Raštvedybos darbas

TURINYS

1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLĖS 3

1.2 BENDROSIOS NUOSTATOS 3

1.3 BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 3

1.4 DOKUMENTŲ REKVIZITAI 3

1.5 TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 7

1.6 ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 7

1.7 INFORMACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 8

1.8. DOKUMENTŲ PRIEDAI IR IŠRAŠAI 9

2. BLANKAI 11

2.1 RAŠTŲ BLANKAS 12

2.2 ĮSAKYMŲ BLANKAS 13

3. ASMENŲ REIKALŲ RAŠTAI 14

3.1 PRAŠYMAS PRIVATAUS ASMENS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ 15

3.2 PRAŠYMAS ĮMONĖS DARBUOTOJO DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ 16

3.3 PRAŠYMAS ĮMONĖS DARBUOTOJO DĖL MOKYMOSI ATOSTOGŲ 17

3.4 PASIAIŠKINIMAS (PAVĖLAVIMAS Į DARBĄ) 18

3.5 ĮGALIOJIMAS 19

3.6 MOTYVACINIS LAIŠKAS 20

3.7 GYVENIMO APRAŠYMAS (LIETUVIŲ KALBA) 21

3.8 CURRICULUM VITAE (ANGLŲ KALBA) 22

4. TVARKOMIEJI DOKUMENTAI 23

4.1 VEIKLOS ĮSAKYMAS 24

4.2 PERSONALO ĮSAKYMAI: ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ 25

4.3 ĮĮSAKYMAS DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ 26

4.4 ĮSAKYMAS DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO (DARBUOTOJO PRAŠYMU) 27

5. ORGANIZACINIAI DOKUMENTAI 28

5.1 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIKIS“ ĮSTATAI 29

5.2 KOMERCINĖ SUTARTIS (ORIGINALI) 30

6. INFORMACINIAI DOKUMENTAI 31

6.1 NEREGISTRUOTINŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 32

6.2 INICIATYVINIS RAŠTAS (PAKLAUSIMAS) 33

6.3 ATSAKOMASIS RAŠTAS 34

6.4 REKOMENDACIJA 35

6.5 TARNYBINIS PRANEŠIMAS 36

6.6 PROTOKOLAS 37

6.7 PROTOKOLO (IŠRAŠAS) 39

6.8 NUSIDĖVĖJUSIO INVENTORIAUS NURAŠYMO AKTAS 40

6.9 PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS 41

6.10 PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS 42

6.11 ARCHYVO PAŽYMĖJIMAS 43

6.12 DALYKINIS LAIŠKAS (ANGLŲ KALBA) 44

MOKĖJIMO PAVEDIMAS 45

DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO

TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo ffunkcijas, tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, kurie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ar laikmenos. Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai taikomi ir kitiems įstaigų dokumentams, atsižvelgiant į jų paskirtį bei kitų teisės aktų nnustatytus reikalavimus.Dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra rekomendaciniai.

Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymais. Jose vartojamos sąvokos:

Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią vietą.

Dokumento sudarytojas – kolegiali institucija, įstaiga, jos struktūrinis padalinys, įstaigos vadovas, kiti asmenys, turintys teisę sudaryti dokumentus.

Tvarkomieji dokumentai – kolegialių institucijų, įstaigų vadovų, kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčių valstybės tarnautojų leidžiami teisės aktai viešojo ar vidaus administravimo funkcijoms įgyvendinti (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.).

Organizaciniai dokumentai – tvarkomaisiais dokumentais tvirtinami kiti teisės aktai, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas (nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.).

Informaciniai dokumentai – įstaigų siunčiamieji ir vidaus dokumentai, kkuriuose pateikiama informacija ar duomenys, fiksuojami su įstaigos veikla susiję faktai, įvykiai, ryšiai su kitomis įstaigomis (raštai, pažymos, aktai, protokolai ir kt.).

II. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal ISO 216-1975(E) ir ISO (353-1975(E) standartus, popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm) ir A4 L (297 x 210 mm).

Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 220 mm.

Dokumentai spausdinami tik vienoje lapo pusėje, išskyrus šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose numatytas žymas ar nuorodas, rašomas antroje lapo pusėje.

Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruojamas antrasis ir tolesni lapai. Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių.

Dokumentai rašomi laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos.

III. DOKUMENTŲ REKVIZITAI

Dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitai yra:

1. herbas arba prekių ženklas;

2. dokumento sudarytojo pavadinimas;

3. įstaigos duomenys;

4. specialioji žyma;

5. priedo žyma;

6. dokumento gavimo registracijos žyma;

7. dokumento pavadinimas;

8. dokumento data;

9. dokumento registracijos numeris;

10. gauto dokumento nuoroda;

11. dokumento sudarymo vieta;

12. adresatas;

13. rezoliucija;

14. dokumento tvirtinimo žyma;

15. dokumento tekstas;

16. parašas;

17. dokumento suderinimo žyma;

18. vizos;

19. supažindinimo žyma;

20. rengėjo nuoroda;

21. dokumento paieškos nuoroda;

22. kopijos tikrumo žyma.

Dokumentų rekvizitų rašymo būdai yra:

a) išilginis centruotas, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusi nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių;

b) kampinis vėliavinis, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai nutolusios nuo kairiosios paraštės.

Kiekvienas dokumento rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje ar plote. Kai dokumento rekvizitai išdėstomi ne viename lape, jie turi būti išdėstyti taip, kad į atskirą lapą nebūtų perkeliamas vien parašo rekvizitas ir po juo rašomi kiti rekvizitai.

Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas (toliau – herbas) arba prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po viršutine parašte. Prekių ženklas gali būti spausdinamas lapo vviršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant paraštes. Herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami. Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbo arba prekių ženklo rekvizitu, jei šis rekvizitas išspausdintas po viršutine parašte lapo viduryje. Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo. Kai herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po viršutine parašte.

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis, gali būti didesnėmis negu kiti rekvizitai, ir išdėstomas išilginiu centruotu būdu. Dokumento sudarytojo pavadinimas turi atitikti teisės aktais įteisintą pavadinimą.

Kai dokumento sudarytojas yra priklausomybės santykiais neatsiejama įstaiga ar įstaigos struktūrinis padalinys, pavadinimas rašomas nurodant priklausomybę. Jei dokumento sudarytojas yra vieno asmens institucija, įstaigos vadovas, kitas įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis valstybės tarnautojas, rašomas pareigų pavadinimas, nurodant jų priklausomybę.

Kai dokumento (tarnybinio pranešimo, prašymo ir kt.) sudarytojas yra įstaigos tarnautojas, neturintis juridinių įgaliojimų, sudarytojo rekvizite rašomas tarnautojo pareigų pavadinimas, nurodant jų priklausomybę, o jeigu sudarytojas yra komisija, sudaryta iš kelių įstaigų atstovų, jos pavadinimas rašomas pagal teisės akte nustatytą komisijos funkciją.

Kai dokumentą sudaro kelios įstaigos ar kelių įstaigų vadovai, jų pavadinimai rašomi vienas po kitu ir atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Įstaigos duomenys rašomi po dokumento sudarytojo pavadinimu arba ddokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje. Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskirti linija.

Kai informacinio dokumento (rašto) sudarytojai yra kelios įstaigos, įstaigos duomenys rašomi po kiekvienos įstaigos pavadinimu. Įstaigos duomenis sudaro: įstaigos kodas, buveinės adresas ir kita reikalinga informacija (telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto adresas ir kt.). Specialioji žyma rašoma dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis arba dedamas spaudas, pvz.: Projektas, Išrašas, Kopija, Faksograma. Priedo žyma rašoma dokumento priedo viršutinės paraštės dešinėje pusėje. Ją sudaro: dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas, priedo eilės numeris ir žodis ,,priedas“. Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, žodis ,,priedas“ kartu su eilės numeriu rašomas iš naujos eilutės. Dokumento gavimo registracijos žyma rašoma arba dedamas spaudas dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešiniajame kampe. Žymą sudaro: dokumentą gavusios įstaigos pavadinimas (gali būti sutrumpintas), žodis ,,Gauta“, dokumento gavimo data ir registracijos numeris.

Dokumento pavadinimas rašomas: tvarkomųjų ir informacinių įstaigos vidaus dokumentų pavadinimai rašomi po dokumento sudarytojo pavadinimu. Informacinių dokumentų, kuriuose yra adresato rekvizitas, pavadinimas rašomas po šiuo rekvizitu.Organizacinių ir tvirtinamų informacinių dokumentų pavadinimas rašomas po tvirtinimo žymos rekvizitu.

Dokumento pavadinimas, išskyrus raštus, rašomas išilginiu centruotu būdu didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir atskiriamas nuo aukščiau parašytų rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto antraštė. Dokumento rūšies pavadinimas rašomas atskiroje eilutėje

Raštuose dokumento rūšies pavadinimas nerašomas. Teksto antraštė pradedama prielinksniu „DĖL“ ir rašoma didžiosiomis neparyškintomis raidėmis. Antraštė pradedama rašyti nuo kairiosios paraštės, plotas horizontalia kryptimi neribojamas. Antraštė atskiriama nuo aukščiau parašyto adresato rekvizito ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Siunčiamų dokumentų lydraščiuose antraštė nerašoma. Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu ir kartu su dokumento registracijos numeriu dėstoma išilginiu centruotu būdu. Dokumento data ir registracijos numeris nuo dokumento pavadinimo aatskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Raštuose data rašoma lapo dešinėje pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu. Jei įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje, dokumento data rašoma dešinėje lapo pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu. Data nuo aukščiau parašyto rekvizito atskiriama ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Dokumento data rašoma arabiškų skaitmenų grupėmis pagal LST EN 28601:2000 standartą arba mišriuoju būdu. Jei data rašoma skaitmenų grupėmis, pirmoji skaitmenų grupė, žyminti metus, susideda iš keturių skaitmenų, antroji ir trečioji grupės, žžyminčios mėnesį ir dieną, turi po du skaitmenis. Metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais. Jei mėnesį ar dieną reiškia vienaženkliai skaičiai, prieš juos rašomas nulis .Jei data rašoma mišriuoju būdu, rašomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ sutrumpinimas, mmėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ sutrumpinimas. Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio.

Dokumento registracijos numeris rašomas šalia dokumento datos rekvizito dešinėje pusėje tokia tvarka. Dokumento registracijos numerį sudaro simbolis Nr., registracijos žurnalo identifikavimo žymuo ir skaitmeninis dokumento registravimo eilės numeris, pvz.: Nr. 1-159. Dokumento registracijos numeris gali būti papildomas paieškos duomenimis (bylos indeksu pagal bylų nomenklatūrą), kurie rašomi skliausteliuose. Jei dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos ar kelių įstaigų vadovai, registracijos numeris susideda iš dokumento registracijos numerių, atskirtų vienas nuo kito įstrižu brūkšneliu.

Gauto dokumento nuoroda rašoma atsakomuosiuose raštuose po dokumento datos ir registracijos numerio rekvizitais. Kituose atsakomuosiuose informaciniuose dokumentuose, kuriuose yra adresato rekvizitas, gauto dokumento nuoroda rašoma lapo dešinėje pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu. Jei įstaigos duomenys rašomi apatinėje paraštėje, ggauto dokumento nuoroda rašoma lapo dešinėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu.Gauto dokumento nuorodą sudaro raidė „Į“, dokumento, į kurį atsakoma, data ir jo registracijos numeris.

Dokumento sudarymo vieta rašoma mažosiomis raidėmis po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu. Dokumento sudarymo vieta rašoma tvarkomuosiuose dokumentuose ir informaciniuose įstaigos vidaus dokumentuose. Adresatas rašomas kairėje lapo pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu. Kai įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje, adresatas rašomas lapo kairėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu. Adresatas rrašomas tokia tvarka: adresatas rašomas mažosiomis raidėmis, kampiniu vėliaviniu būdu nuo kairiosios paraštės ir atskiriamas nuo aukščiau parašyto rekvizito ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu, jei rašomi keli adresatai, jie vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalų, jei adresatų daug, surašomas adresatų sąrašas, o kiekviename siunčiamame dokumente užrašomas tik vienas konkretus adresatas. Kai dokumentas adresuojamas įstaigai, jos pavadinimas rašomas naudininko linksniu, o jei dokumentas adresuojamas įstaigos struktūriniam padaliniui, įstaigos pavadinimas rašomas kilmininko linksniu. Kai dokumentas adresuojamas konkrečiam tarnautojui, rašomas tarnautojo pilnas pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė naudininko linksniu.

Jei dokumento užduotį pavedama vykdyti keliems vykdytojams, už užduoties įvykdymą atsakingo tarnautojo pavardė rašoma pirmoji. Dokumento tvirtinimo žyma rašoma lapo dešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo tokia tvarka: dokumento tvirtinimą žymintis žodis rašomas didžiosiomis raidėmis, jei dokumentas tvirtinamas tvarkomuoju dokumentu, tvirtinimo žymą sudaro: žodis PATVIRTINTA, tvarkomojo dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento data, dokumento rūšies pavadinimas ir dokumento registracijos numeris. Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu.

Kai informacinis įstaigos vidaus dokumentas tvirtinamas įstaigos vadovo parašu, tvirtinimo žymą sudaro: žodis TVIRTINU, įstaigos vadovo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė. Teisės aktų nustatytais atvejais parašas tvirtinamas antspaudu, jis dedamas taip, kad liestų pareigų pavadinimą. Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu.

Dokumento tekstas (lentelė, grafikas ir kkt.) rašomas po dokumento datos, registracijos numerio, sudarymo vietos, raštuose – po antraštės rekvizitais. Tekstas (lentelė, grafikas ir kt.) nuo aukščiau parašytų rekvizitų atskiriamas ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Atsižvelgiant į dokumento paskirtį, jo tekstui šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatomi atitinkami reikalavimai: teksto pastraipų pirmosios eilutės spausdinamos vienodu, ne daugiau kaip 22 mm atstumu nuo kairiosios paraštės. Tekstas gali būti skirstomas skyriais, skirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais. Skyriai ir skirsniai žymimi romėniškais skaitmenimis iš eilės ir turi pavadinimus. Pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis, išilginiu centruotu būdu ir atskiriami nuo teksto ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir visame tekste numeruojami iš eilės, po skaitmens dedamas taškas ir pradedama rašyti didžiąja raide. Punkto pastraipos nenumeruojamos. Punkto papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Papunkčius sudaro punkto ir papunkčio eilės numeriai. Tarp punkto ir papunkčio ir po papunkčio skaitmenų dedami taškai. Kai papunkčius sudaro sakinio dalys, jie pradedami rašyti mažąja raide ir atskiriami vienas nuo kito kabliataškiu. Papunkčiai, kuriuos sudaro sakinys ar keli sakiniai, pradedami rašyti didžiąja raide.

Parašo rekvizitas rašomas po dokumento tekstu. Parašo rekvizitą sudaro dokumentą pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė. Rekvizito dalys rašomos vienoje eilutėje ir atskiriamos nnuo teksto ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Pareigų pavadinimas pradedamas rašyti nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė rašoma eilutės dešinėje pusėje, pasirašoma eilutės viduryje. Kai dokumentą pasirašo ne vienas tos pačios įstaigos tarnautojas, parašo rekvizitai dėstomi vienas po kito pagal einamas pareigas ir vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Kai dokumentą pasirašo kelių įstaigų vadovai, rašomi pilni jų pareigų pavadinimai, o parašo rekvizitai rašomi vienas po kito pagal dokumento sudarytojų pavadinimų dėstymo eilę ir vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Kai patvirtintoje spausdintinėje formoje įformintą dokumentą pasirašo kitas asmuo, kurio pareigų pavadinimas (vardas ir pavardė) neatitinka formoje įrašyto parašo rekvizito, po juo rašomas (gali būti ranka). Kai įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais parašas tvirtinamas antspaudu, jis dedamas taip, kad liestų pasirašiusio asmens pareigų pavadinimą.

Kai dokumentą pasirašo komisija, nurodomos pasirašančiųjų asmenų pareigos komisijoje: komisijos pirmininko vardas ir pavardė rašoma pirmoji, o jos narių vardai ir pavardės – pavardžių abėcėlės tvarka. Jei teisės aktų nustatytais atvejais dokumentą pasirašo ir dalyvaujantys (kviestieji) asmenys, jų parašai rašomi po komisijos narių parašais. Dokumentų antrųjų egzempliorių parašo rekvizite, vietoj parašo dedamas už įstaigos raštvedybą atsakingo struktūrinio padalinio antspaudas

.Dokumento suderinimo žyma įforminamos teisės aktų nustatytos dokumentų

suderinimo tarp įstaigų procedūros. Suderinimo žyma rašoma po parašo rekvizitu, organizaciniuose dokumentuose – po baigiamuoju brūkšniu. Suderinimo žymą sudaro didžiosiomis raidėmis rašomas žodis SUDERINTA, įstaigos, su kuria dokumentas suderintas, vadovo pilnas pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Rekvizito dalys pradedamos rašyti nuo kairiosios paraštės ir išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu.

Vizos rašomos po parašo rekvizitu ir gali būti išdėstytos viena šalia kitos arba viena po kitos. Vizą sudaro tarnautojo parašas, vardas ir pavardė, data, jei reikia – pareigų pavadinimas. Viza gali bbūti rašoma ranka, rekvizito dalys dėstomos kampiniu vėliaviniu būdu arba dedamas spaudas su vizuojančiojo asmens vardu ir pavarde, jei reikia – ir su pareigų pavadinimu, pasirašoma ir parašoma data.

IV. TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

Tvarkomieji dokumentai įforminami blanke. Blankas spausdinamas A4 ar A5 formato popieriaus lape ir turi šiuos rekvizitus: herbą arba prekių ženklą ir dokumento sudarytojo pavadinimą. Tvarkomųjų dokumentų sudarytojas gali būti kolegiali institucija, įstaigos vadovas, kitas teisės aktų suteiktus įgaliojimus leisti tvarkomuosius dokumentus turintis tarnautojas (toliau – įstaigos vadovas). Tvarkomųjų dokumentų įįforminamų blanke, rekvizitai yra: dokumento pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris, dokumento sudarymo vieta, tekstas, parašas.

Tvarkomieji dokumentai gali būti papildyti šiais jų rengimo ir apyvartos procedūrų įforminimo rekvizitais: specialiąja žyma, suderinimo žyma, vizomis, supažindinimo žyma, dokumento paieškos nuoroda, dokumento gavimo registracijos žžyma, rezoliucija. Tvarkomųjų dokumentų data rašoma mišriuoju būdu, turinys dėstomas tekstu, kuris gali būti skirstomas punktais, jų pastraipomis ir punktų papunkčiais. Tekstas turi būti glaustas, aiškus, logiškas. Jame negali būti faktų ir situacijų aprašymo, pastabų, atskirai nurodomų pagrindų ir priedų nuorodų. Tekste pirmą kartą minimas pavadinimas negali būti trumpinamas, išskyrus atvejus, kai pateikiama nuoroda į oficialaus paskelbimo šaltinio pavadinimą.

Sprendimo, nutarimas kurį leidžia kolegiali institucija, tekstą sudaro įvadinė ir dėstomoji dalys. Įvadinėje dalyje nurodoma, dėl ko nutarimas ar sprendimas priimamas ir paprastai pradedama žodžiais: „Vadovaudamasi (s)“, „Įgyvendindama (s)“. Įvadinės dalies gali ir nebūti, jei veiksmų tikslai neaiškinami.

Dėstomojoje dalyje sprendimo veiksmą reiškiantys žodžiai „n u t a r i a“ (nutarime), „n u s p r e n d ž ii a“ (sprendime) rašomi mažosiomis išretintomis raidėmis esamojo laiko trečiojo asmens forma, po jų dedamas dvitaškis, jei dėstomoji dalis skirstoma punktais. Įsakymo priedo tekstą sudaro įvadinė ir dėstomoji dalys.

Įvadinė dalis rašoma taip pat, kaip atitinkama nutarimų ar sprendimų dalis ir paprastai pradedama žodžiais: „Vadovaudamasis (-si)“, „Vykdydamas (-a)“, „Atsižvelgdamas (-a)“, „Siekdamas (-a)“, „Įgyvendindamas (-a)“. Įvadinės dalies gali ir nebūti, jei veiksmų tikslai neaiškinami.

Jei įsakymo dėstomoji dalis skirstoma punktais, po įvadinės dalies dedamas dvitaškis ir kiekvienas punktas pradedamas atitinkamu tvarkomąjį veiksmą reiškiančiu žžodžiu, rašomu mažosiomis išretintomis raidėmis. Potvarkio tekstas paprastai turi tik dėstomąją dalį ir rašomas kaip įsakymas. Veiksmas dažniausiai reiškiamas žodžiais „į p a r e i g o j u“, „p a v e d u“, „s k i r i u“ ir kt. Kai tvarkomuoju dokumentu tvirtinamas kitas dokumentas, tvarkomojo dokumento tekste rašomas pridedamo tvirtinamo dokumento pavadinimas.

V. ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

Organizacinių dokumentų rekvizitai yra: dokumento pavadinimas, tvirtinimo žyma, dokumento tekstas. Organizaciniai dokumentai gali būti papildomi šiais jų rengimo ir apyvartos procedūrų įforminimo rekvizitais: specialiąja žyma, suderinimo žyma, vizomis, supažindinimo žyma, dokumento paieškos nuoroda. Organizaciniai dokumentai įforminami ne blanke ir nerašomas parašo rekvizitas. Jie nėra tvarkomųjų dokumentų priedai, todėl priedo žyma nerašoma. Nuostatų, įstatų, taisyklių, kitų teisės aktų turinys dėstomas tekstu, kuris gali būti skirstomas skyriais, skirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais.. Tekste negali būti lentelių, kitų informacinio pobūdžio intarpų. Taisyklės, reglamentai, kiti organizaciniai dokumentai gali turėti priedų (dokumentų formų, lentelių, paaiškinimų ir pan.), kurie nurodomi organizacinių dokumentų tekste. Šių dokumentų teksto pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, kuris brėžiamas po tekstu, ties jo viduriu.

VI. INFORMACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

Informaciniai siunčiamieji įstaigos dokumentai, kuriuose rašomas adresatas, įforminami blanke, išskyrus šiose taisyklėse išdėstytus atvejus. Blankas spausdinamas A4 ar A5 formato popieriaus lape ir turi šiuos rekvizitus: hherbą arba prekių ženklą, dokumento sudarytojo pavadinimą, įstaigos duomenis. Rekvizitai rašomi taisyklių nustatyta tvarka. Blanke, kuriame įforminami informaciniai siunčiamieji dokumentai užsienio korespondentams, dokumento sudarytojo pavadinimas gali būti rašomas ne tik lietuvių, bet ir pasirinkta užsienio kalba, kiti rekvizitai – pasirinkta užsienio kalba. Dokumento sudarytojo pavadinimas pasirinkta užsienio kalba rašomas po pavadinimo lietuvių kalba.

Informacinių siunčiamųjų dokumentų įforminamų blanke, rekvizitai yra: adresatas, dokumento pavadinimas (raštuose – antraštė, išskyrus lydraščius), dokumento data, registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda (atsakomuosiuose dokumentuose), dokumento tekstas, parašas, rengėjo nuoroda (išskyrus atvejus, kai dokumento rengėjas yra įstaigos vadovas). Kai informacinio siunčiamojo dokumento sudarytojai yra dvi ar kelios įstaigos, dokumentas įforminamas ne blanke, o sudarytojų pavadinimai kartu su duomenimis dėstomi taisyklių nustatyta tvarka.

Informaciniai siunčiamieji dokumentai gali būti papildomi šiais jų rengimo ir apyvartos procedūrų įforminimo rekvizitais: specialiąja žyma, dokumento gavimo registracijos žyma, rezoliucija, vizomis, dokumento paieškos nuoroda.

Informaciniai įstaigos vidaus dokumentai (ataskaitos, patikrinimo pažymos, aktai, protokolai, sąrašai ir kt.) gali būti įforminami blanke arba ne blanke. Blankas spausdinamas A4 formato popieriaus lape ir turi šiuos rekvizitus: herbą arba prekių ženklą ir dokumento sudarytojo pavadinimą. Rekvizitai rašomi taisyklių nustatyta tvarka. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitai yra: dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris, dokumento sudarymo vieta, dokumento tekstas, pparašas. Šie įstaigos vidaus dokumentai gali būti papildomi šiais jų rengimo ir apyvartos procedūrų įforminimo rekvizitais: specialiąja žyma, rezoliucija, adresatu, vizomis, dokumento paieškos nuoroda, o aktai, sąrašai ir panašūs dokumentai – tvirtinimo žyma (įstaigos vadovo parašu). Protokolai gali būti papildomi tik specialiąja žyma ir dokumento paieškos nuoroda. Informacinių dokumentų turinys, atsižvelgiant į jų rūšį ir paskirtį, gali būti dėstomas tekstu, lentele, kitais būdais arba mišriai. Kai turinys dėstomas lentele, rašomi visi privalomi dokumento rekvizitai.

Protokolo turinys dėstomas tekstu, kurį sudaro įvadinė ir dėstomoji dalys: protokolo įvadinėje dalyje įrašomi posėdžio (susirinkimo) pirmininko ir protokolą rašiusio asmens vardai ir pavardės, posėdžio (susirinkimo) dalyviai, svarstomieji klausimai (darbotvarkė). Teisės aktų nustatytais atvejais nurodomas kvorumo buvimas. Protokolo įvadinėje dalyje taip pat surašomi kviestųjų asmenų vardai ir pavardės, kartu nurodant jų atstovaujamą įstaigą ir pareigas. Jei kviestųjų asmenų yra daug, surašomas atskiras sąrašas kaip protokolo priedas. Protokolo dėstomojoje dalyje kiekvienas darbotvarkės klausimas pažymimas numeriu ir pradedamas didžiosiomis raidėmis rašomu žodžiu SVARSTYTA. Po žodžio SVARSTYTA įrašomas svarstomas darbotvarkės klausimas, pranešėjo vardas ir pavardė, trumpas pranešimo turinys, jei pranešimas pridedamas prie protokolo kaip atskiras dokumentas, protokole tai nurodoma, pvz.: (pranešimas pridedamas). Taip pat įrašomi kitų kalbėjusiųjų asmenų vardai ir pavardės, trumpas jų kalbų turinys, arba jei kalbos tekstas

pridedamas, protokole tai nurodoma.

Po klausimo svarstymo dalies didžiosiomis raidėmis rašomas žodis NUTARTA (NUSPRĘSTA) ir priimtas nutarimas (sprendimas) konkrečiu darbotvarkės klausimu. Jei svarstomu klausimu balsuojama, nurodomi balsavimo rezultatai, o jei nutarimas (sprendimas) susideda iš dviejų ar daugiau punktų, po žodžio NUTARTA (NUSPRĘSTA) dedamas dvitaškis ir tekstas dėstomas punktais. Protokolą pasirašo posėdžio (susirinkimo) pirmininkas ir protokolą rašęs asmuo, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Akto tekstas paprastai susideda iš įvadinės ir dėstomosios dalių ir išvadų. Akto teksto įvadinėje dalyje nurodomas akto surašymo pagrindas, jjį surašę asmenys. Jei aktą rašo komisija, nurodomas jos sudarymo pagrindas, surašomi komisijos pirmininko ir komisijos narių vardai ir pavardės. Akto teksto dėstomoji dalis gali būti skirstoma punktais. Išvadų dalyje apibendrinami faktai ir gali būti pateikiami siūlymai. Akto tekstas gali būti papildomas priedais, pridedamais dokumentais ar jų kopijomis. Aktą pasirašo visi įvadinėje akto dalyje įvardytieji asmenys, o jei pasirašantis asmuo nesutinka su akto turiniu ar jo dalimi, jo parašo rekvizite prie parašo rašoma: „Pastabos pridedamos“, o pastabos surašomos atskirame lape.

Perdavimo iir priėmimo akte nurodomas veiksmų teisinis pagrindas, perduodantys ir priimantys asmenys, išdėstomas perdavimo ir priėmimo turinys. Akto tekstas gali būti papildytas priedais, pridedamais dokumentais. Perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo perduodantys ir priimantys asmenys. Kai perdavimas ir priėmimas vyksta tarp dviejų įįstaigų, dokumento sudarytojų pavadinimai dėstomi taisyklių nustatyta tvarka. Perdavimo ir priėmimo aktai gali būti tvirtinami įstaigos vadovo parašu. Tvirtinimo žyma nerašoma, kai perduodantys asmenys yra įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

Ataskaitos turinys paprastai dėstomas laisvos formos tekstu, jei kiti teisės aktai nenustato konkrečių ataskaitos turinio dėstymo reikalavimų. Tekstas gali būti papildomas lentelėmis, grafikais, schemomis arba jos įforminamos priedais, skirstomas skyriais, punktais ir jų papunkčiais. Ataskaitą pasirašo ją teikiantis tarnautojas.Ataskaitoje gali būti rašomas adresato rekvizitas.

Pažymoje pateikiami tam tikri duomenys, aprašomi įvykiai ar faktai. Patikrinimo pažymos turinys dėstomas laisvos formos tekstu, jei teisės aktai nenustato konkrečių pažymos turinio dėstymo reikalavimų, arba gali būti skirstomas skyriais, punktais ir jų papunkčiais, baigiamas išvadomis. Tekstas gali būti papildomas lentelėmis, grafikais (arba jie įforminami priedais), pridedamomis ddokumentų kopijomis. Patikrinimo pažymą pasirašo tikrinimą atlikęs tarnautojas ar jų grupė. Pažymos, kuri išduodama ir adresuojama konkrečiam asmeniui ar įstaigai, tekste pateikiami faktus patvirtinantys ar įrodantys duomenys, gali būti rašomas duomenų pagrindas, nurodant dokumentus, kuriuose tie duomenys yra. Pažymą pasirašo įstaigos vadovas ar kitas įgaliotas asmuo, jei teisės aktai nenustato kitaip.

Rašte pateikiama informacija tam tikru klausimu ar prašoma ją pateikti. Rašto teksto bendrieji reikalavimai yra: rašto tekstas rašomas dokumento sudarytojo (įstaigos, jos struktūrinio padalinio) vardu daugiskaitos pirmojo asmens forma , aarba trečiojo asmens forma, o jei rašte ar lydraštyje nurodoma, kad siunčiami kiti dokumentai ir jie tekste įvardijami tai teksto paskutinėje pastraipoje nurodomas jų lapų skaičius. Pastraipa pradedama didžiosiomis raidėmis rašomu žodžiu „PRIDEDAMA“.

Kai informacinių dokumentų tekste faktams, įvykiams, argumentams pagrįsti nurodomi kiti dokumentai, kurių kopijos pridedamos, tekste skliausteliuose tai pažymima. Jei dokumentas, kurio kopija pridedama, minimas abstrakčiai, jis įvardijamas skliausteliuose. Pridedamų kopijų bendras skaičius teksto pabaigoje gali būti nenurodomas. Informacinių dokumentų tekste gali būti atskirai rašomos pastabos, pasiūlymai, išvados, dokumento sudarymo ar pateiktų duomenų pagrindas. Tokiais atvejais nauja pastraipa pradedama atitinkamu žodžiu, kuris rašomas didžiosiomis raidėmis.

Informaciniai dokumentai gali turėti priedų.

VII. DOKUMENTŲ PRIEDAI IR IŠRAŠAI

Dokumento priedas yra atskirai įforminta jo turinio sudedamoji dalis. Jei dokumentas turi daugiau negu vieną priedą, jie numeruojami iš eilės. Priedai įforminami A4 ar A4 L formato popieriaus lape ir turi šiuos rekvizitus: priedo žymą, pavadinimą, tekstą (lentelę, grafiką, dokumento formą ir kt.). Priedo žyma rašoma taisyklių nustatyta tvarka, o jo pavadinimas rašomas po priedo žyma išilginiu centruotu būdu, didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir atskiriamas nuo priedo žymos ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Kai priedas yra dokumento formos pavyzdys, pavadinimas rašomas skliausteliuose, mažosiomis paryškintomis raidėmis. Priedai gali būti papildyti šiais rekvizitais: vizomis, dokumento paieškos nuoroda, informacinių ddokumentų priedai – rengėjo nuoroda, jei priedo rengėjas nėra pagrindinio dokumento rengėjas. Prieduose parašo rekvizitas nerašomas.

Dokumentų išrašai daromi iš įstaigoje sudarytų ar joje saugomų dokumentų, kai reikia pateikti dokumento dalį, susijusią su konkrečiu faktu ar sprendimu, konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu arba apibrėžta asmenų grupe. Dokumento išrašas įforminamas ne blanke, o specialiosios žymos rekvizito vietoje rašomas žodis „Išrašas“ ir iš dokumento išrašomas dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris, reikiama dokumento teksto dalis ir parašo rekvizito dalys (be parašo). Parašo rekvizite po pareigų pavadinimu dedamas įgaliojimus turinčio įstaigos struktūrinio padalinio antspaudas.

BLANKAI

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKIS“

Kodas 2152847, Ukmergės g. 412, LT-2000 Vilnius, tel.: (8-5) 236 0549, faksas (8-5) 268 0411,

el.p.office v@takas.lt

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIKIS “

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL

ASMENŲ REIKALŲ RAŠTAI

DAINIUS POCIUS

Asmens kodas 47610055612. Goštauto g. 10-3, LT-2001 Vilnius. Tel. (8-5) 245 0524.

El.p.pocius@one.lt

Uždarosios akcinės bendrovės „Vikis“

Direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

2002 m. liepos 19 d.

Prašau priimti mane dirbti projektų vadybininku 2002 m. liepos 25 d.

PRIDEDAMA:

1. Diplomo kopija.

2. Rekomendacija.

3. Gyvenimo aprašymas.

(parašas) Dainius Pocius

BIURO ADMINISTRATORĖ

MARYTĖ TARASEVIČIENĖ

Uždarosios akcinės bendrovės „Vikis“

Direktoriui Petrui Naujokaičiui

PRAŠYMAS

DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

2002 m. spalio 25 d.

Vilnius

Prašau leisti mane kasmetinių atostogų nuo 2002 m. gruodžio 10 d. iki 2003 m. sausio 5d. imtinai.

(parašas) Marytė Tarasevičienė

BIURO ADMINISTRATORĖ

MARYTĖ TARASEVIČIENĖ

Uždarosios akcinės bendrovės „Vikis“

Direktoriui Petrui Naujokaičiui

PRAŠYMAS

DĖL MOKYMOSI ATOSTOGŲ

2002 m. gegužės 10 dd.

Vilnius

Prašau leisti mane mokymosi atostogų nuo 2002 m. gegužės 20d. iki 2002 m. birželio 20d. imtinai dėl egzaminų sesijos Vilniaus vadybos kolegijoje.

PRIDEDAMA. Pažyma- iškvietimas.

(parašas) Marytė Tarasevičienė

BIURO ADMINISTRATORĖ

MARYTĖ TARASEVIČIENĖ

Uždarosios akcinės bendrovės „Vikis“

Direktoriui Petrui Naujokaičiui

PASIAIŠKINIMAS

2002 m. sausio 10 d.

Vilnius

Šiandien neatvykau į darbą laiku, nes patekau į autoįvykį.

(parašas) Marytė Tarasevičienė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKIS“

Kodas 2152847, Ukmergės g. 412, LT-2000 Vilnius, tel. (8-5) 236 0549, faksas (8-5) 268 0411

el.p.office v@takas.lt

Uždarosios akcinės bendrovės „Puma“

Direktoriui

ĮGALIOJIMAS

2002-10-14 Nr. 6

Įgalioju bendrovės darbuotoją Roką DIRSĘ , asmens kodas 37312025689, pasirašyti sutartis firmos vardu.

Generalinis direktorius (parašas) Petras Naujokaitis

Vyriausiasis buhalteris (parašas) Vidas Nėnius

SIGITO KORIO

Ukmergės g. 20-12, LT-2002 Vilnius, tel. (8-5) 236 0549, mob. tel. (8-652) 26 82,

el. paštas sigis@one.lt

Uždarosios akcinės bendrovės „Vikis“

Direktoriui

MOTYVACINIS LAIŠKAS

2002 m. vasario 22 d.

Susiklosčius nestabilioms darbo sąlygoms dabartinėje darbovietėje (UAB „Puma“), pradėjau domėtis galimybe pakeisti darbo pobūdį. Ypatingai domiuosi ekonomikos veiklos sritimis (prie kurių priskirčiau verslo planavimą, verslo plėtrą, naujų technologijų diegimą, finansų disponavimas), kuriose turėčiau galimybę visiškai save realizuoti.

Esu lengvai bendraujantis, aktyvus, optimistiškas, turintis savo nuomonę žmogus. Turiu vadovavimo patirties (10 metų), organizacinių bei kūrybinių įgūdžių. Kaip vadovas esu griežtas, reikalaujantis darbo rezultatų, kontroliuojantis darbuotojus, neleidžiantis peržengti subordinacijos ribų žmogus.

Siekdamas vadovo pareigų, jau išvardintose srityse, tikiuosi dirbti profesionalių, suinteresuotų žmonių kolektyve. Tikiuosi,

kad Jus sudomins mano laiškas ir suteiksite man galimybę įsilieti į Jūsų kolektyvo gretas.

(parašas) Sigitas Korys

DAINIUS POCIUS

Goštauto g. 10-3, LT-2001 Vilnius. Tel. (8-5) 245 0524.El.p.pocius@one.lt

Uždarosios akcinės

bendrovės „Vikis“

Direktoriui

GYVENIMO APRAŠYMAS

2002 m. gruodžio 21 d.

Gimimo data 1980 m. kovo3 d.

Šeimyninė padėtis Nevędes

IŠSILAVINIMAS IR

KLASIFIKACIJA:

1987-1998 Vilniaus miesto Šeškinės vidurinė mokykla.

1998-2000 Matematikos ir informatikos kursai Šiaulių Universitete.

Ι laipsnio diplomas.

2000 m Studijos Vilniaus Universitete, ekonomikos fakultetas,verslo administravimo ir vadybos specialybė, ІІ kursas.

DARBO PATIRTIS

1999-07-10 –1999-08-30 AB„Vilniaus vandenys“

Pagalbinis darbuotojas.

2000-06-10 –2002-08-20 Uždaroji akcinė bendrovė „Greitis“.

Vadybininkas.

KITA INFORMACIJA

1998 m. rugsėjo mėn. Vairavimo kursai.

Vairuotojo pažymėjimas, B iir C kategorijos.

2001-09-05 – 2001-12-05 Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas

3 mėn. buhalterinės apskaitos kursai.

Kalbų mokėjimas Lietuvių kalba (gimtoji) – labai gerai.

Anglų kalba

• rašytinė: skaitymas-labai gerai, rašymas-gerai;

• šnekamoji: kalbėjimas-gerai, supratimas-labai gerai.

Rusų kalba: rašytinė: skaitymas-gerai, rašymas-gerai; šnekamoji: kalbėjimas-labai gerai, supratimas-labai gerai.

Kompiuteriniai įgūdžiai Microsoft Windows 98. Microsoft Office 2000 (Exel, World,

Acces).

(parašas) Dainius Pocius

CURRICULUM VITAE

Name: Aušra Kairytė

Address: 102-23 Taikos Street, 2001 Vilnius, Lithuania

Telephone: +(037) 5 248 0356

Date of birth: 12th February 1973

Marital status: Single

Nationality: Lithuanian

Education: Vilnius Šeškinės Secondary Shool No 54

Galvonų Street, 2012 Vilnius, Lithuania 1980-1991

Vilnius college in Higher Education, Faculty of Economics 29 Basanavičiaus Street, 2500 Vilnius, Lithuania 1991-1997

Vilnius EEnglish First Shool

25 T.Kostiuškos Street, 2002 Vilnius, Lithuania 1997-1999

Qualification: Business Economics, English. Economics basics, Office work, Banks and Money, Marketing Finanse, Taxes, Financial and managing accouting, Company’s Finance, Budget, Statistics, Accounting basics, Civil and work law, Business law, Analysis of firm running, Managing, Insurance, Accouting of budgetary institutions, Insurance accouting.

Experience: Sales Representative UAB„Fėja”

50 Žirmūnų Street, 2000 Vilnius, Lithuania 1999-2003

Languages: I speak and write English and Russian quite well

Typing: Very good

Computing: Windows 98, Microsoft Office (Word, Exsel, Acces)

Other: Have drivers license

Activities and interests I like sport, books , music, cinema and traveling.

TVARKOMIEJI DOKUMENTAI

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIKIS “

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL DARBO SAUGOS TAISYKLIŲ

2002 m. rugsėjo 5 d. Nr. 1 – 15

Vilnius

Nustatydamas darbo saugos taisykles darbo vietoje:

1. T v i r t i n u jų galiojimo datą – nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2002 m. sausio 1 d.

2. Į p a r e i g o j u direktoriaus pavaduotoją Antaną Steponavičių supažindinti darbuotojus su darbo saugos taisyklėmis.

3. Biuro administratoriai Marytei Tarasevičienei p a v e d u tvarkyti darbo saugos registracijos žurnalą.

Direktorius (parašas) Petras Naujokaitis

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIKIS “

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MARYTĖS TARASEVIČIENĖS PRIĖMIMO Į DARBĄ

2001 m. liepos 15 d. Nr. 3 – 15 A

Vilnius

P r i i m u Marytę Tarasevičienę nuo 2001 m. liepos 15 d. dirbti administratorės pareigose.

Direktorius (parašas) Petras Naujokaitis

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIKIS “

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MARYTĖS TARASEVIČIENĖS ATOSTOGŲ

2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 3 – 15 A

Vilnius

Atsižvelgdamas į Marytės Tarasevičienės 2002 m. spalio 25 d. prašymą,

l e i d ž i u Marytę Tarasevičienę, biuro administratorę, kasmetinių atostogų nuo 2002 m. ggruodžio 10 d. Iki 2003 m. sausio 5 d.

Direktorius (parašas) Petras Naujokaitis

SUSIPAŽINAU

(parašas)

Marytė Tarasevičienė

2002-12-05

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIKIS “

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MARYTĖS TARASEVIČIENĖS ATLEIDIMO IŠ DARBO

2003 m. balandžio 20 d. Nr. 3 – 15 A

Vilnius

Į s a k a u, remdamasis „Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo“ 28-uoju straipsniu, nuo 2003 m. balandžio 30 d. nutraukti darbo sutartį darbuotojo prašymu.

Direktorius (parašas) Petras Naujokaitis

SUSIPAŽINAU

(parašas)

Marytė Tarasevičienė

2002-04-20

ORGANIZACINIAI DOKUMENTAI

ĮREGISTRUOTA

Vilniaus miesto savivaldybės

Teisės departamento Rejestro tarnyboje

Reg. Nr. UAB.2101 – 34

(parašas)

Petras Špokas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VIKIS“

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

2.

II. BENDROVĖS ŪKINĖ – KOMERCINĖ VEIKLA

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

III. BENDROVĖS TEISĖS

6.

7.

ΙV. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO SUDĖTIS IR DYDIS

8.

8.1.

V.BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

VI.BENDROVĖS DIREKTORIŲ VALDYBA

VII. BENDROVĖS ADMINISTRACIJA

VIII. BENDROVĖS REVIZIJOS KOMISIJOS SUDARYMAS IR VEIKLA

IX.VISUOTINIAI DARBUOTOJŲ IR AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

X. BENDROVĖS FINANSŲ IR PELNO PASKIRSTYMAS

XI. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS Nr. 21/10

Vilnius 2001 m. sausio 10 d.

UAB „Janonis“, toliau vadinama TIEKĖJU, ir UAB „Vikis“, toliau vadinama PIRKĖJU, sudarė šią sutartį:

1. TIEKĖJAS įsipareigoja parduoti PIRKĖJUI popierių rinkos kainomis, atsižvelgiant į pasiūlą ir paklausą.

2. TIEKĖJAS įsipareigoja savo prekę pristatyti savo transportu už tai neimdamas papildomo mokesčio.

3. Atsiskaitymo forma:

3.1 PIRKĖJAS užmoka TIEKĖJUI mokėjimo reikalavimu per 10 banko darbo dienų, po produkcijos gavimo.

3.2 Laiku nesumokėjęs už produkciją, PIRKĖJAS moka TIEKĖJUI 0,7% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo gautos produkcijos ssumos.

4. PIRKĖJUI priėmus produkciją ir pasirašius važtaraštį, TIEKĖJAS pretenzijų dėl produkcijos nepriima.

5. Sutartis galioja nuo 2001 02 01 iki 2002 02 01.

6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną abiem šalims.

7. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Šalių juridiniai adresai ir bankų rekvizitai:

TIEKĖJAS: PIRKĖJAS:

UAB „Janonis“, UAB „Vikis“,

Kalantos g. 45, LT-2024 Kaunas. Ukmergės g. 412, LT-2000 Vilnius.

Tel. (8-37) 76 12 85. Tel. (8-5) 236 0549.

Atsiskaitomoji sąskaita Nr. 12145414 Atsiskaitomoji sąskaita Nr. 2111414

Hanza-LTB, banko kodas 260101478 Hanza-LTB, banko kodas 260101478

Direktoriaus pavaduotojas Įstaigos įgaliotas atstovas

Tadas Straupis Rokas Dirsė

2001 01 10 2001 01 10

INFORMACINIAI DOKUMENTAI

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKIS “

NEREGISTRUOTINŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

2003-12-29

Vilnius

1.Pranešimai dėl konferencijų , pasitarimų darbotvarkės.

2.Sveikinimo laiškai, kvietimai, telegramos, padėkos, skundai.

3.Laiškai visuomeninėms organizacijoms.

4.Asmeninio pobūdžio laiškai.

5.Planai, programos.

6.Periodiniai leidiniai.

7.Apskaitos dokumentai.

8.Statistinių ataskaitų formos.

9.Apyrašai.

PASTABA. 5-9 punktuose išvardintų dokumentų apskaita vedama struktūriniuose padaliniuose, kurie juos saugo nustatyta tvarka.

Raštinės vedėja (parašas) Vida Purytė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKIS“

Kodas 2152847, Ukmergės g. 412, LT-2000 Vilnius, tel. (8-5) 236 0549, faksas. (8-5) 268 0411

el.p.office v@takas.lt

Uždarosios akcinės bendrovės „Puma“ 2000-10-02 Nr. 2-11 Direktoriui

DĖL BENDRADARBIAVIMO

Gerb. Direktoriau

Mūsų įmonės viena iš veiklos sričių yra naujų paslaugų kūrimas ir jų plėtra. Žinome, kad ir Jūs dirbate šioje srityje.

Siūlome užmegzti bendradarbiavimo ryšius.

Jeigu Jums tai priimtina, prašytume atsiųsti atsakymą iki 2000-11-01.

Pagarbiai

Direktorius (parašas) Petras Naujokaitis

Aušra Polikevičienė, 236 005 49, faks. 268 04 11, el.p.ausra@centras.lt

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PUMA“

Kodas 2158448, Pušų g. 43, LT-2501 Vilnius, Tel. (8-5) 211 0340. Faksas (8-5) 200 455.

El.p.puma@takas.lt

Uždarosios akcinės bendrovės „Vikis“ 2000-10-10 Nr. 3-12

Direktoriui Petrui Naujokaičiui Į 2000-10-02 Nr. 2-11

DĖL BENDRADARBIAVIMO

Gerbiamas Vadove

Jūsų pateiktas bendradarbiavimo pasiūlymas mums priimtinas ir įdomus , todėl prašome papildomai informuoti apie veiklą ir kainas.

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.

Pagarbiai

Direktorius (parašas) Jonas Vėtra

Agnė Petraitytė, tel. 220 0544, faks. 2200515, el.p. agne@centras.lt

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ADLITA“

Kalpoko g. 102, LT-2000 Vilnius, Tel. (8-5) 211 0555

El.paštas adlita@takas.lt

Uždarosios akcinės bendrovės

„Vikis“

Direktoriui

REKOMENDACIJA

DĖL MARYTĖS TARASEVIČIENĖS ĮSIDARBINIMO

2001-06-10 Nr. 3

Marytė TARASEVIČIENĖ mūsų įmonėje dirbo nuo 1998–0-04 iki 2001-05-30 administratore. Savo pareigas ji atlikdavo sąžiningai ir kruopščiai, pasižymėjo kaip iniciatyvi, komunikabili ir draugiška darbuotoja.

Rekomenduojame Marytę TARASEVIČIENĘ administratorės ar aukštesnėms pareigoms užimti Jūsų bendrovėje.

Direktorius (parašas) Romas Katkus

Vyriausiasis buhalteris (parašas) Stasys Gečas

TIEKIMO SKYRIAUS

VADYBININKAS DAINIUS POCIUS

Direktoriui Petrui Naujokaičiui

TARNYBINIS PRANEŠIMAS

2002-02-02

Vilnius

p. T. Antanavičiui

Parenkite įsakymo projektą dėl papildomo

Finansavimo (20 000 Lt skyrimo) iki 2002-05-23

(parašas)

2002-02-03

Informuoju, kad pabrangus žaliavų kainoms, negalime sudaryti sandorio dėl finansinių problemų.

Prašau spręsti papildomo finansavimo klausimą, tai yra suderinus su tiekėju, skirti 20 tūkst. Lt.

Vadybininkas (parašas) Dainius Pocius

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKIS“

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2002-11-11 Nr. 2-15

Vilnius

Susirinkimas įvyko 2002-11-11.

Posėdžio pirmininkas Antanas Petraitis.

Posėdžio sekretorius

Onutė Balčiūnienė.

Dalyvauja akcininkai:

Jonas Žukauskas (40 000 akcijų, 40000 balsų, 40 % visų balsų skaičiaus ).

Tadas Plūkas (40 000 akcijų, 40000 balsų, 40 % visų balsų skaičiaus ).

Inga Varnaitė(20 000 akcijų, 50000 balsų, 20 % visų balsų skaičiaus ).

Pagal įregistruotus įstatus yra 100 000 akcijų, suteikiančių balso teisę (1 akcija-1 balsas).Tai sudaro 100 % akcininkų, turinčių 100 % visų balsų.

Darbotvarkė:

1. Dėl susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, įgalioto akcininko rinkimo, darbotvarkės tvirtinimo.

2. Dėl 2001 m. finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimo.

1. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, įgalioto aakcininko rinkimas, darbotvarkės tvirtinimas.

Akcininkas Antanas Petraitis informuoja, kad susirinkimo dalyviai su darbotvarke buvo supažindinti ir dėl jos turinio pretenzijų neturi.

Siūlo įgalioti pasirašyti protokolą akcininką Tadą Plūką.

Klausimų pranešėjui nėra.

NUTARTA:

1. Įgalioti pasirašyti susirinkimo dokumentus akcininką Tadą Plūką. Balsuota atvirai „už” 100 % balsų.

2.SVARSTYTA. 2001 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas.

Pranešėjas – vyriausiasis finansininkas Jonas Žukauskas.

Klausimų pranešėjui nėra.

NUTARTA:

2.Patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentus. Balsuota atvirai „už” 100 % balsų.

Susirinkimo pirmininkas (parašas) Antanas Petraitis

Susirinkimo sekretorius (parašas) Onutė Balčiūnienė

Įgaliotasis akcininkas (parašas) Tadas Plūkas

Išrašas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKIS“

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2002-11-11 Nr. 22-15

Vilnius

SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, įgaliotojo akcininko rinkimams, darbotvarkės tvirtinimas.

NUTARTA:

1.Įgalioti pasirašyti susirinkimo dokumentus Tadą Plūką. Balsuota atvirai – „už“ 100% balsų.

2.Patvirtinti susirinkimo dienotvarkę. Balsuota atvirai „už“ 100% balsų.

Susirinkimo pirmininkas Antanas Petraitis

Susirinkimo sekretorius Onutė Balčiūnienė

Įgaliotasis akcininkas Tadas Plūkas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKIS“

TVIRTINU

Direktorius

(parašas)

Petras Naujokaitis

KOMPIUTERIO NNURAŠYMO AKTAS

2002-01-03 Nr. 1-25

Vilnius

PAGRINDAS. Direktoriaus 2002 m. sausio 03 d. įsakymas Nr. 1-25 „Dėl kompiuterio nurašymo“.

Surašė komisija:

Pirmininkė-Joana Kutienė, ūkio tarnybos vadovo pavaduotoja,

Nariai: Rima Janutytė, programuotoja,

Rimas Titarenko, buhalteris.

Komisija patikrino kompiuterį (inv. Nr. P15467) ir nustatė, kad jis sugedęs nebepataisomai.

Kompiuterio sugedusios visos pagrindinės dalys.

IŠVADA. Kompiuterį nurašyti.

Aktas surašytas 3 egzemplioriais:

1-asis egz.- J. Kutienei,

2-asis egz.- R. Janutytei,

3-asis egz.- R. Titarenko

Komisijos pirmininkė (parašas) Joana Kutienė

Nariai (parašas) Rima Janutytė

(parašas) Rimas Titarenko

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKIS“

PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2001-12-17 Nr.2-29

Vilnius

UAB „Vikis“ atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Naujokaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama VYKDYTOJU) ir UAB „Puma“, atstovaujama Jono Vėtros, veikiančio pagal bendrovės įstatus iš kitos pusės, (toliau vadinama UŽSAKOVU) pasirašydami šį aktą patvirtina, kad VYKDYTOJAS perduoda UŽSAKOVUI, krovininį automobilį VOLVO, valstybinis numeris SVB 476, kėbulo nr. WBAAR33080JMF549583, o UUŽSAKOVAS šį krovininį automobilį priima.

UŽSAKOVAS pretenzijų dėl krovininio automobilio VOLVO neturi.

UAB „Vikis“ (parašas) Petras Naujokaitis

Direktorius

UAB „Puma“ (parašas) Jonas Vėtra

Direktorius

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKIS“

Kodas 2152847, Ukmergės g. 412, LT-2000 Vilnius, Tel. (8-5) 236 0549

Vilniaus miesto

Socialinio aprūpinimo skyriui

PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS

2001-12-10 Nr. 20

Marytė TARASEVIČIENĖ, asmens kodas 4750225362001, dirba bendrovėje administratore.

Jos vidutinis darbo užmokestis per mėnesį yra 1523,74 Lt ( vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt trys litai, septyniasdešimt keturi centai ).

Generalinis direktorius (parašas) Petras Naujokaitis

Vyriausiasis buhalteris (parašas) Vidas Nėnius

Aušra Polikevičienė, 236 05 449, faks. 268 04 11, el.p.ausra@centras.lt

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIKIS“

Kodas 2152847, Ukmergės g. 412, LT-2000 Vilnius, tel. (8-5) 236 0549, faksas (8-5) 268 0411,

el.p.office v@takas.lt

Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos

Vilniaus miesto skyriui

ARCHYVO PAŽYMĖJIMAS

2003-02-30 Nr. 8

Marytė TARASEVIČIENĖ, asmens kodas 4750225362001, dirbo bendrovėje administratore.

Jos vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 1523,74 Lt ( vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt trys litai, septyniasdešimt keturi centai ).

PAGRINDAS. F. 12, Ap. 3, B. 26.

Generalinis direktorius (parašas) Petras Naujokaitis

Vyriausiasis buhalteris (parašas) Vidas Nėnius

Aušra Polikevičienė, 236 05 49, faks. 268 04 11, el.p.ausra@centras.lt

PRENTICE-HALL., INC

ENGLEWOOD, N.J. 21453

:Ref:DB/121 (4) Your reference 10

20 October 2002

Mr John Threadgill

The company „Perrier Vittel“

50 Madison street,

London 12400

England

Dear Mr. Threadgill:

RE: The Style of Setting up a letter

I would like to become a trainee account executive with You, Glendon and Martin. Visits to three advertising agencies, including your own, have reinforced my interest in being an account executive and made me more aware of how advertising combines the commercial challenge of satisfying a client’s needs with the excitement of the creative process. I find the wide variety of advertising fascinating. I enjoy analysing why different media (papers, magazines, television, posters, packaging) have been used to get the message across.

I believe I have the skills required of an aaccount executive to bring together the diverse demands which result in a successful campaign. As an actor and musician I have worked within a team as a disciplined member. While assisting the play director I helped to organise and motivate others, thereby ensuring that the production was completed successfully. As a student I have learned to formulate relevant and rational arguments quickly and communicate them effectively.

No doubt you receive many applications for your few posts, but I hope that the skills outlined above, the enclosed application form, and my enthusiasm for advertising will persuade you to interview me.

Sincerely yours,

J. Young

James Young

Training Officer

Advertising

Department

Enclosure: Order No 12

Cc M.Tardelli, Advertising Department Manager

Nestle Group Phone E-mail

Tethvagen 20 +25 2 455 84 26 info@nestle.se

SE-15204 Stokholm Telefax Web site

Sweden +25 2 45 55 21 www.nestle.se

Gauta mokėtojo banke MOKĖJIMO PAVEDIMAS Nr. 75 0401002

2002 m. liepos mėn. 16 d.

Mokėtojas

UAB ,,VIKIS’’ DEBETAS SUMA

Kodas 2152847

Mokėtojo bankas: AB HANSA bankas 7300 1000267585

Kodas Sąsk. Nr.

Gavėjas VSDFV Vilniaus miesto skyrius 735,00

Kodas KREDITAS

Gavėjo bankas: AB Vilniaus bankas Vilniau filialas 26010177 691500

Kodas Sąsk. Nr.

Suma žodžiais: Septyni šimtai trisdešimt penki litai 00 ct. Delspinigiai už _ d.

nuo %

Prekių gavimo, paslaugų atlikimo data: Suma su delspinigiais

Mokėjimo paskirtis, prekių, atliktų darbų, paslaugų, prekinių dokumentų numeriai ir sumos:

Socialinio draudimo įmoka už 2002 gegužės mmėn 27%-592 Lt, 3%-65 Lt, 3%-65Lt, 1%-8 Lt Apd. rūšis

Oper. rūšis

Mok. rūšis 252

D. u. f. poz

Mok. pask.

Pravesta banke

A.V.

Kliento parašai Banko parašai

LITERATŪRA:

1. Dalykinė korespondencija: mokymosi priemonė / parengė V.Baltrūnienė. Vilniaus vadybos kolegija. Vilnius, 2003.

2. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. Vilnius, Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2001, (2002) 36p. (www. archyvai.lt)

3. Raštvedybos taisyklės. Vilnius, 2002. (www. archyvai.lt)

4. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Vilnius, 2002. (www. archyvai.lt)