Sodros statistinis tyrimas

TURINYS

1.SODROS pajamos ir išlaidos……………………… 3

2.SODROS pajamos pagal rūšis………………………4

3.SODROS išlaidos pagal rūšis……………………….5

4.Baziniai santykiniai dydžiai……………………….6

5. Grandininiai santykiniai dydžiai……………………..7

6. Pajamų ir išlaidų vidutiniai rodikliai…………………….8

7.Dinamikos eilučių rodikliai……………………….9

8.Pajamų ir išlaidų prognozavimas……………………12

9.Išvados…………………………14

ĮVADAS

Statistika – tai mokslas, nagrinėjantis masinius socialinius ekonominius ir kitus reiškinius, kiekybiniu su kokybiniu turiniu vietos ir laiko sąlygomis.

Statistikos objektas – tai masinų socialinių ekonominių reiškinių kiekybinis aspektas su kokybiniu turiniu, kuris yra pavaizduojamas statistinių rodiklių pagalba.

Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias sąvybes kkonkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis.

Pagrindinis statistikos tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš nesuderintų duomenų.

Savarankiško darbo tema – SODROS statistinis tyrimas. SODROS statistiniame tyrime objektas – SODRA, o statistiniai vienetai – pajamos ir išlaidos. Duomenys imti iš Valstybinio socialinio draudimo statistinių duomenų 1997 – 2001 metų. Pasirinkau penkerių metų pajamas ir išlaidas ir pateikiau pirmoje lentelėje. Grafiką pirmai lentalei pasirinkau stulpelinį. Braižymui naudojau programinį paketą Microsoft Excel.

Antroje lentelėje suvesti duomenys apie SODROS pajamas pagal rūšis. Grafiko bbraižymui pasirinkau stulpelinę vaizdavimo formą.

Trečioje lentelėje pateikiami duomenys apie SODROS išlaidas. Grafiko braižymui pasirinkau apskritiminę vaizdavimo formą.

Ketvirtoje lentelėje pateikiami duomenys apie bendras pajamas ir išlaidas. Šią lentelę naudosime santykiniams dydžiams, vidutiniams, variacijoms, padidėjimo – sumažėjimo tempams sskaičiuoti. Po kiekvieno paskaičiavimo padariau gautų duomenų lenteles, į kurias surašiau gautus duomenis.

SODROS STATISTINIS TYRIMAS

Tyrimui naudota 1997 – 2001 metų medžiaga iš Valstybinio socialinio draudimo statistinių duomenų.

Analizei panaudojome tik vieną lentelę – tai Valstybinio socialinio draudimo pajamos ir išlaidos pagal rūšis.

1 lentelėje matome, kaip pasiskirsto pajamos ir išlaidos pagal jų rūšis. Visais metais didžiausią pajamų dalį sudaro draudėjų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos , o išlaidų – pensijų draudimas.

1 lentelė

SODROS pajamos ir išlaidos, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,4

1. Draudėjų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 3251574,9 3880403,0 3847325,2 3864340,1 3896842,8

2. Apdraustųjų privalomojo socialinio draudimo įmokos 107139,0 130424,0 129047,6 371031,9 373705,9

3. Savarankiškai dirbančiųjų asmenų įmokos 30029,6 31944,0 52295,1 48112,3 73993,1

4. Savanoriškojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 400,6 714,0 764,3 784,1 753,0

5. Baudos ir delspinigiai 48341,0 44591,8 47950,0 44569,3

6. Veiklos pajamos 42096,8 67536,0 69504,9 42737,6 21358,3

7. Atgautinos sumos 60250,5 30110,2 26772,0

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023 4537820,2 4580786,2 4451400,7

1. Pensijų draudimas 2461630,6 2997179 3232443,2 3264558,6 3245860,8

2. Ligos ir motinystės (tėvystės) draudimas 350081,5 422243,0 478561,7 458253,0 343479,5

3. Draudimas nuo nedarbo 115466,6 208018,0 180369,6 175472,0 189690,3

4. Lėšos, pervedamos įį privalomojo sveikatos draudimo fondą 399562,1 360539,0 363177,1 363314,4 355574,6

5. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos 8464,0 36561,0 125847,9 132977,3 157724,0

6. Veiklos sąnaudos 125831,9 139483,0 157420,7 186210,9 159071,5

Vadovaujantis 1 lentelės duomenis grafiškai pavaizdavome, kaip 1997 – 2001 metais keitėsi bendros pajamos ir išlaidos.

1 pav. Pajamos ir išlaidos tūkst.lt

Analizuojant 1 paveikslą pastebėsime, kad pajamų ir išlaidų dydis kasmet vis didėja. Jei 1997 metais pajamų buvo surinkta 3431240,9 tūkst.lt, tai 2001 metais išaugo iki 4437994,4 tūkst.lt. Išlaidų suma didžiausia buvo 2000 metais, ji siekė 4580786,2 tūkst.lt, o mažiausia – 1997 metais – 3461036,7 tūkst.lt. Taip ppat iš paveikslo matyti , kad kiekvienais metais ilaidos virija pajamas 1997 m.- 2795,8 tūkst.lt, 1998 m. – 4661 tūkst.lt, 1999 m. – 33040,8 tūkst.lt, 2000 m. – 175720 tūkst.lt, 2001 m. – 13406,3 tūkst.lt.

2 lentelė

Pajamos pagal rūšis, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,4

1. Draudėjų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 3251574,9 3880403,0 3847325,2 3864340,1 3896842,8

2. Apdraustųjų privalomojo socialinio draudimo įmokos 107139,0 130424,0 129047,6 371031,9 373705,9

3. Savarankiškai dirbančiųjų asmenų įmokos 30029,6 31944,0 52295,1 48112,3 73993,1

4. Savanoriškojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 400,6 714,0 764,3 784,1 753,0

5. Baudos ir delspinigiai 48341,0 44591,8 47950,0 44569,3

6. Veiklos pajamos 42096,8 67536,0 69504,9 42737,6 21358,3

7. Atgautinos sumos 60250,5 30110,2 26772,0

Vadovaujantis 2 lentele pavaizduosime grafiškai bendras pajamas pagal jų rūšis.

2 pav. Pajamos pagal rūšis

I grafiko matyti , kad didžiausią dalį pajamų sudaro draudėjų įmokos 1997 m. – 3251574,9 tūkst.lt, 1998 m. – 3880403,0 tūkst.lt, 1999 m. – 3847325,5 tūkst.lt, 2000 m. – 3864340,1 tūkst.lt, 2001 m. 3896842,8 tūkst.lt ,o mažiausiai pajamų gaunama iš savanoriškojo draudimo 1997 m. – 400,6 tūkst.lt, 1998 m. – 714,0 tūkst.lt, 1999 m. – 764,3 tūkst.lt, 2000 m. – 784,1 tūkst.lt, 2001 m. – 753,0 tūkst.lt.Daugiausia pajamų gauta 2001 metais – 4437994,4 tūkst.lt , o ma˛iausia 1997 metais – 3431240,9 tūkst.lt. Skirtumas didelis, nes kiekvienais metais kūrėsi vis daugiau įmonių, todėl ir surinkimas įmokų didėjo. Palyginus 2001 metus su 1997 metais įmokų surinkimas 2001 metais 1006753,5 tūkst.lt didesnis negu 1997 metais.

3 lentelėje pateiksime ilaidas ir ppagal duomenis grafikai pavaizduosime.

3 lentelė

Išlaidos pagal rūšis, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023,0 4537820,2 4580786,2 4451400,7

1. Pensijų draudimas 2461630,6 2997179,0 3232443,2 3264558,6 3245860,8

2. Ligos ir motinystės (tėvystės) draudimas 350081,5 422243,0 478561,7 458253,0 343479,5

3. Draudimas nuo nedarbo 115466,6 208018,0 180369,6 175472,0 189690,3

4. Lėšos, pervedamos į privalomojo sveikatos draudimo fondą 399562,1 360539,0 363177,1 363314,4 355574,6

5. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos 8464,0 36561,0 125847,9 132977,3 157724,0

6. Veiklos sąnaudos 125831,9 139483,0 157420,7 186210,9 159071,5

Vadovaujantis 3 lentelės duomenimis grafiškai pavaizdavome išlaidų kitimą 1997-2001 metais.

3 pav. Išlaidų kitimas 1997 – 2001 metais

Iš paveikslo matyti, kad ilaidos 1998-2001 metais išsidėstę tolygiai 1997 metais sudarė 16%, 1998 m. – 20%, 1999 m. – 21%, 2000 m.- 22%, 2001 m. – 20%.1997 metais išlaidos buvo ma˛iausios.

Vadovaujantis 1 lentele sudarysime bendras pajamas ir išlaidas ir įrašysime į 4 lentelę.

4 lentelė

Pajamos ir išlaidos, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,4

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023,0 4537820,2 4580786,2 4451400,7

Baziniai santykiniai dyžiai. Baiziniais metais pasirenkami 1997 metus.

Pajamos :

Sdinamikos bazinis =Y1998 = 4159362,0 X 100 % = 121,22 %,

Y1997 3431240,9

Sdinamikos bazinis =Y1999 = 4203779,4 X 100 % = 122,51 %,

Y1997 3431240,9

Sdinamikos bazinis =Y2000 = 4405066,2 X 100 % = 128,38 %,

Y1997 3431240,9

Sdinamikos bazinis =Y2001 = 4437994,4 X 100 % = 129,34 %.

Y1997 3431240,9

Palyginę gautus duomenis matome , kaip kito pajamos nuo 1997 m. iki 2001 metų. 1998 metus palyginus su baziniais metais pajamos padidėjo 21,22 % , 1999 m. – 22,51 % , 2000 m. – 28,38 % ,, o 2001 m. jau 29,34 %.

Ilaidos :

Sdinamikos bazinis =Y1998 = 4164023,0 X 100 % = 120,31 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos bazinis =Y1999 = 4537820,2 X 100 % = 131,11 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos bazinis =Y2000 = 4580786,2 X 100 % = 132,35 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos bazinis =Y2001 = 4451400,7 X 100 % = 128,61 %.

Y1997 3461036,7

Iš gautų duomenų matome , kad palyginus 1998 m. su baziniais 1997 m. išlaidos padidėjo 21,31 % , 1999 m. – 31,11 %, 2000 m.- 32,35 %, 2001 m. – 28,61 %.

Vadovaujantis 4 lentelės duomenis apskaičiuosime santykinius dinamikos grandininius dyd˛ius.

Pajamos :

Sdinamikos grandininis =Y1998 = 4159362,0 X 100 % = 120,17 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos grandininis =Y1999 = 4203779,4 X 100 % = 101,07 %,

Y1998 4159362,0

Sdinamikos grandininis =Y2000 = 4405066,2 X 100 % = 104,12 %,

Y1999 4203779,4

Sdinamikos grandininis =Y2001 = 4437994,4 X 100 % = 100,74 %.

Y2000 4405066,2

Palyginę gautus duomenis pastebėsime, kad pajamos didėja kasmet, tačiau netolygiai. Pajamas 1998 m. palyginus su 1997 m. padidėjo labai stipriai net 20,17 %, o 1999 m. lyginant su 1998 m. padidėjo tik 1,07 %, 2000 m. lyginant su 1999 m. padidėjo 4,12 %,

o 2001 m. lyginant su 2000 m. padidėjo nežymiai tik 0,74 %.

Išlaidos:

Sdinamikos grandininis =Y1998 = 4164023,0 X 100 % = 120,31 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos grandininis =Y1999 = 4537820,2 X 100 % = 108,98 %,

Y1998 4164023,0

Sdinamikos grandininis =Y2000 = 4580786,2 X 100 % = 100,94 %,

Y1999 4537820,2

Sdinamikos grandininis =Y2001 = 4451400,7 X 100 % = 97,18 %.

Y2000 4580786,2

Palyginę gautus duomenis pastebime, kad išlaidos taip pat didėja kasmet, tačiau netolygiai. Išlaidas 1998 m. palyginus su 1997 m. ppadidėjo labai stipriai net 20,31 %, o 1999 m. lyginant su 1998 m. padidėjo 8,98 %, 2000 m. lyginant su 1999 m. tik padidėjo 0,94 %, o 2001 m. lyginant su 2000 m. jau sumažėjo 2,82 %.

Apskaičiuotus santykinius dinamikos dydžius pateiksime 5 lentelėje :

5 lentelė

Dinamikos santykiniai dyd˛iai

Pajamų ir išlaidų vidutinių rodiklių skaičiavimas

Vidutinės pajamos ir ilaidos :

Pajamos:

Xa = Xi = 4127488,58 tūkst.lt,

n

kur Xi – požymio reikšmės ,

n – variantų skaičius.

Ilaidos:

Xa = Xi = 4239013,36 tūkst.lt.

n

kur Xi – požymio reikšmės ,

n – variantų skaičius.

Apskaičiavus šiuos vidurkius galima teigti , kad išlaidos viršija pajamas.

Vadovaujantis šia formule apskaičiuosime vidutines pajamas ir išlaidas pagal rūšis.

6 lentelė

Vidutinės pajamos ir išlaidos pagal rūšis, tūkst.lt

Vidutiniškai per 1997 – 2001 m. didžiausia dalis įmokų surinkta i draudėjų valstybinio socialinio draudimo t.y. 3748097,20 tūkst.lt , o išlaidų suma didžiausia pensijų draudimui t.y. 3040334,44 tūkst.lt.

Vidutiniškai mažiausiai pajamų surinkta iš savanoriškojo socialinio draudimo – 683,20 tūkst.lt, o išlaidoms didžiausia dalis panaudota draudimui nuo nedarbo – 173803,30 tūkst.lt.

Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas

Analitinių rodiklių apskaičiavimas:

Apskaičiuosime absoliutinius pokyčius – tai dviejų dinamikos eilutės lygių skirtumas. Apskaičiuosime bazinius ir grandininius absoliutinius pokyčius. Gautus rezultatus pateiksiu 7 lentelėje.

7 lentelė

Pajamų ir išlaidų absoliutiniai pokyčiai, tūkst.lt

Analizuojant 7 lentelės duomenis matome, kad nuo 1997 metų iki 1998 metų pajamos išaugo 728121,10 tūkst. lt, nuo 1998 metų iki 1999 metų pajamos padidėjo tik 44437,40 tūkst.lt, nuo 1999 metų iki 2000 metų vėl padidėjo 2201266,8 tūkst.lt, o nuo 2000 metų iki 2001 metų vėl padidėjo tik 32928,2 tūkst.lt, o išlaidos taip pat didėjo nuo 1997 metų iki 1998 metų išlaidos padidėjo 702986,3 tūkst. lt, nuo 1998 metų iki 1999 metų padidėjo 373797,2 tūkst.lt, nuo 1999 metų iki 2000 metų vėl padidėjo 42966,0 tūkst.lt, o nuo 2000 metų iki 2001 metų jau sumažėjo 129385,5 tūkst.lt.

Nagrinėjamo laikotarpio absoliutinis pokytis:

a) pajamų 4437994,4 – 3431240,9 = 1006753,5 tūkst.lt

b) išlaidų 4451400,7 – 3461036,7 = 990364,0 tūkst.lt

Tai rodo, kkad pajamos padidėjo 1006753,5 tūkst.lt, o taip pa ir ilaidos iaugo 990364,0 tūkst.lt.

8 lentelė

Pajamų ir išlaidų kitimo ir pokyčio tempai

Didėjimo tempas :

Sdbazinis = Yi = X 100 % ,

Yo

Sdgrandininis = Yi = X 100 % ,

Yi-1

kur Yi – ataskaitinio laikotarpio dinamikos eilutės lygis;

Yo – pradinis (bazinis) dinamikos eilutės dydis,

Yi-1 – lygis, tiesiogiai esantis prieš lygį Yi.

Padidėjimo tempas :

Tp = Td – 100,

kur Tp – padidėjimo (prieaugio) tempas,

Td – didėjimo/kitimo tempas.

Absoliuti padidėjimo 1% reikšmė :

1% = 0,001 X Yi-1

Baziniai didėjimo tempai rodo, kad kiekvienais metais pajamos vis didėjo ir palyginus su 1997 metais jos didėjo vis daugiau. 1997 metus palyginus su 1998 metais pajamos išaugo iki 121,22%, o jau 2001 metus palyginus su 1997 metais išaugo iki 129,34%.Tuo tarpu ir išlaidos taip pat didėjo. Ir palyginus su 1997 metais jos didėjo bet netolygiai. 1997 metus palyginus su 1998 metais išlaidos išaugo iki 120,31%, o jau 2001 metus palyginus su 1997 metais išaugo iki 128,61%.

Grandininių kitimo tempų duomenimis, 1998 metus palyginus su 1997 metais pajamos padidėjo ir sudarė 121,22% 1997 metų lygio, o 1999 metus palyginus su 1998 metais matome kad ppajamos taip pat padidėjo ir sudarė 101,07% 1998 metų lygio , o 2000 metus palyginus su 1999 metais jau matome, kad pajamos 2000 metų sudarė jau 104,79% 1999 metų lygio, o 2001 metus palyginus su 2000 metais jau matome, kad pajamos 2001 metų sudarė jau 100,75% 1999 metų lygio.

Grandininių kitimo tempų duomenimis, 1998 metus palyginus su 1997 metais išlaidos padidėjo ir sudarė 120,31% 1997 metų lygio, o 1999 metus palyginus su 1998 metais matome kad pajamos taip pat padidėjo ir sudarė 109,00% 1998 metų lygio , o 2000 metus palyginus su 1999 metais jau matome, kad pajamos 2000 metų sudarė jau tik 100,95% 1999 metų lygio, o jau 2001 metus palyginus su 2000 metais matome , kad išlaidos jau sumažėjo ir sudarė tik 97,18% 2000 metų lygio.

Baziniai pokyčio tempai rodo, kad pajamos vis augo ir palyginus 2001 metus su 1997 metais padidėjo 29,34%, o tuo tarpu išlaidos taip pat didėjo tik palyginus 2001 metus su 1997 metais jos padidėjo 28,6%.

Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas:

Aritmetiniai vidurkiai apskaičiuoti 6 lentelėje. Vadinasi, vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai yra : pajamos – 4127488,58 tūkst.lt, išlaidos – 4239013,36 tūkst.lt.

Analizuojant dinamikos eilutes, apskaičiuojamas absoliutinių pokyčių (didėjimo/mažėjimo) vidurkis:

pajamos i viso:

y = Yn – YY1 = 4437994,4 – 3431240,9 = 251688,38 tūkst.lt

n – 1 5 – 1

ilaidos i viso:

y = Yn – Y1 = 4451400,7 – 3461036,7 = 247591 tūkst.lt

n – 1 5 – 1

Kasmet vidutiniškai pajamų padaugėja 251688,38 tūkst.lt, o išlaidų – 247591 tūkst.lt.

Analizuojant pajamas ir išlaidas per ilgesnį laikotarpį, apskaičiuojamas kitimo (didėjimo/padidėjimo) vidurkis pagal geometrinio vidurkio formulę :

pajamos i viso:

Td = n-1 Yn = 5 – 1 4437994,4 = 1,065 => 106,5%,

Y1 3431240,9

ilaidos i viso:

Td = n-1 Yn = 5 – 1 4451400,7 = 1,064 => 106,4% .

Y1 3461036,7

Vidutinis padidėjimo tempas :

pajamos i viso:

Tp = 106,5 – 100 = 6,5%,

ilaidos i viso:

Tp = 106,4 – 100 = 6,4%.

Apskaičiuoti rodikliai rodo, kad pajamos 1997 – 2001 metais kasmet padidėja 6,5%, o išlaidos padidėja – 6,4%.

Pajamų ir išlaidų prognozavimas

Prognozavimui pasirenku tiesinį trendą.

Naudosiu formules :

Yt = a + bt,

a = y , b = ty .

n t²

Laiko charakteristikas (t) pasirenku taip, kad t = 0, t.y. laiko eilės numerių skaičiavimo pradžia perkeliama į nagrinėjamo laikotarpio vidurį. Skaičiavimus pateiksiu 9 lentelėje:

9 lentelė

Pajamų ir išlaidų prognozavimo rezultatai (tūkst.lt)

Pajamos i viso:

Yt =

a + bt,

a = y = 20637744,2 = 4127488,58 tūkst.lt ,

n 5

b = ty = 2259211,2 = 225921,12 tūkst.lt,

t² 10

Y1997 = 4127488,58 + 225921,12 X (-2) = 3675646,34 tūkst.lt,

Y1998 = 4127488,58 + 225921,12 X (-1) = 3901567,46 tūkst.lt,

Y1999 = 4127488,58 + 225921,12 X 0 = 4127488,58 tūkst.lt,

Y2000 = 4127488,58 + 225921,12 X 1 = 4353409,70 tūkst.lt,

Y2001 = 4127488,58 + 225921,12 X 2 = 4579330,82 tūkst.lt.

Ilaidos i viso:

Yt = a + bbt,

a = y = 21195066,8 = 4239013,36 tūkst.lt ,

n 5

b = ty = 2397491,20 = 239749,12 tūkst.lt,

t² 10

Y1997 = 4239013,36 + 239749,12 X (-2) = 3759515,12 tūkst.lt,

Y1998 = 4239013,36 + 239749,12 X (-1) = 3999264,24 tūkst.lt,

Y1999 = 4239013,36 + 239749,12 X 0 = 4239013,36 tūkst.lt,

Y2000 = 4239013,36 + 239749,12 X 1 = 4478762,48 tūkst.lt,

Y2001 = 4239013,36 + 239749,12 X 2 = 4718511,60 tūkst.lt.

Prognozuojame 2002 ir 2003 metams pajamas ir išlaidas:

pajamos:

Y2002 = 44127488,58 + 225921,12 X 3 = 4805251,94 tūkst.lt.

Y2003 = 4127488,58 + 225921,12 X 4 = 5031173,06 tūkst.lt.

ilaidos :

Y2002 = 4239013,36 + 239749,12 X 3 = 4958260,72 tūkst.lt

Y2003 = 4239013,36 + 239749,12 X 4 = 5198009,84 tūkst.lt

Prognozė rodo, kad pajamos iir išlaidos didės. Rezultatų tikslumui įvertinti apskaičiuojama

µaproksimacijos = 1 Yi – Yti X 100 ,

n Yi

pajamų :

µaproksimacijos = 1 X 0,1947 X 100 = 3,89 %,

5

išlaidų :

µaproksimacijos = 1 X 0,2736 X 100 = 5,47 %.

5

Paklaida neviršija 10%, todėl prognozavimo rezultatais galima pasitikėti.

Išvados

Atlikus SODROS pajamų ir išlaidų tyrimą, galima teigti, kad 1997 – 2001 metais :

1. Pajamos 1997 – 1998 metais padidėjo 728121,10 tūkst.lt, o išlaidos 702986,30 tūkst.lt, o 2001 metais pajamos stipriai padidėjo ir siekė 4437994,40 tūkst.lt, o išlaidos 2000 metais buvo didžiausios ir siekė 4580786,20 tūkst. lt.

2.Pajamos ir ilaidos nuolat didėjo. Jei 1997 metais pajamos sudarė 3431240,90 tūkst.lt, o išlaidos – 3461036,70 tūkst.lt, tai 2001 metais pajamos jau sudarė 4437994,40 tūkst.lt, oo išlaidos – 4451400,70 tūkst.lt.

3.Pajamos ir ilaidos lyginant su baziniais metais (1997 m.) metais. 1998 m. pajamos padidėjo 21,22%, 1999 m. padidėjo 22,52%, 2000 m. padidėjo 28,38%, o 2001 metais jau 29,30%, o išlaidos 1998 m. padidėjo 20,31%, 1999 m. padidėjo 31,11%, 2000 metais padidėjo 32,35%, o 2001 metais padidėjo 28,36%.

4.Pajamos ir išlaidos kasmet didėja, tačiau netolygiai: lyginant 1999 m. su 1998 metais pajamos padidėjo 1,7%, o išlaidos padidėjo 9%, o lyginant 2001 metus su 2000 metais ppajamos padidėjo tik 0,75%, o išlaidos jau sumažėjo 2,82%.

5. Prognozė atikta pagal trendo funkciją, leid˛ia prognozuoti, kad 2002 metais pajamos sieks 4805251,94 tūkst.lt, o išlaidos – 4958260,72 tūkst.lt, 2003 metais pajamos sieks 5031173,06 tūkst.lt, o išlaidos – 5198009,84 tūkst.lt.

Naudota literatūra:

1.Valstybinis socialinis draudimas 1997: statistiniai duomenys.- Vilnius,UAB SODRA PRESS, 1998.

2.Valstybinis socialinis draudimas 1998: statistiniai duomenys.- Vilnius,UAB SODRA PRESS, 1999.

3.Valstybinis socialinis draudimas 1999: statistiniai duomenys.- Vilnius, UAB SODRA PRESS, 2000.

4.Valstybinis socialinis draudimas 2000: statistiniai duomenys.- Vilnius,UAB SODRA PRESS, 2001.

5.Valstybinis socialinis draudimas 2001: statistiniai duomenys.- iauliai,”Titnagas”, 2002.