egzamino testas

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

socialinių paslaugų skyrius

socialinių paslaugų verslo organizatoriaus specialybė

Egzamino testas

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA

Mokinio vardas, pavardė, grupė _Gintare Rudzenskaite___________________________________________________________

1. Pažymėkite tiksliausią nevyriausybinių organizacijų (NVO) apibrėžimą:

a) NVO – tai organizacijos kurių steigėja nėra vyriausybė

+b) NVO – tai laisva piliečių valia įkurta demokratinė organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labu, nesiekia pelno ir tiesioginio jos dalyvavimo valdant valstybę

c) NVO –juridinį statusą turinti vietiniame lygmenyje dirbanti organizacija, nesiekianti pelno ir teikianti socialines paslaugas gyventojams

2. Nevyriausybinės organizacijoms būdinga:

a) socialinių ppaslaugų teikimas, demokratiškas sprendimų priėmimas, nesiekimas pelno ir vienvaldis valdymas

b) tarnavimas visuomenės labui, savitarpio pagalbos organizavimas, interesų atstovavimas vykdant aktyvią politinę veiklą

+c) nepriklausomybė nuo valdžios, nesiekimas pelno, savivalda ir demokratiškas sprendimų priėmimas, savanoriškumas ir tarnavimas visuomenės labui

3. Nevyriausybinėmis organizacijomis laikomos:

a) asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, konfederacijos ir individualios įmonės

+b) asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir profesinės sąjungos

c) asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, kurių steigėjai nėra valstybės ar savivaldybių institucijos ir religinės bendruomenės ir bendrijos

4. NNevyriausybinių organizacijų tipai:

a) socialinės, jaunimo, kultūrinės, sporto ir aplinkosauginės

+b) socialinės, jaunimo, savanoriškos, aplinkosauginės ir švietimo

c) socialinės, jaunimo, švietimo ir sveikatos apsaugos

5. Asociaciją įsteigti gali:

+a) ne mažiau kaip trys pilnamečiai veiksnūs fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys

b) ne mažiau kaip penki pilnamečiai vveiksnūs fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę

c) ne mažiau kaip 10 fizinių asmenų

6. Aukščiausias asociacijos valdymo organas yra:

+a) visuotinis narių susirinkimas

b) visuotinė asamblėja

c) tarybos narių susirinkimas

7. Asociacijoms draudžiama:

+a) vykdyti ūkinę komercinę veiklą

b) suteikti paskolas, įkeisto asociacijos turtą

c) teikti specialiąsias socialines paslaugas

8. Asociacija lėšas, gautas kaip paramą:

a) naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams

+b) naudoja steigėjų atlyginimas mokėti

c) naudoja darbuotojų atlyginimams mokėti

9. Asociacijos yra registruojamos:

a) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje

b) savivaldybių Rejestro skyriuose

+c) Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro skyriuose

10. Labdaros ir paramos fondų steigėjais gali būti:

a) fiziniai asmenys, įnešę dalį į formuojamą įstatinį kapitalą

+b) juridiniai ar fiziniai asmenys, įnešę dalį į formuojamą įstatinį kapitalą

c) jurdiniai asmenys, įnešę dalį į formuojamą įstatinį kapitalą

11. Aukščiausias labdaros ir paramos fondo valdymo organas yra:

a) vvisuotinis narių susirinkimas

+b) visuotinis dalininkų susirinkimas

c) visuotinė konferencija

12. Labdaros ir paramos fondams draudžiama:

a) skirstyti gautą labdarą ir paramą

+b) teikti viešąsias paslaugas

c) dalyvauti politinėje veikloje, teikti paramą politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms

13. Viešąją įstaigą įsteigti gali:

+a) valstybės ar savivaldybės institucijos ar kiti asmenys

b) ne mažiau kaip trys fiziniai asmenys ir vienas juridinis asmuo

c) tik viešieji juridiniai asmenys

14. Viešoji įstaiga:

a) neturi teisės gauti pelno

+b) gautą pelną gali naudoti tik įstatuose numatytiems tikslams siekti

c) išmoka viešosios įstaigos dalininkams

15. Viešoji įstaiga laikoma nevyriausybine organizacija:

+a) kkai jos steigėjai nėra valstybės ar savivaldybių institucijos ir jos negauna tiesioginio jų finansavimo

b) visais atvejais

c) kai yra įsteigta fizinių asmenų ir jos veiklos tikslas yra politinės valios įtakojimas

16. Religinės bendruomenės ir bendrijos yra registruojamos:

+a) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje

b) savivaldybių Rejestro skyriuose

c) Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro skyriuose

17. Religinė bendruomenė gali būti įregistruota jei:

a) ji remiasi tradicine Lietuvoje egzistuojančia religija ir vienija ne mažiau kaip 100 asmenų

c) ją steigia ne mažiau kaip trys pilnamečiai fiziniai asmenys

+d) ją vienija ne mažiau kaip 15 pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių

18. Religinės bendruomenės ir bendrijos:

a) neturi teisės užsiimti ūkine-komercine veikla

+b) gali užsiimti leidybos, gamybine-ūkine veikla, steigti visuomenės informavimo priemones, labdaros fondus ir kitokias organizacijas

c) gali užsiimti visomis veiklos rūšimis numatytomis ekonominės veiklos rūšies klasifikatoriuje

19. Nevyriausybinės organizacijos socialinėje politikoje:

a) administruoja ir teikia socialines paslaugas

+b) teikia socialines paslaugas, organizuoja savitarpio paramą, telkia bendruomenę bei jai atstovauja, vykdo kitas, Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančias, funkcijas

c) vykdo savivaldybės joms pavestas funkcijas

20. Nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti:

a) Savivaldybė gali skirti lėšų konkurso tvarka

+b) skiriamos tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto

a) renkamas specialus mokestis iš visų tos savivaldybės gyventojų

21. Savanoris, tai asmuo kuris:

a) savo noru atlieka karinę tarnybą

+b) yra motyvuotas atlikti neatlygintinai darbą jam svarbioje visuomenės veiklos srityje

c) nneprašomas atlieka įvairius darbus

22. Asmenys, norintys paremti kokią nors nevyriausybinę organizaciją:

a) gali pervesti 2 procentus asmens pajamų mokesčio arba paaukoti savo asmenines lėšas

b) turi tapti tos NVO nariu ir tuomet gali ją remti mokėdamas nario mokestį

+c) lėšas turi pervesti tik pavedimu, kad būtų galima sumokėti pelno mokestį

23. Nevyriausybinės organizacijos:

a) negali dirbti su žiniasklaida, nes tokiu atveju bus pažeistas viešasis interesas

b) turi samdyti žurnalistus, kad reklamuotų savo rėmėjus

+c) yra suinteresuotos dirbti su žiniasklaida, kad keltų savo įvaizdį visuomenėje

24. Nevyriausybinės organizacijos, siekdamas bendrų tikslų:

+a) gali jungtis į sąjungas ir veikti su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis kaip viena jėga

b) negali jungtis į sąjungas, nes to nenumato LR įstatymai

c) turi kreiptis į vietos savivaldybę, kuri galėtų įsteigti jų sąjungą