raštvedybos žodynėlis

RAŠTVEDYBOS ŽODYNĖLIS

Absoliuti dauguma Daugiau kaip pusė (daugiau kaip 50 procentų).

Adresas Asmens gyvenamosios vietos (namų ar darbovietės, įmonės ar įstaigos buvimo vietos (buveinės) nurodymas.

Adresatas Asmuo, įstaiga ar jos (pa)dalinys, kuriam kas adresuojama (rašoma naudininko linksniu). Raštuose adresatui gali būti priskiriamas ir adresas.

Antraštė Užrašas, trumpai nusakantis dokumento turinį (ne rūšį). Pagal naujas dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles antraštė rašoma kartu su dokumento rūšies pavadinimu (išskyrus raštus!).

Antspaudas Dokumentų patvirtinimo ženklas (paprastai būna apskritas).

Apyrašas Susistemintas bylų antraščių sąrašas, nusakantis bylų pobūdį bei turinį, bei palengvinantis dokumentų paiešką ir panaudojimą.

Aplankas Viršelis dokumentams ssudėti.

Aprašas Aprašomojo pobūdžio raštas ar dokumentas, kuriame pateikiami ir apibūdinami tam tikri duomenys.

Aprobuoti Oficialiai pritari, patvirtinti; dažniausiai reiškia platesnio ir bendresnio pobūdžio patvirtinimą (pvz., vadovėlius aprobuoja Švietimo ir mokslo ministerija).

Archyvas Įstaiga ar įstaigos (organizacijos) skyrius, kuris kaupia, saugo ir tvarko senus dokumentus; sukauptų dokumentų visuma.

Archyvo pažymėjimas Archyvo išduodamas dokumentas, paliudijantis jo fondų dokumentuose esančius įrašus (nevartoti termino archyvinis pažymėjimas!).

Asmens spaudas Asmens ar jo pareigas paliudijanti žyma.

Baigiamasis žodis Renginio pabaigos kalba arba knygos pabaigoje pateikiamas apibendrinamasis skyrelis.

Byla 1. Tam tikras dokumentų rinkinys segtuve, turinčiame pavadinimą pagal bylų nomenklatūrą. 22. Pagal nustatytus ar pasirinktus požymius kartu sudėti, sugrupuoti ir susisteminti dokumentai.

Bylų nomenklatūra Susistemintas ir nustatyta tvarka patvirtintas raštvedybos bylų sąrašas, kuriame nurodyti jų saugojimo terminai.

Blankas Nustatyto formato popieriaus lapas su išdėstytais dokumento įforminimo rekvizitais, susijusiais su dokumento sudarytoju, turinčiu teisės aktų ssuteiktus įgaliojimus.

Darbo veiklos aprašymas Pačių svarbiausių gyvenimo faktų ir darbo veiklos aprašas, pateikiamas pretenduojant eiti svarbias pareigas, dalyvaujant konkursuose ir pan.

Darbotvarkė Svarstomų klausimų (darbų, reikalų) sąrašas. Darbotvarkės punktai rašomi su prielinksniu dėl.

Datos spaudas Datą atspaudžiantis įrankis.

DEK Dokumentų ekspertų komisija (įmonėje vadovo tvarkomuoju dokumentu sudaryta patariamoji, nuolat veikianti komisija iš sekretorių (raštvedžių), archyvarų ir pan.).

Dienotvarkė Dienos darbų tvarka (gali būti atskiro žmogaus, kokio kolektyvo ar įstaigos), arba renginio dienotvarkė – jei ji apima visos dienos darbo eigą, ne vien darbotvarkę).

Dokumentacija Dokumentų visuma ir jų tvarkymo sistema.

Dokumentas (lot. documentum – pamokomas pavyzdys, liudijimas, įrodymas). Tai materialus objektas (popierius, magnetinė juosta, kino juosta, nuotrauka ir t. t.), kuriame užfiksuota informacija apie faktus, įvykius, objektyvios tikrovės reiškinius ir žmogaus mąstymo veiklą.

Dokumento kopija Reprografijos būdu tiksliai atgamintas dokumentas.

Dokumento nuorašas Atgamintas dokumentas be rranka jame parašytų rekvizitų ar jų dalių (rezoliucijos, vizų, parašų).

Dokumento sudarytojas Kolegiali institucija, įstaiga, jos struktūrinis padalinys, įstaigos vadovas, kiti asmenys, turintys teisę sudaryti dokumentus

Dokumentų apyvarta Specialus raštvedybos terminas, reiškiantis dokumentų tvarkymą nuo jų parengimo ar gavimo iki jų užduočių įvykdymo ir įdėjimo į bylą.

Dokumentų vertės ekspertizė Dokumentų įvertinimo ir atrinkimo saugoti ir naikinti procesas.

Elektroninis paštas Laiškų, pranešimų pavadinimas adresatams kompiuterių tinklais. Elektroninio pašto santrumpa el. p.

Faksimilė Tiksli originalo kopija, gauta fotografijos būdu, kopijavimo priemonėmis, perduota telefaksu.

Faksograma Faksu perduodamos informacijos dokumentas.

Gavėjas Asmuo ar įstaiga, kuri gauna aar turi gauti raštą, dokumentą ar kokią kitą siuntą.

Gyvenimo aprašymas (CV) Trumpas gyvenimo nupasakojimas raštu.

Įforminti bylą Sutvarkyti pagal nustatytus reikalavimus (tik neapiforminti!).

Įforminti dokumentą Sutvarkyti dokumentą pagal nustatytus reikalavimus.

Įmautė Peršviečiamos plėvelės aplankas, į kurį dokumentą galima įkišti pro vieną galą.

Informaciniai dokumentai Įstaigų siunčiamieji ir vidaus dokumentai, kuriuose pateikiama informacija ar duomenys, fiksuojami su įstaigos veikla susiję faktai, įvykiai, ryšiai su kitomis įstaigomis (raštai, aktai, protokolai ir kt.).

Išrašas Oficialiai įforminta ištrauka, apimanti tam tikrą dokumento dalį (dažniausiai rašomi protokolų išrašai).

Kolegialumas Valdymo principas, pagal kurį sprendimus priima asmenų grupė.

Komisija Asmenų grupė, kuriai pavesta atlikti kokią nors užduotį.

Kompiuterinė laikmena Kompiuteriniu būdu sudaryta ir į diskelį įrašyta laikmena.

Korespondencija Visi susirašinėjimo dokumentai, gaunamieji ir siunčiamieji raštai.

Kvorumas Būtinas narių skaičius, kad posėdis ar susirinkimas galėtų priimti sprendimą.

Laikmena Nespausdintinė informacijos laikymo sankaupa (diskelis, magnetofono juosta, diskas).

Lydraštis Su dokumentais siunčiamas paaiškinamasis raštas.

Oficialus dokumentas Su įstaigos veikla susijęs, jos parengtas ar gautas dokumentas, įtrauktas į įstaigos dokumentų apskaitos sistemas.

Organizaciniai dokumentai Tvarkomaisiais dokumentais tvirtinami kiti teisės aktai, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas (nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.)

Pareigūnas Valstybinėse valdžios įstaigose oficialias atsakingas pareigas einantis tarnautojas.

Paslaugos ženklas Ženklas žymintis firmos veiklą.

Prekės ženklas (ne prekinis ženklas) Oficialus firmos gaminių ženklas.

Raštvedyba 1. Darbas su dokumentais (siaurąja prasme). 2. Įstaigos veiklos dokumentavimas ir dokumentų susidariusių įstaigos veikloje, tvarkymas (plačiąja prasme). 3. Įstaigos vidaus administravimo sritis, apimanti dokumentų tvarkymo iir valdymo procesus nuo jų rengimo ar gavimo iki atrinkimo saugoti ir naikinti (pagal raštvedybos taisykles).

Raštvedybiniai metai Dokumentų apyvarta įstaigoje per kalendorinius metus arba per dvylika iš eilės einančių mėnesių (mokymo įstaigose – nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 1 d.).

Registracijos žurnalas Registravimo ir apskaitos dokumentas (popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje).

Registras Oficialus įregistruotus dalykus ir jų apskaitos duomenis pateikiantis sąrašas.

Registravimas Dokumento įrašymas į apskaitą, kuri užtikrina jo oficialumo įrodymą.

Reglamentas 1. Posėdžio, susirinkimo, sesijos bendroji darbo tvarka; 2. Aukštesnio rango įstaigos ar organizacijos veiklos nuostatai (pvz.: Seimo reglamentas).

Rekvizitas Dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią vietą.

Rengti dokumentą Rinkti medžiagą, rašyti ir įforminti dokumentą.

Rezoliucija 1. Vadovo užrašytas (dažniausiai ranka) sprendimas ar nurodymas ant dokumento; 2. Trumpai suformuluotas susirinkimo ar posėdžio nutarimas.

Ruošti dokumentą Kuriam nors reikalui tvarkyti jau parengtą dokumentą (pvz., perduoti į archyvą).

Sąrašas Tam tikra tvarka surašyti asmenys, daiktai ar faktai (pvz.: posėdžio dalyvių sąrašas, bylų sąrašas, rinkėjų sąrašas).

Saugojimo vienetas Kartu sudėtų, sugrupuotų ir susistemintų dokumentų fizinis apskaitos vienetas.

Segtuvas Viršelis su įtaisu dokumentams susegti.

Sekretorius 1. Asmuo, išrinktas ar paskirtas rašyti susirinkimo ar kito renginio protokolą. 2. Asmuo, tvarkantis ir spausdinantis įstaigos raštus (dažniausiai yra sekretorė). 3. Darbuotojas, tvarkantis įstaigos ar organizacijos einamuosius darbus (pvz.: instituto mokslinė sekretorė; laikraščio atsakingasis sekretorius).

Sertifikatas Kokybę ir tikimą kam nors liudijantis dokumentas, kokybės pažymėjimas.

Skundas Oficialus raštas ddėl padarytos skriaudos ar netesėtų veiksmų (jame gali būti reikalaujama skriaudą atitaisyti).

Spaudas Ant dokumentų dedama žyma su specialiu įrašu ar vieta įrašui (datai). Paprastai būna keturkampės ar trikampės formos.

Spaudukas Nedidelis spaudas. Pvz., skirdamas pensiją, socialinės apsaugos įstaigos darbuotojas deda spauduką „Pensija paskirta”.

Statusas Asmens, organizacijos ar valstybės teisinė padėtis (gali būti diplomatinis, juridinis, teisinis statusas).

Statutas Dokumentas, reglamentuojantis įstaigos ar organizacijos tikslus, veiklos sritis ir pobūdį, struktūrą, santykius su kitomis organizacijomis (pvz., Vilniaus universiteto statutas).

Tabelis Tam tikra tvarka sugrafuotas sąrašas ir apskaitos kortelė.

Tarnautojas Įstaigoje tarnaujantis žmogus; negamybinį darbą dirbantis darbuotojas.

Tekstas Svarbiausioji dokumento dalis, išreiškianti jo esmę.

Telefaksas Ryšių priemonė, kuria siunčiama informacija (kanceliarinėje kalboje vartojamas trumpinys faksas). Fakso santrumpa faks. arba fks.

Terminas Data, iki kurios, arba laikas, per kurį turi būti kas padaryta.

Tvarkomieji dokumentai Kolegialių institucijų, įstaigų vadovų, kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčių valstybės tarnautojų leidžiami teisės aktai viešojo ar vidaus administravimo funkcijoms įgyvendinti (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.).

Tvirtinti Paliudyti dokumento tikrumą, daryti jį galiojantį. Baigtiniam veiksmui reikšti vartotinas priešdėlinis veiksmažodis patvirtinti.

Vadovas Bendras vadovaujančio asmens pavadinimas (gali būti valstybės, vyriausybės, įmonės, įstaigos vadovas).

Vadovautis Remtis, laikytis kokio nors nurodymo ar dokumento.

Valdininkas Valstybės (savivaldybių) įstaigų valdymo grandies tarnautojas.

Valstybės tarnautojas Darbuotojas, kuriam atlyginimas mokamas iš valstybės (savivaldybių) biudžeto.

Vidaus dokumentai Dokumentai kuriais tvarkomi pačios įstaigos reikalai (įsakymai, sprendimai, protokolai ir kt. )

Vienvaldiškas Vieno vadovo asmeniškai daromas, nekolegialus (pvz., vienvaldiškas sprendimas).

Vienvaldiškumo principas Tvarka,

kai ką daro vienas pats vadovas.

Viešas konkursas Neuždaras, kuriame gali visi dalyvauti.

Viešasis užrašas Viešai kabinamas užrašas.

Vykdytojas Kas ką nors vykdo; gali būti asmuo ar organizacija.

Visais balsais (ne vienbalsiai) Pasakymas vartojamas sutartinio balsavimo rezultatui nusakyti.

Viza 1. Pritariamasis ar derinimo įrašas dokumente; 2. Specialus įrašas pase, leidžiantis vykti į kitą valstybę.

Žyma Ant dokumento dedamas spaudas ar įrašas, kur pažymimi dokumentų apyvartos ar kitokie dalykai.

Žiniaraštis Dokumentas, kuriame pateikiami tam tikri duomenys (statistiniai, darbo laiko apskaitos ir kiti).

Žinyba Vienos šakos įstaigų sistema.