Švietimo sistema Vokietijoje (referatas)

Bendrosios žinios: Vokietija – vidurio Europos šalis, užimanti 357 092 km2 plotą ir turinti 82,438 mln. gyventojų. Valstybinė kalba – vokiečių. Vokietijos Konstitucija skelbia tikėjimo laisvę, todėl valstybinės religijos nėra. 31,5 % vokiečių priklauso Romos katalikų Bažnyčiai, 31,1 % – Evangelikų (reformatų ir liuteronų) Bažnyčiai, likę – kitoms konfesijoms (ortodoksų, Naujųjų apaštalų ir kt.).

Ugdymo tikslai: Pradinių klasių mokytojai pabrėžia socialinius ugdymo aspektus (t.y., būtinumą suformuoti įgūdžius, užtikrinančius sėkmingą veiklą tiek dirbant savarankiškai, tiek grupėje. Vidurinių mokyklų mokytojai mano, kad ššvietimo tikslas yra suteikti mokiniams tvirtą žinių pagrindą, t.y., duoti jiems gerą bendrąjį išsilavinimą. Profesinių mokyklų pedagogai teigia, kad svarbiausia yra padėti moksleiviams įgyti būtinus bendravimo įgūdžius ir tvirtą supratimą apie verslo organizavimą, moksleiviai turi išmokti kritiškai mąstyti.

Švietimo struktūra:

1. Pradinė pakopa (pradinė mokykla, 1 – 6 klasės);

2. Vidurinioji pakopa (7 – 10 klasės):

a. Realinė mokykla

b. Pagrindinė mokykla

c. Bendroji mokykla

d. Gimnazija

3. Aukštesnioji pakopa (11 – 13 gimnazijos klasės arba 2 – 3 metų specialiosios mokyklos, teikiančios ir bendrąjį išsilavinimą):

a. Gimnazija

b. Profesinė mokykla

c. Specializuotoji profesinė mokykla

d. Aukštesnioji specializuotoji mokykla

4. Aukštosios mokyklos

a. Universitetas (5 &– 6 metai iki diplomo įgijimo)

b. Universalioji aukštoji mokykla

c. Aukštoji profesinio rengimo mokykla (3-4 metai)

5. Liaudies aukštesniosios mokyklos (suaugusiųjų lavinimo centrai)

Mokymo programos: Pradinėje mokykloje sustiprintai mokoma kūno kultūros ir muzikos. Nuo penktos klasės pradedama mokyti vienos užsienio kalbos. Pagrindinėje mokykloje dėstomi integruoti mmokymo dalykai, vykdomas kompensacinis mokymas (šalinant atsilikimą, skiriamos papildomos namų darbų užduotys). Matematikos ir anglų kalbos mokoma grupėmis (atsižvelgiant į mokinių gabumus). Gimnazijose vykdomas profilinis mokymas (profilinių mokymo dalykų turinys nenurodomas, atsižvelgiama į individualius mokinių gabumus; kiekvienam padedama mokytis tiek, kiek jis gali). Profesinėse mokyklose mokymas vyksta pagal dualinę profesinio mokymo idėją – teoriniai dalykai dėstomi profesinėje mokykloje, o praktiniai – įmonėje/įstaigoje, kurioje moksleivis atlieka praktiką.

Žinių ir įgūdžių vertinimas: Vokiška vertinimo skalė yra nuo 1 (A) iki 6 (F). 1-aukščiausias pažymys, 6 – žemiausias.

Pedagogai: Mokytojus rengia universitetai. Pradinės ir realinės mokyklos mokytojų rengimas trunka 6 semestrus, o specialiųjų mokyklų bei gimnazijų – 8 semestrus. Prieš pradėdami dirbti, būsimieji pedagogai turi atlikti dvi pedagogines praktikas, kurių metu studentai supažindinami ssu mokyklos gyvenimu, mokymo procesu (I praktika), su mokymo bei darbo planais, mokymo ir mokymosi specifinėmis priemonėmis, išmoksta planuoti, vesti bei vertinti pamokas (II praktika).

Finansavimas: Švietimo finansavimui valstybė skiria dideles lėšas. Vokietijoje švietimą finansuoja žemės (>72%), bendrijos (~19%) ir federacija (<9%). Kiekviena žemė turi turi nepriklausomą finansinių organų sistemą. Žemės biudžeto lėšos naudojamos naujų pastatų (mokyklų, bibliotekų, muziejų, sporto salių ir kt.) statybai ir įrengimui, mokytojų darbo užmokesčiui. Aukštąjį mokslą finansuoja federacija. Vokietijos mokslo plėtros draugijos, žemės, privatūs fondai sskiria labdarą. Kai kurios aukštosios mokyklos turi savą pajamų šaltinį.

Pagrindinės švietimo reformos, problemos ir perspektyvos: Patys Vokietijos pedagogai labiausiai kritikuoja skirtumus tarp pagrindinių, realinių mokyklų ir gimnazijų bei siekia visų šių mokyklų sujungimo į vieną bendrąją mokyklą. Taip pat vokiečių pedagogai pageidauja daugiau pedagoginės laisvės bei geresnės universitetinių studijų kokybės (jų manymu, reikėtų sumažinti pedagoginių ir padidinti dalykinių disciplinų skaičių).

Literatūra

1. Jucevičienė P. ir kt. (1997) Lyginamoji edukologija. Kaunas: Technologija.

2. http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Bildungssystem (žiūrėta 2006 11 23)

3. http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland (žiūrėta 2006 11 23)