Zmogaus bioritmu modelis

REFERATAS

Žmogaus bioritmų modelis

Referatą rašė:

Kristina Norvaišaitė M-3/2

Tikrino:G.Lūža

2003.12.08

Referatas

Žmogaus bioritmų modelis

Egzistuoja teorija,kad žmogaus gyvenimas yra valdomas trijų ciklinių

procesų,vadinamų bioritmais. Šie ciklai žmogaus savijautą aprašo iš trijų

pusių:fizinės,emocinės ir intelektualinės.

Bioritmai charakterizuoja mūsų būklės pakilimus ir

kritimus. Dauguma mano,kad grafiko sinusoidės „pakilimus“ atitinka geresnės

dienos. Dienos,kai grafikas kerta abscisių ašį,yra kritinės.Ne visi laiko

šią teoriją griežtai moksline,bet dauguma ja tiki. O kai kuriose valstybėse

kritinėmis dienomis,kai abscisių ašį vienu metu kerta dvi ar trys

kreivės,rizikingų profesijų žmonėms (pvz. Lėktuvų pilotams,kaskadininkams)

suteikiama išeiginė diena.

Bioritmų sudarymas nėra atsitiktinai surašytų skaičių,duomenų

suvedimas,tai labai ilgų tyrinėjimų,bandymų rezultatas,kuris sudarytas

pagal tam tikras taisykles,modelį.

Mūsų tikslas ne sukurti bioritmų modelį,bet pagal jau sukurtą,

išanalizuoti,nustatyti pagal kokias taisykles yra sudaromi,modeliuojami

žmogaus bioritmai.

Modelis – tikrovės,realybės apribojimas,siekiant tam tikrų

tikslų.Kuriant modelius, išskiriami tokie punktai,kurių yra griežtai

laikomasi:

• Apribojimai;

o Kintamieji;

o Parametrai;

• Formulės;

• Tyrimo tikslai;

• Išvados.

Būtent pagal šiuos punktus ir bandysime išanalizuoti bioritmų kūrimo

taisykles ir įpatumus.

• Apribojimai

Apribojimai – teiginiai,kurie tiksliai nusako pagal kokias taisykles bus

sudaromi bioritmai. Sudarant modelius labai svarbu parinkti gglaustus ir

aiškius apribojimus,kurie bus suprantami kiekvienam.Norint apskaičiuoti

žmogaus bioritmus,pirmiausia reikėtų nurodyti,kokių rūšių jie gali būti ir

ką kiekvienas jų reiškia.

1. Fizinis bioritmas,kurio ritmo periodiškumas – 23 dienos;

Šis bioritmas charakterizuoja žmogaus gyvybės jėgas,t.y. jo fizinę būklę.

2. Emocinis bioritmas,kurio periodo trukmė – 228 dienos;

Emocinis bioritmas charakterizuoja vidinę žmogaus būklę,jo

jaudrumą,nuotaikas.

3. Intelekto pajėgumo bioritmas,kurio ciklas – 33 dienos;

Šis bioritmas charakterizuoja protinius sugebėjimus,intelektualinę žmogaus

būklę.

Visi paminėti,nuo išorinių ir vidinių veiksnių priklausantys, bioritmai

lemia asmens organizmo būseną.

Būtina paminėti bioritmų skaičiavimo pradžios atskaitos tašką,todėl:

4. Pradiniu visų trijų bioritmų atskaitos tašku laikoma žmogaus

gimimo diena;

Be abejo, norint sudaryti bioritmus,reikia žinoti tiriamo asmens (asmenų

grupės) gimimo datą,kuri bus svarbiausia viso tyrimo metu.Manoma,kad

žmogaus atėjimo į pasaulį momentas yra labai sunkus žmogui, nes visos trys

bioritmų kreivės šią dieną kerta abscisių ašį.

Dabar nurodysime laiko tarpą,kurį užims mūsų sudaromas modelis:

5. Iteracijų intervalas – 30 dienų;

Šis apribojimas nurodo tai,kad bioritmai bus skaičiuojami trisdešimčiai

dienų,kurių pakaks mėnesio bioritmų grafikams nupiešti,be to grafikus bus

lengviau skaityti.

6. Iteracijų žingsnis – 1 diena;

Šis apribojimas nurodo,kad bus žinomos kiekvienos dienos bbioritmų reikšmės.

Žmogaus organizmas primena „amžiną variklį“.Tam tikromis dienomis asmuo

jaučiasi geriau,o kitomis blogiau,tačiau svarbiausia,jog šios būsenos vis

kartojasi.Norėdami pavaizduoti žmogaus bioritmus,turėsime rasti tokias

formules ar dėsnius,kurie galėtų atkartoti žmogaus organizmo kitimus.Jau

labai seniai buvo bandoma atskleisti žmogaus ateitį,sužinoti apie

gresiančius pavojus ar laukiančią sėkmę.Tačiau visiems

tyrimams,pastebėtiems sutapimams, reikėjo mokslinių

paaiškinimų,įrodymų,kuriuos geriausiai galėjo paaiškinti tik vienas

mokslas: matematika.Remiantis bandymais ir tyrimais,buvo pastebėta,kad

naudojantis trigonometrinėmis funkcijomis(sin,cos,tg,.),buvo galima gauti

tiksliausius rezultatus.Norėdami sužinoti bioritmų reikšmes,mes taip pat

pasinaudosime viena iš trigonometrinių funkcijų,t.y.sin,nes jos

grafikas,kuris kinta nuo (-1) iki (1) geriausiai gali pavaizduoti žmogaus

emocinės,fizinės ir intelektualinės būklės kkaitą .

7. Bioritmų skaičiavimui bus naudojama trigonometrinė funkcija:sin;

Kintamieji

Kintamieji – tai tokie parametrai,kuriems vėliau sudarysime tam tikras

formules,o jų reikšmės kis,t.t.,nebus pastovios.

Kadangi siekiame sužinoti kiekvienos dienos,apribojimuose paminėtų, trijų

bioritmų reikšmes, tai turėtume išskirti tokius tris kintamuosius:

1. FFi – Fizinė forma;

2. EBi – Emocinė būsena;

3. IPi – Intelekto pajėgumas;

Tačiau neturėtume pamiršti,kad ne tik šiuos tris kintamuosius mes turėsime

apskaičiuoti,jei norėsime sužinoti skaitmenines bioritmų reikšmes.Dar

turėsime sužinoti ir tiriamojo žmogaus nugyventų dienų skaičių,todėl

įvedame dar vieną kintamąjį:

4. NDSi – Nugyventų dienų skaičius.

Dabar detaliau paaiškinsime kintamųjų pažymėjimus.

Norėdami apskaičiuoti bioritmų reikšmes, naudosimės tam tikromis

formulėmis, o jų aprašymams praktiška naudoti raidinius pažymėjimus( šiuo

atveju:FF,EB,IP).Raidė „i“ – indekasa,kuris nusako kitimą: „i“ kinta šiuo

atveju nuo 1 iki 30,nes apribojimuose buvome nurodę,kad bioritmų reikšmes

skaičiuosime kasdien ir taip trisdešimt dienų.

Žinodami kintamuosius,kurių reikšmės bus naudojamos grafiniam bioritmų

vaizdavimui,galime išskirti parametrus,kurių pagalba ir bus apskaičiuojami

kintamieji.

Visų pirma,kaip jau buvo minėta,turėtume žinoti žmogaus,kurio bioritmus

norime apskaičiuoti, gimimo datą.Ją taip pat pažymėsime raidiniais

simboliais:

1. GD – Žmogaus gimimo data;

Norėdami sužinoti kiek dienų jau asmuo pragyveno,o šis skaičius bus svarbus

apskaičiuojant kiekvieną iš trijų bioritmų,turėtume iš šios dienos datos

atimti žmogaus gimimo datą.Todėl šios dienos datą taip pat pasižymėsime

raidėmis:

2. ŠDi – Šios dienos data;

Ir šiuo atveju indeksas – „i“ kinta nuo 1 iki 30 .

Taip pat svarbu nurodyti,kam yyra lygūs fizinės formos,emocinės būsenos ir

intelekto pajėgumo dažniai.Todėl visus tris dažnius išskirsime,kaip

parametrus ir nurodysime jų raidinius pavidalus, bei reikšmes.Kadangi visi

trys dydžiai yra konstantos,tai jų skaitines reikšmes galime iškart ir

parašyti.

1. F – Fizinės formos dažnis [pic];

Kadangi šiuo atveju yra užrašytas fizinės formos dažnis,todėl skaičius 2π

ir yra dalinamas iš 23,nes toks yra fizinės formos bioritmo ritmo

periodiškumas.Skaitmuo 2π yra sinuso peiodas,kuris nusako pilną sinuso

kitimą.Panaudoję šį skaitmenį galėsime matyti pilną kreivės grafiką.

Analogiškai nusakysime emocinės būsenos ir intelekto pajėgumo dažnius:

2. E –Emocinės būsenos dažnis [pic];

3. I – Intelekto pajėgumo dažnis [pic].

Nusakę visus parametrus,galime pereiti prie formulių sudarymo.

• Formulės

Pirmiausia reikėtų įvardintį pradinius dydžius:

0. GD = 11/7/1982

Prie pradinių dydžiū priskyrėme žmogaus,kurio norėsime bioritmų reikšmes

apskaičiuoti, gimimo datą,nes ji visą tyrimo laikotarpį bus pastovi ir jau

yra žinoma.

Dabar nurodysime,kaip apskaičiuoti tas formules,su kurių skaitinių reikšmių

pagalba bus galima pavaizduoti žmogaus bioritmus:

1. NDSi = ŠDi – GD ;

Tai formulė,kuria apskaičiuojamas asmens nugyventų dienų skaičius.

Norėdami apskaičiuoti likusias formules turėtume žinoti,kad tam tikros

dienos bioritmo sinusoidės reikšmė yra apskaičiuoto bioritmo

dažnio,padauginto iš iki šios datos pragyventų dienų

skaičiaus,sinusas,t.y.:

2. FFi =[pic];

3. EBi =[pic];

4. IPi =[pic];

Suvedę visus duomenis į kompiuterį,geriausia į „Excel“ programą,mes

galėtume sudaryti bioritmų grafiką,kuris labai vaizdžiai parodytų asmens

fizinės,emocinės ir intelekto būklės pakilimus ir kritimus.Skaičiuojant

bioritmus kompiuterio pagalba,svarbu,kad liktų pastovios ffizinės

formos,emocinės būsenos ir intelekto pajėgumo dažnių reikšmės,todėl

eilutę,kurioje yra lastelė su dažniu,reikia fiksuoti.Kopijuojant formulėje

esančios ląstelės adreso dedamoji (stulpelis arba eilutė) nesikeis,jei

prieš adreso stulpelį ar eilutę parašysite simbolį „$“.Tokiu būdu

išvengsime klaidingų rezultatų.

• Tyrimo tikslai

Svarbu ne tik apskaičiuoti bioritmų reikšmes,bet ir nustatyti kokiais

tikslais yra apskaičiuojami bioritmai.

Šio tyrimo tikslai galėtų būti::

1. Ištirti visų trijų bioritmų (fizinės formos,emocinės būsenos ir

intelekto pajėgumo) priklausomybę nuo žmogaus nugyventų dienų

skaičiaus.

2. Patyrinėti visų trijų bioritmų priklausomybę nuo žmogaus gimimo datos.

Apibendrinant kokius nors darbus, visada daromos išvados,šio atveju jos

taip pat būtinos.

• Išvados

Išvados yra sudaromos kiekvienam suformuluotam tyrimo tikslui.Išvadas

dažnai galima iliustruoti grafikais,lentelėmis,pavyzdžiais.

Išvada pirmam tyrimo tikslui:

1. Pažiūrėję į anksčiau pateiktas formules,mes pamatysime,kad

apskaičiuojant kiekvieną bioritmą yra naudojamas skaičius,kuris nurodo

žmogaus nugyventas dienas. Tiesa,bioritmų grafikas nei sumažės, nei

padidės,tačiau jis kiekvieną dieną kis. Gerai įsižiūrėję pastebėtume

tam tikrą dėsningumą,kuris kiekvienam bioritmui yra skirtingas.

Šią išvadą puikiai iliustruoja 1.,2.,3.,4. lentelės.

Išvada antram tyrimo tikslui:

2. Patyrinėję kelių skirtingų žmonių(t.y.,kad skirtūsi jų gimimo datos)

bioritmus, pastebėsime,kad visi vioritmai yra skirtingi.O tas

skirtumas atsiranda dėl to,kad kiekvieno žmogaus bioritmų skaičiavimo

pradžios atskaitos taškas yra jo gimimo data. O kaip jau buvo

minėta,ta diena yra labai bloga žmogui,nes visos trys bioritmų kreivės

susikerta ties abscisių ašimi.Vadinasi kiekvieno žmogaus atskaitos

taškas yra skirtingas,

o jis ir yra ta priežastis dėl kurios bioritmų

grafikai nėra identiški.

Šią išvadą iliustruosime 5.,6.,7.,8. lentelėmis.

———————–

1. lentelė

2. lentelė

3. lentelė

4. lentelė

6. lentelė

5. lentelė

7. lentelė

8. lentelė