Teorinė mechanika paruoštuke

Teorine mechanika

Mechanika yra mokslas nagrinėjantis kūnu judėjimą ir pusiausvyra.

Priklausomai nuo kūno būvio mechanika skirstoma i duju, skysto ir kieto

kūno mecanika. Savo ruožto kieto kūno mechanika skirstoma i standaus ir

deformuoto. Standus yra kūnas, kuris veikiamas jegu nesideformuoja.

Paprasčiausias kūnas yra materialus taškas. Tai toks kūnas kurio matmenų

galime nepaisyti, o visos jėgos lyginamos viename taške. T.M. yra

mechanikos dalis, formuojanti bendrus mechanikos dėsnius ir jais remiantis

nagrinėjami materialiu tašku, ju sistemų, bei standžių kūnu judėjimai ir

pusiausvyra. Ji skirstoma I statika, kinematika ir dinamika.

Statika

Ji nagrinėja jegu iir kūnu pusiausvyra. Pgr. Statikos sąvoka yra jėga. Tai

dviejų kūnu tarpusavio sąveikos matas. Ji yra vektorinis dydis,

apibudinamas veikimo tašku bei kryptimi. Fegos didumas matuojamas

niutonais.

Jėgos veikimo taškas gali būti tiek taškas A tiek B. jos krypti nusako 0);

AT/Aa=PT; dT/T=f*da; lnTl/T2=efd;

Tl=T2*efd

Riedėjimo trintis

Pridėjus nedidele jėga P ratas nepradės riedėte, nes ratas į pavirsiu

remiasi ne vienu tašku, o tam tikru plotu, del to normaline reakcija

nutolsta nuo centro atstumu 5, vadinamu riedėjimo trintie koeficientu. Del

to G su N sudaro pora, kuri priešinasi rato riedėjimui.Pusiausvyros atveju,

kai PP pasiekia kritine reikšme. Pkr*r=N*5; Pkr= N*5/r.Trinties jėga Ftr=Nf.

Tegul P viršijus kritini trinties jėgos dydi, kaip žinome kūnas slystu,

tačiau is paskutiniu 2 lygybių matome, kad 8/r«f ir visada ratas pirmiau

pradės riedėti nei slysti.

Jėgos projekcijos ašyse

Px=Pcosoc; Py=PcosP; Pz=Pcosy;

P=V(Px2+Py2+pz2);

Jėga P isskaidome I kkomponentus: Px, Py, Pz.

Px=i*Px; Py=j*Py; Pz=k*Pz;

P= i*Px+j*Py+k*Pz;

Šios lygybes abi puses skaliariskai padaukinkime atitinkamai is asiu ortu.

i*i=l; j*j=l; k*k=l; i*j=0;

P*I=Px; P*j=Py; P*k=Pz;

Gavome, gad jėgos projekcija asije yra lygi jėgos ir ašies orto skaliarinei

sandaugai.

Erdvines susikertančiu j egu pusiausvyros sąlygos

Panagrinėkime erdvine susikertančiu j egu sistema: Pl,P2,.Pn.Vektoriskai

sdeje visas jėgas, gausime ju atstojamąja:

IP=R. Šios ly gybes abi puses skaliariskai padauginkime atitinkamai is i,

j, k. Remdamies (1) lygybe gausime:

Rx= SP; P*I=Px;

Ry= įPy; .(2) P*j=Py; . (1)

Rz= ZPz; P*k=Pz;

Atsyojamosios dydi rasime is lygybes:

R=V(RX2+Ry2+Rz2);

O kripti is:

cosa=Rx/R; cos(3=Ry/R; cosy= Rz/R;

Jei erdvine kūnu sistema pusiausvyra, tada atstojamoji R, o kartu ir jos

projekcijos lygios nuliui. Tada is antros lygybes

gausime susikertančiu jegu sistemos pusiausvyros sąlyga:

[ŽPx=0; !Py=0; ĮPz=0;

Jėgos momento vektorius

Jėgos P padėti taško O atžvilgiu nusako padėties vektorius r. Plokštumoje

jėga kuna suka apie aasi statmena plokštumai.

Erdvėje jėga kuna gali pasukti apie bet kuria asi. Raskime jėgos P momentą

apie taska O. (jėga kuna suks apie asi OC )

Mo(P)=P*D.(a); Mo(P)=P*r*simp; OD=r*sincp; P*r*sin(p=(rxP).(b);

Vektorių r ir P vekt. Sandauga ira vektorius, kuris bus nukreiptas

asimiOC.Sulyginę (a) ir (b) lygybes gausime, gad

Mo(P)= I rxP |

Todėl si momentą galime pavaizduoti vektoriomi nukreiptu tiese AC.

Taigijegos momentą erdvėje patogu zimeti vektoriumi kuris yra statmenas

jėgos ir padėties vektoriaus plokštumai ir

nukreiptas taip. kad žiūrint is jo galo , norint r sutapatinti su P, r

reikėtų ssukti kampu mazesmiu uz 180 laisniu prieš

laikrodžio rodykles krypti.

Poros momento vektorius

Erdvėje poros momentą patogu zimeti vektoriumi kuris yra statmenas poros

plokštumai ir nukreiptas taip, gad žiūrint is jo smaigalio pora suktu prieš

laikrodžio rokles krypti. Kadangi poros momentas nukreiptas nuo taško,

kuriame jes randasi, ji galima kilnoti. Todėl jis vadinamas laisvuoju

vektoriumi.

Erdvines poru sistemos pusiausvyrų sąlygos

Panagrinėkime erdvine poru sistemakuriu momentai Ml, M2.Mn. Juos

pavaizduokime vektoriais ir kaip laisvuos

sukeikime I koordinačių pradžia O. Gavome susikertančiu vektorių sistema,

kurius atstojamąjį vektriu rasime

projektuodami visus vektorius I x, y, z ašis:

Mx=ZMix; My=ZMiy; Mz=ZMiz;

Atstojamojo vektoriaus diduma rasime is lygybes:

M=V(Mx2+My2+Mz2), o jo krypti:

cosa=Mx/M; cosP=My/M; cosy=Mz/M;

jeigu poru sistema pusiuasvyra tai atstojamosios poros momentas lygus

nuliui. Tada is (3) lygybes gausime erdvines

poru sistemos pusiausvyros sąlygas:

ZMx=0; ZMy=0; lMz=0;

Jegu momentai asiu atžvilgiu

Norint rasti jegu momentą iskaidykime i komponentus Px, Py, Pz. Kaip matome

is brėžinio Py kūno apie Y asi nesuks, o stums išilgai. Momentus apie Y asi

sudarys tik Px ir Pz komponentai. Ieškodami jėgos P momento apie Y asi

galimeieskoti momento apie C taska. Taigi raskime jėgos P mamentus apie

ašis remdamiesi Varinjono teorema. Jėgoms Px, Py, Pz ir ju atstojamajai

Mx(P)=y*Pz-z*Py; My(P)=z*Px-x*Pz; Mz(P)=x*Py-y*Px..(4)

Gavome jėgos P momentu apie visas lygtis.

Išreiškus r ir P projekcijomis gauname:

r=i*x+j*y+k*z; P=i*Px+j*Py+k*Pz;

Irode šiuos reiškinius I momentuo lygtis vietoj i ir P sudaugindami gausime

:

Mo(P)=r*P=i*(y*Pz-z*Py)+j(z*Px-x*Pz)+k(x*Py-y*Px);

Šios lygties abi puses ssakaliariskai padauginę atitinkamai is asiu ortu :

i*Mo(P)=y*Pz-z*Py; j*Mo(P)=z*Px-x*Pz; k*Mo(P)=x*Py-y*Px.(5)

Erdvines bet kaip išdėstytu jegu sistemų redukcija

Panagrinėkime erdvine bet kaip išdėstyta jegu sistema. Remdamiesi Kulono

teorema sukeikime visas jėgas i

redukavimo centrą O, pridedami poras, kuriu momentus pavaizduokime

vektoriais ir juos, kaip laisvuosius taip pat

sukeikime i redukavimo centrą. Susikertančiu jegu sistema ekvivalenti

atstojamajai, kuria surandame projektuodami

visas jėgas i X,Y,Z ašis.

Rx=zRx; Ry=zRy; Rz=zRz

Atstojamosios diduma randame is lygybes:

R=V(Rx2+Ry2+Rz2) o krypti is lygybes:

coscc=Rx/R; cosp=Ry/R; cosy=Rz/R;

Poru sistema ekvivalenti porai, kurios momentą taip pat randame visus

vektorių momentus projektuodami i x.y,z ašis:

Mx=Mxi; My=Myi; Mz=Mzi;

Momentu diduma randame is lygybes:

Mo=V(Mx2+My2+Mz2), o krypti:

cosa=Mx/M; cosP=My/M; cosy=Mz/M;

Tuo būdu bet kaip išdėstyta jegu sistema mes pakeitėme jėga ir momentu O,

kurie atitinkamai vadinami, bet kaip

išdėstytos jegu sistemos sumine jėga ir suminiu momentu. Galimi sekantys

redkcijos atvejai:

1) R^O Mo=0 – sistema ekvivalenti atstojamajai einančiai per redukavimo

centrą.

2) R=0 Mot^O – sistema ekvivalenti porai, kurius momentas Mo.

3) R^O Mo^O -sie vektoriai vienas kitam statmeni, sistema ekvivalenti

atstojamajai, perkeltai nuo redukavimo centro atstumu d=Mo/R.

4) R*0 Mo*0 -sie vektoriai vienas kitam nestatmeni. Sistema atstojamosios

neturės (tokia sistema vadinama dinaminiu sraigtu)

5) R=0 Mo=0 Sistema pusiausvyra. Tada ir Mo ir R projekcijos yra lygios

nuliui. Tokiu būdu gausime bet kaip isdestetos jegu sistemos pusiausvyros

sąlygas:

!Px=0; XPy=0; lPz=0; !Rx=0; SRy=0; IR=O;

Svorio centras

Panagrinėkime lygiagrečias jėgas Pl||P2||R pasukus šias jėgas tam tikru

kampu apie ju vveikimo taškus, tuo pačiu kampu pasisuks ir atstojamuji R .

Irodikime,kad ju veikmo taškas C nuo persisukimo kampo nepriklauso.

Psinaudokime Varinjono teorema jėgomis PI ir P2 ir ju atstojamajai R

momento centru pasirinkdami taska C. Pl*ACsinP-P2*CBsinP=0; P1*AC=P2*CB;

Is siu 2 lygybių galime nustatyti taško C padėti. Kaip matome ji

nepriklausys pasisukimo kampo. Sis taškas C vadinamas lygegreciu jegu

centru. Raskime sio centro koordinates:

Turime lygiagretes jėgas is kuriu P pavaizduojame is atstojamųjų R. Taško C

koordinatėms nustatyti pasinaudosime

Varinjono teorema.

R*Xc=SPx; -R*Yc=-XPy; R*Yc=lPy;

Kad rastumeme C koordinates visas jėgas psukime 90 laipsniu kampu.

R*Zc=z*Pz; Xc=ZPx/R; Yc=ZPy/R; Zc=lPz/R;

Betkuris kūnas sudarytas is detaliu kuriu svoriai nkreipti žemyn

Tada is lygybes galima rasti svorio centro koordinates:

Xc=IGi*X/G; Yc=ZGiy/G; Zc=lGiz/G;

Gi-atskiru detaliu svoris, o G viso kūno svoris

Taško kinematika

Kinematika, tai teorinės mechanikos dalis, nagrinėjanti geometrines kūnų

judėjimo savybes, neįvertinant kūnų masės ebi juos veikiančių jėgų. Pačioje

pradžioje nagrinėjamas paprasčiausio kūno judėjimas, tai kūno arba taško

padėties kitimas, laiko bėgyje. Linija, kurią rėžia judėdamas taškas,

vadinama trajektorija. Kinematiškai nagrinėti taško judėjimą reiškia žinoti

bet kuriuo laiko momentu kur randasi taškas, t.y. turėti funkcines

priklausomybes.

Taško judėjimo dėsnis

Taško judėjimas apibrėžiamas 3 būdais:

a) Natūraliu

b) Koordinatiniu

c) Vektoriniu

a) Tegul taškas C iš taško O juda trajektorija AB. Taško judėjimas

apirėžiamas natūraliu būdu, kai žinoma taško trajektorijos lygtis, kuri

erdvėje išreiškiama pavidalu: f ( x, y, z) = 0 (1), o plokštumoje y=y(x)

(2). Taip

pat reikia žinoti taško judėjimo trajektorijoje lygtį, t.y. taško

nueitą kelią S=S(t) (3). Lygtys ( 1) ir (3) erdvėje ir (2) ir (3)

plokštumoje išreiškia taško judėjimo dėsnį natūraliu būdu.

b) Taškui C judant trajektorija AB keičiasi jo koordinatės x, y, z. Taško

padėtis bus apibrėžta koordinatiniu ūdu, jeigu bus žinoma x=x(t), y=y(t),

z=z(t) (4). Taigi lygybės (4) ir yra taško judėjimo dėsnis, išreikštas

koordinatiniu būdu jam jodant erdvėje. Jei taškas juda plokštumoje,

judėjimui apibrėžti užtenka pirmų 2 lygčių. Jei taškas juda tiese, tai ta

tiese nukreipus X aašį, judėjimui apibrėžti užteks 1 lygties.

c) Taškui C judant trajektorija AB keičiasi jo padėties vektoriaus r

dydis ir kryptis. Taško padėtis bus apibrėžta vektoriniu būdu, jeigu bus

žinoma jo pridėties vektorius kaip laiko f-ja:

Taško greitis

Taško greičio skaičiavimas, kai judėjimas išreikštas vektoriniu būdu (

greičio vektorius ).

Per laiko tarpą At taškui iš C į C į jo padėties vektorius pasikeitė dydžiu

Ar.Vvid=Ar/At

Kadangi At teigiamas skaliarinis dydis, tai Vvid ir Ar kryptys sutaps.

Taško greitis laiko momentu t yra riba, prie kurios

artėja Vvid, kai At artėja į 00. V=lim Ar/At; V= dr/dt

At—O

Taigi V yra padėties vektoriaus išvestinė. Taškui Cl artėjant prie C riboje

styga CC1 sutampa su liestine kreivei taške C. Taigi greičio vektorius

nukreiptas liestine.

a)Kai išreikšta natūraliu būdu. Taškui Cl artėjant prie C, styga CC1

skiriasi nuo lanko uCCl iir rioje jos sutampa. Taigi riboje |dr|=ds (6). Tuo

būdu pasinaudoję (6) formule ir paėmę greičio modulį galime parašyti: V=

ds/dt (7). Taigi greičio didumas lygus kelio išvestinei ir jis nukreiptas

liestinės kryptimi.

b)Koordinatiniu būdu. Padėties vektorių r išreikškime per koordinates:

r=ix+jy+kz. Pasinaudoję (6) f-le raskime padėties vektoriaus r išvestinę,

t.y. greičio vektorių. v=ix’+jy’+kz’. Greičio vektorių išreikškime

projekcijomis: v=ivx+jvy+kvz. Sulyginsime paskutiniąsias 2 lygybes ir

gausime: v,=x vy=y’, vz=z’ (8). Skaičių didumą rasime iš

lygybės: v = ‘Vvx2+vy2+vz2 , o kryptį cosa=vx/v, cosP=vy/v, cosy=vz/v, kur

kampai a, P, y – tarp greičio vektoriaus ir ašių.

Taško pagreitis

a)Pagreičio vektorius ( pagreičio skaičiavimas, kai judėjimas – išreikštas

vektoriniu būdu ).

Tegu taškas C juda trajektorija AB. Padėtyje C jo greitis v. Per laiko

tarpą At pereis į padėtį C1, jo greitis vi. Perkelkime vi į tašką C1 ir

išskaidykime į pradinį greitį v ir greičio prieaugį Av. Vidutinis pagreitis

avjd=Av/At, kadangi At – teigiamas skaliarinis dydis, tai avid, kai At

artėja į 0. V=lim Av/At a = dv/dt = r" (9)

Pagreičio vektorius yra greičio vektoriaus išvestinė ara padėties

vektoriaus antroji išvesitiė.

b) Koordinatinis būdas. Išreikškime greičio vektorių projekcijomis

v=ivx+jvy+kvz.. Pasinaudoję (9) f-le raskime

pagreičio vektoriaus išvestinę t.y. pagreitį: a= ivx’+jvy’+kvz Pagreičio

vektorių išreikškime projekcijomis:

a=iax+jay+kaz. Sulyginę 2 paskutiniąsias lygybes galime parašyti, kad

ax=vx’=x", ay=vy’=y", az=vz’=z". Pagreičio

didumą rasime iš lygybės: a=A/ax2+ay2+az2, o kryptį cosa=ax/a, cosp= ay/a,

cosy= az/a, kur kkampai a, P, y – tarp

pagreičio vektoriaus ir ašių.

c)Normalinis ir tangentinis pagreičiai(naturalus būdas).

Pagreitį galima skaidyti ne tik į dekardo koordinačių ašis x, y, z, bet ir

į natūralias ašis: tangentinę, normalią ir binormalią. Tangentinė – sutampa

su liestine kreivei duotajam taškui. Normalė eina link kreivės kreivumo

centro. Binormalė – joms abiems statmena. Natūralios ašys – statmenos viena

kitai, todėl jų ašių ortus jungia lygybė f=t x n. Taško judėjimo kreivės

kreivumo spindulys lygus 8, jo kreivumo centras O yra normalėje. Natūralios

ašys juda kartu su tašku ir kiekvienai padėčiai braižomos iš naujo.

Kreivumo spindulys visą laiką kinta taškui judant, bet kreivumo centras

išlieka normalėje. Išskaidykime pagreitį į natūralines ašis: a=ta,+nan+fnf.

Taškui judant pagreitis visą laiką išlieka tangentės ir normalės

plokštumoje. Todėl jo projekcija įbinormalę visada lygi 0. Tuo būdu:

a=ta,+nan. at -tangentinis pagreitis: at=dv/dt (11).

Tangentinis pagreitis charakterizuoja greičio didumo kitimą ir nukreiptas

liestine kaip ir greitis, o jei judesys letejantis – priešingai.

a„=v7p. Jis charakterizuoja greičio vektoriaus kitimą. Visada teigiamas ir

nukreiptas į kreivumo centrą. Pagretis skaičiuojamas: :

Atskiri taško judėjimo atvejai:

1. Taškas juda tiese pastoviu greičiu: a=at=an=0.

2. Taškas juda tiese kintamu greičiu: a=at ^=0.

3. Taškas juda kreive pastoviu greičiu: a =a„ at=0.

4. Taškas juda kreive kintamu greičiu: a=Vat2+a„2.

Tolygus ir tolygiai kintamas taško judėjimas

tolygus judėjimas, kai taško greitis yra pastovus. Jeigu pastovi ir greičio

kryptis-judėjimas tolygus ttieseeigis. Tolygaus judėjimo lygtis: S = So+ Vt;

V=const. Jeigu pastovus tangentinis pagreitis-judėjimas tolygiai kintamas:

S = So + Vt + (at2) / 2; a, = const.

Kūno slinkimas

Kūnui sukant visi jo taškai turi vienodus greičius ir pagreičius ir brezia

vienodas trajektorijas. Todėl sukančio kūno uždaviniu sprendimas suvedamas

i vienojo taško judėjimo nagrinėjimą. T.y. taikomos taško judėjimo

formulas.

Kūno sukimasis

Kūno sukimasis, tai toks judėjimas, kai per kuna išvestos tam tikros tieses

tašku greičiai lygus nuliui. Ji vadinama sukimosi asimi. Kiti taškai brezia

apskrytimus, kuriu plokštumos statmenos šiai ašiai. Besisukančio kūno

padėtis bus apibrėžta, jei bus žinomas kampas kaip laiko funkcija. Kūno

sukimosi dėsnis: (p = (p (t)

Kampinis greitis ir pagreitis t

Tai pagrindines besisukančio kūno charakteristikos. Kampinis greitis

charakterizuoja kampo kitimą laike: wvjd = Acp

/At (rad/s). Kampinis greitis laiko momentu t yra riba, prie kurios artėja

wvilj, kai At—»0

wvuj = lim^t^o A(p / At. Kampinis pagreitis charakterizuoja kampinio

greičio kitimą laike:

Evld = Aw / At (rad/s2). Kampinis pagreitis laiko momentu t yra riba prie

kurios artėja Evjd, kai At-H): E = limA,_>0

Brėžinyje per kuna isveskime 3-ia plokstoma Z a nutolusia nuo 2-os

plokštumos. P = cp + a paieškokime šios lygybes

nariu 1-os ir 2-os išvestiniu. P’= cp’, nes a’= O , kadangi Za = const. P“=

(p“.

Kampu I-a ir 2-a išvestines reiškia atitinkamai kampini pagreiti ir kampini

pagreiti, kuriais ssukasi 2-oje ir 3-oje

plokštumoje esantys taškai. Kadangi lygybes yra vienodos, galime sakyti,

kad visi kūno taškai sukasi tais pačiais

kampiniais greičiais ir pagreičiais. Juos galime pavaizduoti vektoriais,

kurie bus nukreipti asimi, kuria kūnas sukasi. Ju

kryptys sutaps jei sukimasis greitėjantis ir bus priešingi jei sukimasis

letejantis.

Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis

Tolygiu vadinamas sukimasis, kai w = const. Tolygaus sukimosi lygtis: cp =

epo + wt. kūnui sukantis tolygiai dažnai technikoje kampinis greitis

išreiškiamas ne (rad/s), o apsisukimais per minute (n). w = (27rn) / 60 =

(7in) / 30 w (rad/s) , n (aps / min). Tolygiai kintamo sukimosi atveju E =

const. cp = (p0 + wot + (Et2) / 2 (tolygiai kintamo sukimosi lygtis)

Besisukančio kūno taškai ir pagreičiai

Tegu kūnui pasisukus kampu dcp taškas Ai nueina kelia dS = uA|A2. Taško A

greitis: V = dS /dt, žinome kad dS =

Rdcp , tada gauname V = d (Rdcp) / dt = Rdcp / dt = Rw

a, = dV / dt = d (Rw) / dt = Rdw / dt = RE

an = V2 / R = RV / R = Rw2

Gavome, kad tašku greičiai ir pagreičiai yra tiesiog proporcingi atstumui

iki tieses. Is brėžinio matome, kad R = r sinP

. įsistatė R į greičio ir tangentinio pagreičio formule gauname: V =

r sinP

w ; a, = r sinP E. Dešiniosios lygybių puses

atitinkamai reiškia r ir w bei r ir E vektorių sandaugų modulius. Taigi V

ir a, vektoriai bus lygus: V = rXw ; a, = rXw ;

w=cp’ ;E = w’;V = Rw ; a„ = Rw2 ; a, = RE

A„ = w Rw = wV = w sin 90° V ; dešinioji puse reiškia vektorių w ir V

vektorines sandaugos moduli.

Sudėtinis taško judėjimas.

Tai toks judėjimas, kai taškas judėdamas judamos sistemos atžvilgiu, kartu

su jja juda nejudamos sistemos atžvilgiu.

Taško judėjimas judamos sistemos atžvilgiu vadinamas reliatyviu, o

nejudamos sistemos atžvilgiu, jam nejudant

judamos sistemos atžvilgiu, vadinamas keliamuoju. Taško judėjimas nejudamos

sistemos atžvilgiu vadinamas

absoliučiu.

Taško, judančio judamos sistemos atžvilgiu greitis vadinamas reliatyviu.

Taško judėjimo kartu sujudama sistema

greitis nejudamos sistemos atžvilgiu jam nejudant judamos sistemos

atžvilgiu vadinamas keliamuoju. Absoliutus taško

greitis sudėtiniame j udėj ime yra lygus reliatyvaus ir keliamo greičio

vektorinei sumai: Va = Vr + Vk; aa = ar + ak + a^

(koriolio)

aa = a/1 + ar’ + akn + ak’ + a.

Visus ggreičius ir pagreičius randame naudodami taško judėjimo bei kūno

slinkimo formules: eų = 2wkx Vr; ac = 2wkVr

sinoc.

8c- O , kai 1) wk = O ; 2) Vr= O ; 3) wk || Vr.

ac krypti nustatome Vr projektuodami i plokštuma, statmena w ir sia

projekcija sukame 90 kampu w sukimosi kryptimi.

Kūno plokščiai lygiagretus (plokščias judėjimas)

Tai toks judėjimas kai visi kūno taškai juda lygiagrečiai tam tikrai

nejudamai plokštumai. Todėl kūno plokščiam judėjimui apibrėžti pakanka

apibrėžti vienojo pjūvio lygiagretaus duotai plokštumai judėjimą.

Pjūvio judėjimas bus apibrėžtas jei jeigu bus apibrėžta pjūvio atkarpos

padėtis kuri išreiškiama vieno atkarpos taško vadinamo poliumi kordinatemis

xa ir ya ir kampas cp . xa = x (t); ya = y (t); cp =cp (t); (1). Pirma

lygybe išreiškia kūno plokščio judėjimo dėsni. Kūno plokščia judėjimą

galime išskaidyti i jo slinkimą kartu su laisvai pasirinktu tašku poliumi

ir sukimąsi apie poliu.

Tegu kūnas plokščiai judėdamas pereina is 2-os i 3-ia padėti. Isskaidykime

si judėjimą i slinkimą kartu poliumi A pereinant is 1-os i 2-a padėti ir

pasisukimą apie poliu pereinant is 11 i 3 padėti. Kūno (poliaus) slinkimą

apibrėš 1-os lygybes pirmos dvi lygtys, o jo sukimąsi pirmos lygybes trečia

lygtis. Pagrindines plokščio judėjimo charakteristikos yra poliaus greitis

ir pagreitis, kurie apskaičiuojami is 1-os lygybes 1-os ir 2-os lygciu ir

kūno kampinis greitis ir pagreitis apskaičiuojami is pirmos lygybes 3-ios

lygties.

Kūno plokščioj o judėjimo tašku greičiai ir pagreičiai

a)tasku greičiu ir pagreičiu skaičiavimas poliaus metodu. Kadangi plokščia

judėjimą galima išskaidyti i slinkimą ir sukimąsi, tai i ji galime ziureti

kaip i atskira sudėtinio judėjimo atveji. Kūno tašku slinkimą kartu su

poliumi galima laikyti keliamuoju judėjimu. Kūno tašku sukimąsi apie poliu

reliatyviu.

Raskime plokščiai judančio grandies AB taško B greiti. Poliumi pasirenkame

taska A , kurio greiti Va žinome. Taigi taško greitis bus vektorine suma

keliamojo greičio t.y. poliaus greičio ir taško b greičio atžvilgiu poliaus

VBA (reliatyvus). VB = VA + VBA (2). Analogiškai taško B pagreitis aB = aA

+ aBA = aAn + aAT + aBAn + aBAT ; a^ = O

b) Tašku greičiu skaičiavimas greičiu projekcijų teoremos metodu, (tas pats

brėžinys) Pasinaudodami 2 lygybe projektuojame VA ir VB i tiese AB. Gavome,

kad VA ir VB projekcijos lygios: VA cosa = VB sinP .

c) Tašku greičiu skaičiavimas momentinio greičiu centro metodu. Kūno

plokščia judėjimą t.y. jo slinkimą ir sukimąsi mes galime pakeisti grynu

sukimusi apie tam tikra taska, vadinama momentiniu greičiu centru P. Sio

taško greitis VP = O, o kiti taškai bres apskrytimus apie si taska.

Momentinis greičiu centras randamas vedant statmenis dviems greičiams. Ju

susikirtimo taškas ir yra momentinis greičiu centras P. Kad rasti bet kurio

taško greiti reikia žinoti kūno AB kampini greiti w, kuriuo visi sio kūno

taškai suksis apie taska P. Tam reikia turėti vieno kurio nors kūno taško

greiti. Momentinis greičiu centras kiekvienam kūnui ieškomas atskirai ir

randamas tik tai kūno padėčiai kuri duota. Kūnui pasisukus i kita padėti

momentinis greičiu centras ieškomas is naujo. Uždaviniu sprendimas

1) Surandamas momentinis greičiu centras

2) Randamas kūno kampinis greitis w. Žinoma taško greiti daliname is jo

atstumo iki momentinio greičiu centro.

3) Bet kurio taško greitis randamas kampini greiti w dauginant is

atstumu nuo ieškomu tašku iki momentinio greičiu centro. v=Rw

Atskiri momentinio sreicio ir centro radimo atvejai

1) Jeigu du greičiai lygiagretus ir statmeni jai jungiančiai

tiesei, tai momentinis greičiu centras yra taska, kuriame

kertasi grandies AB linija ir tiese išvesta per greičiu viršūnes.

2) Jeigu du greičiai yra lygiagretus ir nestatmeni jai jungiančiai tiesei,

tai momentinio greičiu centro nebus wAB = O, gaunamas momentinis slinkimas

ir VA = VB .

Taško dinamika, aksiomos:

1.(Inercijos dėsnis)Jeigu materialaus taško neveikia jokia jėga, jis yra

rimtyje arba juda tiesiaeigiai tolygiai. Kūno savybė išlaikyti esamą būvį,

vadinama inertiškumu. Kūno taško judėjimas, kai jo neveikia jokia jėga,

vadinamas inerciniu judėjimu. 2.(11 Niutono dėsnis) pagreitis, kuriuo juda

kūnas yra tiesiog proporcingas jėgai ir nukreiptas jos kryptimi.

3.(Lygegretainio taisyklė) dviejų taškų veikiančių jėgų poveikį galime

pakeisti poveikiu vienos jėgos nukreiptos iš tų dviejų jėgų sudaryto

lygiagretainio įstrižainė. 4.(Akcios reakcijos dėsnis) du kūnai veikia

vienas kitą lygaus dydžio, bet priešingų krypčių jėgomis.

Taško judėjimo diferencialinės lygtys

(l)lygybę (II N.D.) išreikštine diferencialine formule mr“=P(2), a=r“. (2)

lygybė ir yra taško padidėjimo diferencialinė lygtis. Šią vektorinę lygybę

atitinka 3 skaliarinės lygybės: projektuojant (2) lygybę į dekajto

koordinačių ašis gauname mx“=Px(3)my“=Py(3)mz“=Pz<3), kur x“=ax, y“=ay,

z’^a^ (3) lygybė išreiškia taško judėjimo diferencialines lygtis dekarto

koordinačių ašyse. (2) lygybę projaktuojant į natūralias ašis gauname:

ms“=P,J, mv2/p=Pn; 0=Pb (4) kur s“=at; v2/p=an; 0=Pt. (4) lygybė išreiškia

taško judėjimo diferencialines lygtis natūraliose ašyse. 7

Pirmas ir antras dinamikos uždaviniai:

I Dinamikos uždavinys sprendžiamas, kai žinomas taško judėjimo dėsnis, o

ieškoma taškų veikianti jėga. Pvz: žinant taško masę bei jo judėjimo dėsnį

koordinačių ašyse t.y. x=x(t); y=y(t); z=z(t) paieškome x, y, z antrų

išvestinių masę, bei šias išvestines įsistačius į (3) lygybę gauname Px;

Py; Pz; P=W(Px2+Py2+Pz2).

II Dinamikos uždavinys spendžiamas, kai žinoma tašką veikianti jėga, o

ieškomas taško judėjimo dėsnis. T.y pagrindinis dinamikos uždavinys.

Sprendžiant II uždavinį žinoma kūnmasė,,bei jį veikiančios jėgos.

Suprojektavus šias jėgas pvz į dekarto koordinačių ašis ir šias projekcijas

bei masę įsistačius į (3) lygybę, suintegravus gautas lygybes (2 kartus)

gautume taško judėjimo dėsnį, prieš tai iš pradinių sąlygų apskaičiavus

konstantas. Pradinės sąlygos t.y.xO, yO, zO; bei pradinis greitis

(xo’,yo’,zo’).

D’Alambero principas Jis įrodomas pasinaudojant 2 aksioma. ma=P, P(-ma)=0,

O=-ma, (^-inercijos jėga. Inercijos jėga lygi masės ir pagreičio sandaugai,

ir nukreipta priešingai pagreičiui. P+t2+n2), 0>,=matg, n=ma„.

Taško judėjimo kiekio teorema

Taško judėjimo kiekio pokytis per tam tikrą laikotarpį yra lygus tašką

veikiančios jėgos impului per tą patį laikotarpį.

Ši teorema įrodoma pasirement diferiancialine lygtimi (II N.D.) užrašant jį

pavidalu mdv/dt=, suintegravus abi puses

gauname

mv-tnvo=

(nuo 0 iki t)Pdt – taško judėjimo dėsnis, mv- judėjimo kiekis, o

S= (O-t)Pdt yra jėgos impulses. (1)

vektorių lygybę atitinka 3 skalerinės lygybės: l)mvx-mvOx=int(O-t)Pxdt,’

2) mvy-mv0y=int(o-t)Pydt,

3)mvz-mvoz=in(0-t)Pzdt. Šią teoremą patogu naudoti sprendžiant uždavinius,

kai nagrinėjamas ryšys tarp greičio, jėgos ir laiko. Jeigu jėgos didumas ir

kryptis pastovus tai A= Pcoscps. Jeigu išreikšim projekcijom, o taško

padėtį koordinatėm, tai A=(integralas)Pxdx+Pydy+Pzdz. Trinties jėgos darbas

A=-Ftrs, svorio jėgos darbas A=±hG h-aukštis, tamprumo jėgos darbas

A=hJ2(xl2-x22), k-standumo koef. xlir x2- pradinė ir galinė deformacijos.

Iš to matome, kad darbą atlieka ne visa jjėga, o jos komponentas į liestinę.

Darbas yra teigiamas, jei kampas tarp jėgos ir liestinės smailus ir

neigiamas, jei bukas. Pajėgumas per tam tikrą laiką atlikti darbą vadinamas

galingumu N=dA/dt. Jei vietoj dA įsistatysim A=(integr)Pdt, tai gausim

N=Pdr/dt, W=Pcoscpv, kaip žinom v=Rco, taigi N=Pcos(pRco, N=Mco.