Studentų laisvalaikio tyrimas

 

STUDENTŲ LAISVALAIKIO TYRIMAS

Tyrimų metodologijos savarankiškas darbas

 

Kaunas, 2014

Paveikslų sąrašas

3.2.1. pav. Pasiskirstymas pagal lytį …………………………7

3.2.2 pav. Studentų pasiskirstymas pagal amžių ……………………7

3.3.1 pav. Populiariausios studentų popaskaitinės veiklos ……………….8

3.3.2 pav. Įvairių būrelių lankymas. .. ………………………..9

3.4.1 pav. Naršymas internete per dieną ……………………….10

3.4.2 pav. Sportas valandomis per savaitę ……………………..10

3.4.3 pav. Hobiui skirtas laikas …………………………11

3.4.4 pav. Laiko praleidimas būreliuose per savaitę ………………….11

3.4.5 pav. Spaudos skaitymas internete per dieną ……………………12

3.4.6 pav. Televizijos žiūrėjimas per dieną………………………12

3.4.7 pav. Mokymasis valandomis per dieną …………………….13

3.4.8 pav. Atviro klausimo pagalba išsiaiškinta ką labiausiai nnori veikti respondentai …13

ĮVADAS

Tyrimo problema.

Labai populiari tema šiais laikais yra studentų veikla po paskaitų. Studentų veikla gali būti labai skirtinga, nes kiekvienas turime savo pomėgius tik tam ne visada užtenka laiko, nes reikia mokytis ar dirbti. Žmogaus elgesį įtakoja individo asmeninės psichologinės savybės, jo patyrimas, situacinė būsena, bei aplinkos, kurioje vyksta veiksmas, bendravimo sąlygos. Studentų veikla gali būti labai įvairi todėl šio tyrimo pagalba siekiama išsiaiškinti ką jis veikia, kai turi laisvo laiko.

 

Darbo tikslas – išanalizuoti kokia veikla studentai užsiima llaisvalaikiu.

 

Darbo uždaviniai:

Ištirti studentų laisvalaikio užsiėmimus kokybiniu bei kiekybiniu tyrimo būdais;

Pateikti apklausos duomenis apibendrinant diagramomis.

 

Tyrimo metodas – anketinė apklausa.

Kokybinis tyrimas

Tyrimo metodologija.

Kokybinis tyrimo metodas. Siekiant išsiaiškinti kokia yra studentų veikla po paskaitų, bei nustatyti kurią veiklą jie renkasi dažniausiai, kuri yra ppopuliariausia. Duomenys buvo surinkti naudojantis internete pateikta informacija, apklausos sistema: www.apklausa.lt.

 

Kokybinio tyrimo objektas: studentų veikla po paskaitų.

 

Kokybinio tyrimo tikslas

Sužinoti ką studentai labiausiai mėgsta veikti po paskaitų.

 

Kokybinio tyrimo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti pagrindines studentų veiklas po paskaitų;

2. Ištirti kiek laiko studentai praleidžia vienai ar kitai veiklai;

3. Įvertinti studentų lankymąsi būreliuose.

2. KIEKYBINIS TYRIMAS

Tyrimo metodologija.

Kiekybinis tyrimo metodas: Anketinė apklausa. Sudaryta anketa, kuri susideda iš 10 klausimų. Klausimų tikslas – aiškiai pažinti tiriamąjį reiškinį, gauti išsamesnės informacijos iš apklaustųjų apie popaskaitinę veiklą. Dauguma klausimų susiję su studentų mėgstamiausia veikla. Atvirame klausime (10 klausimas) išsiaiškinamos mėgstamiausios veiklos.

 

Kiekybinio tyrimo tikslas

Nustatyti kokia veikla yra mėgstamiausia, bei išsiaiškinti kokios yra studentų laisvalaikio galimybės, ką jie gali nuveikti.

 

Kiekybinio tyrimo uždaviniai:

1. Nustatyti studentų nuomonę apie laisvalaikio veiklą.

2. Išsiaiškinti studentų vertybines nuostatas aapie po paskaitų likusį laiką mėgstamai veiklai.

 

Tiriamoji visuma. Kauno miesto studentai, nuo 18 metų amžiaus.

 

Atrankos metodas.

Apklausa buvo atliekama, naudojant kvotinį atrankos būdą, buvo pasirinkti nuo 18

metų studentai.

 

Tyrimo hipotezės:

1. Studentai neturi daug laisvo laiko po paskaitų.

2. Popaskaitinę veiklą lemia apklaustųjų gyvenimo būdas.

3. Studentų laisvalaikis priklauso nuo gaunamų pajamų.

3.1 studentų popaskaitinės veiklos tyrimas

Šiame skyriuje pateikiama studentų laisvalaikio tyrimo metodologija, socialinė demografinė apklaustųjų charakteristika, analizuojama trečio kurso studentų popaskaitinė veikla.

Studentų popaskaitinės veiklos tyrimo metodologija

Tyrimas atliktas 2014 lapkričio mėn. Tyrimo objektas studentai, išviso apklausti 447 asmenys. Tyrimo imtis 18 apklaustųjų atsitiktinai užpildžiusiu anketinę apklausą internete.

 

Klausimynas pateikiamas pirmame priede jį sudaro 10 klausimų, kurie išdėstyti šia tvarka:

Išskiriamos pagrindinės studentų popaskaitinės veiklos 1, 8 klausimai.

Laiko praleidimas pasirinktai veiklai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 klausimai.

Atviro klausimo pagalba išsiaiškinamos mėgstamiausios veiklos 10 klausimas.

Apklausos duomenys apdoroti MS Excel.

Studentų socialinės demografinės charakteristikos

Tyrime dalyvavo 47 Studentai. Pasiskirstymas pagal lytį (žr. 3.2.1 pav.).

 

3.2.1. pav. Pasiskirstymas pagal lytį (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

Tyrime dalyvavo 26 moterys tai sudaro 56% visų tyrime dalyvavusių studentų ir 21 vyras tai sudaro 44% tyrime dalyvavusių studentų. Tyrime dalyvavusių studentų pasiskirstymas pagal amžių (žr. 1.2.2 pav.)

3.2.2 pav. Studentų pasiskirstymas pagal amžių (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

 

Daugiausiai 21m. studentai jie sudaro 39%, 22m. sudaro 28% apklausos dalyvių, 20m. tai 20%, 19m. tai 11% apklausos dalyvių amžius ir 26m., tai sudaro 5% apklaustųjų. Visi tyrime dalyvavę studentai gyvena Kaune.

Populiariausia studentų popaskaitinė veikla

Tyrimo metu buvo nustatyta kokia veikla studentai užsiima daugiausiai ir kuo užsiimti mėgsta nedaugelis. Tyrimo metu paaiškėjo, kad populiariausi užsiėmimai naršymas internete, sportas ir mėgstamas hobis. Pastebėta, kad sportas ir būreliai yra gan populiari veikla studentų tarpe, sportu užsiima apie 21% tyrime dalyvavusių studentų tai rodo aukštą studentų sveikatingumo lygį, didžiausią dalį popaskaitinės veiklos užima narršymas internete apie 32% studentų. Gan nemažą dalį užima hobis ir būreliai po 16% tai rodo, kad studentai išreiškia save šiomis saviraiškos priemonėmis taip parodydami savo pomėgius. Mažiausiai populiarios veiklos po paskaitų tai mokymasis, knygos, spauda (internete) visos užima po 5%. Šių dienų studentų veikloje iš paminėtų mažiausiai populiarus televizoriaus žiūrėjimas, tai sudaro 0%. Populiariausios popaskaitinės veiklos (žr. 1.3.1 pav.)

 

3.3.1 pav. Populiariausios studentų popaskaitinės veiklos (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

Studentų lankymasis įvairiuose būreliuose (žr. 3.3.2 pav.).

3.3.2 pav. Įvairių būrelių lankymas (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

Studentai lanko būrelius, tai sudaro 77% visų apklaustųjų, 39% studentų lanko sporto būrelius, 22% studentų lanko teatro būrelį ir 22% nelanko nieko, 17% apklaustųjų lanko čia nepaminėtus būrelius.

Laiko praleidimas pasirinktai veiklai

Studentų laiko praleidimo pasirinktai veiklai tyrimas parodė kam daugiausiai ir kam mažai studentai skiria laiko. Kaip matote (1.4.1 pav.) populiariausia veikla po paskaitų naršymas internete – 32%, visų apklaustųjų ją paminėjo dažniausiai. Duomenys pateikti 1.4.1 paveiksle.

3.4.1 pav. Naršymas internete per dieną (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

 

Mažiausiai naršo internete laiko atžvilgiu 39% apklaustųjų, naršo po 3-4 val. 50% visų apklaustųjų – 11% naršo po 5-6 val.

Antroje vietoje yra sportas, kaip populiari popaskaitinė veikla.

 

3.4.2 pav. Sportas valandomis per savaitę (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

 

Sportuoja po 1-2 val. per savaitę ir taip pat po 3-4 val. per savaitę abu sudaro po 28% studentų, sportuoja po 5-6 val per. savaitę 22% studentų. 22% studentų nesportuoja.

Kiek laiko užsiima studentai savo hobiu per dieną. Duomenys pateikti 1.4.3 paveiksle.

 

3.4.3 pav. Hobiui skirtas laikas (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

 

Savo hobiu 55% studentų užsiima po 1-2 val. per dieną, 17% apklaustųjų užsiima po 3-4 val. per dieną, 28% apklaustųjų savo hobio neturi.

Būreliai ir jų lankymas pateikti 1.4.4 paveiksle.

 

3.4.4 pav. Laiko praleidimas būreliuose per savaitę (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

 

Dauguma studentų būreliuose praleidžia po 1-2 val. per savaitę, tai sudaro 67% apklaustųjų, 16% studentų praleidžia po 3-4 val., 17% praleidžia po 5-6 val.

Spauda, taip pat spauda internete viena mažiausiai populiarių veiklų. Duomenys pateikti 3.4.5 paveiksle.

 

3.4.5 pav. Spaudos skaitymas internete per dieną (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

 

Šia veikla užsiima 50% apklaustųjų, 11% studentų skaito po 3-4 val. per dieną, 39% apklaustųjų neskaito.

Televizijos žiūrėjimas per dieną pateikiamas 3.4.6 paveiksle.

 

3.4.6 pav. Televizijos žiūrėjimas per dieną (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

 

Didžiausia dalis net 50% apklaustųjų TV žiūri po 1-2 val. per dieną, 17% žiūri po 3-4 val. per dieną, 33% studentų nežiūri TV.

Mokymasis po paskaitų duomenys pateikiami 3.4.7 paveiksle.

 

3.4.7 pav. Mokymasis valandomis

per dieną (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

 

Didžiausia dalis 56% apklaustųjų studentų mokosi per dieną 1-2 val., 39% dalyvavusių apklausoje mokosi po 3-4 val. per dieną, 5% studentų mokosi 5-6 val. per dieną

Atviro klausimo pagalba išsiaiškinamos mėgstamiausios veiklos.

Atviro klausimo pagalba buvo siekiama sužinoti ko nori patys studentai. Buvo pateikta nemažai skirtingų variantų, kurie vėliau buvo sugrupuoti į grupes, rezultatai pateikiami 3.4.8 paveiksle.

 

3.4.8 pav. Atviro klausimo pagalba išsiaiškinta ką labiausiai nori veikti respondentai (sudaryta autorių remiantis apklausos duomenimis)

 

Populiariausias užsiėmimas yra kelionės, jįį pasirinko 27% studentų, 21% studentų pasirinko susitikti su draugais, dirbti ir šokti pasirinko po 11% studentų, gerai pailsėti, rūpinimasis vaiku, aktyvus laisvalaikis, kino teatrai, skraidyti, krepšinis, pasirinko po 5% apklausoje dalyvavusių studentų.

išvados

Kokybinio tyrimo metu buvo sužinota ką studentai labiausiai mėgsta veikti po paskaitų. Kiekybinio tyrimo metu buvo nustatyta kokia veikla yra mėgstamiausia, bei išsiaiškinti kokios yra studentų laisvalaikio galimybės, ką jie gali nuveikti.

Šios anketinės apklausos pagalba buvo ištirta, kad internetas yra populiariausia veikla, ja užsiima po paskaitų 32% apklausos daalyvių. Vidutiniškai šia veikla užsiima po 3-4 val. visi studentai. Nemažai apklausos studentų užsiima sportu ar lanko būrelius. Sportu užsiima 21% apklaustųjų. Iš viso 77% studentų lanko būrelius ir ten praleidžia 2-3 val. per savaitę. Hobis užima beveik tokia pačią daalį kaip ir būreliai, savo hobį turi 70 % apklaustųjų ir juo užsiima vidutiniškai 1-2 val. per dieną. Mokymasis, knygų skaitymas ir televizijos žiūrėjimas užima mažiausią dalį studentų gyvenime, šia veikla užsiima studentai vidutiniškai po 1-2 val. per dieną. Atvirojo klausimo pagalba sužinojome ką studentai labiausiai norėtų veikti, jeigu leistų galimybės. Tokiu būdu buvo ištirta studentų popaskaitinė veikla ir kam studentai labiausiai teikia prioritetus.

Literatūros sąrašas

Internetinė svetainė iš kurios paimti apdoroti duomenys:

Prieiga per internetą: (žiūrėta 2014-11-07)

Prieiga per internetą: (žiūrėta 2014-11-07)

Priedai

Apklausa: Kiek laiko ir kokia veikla užsiimate po paskaitų?

Kokia veikla iš paminėtų dažniausiai užsiimate po paskaitų?

sportas
knygos
spauda (internete)
naršote internete
televizorius
užsiimate savo hobiu
mokotės
būreliai

 

Kiek laiko per savaitę sportuojate?

e width=“659″ cellspacing=“0″ cellpadding=“7″> a) 1-2 val. b) 3-4 val. c) 5-6 val. d) nesportuoju

 

Kiek laiko per dieną skaitote spaudą (internete)?

a) 1-2 val.
b) 3-4 val.
c) 5-6 val.
d) neskaitau

 

Kiek laiko per dieną naršote internete?

a).1-2 val.
b) 3-4 val.
c) 5-6 val.
d) nesinaudoju

 

Kiek laiko per dieną žiūrite televizorių?

a). 1-2 val.
b) 3-4 val.
c) 5-6 val.
d) nepraleidžiu

 

Kiek laiko per dieną skiriate savo hobiui?

 

a). 1-2 val.
b) 3-4 val.
c) 5-6 val.
d) neturiu

 

Kiek laiko per dieną skiriate mokslams?

a). 1-2 val.
b) 3-4 val.
c) 5-6 val.
d) nepraleidžiu

 

Kokį būrelį lankote? (Jei nepaminėtas įrašykite patys, jei nelankote jokio būrelio – pereikite prie 10 klausimo)

a) Sporto
b) Teatro
b) Dainavimo
c) Šokių
d) nelankau
d) ……

 

Kiek valandų per savaitę praleidžiate būreliuose?

llpadding=“7″> a) 1-2 val. b) 3-4 val. b) 5-6 val. c) nelankau

 

Ką labiausiai norite veikti savo laisvalaikio metu?