Rekvizitų įforminimas

TESTAI: REKVIZITŲ ĮFORMINIMAS

1 variantas.

1. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai?

Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal LST EN 20216:2001 ir ISO

353:1975 standartus, popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210

mm) ir A4 L (210 x 297mm), A5 L (148 x 210 mm). Dokumentams, kurie rengiami

ir saugomi tik skaitmeninėje laikmenoje, nurodyti formatai netaikomi.

2. Kokio pločio paliekamos paraštės?

Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30

mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne

mažesnė kaip 20 mm.

l .3. Kaip numeruojami dokumento lapai?

Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruojamas antrasis ir

tolesni lapai.

l .4. Kur ir kaip užrašomas lapo numeris.

Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais

skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių.

1.5. Kas tai yra rekvizitas?

Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas

dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią

vietą.

2.1. Kokie yra dokumentų rekvizitų rašymo būdai?

Išilginis centruotas, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga

vienodai nutolusi nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių.

Kampinis vėliavinis, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai

nutolusios nuo kairiosios paraštės.

Kiekvienas dokumento rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje ar plote.

Kai dokumento rekvizitai išdėstomi ne viename lape, jie turi būti išdėstyti

taip, kad į atskirą lapą nebūtų perkeliamas vien parašo rekvizitas ir po

juo rašomi kiti rekvizitai.

2.2. Kur spausdinamas hherbas?

Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas (toliau – herbas) arba

prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po viršutine parašte.

Prekių ženklas gali būti spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje

pusėje, paliekant paraštes. Herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami.

2.3. Kur spausdinamas prekių ženklas?

Prekių ženklas gali būti spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po

viršutine parašte arba lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant

paraštes.

2.4. Kur rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbo arba prekių ženklo

rekvizitu, jei šis rekvizitas išspausdintas po viršutine parašte lapo

viduryje. Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje

pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo. Kai herbas

arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas

rašomas po viršutine parašte.

2.5. Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje,

kur rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje

pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo.

2.6. Jei herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, kur rašomas dokumento

sudarytojo pavadinimas?

Kai herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo

pavadinimas rašomas po viršutine parašte.

3.1. Kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis

raidėmis, gali būti didesnėmis negu kiti rekvizitai, ir išdėstomas

išilginiu centruotu būdu.

3.2. Jei dokumento sudarytojas yra neatsiejama įstaiga ar įstaigos

struktūrinis padalinys, kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Pavyzdys.

Pavadinimas rašomas nurodant priklausomybę, pvz.:

LIETUVOS KARIUOMENĖS

KARO MEDICINOS TARNYBA

arba

VILNIAUS APSKRITIES VIRŠININKO AADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTAS

3.3. Jei dokumento sudarytojas yra vieno asmens institucija, arba įstaigos

vadovas, kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Kai dokumento sudarytojas yra vieno asmens institucija, įstaigos

vadovas, kitas įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis

tarnautojas, rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos priklausomybę,

pvz.:

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS MERAS

arba

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ LIGONINĖS

VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS

arba

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS

3.4. Jei dokumento sudarytojas yra įstaigos tarnautojas, neturintis

juridinių įgaliojimų, kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Pavyzdys.

Kai dokumento (tarnybinio pranešimo, tarnautojo ataskaitos ir kt.)

sudarytojas yra įstaigos tarnautojas, neturintis juridinių įgaliojimų,

sudarytojo rekvizite rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos

priklausomybę, pvz.:

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS MONETŲ KALYKLOS

SEKRETORIUS REFERENTAS

3.5. Jei dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos ar kelių įstaigų

vadovai, kaip

rašomi jų pavadinimai?

Kai dokumento sudarytojas yra komisija, sudaryta iš kelių įstaigų

atstovų, jos pavadinimas rašomas pagal teisės akte nustatytą komisijos

funkciją, pvz.:

PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMO

KOMISIJA

Kai dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos ar kelių įstaigų

vadovai, jų pavadinimai rašomi vienas po kitu ir atskiriami ne mažesniu

kaip vienos eilutės intervalu. Pavadinimų ir su jais susijusių kitų

rekvizitų rašymui plotas neribojamas.

4. l. Kaip ir kur rašomi įstaigos duomenys?

Įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje arba išdėstomi stulpeliais

po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje

paraštėje.

4.2. Jei įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje, kaip atskiriamos

sudėtinės informacijos dalys?

Kai įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje, ttarp atskirų duomenų

paliekamas didesnis intervalas arba dedami atitinkami skyrybos ženklai.

4.3. Kokiomis raidėmis rašomi įstaigos duomenys?

Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir

gali būti atskirti linija.

4.4. Jei informacinio dokumento(rašto) sudarytojai yra kelios įstaigos,

kaip rašomi įstaigos duomenys?

Kai informacinio dokumento (rašto) sudarytojai yra kelios įstaigos,

įstaigos duomenys rašomi po kiekvienos įstaigos pavadinimu.

4.5. Kas sudaro įstaigos duomenis?

Įstaigos duomenis sudaro: įstaigos kodas, buveinės adresas ir kita

reikalinga informacija (telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto

adresas ir kt.).

4.6. Kur rašoma specialioji žyma?

Specialioji žyma rašoma dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės

dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis arba dedamas spaudas, pvz.:

Projektas, Išrašas, Kopija, Faksograma.

4.7. Kur rašoma priedo žyma?

Priedo žyma rašoma dokumento priedo viršutinės paraštės dešinėje

pusėje.

4.8. Kas sudaro priedo žymą?

Žymą sudaro: dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas, priedo

eilės numeris ir žodis ,,priedas“.

4.9. Kaip išdėstomos priedo žymos? Pavyzdys._____________________

Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, žodis ,,priedas“

kartu su eilės numeriu rašomas iš naujos eilutės, pvz.:

5.1. Kaip įforminama dokumento registracijos žyma?

Dokumento gavimo registracijos žyma rašoma arba dedamas spaudas

dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešiniajame kampe.

5.2. Kas sudaro registracijos žymą?

Žymą sudaro: dokumentą gavusios įstaigos pavadinimas (gali būti

sutrumpintas), žodis ,,Gauta“, dokumento gavimo data ir registracijos

numeris.

5.3. Kur rašomas tvarkomųjų ir informacinių įstaigos vidaus dokumentų

pavadinimas?

Tvarkomųjų ir informacinių įstaigos vidaus dokumentų pavadinimas

rašomas po dokumento sudarytojo ppavadinimu.

5.4. Jei yra adresato rekvizitas, kur rašomas dokumento pavadinimas?

Informacinių dokumentų, kuriuose yra adresato rekvizitas, pavadinimas

rašomas po šiuo rekvizitu.

5.5. Kur rašomas organizacinių ir tvirtinamųjų informacinių dokumentų

pavadinimas?

Organizacinių ir tvirtinamų informacinių dokumentų pavadinimas

rašomas po tvirtinimo žymos rekvizitu.

5.6. Kas sudaro dokumento pavadinimą?

Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto

antraštė.

2 variantas.

1. 16 rekvizitas: parašo rašymo tvarka.

1. Jei dokumentą pasirašo komisija ir kviestieji asmenys, kokia parašo

įforminimo tvarka? Pavyzdys.

Kai dokumentą pasirašo komisija, nurodomos pasirašančiųjų asmenų

pareigos komisijoje. Komisijos pirmininko vardas ir pavardė rašoma pirmoji,

o jos narių vardai ir pavardės – pavardžių abėcėlės tvarka. Jei teisės aktų

nustatytais atvejais dokumentą pasirašo ir dalyvaujantys (kviestieji)

asmenys, jų parašai rašomi po komisijos narių parašais, pvz.:

Komisijos pirmininkas (Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Nariai (Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Dalyvaujantys (kviestieji) asmenys (Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

1.2.Kas dedama dokumentų antrųjų egzempliorių parašo rekvizite?_____

Dokumentų antrųjų egzempliorių parašo rekvizite, vietoj parašo dedamas

įstaigos raštvedybą atsakingo struktūrinio padalinio antspaudas.

2. 17 rekvizitas: suderinimo žyma.

2.1. Kur rašoma suderinimo žyma?

Dokumento suderinimo žyma įforminamos teisės aktų nustatytos

dokumentų suderinimo tarp įstaigų procedūros. Suderinimo žyma rašoma po

parašo rekvizitu, organizaciniuose dokumentuose – po baigiamuoju brūkšniu.

2.2. Kokia tvarka rašoma suderinimo žyma organizaciniuose dokumentuose?

Suderinimo žyma rašoma po baigiamuoju brūkšniu.

2.3. Kas sudaro suderinimo žymą? Pavyzdys.

Suderinimo

žymą sudaro didžiosiomis raidėmis rašomas žodis SUDERINTA,

įstaigos, su kuria dokumentas suderintas, vadovo pilnas pareigų

pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Rekvizito dalys pradedamos

rašyti nuo kairiosios paraštės ir išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu,

pvz.:

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

2.4. Kaip išdėstomos rekvizito dalys? Pavyzdys.

Rekvizito dalys pradedamos rašyti nuo kairiosios paraštės ir

išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.:

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

2.5. Kai suderinimo procedūra patvirtinama įstaigos raštu, pasirašytu jos

vadovo, kas nurodoma suderinimo žymoje? Pavyzdys.

Kai suderinimo procedūra patvirtinama įstaigos raštu, pasirašytu jos

vadovo, suderinimo žymoje nurodomas įįstaigos pavadinimas, rašto data ir

registracijos numeris, pvz.:

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

2001-11-14 raštu Nr. 0-00

2.6. Jei dokumente rašomos dvi ar daugiau suderinimo žymos, kaip jos

___rašomos? Pavyzdys.___________________________

Kai dokumente rašomos dvi ar daugiau suderinimo žymos, jos rašomos

greta viena kitos, tarp žymų paliekant tarpus, pvz.:

|SUDERINTA |SUDERINTA |

|Lietuvos Respublikos |Lietuvos Respublikos |

|finansų ministras |aplinkos ministras |

|(Parašas) |(Parašas) |

|(Vardas ir pavardė) |(Vardas ir pavardė) |

|(Data) |(Data) |

3. 18 rekvizitas: vizos.

3.1. Kur ir kada rašomos vizos?

Vizos rašomos po parašo rekvizitu ir gali būti išdėstytos viena šalia

kitos aarba viena po kitos.

3.2. Kas sudaro vizos rekvizitą?

Vizą sudaro tarnautojo parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data,

jei reikia – pareigų pavadinimas.

3.3. Kaip viza įforminama? Pavyzdys.

Viza gali būti rašoma ranka, rekvizito dalys dėstomos kampiniu

vėliaviniu būdu arba dedamas spaudas su vvizuojančiojo asmens vardu (vardo

raide) ir pavarde, jei reikia – ir su pareigų pavadinimu, pasirašoma ir

parašoma data, pvz.:

(Parašas)

Ekspertų komisijos pirmininkas

(Vardas ir pavardė) arba

(Parašas)

(Data)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

3.4. Kaip rašoma viza dokumentuose, kuriuose yra rengėjo nuoroda? Pavyzdys.

Dokumentuose, kuriuose yra rengėjo nuoroda, rengėjo vizą sudaro jo

parašas ir data, jie rašomi virš rengėjo nuorodos, pvz.:

(Parašas)

(Data)

(Rengėjo nuoroda)

3.5. Jei vizuojantis darbuotojas dėl dokumento turi atskirą nuomonę, kur

___rašoma jos nuoroda? Pavyzdys.________________________

Kai vizuojantis tarnautojas dėl dokumento turi atskirą nuomonę,

nuoroda apie pridedamas pastabas rašoma virš vizos, pvz.:

Pastabos pridedamos

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

4. 19 rekvizitas: supažindinimo žyma.

4.1. Kur ir kada rašoma supažindinimo žyma?

Supažindinimo žyma rašoma po parašo ir vizų rekvizitais, esančiame

laisvame plote, kampiniu vėliaviniu būdu.

4.2. Kaip rašoma supažindinimo žyma?

Supažindinimo žyma rašoma kampiniu vėliaviniu būdu.

4.3. Jei tarnautojas ppasirašytinai turi būti supažindintas su dokumentu,

kas rašoma žymoje. Pavyzdys.

Teisės aktų nustatytais atvejais, kai tarnautojas pasirašytinai turi

būti supažindintas su dokumentu, žymoje rašomi susipažinimą reiškiantys

žodžiai, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data, pvz.:

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

arba

Sutinku (Nesutinku)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

4,4. Jei įstaigos vadovui paveda supažindinti su dokumentu tarnautojus, kur

rašoma supažindinimo žyma? Pavyzdys.

Įstaigos vadovui pavedus supažindinti su dokumentu tarnautojus,

supažindinimo žyma rašoma dokumento paskutinio lapo antroje pusėje, pvz.:

Susipažinome

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

5. 20 rekvizitas: rengėjo nuoroda.

5.1. Kur rašoma rengėjo nuoroda?

Rengėjo nuoroda rašoma dokumento ppaskutinio lapo kairėje pusėje virš

apatinės paraštės.

5.2. Kas rašoma rengėjo nuorodoje. Pavyzdys.

Rengėjo nuorodoje vienoje eilutėje rašomas dokumentą parengusio

tarnautojo vardas (vardo raidė) ir pavardė, galimi ryšio duomenys

(telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), pvz.:

Jonė Jonaitytė, 66 22 32, faks. 66 22 58, el.p. akademija@vadis.lt.

4 variantas

1. 9 rekvizitas – Dokumento registracijos numerio rašymo tvarka:

1. Kur ir kada rašomas šis rekvizitas?

Dokumento registracijos numeris rašomas šalia dokumento datos

rekvizito dešinėje pusėje. Kai dokumentas tvirtinamas tvarkomuoju

dokumentu, tvirtinimo žymą sudaro: žodis PATVIRTINTA, tvarkomojo dokumento

sudarytojo pavadinimas, dokumento data, dokumento rūšies pavadinimas ir

dokumento registracijos numeris.

2. Kas sudaro dokumento registracijos numerį?

Dokumento registracijos numerį sudaro simbolis Nr., registracijos

žurnalo identifikavimo žymuo ir dokumento registravimo eilės numeris.

3. Jei dokumento registracijos numeris papildomas paieškos duomenimis, tai

kaip jie rašomi? Pavyzdys.

Dokumento registracijos numeris gali būti papildomas paieškos

duomenimis (bylos indeksu pagal bylų nomenklatūrą), kurie rašomi

skliausteliuose, pvz.: Nr. (00)-1-159 arba Nr. 1-159-(00).

4. Kaip rašomas dokumento registracijos numeris, jei sudarytojai yra kelios

įstaigos ar kelių įstaigų vadovai? Pavyzdys.

Jei dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos ar kelių įstaigų

vadovai, registracijos numeris susideda iš dokumento registracijos numerių,

atskirtų vienas nuo kito įstrižu brūkšneliu, pvz.: Nr. 1-159/1-254.

2. 10 rekvizitas – Gauto dokumento nuoroda atsakomuosiuose raštuose.

2.1. Kaip rašoma gauto dokumento nuoroda atsakomuosiuose raštuose?

Gauto dokumento nuoroda rašoma atsakomuosiuose raštuose po dokumento

datos ir rregistracijos numerio rekvizitais.

2.2. Kaip ji rašoma, jei yra adresato rekvizitas?

Kituose atsakomuosiuose informaciniuose dokumentuose, kuriuose yra

adresato rekvizitas, gauto dokumento nuoroda rašoma lapo dešinėje pusėje po

įstaigos duomenų rekvizitu.

2.3. Kaip ji rašoma, jei įstaigos duomenys rašomi apatinėje paraštėje?

Jei įstaigos duomenys rašomi apatinėje paraštėje, gauto dokumento

nuoroda rašoma lapo dešinėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu.

2.4. Kas sudaro gauto dokumento nuorodą? Pavyzdys.

Gauto dokumento nuorodą sudaro raidė „Į“, dokumento, į kurį atsakoma,

data ir jo registracijos numeris, pvz.: Į 2001-10-02 Nr. 2-156

2.5. Jei nėra gauto dokumento registracijos numerio, kaip rašoma? Pavyzdys.

Jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento

data ir dokumento rūšies pavadinimas, pvz.: Į 2001-02-23 prašymą

2.6. Kaip rašoma, jei nėra gauto dokumento datos ir registracijos numerio?

Pavyzdys.

Jei gauto dokumento datos ir registracijos numerio nėra, nurodoma

dokumento gavimo data, pvz.: Į 2001-03-16 gautą prašymą

3. 11 rekvizitas – Dokumento sudarymo vieta.

3.1. Kaip rašoma dokumento sudarymo vieta?

Dokumento sudarymo vieta rašoma mažosiomis raidėmis po dokumento

datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu

būdu.

3.2. Kur rašoma dokumento sudarymo vieta? Pavyzdys._________________

Dokumento sudarymo vieta rašoma tvarkomuosiuose dokumentuose ir

informaciniuose įstaigos vidaus dokumentuose, pvz.:

2005-04-05

Vilnius

4.Kaip ir kur rašoma teksto antraštė raštuose?

Teksto antraštė pradedama prielinksniu „DĖL“ ir rašoma didžiosiomis

neparyškintomis raidėmis. Antraštė pradedama rašyti nuo kairiosios

paraštės, plotas horizontalia kryptimi neribojamas. Antraštė atskiriama nuo

aukščiau parašyto adresato rekvizito ne mažesniu kaip trijų eilučių

intervalu. Siunčiamų dokumentų lydraščiuose antraštė nerašoma, tekstas

atskiriamas nuo auksčiau parašyto adresato rekvizito ne mažesniu kaip

dviejų eilučių intervalu.

4.1. Kaip rašoma teksto antraštė, jei ji labai ilga?

5. 8 rekvizitas – Dokumento data

5.1. Kur rašoma data raštuose?

Raštuose data rašoma lapo dešinėje pusėje po įstaigos duomenų

rekvizitu. Data nuo aukščiau parašyto rekvizito atskiriama ne mažesniu kaip

vienos eilutės intervalu.

5.2. Kaip rašoma data, jei įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo lapo

apatinėje paraštėje?

Jei įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo lapo apatinėje

paraštėje, dokumento data rašoma dešinėje lapo pusėje po dokumento

sudarytojo pavadinimu.

5.3. Dokumentų datos rašymo pavyzdžiai. Parašykite teisingai dviem būdais

šią datą: 2001/05/05._________________________________________

2001-05-05, 2001 m. gegužės 5 d.

6. 12 rekvizitas – Adresato rašymas.

6.1. Kur rašomas adresatas?

Adresatas rašomas kairėje lapo pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu.

6.2. Kur rašomas adresatas, jei įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo

lapo apatinėje paraštėje?

Kai įstaigos duomenys rašomi dokumento pirmojo lapo apatinėje

paraštėje, adresatas rašomas lapo kairėje pusėje po dokumento sudarytojo

pavadinimu.

6.3. Kokia tvarka rašomas adresatas?

Adresatas rašomas mažosiomis raidėmis, kampiniu vėliaviniu būdu nuo

kairiosios paraštės ir atskiriamas nuo aukščiau parašyto rekvizito ne

mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Jei rašomi keli adresatai, jie

vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

6.4. Jei dokumentas adresuojamas įstaigai, kaip rašomas jos pavadinimas?

Kai dokumentas adresuojamas įstaigai, jos pavadinimas

rašomas

naudininko linksniu, pvz.:

Vilniaus apskrities viršininko administracijai.

6.5. Jei keli adresatai?

Jei adresatų daug, surašomas adresatų sąrašas, o kiekviename

siunčiamame dokumente užrašomas tik vienas konkretus adresatas.

6.6. Jei dokumentas adresuojamas įstaigos struktūriniam padaliniui?

Kai dokumentas adresuojamas įstaigos struktūriniam padaliniui,

įstaigos pavadinimas rašomas kilmininko linksniu, įstaigos struktūrinio

padalinio pavadinimas – naudininko linksniu.

6.7. Kai dokumentas adresuojamas konkrečiam tarnautojui? Pavyzdys.

Kai dokumentas adresuojamas konkrečiam tarnautojui, rašomas

tarnautojo pilnas pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė

naudininko linksniu, pvz.:

Sveikatos apsaugos ministerijos

Farmacijos skyriaus viršininkui

J.Jonaičiui

———————–

Civilinės aviacijos priešgaisrinės

saugos taisyklių

1 priedas