KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS NAMAI

TURINYS

ĮVADAS…………………………3

1. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS NAMAI…..4

2. INSTITUCIJOS UŽDAVINIAI IR TIKSLAI……………….6

3.VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ESAMOS PROBLEMOS…………………………7

3.1 KAIP TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS…………………7

3.2 SUNKUMAI SU KURIAIS SUSIDURIA INSTITUCIJA……………..9

3.3 AKTUALIAUSI KLAUSIMAI ( Seksualinis ir fizinis vaikų išnaudojimas)…….11

4. DARBAS SU VAIKU…………………………12

IŠVADOS…………………………14

LITERATŪROS SĄRAŠAS…………………………15

ĮVADAS

Atliekant socialinio darbo praktiką vaiko teisių apsaugos sistemoje yra svarbu žinoti kokiais įstatymais ir kokiomis nuostatomis vadovaujasi globos namai norėdami užtikrinti vaiko gerovę, ugdymą ir kitas vaiko teisias. Vaikai tai visų mūsų ateitis todėl yra ypač svarbu išugdyti dorą ir sąžiningą pilietį.

Šiame ppraktikos darbe apžvelgsiu Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų įsikūrimo istoriją, juos supančias problemas ir kas yra atliekama, kad tų problemų nebūtų. Svarbu ir kokios socialinės paslaugos teikiamos globos namuose, ar yra tarpžinybinis bendradarbiavimas, kaip yra kalbama apie seksualinį ir fizinį išnaudojimą vaikų globos namuose ir dirbama su vaiku. Pateiksiu savo požiūrį į visus aptariamus klausimus.

Praktikos darbo tikslas – įgyti pirminius socialinio darbo su vaiku įgūdžius remiantis praktikos vietoje ir universitete įgytomis žiniomis ir išsiaiškinti socialinio darbo vaiko teisių aapsaugos sistemoje specifiką.

1. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS NAMAI

Kalvarijos savivaldybės vaikų globos namai įsikūrė 1999 metais kovo mėn. Sangrūdos vidurinės mokyklos bendrabutyje. Gyvenimo sąlygos buvo patenkinamos. Globos namuose įkurdinami vaikai našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai. Našlaičiai yra vaikai, kurių mmirę abu tėvai arba mirusi vieniša motina ar tėvas. Likę be tėvų globos, atėmus iš jų tėvystės teises, paėmus vaikus teismo sprendimu neatimant tėvystės teisių, pripažinus tėvus nežinia kur esančius arba neveiksniais, taip pat tėvai arba vienintelis iš tėvų ilgai serga ir negali ir negali atlikti tėvų pareigų, yra įkalinimo vietoje arba suimtas tardymo laikotarpiui.

Norinčių globoti beglobius vaikus šeimų nebuvo daug, todėl 2002 metais buvo nuspręsta padidinti vietų skaičių ir pagerinti gyvenimo sąlygas Kalvarijos savivaldybės vaikų globos namuose perdarant ir pritaikant vaikų darželio pastatą į vaikų globos ir užimtumo namus, kur galėtų gyventi 37 vaikai.

Vaikų globos namai- tai mišraus tipo 37 vietų vaikų globos namai( tuose pačiuose namuose gyvena įvairaus amžiaus bei poreikių vaikai). Vaikų grupės komplektuojamos iš tto paties arba skirtingo amžiaus vaikų. Maksimalus vaikų skaičius grupėje iki 8. Į šiuos namus nukreipiami vaikai nuo 4 metų amžiaus iki pilnametystės. Jie priimami ištisus metus.

Kalvarijos sav. Vaikų laikinosios globos namuose dirba 16 darbuotojų , iš jų direktorius, 5 pedagogai( plius 1 pavaduojantis pedagogas), likusieji aptarnaujantis personalas( valytoja, skalbėja, virėjos, ūkvedys, auklėtojos ir kt.). Pedagogai ir auklėtojos nuolatos kelia kvalifikacinę kategoriją.

Nuo 2002 m. rugsėjo 27 d. jau visi globotiniai gyveno naujuose namuose. Į įkurtuves atvyko daug ggarbingų svečių, tačiau buvo dar nemažai problemų. Iš pradžių negalėjo persikelti valgykla į naujas patalpas, nes nebuvo indų ir pinigų už ką juos nupirkti. Tačiau greitai ši problema buvo išspręsta , gavus tam lėšų .

Kalvarijos savivaldybės vaikų globos namus remia:

· Sasnavos labdaros fondas;

· olandai iš Otmarsono miesto, jie parėmė virtuvės įranga, baldais, ir kt. ;

· ūkininkai remia pinigais, maisto produktais;

· JAV lietuviai remia pinigais;

· Italai nupirko mėsos malimo mašiną ir kiti, kuriems yra dėkingi Kalvarijos savivaldybės vaikų globos namai.

2003 metais padidėjo vaikų skaičius nuo 24 iki 37, pareikalavo daug jėgų tačiau gana sėkmingai pavyko persiorganizuoti per tokį trumpą laiką.

Šie globos namai bendradarbiauja su : Kalvarijos vaikų lopšeliu darželiu, Kauno miesto vyriausiuoju policijos komisariatu nepilnamečių socialinės pagalbos ir prevencijos centru, Socialinės paramos skyriumi, vaikų teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, kurios teikia savo paslaugas norint išspręsti problemas.

Vaikų globos veikla grindžiama Vaikų teisių deklaracija ir Konvencija dėl vaikų teisių, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei poįstatyminiais aktais ir kitais nuostatais.

2. INSTITUCIJOS UŽDAVINIAI IR TIKSLAI

UŽDAVINIAI:

· Sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas vaikams našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą.

· Puoselėti vaikų dvasines ir fizines galias, atsižvelgiant į jų individualybę, sveikatos būklę. Jų vystymąsi skatinti psichologinėmis, pedagoginėmis bei medicinos priemonėmis.

· Ruošti vaikus gyvenimui šeimoje iir visuomenėje.

· Puoselėti asmens kūrybiškumą, brandinti jo laisvę ir atsakomybę.

· Ugdyti asmens pilietiškumą.

TIKSLAI:

 Auklėti dorą, sąžiningą, kultūringą žmogų, kuris sugebėtų savarankiškai priimti sprendimus, mokėtų analizuoti esamą padėtį, vertinti įvykius, nevengti savikritikos;

 sudaryti saugias gyvenimo sąlygas ugdytiniams;

 kuo daugiau ugdytinių integruoti į miestelio bendruomenės veiklą;

 tęsti namų tradicijas ir jas puoselėti;

 ypatingą dėmesį skirti sportui, darbiniam ugdytinių mokymui.

3. VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ESAMOS PROBLEMOS

3.1 KAIP TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Vaikų globos namuose teikiamos visos vaikui reikalingos socialinės paslaugos. Vaikai yra maitinami , rengiami, auklėjami, mokinami ir t.t. Ypač svarbu ką vykdo ir atlieka direktorius, pedagogai ir vaikai globos namuose, kokios yra jų teisės bei pareigos.

Vaikų globos namų direktorius:

· telkia kolektyvą valstybinės socialinės globos ir švietimo politikos uždaviniams įgyvendinti ir atsako už kolektyvo darbą;

· atsako už saugų vaikų ugdymąsi vadovaujamoje įstaigoje;

· vykdo nuolatinę ugdymo proceso priežiūrą;

· puoselėja kolegialius darbuotojų, darbuotojų ir vaikų santykius;

· rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, skatina juos atestuotis, tvirtina atestuojamųjų charakteristiką, atstovauja vaikų globos namams atestacinėje komisijoje;

· palaiko ryšius su vaikų tėvais( globėjais), supažindina juos su teisėmis ir pareigomis įstatymų nustatyta tvarka;

· užtikrina vaikų globos namų auklėtinių priėmimą ir išleidimą iš vaikų namų, rūpinasi jų būtinų gyvenimo- buitinių sąlygų sudarymu bei materialiniu aprūpinimu;

· palaiko ryšius su vaikų globos namų rėmėjais, visuomene, supažindina su įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, bendradarbiauja su savivaldos iinstitucijomis, referuoja apie socialinės globos ir švietimo reformos vykdymą, ugdymo rezultatus, aptaria perspektyvines vaiko globos namų programas

· sudaro reikiamas sąlygas Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareigūnams stebėti vaikų globos namų vaiko gyvenimo sąlygas ir vaikų globos namų darbuotojų veiklą;

· įstatymų nustatyta tvarka gina auklėtinių asmenines ir turtines teises bei interesus, bendradarbiauja su vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojais.

Pedagogai turi teisę:

· laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus

· tobulinti kvalifikaciją, atestuotis ir gauti kvalifikacijos kategoriją atitinkantį atlyginimą;

· rengti individualias ugdymo programas;

· koreguoti globėjų, rūpintojų, tėvų ir socialinės kultūros aplinkos poveikį vaikų ugdymuisi;

· burtis į visuomenes ir profesines organizacijas, savišvietos grupes;

· dalyvauti vaikų globos namų savivaldoje;

· teikti siūlymus dėl vaikų globos namų vadovų vadybinės ir kolegų pedagoginės veiklos, ugdymo darbo organizavimo tvarkos, naudotis LR lengvatomis.

Pedagogai privalo;

· gerai pažinti kiekvieną vaiką, jo individualias savybes, turimas žinias panaudoti ugdymo procese;

· formuoti asmens higienos įgūdžius;

· aprūpinti vaiką drabužiais, avalyne ir kitais buities reikmenimis, organizuoti pamokų ruošą( su mokyklinio amžiaus vaikais) ir skatinti mokymosi motyvaciją;

· atsižvelgdamas į vaiko polinkius, interesus, organizuoti jų laisvalaikį, kurti šeimai artimą vaikų gyvenamąją aplinką;

· padėti vaikams orientuotis socialinėje aplinkoje, rengti juos integravimui į visuomenę, darbą su vaikais grysti demokratiškumo ir humaniškumo principais;

· bendrauti su vaiku( tėvams leidžiama pasimatyti ir bendrauti su vaiku, jei jie nedaro neigiamos įtakos vaiko ugdymui).

Vaikas privalo:

· pagarbiai bendrauti su pedagogais ir kitais

vaikų globos namų bendruomenės nariais;

· laikytis LR įstatymų, vaikų globos namų nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, kitų teisės aktų;

· įgyti pagrindinį išsilavinimą.

Tik atlikdami savo pareigas( direktorius, pedagogai ir vaikai) gali sutarti ir išlaikyti draugiškus santykius. Tai būtina kuriant gera atmosferą globos namuose.

3.2 SUNKUMAI SU KURIAIS SUSIDURIA INSTITUCIJA

Vaikų globos namai turi daug ir įvairių sunkumų. Dauguma jų yra aktualūs visiem Lietuvoje esantiems vaikų globos namams, kiti tik šiems:

savivaldybės globos namai mažiau lėšų gauna negu valstybiniai globos namai;

sunku rasti bendrą vaikų užimtumą žiemą ;

trūksta psichologo iir socialinio darbuotojo etato;

problemos su vyresnio amžiaus vaikais;

kitos problemos .

Savivaldybės globos namai mažiau lėšų gauna negu valstybiniai globos namai.

Gaudami mažiau lėšų globos namai turi vykdyti tokią finansinę veiklą , kuri užtikrintų vaikų poreikius ir kitus būtinus tam veiksnius. Vaikų globos namai finansuojami iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto asignavimų, labdaros, paramos bei rėmėjų lėšomis.

Sunku rasti bendrą vaikų užimtumą žiemą .

Kaip kalbėjo Kalvarijos savivaldybės vaikų globos direktorius ir pedagogai , kad žiemą yra sunku rasti bendrą užimtumą vaikams nes nėra patalpų, pvz ..: trūksta sporto salės ar kompiuterių kambario. Tik keletas vaikų savo noru lanko krepšinio ir bokso būrelius. Vasarą galima ir lauke sportuoti , čia pat yra įrengta krepšinio aikštelė, netoli yra tvenkinys .Daug dėmesio skiriama vaikų vasaros laisvalaikio organizavimui. Ugdytiniai bbuvo išvykę į sporto ir poilsio stovyklas: Birštone, V. Chomičiaus sporto mokykloje, Jurgežeriuose ir t.t.

Trūksta psichologo ir socialinio darbuotojo etato.

Šie specialistai labai padėtų vaikams globos namuose. Jie greičiau išspręstų vaiko asmenines problemas. Juk visi žino jog šeimoje tarp dviejų vaikų būna nesutarimų, o globos namuose yra skirtinų šeimų vaikai su skirtingais charakteriais . Todėl ir būtina turėti šiuos specialistus .

Problemos su vyresnio amžiaus vaikais.

Problemos atsiranda tada kai vaikas sulaukia 16 m. Tada jam reikia daryti pasą, kitus reikalingus dokumentus. Baigus 12 kl. ir nesulaukus 18 metų atsiranda išlaikymo problemos jeigu ugdytinis pradeda studijuoti, reikia skirti lėšas kelionei , maitinimui , rašyti bendradarbiavimo sutartis su universitetais ar kolegijom.

Kitos problemos .

Tai likusios problemos su kuriomis susiduria ne tik šeimos aauginančios savo vaikus, bet ir vaikų globos namai:

vaikų auklėjimas;

maitinimas;

priežiūra;

švietimas ;

rūkymas ir alkoholio ar svaigalų vartojimas ir tt.

Visas šias problemas stengiasi išspręsti direktorius, kuriam padeda pedagogai bei kiti kolektyvo nariai. Nors kai kurios problemos nėra taip greitai išsprendžiamos tam reikia laiko ir lėšų.

3.3 AKTUALIAUSI KLAUSIMAI ( Seksualinis ir fizinis vaikų išnaudojimas)

Jau kelerius metus Lietuvoje vis aktyviau keliami į viešumą vaikų seksualinio ir fizinio išnaudojimo klausimai.

Moksliniai tyrimai ir gyvenimas rodo, kad patirta daro neigiamą įtaką fiziniai ir psichologinei vaiko raidai. Todėl ssvarbu apsaugoti vaikus nuo tokio juos žalojančio patyrimo, o skriaudžiamam vaikui laiku suteikti tinkamą pagalbą. Šie klausimai yra sprendžiami Kalvarijos sav. vaikų laikinosios globos namuose. Keletą kartų per mokslo metus atvyksta specialistai kurie skaito paskaitas vaikams ir pedagogams apie seksualinį ir fizinį vaikų išnaudojimą, ką reikia daryti kad vaikui taip nenutiktų, kokių priemonių turi imtis pedagogai ir patys vaikai, kad to būtų išvengta. Vaiką su šiomis problemomis reikia supažindinti kuo anksčiau iš karto kai jis pradeda suprasti aplinką ir būtina pastoviai jį informuoti apie tos aplinkos privalumus ir trūkumus. Dėl to būtina, kad kuo daugiau žmonių išmanytų problemą ir laiku suteiktų tinkamą pagalbą. Vaikų globos namuose tai ypač aktualu pedagogams. Kurie turi netik prižiūrėti, auklėti vaikus, bet mokyti juos. Šiuose globos namuose dar nėra pasitaikę seksualinio ir išnaudojimo atvejų todėl yra svarbu tinkamai supažindinti vaikus su gresiamu pavojumi.

Vaikai patekę iš asocialių šeimų, kai kurie iš jų yra patyrę fizinį smurtą, todėl svarbu jiems padėti tai pamiršti. Smurto priežastis laikytina bloga socialinė – ekonominė situacija – nedarbas, menkas uždarbis, netikrumas dėl ateities. Fizinės prievartos prieš vaikus priežastimi dažnai įvardijamos auklėjimo problemos – fizinės bausmės visuomenėje vis dar suvokiamos kaip integrali auklėjimo proceso dalis. Šie vaikai išsiskiria iš daugumos globotinių savo ccharakteriu, jie niekuo nepasitiki, skriaudžia kitus vaikus nes buvo patys skriaudžiami. Su tokiu vaiku pedagogai ieško bendros kalbos, bando paaiškinti doro elgesio taisykles, bet jeigu vaikas ir toliau blogai elgiasi jis siunčiamas persiauklėti į Kauno miesto vyriausiąjį policijos komisariatą nepilnamečių socialinės pagalbos ir prevencijos centrą. Vaikui yra sudaroma persiauklėjimo programa ir po kelių mėnesių jeigu jis persiauklėja grąžinamas į globos namus.

Fizinis ir seksualinis išnaudojimas bei prievarta gali būti ir tarp bendraamžių todėl pedagogui svarbu laiku pastebėti ir užkirsti tam kelią . Vaikas ir pats turi saugotis šių veiksnių ir jų vengti , o jeigu taip atsitiko pasipasakoti pedagogui, o šis imsis visų priemonių, kad vaikas pasijustų saugesniu. Švietimas ir žiniasklaida taip turi rūpintis šiomis problemomis ir užkirsti tam kelią.

Dauguma ekspertų teigia, jog tėvai pedagogai ir įvairios jaunimui dirbančios organizacijos nesuteikia vaikams pakankamai išsamios informacijos apie seksualinės ir fizinės prievartos pavojų, galimus apsisaugojimo būdus. Dauguma suaugusiųjų patys tradiciškai suvokia seksualinės prievartos problemą, o ir patį smurtą prieš vaikus suvokia pagal “paprotinės teisės“ principus. Tuo tikslu reikalinga kryptinga visuomenės švietimo ir informavimo kampanija, apimanti švietimo sistemą, žiniasklaidą, socialinę reklamą.

Žiniasklaidos vaidmuo itin svarbus formuojant vaikų iki 18 metų nuomonę. Labai svarbu formuoti neigiamą požiūrį į bet kokios rūšies smurtą prieš vaikus apskritai, aakivaizdžiai parodant smurto vertinimo pagal “ paprotinę liaudies teisę“ ydingumą bei senamadiškumą. Per televiziją rodant panašias laidas vaikai yra kviečiami žiūrėti šių laidų, o pedagogai paaiškina jeigu vaikas nesuprato jam teikiamos informacijos.

Atvykus socialiniam darbuotojui pravesti paskaitos apie seksualinį ir fizinį išnaudojimą vaikų globos namuose, kartu su savimi jis atsiveža lankstinukų, brošiūrų, kurie vaiką turi sudominti taip, kad jis tai perskaitytų ir įsimintų. Vaikas turi suprasti, kad tai ne tik prirašytas lapas, bet tai informacija, kuri jam gali padėti .

Švietimo sistema turėtų remtis labai konkrečiomis instrukcijomis ir metodikomis pedagogams apie seksualinio švietimo ir seksualinio smurto prevencijos principus dėstymą mokymo įstaigoje. Turi būti sistemiškai įvardintas pedagogų gebėjimas dėstyti panašaus turinio medžiagą vaikams ir paaugliams, nes dalis pedagogų dėl moralinių įsitikinimų ar itin konservatyvaus požiūrio negali tinkamai ir įtakingai atlikti šio darbo. Seminarus ar paskaitas atvyksta pravedinėti profesionalūs lektoriai arba specialistai.

Svarbu, kad pagalba būtų profesionali ir laiku, nes kitaip mes nepadėsime nors ir kaip norėsime.

4. DARBAS SU VAIKU

Viena iš bylų – Ovidijaus G.( pavardė jo prašymu yra neminima). Gediminas gimė 1990 m. gruodžio 10 d. Motina ,Birutė, našlė turi 3-is vaikus iš kurių du nepilnamečiai. Vienas vyresnysis mokosi Kazlų Rūdos specialiojoje internatinėje mokykloje. Ovidijus iki 1999 metų gyveno su

motina. Motina nebuvo rūpestinga, niekur nedirbo, netvarkinga buityje, linkusi į girtavimą.

Moteris visiškai neruošė savo jauniausio sūnaus mokyklai, nors berniukui turėjo greitai sueiti 8-eri metai.

Kad būtų užtikrintas Ovidijaus mokymasis, tikslinga jį įkurdinti Kazlų Rūdos laikinuose globos namuose. Tai pasiūlė „Vaikų teisių apsaugos skyrius“ 1998 metais. Pačios motinos prašymu vaikas buvo atiduotas į vaikų globos namus. 1999 kovo mėn. jis buvo priimtas į Sangrūdos vaikų globos namus.

Kai Ovidijus pateko į globos namus buvo truputį uždaras. Tas uždarumas , kai sužinojome buvo dėl jjo šeimos. Ovidijaus brolis ,Algis, buvo vyriausias šeimoje. Jis buvo nuteistas už motinos nužudymą ir po kelių mėn. pasikorė. Apie kitą brolį žinių nėra.

Pedagogai pateikdami Ovidijui klausimus apie jo šeimą jis nenoriai atsakinėjo į juos, matėme kad vaikas buvo uždaras, savyje kažką slėpė. Norėdami jį prakalbinti pedagogai kalbėjosi jo mėgstamomis temomis, tai apie krepšinį, kitų vaikų paprašėme, kad padėtų Ovidijui apsiprasti globos namuose, tada vaikas rado bendrų pašnekovų po truputį pradėjo atsiverti ir pasakoti kas vyko jo šeimoje nors tai ttruko ne 10 dienų. Šiuo metu Ovidijus noriai bendrauja su bendraminčiais, atlieka pavestus darbus, tvarkingas, turi polinkį sportuoti.

Šiuo metu giminės nori globoti Ovidijų, todėl laukiama galutinio teismo sprendimo, dėl Ovidijaus globos.

IŠVADOS

Norėdamas gerai dirbti socialinis darbuotojas privalo ne tik žinoti ir mmokėti socialinio darbo teoriją , bet ir turi būti atlikęs praktiką. Žinodamas tai kas parašyta vadovėlyje, dar nereiškia kad tu gali viską atlikti savo darbe. Praktikos metu tenka bendrauti su žmonėmis, kurie reiškia savo problemas arba vaikai kuriuos reikia mokyti viso to ko jiems reikės gyvenime. Atrodo nieko sunkaus nėra, prakalbinti vaiką, užduoti porą klausimų, pasakyti vaikui kas negalima ir ką galima daryti ir viskas padaryta. Bet deja taip nėra. Kiekvienas vaikas yra savitas ir tą patį veiksmą jis supranta kitaip. Praktikos metu išmokstama spręsti vaiko problemas, vaiką suprasti, jam padėti.

Kalvarijos savivaldybės laikinosios globos vaikų namai yra jauni namai palyginus su Lietuvoje veikiančiais kitais vaikų namais. Šių namų tikslai ir užduotys yra bendri kaip ir visų kitų globos namų , ttik problemos yra savos. Problemas galima išspręsti padedant valstybei, pačių jėgomis arba rėmėjų, bet tam reikia laiko.

Nuo 1999 metų globos namuose gyvena ir gyveno; 80%vaikų iš asocialių šeimų, 5% našlaičių, 5% iš kitų vaikų namų,10%iš globėjų. Šie duomenys parodo , kad dauguma vaikų(80%) patenka jau su savais principais ir nusistatymais todėl sunku juos priversti pakeisti savo „ aš“ požiūrį. Bet tai nėra neįmanoma. Tuo užsiima socialinis darbuotojas arba pedagogas.

Šiuose globos namuose pedagogas tai tas asmuo, kuris atlieka ir socialinio darbuotojo ddarbą vaikų globos namuose. Pedagogas geriausiai pažysta ir supranta vaikus, todėl aš stengiausi perimti jo žinias. Kai klausai pedagogo patarimo apie bendravimą su vaiku atrodo lengva , bet kai pats pabandai tai nėra taip lengva bendrauti. Svarbu siekti užsibrėžto tikslo ir tau tada turi pavykti, bet svarbiausi turi būti vaiko interesai.

Mano nuomone praktikos darbo klausimai buvo atsakyti ir ši patirtis bus naudinga tolesniuose mano darbuose.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1.Kvieskienė G. Socializacija ir vaiko gerovė. Vilnius 2003.

2.Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Bendroji bazinio mokymo bei specializuotos tobulinimosi programos prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą. Vilnius. 2001.

3.Johnson C. Socialinio darbo praktikas. Bendrasis požiūris. Vilnius 2003.

4.Carole Sutron. Socialinis darbas, bendruomenės veikla ir psichologija. Vilnius 1999.

5. LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. // Vž. 1996, Nr. 33-807

6. Nepilnamečių justicija http://www.nplc.lt/nj/dokumentai.htm ;prisijungimo laikas: 2004-08- 25.

7.Šeima ir vaiko teisės. www.socmin.lt; prisijungimo laikas: 2004-08- 25.