nelegali migracija lietuvoje

ĮVADAS

Po 1990 metų įvykusi ekonominė transformacija labai stipriai paveikė tarptautinės emigracijos procesą. Pasikeitė mastas, migracijos kryptys, ryšiai. Suaktyvėjo ne tik emigracija, bet ir ženkliai padaugėjo asmenų, atvykstančių į Lietuvą iš kitų šalių. Padaugėjo atvykėlių jau ne iš Rusijos, bet iš kitų regionų –Azijos, Afrikos. Atsirado vis daugiau nelegalių migrantų, ieškančių prieglobsčio(ir gaunančio pabėgėlio statusą) iš valstybių, kur vyksta karas bei vykdomi persekiojimai.

Nelegalių migrantų skaičius itin padidėjo nuo 1995 metų, o 1996 metais buvo pats didžiausias. Didelis nnelegalių migrantų protrūkis būtent ir paskatino kurti centrus, kuriuose būtų apgyvendinti svetimšaliai. 1997 metais sausio mėnesį Švenčionių rajone, Pabradėje, buvo įkurtas Užsieniečių registracijos centras. Tais pačiais metais kovo 3 dieną, norint įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją, laikinai apgyvendinti prieglobstį gavusius užsieniečius bei užsieniečius, kol nagrinėjami jų prašymai suteikti pabėgėlio statusą, Jonavos rajone, Rukloje, buvo įkurtas Pabėgėlių priėmimo centras.

I.Užsieniečių registracijos centras

Užsieniečių registracijos centras (URC) Pabradėje buvo įkurtas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 metų rugsėjo 30 dienos nutarimą. Pagal ššį nutarimą Pabradėje apgyvendinami tie užsieniečiai, kurie neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką ir neteisėtai yra joje, iki „įstatymo nustatyta tvarka jie bus išsiųsti iš Lietuvos Respublikos“. Tuomet Lietuvos Vyriausybė numatė, jog šiam tikslui iš Vyriausybės rezervo fondo Pasienio policijos departamentui pprie Vidaus Reikalų ministerijos turi būti skirta 540 tūkstančių litų neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką apgyvendinimo ir išlaikymo išlaidoms padengti.

Savo veiklą Užsieniečių registravimo centras pradėjo 1997 metų sausio 1 dieną, būdamas tiesiogiai pavaldus Vidaus Reikalų ministerijai. Iki tol Užsieniečių registravimo centro teritorijoje buvo įsikūręs Pasienio policijos departamento prie Vidaus Reikalų Ministerijos Greitojo reagavimo būrys. Nuo 2000 metų sausio 1-osios Užsieniečių registravimo centras iš Policijos departamento pavaldumo perduotas tuometinei pasienio policijai(šiuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

Dabar tai vienintelis Lietuvoje centras, skirtas laikinai apgyvendinti neteisėtai esančius ir neteisėtai atvykusius į Lietuvą užsieniečius.

Migracijos departamento sprendimu Užsieniečių registracijos centre taip pat apgyvendinami užsieniečiai, prašantys suteikti pabėgėlio statusą Lietuvoje.

Užsieniečių registracijos centras organizuoja ir užsieniečių, gavusių laikiną teritorinį prieglobstį Lietuvoje, pperdavimo Pabėgėlių priėmimo centrui Rukloje. Tarp Užsieniečių registravimo centro uždavinių taip pat yra ir savanoriško užsieniečių grįžimo į kilmės šalis organizavimas bei užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos.

Maksimalus apgyvendintų Užsieniečių registracijos centre skaičius buvo 1997 metais rugpjūčio 19-21 dienomis – 962 užsieniečiai. 2002 metais sausio mėnesį URC gyveno 91 užsienietis. Nuo 1997 sausio 1 d. iki 2002 sausio 1 d. Užsieniečių registracijos centre laikinai buvo apgyvendinti 3585 užsieniečiai. Daugiausiai tarp jų buvo Afganistano (555), Rusijos (429), Pakistano (392), Bangladešo (338), IIndijos (333), Šri Lankos (294) ir Kinijos (248) piliečių.

II. Pabėgėlių priėmimo centras

Pabėgėlių priėmimo centras yra socialines paslaugas teikianti biudžetinė, viešųjų paslaugų įstaiga, kurios steigėja yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ji yra skirta organizuoti ir įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją, laikinai apgyvendinti prieglobstį gavusius užsieniečius bei užsieniečius, kol nagrinėjami jų prašymai suteikti pabėgėlio statusą iš esmės bendra tvarka.

Pirmieji užsieniečiai buvo apgyvendinti centre 1997 m. kovo 3 d. Oficialiai centras buvo atidarytas 1998 metais gegužės 14 dieną. Finansinė parama centrui įkurti buvo gauta iš Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos atstovybių Baltijos ir Skandinavijos šalyse, o taip pat Švedijos, Danijos, Norvegijos ir Suomijos vyriausybių.

Šiuo metu yra glaudžiai bendradarbiaujama su Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Lenkijos, Čekijos, Latvijos, Estijos pabėgėlių ar prieglobsčio prašytojų ar pabėgėlių priėmimo, apgyvendinimo, jų socialinės integracijos tvarkos klausimais.

2002 metais kovo 29 dieną Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl pabėgėlių priėmimo centro nuostatų patvirtinimo“ buvo atnaujinti 1996 metais kovo 27 dieną patvirtinti centro nuostatai. Centrui buvo pavesta vykdyti užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, socialinę integraciją, įrengtas Integracijos skyrius.

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, LLietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Centrą steigia, reorganizuoja ir likviduoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2.1 Pabėgėlių priėmimo centro uždaviniai:

1. Organizuoti ir įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją;

2. Organizuoti priėmimą ir apgyvendinimą centre:

3. Užsieniečiams, kol iš esmės bendra tvarka nagrinėjami jų prašymai, suteikti pabėgėlio statusą;

4. Nepilnamečių vaikų, kai jų nelydi tėvai ar kiti teisėti atstovai, pateikusių prašymus suteikti pabėgėlio statusą, šio prašymo nagrinėjimo laikotarpiu;

5. Prieglobstį gavusių užsieniečių, iki jie bus iškelti į Socialinės integracijos programos vykdymo vietą arba iki Socialinės integracijos programos pabaigos, jeigu programa vykdoma centre.

2.2 Pabėgėlių priėmimo centro funkcijos:

• Organizuoja prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją:

• Teikia ministerijos įgaliotajai įstaigai pasiūlymus dėl bendradarbiavimo sutarčių su savivaldybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dėl prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos sudarymo;

• Konsultuoja ir kontroliuoja savivaldybes ir nevyriausybines organizacijas prieglobstį gavusių užsieniečių individualios socialinės integracijos įgyvendinimo klausimais;

• Teikia informaciją ir konsultacijas prieglobstį gavusiems užsieniečiams jų socialinės integracijos klausimais;

• Periodiškai teikia ministerijos įgaliotajai įstaigai informaciją apie individualios socialinės integracijos eigą, taip pat ataskaitas apie Socialinės integracijos programų įgyvendinimą;

• Bendradarbiauja su prieglobstį gavusių užsieniečių tautinėmis bendrijomis, padedančiomis išsaugoti jų kalbą, religiją, tradicijas ir kultūros paveldą.

1 LENTELĖ

Statistikos duomenys apie pabėgėlių priėmimo centre 2003 metais gyvenusių užsieniečių judėjimą (iki 2003-12-31)

Rodikliai ATVYKO IŠVYKO

Viso iišvyko Iškelti į gyvenamąją vietą pagal socialinės integracijos programą Išsiųsti MD ar teismo sprendimu į URC arba į kilmės šalį Pabėgo, buvimo vieta nežinoma

Rusija 191 244 216 11 17

Afganistanas 3 31 9 2 20

Somalis 0 1 1 0 0

Irakas 5 5 0 0 5

Šri-Lanka 0 1 1 0 0

Kinija 1 0 0 0 0

Kongo 0 1 1 0 0

Turkija 11 15 0 13 2

Iranas 3 2 0 0 2

Nigerija 1 1 1 0 0

Baltarusija 1 0 0 0 0

Gruzija 2 2 0 0 2

Jemenas 1 1 0 0 1

Estija 2 0 0 0 0

Palestina 1 0 0 0 0

Be pilietybės 6 0 0 0 0

Ukraina 1 0 0 0 0

Pakistanas 8 1 0 0 1

Indija 3 2 0 0 2

Azerbaidžanas 4 0 0 0 0

Libanas 3 0 0 0 0

IŠ VISO: 247 305 229 26 50

Šaltinis: http://www.rppc.lt

2.3 Pabėgėlių priėmimo centro finansavimas

Pabėgėlių priėmimo centras valdo, naudoja ir disponuoja jam patikėjimo teise perduotu ir įsigytu iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų bei kitų šaltinių nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu įstatymų numatyta tvarka. Centro lėšų šaltiniai yra: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos; pabėgėlių socialinės integracijos lėšos; Lietuvos Respublikos organizacijų, kitų valstybių, tarptautinių organizacijų bei privačių asmenų parama; pajamos už teikiamas paslaugas; kitos teisėtai įsigytos lėšos.

Pabėgėlių priėmimo centro finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

2.4 Pabėgėlių priėmimo centro veiklos strategija

Savo veiklą Pabėgėlių priėmimo centras vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-2005 metų programa, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2004 metų programa „Socialinių paslaugų plėtra ministerijai pavaldžiose institucijose“, bei programų įgyvendinimo priemonėmis. 2004 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatyta programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”. Programa yra daugiametė ir tęstinė. Numatomos programos įgyvendinimo rezultatas – Pabėgėlių priėmimo centras organizuos ir įgyvendins prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę

integraciją. Ministerijos skirtų asignavimų dydis priklausys nuo Pabėgėlių priėmimo centre apgyvendintų asmenų skaičiaus.

Gavusių prieglobstį užsieniečių amžiaus, šeimyninės padėties struktūra nulemia specialiųjų socialinių paslaugų teikimą užsieniečiams. Tarp užsieniečių yra daug tokių žmonių grupių: daugiavaikės šeimos, vaikai, netekę tėvų globos, vienišos motinos su vaikais ir panašiai.

Pabėgėlių priėmimo centro veiklos efektyvumą lemia abipusis bendradarbiavimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentu prie Socialinės ir darbo ministerijos, kitomis ministerijomis ir departamentais, kuris svarbus tiek politikos prieglobstį ggavusių užsieniečių priėmimo ir jų socialinės integracijos klausimais formavimo. Pabėgėlių priėmimo centras tobulinamas stiprinant centro organizacinę struktūrą, tobulinant skyrių funkcijų paskirstymą, personalo darbo vertinimą bei skatinimą, organizuojant personalo mokymus. Organizacija vystoma ta linkme, kuri padeda efektyviausiai įgyvendinti centro misiją.

Prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos srities SSGG analizė

Stiprybės:

• per visus centro veiklos metus sukurta kryptingo darbo sistema, sukaupta patirties užsieniečių apgyvendinimo specialiųjų socialinių paslaugų jiems teikimo, jų integracijos į Lietuvos visuomenę klausimais;

• sukurta teisės sistema, išvystyta partnerystė, nuolat siekiama tobulinti prieglobstį gavusių užsieniečių uužimtumo organizavimą centre ir socialinės integracijos tvarką(užsieniečių mokymas, socialinė ir darbo apsauga)

Silpnybės:

• socialinės integracijos programa turi pasyvių jos įgyvendinimo priemonių(dokumentų tvarkymas, rūpinimasis pašalpų užsieniečiams išmokėjimu), reikalinga griežtesnė atskaitomybė

• nepakankamas personalo pasiruošimas darbui su padidinto rizikos asmenų grupėmis

• būtinybė patobulinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės iintegracijos tvarkos klausimais turimą teisinę bazę, labiau apibrėžti sąvokas, terminus ir procedūras

Galimybės:

• informacinių technologijų panaudojimas gali leisti geriau vykdyti užsieniečių asmens duomenų valdymą, jų judėjimo apskaitą, socialinės integracijos į visuomenę planų sudarymą, socialinės integracijos kontrolę, įvertinimą, efektyvesnį priemonių panaudojimą

• narystė Europos Sąjungoje gali pozityviai paveikti prieglobstį gavusių užsieniečių apgyvendinimo, užimtumo bendrąja prasme plėtrą, atverti galimybes racionaliai panaudoti ES struktūrinių fondų paramą

Grėsmės:

• prognozuojama, kad tarp užsieniečių, prašančio prieglobsčio bus mažai išsilavinusių, kvalifikuotų žmonių

• užsieniečių socialinės integracijos teisinės bazės sąvokų, terminų ir procedūrų neapibrėžtumas gali mažinti arba stabdyti užsieniečių priėmimo, jų socialinės integracijos sistemų vystymą.

Pagrindiniai veiksmai

1.Stiprinti prieglobstį gavusių užsieniečių motyvaciją savarankiškai integruotis į Lietuvos visuomenę

2.Skatinti aktyvias užsieniečių užimtumo organizavimo priemones

3. Tobulinti informacines technologijas, siekiant geriau vykdyti užsieniečių asmens duomenų valdymą, jų judėjimo apskaitą, socialinės integracijos pplanų sudarymo, socialinės integracijos eigos kontrolę ir įvertinimą

4. Nuolatos kelti darbuotojų kvalifikaciją, plėsti darbo vietų funkcionalumą.

IŠVADOS

2000 m. nelegalių migrantų srautas per Lietuvą, palyginti su 1999 m., ir toliau mažėjo. Nelegalios migracijos srauto mažėjimą sąlygojo valstybės sienų, ypač rytinių, apsaugos stiprinimas, profesionalių pasienio policijos pareigūnų ugdymas, taip pat atitinkamų policijos tarnybų dėmesys nusikalstamoms grupuotėms, užsiimančioms nelegalių migrantų gabenimo į Lietuvos Respubliką, jos viduje ir iš jos, į užsienio valstybes organizavimu. Taip pat buvo padaryta keletas teisės aktų pakeitimų, padėjusių eefektyviau įgyvendinti nelegalios migracijos prevencijos priemones.

Nors ir pastebimai sumažėjo į Lietuvą nelegaliai atvykstančių asmenų, tačiau visiškai išvengti šios problemos nėra įmanoma. Nelegalūs migrantai yra apgyvendinami Pabėgėlių priėmimo centre, kurio pagrindinis uždavinys yra įgyvendinti užsieniečių apgyvendinimo ir jų socialinės integracijos į Lietuvos visuomenę politiką. Prieglobstį gavę užsieniečiai pagal Prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos tvarką yra apgyvendinami įvairiuose Lietuvos miestuose. Šiuo metu, įgyvendindamas socialinės integracijos programą, Centras bendradarbiauja su 6 savivaldybėmis(Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Telšių, Elektrėnų) ir 3 nevyriausybinėmis organizacijomis.

Ateityje planuojama, kad centro veiklos prioritetinės kryptys taps: prieglobstį gavusių užsieniečių mokymas, paruošimas jų socialinei integracijai į visuomenę, o antra kryptis – lėšų skirtų socialinėms programoms prieglobsčio srityje pritraukimas ir iš Europos Sąjungos fondų.

NAUDOTA LITERATŪRA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 17 d. Nutarimas „Dėl prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymas „Dėl užsieniečio teisinės padėties“.

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. kovo 29 d. įsakymas „Dėl pabėgėlių priėmimo centro nuostatų“ patvirtinimo.

4. Užsieniečių registracijos centras: http://www.pasienis.lt/archyvas20020103_2.htm

5. Pabėgėlių priėmimo centras: www.rppc.lt

6. Tarptautinė migracija Lietuvoje www.sti.lt/monitor/turinys1.htm