futbolas

Referatas

Futbolas

Futbolas

• Žaidėjai

Rungtynėse dalyvauja dvi komandos, turinčios ne daugiau kaip po 11 žaidėjų, įskaitant vartininką. Rungtynių negalima pradėti, jeigu vienoje iš komandų yra mažiau nei 7 žaidėjai.

Oficialios varžybos

Visose oficialiose FIFA, konfederacijų, nacionalinių federacijų rengiamose varžybose leidžiama keisti ne daugiau kaip tris žaidėjus.

Varžybų reglamente turi būti nurodytas atsarginių žaidėjų skaičius – nuo trijų iki septynių, bet ne daugiau.

Kitos rungtynės

Kitose rungtynėse žaidėjai gali būti keičiami, tačiau su sąlyga, kad:

• komandos susitars tarp savęs dėl maksimalaus keitimų skaičiaus;

• apie ttai rungtynių teisėjui bus pranešta iki rungtynių pradžios.

Jeigu teisėjas neįspėjamas apie keitimų skaičių arba komandos tarpusavyje nesusitarusios iki rungtynių pradžios, leidžiama keisti ne daugiau kaip tris žaidėjus.

Visose rungtynėse

Prieš prasidedant bet kurioms rungtynėms teisėjui pateikiamos atsarginių žaidėjų pavardės.

To nepadarius, atsarginiams žaidėjams žaisti neleidžiama.

Keitimų tvarka

Norint pakeisti pagrindinės sudėties žaidėją atsarginiu, būtina laikytis šių sąlygų:

• apie numatomą keitimą reikia įspėti rungtynių teisėją;

• atsarginis žaidėjas gali įeiti į aikštę tik tada, kai ją palieka pagrindinės sudėties žaidėjas, ir tik gavęs teisėjo leidimą; <

• atsarginis žaidėjas įeina į aikštę tik prie vidurinės linijos ir tik žaidimui nevykstant;

• keitimas yra baigtas, kai atsarginis žaidėjas įeina į aikštę;

• nuo to momento atsarginis žaidėjas tampa pagrindinės sudėties žaidėju,o pakeistas žaidėjas nebedalyvauja rungtynėse;

• visi aatsarginiai žaidėjai yra pavaldūs teisėjui, nepriklausomai nuo to, ar jie žaidžia aikštėje, ar ne.

Vartininko pakeitimas

Bet kuris žaidėjas gali pasikeisti su vartininku vietomis tik tuomet, jeigu:

• teisėjas yra įspėtas apie tai iki pasikeitimo;

• keitimas vyksta sustabdžius žaidimą.

Pražangos/ Nuobaudos

Jeigu atsarginis žaidėjas įeina į aikštę be teisėjo leidimo:

• žaidimas sustabdomas;

• atsarginis žaidėjas įspėjamas parodant jam geltoną kortelę ir paprašomas iš aikštės;

• žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kur buvo kamuolys sustabdžius žaidimą.

Jeigu žaidėjas pasikeičia vietomis su vartininku be teisėjo leidimo:

• žaidimas tęsiamas;

• žaidimui nutrūkus, šie žaidėjai įspėjami parodant geltoną kortelę.

Bet kaip kitaip prasižengus šiai taisyklei

• atitinkami žaidėjai įspėjami parodant geltoną kortelę.

Žaidimo atnaujinimas

Jeigu teisėjas sustabdo žaidimą, kad įspėtų žaidėją:

• žaidimas aatnaujinamas laisvu smūgiu, kurį muša varžovų komandos žaidėjas iš tos vietos, kur buvo kamuolys sustabdžius žaidimą.

Pašalinti iš aikštės pagrindinės sudėties ir atsarginiai žaidėjai

• Žaidėjas, pašalintas iš aikštės iki pradinio smūgio, gali būti pakeistas tik vienu iš atsarginių žaidėjų, įrašytų į protokolą.

• Teisėjas

Teisėjo įgaliojimai

Žaidimui vadovauja teisėjas. Jis turi užtikrinti, kad rungtynėse, kurioms jis teisėjauja, būtų laikomasi žaidimo taisyklių.

Teisės ir pareigos

Teisėjas:

• užtikrina žaidimo taisyklių laikymąsi;

• kartu su asistentais (prireikus ir su atsarginiu teisėju) kontroliuoja žžaidimą;

• užtikrina, kad kamuoliai atitiktų reikalavimus, išdėstytus taisyklėje Nr. 2;

• užtikrina, kad žaidėjų apranga atitiktų reikalavimus, išdėstytus taisyklėje Nr.4;

• stebi rungtynių laiką, rašo rungtynių protokolą;

• savo nuožiūra sustabdo, laikinai ar visai nutraukia rungtynes, jeigu pažeidžiamos žaidimo taisyklės;

• sustabdo, laikinai ar visai nutraukia rungtynes, jeigu žaidimui trukdo bet kokie kiti veiksniai;

• sustabdo rungtynes, jeigu, teisėjo nuomone, žaidėjas patyrė rimtą traumą, ir pasirūpina, kad žaidėjas išeitų (arba būtų išneštas) iš aikštės;

• leidžia tęsti žaidimą, kol žaidimas nutrūks, jeigu, teisėjo nuomone, žaidėjas patyrė nedidelę traumą;

• užtikrina, kad žaidėjas paliktų aikštę, jei sužeista vieta kraujuoja. Žaidėjas gali grįžti į aikštę tik teisėjui įsitikinus, kad kraujavimas liovėsi, ir tik jam leidus;

• leidžia tęsti žaidimą, jeigu komanda, prieš kurią buvo prasižengta, turi naudos iš tokios situacijos, ir stabdo žaidimą, jeigu komanda tuo momentu šia situacija nepasinaudoja;

• kai žaidėjas vienu metu prasižengia daugiau kaip vieną kartą, teisėjas jį baudžia už rimtesnę pražangą;

• taiko drausmines nuobaudas tiems žaidėjams, kurie pažeidė taisyklių reikalavimus, už kuriuos baudžiama įspėjant ar pašalinant iš aikštės. Teisėjas nebūtinai turi taikyti tokias priemones nedelsdamas, bet privalo tai atlikti, kai žaidimas nutrūksta;

• jei oficialūs asmenys elgiasi nekorektiškai, teisėjas savo nuožiūra gali pašalinti juos iš aaikštės ir aikštės prieigų;

• jei teisėjas pats nematė įvykusio incidento, jis elgiasi atsižvelgdamas į asistentų rekomendacijas;

• užtikrina, kad aikštėje nebūtų pašalinių asmenų;

• duoda ženklą vėl tęsti nutrūkusį žaidimą;

• pristato rungtynių protokolą varžybas rengiančiai organizacijai, kuriame privalo būti duomenys apie visas drausmines nuobaudas, paskirtas prasižengusiems žaidėjams ir oficialiems asmenims, bei apie visus kitus incidentus, kurie įvyko prieš, per arba po rungtynių.

Teisėjo sprendimai

Teisėjo sprendimai, priimti dėl rungtynėse atsitikusių įvykių, yra galutiniai.

Teisėjas savo sprendimą gali pakeisti tik tuo atveju, jeigu supras suklydęs arba rekomenduojant asistentui, bet tik tuomet, jei žaidimas dar nebuvo atnaujintas.

Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos nutarimai

Nutarimas Nr. 1

Teisėjas (priklausomai nuo aplinkybių teisėjo padėjėjas arba rezervinis teisėjas) neatsako už:

jokias traumas, kurias gauna žaidėjai, oficialūs asmenys ar žiūrovai;

jokius turtinius nuostolius;

jokius kitus nuostolius, kuriuos patyrė bet kuris asmuo, klubas, komanda, asociacija ar organizacija, kurie atsirado ar galėjo atsirasti dėl teisėjo sprendimo, priimto laikantis taisyklių arba įprastų procedūrų, būtinų rungtynėms organizuoti, vykti ir vadovauti.

Tai gali būti:

• sprendimas dėl rungtynių atšaukimo, jeigu yra netinkama aikštė ar šalia esančios zonos, bei dėl blogo oro;

• sprendimas nutraukti rungtynes dėl bet kurios priežasties;

• sprendimas dėl rungtynių inventoriaus taip pat dėl vartų virpstų, skersinio, vėliavėlių ir kamuolio bbūklės;

• sprendimas sustabdyti arba nesustabdyti rungtynes įsikišus žiūrovams arba dėl bet kokio kito įvykio, kilusio žiūrovų tribūnose;

• sprendimas sustabdyti arba nesustabdyti žaidimą, kad susižeidęs žaidėjas galėtų patekti už aikštės ribų, kur jam bus suteikta pagalba;

• sprendimas pasiūlyti arba reikalauti, jog susižeidusiam žaidėjui pagalba būtų suteikta už aikštės ribų;

• sprendimas leisti ar neleisti žaidėjui dėvėti pasirinktą aprangą ar jos elementus;

• sprendimas (neviršijant teisėjo teisių) leisti ar neleisti asmenims (taip pat oficialiems komandos, stadiono, saugumo tarnybos asmenims, fotografams bei kitų žiniasklaidos tarnybų atstovams) būti prie aikštės;

• bet kuris kitas sprendimas, kurį teisėjas gali priimti vykdydamas futbolo taisyklių reikalavimus ar (neviršydamas savo teisių) FIFA, konfederacijos, nacionalinės federacijos ar lygos taisyklių reikalavimus.

Nutarimas Nr. 2

Turnyruose ir varžybose, kuriose skiriamas rezervinis teisėjas, šio teisėjo pareigos ir vaidmuo turi atitikti Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos patvirtintas instrukcijas.

Nutarimas Nr. 3

Rungtynių protokole privalo būti pateikta informacija apie užskaitytus arba neužskaitytus įvarčius bei galutinį žaidimo rezultatą.

VI. Teisėjo padėjėjai

Pareigos

Skiriami du teisėjo padėjėjai, kurie privalo, paliekant galutinį sprendimą aikštės teisėjui, vėliavėle signalizuoti:

• kad kamuolys visiškai išriedėjo už aikštės ribų;

• kuri komanda gavo teisę mušti kampinį, smūgiuoti nuo vartų arba įmesti kamuolį į aikštę iš užribio;

• kad žaidėjas yra nuošalėje

ir jį galima bausti;

• kad norima keisti žaidėjus;

• apie neleistiną žaidėjo elgesį ar kitus incidentus, kurių nemato aikštės teisėjas;

• kad pažeistos taisyklės, kai asistentai yra arčiau įvykio vietos negu teisėjas(taip pat, ypatingais atvejais, kai taisyklės pažeidžiamos baudos aikštelėje);

• kad 11 m baudinio metu vartininkas žengė į priekį prieš smūgį, ir kad kamuolys kirto vartų liniją.

Pagalba

Padėjėjai padeda teisėjui vadovauti rungtynėms remiantis žaidimo taisyklėmis. Tais atvejais, kai reikia garantuoti nustatytą 9.15 m atstumą, jie turi teisę įeiti įį aikštę.

Jeigu padėjėjai nepagrįstai kišasi į teisėjo veiksmus arba elgiasi nekorektiškai, teisėjas gali juos atleisti iš pareigų ir informuoti apie tai atitinkamą instituciją.

• Rungtynių trukmė

Rungtynių kėliniai

Rungtynių trukmė – du kėliniai po 45 minutes, jeigu teisėjas ir abi komandos nesutarė dėl kitaip.

Susitarti dėl žaidimo trukmės pakeitimo,(pvz.:sutrumpinti kiekvieną kėlinį iki 40 min. dėl nepakankamo apšvietimo) būtina iki rungtynių pradžios ir toks susitarimas turi atitikti taisyklių reikalavimus.

Pertrauka tarp kėlinių

Sužaidus pusę rungtynių žaidėjams skiriama pertrauka.

Pertrauka tarp kėlinių negali būti ilgesnė kkaip 15 min.

Varžybų reglamente turi būti nurodyta pertraukos trukmė.

Pertraukos trukmė gali būti keičiama tik teisėjui leidus.

Papildomas laikas

Prie bet kurio kėlinio trukmės gali būti pridedamas laikas, kuris buvo sugaištas:

• pakeisti žaidėjus;

• žaidėjo traumai įvertinti;

• susižeidusių žaidėjų iišgabenimui iš aikštės pagalbai suteikti;

• vilkinant laiką;

• dėl kurių nors kitų priežasčių.

Kiek laiko pridėti, sprendžia tik teisėjas.

11 metrų baudinys

Jei paskirtas ar turi būti pakartotas 11 metrų baudinys, bet kuris kėlinys pratęsiamas iki baudos smūgio pabaigos.

Rungtynių pratęsimas

Varžybų reglamente gali būti nuostata apie du vienodos trukmės papildomus kėlinius. Tokiu atveju reikia vadovautis taisykle Nr. 8.

Nebaigtos žaisti rungtynės

Nebaigtos žaisti rungtynės žaidžiamos iš naujo, jeigu varžybų reglamente nenumatyta kitaip.

VIII. Žaidimo pradžia

Pasiruošimas

Prieš rungtynes metami burtai ir viena iš komandų gauna teisę pasirinkti vartus, kuriuos ji atakuos pirmajame kėlinyje.

Kita komanda įgyja teisę pradėti žaidimą aikštės viduryje.

Komanda, kuri po burtų traukimo renkasi vartus, įgyja teisę pradėti žaidimą aikštės viduryje antrajame kėlinyje.

Antrajame kėlinyje komandos keičiasi vartais.

Žaidimo pradžia aikštės vviduryje

Žaidimas aikštės viduryje pradedamas:

• rungtynių pradžioje;

• po įmušto įvarčio;

• antrojo kėlinio pradžioje;

• kiekvieno iš papildomų kėlinių pradžioje, kai tokie žaidžiami.

Įvartis gali būti įmuštas pirmu smūgiu iš aikštės vidurio.

Procedūra

• visi žaidėjai turi būti savo aikštės pusėse;

• kol neprasidės žaidimas, priešininkų komandos žaidėjai turi būti ne arčiau kaip 9,15 m nuo kamuolio;

• kamuolys turi būti aikštės centre ir nejudėti;

• teisėjas duoda ženklą;

• žaidimas prasideda, kai kamuolys po smūgio juda į priekį; <

• žaidėjas, pirmasis smūgiavęs kamuolį, neturi teisės jo liesti, kol kamuolio nepalies kitas žaidėjas.

Vienai iš komandų įmušus įvartį, žaidimą iš aikštės vidurio pradeda komanda, praleidusi įvartį.

Pražangos/Nuobaudos

Jeigu žaidėjas, pirmasis smūgiavęs kamuolį, palies jį antrą kartą, kol jo nepalietė kitas žaidėjas:

• skiriamas laisvas smūgis, kurį varžovų komanda smūgiuoja iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

Bet kaip kitaip pažeidus žaidimo pradžios aikštės viduryje procedūrą:

• žaidimas vėl pradedamas aikštės viduryje.

Ginčas

Ginčas – tai būdas vėl pradėti žaidimą, kai jis buvo laikinai sustabdytas, rungtynėms vykstant, dėl bet kokios priežasties, nenumatytos futbolo taisyklėse.

Procedūra

Teisėjas įmeta kamuolį toje vietoje, kur jis buvo sustabdžius žaidimą.

Žaidimas prasideda, kai kamuolys paliečia žemę.

Pražangos/Nuobaudos

Ginčas kartojamas:

• jeigu žaidėjas paliečia kamuolį prieš jam paliečiant žemę;

• jeigu kamuolys, palietęs žemę, išrieda už aikštės ribų, jo nepalietus nei vienam žaidėjui.

Ypatingi atvejai

Baudos ir laisvas smūgis, paskirtas besiginančiosios komandos naudai jos vartų aikštelėje, smūgiuojamas iš bet kurios vartų aikštelės vietos.

Laisvas smūgis, paskirtas puolančiajai komandai, besiginančiosios komandos vartų aikštelės ribose, smūgiuojamas nuo vartų aikštelės linijos, lygiagrečios vartų linijai, iš taško, esančio arčiausiai tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

Laikinai sustabdžius žaidimą vartų aikštelėje, ginčijamas kamuolys žaidimui pradėti išmetamas ant vartų aikštelės linijos, lygiagrečios vartų linijai, arčiausiai tos vietos, kurioje kamuolys buvo sustabdant žžaidimą.

• XII. Taisyklių pažeidimas ir nedrausmingas žaidėjų elgesys

Už žaidimo taisyklių pažeidimą ir nedrausmingą elgesį baudžiama.

Baudos smūgis

Teisė mušti baudos smūgį suteikiama varžovų komandai, jei žaidėjas, teisėjo nuomone, neatsargiai, neatsakingai ar agresyviai:

• smūgiuoja arba bando smūgiuoti varžovą koja;

• pakiša arba bando pakišti varžovui koją;

• šoka ant varžovo;

• griauna varžovą;

• suduoda arba bando suduoti varžovui;

• stumia varžovą.

Teisė mušti baudos smūgį suteikiama varžovų komandai ir tuo atveju, jeigu žaidėjas:

• bandydamas atimti kamuolį iš varžovo, paliečia varžovą anksčiau negu kamuolį;

• laiko varžovą;

• spjauna į varžovą;

• tyčia liečia kamuolį ranka (tai netaikoma vartininkui savo baudos aikštelėje).

11 metrų baudinys

11 metrų baudinys skiriamas už bet kurį iš aukščiau išvardintų 10 taisyklių pažeidimų, jeigu žaidėjas pažeidė taisykles savo baudos aikštelėje, nesvarbu, kur tuo metu buvo kamuolys, bet su sąlyga, kad žaidimas vyko.

Laisvas smūgis

Teisė mušti laisvą smūgį suteikiama varžovų komandai, jeigu vartininkas savo baudos aikštelėje:

• laiko kamuolį rankose ilgiau kaip 6 sekundes;

• paleidęs kamuolį iš rankų ir kamuolio dar nepalietus kitam žaidėjui vėl paliečia jį rankomis;

• paliečia rankomis kamuolį, kurį jam sąmoningai koja smūgiavo komandos draugas;

• paliečia rankomis kamuolį, kurį jam komandos draugas išmetė iš užribio;

Laisvas smūgis skiriamas ir ttuo atveju, jeigu teisėjas mano, kad žaidėjas:

• žaidžia pavojingai;

• trukdo varžovui judėti;

• trukdo vartininkui paleisti kamuolį iš rankų;

• pažeidžia taisykles veiksmais, kurie nėra paminėti taisyklėje Nr. 12, bet dėl kurių žaidimas stabdomas, kad taisykles pažeidęs žaidėjas būtų įspėtas ar pašalintas iš aikštės .

Laisvas smūgis mušamas iš vietos, kurioje buvo pažeistos taisyklės.

Sankcijos

Raudona ar geltona kortelė galim būti parodyta tik žaidėjui arba atsarginiam žaidėjui.

Taisyklių pažeidimai, už kuriuos žaidėjas įspėjamas

Žaidėjas įspėjamas parodant jam geltoną kortelę už šiuos septynis taisyklių pažeidimus, kai jis:

• elgiasi nesportiškai;

• demonstratyviai (žodžiais ar gestais) nesutinka su teisėjo sprendimu;

• nuolat pažeidinėja taisykles;

• vilkina laiką žaidimui nutrūkus;

• nesilaiko nustatyto atstumo mušant kampinį, baudos ar laisvą smūgį;

• įeina į aikštę ar grįžta į ją be teisėjo leidimo;

• savavališkai išeina iš aikštės be teisėjo leidimo.

Taisyklių pažeidimai, už kuriuos žaidėjas šalinamas iš aikštės

Žaidėjas šalinamas iš aikštės parodant jam raudoną kortelę už šiuos septynis taisyklių pažeidimus, kai jis:

• grubiai pažeidžia taisyklių reikalavimus;

• elgiasi agresyviai;

• spjauna į varžovą ar bet kurį kitą asmenį;

• tyčia liesdamas kamuolį ranka sutrukdo varžovui, turinčiam aiškią galimybę įmušti įvartį (tai netaikoma vartininkui, esančiam savo baudos aikštelėje);

• veiksmu, už kurį baudžiama

laisvu, baudos smūgiu arba 11 metrų baudiniu, sutrukdo varžovui, judančiam vartų link ir turinčiam aiškią galimybę įmušti įvartį;

• vartoja įžeidžiančius ar necenzūrinius žodžius ir/ar gestus;

• gauna antrą geltoną kortelę tose pačiose rungtynėse.

Pašalintam iš aikštės žaidėjui draudžiama būti šalia aikštės ar techninės zonos.

Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos nutarimai

Nutarimas N. 1

Žaidėjas, kuris pažeidė taisykles ir turi būti įspėtas arba šalinamas iš aikštės, baudžiamas nepriklausomai nuo to ar tai įvyko aikštėje ar už jos ribų, prieš varžovą, partnerį, teisėją, jo aasistentą ar kitą asmenį.

Nutarimas Nr. 2

Jeigu vartininkas liečia kamuolį bet kuria savo rankos vieta, laikoma, jog jis kontroliuoja kamuolį. Sąvoka „kontroliuoja kamuolį“ numato atvejį, kai vartininkas specialiai atmuša kamuolį (išskyrus tą aplinkybę, kai kamuolys, teisėjo nuomone, atsitiktinai atšoka nuo vartininko, pvz., jam atrėmus smūgį).

Nutarimas Nr. 3

Nepažeisdamas taisyklės Nr. 12 žaidėjas gali atiduoti kamuolį savo vartininkui smūgiuodamas galva, krūtine, keliu ir pan. Žaidėjas, kuris vykstant žaidimui , teisėjo nuomone, gudrauja, norėdamas grąžinti kamuolį vartininkui ir nepažeisti taisyklės Nr.12, įspėjamas uuž nesportišką elgesį ir jam parodoma geltona kortelė, o varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

Žaidėjas, kuris mušant laisvą ar baudos smūgį gudrauja, norėdamas grąžinti kamuolį vartininkui ir nepažeisti taisyklės Nr.12, įspėjamas už nesportišką eelgesį ir jam parodoma geltona kortelė. Smūgis pakartojamas.

Tokioje situacijoje neturi reikšmės, ar po to vartininkas paliečia kamuolį rankomis, ar ne. Žaidėjas pažeidžia taisykles bandydamas ignoruoti taisyklės Nr. 12 esmę.

Nutarimas Nr. 4

Kadangi bandant atimti kamuolį iš už varžovo nugaros kyla grėsmė jo saugumui, toks veiksmas baudžiamas kaip grubus taisyklių pažeidimas.

Nutarimas Nr. 5

Bet kokia simuliacija bet kurioje aikštės vietoje, kuria siekiama apgauti teisėją, baudžiama kaip nesportiškas elgesys.

IX. Žaidimas vyksta ir žaidimas nutrūksta

Žaidimas nutrūksta

Žaidimas nutrūksta, jeigu:

• kamuolys visiškai kirto vartų ar šoninę liniją žeme ar oru;

• teisėjas sustabdė žaidimą.

Žaidimas vyksta

Bet kuriuo kitu atveju žaidimas vyksta, taip pat kai:

• kamuolys atšoka nuo vartų virpstų, vartų skersinio ar kampinio vėliavėlių ir lieka aikštėje;

• kamuolys atšoka nuo tteisėjo ar jo asistento, esančio aikštės ribose.

X. Rungtynių rezultatas

Rungtynių rezultatas

Įvartis

Įvartis užskaitomas, jeigu kamuolys visiškai kirto vartų liniją tarp virpstų bei skersinio, ir jeigu komanda, įmušusi įvartį, prieš tai nepažeidė žaidimo taisyklių.

Komanda nugalėtoja

Laimi ta komanda, kuri per rungtynes įmušė daugiau įvarčių į varžovų vartus. Jeigu abi komandos įmušė po lygiai įvarčių arba įvarčių nebuvo, rungtynės baigiasi lygiosiomis.

Varžybų reglamentas

Norint išaiškinti rungtynių laimėtoją, varžybų reglamente gali būti numatytas papildomas laikas tuo atveju, kai rungtynės baigiasi lygiosiomis, aarba kita tvarka, patvirtinta Tarptautinės tarybos.

XI. Nuošalė

Jeigu žaidėjas yra nuošalėje, tai nereiškia, kad jis pažeidė taisykles.

Žaidėjas yra nuošalėje, jeigu

• jis yra arčiau varžovo vartų linijos negu kamuolys ir priešpaskutinis varžovų žaidėjas.

Žaidėjas nėra nuošalėje, jeigu:

• jis yra savo aikštės pusėje;

arba

• jis yra vienoje linijoje su priešpaskutiniu varžovų žaidėju;

arba

• jis yra vienoje linijoje su dviem paskutiniais varžovų komandos žaidėjais.

Taisyklės pažeidimai

Žaidėjas, esantis nuošalėje, baudžiamas tik tuo atveju, jeigu jo komandos draugams liečiant ar smūgiuojant kamuolį, teisėjo nuomone, jis aktyviai dalyvauja žaidime, t. y.:

• įtakoja žaidimo eigą;

arba

• įtakoja varžovų veiksmus;

arba

• buvimas nuošalėje žaidėjui suteikia pranašumą prieš varžovą.

Taisyklė nepažeista

Žaidėjas nenusižengia nuošalės taisyklei, jeigu gauna kamuolį:

• po smūgio nuo vartų;

arba

• įmetus kamuolį iš užribio;

arba

• po kampinio smūgio.

Nuobaudos

Už bet kokį nuošalės taisyklės pažeidimą teisėjas skiria laisvą smūgį, kurį varžovų komandos žaidėjas smūgiuoja iš tos vietos, kurioje buvo pažeista nuošalės taisyklė.

Kamuolio įmetimas į aikštę

Kamuolio įmetimas į aikštę yra būdas vėl pradėti žaidimą.

Įvartis, pasiektas įmetus kamuolį, neužskaitomas.

Kamuolio įmetimas į aikštę skiriamas:

• kai jis aiškiai kerta šoninę liniją žeme arba oru;

• iš vietos, kur kamuolys kirto šoninę liniją;

• žaidėjo, kuris paskutinis lietė kamuolį, komandos varžovės nnaudai.

Kamuolio įmetimo į aikštę procedūra

Įmetantis kamuolį žaidėjas:

• stovi veidu atsisukęs į aikštę;

• jo pėdos yra ant arba už šoninės linijos;

• meta kamuolį abiem rankomis;

• įmeta kamuolį judesiu iš už galvos.

Įmetantis kamuolį žaidėjas negali vėl jo liesti, kol kamuolio nepaliečia kitas žaidėjas.

Žaidimas vyksta iš karto, kai kamuolys patenka į aikštę.

Pražangos/Nuobaudos

Kamuolį įmeta aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas.

Jeigu kamuolį į aikštę įmetęs žaidėjas vėl paliečia jį (ne rankomis) anksčiau, negu jį paliečia kitas žaidėjas:

• varžovų komandai suteikiama teisė mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

Jeigu kamuolį į aikštę įmetęs žaidėjas tyčia sustabdys jį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:

• varžovų komandai suteikiama teisė mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;

• skiriamas 11 m baudinys, jeigu buvo prasižengta įmetusio kamuolį į aikštę žaidėjo komandos baudos aikštėje.

Kamuolį į aikštę įmeta vartininkas.

Jeigu kamuolį į aikštę įmetęs vartininkas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis) jo dar nepalietus kitam žaidėjui:

• varžovų komandai suteikiama teisė mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

Jeigu kamuolį įmetus į aikštę, vartininkas tyčia sustabdys jį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui,

• jeigu buvo prasižengta už vartininko baudos aikštelės ribų, varžovų komandai ssuteikiama teisė iš tos vietos mušti baudos smūgį;

• jei buvo prasižengta vartininko baudos aikštelėje, varžovų komandai suteikiama teisė iš tos vietos mušti laisvą smūgį.

Jeigu varžovų komandos žaidėjas negarbingai trukdo žaidėjui, įmetančiam kamuolį iš užribio:

• jis gauna įspėjimą už nesportišką elgesį ir jam parodoma geltona kortelė.

Už bet kokį kitą šios taisyklės pažeidimą:

• kamuolį į žaidimą įmeta varžovų komandos žaidejai.

Smūgis nuo vartų

Smūgis nuo vartų yra būdas vėl pradėti žaidimą.

Įvartis, įmuštas smūgiuojant nuo vartų, yra užskaitomas, jeigu jis įmušamas į varžovų komandos vartus.

Smūgis nuo vartų skiriamas, kai:

• kamuolys aiškiai kerta vartų liniją žeme ar oru prieš tai palietęs puolančiosios komandos žaidėją ir pagal taisyklę Nr.10 nebuvo įmuštas įvartis.

Smūgio nuo vartų mušimo tvarka

• kamuolį smūgiuoja besiginančiosios komandos žaidėjas iš bet kurios vartų aikštelės vietos;

• varžovų komandos žaidėjai turi būti už baudos aikštelės tol, kol vėl prasideda žaidimas;

• smūgiavęs žaidėjas negali dar kartą liesti kamuolio, kol jo nepalies kitas žaidėjas;

• žaidimas prasideda, kai kamuolys oru ar žeme kerta baudos aikštelės liniją.

Pražangos/Nuobaudos

Jeigu kamuolys po smūgio nuo vartų neišriedėjo už baudos aikštelės:

• smūgis kartojamas;

• kamuolį nuo vartų smūgiuoja aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas.

Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, smūgiavęs

žaidėjas antrą kartą palies kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui:

• varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, smūgiavęs žaidėjas tyčia paliečia kamuolį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:

• varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;

• jeigu buvo prasižengta kamuolį smūgiavusio žaidėjo komandos baudos aikštelėje, skiriamas 11 m baudinys.

Smūgį nuo vartų muša vartininkas.

Jeigu po to, kkai žaidimas vėl prasidėjo, vartininkas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui:

• varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kur buvo prasižengta.

Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, vartininkas tyčia sustabdo kamuolį rankomis, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:

• jeigu buvo prasižengta už vartininko komandos baudos aikštelės, varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;

• jeigu buvo prasižengta vartininko baudos aikštelėje, varžovų komanda gauna teisę mušti llaisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

Bet kaip kitaip pažeidus šią taisyklę

• smūgis kartojamas

XVII. Kampinis smūgis

Kampinis smūgis yra būdas vėl pradėti žaidimą.

Įvartis, įmuštas iš kampinio smūgio, yra užskaitomas, bet tik tuomet, jeigu jis įmušamas į varžovų kkomandos vartus.

Kampinis smūgis skiriamas, kai:

• kamuolys žeme ar oru aiškiai kirto vartų liniją, paskutinis jį lietė besiginančiosios komandos žaidėjas ir tik tuo atveju (pagal taisyklę Nr.10), jeigu nebuvo įmuštas įvartis.

Kampinio smūgio mušimo tvarka

• kamuolys padedamas kampinio sektoriaus viduryje;

• kampinio sektoriaus vėliavėlės kotas turi likti nepajudintas;

• varžovai išsidėsto ne arčiau kaip 9,15 m nuo kamuolio, kol žaidimas vėl prasideda;

• žaidimas vėl prasideda, kai kamuolys po smūgio juda;

• kamuolį smūgiavęs žaidėjas negali vėl jo liesti tol, kol jo nepalies kitas žaidėjas.

Pražangos/Nuobaudos

Kampinį smūgį muša aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas

Jei po to, kai žaidimas vėl prasideda, kampinį smūgiavęs žaidėjas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui,

• varžovų komanda gauna teisę mušti llaisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasideda, kampinį smūgiavęs žaidėjas tyčia sustabdo kamuolį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:

• varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;

• jeigu buvo prasižengta kampinį smūgį mušusio žaidėjo komandos baudos aikštelėje, skiriamas 11 m baudinys.

Kampinį smūgį muša vartininkas

Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasideda, vartininkas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui:

• varžovų komanda ggauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasideda, vartininkas tyčia sustabdo kamuolį rankomis, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:

• jeigu buvo prasižengta už vartininko komandos baudos aikštelės, varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;

• jeigu buvo prasižengta vartininko komandos baudos aikštelėje,varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

Bet kaip kitaip pažeidus šią taisyklę,

• kampinis smūgis yra kartojamas.

Lietuvos pirmenybių prizininkai

A lyga

74. 1995 1. Vilniaus „Žalgiris – EBSW“. 2. Kauno „Inkaras – Grifas“. 3. Mažeikių „Romar“.

75. 1996 1. Kauno „Inkaras – Grifas“. 2. Šiaulių „Kareda“. 3. Vilniaus „Žalgiris“.

76. 1997 1. Šiaulių „Kareda“. 2. Vilniaus „Žalgiris“. 3. Kauno „Inkaras“.

77. 1998 1. Šiaulių „Kareda“. 2. Vilniaus „Žalgiris“. 3. Panevėžio „Ekranas“.

78. 1999* 1. Vilniaus „Žalgiris“. 2. Šiaulių „Kareda“. 3. Kauno „Kaunas“.

79. 1999* (ruduo) 1. Kauno „Žalgiris“. 2. Vilniaus „Žalgiris“. 3. Klaipėdos „Atlantas“.

80. 2000 1. Kauno „Kaunas“. 2. Vilniaus „Žalgiris“. 3. Klaipėdos „Atlantas.

81. 2001 1. Kauno „Kaunas“. 2. Klaipėdos „Atlantas“. 3. Vilniaus „Žalgiris“.

82. 2002 1. Kauno „Kaunas“. 2. Klaipėdos „Atlantas“. 3. Panevėžio „Ekranas“.

83. 2003 1. Kauno „Kaunas“. 2. Panevėžio „Ekranas“. 3. Rūdiškių „Vėtra“.

84. 2004 1. ? 2. ? 3.?

* – 11999 metais vyko du čempionatai, nes buvo keičiama varžybų vykdymo sistema į pavasaris – ruduo.

Matmenys

Aikštė yra stačiakampio formos. Šoninė linija turi būti ilgesnė už vartų liniją.

Ilgis:

mažiausias 90 m

didžiausias 120 m

Plotis:

mažiausias 45 m

didžiausias 90 m

Tarptautinės rungtynės

Ilgis: mažiausias 100 m

didžiausias 110 m

Plotis:

mažiausias 64 m

didžiausias 75 m

Žymėjimas

Aikštė žymima linijomis. Linijos įeina į aikštės, kurią jos žymi, ribas.

Dvi ilgosios linijos – šoninės, dvi trumposios – vartų linijos.

Kiekviena linija turi būti ne platesnė nei 12 cm.

Vidurio linija dalija aikštę į dvi lygias dalis.

Vidurio linijos viduryje pažymimas aikštės centras. Aplink jį brėžiamas apskritimas, kurio spindulys yra 9,15 m.

Vartų aikštelė

Vartų aikštelė žymima kiekviename aikštės gale tokiu būdu: iš vietų, esančių 5,5 m atstumu nuo kiekvieno vidinio vartų virpsto taško, statmenai vartų linijai brėžiamos dvi 5,5 m ilgio linijos link aikštės vidurio. Šios linijos sujungiamos linija, lygiagrečia vartų linijai. Vartų zona tarp šių linijų vadinama vartų aikštele.

Baudos aikštelė

Baudos aikštelė žymima kiekvienoje aikštės pusėje tokiu būdu: iš vietų, esančių 16,5 m atstumu nuo kiekvieno vidinio vartų virpsto taško, statmenai vartų linijai brėžiamos dvi 16,5 m ilgio linijos link aikštės vidurio. Šios linijos sujungiamos linija, kuri yra lygiagreti vartų linijai. Zona, esanti tarp linijų ir vartų linijos, vadinama bbaudos aikštele.

Kiekvienos baudos aikštelės viduryje daroma 11 m žyma, kuri yra 11 metrų atstumu nuo taško, esančio tarp vartų virpstų.

Vėliavėlės

Kiekviename aikštės kampe įtvirtinamos vėliavėlės, kurios tvirtinamos ant kotų, ne trumpesnių kaip 1,5 m. Kotų viršūnės turi būti neaštrios. Vėliavėlės gali būti įtvirtinamos ir vidurio linijos galuose už aikštės ribų, bet ne arčiau kaip 1 m nuo šoninės linijos.

Kampinio sektorius

Nuo kiekvienos aikštės kampuose esančios vėliavėlės 1 m spinduliu į aikštės vidų nubrėžiamas lankas.

Vartai

Kiekvienos vartų linijos viduryje statomi vartai, kuriuos sudaro du vertikalūs virpstai, pastatyti vienodu atstumu nuo kampinių vėliavėlių ir viršuje sujungti horizontaliu skersiniu. Atstumas tarp vertikalių virpstų (matuojant iš vidinės pusės) turi būti 7,32 m. Atstumas nuo aikštės paviršiaus iki horizontalaus skersinio vidinės dalies turi būti 2,44 m. Virpstai ir skersinis turi būti baltos spalvos.

Saugumas

Vartai ant žemės turi būti patikimai įtvirtinti. Kilnojamieji vartai gali būti naudojami tik tuo atveju, jei atitinka šį reikalavimą.

Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos nutarimai

Nutarimas Nr. 1

Jeigu vartų skersinis deformuojasi ar lūžta, žaidimas sustabdomas, kol skersinis bus sutaisytas arba pakeistas nauju. Jeigu jo pataisyti neįmanoma, žaidimas nutraukiamas. Naudoti virvę vietoj skersinio draudžiama. Jeigu skersinį galima sutaisyti, žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kurioje buvo kamuolys prieš sustabdant žaidimą.

Nutarimas Nr.

2

Skersinis ir virpstai gaminami iš medžio, metalo arba kitos standartų leidžiamos medžiagos ir turi nekelti pavojaus žaidėjams. Jų skerspjūvis gali būti kvadrato, stačiakampio, apskritimo ar elipsės formos.

Nutarimas Nr. 3

Aikštėje, skirtoje rungtynėms, ant jos įrenginių (taip pat ant vartų tinklo) bei erdvėje, ribojamoje tinklo, neleidžiama jokia komercinė reklama – reali ar virtuali – nuo to momento, kai komandos išeina į aikštę, iki poilsio pertraukėlės, taip pat grįžus į aikštę po pertraukėlės ir iki rungtynių pabaigos. Draudžiama bet kokia reklama ant vvartų, tinklų, vėliavų kotų ir ant pačių vėliavų. Prie šių daiktų negalima tvirtinti jokių pašalinių prietaisų (filmavimo kamerų, mikrofonų ir pan.).

Nutarimas Nr. 4

Techninėje zonoje ir vieno metro atstumu nuo šoninės linijos už aikštės ribų neleidžiama jokia komercinė reklama. Be to, draudžiama bet kokia reklama plote tarp vartų linijos ir vartų tinklo.

Nutarimas Nr. 5

Visą rungtynių laiką, remiantis nutarimu Nr. 3, aikštėje ir ant jos įrenginių (taip pat ant vartų tinklų ir jų ribojamoje erdvėje) draudžiama naudoti logotipus ar FIFA emblemas, ttaip pat konfederacijų, nacionalinių federacijų, lygų, klubų ar kitų organizacijų emblemas.

Nutarimas Nr. 6

9,15 m atstumu nuo kampinio sektoriaus statmenai vartų linijai už aikštės ribų gali būti daroma atžyma, užtikrinanti, kad šio atstumo bus laikomasi mušant kampinį smūgį.

II. Kamuolys

Kokybė iir matmenys

Kamuolys:

• yra apvalus;

• pagamintas iš odos ar kitos tam tinkamos medžiagos;

• kamuolio apskritimo ilgis 68 – 70 cm;

• rungtynių pradžioje sveria 410-450 g ;

• slėgis kamuolio viduje 0,6 – 1,1 atmosferos (600 – 1100 g/cm2) jūros lygyje.

Netinkamo kamuolio pakeitimas

Jeigu kamuolys sprogo ar tapo netinkamas žaidimui vykstant:

• rungtynės stabdomos;

• toliau žaidžiama atsarginiu kamuoliu, žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kurioje senasis kamuolys tapo netinkamas žaisti;

Jeigu kamuolys sprogsta ar tampa netinkamas žaidimui nevykstant- prieš pradinį smūgį, smūgį nuo vartų, kampinį, baudą, laisvą smūgį, 11 metrų baudinį ar prieš įmetant iš užribio:

• žaidimas atnaujinamas pakeitus kamuolį;

Rungtynių metu kamuolys gali būti pakeistas tik teisėjui nurodžius.

Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos nutarimai

Nutarimas Nr.1

Oficialiose vvaržybose leidžiama žaisti tik tokiais kamuoliais, kurie atitinka minimalius techninius reikalavimus, nurodytus taisyklėje Nr. 2.

Varžybose, kurias organizuoja FIFA, leidžiama žaisti kamuoliais, turinčiais vieną iš trijų ženklų: oficialųjį logotipą „FIFA APPROVED“ („FIFA patvirtintas“)

arba oficialųjį logotipą „FIFA INSPECTED“ („FIFA patikrintas“)

arba žodžius „INTERNATIONAL MATCHBALL“ („Atitinka tarptautinį standartą“).

Tokie ženklai rodo, jog kamuolys yra oficialiai patikrintas ir atitinka kiekvienos kategorijos techninius reikalavimus, kurie papildo taisyklėje Nr. 2 išdėstytus minimalius techninius reikalavimus. Papildomi reikalavimai kiekvienai kategorijai turi būti tvirtinami Tarptautinės tarybos. Organizacijas, kkurios gali tikrinti kamuolius, tvirtina FIFA.

Nacionalinės federacijos turi teisę reikalauti, kad jų varžybų metu būtų naudojami kamuoliai su vienu iš trijų išvardytų ženklų.

Visose kitose varžybose kamuolys turi atitikti taisyklės Nr. 2 reikalavimus.

Nutarimas Nr. 2

Varžybose, kurias organizuoja FIFA, bei nacionalinių federacijų varžybose draudžiama bet kokia komercinė reklama ant kamuolių, išskyrus varžybų emblemą, varžybų organizatoriaus bei patvirtintą prekinį gamintojo ženklą. Tokių žymėjimų dydžiai ir kiekis gali būti ribojami varžybų reglamento.