Religijos filosofija

Kas yra religijos filosofija? – Atsakyti į šį klausimą reikia spręsti

daug žadančią, sykiu ir gana painią filosofinę užduotį: ji gali atskleisti

mums nelauktų akiračių, bet ji gali įvilioti mus ir į nebeišbrendamus

klystkelius.

Religija, kaip ją vadina F. Heileris, yra “bendravimas su giliausia bei

galutine tikrove”. Kas ši tikrovė yra savyje, galima suvokti labai

įvairiai. Tačiau niekas neneigia, kad tai pati gilioji ir pati paskutinioji

tikrovė. Nuosekliai tad ir bendravimas su ja savaime virsta irgi pačia

pastarąja žmogaus sąsaja: užu religijos nebėra nieko, ko reikėtų dar

ieškoti ir ką būtų galima dar rasti. Religija yra nebeperžengiama. Užtat ir

jos filosofija, vaizdingu E. Brunnerio posakiu, sudaro “visos filosofijos

iškilią viršūnę”. Įvairios filosofinės šakos, gretinamos su religijos

filosofija, pasirodo esančios tik paruoša bei pakopa šiai viršūnei pasiekti

– bent Vakarų mąstymo erdvėje, kurioje nuo pat pradžios yra ieškoma daiktų

pradmens (arche); tai nuolatinė pastanga, sudaranti, pasak W. Weischedelio,

“pagrindinį filosofijos istorijos vyksmą” ir apsprendžianti metafiziką, nes

ši pajėgianti aprėpti būtybę jos visumoje tik todėl, kad randanti tašką, iš

kurio ana visuma skleidžiasi ir kuriuo ji laikosi. OO tasai ieškomas pradmuo

ir tasai rastas taškas Vakarų mąstymui visados yra buvęs dievybė: “Didieji

mąstytojai mielai tapatino savus aukščiausius pradmenis su dievybe” kaip

galutiniu filosofavimo laimikiu. Vakarų metafizika, pasiekusi tam tikro

aukščio, savaime virsdavusi, W. Weischedelio žodžiais tariant, “filosofine

teologija”, vadinasi, Dievo apmąstymu prigimtojo proto priemonėmis. Ir

atvirkščiai, Dievo apmąstymo nuosmukis visados rodęs ir į pačios

filosofijos nuosmukį. Tai įgalina W. Weischedelį daryti reikšmingą išvadą:

“Filosofinė teologija yra metafizika savo esme, metafizika yra filosofinė

teologija savo siekiu”. Kitaip sakant, religijos filosofija slypi

metafizikoje ir išsiskleidžia kaip jos viršūnė.

Formali religijos filosofijos apibrėžtis yra labai paprasta. Kaip jau

pats pavadinimas rodo, ji yra ne kas kita, tik filosofinis religijos

svarstymas. Būdamas vykdomas filosofiškai, šis svarstymas savaime jungiasi

į filosofavimo vyksmą ir į filosofijos sąrangą, paversdamas religijos

filosofiją vienu iš filosofijos istorijos klausimų ir viena iš filosofijos

sistemos dalių. Kiek tačiau šis svarstymas atsideda religijai, tiek jis

religijos filosofiją skiria nuo visų kitų filosofavimo rūpesčių ir nuo visų

filosofijos šakų, kurios religijos arba visiškai negvaldo, arba ją liečia

tik kaip antrinį dalyką. Šia prasme religijos filosofija yra nuosekli

filosofavimo pasėka iir teisėtas sudedamasis filosofijos pradas: ji laikosi

bendrojo filosofinio kelio ir turi savitą objektą. O atsimenant, kad vidinė

metafizikos slinktis savaime eina Dievo kaip pradmens linkui, aiškėja ir

religijos filosofijos svarba: religijos filosofija yra metafizikos

slinkties susiklostymas sąvokiniu pavidalu; metafizika įvykdo joje savą

siekį. Visa tai didesnių neaiškumų nesudaro ir painesnių abejonių nekelia.

Sunkenybės betgi prasideda, atsikreipus į anos formalios apibrėžties

turinį. Religijos filosofija, kaip sakyta, yra filosofinis religijos

svarstymas. Tačiau kas gi yra religija? Ir ką reiškia religiją svarstyti

filosofiškai?

Religijos sąvoka nėra tokia vienaprasmė, jog be nniekur nieko galėtų būti

laikoma savaime suprantamu filosofijos objektu. Dialektinei protestantų

teologijai paskelbus, kad religija esanti žmogaus sukilimas prieš Dievą,

pasidarė iš viso nebeaišku, kas gali ar privalo būti vadinama ‘religijos’

vardu. Ankščiau buvo tikima, esą Krikščionybė yra aukščiausia religinio

reiškinio lytis ir todėl geriausiai gali atskleisti šio reiškinio esmę.

Nūnai gi, jeigu “religija yra netikėjimas” (K. Barthas); jeigu ji yra

“Dievo apgrobimas ir tuo pačiu atritimas nuo Dievo” (K. Barthas); jeigu

“Dievo apreiškimas yra religijos panaikinimas” ir tuo pačiu visiška jos

negalimybė po Kristaus, nes “Kristus yra kiekvienos religijos teismas” (E.

Brunneris), – tai suprantama, kad tokiu atveju Krikščionybė negali jungtis

į religiją kaip bendrinę kategoriją ir reikšti šios kategorijos aukščiausią

laipsnį. Tokiu atveju “Krikščionybė yra bereliginė” (D. Bonhoefferis).

Tuomet ir religijos filosofija yra nebe Dievo-žmogaus bendravimo, o

greičiau žmogaus-sukilėlio apmąstymas, išreiškiąs ne tiek metafizikos, kiek

antropologijos slinktį. Religijos filosofijos likimas visados priklauso nuo

jos objekto sampratos. Šiai temstant, silpsta ir atida kiek giliau patį

objektų pasklaidyti. Štai kodėl pastaraisiais dešimtmečiais religijos

filosofija vis labiau traukėsi filosofavimo užnugarin; net patys jos rėmai

kažkaip išbluko, taip kad šiandien tiesiog nedrįsdama svarstyti religijos

jos visumoje: religijos esmės apmąstymo vieton dabar vis ryškiau braunasi

religinių apraiškų kritika.

Dar painesnis yra antrasis klausimas, ką reiškia religiją svarstyti

filosofiškai. Formaliai žiūrint, tai reiškia padaryti ją filosofijos

objektu. Bet štai, P. Tillichas kreipia mūsų dėmesį į tai, kad religija

kaip tik nesiduodanti “būti filosofijos objektu”; ji užsisklendžianti

filosofiniam mąstymui; ir juo arčiau ji stovinti prie pradžios, juo

primygtiniau ji spiriantis “apibendrinančioms sąvokoms”. Tuo būdu religijos

filosofija patenkanti į labai keblią padėtį: arba ji sunaikinanti savą

objektą, kurį norėtų apmąstyti, arba pati esanti šio objekto sunaikinama.

Nes “jeigu religijos filosofija nepaiso apreiškimo reikšmės (Anspruch), ji

prasilenkia su savo objektu ir kalba ne apie tikrovinę religiją; jeigu

betgi ji apreiškimo reikšmę pripažįsta, ji virsta teologija”. Apreiškimas

dieviškosios valios skelbimo prasme grindžia kiekvieną, net ir labiausiai

neišsivysčiusią, religiją. Tikrovinė religija be apreiškimo – ta ar kita

lytimi – yra suvis neįmanoma, kadangi apreiškimu kaip tik ir byloja ana

giliausia bei galutinė tikrovė, su kuria bendraujame. Be apreiškimo, kaip

matysime vėliau, ši tikrovė būtų bežadė, ir joks bendravimas su ja arba

religija būtų neįmanomi. Užtat “visos religijos ir remiasi tikru ar tariamu

apreiškimu”; jo turinys visad įvairus; jo buvojimas betgi niekad

neabejojamas; “kur tik esama religijos, ten esama ir įsitikinimo

apreiškimu; apreiškimo sąvoka – nesvarbu, kokiu pavidalu – yra tiek pat

paplitusi, kiek ir Dievo sąvoka.

Šisai ankštas religijos ryšys su apreiškimu ir sukuria religijos

filosofijai aklavietės (aporia) būklę. Jeigu religijos filosofija

apreiškimo nepaiso, tai ji tuo pačiu nepaiso nė savo objekto pobūdžio ir

todėl jį nutikrovina, kalbėdama apie religiją ne tokią, kokia ji yra, o

apie tokią, kokią ją savo sąvokomis yra surentęs pats mąstytojas. Jeigu

tačiau religijos filosofija įtraukia apreiškimą į savo svarstybas,

padarydama jį savo objektu, tai ji virsta teologija, kadangi teologijos

objektas ir yra anos galutinės tikrovės atsiskleidimas gamtoje bei

istorijoje ir šio atsiskleidimo skelbimas religijos atstovų lūpomis. Tai

tikra, pasak P. Tillicho, aklavietė, “kadangi religijos filosofija

neprivalo rinktis nė vieno kelio”: ji neprivalo apreiškimo svarstyti kaip

savo objekto, bet ji neprivalo nė praeiti pro jį, tarsi jo iš viso nebūtų.

Kur rasti išeitį iš šios aklavietės? – Tai klausimas, nuo kurio, P.

Tillicho pažiūra, priklauso ne tik pačios religijos filosofijos, bet ir

filosofijos apskritai likimas. Nes “jeigu esama bent vieno objekto,

filosofijai esmiškai neprieinamo, tuomet tampa abejotina ir jos teisė į bet

kokį objektą”. Ši pastaba visu ryškumu atskleidžia dviprasmį filosofijos

vaidmenį religijos atžvilgiu. Juk apreiškimas ir yra toksai filosofijai

esmiškai neprieinamas objektas. Bet jeigu apreiškimas lieka už filosofinio

mąstymo sienų, tuomet susvyruoja ir patys filosofijos pagrindai. P.

Tillichas teisingai pastebi, kad apreiškimas nėra dalinis: “jo reikšmė

apima visas sritis”. Apreiškimas skelbia bei reikalauja besąlyginiu ir

visuotiniu būdu. Tad jei apreiškimas yra filosofijai užsklęstas, tai jis

užsklendžia jai ir visa, ką apima. O jis apima visa. Besąlyginės reikšmės

valdomoje erdvėje filosofijai vietos nebelieka, nes nebelieka objekto,

kuris būtų laisvas nuo šios reikmės ir todėl filosofijai prieinamas.

Tokioje erdvėje yra galima tik teologija – tiek bendrine dogmatikos, tiek

skirtinga pavienių sričių prasme,

pav. pažinimo teologija, meno teologija,

technikos bei darbo teologija, revoliucijos bei išlaisvinimo teologija ir

įvairių įvairiausios kitos teologijos atšakos, kurių gausa mūsų dienomis

kaip tik ir liudija apreiškimo reikmės visuotinumą.

Šiuo atžvilgiu religijos filosofijai tenka sunkus uždavinys: įgalinti

save pačią, įgalinant tuo ir filosofiją apskritai. Jeigu mums pasisektų

pripažinti besąlyginę bei visuotinę apreiškimo reikmę ir sykiu sukurti

religijos filosofiją kaip neabejotinai tikrą filosofinę šaką, tuomet ji

savaime išsilaisvintų iš minėtos aklavietės ir tuo pačiu iš teologijos

grėsmės. Bet jau iš anksto galima nujausti, kad šisai uždavinys nėra

lengvas. Atrodo, kkad jį įveikti būtų galima, tik kitaip keliant pačius

klausimus ir einant kitokiu keliu, negu yra ėjusi įprastinė religijos

filosofija. Nes kol P. Tillicho teiginys, esą religija nesiduoda

filosofiškai svarstoma, kadangi apreiškimas yra filosofijai užsklęstas, –

kol šis teiginys nėra atremtas, tol religijos filosofijai visados grės

pavojus nešioti filosofijos kaukę, o savo viduje būti slapta teologija.

Todėl mes toliau ir mėginsime visu įtaigumu ryškinti čia dėstomų minčių

filosofinį pobūdį, nes, tik tai padarius, bus galima šias mintis vadinti

bent religijos filosofijos apmatais, neturinčiais teologinių ataudų.

“Religijos vardas sako, kkad religijos dalykas atremtas į du polius, tarp

kurių susikuria grįžtamasis veiksmas. Tai Dievo ir žmogaus susitikimas tam

tikroje erdvėje, kurią įprasta vadinti šventa”.

A. Maceina

Naudota literatūra:

Antanas Maceina

“Religijos filosofija”

Vilnius 1990