Marketingo tyrimas

TURINYS

1. SANTRAUKA 2

2. ĮVADAS 4

2.1. PROBLEMOS IDENTIFIKAVIMAS 4

2.2. TYRIMO HIPOTEZĖS 4

2.3. TYRIMO TIKSLAI 4

3. PAGRINDINĖ DALIS 5

3.1. TYRIMO METODOLOGIJA 5

3.2. RINKODAROS TYRIMO REZULTATAI 6

3.3. TYRIMO RIBOJIMAI 15

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 16

LITERATŪRA 18

PRIEDAI 191. SANTRAUKA

Mobiliųjų telefonų naudojimas pastaraisiais metais sparčiai auga. Šiais laikais tai tapo nebe prabanga, o kasdienybė ir būtinybė. Mobiliųjų telefonų vartotojai turi galimybę rinktis korteles su abonentiniu mokesčiu arba be abonentinio mokesčio, t.y. Omnitel „EXTRA”, Bitė GSM ,,LABAS”, TELE-2 „Pildyk“, „Ežys“ ir „Mažylis“ išankstinio mokėjimo korteles. Šiuo metu vyksta arši kova tarp šių mobilaus ryšio operatorių, todėl tapo įdomu sužinoti, kieno ppaslaugas ir kodėl renkasi vartotojai. Pasirinktas tyrimas UAB ,,OMNITEL” išankstinio mokėjimo kortelės “EXTRA” atžvilgiu. Rinkodaros tyrimas atliekamas tam, kad identifikuoti problemą, nes manome, kad yra tikimybė, jog gali atsirasti tam tikros problemos ateityje (kiti ryšio operatoriai gali užvaldyti išankstinio apmokėjimo paslaugų rinką).

Šio tyrimo tikslas – ištirti, kokią dalį rinkos užima Omnitel „EXTRA“ paslauga einamuoju laikotarpiu, vartotojų požiūrį į pokalbių tarifus bei kitas tendencijas, susijusias su šia paslauga. Darbe iškeltos 3 hipotezės, kurias tyrimo metu stengiamasi paneigti arba patvirtinti.

Rezultatai parodė, kkad Omnitel operatoriaus paslauga yra vidutiniškai populiari tarp kitų Lietuvos operatorių, t.y. „EXTRA“ užima apie trečdalį rinkos. Vartotojai šios paslaugos tarifų nelaiko brangiais, nors tyrimas parodė, kad vartotojams pigesnis yra Tele-2 operatorius.

Iš tyrimo išsiaiškinome, kad daugiausia vartotojų apie Omnitel „„EXTRA“ paslaugą sužino iš reklamos, o tai rodo, kad Omnitel vykdoma reklaminė kampanija yra veiksminga ir efektyvi priemonė pritraukti vartotojus. Esantis reklaminės kampanijos, o kartu ir kainų karas tarp operatorių didžiausią naudą atneša ne kuriam nors iš jų, o svarbiausia – vartotojams. Matome, kad svarbią įtaką vartotojų pasirinkimui daro ir patraukli reklama prekybos vietoje, draugų nuomone bei Omnitel įmonės vardas.

Iš Omnitel siūlomų mokėjimo planų populiarumo galime daryti išvadą, kad vartotojai daugiausiai kalba vakarais ir savaitgaliais (populiariausias planas „Naktis“) – tai daugiau jaunų žmonių pasirinkimas, o vyresni žmonės labiau naudojasi „Dienos“ planu, kas jiems yra labiau aktualu. „EXTRA Premium“ planas dar yra naujas, todėl juo naudojasi dar pakankamai mažai vartotojų.

Kompanija Omnitel daug investuoja į reklamą ir tai gerai atsiperka – vvartotojai aktyviai priima siūlomas naujoves, tokias kaip naujus sąskaitos papildymo būdus, siūlomas privilegijas ir pan.

Apibendrinant galima pasakyti, kad kompanija Omnitel vartotojų akyse susidariusi gerą įvaizdį ir todėl jie renkasi jos siūlomas paslaugas ir yra lojalūs šiam operatoriui.2. ĮVADAS

2.1. PROBLEMOS IDENTIFIKAVIMAS

Mes pasirinkome atlikti tyrimą UAB ,,OMNITEL” išankstinio mokėjimo kortelės ,,EXTRA” atžvilgiu. Taigi iškelta problema ištirti mokėjimo kortelės „EXTRA“ ir jos teikiamų paslaugų naudojimo populiarumą. Šiuo atveju problemos šaltinis yra planuojami pokyčiai. Firmos taiko įvairias marketingo priemones. Šiuo metu mobiliojo ryšio operatoriai sstengiasi išsikovoti kuo didesnę rinkos dalį, naudodami agresyvias kainodaros strategijas ir reklamines kompanijas .

Rinkodaros tyrimas atliekamas tam, kad identifikuoti problemą, nes manome, kad yra tikimybė, jog gali atsirasti tam tikros problemos ateityje (kiti ryšio operatoriai gali užvaldyti išankstinio apmokėjimo paslaugų rinką).2.2. TYRIMO HIPOTEZĖS

1. Omnitel „EXTRA“ šiuo metu yra populiaresnis už TELE 2 „Pildyk“, t.y. daugiau yra vartojančių Omnitel „EXTRA“ išankstinio mokėjimo paslaugą.

2. „EXTRA“ išankstinių apmokėjimo paslaugų teikėjų tarpe užima apie 1/3 rinkos.

3. Išankstinių apmokėjimo paslaugų vartotojai Omnitel „EXTRA“ teikiamų paslaugų tarifus laiko per brangiais.2.3. TYRIMO TIKSLAI

Atlikti rinkos dalies tyrimą ir patvirtinti arba paneigti iškeltas hipotezes.3. PAGRINDINĖ DALIS

3.1. TYRIMO METODOLOGIJA

Iš pradžių atliktas žvalgybinis tyrimas, siekiant pasirengti tolimesniam didesniam tyrimui, t.y. aprašomajam tyrimui. Labiausiai domino surinkti informaciją, kurios reikia išsiaiškinti, ar yra rinkoje numanoma problema, ar ne, ir ją patikslinti. Renkant informaciją, buvo stengiamasi konkrečiau suformuluoti problemą ir generuoti iškeltas idėjas bei hipotezes.

Atliekant aprašomąjį tyrimą, pagrindinis tikslas buvo sudaryti „vidutinio vartotojo“ profilį, kas padėtų Omnitel kompanijai sustiprinti savo įtaką rinkoje. Taip pat vienas iš tikslų buvo įvertinti Omnitel generalinę aibę. Aprašomasis tyrimas atliktas skersinio pjūvio metodu , t.y. vieną kartą tam tikru laiku. Tai vienkartinis tyrimas, per kurį buvo atliekami einamieji rinkos tyrimai (diagnozė).

Pagal rinkos tyrimo objektą – tai ppaslaugos rinkos tyrimas, t.y. išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos ,,EXTRA” vartojimas.

Pagal informacijos gavimo būdą – pirminis tyrimas, naudojant apklausos metodą . Susisteminta informacija buvo renkama iš respondentų anketos pagalba, panaudojant tik tokius klausimus, kurie buvo kruopščiai suformuluoti, neutralūs ir vienareikšmiški. Buvo atlikta raštiška apklausa, kurios metu anketos buvo išdalintos asmeniškai respondentams bei atsiimtos taip pat asmeniškai.

Problema buvo tiriama kiekybiniais metodais, naudojant apklausos metodą, o rezultatai išreikšti statistiniais duomenimis. Be to, buvo siekiama apibendrinti generalinę aibę kiekybine forma, buvo naudojami pirminiai duomenų šaltiniai, surinkti anketos pagalba specialiai tyrimo problemai ir tikslui tirti.

ANKETA. Apibrėžus tyrimo tikslus, objektą, suformulavus problemą, buvo paruoštas pirminis klausimynas, iš kurio buvo sudaryta anketa. Formuluojant klausimus buvo laikomasi anketos sudarymo taisyklių. Kiekvienam klausimui buvo pateikti galimi atsakymai, kad respondentams būtų lengviau atsakinėti, o gautus duomenis patogiau apdoroti, juos suvesti į lenteles bei koduoti. Buvo sudaryta standartizuota atvira anketa, nes klausimai visiems respondentams pateikti vienodi, nekeičiant jų pateikimo tvarkos. Atsakymai buvo standartiniai, pateikiant kelis atsakymų variantus, taigi buvo naudojami daugiavariantiniai klausimai, su viena ar keliomis atsakymų alternatyvomis. Nustatant klausimų eiliškumą, buvo naudojamas „piltuvėlio“ principas (bendri klausimai pateikti anketos pradžioje, specifiniai – po jų, o specifinė informacija – pabaigoje) . Siekiant išsiaiškinti vartotojų preferencijas bei socialines demografines charakteristikas, bbuvo sudaryta standartizuota atvira anketa.

Pilotinis tyrimas. Tokia anketa buvo pateikta keliems ekspertams ir respondentams, siekiant įvertinti, ar anketa yra aiški, nedviprasmiška ir vienareikšmiška, ar klausimai aiškiai suprantami, ar anketa neperkrauta nereikalingais klausimais ir nevargina, ar klausimų eiliškumas atitinka loginę seką. Atlikus tokį bandyminį tyrimą, gavus įvertinimą ir pastabas, pastebėtos klaidos ir trūkumai buvo tuoj pat pašalinti ir paruošta galutinė anketa, kurią sudarė dvylika klausimų. Tokiu būdu atliktas pilotinį tyrimą.

Imties nustatymas. Įvertinus fizines, technines bei finansines galimybes, buvo paruošta 110 anketų. Neturint galimybės naudotis statistinėmis kompiuterinėmis programomis, buvo apklausta daugiau nei 100 respondentų, nes jų tarpe dar galėjo būti ir neteisingai atsakiusių į klausimus.

Duomenų rinkimas. Duomenų rinkimas vyko anketavimo forma. Prieš pateikiant anketą respondentų buvo klausiami 2 klausimai: 1) “Ar jūs turite mobilųjį telefoną?” 2) “Ar jūs naudojatės išankstinio mokėjimo paslauga?“ Jei abu atsakymai būdavo – TAIP, anketos buvo pateikiamos respondentams, neatsižvelgiant į jų amžių. Anketos buvo išdalintos asmeniškai kiekvienam respondentui, atsiimtos taip pat asmeniškai.3.2. RINKODAROS TYRIMO REZULTATAI

Surinkti anketų duomenys buvo peržiūrėti ir pradėta duomenų analizė, kuri prasideda nuo duomenų redagavimo. Buvo patikrinta kiekviena anketa, ar jose nėra ko nors praleista, neužbaigta, neįskaitoma ar aiškiai nesuderinama. Tokių sugadintų anketų iš 110 buvo rasta aštuonios, be to, dvi anketos

buvo negrąžintos.

Taigi tyrimo analizei buvo naudojami 100 anketų duomenys, o tai buvo vertinama kaip 100 proc. bendruose mobiliųjų telefonų vartotojų klausimuose. Klausimuose susijusiuose su “OMNITEL EXTRA” vartojimo motyvais 100 proc. buvo laikomi 36 respondentai, nes būtent tiek jų mūsų tyrimo duomenimis naudoja ,,EXTRA”.

Duomenų analizei naudojome MS Excel programą. Duomenys buvo suvesti į lentelę. Visose anketose buvo sumuojami atsakymų skaičiai, o siekiant palengvinti analizę, duomenys buvo vaizduojami grafiškai. 1 lentelėje pateikti rinkos tyrimo rezultatai.

1 lentelė. Nuomonė apie išankstinio mokėjimo ppaslaugų pokalbių tarifus

Paslaugos/Tarifai Pigūs Vidutiniai Per brangūs

Omnitel „EXTRA“ 20 64 16

Bitė GSM „Labas“ 21 59 20

Tele-2 „Pildyk“ 73 21 6

„Mažylis“ 85 15 0

„Ežys“ 63 35 2

Dauguma respondentų mano, kad Omnitel „EXTRA“ paslaugų tarifai yra vidutinio brangumo, tuo tarpu likusieji respondentai pasidalino maždaug per pusę, teigdami, kad tarifai yra pigūs arba per brangūs. Taigi galime atmesti iškeltą trečiąją hipotezę, kad dauguma išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojų nuomone, Omnitel EXTRA tarifai yra per brangūs. Iš gautų rezultatų matyti, kad net 84% apklaustųjų mano, kad jie yra pigūs arba vidutinio brangumo. Tuo tarpu tik 16% apklaustųjų mano, kad jie yyra per brangūs.

Kitų operatorių paslaugų atžvilgiu, respondentų nuomone, Omnitel EXTRA paslauga nėra pigiausia. Pigesniais laikomi Tele-2 „Pildyk“, „Mažylio“ ir „Ežio“ tarifai.

Siekėme taip pat išsiaiškinti, kokiomis paslaugomis daugiausia naudojasi išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojai. Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai teikia šias ppaslaugas: balso pašto, trumpųjų pranešimų, trumpųjų numerių, tarptautinių pokalbių, skambinančiojo numerio atpažinimo, mokėjimo plano keitimo, WAP, GPRS . Visi respondentai naudojasi tik trumpųjų pranešimų paslauga (SMS). Be to, daugiau nei pusė respondentų naudojasi tarptautinių pokalbių bei skambinančiojo numerio atpažinimo paslaugomis. Iš gautų rezultatų matyti, kad GPRS ir WAP paslaugos nėra plačiai paplitusios tarp vartotojų ir sudaro atitinkamai 10 proc. ir 21 proc. Balso pašto paslauga naudojasi 37 proc. vartotojų, trumpųjų numerių paslauga- 43 proc., ir mokėjimo plano keitimo paslauga – 34 proc.

1 pav. Išankstinio mokėjimo teikiamų paslaugų naudojimo populiarumas

Darbo pradžioje buvo iškelta hipotezė, kad „EXTRA“ išankstinių apmokėjimo paslaugų teikėjų tarpe užima apie 1/3 rinkos. Iš 2 paveikslo duomenų matyti, kad Omnitel „EXTRA“ užima 36 proc. išankstinio mokėjimo paslaugų rinkos. Taigi iiškelta hipotezė pasitvirtino. Tačiau pirmoji hipotezė – Omnitel „EXTRA“ šiuo metu yra labiau populiarus negu TELE – 2 „Pildyk“, t.y. daugiau yra vartojančių Omnitel „EXTRA“ išankstinio mokėjimo paslaugą – nepasitvirtina. Iš duomenų matyti, kad vis dėlto daugiau yra vartojančių pagrindinio konkurento TELE – 2 „Pildyk“ paslaugą (40 proc.).

Pagal atliktą apklausą, 16 proc. rinkos užima Bitė GSM „Labas“, o „Ežys“ ir „Mažylis“ atitinkamai 3 proc. ir 5 proc. (žr. 2 paveikslą).

2 pav. Išankstinio mokėjimo paslaugų pasiskirstymas pagal operatorių

Tyrimo rrezultatai rodo, kad net 75 proc. vartotojų apie Omnitel „EXTRA“ sužinojo iš reklamos, 50 proc. iš draugų, 47 proc. prekybos vietoje, 44 proc. iš Omnitel įmonės vardo, 14 proc. iš skrajutės ir 16,6 proc. iš kitur (žr. 3-4 pav.). Tai leidžia daryti išvadą, kad vartotojams didžiausią įtaką daro reklama, draugų įtaka ir nuomonė, prekybos vietoje gauta informacija ir Omnitel įmonės vardas.

3 pav. Veiksniai, įtakojantys Omnitel „EXTRA“ pasirinkimą tarp respondentų

4 pav. Veiksniai, įtakojantys Omnitel „EXTRA“ pasiri.nkimą tarp esamų vartotojų

Tiriant Omnitel „EXTRA“ vartotojų pasiskirstymą pagal mokėjimo plano naudojimą, paaiškėjo, kad daugiausia vartojančių yra „Nakties“ planą – 31 proc., nedaug atsilieka „Dienos“ – 25 proc. ir „eSaMeS“ – 22 proc. Kiti planai: „Para“ – 14 proc. ir „Extra Premium“ – 8 proc. (žr. 4 pav.).

5 pav. Mokėjimo planų pasiskirstymas tarp Omnitel „EXTRA“ vartotojų

Daugiausia Omnitel „EXTRA“ vartotojų savo sąskaitas pildo papildymo kortelėmis – 31 iš 36, o tai sudaro 86 proc. Pagrindine tokios vartotojų elgsenos priežastimi galėtų būti tai, kad papildymo kortelės yra patogios, be to, tai geriausiai žinomas ir seniausiai naudojamas sąskaitos papildymo būdas. EXTRA ID – 12 iš 36 (33,3 proc.), EXTRA kodu – 9 iš 36 (25 proc.) ir pildymas internetu – 8 iš 36 (22,2 proc.) (žr. 6 ppaveikslą). Mažiausiai naudojami: EXTRA S.O.S., papildymas per bankomatą, papildymas SMS žinute ir EXTRA EXPRESS papildymo būdai. Peršasi išvada, kad tai nauji ir mažai žinomi vartotojams produktai.

6 pav. Sąskaitos papildymo būdai

Iš 7 paveikslo duomenų matyti, kad daugiausia vartotojų per mėnesį išleidžia nuo 20 iki 50 Lt – 39 proc., nuo 50 iki 100 Lt – 33 proc., iki 20 Lt – 22 proc., o virš 100 Lt. išleidžia 6 proc.

7 pav. Pinigai, vidutiniškai išleidžiami mobiliam ryšiui per mėnesį

Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti Omnitel paslaugos „EXTRA ID“ ir jos teikiamų privilegijų vartojimo populiarumą. Iš gautų rezultatų matyti (žr. 8 paveikslą), kad didesnė dalis vartotojų išvis nesinaudoja „EXTRA ID“ paslauga (66,6 proc.). Kiti, kurie naudojasi „EXTRA ID“ paslauga, daugiausiai renkasi papildymą su „EXTRA ID“ (12 vartotojų iš 36, t.y. 33,3 proc.), tačiau tik nedaugelis naudojasi elektroninio bilieto paslauga „e.bilietas“ (5,5 proc.) ar nuolaidų paslauga „e.nuolaida“ (11,1 proc.).

8 pav. „EXTRA ID“ privilegijų naudojimas

9 paveiksle yra pavaizduotos priežastys, dėl ko respondentai nesinaudoja ,,Omnitel Extra”. Net 41 respondentui ši paslauga yra per brangi, dėl to jie renkasi kitus ryšio operatorius. 56 respondentai yra lojalūs kitam operatoriui. Taigi galima teigti, kad 64 proc. vartotojų atsisako Omnitel “EXTRA” paslaugų dėl per didelės kainos, o 87,5 pproc. dėl to, kad yra lojalūs kitam operatoriui. 6 vartotojai pažymėjo ,,kita” (daugelis respondentų neįvardino savo atsakymo) ir tik 3 atsisako šios kortelės dėl ryšio kokybės.

9 pav. Vartotojai nesinaudoja „Omnitel Extra“ dėl šių priežasčių

Vykdant apklausą, anketos buvo platinamos universitete, studentų tarpe, apklausiant atsitiktinius žmones. Daugiausiai iš apklaustųjų buvo 19-25 metų amžiaus, jie sudarė 44 proc. apklaustųjų. 20 proc. respondentų buvo 26-40 metų amžiaus, 18 proc. – 41-60 metų amžiaus, 10 proc. – iki 19 metų amžiaus, 8 proc. – virš 60 metų.

10 pav. Respondentų amžius

38 proc. apklaustųjų – studentai, 18 proc. – tarnautojų, 14 proc. – bedarbių, 12 proc. – darbininkų, 10 proc. – moksleivių, 8 proc. – valdininkų (žr. 11 pav.).

11 pav. Respondentų socialinė padėtis

Apklaustųjų pajamos: 36 proc. – 500-1000 Lt., 34 proc. – 150 – 500 Lt, 19 proc. – iki 150 Lt ir 11 proc. – virš 1000 Lt (žr. 12 pav.).

12 pav. Respondentų pajamos per mėnesį3.3. TYRIMO RIBOJIMAI

Renkant duomenis, buvo susidurta su keletu problemų. Viena jų – reikėjo prieš pateikiant anketą išsiaiškinti, ar asmuo turi mobilųjį telefoną ir ar jis naudojasi išankstinio mokėjimo paslauga.

Be to, keletas asmenų atsisakė dalyvauti apklausoje dėl laiko stokos, kiti

dėl to, kad šiaip nemato reikalo. 8 anketos buvo sugadintos, nes buvo neteisingai ir nepilnai užpildytos, todėl šie atsakymai nebuvo įtraukti į tyrimo rezultatus.

Kadangi buvo naudojama standartizuota atvira anketa, joje buvo pateikti standartiniai atsakymų variantai. Respondentai galėjo pateikti klaidinančius atsakymus, kadangi, neturėdami nuomonės, jie turėjo pasirinkti vieną iš pateiktų variantų. Be to, tai – ribotas atsakymų alternatyvų skaičius, kadangi buvo pateikiami ne visi galimi atsakymų variantai. Tik viename klausime buvo pasinaudota galimybe palikti respondentui vietos įrašyti savo nuomonę.IŠVADOS IR PPASIŪLYMAI

Darbe iškeltos šios hipotezės:

• Omnitel „EXTRA“ šiuo metu yra populiaresnis už TELE 2 „Pildyk“, t.y. daugiau yra vartojančių Omnitel „EXTRA“ išankstinio mokėjimo paslaugą.

Ši hipotezė nepasitvirtino. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau yra vartojančių pagrindinio konkurento TELE-2 „Pildyk“ paslaugą (40 proc.).

• „EXTRA“ išankstinių apmokėjimo paslaugų teikėjų tarpe užima apie 1/3 rinkos.

Iš gautų rezultatų matyti, jog Omnitel „EXTRA“ užima 36 proc. išankstinio mokėjimo paslaugų rinkos. Iškelta hipotezė pasitvirtino.

• Išankstinių apmokėjimo paslaugų vartotojai Omnitel „EXTRA“ teikiamų paslaugų tarifus laiko per brangiais.

Ši hipotezė atmetama. Gauti rezultatai pparodė, kad net 84% apklaustųjų mano, kad jie yra pigūs arba vidutinio brangumo. Tuo tarpu tik 16% apklaustųjų mano, kad jie yra per brangūs.

Šiame darbe buvo atliktas tyrimas apie Omnitel „EXTRA“ išankstinio mokėjimo paslaugą, jos populiarumą rinkoje ir tendencijas, ssusijusias su teikiamų paslaugų vartojimu. Gauti rezultatai parodė, kad Omnitel operatoriaus paslauga yra vidutiniškai populiari tarp esančių kitų Lietuvoje operatorių, t.y. „EXTRA“ užima apie trečdalį rinkos. Vartotojai šios paslaugos tarifų nelaiko brangiais, nors tyrimo rezultatai rodo, kad vartotojai pigesniu laiko Tele-2 operatorių.

Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad daugiausia vartotojų apie Omnitel „EXTRA“ paslaugą sužino iš reklamos, o tai rodo, kad Omnitel vykdoma reklaminė kampanija yra veiksminga ir efektyvi priemonė pritraukti vartotojus. Viena iš galimų rekomendacijų būtų palaikyti ir dar efektyviau vykdyti reklaminę politiką, labiau akcentuojant mažas kainas, kad vartotojų nuomonė apie tarifus būtų palankesnė. Esantis reklaminės kampanijos, o kartu ir kainų karas tarp operatorių didžiausią naudą atneša ne kuriam nors iš jų, o svarbiausia – vartotojams. Akivaizdu, kad svarbią įtaką vvartotojų pasirinkimui taip pat daro patraukli reklama prekybos vietoje, draugų nuomonė bei Omnitel įmonės vardas.

Dėl Omnitel siūlomų mokėjimo planų populiarumo galima daryti išvadą, kad vartotojai daugiausiai kalba vakarais ir savaitgaliais (populiariausias planas „Naktis“) – tai daugiau jaunų žmonių pasirinkimas, tuo tarpu vyresni žmonės labiau naudojasi „Dienos“ planu, kas jiems yra labiau aktualu. „EXTRA Premium“ planas dar yra naujas, todėl juo naudojasi dar pakankamai mažai vartotojų.

UAB Omnitel daug investuoja į reklamą, o tai atneša bendrovei gerų rezultatų – vartotojai aktyviai priima ssiūlomas naujoves, tokias kaip naujus sąskaitos papildymo būdus, siūlomas privilegijas ir pan.

Apibendrinant galima pasakyti, kad bendrovė turi gerą įvaizdį vartotojų akyse, todėl pastarieji aktyviai renkasi jos siūlomas paslaugas ir išlieka lojalūs šiam operatoriui ir jo paslaugoms.LITERATŪRA

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxPRIEDAI

Priedas Nr.1

ANKETA

GERBIAMIEJI, Mes atliekame apklausą, apie mobiliojo ryšio išankstinio apmokėjimo paslaugą. Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus.

1. Kokia Jūsų nuomonė apie šių paslaugų pokalbių tarifus? Pažymėkite √.

Paslaugos/Tarifai Pigūs Vidutiniai Per brangūs

Omnitel „EXTRA“

Bitė GSM „Labas“

Tele-2 „Pildyk“

„Mažylis“

„Ežys“

2. Kuriomis iš išvardintų paslaugų Jūs naudojatės?

 balso pašto paslauga

 trumpųjų pranešimų paslauga (SMS)

 trumpųjų numerių paslauga

 tarptautinių pokalbių paslauga

 skambinančiojo numerio atpažinimas

 mokėjimo plano keitimas

 WAP

 GPRS

3. Kuria išankstinio apmokėjimo paslauga Jūs šiuo metu naudojatės?

 “Omnitel EXTRA”

 Bitės GSM “LABAS” (pereikite prie 9 klausimo)

 TELE – 2 „Pildyk“ (pereikite prie 9 klausimo)

 „Mažylis“ (pereikite prie 9 klausimo)

 „Ežys“ (pereikite prie 9 klausimo)

4. Iš kur Jūs sužinojote apie “Omnitel EXTRA”?

 “Omnitel” įmonės vardas

 iš draugų

 iš reklamos

 iš skrajutės

 prekybos vietoje

 kita

5. Kokį mokėjimo planą Jūs naudojate?

 „Para“

 „Diena“

 „Naktis“

 „eSaMeS“

 „Extra Premium“

6. Kaip Jūs papildote sąskaitą?

 EXTRA ID

 EXTRA S.O.S

 Papildymas internetu

 Papildymas per bankomatą

 Papildymas SMS žinute

 Papildymo kortelės

 EXTRA kodas

 EXTRA EXPRESS

7. Kiek pinigų mobiliajam ryšiui vidutiniškai išleidžiate per mmėnesį?

 iki 20 Lt

 nuo 20 iki 50 Lt

 nuo 50 iki 100 Lt

 virš 100 Lt

8. Kokiomis „EXTRA ID“ privilegijomis Jūs naudojatės?

 Papildymas su „EXTRA ID“

 Nuolaidų paslauga „e.nuolaida“

 Elektroninio bilieto paslauga „e.bilietas“

 Nesinaudoju „EXTRA ID“

9. Kodėl Jūs nesinaudojate “Omnitel EXTRA”?

 per brangu

 netenkina ryšio kokybė

 esu lojalus kitam operatoriui

 kita

10. Jūsų amžius:

 iki 19 metų

 19 –25 metų

 26 – 40 metų

 41 – 60 metų

 daugiau nei 60 metų

11. Jūsų socialinė padėtis:

 moksleivis (-ė)

 studentas (-ė)

 darbininkas (-ė)

 tarnautojas (-a)

 bedarbis (-ė)

 valdininkas (-ė)

12. Jūsų pajamos per mėnesį:

 iki 150 Lt.

 150 – 500 Lt.

 500 – 1000 Lt.

 daugiau nei 1000 Lt.

Dėkojame už nuoširdžius atsakymus!