corvos – [Hor[Horatius]nas ant kryžiaus maitinti, t.y. būti nukryžiuotam.

in cunctis domina pecunia est – visur viešpatauja pinigai.

in deposito – saugojimui; saugoti [ban[banke pinigus]>

index librorum prohibitorum – uždraustų knygų sąrašas [kat[katalikų bažnyčios draudžiamų knygų sąrašas]>

in fine – gale; pabaigoje.

in folio – ½ popieriaus lapo [lei[leidinio formatas]>

infortunium tuum celato, ne gaudio inimicos afficias – savo nelaimę slėpk, kad priešams nesuteiktum džiaugsmo.

ingemiscere nonnunquam viro concessum est – [Cic[Ciceronas] kartais

ir vyrui leistina sudejuoti.

ingenuus animus non fert vocis verbera – [Pub[Publilius]ni siela nepakenčia keiksmų.

in idem flumen bis non descendimus – [Sen[Seneca]tą patį upės vandenį dukart neįbrendame.

inimicus oculus esse vicini solet – kaimyno akis paprastai esti nepalanki.

inimicus sapiens praestat amico stulto – geriau protingas priešas negu kvailas draugas.

in media luce errare – [Sen[Seneca]idžioti vidur dienos.

in medio stat veritas – tiesa yra ties viduriu.

in memoriam – atminti; atminimui.

in mundo – visiškai pasirengus.

in natura – tikrovėje; natūraliu pavidalu; natūra; pprekėmis [tie[tiekimas]>

in naturalibus – nuogas; visiškai nuogas; nuogutėlis.

in octavo – popieriaus lapo [lei[leidinio formatas]>

in pace – taikoje; ramybėje.

in patria natus non est propheta vocatus – niekas savo tėvynėje gimęs nėra laikomas pranašu;plg. liet.savam krašte pranašu nebūsi.

in quarto – ¼ popieriaus lapo [lei[leidinio formatas]>

in saecula saeculorum – per amžių amžius.

insanus omnis furere credit ceteros – kiekvienas pamišėlis mano, kad ir kiti eina iš proto.

in silvam non ligna feras – [Hor[Horacijus]inešk malkų mišką , t.y. nedirbk nereikalingo darbo.

in sinu viperam habere &– [Cic[Ciceronas]kyti gyvatę užantyje.

in situ – buvimo vietoje.

in specie – atskirai.

instantia est mater doctrinae – užsispyrimas – mokslo globėjas.

inter arma silent leges – [Cic[Ciceronas]o metu įstatymai tyli.

inter caecos et monoculus rex est – tarp neregių ir vienakis yra kkaralius.

inter duos litigantes tertius gaudet – tarp dviejų besipešančių trečias džiūgauja; tarp dviejų besipešančių trečias laimi.

inter malleum et incudem – tarp kūjo ir priekalo.

inter nos – tarp mūsų; tarp keturių akių.

inter nos loquendo – tarp mūsų kalbant.

interpone tuis interdum gaudia curis – [Dio[Dionysius]savo rūpesčius protarpiais įterpk džiaugsmų.

in venere semper dulcis est dementia – [Pub[Publilius]int visada malonu ir pakvailioti.

invidus alterius macrescit rebus opimis – [Hor[Horatius]yduolis liesėja, kai kitam sekasi.

invida gloriae assiduus cmoes est – [Nep[Nepotas]ydas – nuolatinis šlovės palydovas.

in vino feritas – vyne – žiaurumas, t.y. vynas daro žmogų žiaurų.

in vino veritas – vyne teisybė, t.y. išgėręs žmogus sako tiesą;plg. liet.kas blaiviam galvoj – tas girtam ant liežuvio.

in vino veritas, in aqua sanitas – [Pli[Plinius M.]ne – teisybė, vandenyje – sveikata.

in vitro – mėgintuvėlyje [eks[eksperimentas laboratorijoje]>

in vivo – gyvame organizme.

ipsa senectus morbus – [Ter[Terentius]i senatvė jau yra liga.

ira caecos homines reddit – pyktis apakina žmones.

ira est initium insaniae – [Enn[Ennius]tis – beprotybės pradžia.

is fecit, cui prodest – padarė tas, kuriam tatai naudinga [iš[iš romėnų teismo praktikos]>

vs minimo eget, qui minimum cupit – [Pub[Publilius] labai mažai geidžia, tas ir trūkumo beveik nejaučia.

istuc viri est officium – [Ter[Terentius]ai taip turi pasielgti [tik[tikras]as.

ita ddiis placuit – taip dievai panorėjo; taip likimas lėmė.

item – taip pat.

ite, missa est ! – eikite, mišios pasibaigė !

jam satis superque – [Cic[Ciceronas] daugiau negu reikia.

jejunus venter non audit verba libenter – alkanas pilvas kalbų nemėgsta.

jucundi acti labores – [Cic[Ciceronas]gti darbai malonūs; malonu, kai darbai jau baigti.

jucundissimum est amari, sed non minus amare – labai malonu būti mylimam, bet ne mažiau malonu ir mylėti.

judex damnatur, cum nocens absolvitur – [Pub[Publilius]sėjas smerkiamas, kai nusikaltėlis išteisinamas; nusikaltėlio išteisinimas – teisėjo gėda.

jus summum saepe summa est malitia – [Ter[Terentius]ščiausiasis teisingumas dažnai virsta didžiausia niekšybe.

juvat cibus post opus – po darbo malonu ir pavalgyti; plg.liet. po darbo ir duonos pluta gardi.

juveni parandum, seni utendum – jaunas turi daryti, senas – naudotis.

labor corpus firmat – darbas grūdina kūną.

labor doloris animi remedium est – darbas gydo sielos [ši[širdies]usmą.

labor improbus omnia vincit – [Ver[Vergilijus]aklus darbas viską nugali.

labor hominem firmat – darbas grūdina žmogų.

lacus siccus – [Pro[Propertius]od.sausas ežeras; nenaudingas daiktas.

lapsus linguae – apsirikimas kalbant.

lapsus mentis – dalykinė klaida.

lassus tamquam caballus in clivo – [Pet[Petronius]lsęs tarsi arkliūkštis, lipdamas į kalnelį.

lato sensu – plačiąja prasme.

latrante uno, latrat statim et alter canis – vienam šuniui lojant, tuoj ima loti ir kitas.

laudata improbitas fiet iintolerabilis – pagirtas įžūlumas taps nepakenčiamas.

laudat venales, qui vult extrudere, merces – parduodamą prekę giria tas, kas nori jos atsikratyti.

laus eorum emori non potest – [Cic[Ciceronas] garbė nemirtinga.

legem nocens veretur, fortunam innocens – [Pub[Publilius]tasis bijo įstatymo, dorasis – likimo.

leo a leporibus insultatur mortuus – kiškiai tyčiojasi iš negyvo liūto.

levant carmina curas – dainos lengvina rūpesčius.

lex non scripta – nerašytas įstatymas.

libenter homines id, quod volunt, credunt – [Cae[Caesar]onės mielai patiki tuo, ko geidžia.

libertas dulce auditu nomen – [Liv[Livius]svė – malonus ausiai žodis.

liberum arbitrium – laisva valia.

libri Venerem olentes -pažod.Venera kvepiančios knygos, t.y. knygos apie meilę.

licet – leista; laisva; galima.

litterarum radices amarae, fructus dulces – [Cic[Ciceronas]slo šaknys karčios, vaisiai – saldūs.

littera scripta manet -pažod.parašyta raidė išlieka; kas parašyta – išlieka.

litterae docet, littera nocet – raidė moko, raidė kenkia, t.y. viena raidė gali pakeisti viso sakinio reikšmę.

litterae non erubescunt – [Cic[Ciceronas]dės neraudonuoja , t.y. parašyti gali bet ką.

littera sripta manet – parašyta raidė išlieka, t.y. kas parašyta – išlieka.

locus delicti – nusikaltimo vieta.

loquentiae multum, sapientiae parum – kalbos daug, o išminties maža.

loqui nescit et tacere non potest – kalbėti nemoka ir tylėti negali.

lupus – malus ovium custos – vilkas – prastas avių saugotojas.

magis nocent insidiae, quae latent &– [Ter[Terentius]lėpti spąstai – pavojingesni.

magister artium – mokslų magistras [mok[mokslo laipsnis]>

magna cum laude – su dideliu pagyrimu [kai[kai kuriose šalyse aukštųjų mokyklų mokslo baigimo laipsnis]>

magna vis est consuetudinis – įprotis turi didelę jėgą.

magni nominis umbra – garsaus vardo šešėlis [api[apie žmogų, kuris dangstosi buvusios garbės šešėliu]>

magnus dux – didysis vadas [val[valdovas]>

major e longinquo reverentia – atstumas pagarbą didina [Tac[Tacitas]y. tolimi dalykai kelia daugiau pagarbos

mala gallina, malum ovum – prasta višta, prasti ir kiaušiniai.

malo cum dignitate potius cadere, quam ignominia servire – geriau garbingai žūti, negu negarbingai vergauti.

malo cum Platone errare, quam cum allis recte sentire – geriau su Platonu klysti, negu su kitais teisingai manyti.

malum necessarium – neišvengiama blogybė.

malum nullum est sine aliquo bono – nėra blogio, kurs neturėtų ko gera;plg. liet.nėra to bloga, kas neišeitų į gera.

maneat nostros ea cura nepotes! – [Ver[Vergilius]irūpina tuo mūsų palikuonys!

manet alta mente repostum – [Ver[Vergilius] lieka užslėpta giliai širdyje.

manu militari -pažod.karine ranka; ginkluota jėga.

manu propria [m.p[m.p.] savo ranka [pai[pairašyta]

manus manum lavat – [Sen[Seneca]ka ranką prausia.

maria caelo miscere – [Ver[Vergilius]od.jūras su dangumi sumaišyti; apversti viską aukštyn kojomis.

maria montesque polliceri – [Sal[Sallustius]od.jūras ir kalnus žadėti; aukso kalnus žadėti.

materna lingua -pažod.motinos kalba; gimtoji kalba.

mea culpa – mano

kaltė; dėl mano kaltės.

medicina est ars curandi – medicina – gydymo menas.

medice, cura te ipsum – gydytojau, pasigydyk pats save! (sakoma tiems, kurie savo ydas kitiems priskiria).

medico praesente nihil nocet – kai šalia gydytojas, niekas nekenkia.

medio tutissimus ibis – [Ovi[Ovidijus]uriu eiti saugiausia.

melius nil caelibe vita – [Hor[Horatius]ko nėra geriau už viengungio gyvenimą.

memento mori – atsimink, kad mirsi.

memoria – thesaurus omnium rerum – [Cic[Ciceronas]intis – visa ko saugykla.

mendacem memorem esse oportet – [Kvi[Kvintilianas]agis privalo turėti gerą atmintį.

mens aagitat molem – [Ver[Vergilius]tas išjudina minią.

mens sana in corpore sano – sveika siela sveikame kūne [Juv[Juvenalis]

mensis currentis [m.c[m.c.] šio mėnesio; šį mėnesį.

mens sana in corpore sano – [Juv[Juvenalis]ikas protas sveikame kūne.

mente captus – pamišęs; kuoktelėjęs.

merula alba – [Var[Varro]ta varna, t.y. retenybė; keistenybė.

minutula pluvia imbrem parit – mažutis lietutis atneša liūtį.

mirabile auditu – nuostabu girdėti.

missa vox nescit reverti – [Hor[Horatius]akytas žodis atgal nebegrįžta.

modicus cibi, medicus sibi – kas nepiktnaudžiauja maistu, tas pats sau gydytojas.

momento fit cinis, ddiu silva – [Sen[Seneca]kas auga ilgai, o virsta pelenais – akimirka.

monstrum horrendum – [Ver[Vergilius]aisa; siaubūnas.

montes auri polliceri – [Ter[Terentius]so kalnus pažadėti.

more majorum – pagal protėvių papročius.

morituri te salutant – [Sue[Suetonius]iryžę mirti tave sveikina.

mors infanti felix, juveni aacerba, nimis sera seni – [Pub[Publilius]dikiui mirtis – laiminga, jaunuoliui – žiauri, senam žmogui – labai vėluojanti.

mors janua vitae – mirtis – gyvenimo durys.

mors ultima linea rerum – [Hor[Horatius]tis – visa ko baigtis.

mors ultima ratio – mirtis yra paskutinė sąskaita.

motu proprio – savo noru; niekieno neverčiamas.

mulgere hircos – [Ver[Vergilius]od.melžti ožius,plg. liet.tiek naudos kiek iš ožio pieno.

muliebris lacrima condimentum malitae est – [Pub[Publilius]ers ašara – klastingumo prieskonis.

multae regum aures atque oculi – valdovai turi daug ausų ir akių.

multa ferunt anni venientes commoda secum, multa recedentes adimunt – [Hor[Horatius]ai ateidami daug laimės atsineša, pasitraukdami – daug atima.

multa ignoscendo fit potens potentior – [Pub[Publilius]ingas žmogus, daug ką atleisdamas, tampa dar galingesnis.

multa novit, sed male novit omnia – žinojo ddaug, bet viską paviršutiniškai.

multos timere debet, quem multi timent – [Pub[Publilius], kurio daugelis bijo, pats turi daugelio bijoti.

mundus vult decipi, ergo decipiatur – pasaulis nori būti apgaunamas, tad tebūnie apgautas.

munera auctor quae pretiosa facit – [Ovi[Ovidius]anos vertė pareina nuo paties dovanotojo.

mutato nomine – pakeitus vardą.

natu majorem reverere – pagyvenusį žmogų gerbk.

natura abhorret vacuum – gamta nekenčia tuštumos.

natura in minimis maxima – prigimtis labiausiai pasireiškia mažiausiuose dalykuose.

naturalia non sunt turpia – natūralių dalykų nereikia gėdytis.

natura solitarium nihil amat – [[Ci[[Ciceronas]ta vienatvės nepakenčia.

natura trahit ad sua jura – gamta verčia veikti pagal savo dėsnius.

ne cede malis – nelaimėje nenusimink.

necessitatem ferre non flere addecet – [Pub[Publilius]būtinumu reikia susitaikyti, o ne verkšlenti.

necessitati parendum est – [Cic[Ciceronas]tinumui reikia paklusti.

nec plus ultra – aukščiausioji riba; nepralenkiamas.

nec scire fas est omnia – [Hor[Horatius]ką žinoti nėra lemta.

nec sibi nec alteri – nei sau, nei kitam.

nec tempora perde precando – negaišk laiko maldaudamas.

nemo esse judex in sua causa potest – [Pub[Publilius]kas negali būti savo bylos teisėjas.

nemo nascitur doctus – niekas negimsta mokytas.

nemo non nostrum peccat – [Pet[Petronius]kvienas iš mūsų klystame.

nemo potentes aggredi tutus potest – eiti prieš galinguosius visados pavojinga.

nemo propheta acceptus est in patria sua – niekas nėra laikomas savo tėvynėje pranašu; savam krašte pranašu nebūsi.

nemo repente venit turpissimus – niekas tuojau pat labai bjaurus nepasirodo.

ne mortuae quidem mulieri habes fidem – [Eur[Euripides] ir mirusia moterimi tu nepasitiki.

ne puero gladium! – neduok vaikui kardo!

nescias, qoud scis, si sapis – jei esi protingas, tylėk, kad ir žinai.

nescit vox missa reverti – [Hor[Horacijus]akytas žodis negrįžta.

nihil agere delectat – [Cic[Ciceronas]ko neveikti – malonu.

nihil est ab omni parte beatum – [Hor[Horacijus]kas nebūna visiškai laimingas.

nihil est annis velocius – [Ovi[Ovidius]eko nėra greitesnio už metus.

nihil est veritate amabilius – tiesa malonesnė už viską.

nihil intractabilius homine stulto – [Epi[Epictetus]ra didesnio užsispyrėlio už kvailį.

nihil perpetuum, pauca diuturna – [Sen[Seneca]ko nėra amžina, tik tai kas trunka ilgai.

nihil probat, qui nimium probat – kas per daug įrodinėja, tas nieko neįrodo.

nihil similius est insano, quam ebrius – [Pla[Plautus]kas nėra toks panašus į beprotį kaip girtas žmogus.

nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum – negalima pasakyti tokios kvailystes, kurios nepasakytų koks filosofas.

nil admirari – [Hor[Horacijus]kuo nereikia stebėtis.

nil novi sub sole – nieko nauja po saule.

nil spernat auris nec tamen credat statim – [Pha[Phaedrus]klausyti reikia viską, tik nereikia skubėti patikėti.

nimia familiaritas contemptum parit – [Pli[Plinius M.] didelis familiarumas sukelia nepagarbą.

nimium altercando veritas amittitur – [Pub[Publilius] daug besiginčijant, dingsta teisybė.

nisi qui scit facere, insidias nescit metuere – tik tas nebijo pinklių, kurs pats moka jas regzti.

nitimur in vetitum, semper cupimusque negata – [Ovi[Ovidius] visada vilioja tai, kas uždrausta, ir trokštame to, kas neleidžiama.

noli tangere circulos meos! – [Arc[Archimedes]iesk mano apskritimų! , t.y. neardyk mano planų.

nolite judicare et non judicamini – neteiskite ir nebūsite teisiami.

nomen atque omen – [Pla[Plautus]das, turintis lemties ženklą.

nomen nescio [N.n[N.n.]žod.vardo nnežinau; nežinomas vardas; kažkoks asmuo.

non bis in idem -pažod.ne dukart už tą patį; už vieną nusikaltimą negalima dukart bausti.

non est medicina sine lingua Latina – medicina negali apseiti be lotynų kalbos.

non liquet [N.l[N.l.] neaišku; neįrodyta [for[formulė, kuria teisėjas susilaikydavo nuo sprendimo jam neaiškioje byloje]>

non locus virum, sed vir locum ornat – ne vieta puošia žmogų, o žmogus vietą.

non omnes sancti, qui calcant limina templi – [Var[Varro]visi, kurie mindžioja šventovės slenksčius, yra šventi.

non omnis moriar – [Hor[Horatius] ne visas numirsiu, t.y. po mano mirties liks mano darbai.

non oportet hospitem semper hospitem esse – nereikia svečiui visada būti svečiu; plg. liet. žuvis ir svečias trečią dieną dvokia.

non posse videtur muscam excitare – [Sen[Seneca]odo, kad jis musės negalėtų nuskriausti.

non procul a proprio stipite poma cadunt – obuoliai nuo obels netoli krinta.

non progredi est regredi – neiti priekin – lygu žengti atgal.

non scholae, sed vitae discimus – [Sen[Seneka]omės nemokyklai, o gyvenimui.

non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, edo – [Qui[Quintilianus]enu ne tam, kad valgyčiau, bet valgau tam, kad gyvenčiau.

nosce te ipsum! – [Soc[Socrates]ink pats save!

nota bene ! [N.B[N.B.]žod.gerai įsidėmėk! ; pastaba.

novus rex, nova lex – naujas karalius, naujas įstatymas.

nox cogitationum mater – naktis apmąstymų

motina.

nulla regula sine exeptione – [Cic[Ciceronas]ra taisyklės be išimties.

oblivio signum negligentiae – užmiršimas – apsileidimo ženklas.

ocurrunt homines, nequeunt occurrere montes – žmonės susitinka, kalnai negali susitikti.

oderint, dum metuant – [Cic[Ciceronas]u sau neapkenčia, kad tik bijotų.

odi praecoci puerulos sapientia – [Apu[Apulejus] nepatinka per ankstyvo galvotumo viščiukai.

o, dives, dives, non omni tempore vives! – o turtuoli, turtuoli, amžinai tu negyvensi!

oleum et operam perdidi – [Pla[Plautas]eikvojau aliejų ir darbą, t.y. visas darbas perniek.

omne ignotum pro magnifico – [Tac[Tacitas]a, kkas nežinoma, atrodo žavingai.

omnia mea mecum porto – [Cic[Ciceronas]a, ką turiu, nešuosi su savimi, t.y. tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo savybės.

omne nimium nocet – kenkia visa, kas per daug;plg. liet.kas per daug, tas nesveika.

omnia mea mecum porto – visa, ką turiu, nešuosi su savimi [tik[tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo sąvybės]

omnia vincit amor – [Ver[Vergilijus]lė viską nugali.

opus citatum [Op.[Op.cit.] cituotas veikalas.

o, sancta simplicitas! – o šventasis naivumas ! [ši[šitaip sušukęs Janas Husas, kai pamatęs senutę, metančią ddar malkų į laužą, ant kurio jis buvo deginamas 1415m.]

oscitante uno deinde oscitat et alter – vienam žiovaujant, ima žiovauti ir kitas.

otempora, o mores! – [Cic[Ciceronas] per laikai, kas per papročiai!

ovem lupo committere – [Ter[Terentius]esti vilkui avį saugoti;plg. lliet.įdavė vilkui avis ganyti.

pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe – su žmonėmis sugyvenk, su ydomis kariauk.

pacta sunt servanda – sutarčių reikia laikytis.

panem et circenses! – [Juv[Juvenalis]nos ir žaidimų! [sen[senovės Romos minios šūkis; perkeltine prasme šie žodžiai reiškia moralinį sumenkėjimą, stoką kilnesnių tikslų]

parce valetudini! – [Cic[Ciceronas]gok sveikatą!

par pari refertur – [Ter[Terentius]imokama tuo pačiu;plg. liet.akis už akį, dantis už dantį.

par pari respondet – [Cic[Ciceronas]s su tokiu sutaria.

pars beneficii est quod petitur, si belle neges – [Pub[Publilius]dagiai atmestas prašymmas – šiokia tokia paslauga.

pars sanitatis velle sanari est – [Sen[Seneca]ėjimas pasveikti – jau dalis pasveikimo.

pascitur in vivis livor, post fata quiescit – tarp gyvųjų pavydas džiūgauja, o po jų mirties – ilsisi.

patere legem, quam ipse tulisti – [[Ca[[Cato]kykis savo paties sukurto įstatymo, t.y. griežtai laikykis savo principų.

pater familias – šeimos tėvas; šeimos galva [tei[teisinis terminas]

pater patriae -pažod.tėvynės tėvas; tėvynei nusipelnęs žmogus.

pathe mathos – [Esc[Eschilas]trybė yra mokytoja.

patientia vincit omnia – kantrybė viską nugali.

patria est, ubicumque est bene – kur gera, ten tėvynė.

paulatim summa petuntur – viršūnės pasiekiamos pamažu.

pauper est, cui sua non sufficiunt – vargšas tas, kuriam neužtenka, ką turi.

pax intrantibus, salus exeuntibus esto! – tebūnie ramybė įeinantiems, gerovė – išeinantiems!

pax vobiscum! – ramybė jums!

peccatum extenuat, qqui celerit corrigit – [Pub[Publilius] greitai [sav[savo]idą ištaiso, tas ją sušvelnina.

peccatur intra et extra – [Hor[Horatius]ur nusikaltimų esti.

pecuniae oboediunt omnia – pinigo visa kas klauso;plg. liet.su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi

pecunia non olet – [Sue[Suetonius]igai neturi kvapo.

pejora juvenes facile praecepta audiunt – negražių pamokymų jaunuoliai su noru klauso.

pendere filo – [Ovi[Ovidius]oti ant plauko, t.y. būti dideliame pavojuje.

per aequa, per iniqua – [Liv[Livius]stinomis ir neleistinomis priemonėmis; visokiais būdais.

per aspera ad astra – [Sen[Seneca] kančias į žvaigždes; per kančias į garbę.

pereat! – tegu žūva!

pereat mundus, fiat justitia! – [Aug[Augustinas] ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas!

periculum in mora – [Liv[Livius]simas sukelia pavojų.

periit, qui virtutis viam deseruit – kas išklydo iš doros kelio, tas žuvęs.

perpetuum mobile -pažod.amžinai judantis; amžinasis variklis, t.y. neįvykdomas dalykas.

per risum multum cognoscimus stultum – kvailį iš didelio juoko pažįstame; plg. liet. kvailys iš visko juokiasi.

persona grata, persona non grata – pageidaujamas asmuo, nepageidaujamas asmuo [dip[diplomatijoje]

petere licet – prašyti leidžiama.

pinxit [pin[pinx., pxt., p.] nupiešė [žo[žodis prie tapytojo pavardės paveiksle]>

piscem natare doces – mokai žuvį plaukioti.

piscis primum a capite foetet – žuvis pradeda dvokti nuo galvos.

plane qualis dominus, talis est servus – [Pet[Petronius]s ponas, toks ir tarnas.

plaudite, acta est fabula – [[Su[[Suetonius]kite – vaidinimas baigtas.

pluurimos annos, plurimos! -pažod.labai daug metų, labai daug! ; ilgiausių metų, ilgiausių.

plus minus – maždaug.

plus potets asinus negare, quam philosophus probare – asilas gali daugiau paneigti, negu filosofas įrodyti.

Post Christum [nat[natum] po Kristaus gimimo; mūsų eroje.

post coenam jace et pausa, nec i nec sta sine causa – pavalgęs pagulėk ir patylėk, be reikalo nesikelk ir nevaikščiok.

post factum – po to, kai padaryta; po to, kai viskas baigta; po visa ko.

post hominum memoriam – [Cic[Ciceronas]k atsimena žmonės; nuo neatmenamų laikų.

post labores quies necessaria est – po darbų būtina pailsėti.

post mortem nihil est – [Sen[Seneca]mirties nieko nėra.

post scriptum [P.S[P.S.]žod.po parašyto; prierašas pabaigus ir pasirašius laišką.

post post scriptum [P.P[P.P.S.] antras prierašas laiško gale.

post tenebras lux – po tamsos – šviesa.

potius sero quam nunquam – [Liv[Livius]iau vėliau negu niekad.

praestat invidiosum esse, quam miserabilem – geriau būti nemylimam negu pasigailėtinam.

primo crede mulieris consilio, secundo noli – moters patarimo pirma paklausyk, paskui savaip padaryk.

primo mihi – pirmiausia man (egoisto šūkis).

primus inter pares – pirmas tarp lygių [vid[viduramžiais krašto valdovo valdžios apibrėžimas]>

pro aris et focis pugnare – [Cic[Ciceronas]oti dėl aukurų ir židinių, t.y. kovoti dėl tėvynės.

pro centum [ % [ % ] nuo šimto; šimtoji dalis; pprocentas.

procul este, profani! – [Ver[Vergilius]lin, neišmanėliai!

pro die – dienai; paros dozė.

pro dosi – vienkartinė dozė.

pro et contra – už ir prieš.

profanum vulgus – [Hor[Horatius]psišvietusi [tam[tamsi]udis.

pro mille – nuo tūkstančio; tūkstantoji dalis; promilė.

prosit! – pažod. tepadeda! ; į sveikatą! [sve[sveikinimas geriant]

proximus est sibi quisque – kiekvienas yra artimiausias sau;plg. liet.kiekvieno pirštai į save linksta.

proximus sum egomet mihi – [Ter[Terentius] pats esu artimiausias sau.

pulchre, bene, recte! – gražiai, gerai, teisingai!

quae nocent, docent -pažod.kas kenkia, tas moko; iš klaidų mokomės.

quale ingenium, talis oratio – koks protas, tokia ir kalba.

qualis avis, talis cantus – koks paukštis, tokia ir giesmė.

qualis pater, talis filius – koks tėvas, toks ir sūnus.

qualis rex, talis grex – koks karalius, tokie ir valdiniai.

qualis vita et moris ita – koks gyvenimas, tokia ir mirtis.

quam parva sapientia regitur mundus! – kokia maža išpažintis valdo pasaulį!

quantum satis – kiek reikia; pagal reikalą [rec[receptų formulė]>

quem dii odere, paedagogum fecere – ko dievai neapkentė, tą pedagogu padarė.

quidquit agis, prudenter agas et respice finem – [Ovi[Ovidijus] darai, daryk protingai ir žiūrėk tikslo.

qui e nuce nucleam esse vult, frangit nucem – [Pla[Plautus] nori suvalgyti riešuto branduolį, suskaldo riešuto kevalą.

qui fuit rana, nunc est rex – [Pet[Petronius]o varlė,

o dabar – valdovė.

qui gladio ferit, gladio perit – kas kardu kovoja, nuo kardo ir žūva.

quilibet fortunae suae faber – [Sal[Sallustius]kvienas savo likimo kalvis.

qui nescit dissimulare, nescit regnare – kas nemoka veidmainiauti, tas nemoka ir viešpatauti.

qui ne risque rien, n’a rien – kas nerizikuoja, tas nieko neturi.

qui quaerit inveniet, pulsanti aperietur – kas ieško, tas suras, kas beldžia, tam bus atidaryta.

qui quaerit, reperit – kas ieško, tas randa.

quod bene vertat! – teišeina tai į gera!

quod capita, tot sententiae – [[Te[[Terencijus]k galvų, tiek nuomonių.

quod cito fit, cito perit – kas greitai atsiranda, greitai ir prapuola.

quod erat demonstrandum – [Euc[Euclides] ir reikėjo įrodyti.

quod licet Jovi, non licet bovi – [Sen[Seneca] leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui [tas[tas pats dalykas ne visiems pritinka]>

quod nescias, damnare summa est temeritas – didžiausia kvailybė smerkti tai, ko nesupranti.

quod periit, periit – [Pla[Plautus] praėjo – jau praėjo; kas buvo – pražuvo.

quum promiseris, facias – [Sen[Seneca] prižadėjai, ištesėk.

rara avis -pažod.retas paukštis; retenybė.

raro corvum ccorvus exoculat – reta, kad varnas varnui akis iškapotų; plg. liet. varnas varnui akies nekerta.

raro senex mutat sententiam – senas žmgus retai keičia savo nuomonę.

reddenda est terra terrae – iš dulkės kilęs, į dulkę pavirsi.

redde, quod debes – [Pet[Petronijus]žink, kką privalai.

relata refero – sakau, ką girdėjau.

rem tene, verba sequentur – [Kat[Katonas Vyresnysis]ūrėk esmės, o žodžiai patys ateis.

repetitio est mater studiorum – kartojimas yra mokymosi motina.

requiem – pažod. atilsį; gedulingas kūrinys.

requiescat in pace! – tesiilsi ramybėje!

reservatio mentalis – atsarginė mintis.

res publica – viešas reikalas; valstybė; respublika.

restitutio in integrum – [Cic[Ciceronas]tatymas į seną padėtį; visiškas atstatymas; gražinimas buvusių teisių.

rex viva lex – valdovas – gyvas įstatymas.

ridentem dicere verum – [Hor[Horacijus]kaujant pasakyti tiesą.

Roma locuta, causa finita – [Aug[Augustinas]a pasakė – ginčas baigtas, t.y. popiežiaus sprendimas galutinis.

saepe nihil inimicius homini, quam sibi ipse – dažnai žmogus pats sau didžiausias priešas.

saluberrimum tempus ver set – [Cel[Celsus]asaris yra sveikiausias laikas.

salve! Salvete! – sveikas! ; sveiki!

sapere aude – drįsk būti protingas [[Ho[[Horacijus]y. vadovaukis protu.

sapientia vino obumbratur – [Pli[Plinius M.]as aptemdo protą.

satis eloquentiae, sapientiae parum – [Sal[Saliustijus]kalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.

satis est hostem superare, nimium est perdere – pakanka priešą nugalėti, pražudyti – [jau[jau] daug.

satisfacere naturae – [Cic[Ciceronas]duoti gamtai skolą, t.y. mirti.

sat pulchra, si sat bona – pakanka gražumo, jei tik pakanka gerumo.

scio, nihil scio – [Sok[Sokratas]nau, kad nieko nežinau.

secreto amicos admone, lauda palam – draugus pamokyk slapta, pagirk – viešai.

semper paratus – visada pasirengęs.

separatio a ttoro et mensa – atskyrimas nuo lovos ir stalo [iš[ištuoka]>

sero sapere – [Cic[Ciceronas]ti gudriam po laiko.

sero venientibus ossa – vėluojantiems kaulai.

sic erat in fatis – [Ovi[Ovidius]p buvo likimo lemta.

sic est vita hominum – [Cic[Ciceronas]s jau žmonių gyvenimas.

sic transit gloria mundi – taip praeina pasaulio garbė.

sic volo, sic jubeo – taip aš noriu, taip įsakau.

silentium videtur confessio – tylėjimas – lygu sutikimas.

similia similibus curantur – panašūs dalykai panašiai ir gydomi [gyd[gydytojų homeopatų devizas]>

similis simili gaudet – toks tokiu džiaugiasi.

simulans amicum inimicus inimicissimus – priešas, apsimetęs draugu, yra pats niekingiausias.

simul flare sorbereque haud facile est – [Pla[Plautus]nu metu įkvėpti ir iškvėpti nelengva, t.y. vienu metu užsiimti įvairiais darbais nelengva.

sine amicitia vita est nulla – be draugų – ne gyvenimas.

sine anno [s.a[s.a.]žod.be metų; metai nenurodyti [kad[kada išleista knyga ir t.t.]>

sine cura -pažod.be rūpesčio; sinekūra; gerai apmokama tarnyba, nereikalaujanti jokio darbo.

sine loco [s.l[s.l.]žod.be vietos; vieta nenurodyta [kur[kur išleista knyga ir t.t.]>

sine nomine vulgus – bevardė minia.

si tacuisses, philosophus mansisses – [Boe[Boecijus] būtum tylėjęs, būtum likęs filosofas, t.y. niekas nebūtų pastebėjęs tavo kvailumo.

sint ut sunt, aut non sint – tebūnie kaip yra, arba visiškai nereikia.

sit mens sana in corpore sano – tebūnie sveikas protas sveikame kūne.

sit tibi terra llevis! – tebūnie tau lengva žemė! [pos[posakis laidotuvių prakalboje ir antkapių įrašuose]>

sit venia verbo – [Pli[Plinius Jaunesnysis]ūnie leista pasakyti.

si vis pacem, para bellum – jei nori taikos, renkis karui.

sol lucet omnibus – saulė šviečia visiems.

somnus est imago mortis – miegas – mirties atvaizdas; miegas panašus į mirtį.

spiritus movens -pažod.judanti dvasia; organizatorius.

sponte sua, sine lege – [Ovi[Ovidijus]o noru, be įstatymo.

status belli – karo stovis.

status in statu – valstybė valstybėje.

status quo – dabartinė padėtis; ta pati padėtis.

stultorum infinitus est numerus – kvailių skaičius begalinis.

stultorum plena sunt omnia – [Cic[Ciceronas]ilių visur pilna.

stultus stulta loquitur – [Eur[Euripides]ilas kvailai ir kalba.

stultus tacebit, pro sapiente habebitur – kai kvailas tylės bus laikomas išminčium.

sua cuique fortuna in manu est – kiekvienas savo likimą laiko rankoje; žmogaus laimė nuo jo paties pareina.

sua sponte – sava valia; laisvu noru.

summa cum laude – su aukščiausiu pagyrimu.

summa summarum – [Pla[Plautus]od.sumų suma; iš viso; galų gale; galutinis susumavimas.

summis labris venire – [Sen[Seneca]agalvojus pasakyti.

summotis arbitris – [Liv[Livius]alinus liudininkus; be liudininkų.

sustine impetum irae – [Sen[Seneca]aldyk pykčio priepuolį.

sustine quas proximi parvas molestias intulerint – iškentėk tuos mažus nemalonumus, kuriiuos padarė artimieji.

tabula ex naufragio – [Cic[Ciceronas]ta, išlikusi paskendus laivui, t.y. paskutinė viltis.

tabula rasa – švari lenta; švarus lapas; nneliestas dalykas; vaiko siela.

taceat de Achille, qui non est Homerus – tenekalba apie Achilą, kas nėra Homeras, t.y. apie svarbius, didžius dalykus galima kalbėti tik su reikiamu išmanymu.

tacere opinor esse optimum – [Enn[Ennius] manau, kad geriausia – tylėti;plg. liet.tyla – gera byla.

tacitis senescimus annis – [Ovi[Ovidius] nejučiomis senstame.

talis pater, talis filius – toks tėvas, toks ir sūnus.

talus Achillis – Achilo kulnas, t.y. silpna, pažeidžiama vieta.

tandem aliquando – pagaliau kada nors.

tantaene animis caelestibus irae? – [Ver[Vergilius]augi toks didelis dievų pyktis?

tantum quantum – tiek, kiek.

te hominem esse memento – atsimink, kad esi žmogus.

tempora mutantur et nos mutamur in ilis – laikai keičiaisi, ir meskartu keičiamės.

tempori parcendum – laiką reikia taupyti.

tempus vulnera sanat – laikas gydo žaizdas.

terra incognita -pažod.nežinoma žemė; neištirta sritis; nesuprantamas dalykas.

tertius gaudens – trečias diaugiasi, t.y. du pešasi, trečias laimi.

timeo Danaos et dona ferentes – [Ver[Vergilius]au danajų [gra[graikų]t ir dovanas nešančių [įs[įspėjimas dėl galimos klastos]>

tot homines, tot sententiae – tiek žmonių, tiek ir nuomonių.

trahit sua quemque voluptas – [Ver[Vergilijus]kvieną traukia savas pomėgis.

trahimur omnes laudis studio – [Cic[Ciceronas]i mes trokštame šlovės.

tuas litteras exspecto – [Cic[Ciceronas]kiu tavo laiško.

ubi fumus, ibi ignis – kur dūmai, ten ir ugnis.

ubi lex, ibi poena

– kur įstatymas, ten ir bausmė

ulcus tangere – [Ter[Terentius]iesti skaudamą vietą.

ultima ratio – paskutinis argumentas; paskutinė priemonė.

ultimum refugium – paskutinis prieglobstis.

ultra posse nemo obligatur – niekas neįpareigojamas daryti tai, ko negalima.

una voce – [Cic[Ciceronas]nbalsiai; vienu balsu.

unde venis et quo tendis? – [Hor[Horatius] kur ateini ir kur eini? [tai[taikoma ne tik atskiram asmeniui, bet ir filosofinėms bei kt. teorijoms, kurių siekimai neaiškūs, abejotini ar net kenksmingi]>

unus pro omnibus, omnes pro uno – vienas už visus, visi už vieną.

usus eest tyrannus – [Hor[Horacijus]rotys yra despotas, t.y. paprotį sunku nugalėti.

utile dulci miscere – [Hor[Horatius]dingumą sujungti su malonumu.

ut infra – kaip nurodyta toliau [kny[knygoje]>

uti, non abuti – naudotis, bet neišnaudoti.

ut sementem feceris, ita metes – [Cic[Ciceronas]p pasėsi, taip ir pjausi; ką pasėsi, tą ir pjausi.

ut supra – kaip nurodyta anksčiau [kny[knygoje]>

uxori nubere suae – [Mar[Martialis]ti savo žmonos žmona, t.y. būti savo žmonos pastumdėliu.

vade foras! – [Pla[Plautus] šalin!

vade mecum – eik su manim; informacinė knyga; žinynas; kelionių vvadovas.

vae victis! – vargas nugalėtiesiems!

vale! ; valete! – lik sveikas! ; likite sveiki!

vanitas vanitatum et omnia vanitas – tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė (Biblijos žodžiai, priskirti Saliamonui), t.y. žemiškieji dalykai yra beverčiai.

veni, vidi, vici – atėjau, pamačiau, nugalėjau [Jul[Julijus Cezaris]

verba ddocent, exempla trahunt – žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia.

vide cui fide – žiūrėk, kuo pasitiki, t.y. ne kiekvienu pasitikėk.

video lupum – matau vilką; vilką minim, vilkas čia.

video meliora proboque, deteriora sequor – kas gera, matau ir pritariu, bet pasiduodu blogiui [Ovi[Ovidijus]

vincent, qui se vincent – nugalės tas, kuris save nugalės.

vox populi, vox dei – liaudies balsas – dievo balsas, t.y. liaudies balsas – aukščiausioji valia.

Ar aviabilietus vis dar perki