DOKUMENTŲ PARENGIMO PAKETAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Pūga‘‘

direktoriui

Kazimierui Būgai 2006-12-14 Nr. SR-15

DĖL TARPININKAVIMO

Gerb. p. Direktoriui!

Parodoje ,,Automobiliai ir jų dalys‘‘ atkreipėme dėmesį į Jūsų siūlomas orginalias japoniškų automobilių detales. Apžiūrėję stendą įsitikinome, kad Jūsų firma pristato geros kokybės produkciją.

Norėtume tapti Jūsų produkcijos platintojais Šiaulių mieste.

Jeigu Jums tai priimtina, prašome atsiųsti atsakymą iki 2006-12-23.

Pagarbiai

Direktorius Petras Petraitis

©

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,PŪGA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 2222 33333. DDvaro g. 39. LT-53280 Vilnius. Tel. (8 41) 541 541.

Faks. (8 41) 231 231. El. p. puga@omni.com

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Bohema‘‘

direktoriui

Petrui Petraičiui 2006-12-18 Nr. 3-63

Į 2006-12-14 Nr. SR-15

DĖL TARPININKAVIMO

Gerb. p. Direktoriau,

Informuojame, kad mums patiko Jūsų pasiūlymas platinti mūsų produkciją Šiauliuose.

Kviečiame atvykti į produkcijos platintojų susirinkimą, kuris įvyks Vilniuje mūsų bendrovės posėdžių salėje 2006 m. gruodžio 20 d.

Susirinkimo metu galėsime aptarti projektą.

Tikimės sėkmingo ir abiems pusėms naudingo tarpininkavimo.

Pagarbiai

Direktorius Kazimieras Būga

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. ((8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Šiaulių miesto lopšeliui-darželiui

,,Varpelis‘‘

PAŽYMA

DĖL JONO JONAIČIO ATOSTOGŲ

2006-12-19 Nr. SP-22

Jonas Jonaitis atostogavo nuo 2006-11-01 iki 2006-12-01.

Personalo vadybininkė Inga Varnaitė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. ((8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Šiaulių miesto 45 pašto skyriui

ĮGALIOJIMAS

DĖL PAŠTO SIUNTŲ ATSIĖMIMO

2006-12-18 Nr. 5-13

Įgaliojame UAB ,,Bohema“ vadybininką Audrių Giržadą (asmens kodas 37803128877) atsiimti registruotus siuntinius iš Šiaulių miesto 45 pašto skyriaus.

Direktorius Petras Petraitis

Buhalterė Lina Gužauskienė

AUTOSERVISO ,,MELGA“

DIREKTORIUS

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Bohema“

direktoriui

Petrui Petraičiui

TARNYBINIS PRANEŠIMAS

DĖL UŽSAKYMO NR. 19 NEVYKDYMO

2006-12-19

Šiauliai

Informuoju, kad pabrangus automobilių detalėms, negalime atlikti užsakymo Nr. 19.

Prašau pratęsti papildomo finansavimo klausimą.

Direktorius Antanas Švėgžda

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

,,BOHEMA“

TARYBOS NARIŲ POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2006-12-15 Nr. VP-3

Šiauliai

Posėdis įvyko 2006-12-15.

Pirmininkas Kazys Bobelis.

Sekretorė Daiva Puščiuvienė.

Dalyvauja: Antanas Abromavičius, Bronius Dainauskas, Dalia Klumpienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl naujos įrangos pirkimo.

2. Dėl pastato pirkimo ir įmonės veiklos plėtimo.

1. SVARSTYTA. Naujos įrangos pirkimas.

Pranešėjas Antanas Abromavičius siūlo įmonei įsigyti naujos įrangos.

Pranešėja Dalia Klumpienė pritaria siūlimui įsigyti naują įrangą.

NUTARTA:

1. Įpareigoti Bronių Dainauską nupirkti naują įrangą.

2. SVARSTYTA. Pastato pirkimas.

Pranešėja Dalia Klumpienė siūlo įsigyti dar vieną ppastatą ir plėsti įmonės veiklą.

Pranešėjai Antanas Abromavičius ir Bronius Dainauskas pritaria siūlimui įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

NUTARTA:

Įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Sekretorė Daiva Puščiuvienė

Išrašas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

,,BOHEMA“

TARYBOS NARIŲ POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2006-12-15 Nr. VP-3

Šiauliai

Posėdis įvyko 2006-12-15.

1. SVARSTYTA. Naujos įrangos pirkimas.

NUTARTA:

Įpareigoti Bronių Dainauską nupirkti naują įrangą.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Sekretorė Daiva Puščiuvienė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA“

TVIRTINU

Direktorius

Petras Petraitis

MAŠINOS NUSIDĖVĖJIMO

AKTAS

2006-12-15 Nr. VP-20

Šiauliai

PAGRINDAS. Direktorius 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VP-20 ,,Dėl mašinos nusidėvėjimo“.

SURAŠĖ KOMISIJA:

Pirmininkas: Kazys Bobelis, technikas.

Nariai: Lina Gužauskienė, buhalterė.

Komisija patikrino mašiną (inv. M123456) iir nustatė, kad mašina yra sugedusi, todėl mašinos suremontuoti nebegalima.

IŠVADA. Mašiną nurašyti.

PRIDEDAMA:

1. Ūkio tarnybai 1 lapas.

2. Buhalterei 1 lapas.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Buhalterė Lina Gužauskienė

PATVIRTINTA

UAB ,,BOHEMA“ direktoriaus 2006 m.

gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-5

BUHALTERIŲ PAREIGYBĖS NUOSTATAI

FUNKCIJOS

1. Laiku ir teisingai įformina visus gaunamus ir išduodamus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus.

2. Teisingai ir laiku apskaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį ir jiems skiriamus priedus.

3. Informuoja tiesioginį vadovą apie darbuotojų padarytas klaidas buhalteriniuose dokumentuose.

4. Laiku ir teisingai parengia finansines ataskaitas bendrovės direktoriui ir vyriausiajam buhalteriui.

TEISĖS

5. Naudotis darbe įmonės teikiamojo ryšio ir kitomis darbo priemonėmis.

6. Naudotis visa sukaupta įmonės informacija.

7. Pateikti pasiūlymus savo tiesioginiam vadovui dėl buhalterinės apskaitos optimizavimo.

PAREIGOS

8. Vykdyti buhalterio pareigas.

9. Nuolat kelti kvalifikaciją.

10. Laiku pateikti įmonės vadovui visą reikalingą informaciją.

11. Saugoti darbo priemones bei įmonės komercines paslaptis.

12. Laiku pateikti informaciją valstybės institucijoms.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Pūga‘‘

direktoriui

Kazimierui Būgai 2006-12-14 Nr. SR-15

DĖL TARPININKAVIMO

Gerb. p. Direktoriui!

Parodoje ,,Automobiliai ir jų dalys‘‘ atkreipėme dėmesį į Jūsų siūlomas orginalias japoniškų automobilių detales. Apžiūrėję stendą įsitikinome, kad Jūsų firma pristato geros kokybės produkciją.

Norėtume tapti Jūsų produkcijos platintojais Šiaulių mieste.

Jeigu Jums tai priimtina, prašome atsiųsti atsakymą iki 2006-12-23.

Pagarbiai

Direktorius Petras Petraitis

©

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,PŪGA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 22222 33333. Dvaro g. 39. LT-53280 Vilnius. Tel. (8 41) 541 541.

Faks. (8 41) 231 231. El. p. puga@omni.com

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Bohema‘‘

direktoriui

Petrui Petraičiui 2006-12-18 Nr. 3-63

Į 2006-12-14 Nr. SR-15

DĖL TARPININKAVIMO

Gerb. p. Direktoriau,

Informuojame, kad mums patiko Jūsų pasiūlymas platinti mūsų produkciją Šiauliuose.

Kviečiame atvykti į produkcijos platintojų susirinkimą, kuris įvyks Vilniuje mūsų bendrovės posėdžių salėje 2006 m. gruodžio 20 d.

Susirinkimo metu galėsime aptarti projektą.

Tikimės sėkmingo ir abiems pusėms naudingo tarpininkavimo.

Pagarbiai

Direktorius Kazimieras Būga

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Šiaulių miesto lopšeliui-darželiui

,,Varpelis‘‘

PAŽYMA

DĖL JONO JONAIČIO ATOSTOGŲ

2006-12-19 Nr. SP-22

Jonas Jonaitis atostogavo nuo 2006-11-01 iki 2006-12-01.

Personalo vadybininkė Inga Varnaitė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Šiaulių miesto 45 pašto skyriui

ĮGALIOJIMAS

DĖL PAŠTO SIUNTŲ ATSIĖMIMO

2006-12-18 Nr. 5-13

Įgaliojame UAB ,,Bohema“ vadybininką Audrių Giržadą (asmens kodas 37803128877) atsiimti registruotus siuntinius iš Šiaulių miesto 45 pašto skyriaus.

Direktorius Petras Petraitis

Buhalterė Lina Gužauskienė

AUTOSERVISO ,,MELGA“

DIREKTORIUS

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Bohema“

direktoriui

Petrui Petraičiui

TARNYBINIS PRANEŠIMAS

DĖL UŽSAKYMO NR. 19 NEVYKDYMO

2006-12-19

Šiauliai

Informuoju, kad pabrangus automobilių detalėms, negalime atlikti užsakymo Nr. 19.

Prašau pratęsti papildomo finansavimo klausimą.

Direktorius Antanas Švėgžda

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

,,BOHEMA“

TARYBOS NARIŲ POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2006-12-15 Nr. VP-3

Šiauliai

Posėdis įvyko 2006-12-15.

Pirmininkas Kazys Bobelis.

Sekretorė Daiva Puščiuvienė.

Dalyvauja: Antanas Abromavičius, Bronius DDainauskas, Dalia Klumpienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl naujos įrangos pirkimo.

2. Dėl pastato pirkimo ir įmonės veiklos plėtimo.

1. SVARSTYTA. Naujos įrangos pirkimas.

Pranešėjas Antanas Abromavičius siūlo įmonei įsigyti naujos įrangos.

Pranešėja Dalia Klumpienė pritaria siūlimui įsigyti naują įrangą.

NUTARTA:

1. Įpareigoti Bronių Dainauską nupirkti naują įrangą.

2. SVARSTYTA. Pastato pirkimas.

Pranešėja Dalia Klumpienė siūlo įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

Pranešėjai Antanas Abromavičius ir Bronius Dainauskas pritaria siūlimui įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

NUTARTA:

Įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Sekretorė Daiva Puščiuvienė

Išrašas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

,,BOHEMA“

TARYBOS NARIŲ POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2006-12-15 Nr. VP-3

Šiauliai

Posėdis įvyko 2006-12-15.

1. SVARSTYTA. Naujos įrangos pirkimas.

NUTARTA:

Įpareigoti Bronių Dainauską nupirkti naują įrangą.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Sekretorė Daiva Puščiuvienė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA“

TVIRTINU

Direktorius

Petras Petraitis

MAŠINOS NUSIDĖVĖJIMO

AKTAS

2006-12-15 Nr. VP-20

Šiauliai

PAGRINDAS. Direktorius 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VP-20 ,,Dėl mašinos nusidėvėjimo“.

SURAŠĖ KOMISIJA:

Pirmininkas: Kazys Bobelis, technikas.

Nariai: Lina Gužauskienė, buhalterė.

Komisija patikrino mašiną (inv. M123456) ir nustatė, kad mašina yra sugedusi, todėl mašinos suremontuoti nebegalima.

IŠVADA. Mašiną nurašyti.

PRIDEDAMA:

1. Ūkio tarnybai 1 lapas.

2. Buhalterei 1 lapas.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Buhalterė Lina Gužauskienė

PATVIRTINTA

UAB ,,BOHEMA“ direktoriaus 2006 m.

gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-5

BUHALTERIŲ PAREIGYBĖS NUOSTATAI

FUNKCIJOS

1. Laiku ir teisingai įformina visus gaunamus ir išduodamus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus.

2. Teisingai ir laiku apskaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį ir jiems skiriamus priedus.

3. Informuoja tiesioginį vadovą apie darbuotojų padarytas klaidas buhalteriniuose dokumentuose.

4. Laiku ir teisingai parengia finansines ataskaitas bendrovės direktoriui ir vyriausiajam buhalteriui.

TEISĖS

5. Naudotis darbe įmonės

teikiamojo ryšio ir kitomis darbo priemonėmis.

6. Naudotis visa sukaupta įmonės informacija.

7. Pateikti pasiūlymus savo tiesioginiam vadovui dėl buhalterinės apskaitos optimizavimo.

PAREIGOS

8. Vykdyti buhalterio pareigas.

9. Nuolat kelti kvalifikaciją.

10. Laiku pateikti įmonės vadovui visą reikalingą informaciją.

11. Saugoti darbo priemones bei įmonės komercines paslaptis.

12. Laiku pateikti informaciją valstybės institucijoms.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Pūga‘‘

direktoriui

Kazimierui Būgai 2006-12-14 Nr. SR-15

DĖL TARPININKAVIMO

Gerb. p. Direktoriui!

Parodoje ,,Automobiliai ir jų ddalys‘‘ atkreipėme dėmesį į Jūsų siūlomas orginalias japoniškų automobilių detales. Apžiūrėję stendą įsitikinome, kad Jūsų firma pristato geros kokybės produkciją.

Norėtume tapti Jūsų produkcijos platintojais Šiaulių mieste.

Jeigu Jums tai priimtina, prašome atsiųsti atsakymą iki 2006-12-23.

Pagarbiai

Direktorius Petras Petraitis

©

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,PŪGA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 2222 33333. Dvaro g. 39. LT-53280 Vilnius. Tel. (8 41) 541 541.

Faks. (8 41) 231 231. El. p. puga@omni.com

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Bohema‘‘

direktoriui

Petrui Petraičiui 2006-12-18 Nr. 3-63

Į 2006-12-14 Nr. SR-15

DĖL TARPININKAVIMO

Gerb. p. Direktoriau,

Informuojame, kad mums patiko Jūsų pasiūlymas platinti mūsų produkciją ŠŠiauliuose.

Kviečiame atvykti į produkcijos platintojų susirinkimą, kuris įvyks Vilniuje mūsų bendrovės posėdžių salėje 2006 m. gruodžio 20 d.

Susirinkimo metu galėsime aptarti projektą.

Tikimės sėkmingo ir abiems pusėms naudingo tarpininkavimo.

Pagarbiai

Direktorius Kazimieras Būga

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 111. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Šiaulių miesto lopšeliui-darželiui

,,Varpelis‘‘

PAŽYMA

DĖL JONO JONAIČIO ATOSTOGŲ

2006-12-19 Nr. SP-22

Jonas Jonaitis atostogavo nuo 2006-11-01 iki 2006-12-01.

Personalo vadybininkė Inga Varnaitė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Šiaulių miesto 45 pašto skyriui

ĮGALIOJIMAS

DĖL PAŠTO SIUNTŲ ATSIĖMIMO

2006-12-18 Nr. 5-13

Įgaliojame UAB ,,Bohema“ vadybininką Audrių Giržadą (asmens kodas 37803128877) atsiimti registruotus siuntinius iš Šiaulių miesto 45 pašto skyriaus.

Direktorius Petras Petraitis

Buhalterė Lina Gužauskienė

AUTOSERVISO ,,MELGA“

DIREKTORIUS

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Bohema“

direktoriui

Petrui Petraičiui

TARNYBINIS PRANEŠIMAS

DĖL UŽSAKYMO NR. 19 NEVYKDYMO

2006-12-19

Šiauliai

Informuoju, kad pabrangus automobilių detalėms, negalime atlikti užsakymo Nr. 19.

Prašau pratęsti papildomo finansavimo klausimą.

Direktorius Antanas Švėgžda

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

,,BOHEMA“

TARYBOS NARIŲ POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2006-12-15 Nr. VP-3

Šiauliai

Posėdis įvyko 2006-12-15.

Pirmininkas Kazys Bobelis.

Sekretorė Daiva Puščiuvienė.

Dalyvauja: Antanas AAbromavičius, Bronius Dainauskas, Dalia Klumpienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl naujos įrangos pirkimo.

2. Dėl pastato pirkimo ir įmonės veiklos plėtimo.

1. SVARSTYTA. Naujos įrangos pirkimas.

Pranešėjas Antanas Abromavičius siūlo įmonei įsigyti naujos įrangos.

Pranešėja Dalia Klumpienė pritaria siūlimui įsigyti naują įrangą.

NUTARTA:

1. Įpareigoti Bronių Dainauską nupirkti naują įrangą.

2. SVARSTYTA. Pastato pirkimas.

Pranešėja Dalia Klumpienė siūlo įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

Pranešėjai Antanas Abromavičius ir Bronius Dainauskas pritaria siūlimui įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

NUTARTA:

Įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Sekretorė Daiva Puščiuvienė

Išrašas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

,,BOHEMA“

TARYBOS NARIŲ POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2006-12-15 Nr. VP-3

Šiauliai

Posėdis įvyko 22006-12-15.

1. SVARSTYTA. Naujos įrangos pirkimas.

NUTARTA:

Įpareigoti Bronių Dainauską nupirkti naują įrangą.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Sekretorė Daiva Puščiuvienė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA“

TVIRTINU

Direktorius

Petras Petraitis

MAŠINOS NUSIDĖVĖJIMO

AKTAS

2006-12-15 Nr. VP-20

Šiauliai

PAGRINDAS. Direktorius 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VP-20 ,,Dėl mašinos nusidėvėjimo“.

SURAŠĖ KOMISIJA:

Pirmininkas: Kazys Bobelis, technikas.

Nariai: Lina Gužauskienė, buhalterė.

Komisija patikrino mašiną (inv. M123456) ir nustatė, kad mašina yra sugedusi, todėl mašinos suremontuoti nebegalima.

IŠVADA. Mašiną nurašyti.

PRIDEDAMA:

1. Ūkio tarnybai 1 lapas.

2. Buhalterei 1 lapas.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Buhalterė Lina Gužauskienė

PATVIRTINTA

UAB ,,BOHEMA“ direktoriaus 2006 m.

gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-5

BUHALTERIŲ PAREIGYBĖS NUOSTATAI

FUNKCIJOS

1. Laiku ir teisingai įformina visus gaunamus ir išduodamus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus.

2. Teisingai ir laiku apskaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį ir jiems skiriamus priedus.

3. Informuoja tiesioginį vadovą apie darbuotojų padarytas klaidas buhalteriniuose dokumentuose.

4. Laiku ir teisingai parengia finansines ataskaitas bendrovės direktoriui ir vyriausiajam buhalteriui.

TEISĖS

5. Naudotis darbe įmonės teikiamojo ryšio ir kitomis darbo priemonėmis.

6. Naudotis visa sukaupta įmonės informacija.

7. Pateikti pasiūlymus savo tiesioginiam vadovui dėl buhalterinės apskaitos optimizavimo.

PAREIGOS

8. Vykdyti buhalterio pareigas.

9. Nuolat kelti kvalifikaciją.

10. Laiku pateikti įmonės vadovui visą reikalingą informaciją.

11. Saugoti darbo priemones bei įmonės komercines paslaptis.

12. Laiku pateikti informaciją valstybės institucijoms.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Pūga‘‘

direktoriui

Kazimierui Būgai 2006-12-14 Nr. SR-15

DĖL TARPININKAVIMO

Gerb. p. Direktoriui!

Parodoje ,,Automobiliai iir jų dalys‘‘ atkreipėme dėmesį į Jūsų siūlomas orginalias japoniškų automobilių detales. Apžiūrėję stendą įsitikinome, kad Jūsų firma pristato geros kokybės produkciją.

Norėtume tapti Jūsų produkcijos platintojais Šiaulių mieste.

Jeigu Jums tai priimtina, prašome atsiųsti atsakymą iki 2006-12-23.

Pagarbiai

Direktorius Petras Petraitis

©

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,PŪGA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 2222 33333. Dvaro g. 39. LT-53280 Vilnius. Tel. (8 41) 541 541.

Faks. (8 41) 231 231. El. p. puga@omni.com

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Bohema‘‘

direktoriui

Petrui Petraičiui 2006-12-18 Nr. 3-63

Į 2006-12-14 Nr. SR-15

DĖL TARPININKAVIMO

Gerb. p. Direktoriau,

Informuojame, kad mums patiko Jūsų pasiūlymas platinti mūsų produkciją Šiauliuose.

Kviečiame atvykti į produkcijos platintojų susirinkimą, kuris įvyks Vilniuje mūsų bendrovės posėdžių salėje 2006 m. gruodžio 20 d.

Susirinkimo metu galėsime aptarti projektą.

Tikimės sėkmingo ir abiems pusėms naudingo tarpininkavimo.

Pagarbiai

Direktorius Kazimieras Būga

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Šiaulių miesto lopšeliui-darželiui

,,Varpelis‘‘

PAŽYMA

DĖL JONO JONAIČIO ATOSTOGŲ

2006-12-19 Nr. SP-22

Jonas Jonaitis atostogavo nuo 2006-11-01 iki 2006-12-01.

Personalo vadybininkė Inga Varnaitė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA‘‘

Juridinių asmenų registras. Kodas 1111 22222. Vytauto g. 11. LT-53280 Šiauliai. Tel. (8 41) 222 444.

Faks. (8 41) 333 666. El. p. bohema@gmail.com

Šiaulių miesto 45 pašto skyriui

ĮGALIOJIMAS

DĖL PAŠTO SIUNTŲ ATSIĖMIMO

2006-12-18 Nr. 5-13

Įgaliojame UAB ,,Bohema“ vadybininką Audrių Giržadą (asmens kodas 37803128877) atsiimti registruotus siuntinius iš Šiaulių miesto 445 pašto skyriaus.

Direktorius Petras Petraitis

Buhalterė Lina Gužauskienė

AUTOSERVISO ,,MELGA“

DIREKTORIUS

Uždarosios akcinės bendrovės

,,Bohema“

direktoriui

Petrui Petraičiui

TARNYBINIS PRANEŠIMAS

DĖL UŽSAKYMO NR. 19 NEVYKDYMO

2006-12-19

Šiauliai

Informuoju, kad pabrangus automobilių detalėms, negalime atlikti užsakymo Nr. 19.

Prašau pratęsti papildomo finansavimo klausimą.

Direktorius Antanas Švėgžda

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

,,BOHEMA“

TARYBOS NARIŲ POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2006-12-15 Nr. VP-3

Šiauliai

Posėdis įvyko 2006-12-15.

Pirmininkas Kazys Bobelis.

Sekretorė Daiva Puščiuvienė.

Dalyvauja: Antanas Abromavičius, Bronius Dainauskas, Dalia Klumpienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl naujos įrangos pirkimo.

2. Dėl pastato pirkimo ir įmonės veiklos plėtimo.

1. SVARSTYTA. Naujos įrangos pirkimas.

Pranešėjas Antanas Abromavičius siūlo įmonei įsigyti naujos įrangos.

Pranešėja Dalia Klumpienė pritaria siūlimui įsigyti naują įrangą.

NUTARTA:

1. Įpareigoti Bronių Dainauską nupirkti naują įrangą.

2. SVARSTYTA. Pastato pirkimas.

Pranešėja Dalia Klumpienė siūlo įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

Pranešėjai Antanas Abromavičius ir Bronius Dainauskas pritaria siūlimui įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

NUTARTA:

Įsigyti dar vieną pastatą ir plėsti įmonės veiklą.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Sekretorė Daiva Puščiuvienė

Išrašas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

,,BOHEMA“

TARYBOS NARIŲ POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2006-12-15 Nr. VP-3

Šiauliai

Posėdis įvyko 2006-12-15.

1. SVARSTYTA. Naujos įrangos pirkimas.

NUTARTA:

Įpareigoti Bronių Dainauską nupirkti naują įrangą.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Sekretorė Daiva Puščiuvienė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BOHEMA“

TVIRTINU

Direktorius

Petras Petraitis

MAŠINOS NUSIDĖVĖJIMO

AKTAS

2006-12-15 Nr. VP-20

Šiauliai

PAGRINDAS. Direktorius 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VP-20 ,,Dėl mašinos nusidėvėjimo“.

SURAŠĖ KOMISIJA:

Pirmininkas: Kazys Bobelis, technikas.

Nariai: Lina Gužauskienė, buhalterė.

Komisija patikrino mašiną (inv. M123456) ir nustatė, kad mašina yra sugedusi, todėl mašinos suremontuoti nebegalima.

IŠVADA. Mašiną nurašyti.

PRIDEDAMA:

1. Ūkio tarnybai 1 lapas.

2. Buhalterei 1 lapas.

Pirmininkas Kazys Bobelis

Buhalterė Lina Gužauskienė

PATVIRTINTA

UAB ,,BOHEMA“ direktoriaus 2006 m.

gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-5

BUHALTERIŲ PAREIGYBĖS NUOSTATAI

FUNKCIJOS

1. Laiku ir

teisingai įformina visus gaunamus ir išduodamus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus.

2. Teisingai ir laiku apskaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį ir jiems skiriamus priedus.

3. Informuoja tiesioginį vadovą apie darbuotojų padarytas klaidas buhalteriniuose dokumentuose.

4. Laiku ir teisingai parengia finansines ataskaitas bendrovės direktoriui ir vyriausiajam buhalteriui.

TEISĖS

5. Naudotis darbe įmonės teikiamojo ryšio ir kitomis darbo priemonėmis.

6. Naudotis visa sukaupta įmonės informacija.

7. Pateikti pasiūlymus savo tiesioginiam vadovui dėl buhalterinės apskaitos optimizavimo.

PAREIGOS

8. Vykdyti buhalterio pareigas.

9. Nuolat kelti kvalifikaciją.

10. Laiku pateikti įmonės vadovui visą reikalingą informaciją.

11. Saugoti darbo priemones bbei įmonės komercines paslaptis.

12. Laiku pateikti informaciją valstybės institucijoms.