Banko charakteristika

Turinys

Įvadas —————————————————————————————————– 3

Varėnos banko charakteristika ———————————————————————— 4

Dokumentų pavyzdžiai ———————————————————————————8

Išvados ————————————————————————————————— 16

Literatūros sąrašas ————————————————————————————– 17

Priedai —————————————————————————————————- 18

Įvadas

Šiais laikais vyrauja daug įmonių. Viena iš pagrindinių įmonių yra bankas. Bankas tokia įmonė, kurio produktas yra pinigai. Yra įvairių bankų – privačių, valstybinių. Pagrindinis bankas yra valstybės bankas. Kuris išleidžia ir išima iš apyvartos pinigus. Bankas savo veikloje vadovaujasi atskaitomybės prieš visuomenę ir skaidrumo principais bei padeda užtikrinti šalies skaidrumą. Turi palaikyti kainų stabilumą. O šiais laikais palaikyti valstybės skaidrumą yra sunku. Turi bbūti tvarkingi dokumentai, juk dokumentai yra pagrindinis veiklą palaikantis variklis. Visas darbas atsispindi juose. Todėl dokumentai yra rengemi pagal tam tikras taisykles, tvarką.

1 lentelė

Varėnos banko CHARAKTERISTIKA

Eil. Nr. Sudėtinės dalys Įmonės duomenys

1. Juridinis statusas Varėnos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas. Varėnos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų valstybės įstaigų. Pagal Varėnos banko įstatymą:

1 straipsnis. Varėnos bankas

1. Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Varėnos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Varėnos bankas yra sudėtinė Europos centrinių bankų sistemos dalis ir Europos ccentrinių bankų sistemos tikslų siekia bei uždavinius vykdo vadovaudamasis Europos centrinio banko gairėmis ir nurodymais. Varėnos bankas savo funkcijas atlieka ir veiklą vykdo tiek, kiek tai neprieštarauja Europos centrinio banko ir Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir Europos Sąjungos teisės aaktams, tarp jų Europos centrinio banko teisės aktams. Varėnos banko veiklos reglamentavimas suderintas su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

2. Varėnos bankas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Europos Sąjungos teisės ir šio įstatymo nustatytu mastu, tvarka ir sąlygomis.

3. Varėnos banką steigia Seimas.

Bankas

Vrėnos banko pagrindinis tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Varėnos bankas savo veikloje vadovaujasi atskaitomybės prieš visuomenę ir skaidrumo principais. Platesnis įvairios informacijos apie savo veiklą, o taip pat ir kitų finansinių bei ekonominių duomenų atskleidimas padeda užtikrinti ne tik Varėnos banko veiklos, bet ir bendrą šalies skaidrumą. Tai savo ruožtu lemia nuolat augančio šalies ekonominio ir finansinių sektorių funkcionavimo patikimumą. Varėnos bankas yra šalies centrinis bankas, kuris vienintelis išleidžia į apyvartą ir išima iš apyvartos Lietuvos RRespublikos pinigus. Pagrindinis Varėnos banko tikslas – siekti kainų stabilumo, t. y. kuo mažesnės infliacijos. Įgyvendindamas šį tikslą, Varėnos bankas vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą, valdo užsienio atsargas, atlieka kitas funkcijas.

Laikydamasis skaidrumo praktikos, kiekvienais metais Varėnos bankas skelbia metinę finansinę ataskaitą kartu su auditoriaus išvada. Taip pat viešai skelbia ir leidžia atskiru leidiniu metinę ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymų numatytas funkcijas bbei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Adresas Vytauto pr. 6, LT-01103 Varėna

Elektroninis paštas info@vb.lt

Telefonas (8 ~ 5) 256 00 29

Faksai (8 ~ 5) 256 81 24, 221 15 01

Lietuvos banko kodas 10000

Identifikavimo kodas 198502244

PVM mokėtojo kodas LT985022411

Darbo laikas Pirmadienį–ketvirtadienį 8.00 val.–17.00 val. (pietų pertrauka 12.00 val.–12.45 val.)

Penktadienį 8.00 val.–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 val.–12.45 val.)

Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos

Varėnos bankas yra stambi įmonė joje dirba daugiau kaip 250 dabuotojų. Turi septyniasdešimt tris skyrius kurie yra išsidėstę po visą Lietuvą.

Banko pavadinimas: Vrėnos bankas.

Banko buveinės adresas: Vytauto pr. 6, LT-01103 Varėna.

Banko tiksalai – siekti pelno, teikaint įstatuose nustatytas finansines paslaugas, tuo pačiu kiek leidžia banko galimybės siekti pelno, palaikyti kainų stabilumą.

Banko veiklą nustato Lietuvos Respublikos Varėnos banko įstatymas, Vrėnos banko statutai, nuostatai.

Varėnos bankui vadovauja banko valdyba, kurią sudaro pirmininkas, du pavaduotojai ir du nariai. Varėnos banko darbą organizuoja valdybos pirmininkas. Varėnos banko valdybos pirmininką penkeriems metams skiria Seimas Prezidento teikimu. Varėnos banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius devyneriems metams skiria Prezidentas Varėnos banko valdybos pirmininko teikimu.

2. Veiklos sritis Varėnos bankas yra šalies centrinis bankas, kuris vienintelis išleidžia į apyvartą ir išima iš apyvartos Lietuvos Respublikos pinigus.

Pagrindinis Varėnos banko tikslas – siekti kainų stabilumo, tt. y. kuo mažesnės infliacijos. Įgyvendindamas šį tikslą, Varėnos bankas vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą, valdo užsienio atsargas, atlieka kitas funkcijas.

3. Struktūra Einamuosius Varėnos banko reikalus tvarko vienuolika departamentų: Ekonomikos, Statistikos, Rinkos operacijų, Kredito įstaigų priežiūros, Tarptautinių ryšių, Mokėjimo sistemų, Kasos, Apskaitos, Informacinių technologijų, Ūkio, Vindikacijos.; šeši savarankiški skyriai (Vidaus audito, Juridinis, Organizacijos ir personalo, Bendrasis, Ryšių su visuomene, Rizikos valdymo) ir. Varėnos banko įstaigos Alytuje ir Jonavoje. Priedas Nr. 1

4. Personalas Varėnos banko darbuotojai pagal profesinę specializaciją,

• vadovai (valdybos pirmininkas, valdybos pirminiko pavaduotojas, valdybos nariai);

• specialistai (ekonomistai, vadybininkai, juridiniai asmenys, apskaitininkai, kreditoriai);

• kiti tarnautojai (kasininkės, operatoriai, auditoriai);

• darbininkai (tarnautojai, technikai, valytojai ir kt.)

5. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą Varėnos banke rengiami veiklos dokumentai pagal Varėnos banko statutą.

Pagal galiojančius teisės aktus rengemi, įforminami bei tvarkomi dokumentai. LAD norminiai dokumentai valstybės institucijoms, įstaigoms ir kitiems subjektams (Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. Patvirtintos 2007-03-30. Raštvedybos taisyklės patvirtintos 2007-12-28)

6. Pasirinktos įmonės dokumentų valdymo sistema Sistemos modelis yra centralizuota dokumentų valdymo sistema.

Kokybės vadybos sistema yra įmonės vadybos sistemos dalis, kuri didžiausią dėmesį skiria kokybės tikslų siekimui, suinteresuotų šalių poreikių, lūkesčių ir reikalavimų tenkinimui. Kokybės tikslai papildo įmonės tikslus, susijusius su plėtra, pelningumu, aplinkos.

7. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys Tvarkomieji: įsakymai, nutarimai, potvarkiai, sprendimai. Organizaciniai: įstatai, nuostatai, statutai, taisyklės, pareigybinės instrukcijos. Informaciniai: aktai, ppažymos, protokolai, raštai, tarnybiniai pranešimai. Personalo: darbo sutartys, asmens kortelės. Apskaitos: ataskaitos, sąskaitos – faktūros.

8. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka Elektroniniūi dokumentų tikslas užtikrinti siunčiamų elektroniniu paštu duomenų vientisumą, saugiai gauti elektroniniu paštu užšifruotus duomenis, kuriuos užšifruoti galės bet kuris asmuo, pasiėmęs viešai paskelbtą kito asmens sertifikatą, o atšifruoti galės tik antrasis, nes privačiu šifravimo raktu disponuoja tik jis vienas, siųsti elektroniniu paštu užšifruotus duomenis, kuriuos atšifruoti galės tik tas asmuo, kuriam skirta informaciją, užšifruodami ją to asmens sertifikato viešuoju raktu.

Informacijos technologijos įgalina padidinti įvairių veiklos sričių efektyvumą. Elektroninis parašas, kaip viena iš priemonių, padeda greičiau plėtoti verslą, pagreitinti finansinius atsiskaitymus, pagerinti valstybinių institucijų veiklą, operatyviai ir patogiau teikti paslaugas gyventojams ir ūkio subjektams, užtikrinti informacijos saugumą.

9. Darbuotojas (-ai), rengiantis ir tvarkantis veiklos dokumentus šioje Dokumentai tvarkomi raštinėje, juos tvarko administratorė, taip pat įvairius atsakomuosius raštus ruošia vadybininkai.

10. Dokumentų registravimo procedūros Varėnos banke registruojami gaunami dokumentai, siunčiami dokumentai,vidaus dokumentai (įsakymai, protokolai, aktai, tarnybiniai pranešimai). Preidas Nr. 2

11. Įmonės archyvas Archyvo elektroninius ryšius, telekomunikacijų galinius įrenginius, programinę, biuro įrangą, kanceliarines ir kitas priemones naudoti tik su darbu susijusiais tikslais. laikytis darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.

Varėnos banko archyvas atitinka

keliamus reikalavimus, sudaryti visi aprašai.

Suregistruoti visi dokumentai, sudėlioti eilės tvarka.

Įsakymai saugomi 10 metų, taip pat aktai, protokolai, nutarimai, prašymai. Komandiruotės nuolat saugomos.

12. Kokybiškai rengiamų ir tvarkomų veiklos dokumentų ekonominė svarba ir nauda Tikslas – pagal galiojančius teisės aktus rengti, įforminti bei tvarkyti dokumentus. Įmonei svarbu, kad būtų pagal taisykles tvarkomi dokumentai, tai užtikrina įmonės sėkmingą bei tvarkingą veiklą.

13. Kita svarbi informacija Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Varėnos bankas savo veikloje vadovaujasi atskaitomybės prieš visuomenę ir skaidrumo principais bei padeda užtikrinti šalies skaidrumą. <

14. Pasiūlymai kaip sutvarkyti ar pagerinti pasirinktos įmonės dokumentų valdymą.

VARĖNOS BANKAS

TVIRTINU

Valdybos pirmininkės

(parašas)

Jovita Urbaitė

KREDITORIŲ BYLŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO

AKTAS

2007-03-27 Nr. 2-54

Varėna

PAGRINDAS. Valdybos pirmininkės 2007 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1-25 “Dėl kreditorių bylų perdavimo”.

Jovita Urbaitė perdavė, o Linvida Urbaitė priėmė šias kreditorių bylas:

1. Dariaus Čenio bylą;

2. Antosės Pilypaitės bylą;

3. Mykolo Pilypuko bylą;

4. Tado Blyndos bylą.

Iš viso perduotos 4 (keturios) bylos.

Perdavė

Valdybos pirmininkė (parašas) Jovita Urbaitė

Priėmė

Jonavos banko skyriaus pavaduotoja (parašas) Linvida Urbaitė

VARĖNOS BANKO VALDYBOS PIRMININKĖ

ĮSAKYMAS

DĖL KOMONDIRUOTĖS Į ALYTŲ

2007 m. balandžio 2 d. K-1

Varėna

K o mm a n d i r u o j u pavaduotoją Darių Čenį 2007 m. balandžio 5 d. į Alytų, dalyvauti Lietuvos bankininkų kvalifikacijos skyriaus organizuojamame seminare.

Valdybos pirmininkė (parašas) Jovita Urbaitė

VARĖNOS BANKAS

TVIRTINU

Valdybos pirminkė

(parašas)

Jovita Urbaitė

ATRINKTŲ BYLŲ (DOKUMENTŲ) NAIKINIMO

AKTAS

2007-03-24 Nr. 4-11

Varėna

Vadovaujantis _Lietuvos RRespublikos_įstatymu Nr. 256____________________

(dokumento data, pavadinimas, Nr.)

atrinktos naikinti šios bylos (dokumentai), kurių saugojimo terminas pasibaigęs:

Eil.

Nr. Bylos antraštė (dokumento pavadinimas) Bylos indeksas (dokumento Nr.) Bylos chronologinės ribos (dokumento data) Bylų (saugojimo vienetų) skaičius Saugojimo terminas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

1 Paskolos gavėjai 1256 1996-02-25 2 10 Pasibaigęs terminas

Iš viso atrinkta naikinti______viena______ __________byla (saugojimo

(skaitmenimis ir žodžiais)

vienetai),___3, _trys _______________________________________dokumentai.

(skaitmenimis ir žodžiais)

Valdybos pirmininkė (parašas) Jovita Urbaitė

SUDERINTA

Pirmininko pavaduotojas

(parašas)

Darius Čenys

2007-03-24

VARĖNOS BANKAS

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2007-03-25 Nr. 2-10

Varėna

Posėdis vyko 2007 m. kovo 24 d.

Posėdžio pirmininkė Jovita Urbaitė.

Posėdžio sekretorė Linvida Urbaitė.

Dalyvauja. Darius Čenys, Tadas Blinda, Mykolas Pylipukas, Antosė Pilypaitė, Palangos Juzė.

Darbotvarkė:

1. Dėl banko tarnautojų, atstovavusių banką Lietuvos bankininkų kelimo klasifikacijoje skatinimo galimybių ir būdų.

1. SVARSTYTA. Tarnautojų, atstovavusių banką, Lietuvos bankininkų kelimo klasifikacijoje skatinimo galimybės ir būdai.

Darius Čenys, pirmininko pavaduotojas siūlo paskatinti tik aukštą klasifikaciją gavusius tarnautojus, atstovavusius banką Lietuvos bankininkų kelimo klasifikacijoje.

Tadas BBlinda, valdybos pirmininkės pavaduotojas, siūlo paskatinti visus, atstovavusius banką Lietuvos bankininkų kelimo klasifikacijoje, nesvarbu, kokią klasifikaciją gavo. Skatinimui pridėti prie darbo užmokesčio 30% bazinio atlyginimo premiją.

NUTARTA. Visus tarnautojus, atstovavusius banką Lietuvos bankininkų kelimo klasifikacijoje pakelti bazinį darbo užmokestį 30%.

Posėdžio pirmininkas (parašas) Jovita Urbaitė

Posėdžio sekretorė (parašas) Linvida Urbaitė

VARĖNOS BANKO

VALDYBOS PIRMININKĖ

JOVITA URBAITĖ

Lietuvos Respublikos

seimui

PRAŠYMAS

DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

2007-04-11

Prašau išleisti mane nemikamų atostogų nuo 2007 balandžio 15 d. iki 2007 balandžio 29 d. dėl pablogėjusios sveikatos. Vykstu į Druskininkų sanatoriją.

Jovita Urbaitė

VARĖNOS BANKAS

Valdybos pirmininkei

Jovitai Urbaitei

PAŽYMA

APIE PERSONALO SSKYRIUJE TVARKOMĄ DOKUMENTACIJĄ

2007-03-30 Nr. 1-01

Varėna

Patikrinę personalo skyriaus dokumentaciją išsiaiškinome, jog:

1. Dalis dokumentų parengti nesilaikant dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių.

2. Paskutiniųjų trijų mėnesių dokumentai tvarkomi nereguliariai.

Administratorė (parašas) Antosė Pilypaitė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JAOLA“

Savanorių pr. 000, LT-0111, Tel. (8~5)2133333

2007-03-28 Nr. 3333

Lietuvos Respublikos centriniam bankui

Varėnos bankui

DĖL INFORMACIJOS APIE PASKOLAS

Prašome informuoti kokias paskolas teikia Jūsų bankas. Mus domina paskolos terminas, palūkanų norma.

Direktorius Tadas Blinda

Vyr. buhalterė Inga Pipienė

VARĖNOS BANKAS

Vytauto pr. 6, LT-01103 Varėna, tel. (8 ~ 5) 256 00 29, faksas (8 ~ 5) 256 81 24, 221 15 01

PVM LT985022411

2007-03-30 Nr. 3356

UAB “JAOLOS”

direktoriui

Tadui Blindai

DĖL ATSAKYMO Į RAŠTĄ

Atsakydami į Jūsų raštą, paaiškiname, kad tokią informaciją dėl paskolų teikimo ir jų sąlygų galime Jus informuoti tik kai atvyksite į mūsų įstaigą. Tokia informacija teikiama tik mūsų įmonėje. Jus maloniai aptarnaus mūsų darbuotojai ir išaiškins visas sąlygas.

Pirmininkės pavaduotoja Linvida Urbaitė

Išvados

Varėnos bankas yra didelė nepriklausoma įmonė, kurioje vykdoma pinigų emisija. Veikia visoje Lietuvoje. Pagrindinis principas šios įmonės – skaidrumas, palaikyti kainų stabilumą. Siekia užtikrinti kokybišką darbą, siekia pateikti savo paslaugas visame pajėgume kokybiškai, maloniai. Varėnos bankas yra pagrindinis bankas Lietuvoje. Varėnos bankas vadovaujasi atskaitomybės prieš visuomeną ir skaidrumo principais. Tai savo ruožtu lemia nuolat augančios šalies ekonominio ir finansinių sektorių funkcionavimas.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

BALTRŪNIENĖ, Violeta. Dokumentų vvaldymas mokomoji knyga. Vilnius, 2004. 173 p. ISBN 9955-519-36-3

www.archyvai.lt

www.lb.lt

BALTRŪNIENĖ, Violeta. Bendrosios studijų darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Vilnius, 2005. 108 p. ISBN 9955-519-16-9