Verslo plano rengimo principai

Untitled

Pagrindiniai verslo plano rengimo principai

Verslo plano paskirtis – išsamiau atskleisti verslo idėją, suplanuoti jos įgyvendinimo etapus ir tam reikalingus išteklius bei tikėtinus rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kam skiriamas verslo planas (vidiniam naudojimui ar siekiant pritraukti išorinį finansavimą), jis turėtų būti daugiau ar mažiau detalus. Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai verslo plano rengimo principai, jo sudedamosios dalys ir klausimai, į kuriuos būtina atsakyti rengiant verslo planą.

Didelė dalis verslo planų kinta jų įgyvendinimo metu, nes iškyla naujų aplinkybių, pasikeičia situacija ar atsiranda naujų galimybių. Išankstinis verslo apmąstymas leidžia geriau įvertinti verslo idėją, pasiruošti būsimiems iššūkiams. Verslo planai rašomi siekiant pagrįsti numatomų investicinių ar įmonės verslo plėtros projektų ekonominį gyvybingumą ir gauti reikiamą finansavimą. Verslo planas padeda suvokti, ar tikrai tokią idėją verta įgyvendinti, taip pat padeda suburti tinkamą komandą tai idėjai įgyvendinti, pagrįsti finansų poreikį ir išlaidas.

 

Planuojant sėkmingą verslą, vertėtų apsvarstyti šiuos klausimus: 

 

0x01 graphic

 

Verslo planas turi reaguoti į besikeičiančias aplinkybes, todėl jį reikėtų nuolat atnaujinti. Jei verslo planas pristatomas kitiems asmenims, pavyzdžiui, bankui -svarbu pateikti koncentruotą, aiškiai išdėstytą informaciją, kuri tilptų į 20-40 puslapių.

Verslo plano tituliniame lape nurodomas: įmonės pavadinimas; nuosavybės forma; įmonės adresas; kontaktiniai duomenys; atsakingo už finansų paiešką asmens vardas, pavardė, pareigos ir telefono numeris; konsultantai (jei jie yra); data.

 

    Verslo plano santraukoje nurodomi tokie duomenys:

Įmonė. Pateikiamas tikslus įmonės pavadinimas, adresas ir telefonas.

Atsakingas asmuo. Nurodomas atsakingo asmens vardas, pavardė ir telefonas iš karto po įmonės koordinačių.

Projekto tikslai. Trumpai pateikiami tikslai ir būtinai paminima finansuotojo gaunama iš šio projekto nauda.

Verslo sritis. Be verslo srities, dar nurodoma ir verslo stadija.

Verslo aprašymas. Glaustai aprašoma įmonės istorija, jos veikla ir planai. Nurodomos visos stipriosios įmonės ypatybės.

Vadyba. Trumpai paminima dviejų trijų žmonių verslo patirtis ir kvalifikacija.

Produktas ir konkurencija. Trumpai aprašomas produktas, nurodoma, kuo jis išsiskiria iš kitų. Glaustai apibūdinama konkurencija šioje verslo srityje, į kokius pirkėjus bus orientuota veikla ir kiek jų bus.

Reikiamos lėšos ir finansavimo sąlygos. Paminima, kiek reikės papildomų lėšų ir būtinai nurodomas tikslus skaičius. Taip pat nurodoma, ar tai bus paskola, ar akcijų platinimas. Aprašomos priimtinos finansavimo sąlygos.

Lėšų panaudojimas. Pateikiamos atskiros finansavimo sritys.

Finansinės ataskaitos.

Jei verslo planas rengiamas ir teikiamas norint gauti paskolą, papildomai nurodoma: prašomos paskolos dydis; paskolos prašymo tikslas; paskolos grąžinimo laikas; įmonės pajėgumas mokėti palūkanas; plano, kurio įgyvendinimui prašoma paskola, numatomas pelningumas; galimos paskolos grąžinimo garantijos.

Verslo plano pagrindinėje dalyje detaliau aprašomi 4 verslo plano komponentai, kuriuos reikėtų skaidyti į smulkesnes dalis (žr. 1 lentelę).
 

1 lentelė. VERSLO PLANO PAGRINDINĖS DALIES KOMPONENTAI

0x01 graphic

1 lentelės tęsinys

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

    Toliau trumpai pateikiama iisamesnė informacija, ką būtina aprašyti savo verslo plano projekte:

    Verslo idėja ir jos aprašymas. Ne tik pati idėja turi būti gera, t.y. perspektyvi, pelninga, konkurencinga, bet ir jos pateikimas. Verslo plėtros planavimo procesas prasideda verslo idėjos ir pagrindinių veiklos krypčių formulavimu. Formulavimas turėtų būti konkretus, trumpas, akcentuojantis įmonės siekius, jos privalumus, lyginant su konkurentais, srities išmanymą.

    Įmonės tikslų apibrėžimas. Tikslai turi būti suformuluoti trumpai ir aiškiai.
Rinkodaros planas. Aprašomi rinkos tyrimo rezultatai, pateikiamas detalus rinkos apibūdinimas ir prognozės bei galimos jos kitimo tendencijos. Ateities rinkos vizija gali būti pateikiama pagal kelias alternatyvas, kurios vėliau tampa optimistiniu, pesimistiniu ir realiu veiklos planais.

    Veiklos organizavimas ir pardavimų prognozė. Sios dalies tikslas – sudaryti aiškų gamybos, prekybos ar paslaugų proceso vaizdą ir parodyti, kad įmonės turimų pajėgumų visai pakanka planuojamai veiklai.

    Gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas. Sioje dalyje reikėtų išvardyti gamybos ar paslaugų operacijų seką, paaiškinti, kas atliks kokias veiklas, kam bus samdomi subrangovai, kaip bus atliekama kokybės kontrolė.

    Vietos analizė. Apibūdinama, kaip vieta daro įtaką produkto gamybos ar paslaugos teikimo procesui, t.y. privažiavimo galimybės, darbo jėgos regione tinkamumas (kvalifikacija ir pan.), prastesnės ar geresnės ryšių su tiekėjais sąlygos, kuo vieta patraukli vartotojams.
Patalpos. Nurodoma, ar gamybos plotai yra pakankami ir pritaikyti numatytai veiklos plėtrai. Gal bus statomos naujos patalpos? Jei patalpos bus remontuojamos, trumpai aprašoma, kas atliks remonto darbus ir kiek tai kainuos.

    Įrengimai. Svarbu nuspręsti, ar papildomi įrengimai veiklai plėsti bus išsinuomojami, ar bus pasinaudota išperkamosios nuomos galimybe. Taip pat pateikiamas ne tik įsigyjamų, bet ir jau turimų įrengimų sąrašas, jų charakteristikos. Nurodomos įrengimų balansinės vertės ir nusidėvėjimas, jų likvidumas.

    Logistika. Numatoma, ar firma turės savo transportą, ar naudosis kitų įmonių paslaugomis. Pateikiamos numatomos transporto sąnaudos. Taip pat nurodoma, kokio transporto reikės veiklai plėsti.

    Žaliavos. Aprašomos ne tik naudotinų atsargų charakteristikos, bet ir jų alternatyvos. Nurodoma, kiek jos kainuos, koks jų rezervas bus reikalingas, taip pat kainų stabilumas ir atvežimo galimybės. Kaip dažnai bus perkamos atsargos, kokiomis partijomis ir kokios bus apmokėjimo bei pristatymo sąlygos.

    Tiekėjai. Nurodoma, kaip bus atsirenkami tiekėjai, apibūdinami alternatyvūs tiekimo kanalai.

    Pardavimų prognozė. Pateikiamos pardavimų prognozės, paaiškinama, kodėl pasirinkti būtent tokie prognostiniai skaičiai, kokios yra rizikos ir pan.

    Valdymas ir personalas. Numatomas reikalingų darbuotojų skaičius ir plėtros poreikis, nustatoma, kaip bus sudaryta vadovybė ir kaip bus organizuota įmonės struktūra ir valdymas. Aprašoma, kokia turėtų būti darbuotojų patirtis ir kvalifikacija, koks numatomas vidutinis darbo užmokestis.

    Finansinis planas. Sprendžiant, ar finansuoti įmonės augimo projektą, ar ne, dažniausiai bus remiamasi čia pateiktais skaičiavimais ir finansiniais rezultatais.

   Nurodomas projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai, kiek ir kam reikės pinigų, kokie galimi finansavimo šaltiniai, kada reikės lėšų, kokią naudą turės finansuotojas ir kaip ją gaus? Visiškai tiksliai apskaičiuoti, kiek reikės pinigų, sunku, todėl numatomas lėšų rezervas.

2 lentelė. PROJEKTO FINANSAVIMO POREIKIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

0x01 graphic

    Prognozuojamo pelno ataskaita. Sudarant pelno prognozę, būtina įvertinti pardavimų prognozę. Ja remiantis galima apskaičiuoti pajamas, kurias numato gauti įmonė. Po to, įvertinus produkcijos (paslaugų) gamybos bei realizavimo sąnaudas, galima atlikti pelno prognozės skaičiavimus. Pelno rodiklis bus svarbus ne tik asmeniui, pradedančiam verslą, bet ir bankui suteikiant paskolą.

    Pinigų srautų prognozė. Sios prognozės tikslas – parodyti, ar užteks pinigų veiklai bet kuriuo projekto įgyvendinimo momentu. Joje fiksuojamos ne pajamos ir sąnaudos, bet pinigų mokėjimai ir gavimai. Si ataskaita sudaroma kartu su pelno ataskaita, nes jai naudojami tie patys duomenys. Prie verslo plėtimo projekto taip pat pridedamas įmonės buhalterinis balansas.

    Kituose skyriuose išsamiau aptariama, kaip pildyti atitinkamas verslo plano dalis.