Turizmas

Referatas

Beveik 75 metų patirtis turizmo srityje

Pasaulinės Turizmo Organizacijos pradžia buvo Oficialiųjų Turizmo

Viešųjų Organizacijų Tarptautinė Sąjunga įkurta 1925 metais Hagoje. Po

Antrojo pasaulinio karo ji buvo pervadinta – Oficialiųjų Turizmo

Organizacijų Tarptautinė Sąjunga (IUOTO) ir perkelta į Ženevą. IUOTO buvo

techninė, nevyriausybinė organizacija, kurioje narystė kulminaciniame taške

apėmė 109 Nacionalines Turizmo Organizacijas ir 88 Suvienytuosius Narius,

tarp jų privačias ir visuomenines grupes. Turizmui augant ir tapus

neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi, jo tarptautinis mastas dar išsiplėtė

ir nacionalinių vyriausybių vaidmuo tapo vis svarbesnis – jų veikla apėmė

ištisą sspektrą nuo infrastruktūros iki nuostatų. Apie 1960-tuosius tapo

aišku, kad reikalingos efektyvesnės priemonės kontroliuoti tolesnį

vystymąsi ir suteikti turizmui tarpvyriausybinį modelį specialiai

pritaikytą asmenų ir atostogų organizatorių mobilumui. 1967m. IUOTO nariai

patvirtino sprendimą reorganizuoti ją į tarpvyriausybinę organizaciją

įgaliotą rūpintis pasauliniu mastu visais reikalais liečiančiais turizmą ir

bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis organizacijomis, ypatingai su

tomis, kurios priklauso Jungtinių Tautų sistemai, tokios kaip Pasaulinė

Sveikatos Organizacija (WHO), UNESCO, ir Tarptautinė Civilinės Aviacijos

Organizacija (ICAO). Panaši rekomendacija buvo priimta 1969 m. gruodžio

mėnesį JT Generalinėje Asamblėjoje, kuri pripažino „sprendžiamą ir

pagrindinį vaidmenį“, kurį rreorganizuota IUOTO turėtų atlikti pasaulinio

turizmo srityje „bendradarbiaudama su egzistuojančiu JT aparatu“.

Sprendimas buvo ratifikuotas 1974 m. 51 tautos, kurių oficialios turizmo

organizacijos buvo IUOTO nariais. IUOTO buvo pervadinta į Pasaulinę Turizmo

Organizaciją (WTO) ir pirmoji jos Generalinė Asamblėja buvo sušaukta

Madride 1975 m. gegužės mmėnesį. Sekretoriatas buvo įkurtas Madride sekančių

metų pradžioje Ispanijos vyriausybės kvietimu, kuri suteikė pastatą

centrinei būstinei. 1976 m. WTO tapo Jungtinių Tautų Vystymosi Programos

(UNDP) vykdančiąja agentūra, o 1977 m. buvo pasirašyta oficiali

bendradarbiavimo sutartis su pačia Jungtinių Tautų organizacija. Nuo pat

pirmųjų metų, WTO narystė ir įtaka pasaulio turizmui vis augo. 1977 m.

organizacija apėmė 138 šalis ir teritorijas ir per 350 Jungtinių Narių,

atstovaujančių vietinę vyriausybę, privatųjį sektorių, turizmo asociacijas

ir švietimo organizacijas.

Pasaulinė Turizmo Organizacija yra pirmaujanti tarptautinė organizacija

turizmo ir kelionių srityje. Ji veikia kaip globalinis turizmo potvarkių

įtvirtinimo forumas ir kaip turistų praktinio patyrimo šaltinis.

Organizacijai priklauso 138 šalys ir teritorijos ir daugiau nei 350

Jungtinių narių atstovaujančių vietinę vyriausybę, turizmo asociacijas ir

privataus sektoriaus kompanijas, įskaitant avia linijas, viešbučių grupes

ir ekskursijų vadovus. Su savo centrine būstine Madride, WTO yra

tarpvyriausybinė organizacija įgaliota Jungtinių Tautų plėsti ir vystyti

turizmą. Per turizmą, WTO tikisi skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų

kūrimą, suteikti akstiną aplinkos apsaugai ir kultūrinio paveldo

išsaugojimui, bei skatinti taiką ir savitarpio supratimą tarp visų pasaulio

tautų.

Pirmaujanti Stambiausioje Pasaulio Pramonėje

Pasaulinė Turizmo Organizacija įsitikinusi, kad vyriausybės vaidmuo yra

svarbiausias turizmo plėtotei. WTO egzistuoja tam, kad padėtų pasaulio

tautoms maksimaliai išnaudoti teigiamą turizmo įtaką, tokią kaip naujų

darbo vietų sukūrimas, nauja infrastruktūra ir pelnas gaunamas iš užsienio

valiutų, bei tuo pačiu kaip įmanoma sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ar

socialinei sferai.

Turizmo ppramonė yra stambiausia pasaulio auganti pramonė, kurios augimas

beje nesumažės ir 21-me amžiuje. Įplaukos iš tarptautinio turizmo didėja

vidutiniškai po 9 proc. kasmet per pastaruosius 16 metų ir 1996 m. sudarė

$423 bilijonus. Per tą patį laikotarpį, tarptautinių kelionių skaičius

padidėjo vidutiniškai 4,6 proc. per metus ir 1996 m. pasiekė 594 milijonus.

WTO prognozuoja, kad iki 2000 metų tarptautinės kelionės pasieks 700

milijonų, o iki 2010 – ir vieną bilijoną. Atitinkamai, įplaukų augimas

prognozuojamas iki $621 bilijono iki 2000 metų ir 1,550 bilijono iki 2010

m.

Regioninė veikla

Tiesioginius veiksmus, kurie stiprina ir palaiko Nacionalinio Turizmo

Administravimo pastangas, vykdo WTO atstovai regionams.

Kiekvienam pasaulio regionui – Afrikos, Amerikos, Rytinės Azijos ir Ramiojo

vandenyno, Europos, Vidurio Rytų ir Pietų Azijos – Pasaulinės Turizmo

Organizacijos atstovai regionams skiria ypatingą dėmesį.

Įsikūrę centrinėje būstinėje Madride, atstovai regionams yra WTO

priešakinėje linijoje bendraujant su šalimis narėmis. Jie nuolat keliauja,

tačiau atstovai regionams labiau primena keliaujančius ambasadorius.

• Jie susitinka su kiekvienos šalies aukščiausiais turizmo

organizavimo pareigūnais jų regionuose aptarti iškylančių problemų

ir padėti rasti sprendimus.

• Jie yra kaip ryšys tarp turizmo valdžios ir Jungtinių Tautų Vystymo

Programos kuriant ypatingus vystymo projektus.

• Jie organizuoja nacionalinius seminarus ypatingai svarbiomis tam

kraštui temomis, tokius kaip Turizmo propagavimas Meksikoje arba

Ekoturizmas Kirgistane.

Visa ši veikla yra skirta Nacionalinio Turizmo Administravimo autoriteto

didinimui savo šalyje, ir tuo pačiu prisideda prie kiekvienos šalies

turizmo sektoriaus augimo.

Regioniniai Paramos Projektai

WTO turi unikalias galimybes įgyvendinti ypatingus projektus, kurie remia

turizmo plėtimą šalyse, kurios priklauso organizacijai. Šilko Kelias ir

Vergų Kelias yra du tokie projektai, vykdomi bendradarbiaujant su Jungtinių

Tautų Mokslo ir Kultūros Organizacija (UNESCO).

Šilko kelias: pradėtas 1994 m., WTO Šilko Kelio projekto tikslas atgaivinti

turizmo pagalba senovinius kelius, kuriais naudojosi Marco Polo ir karavanų

prekeiviai, kurie sekė po jo. Šilko Kelias tiesiasi 12,000 km nuo Azijos į

Europą. Šešiolika Šilko Kelio valstybių sujungė savo jėgas šio projekto

įgyvendinimui: Japonija, Korėjos Respublika, DPR Korėja, Kinija,

Kazachstanas, Kirgistanas, Pakistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas,

Turkmenistanas, Iranas, Azerbaidžanas, Turkija, Gruzija, Graikija ir

Egiptas. Jungtinė paramos veikla apima bukletus ir vaizdajuostes,

pažintines keliones ir specialius renginius pagrindinėse turizmo prekybos

mugėse.

Vergų Kelias: Pradėtas 1995m. kaip Jungtinių Tautų Tarptautinių

Tolerancijos Metų dalis, Vergų Kelio tikslas padėti propaguoti kultūrinį

turizmą tarp vakarinės Afrikos tautų. Jo tiesioginis tikslas yra atstatyti

paminklus, išplėsti istorijos muziejus ir pradėti jungtines paramos

kampanijas pasirinktose turizmo propagavimo rinkose, kurios skatintų

užsienio turistus sužinoti daugiau apie šių šalių istoriją ir atrasti jų

šaknis. Projektą tikimasi išplėsti ateityje prijungiant ir kitas tautas

pietų ir rytinėje Afrikoje, taip pat ir Karibų jūros tautas.

Kaip finansuojama WTO

WTO pirmiausia finansuoja narių įmokos. Pilnateisiai nariai moka metinį

mokestį paskaičiuotą pagal ekonominio išsivystymo lygį bei turizmo svarbą

kiekvienoje šalyje. Suvienytieji Nariai moka nustatytą metinį mokestį

$20,000, o JJungtiniai Nariai moka $1,700 per metus.

WTO biudžete dviejų metų laikotarpiu 1996-97 viso buvo $18,099,000. Nario

mokesčio įnašai sudarė apie 90 proc. biudžeto, likusiąją dalį sudarė UNDP

parama, investicijų pelnas ir leidinių bei elektronikos produktų pardavimo

pelnas.

Kaip veikia WTO

Pagrindiniai Pasaulinės Turizmo Organizacijos valdymo organai yra šie:

• Generalinė Asamblėja

Generalinė Asamblėja yra aukščiausiasis Pasaulinės Turizmo Organizacijos

valdžios organas. Ji šaukiama kas du metus patvirtinti biudžeto ir veiklos

programų, ir aptarti gyvybiškai svarbias turizmo sektoriui temas. Kas

ketveri metai ji renka Generalinį Sekretorių.

• Vykdomoji Taryba

Vykdomoji Taryba yra WTO valdančioji taryba, turinti užtikrinti, kad

organizacija vykdytų savo veiklą ir laikytųsi biudžeto. Ji renkasi dukart

per metus ir yra sudaryta iš 26 narių, išrenkamų Generalinėje Asamblėjoje

santykiu – vienas nuo penkių Pilnateisių Narių. Suvienytieji Nariai ir

Jungtiniai nariai dalyvauja Vykdomosios Tarybos posėdžiuose kaip

stebėtojai.

• Regioninės komisijos

• Komitetai

• Sekretoriatas

Kas gali prisijungti prie Pasaulinės Turizmo Organizacijos

WTO priklauso trijų kategorijų nariai: Pilnateisiai Nariai, Suvienytieji

Nariai ir Jungtiniai Nariai.

• Pilnateisė narystė galioja visoms suverenioms valstybėms.

• Suvienytoji narystė galioja visoms teritorijoms, kurios neatsako už savo

užsienio ryšius. Narystę turi patvirtinti vyriausybės, kurios prisiima

atsakomybę už savo užsienio ryšius.

• Jungtinė narystė apima ištisą skalę organizacijų ir kompanijų dirbančių

arba tiesiogiai kelionių ir turizmo srityje ar su juo susijusiuose

sektoriuose. Jai priklauso: avia linijos ir kitos transporto

kompanijos;

viešbučiai ir restoranai; ekskursijų vadovai; smulkieji kelionių agentai;

bankų įstaigos; leidybos grupės; konsultantai; švietimo ir tyrimų

organizacijos; vietos ir regioninės turizmo tarybos, ir kelionių pramonės

asociacijos. Jungtinę narystę turi patvirtinti šalis, kurioje yra

besikreipiančiojo centrinė būstinė.

Turizmo praktinės patirties perdavimas besivystančioms šalims yra viena iš

pagrindinių Pasaulinės turizmo Organizacijos užduočių.

Kaip Jungtinių Tautų Vystymo Programos vykdančioji agentūra, WTO įneša

dešimtmečių turizmo patirtį į visų tautų vystomą turizmą visame pasaulyje.

Veikdama vyriausybės narių prašymu, WTO garantuoja finansavimą, suranda

pasaulinio masto ekspertus ir vykdo įvairius turizmo plėtojimo projektus,

tiek didelius, tiek smulkius.

Veiklos periodu 1996-97 m., Pasaulinė Turizmo Organizacija vykdė vystymo

veiklą 42-jose šalyse, $4,4 milijono vertės.

Praktiniai Projektai

WTO vykdomi vystymo projektai dažnai apima visą tautos turizmo sektorių ir

reikalauja daugelio mėnesių darbo, tai pavyzdžiui, aplinkos išsaugojimo

vystymas Indijos Andamano salose pabaigtas 1996 m. Kiti ilgalaikių projektų

pavyzdžiai apima:

• Originalusis Turizmo Planas Ganoje (1996)

• Atstatymo ir Vystymo Planas Libane (1997)

• Veiksmų Planas Išsaugomo Turizmo Vystymo Uzbekistane (1997)

Projektai gali būti ir trumpalaikiai skirti kokiai nors neatidėliotinai

reikmei patenkinti. Sektoriaus paramos misija įvertinant ekonominį turizmo

įnašą Egipte 1996 m. būtų vienas iš tokių pavyzdžių. Kiti trumpalaikiai

projektai apima:

• Avia ekoturizmo vystymas Konge.

• Viešbučių klasifikacijos sistema Ekvadore.

• Nauji turizmo įstatymai Nikaragvoje.

• Kurortų valdymas Maldive.

• Oro transporto tyrimas Kosta Rikoje.

Išsaugantis Vystymas

Atsidarant naujiems tturizmo maršrutams ir tobulinant jau egzistuojančius,

Pasaulinė Turizmo Organizacija yra svarbus saitas perduodant turizmo

technologijas iš Vakarų į Rytus ir iš Šiaurės į Pietus.

Visi WTO projektai yra pagrįsti išsaugojimo politika, užtikrinant, kad

ekonominė turizmo nauda nėra kompensacija žalos aplinkai ar vietos

kultūrai. Projektai taip pat užtikrina, kad vietos bendruomenės dalyvauja

planavimo procese ir gauna dalį pajamų iš turizmo plėtros.

Dirbant išvien su mūsų narių vyriausybėmis, aukojančiomis organizacijomis

ir privačiu sektoriumi, WTO tikslas yra užtikrinti, kad pajamos ir naujos

darbo vietos gaunamos iš naujo turizmo vystymo išliktų ir ateities kartoms.

WTO geriausiai žinoma veikla yra ekonominės turizmo reikšmės įrodymas ir

suprantamiausios pasaulinio turizmo statistikos pateikimas.

Narių vyriausybės, privačios turizmo kompanijos, firmos konsultantės,

universitetai ir žiniasklaida pripažįsta WTO kaip pasaulio labiausiai

išbaigtą ir patikimą globalinės turizmo statistikos ir prognozių šaltinį.

WTO nustato tarptautinius standartus turizmo įvertinimui ir ataskaitoms.

Jos rekomendacijos dėl turizmo statistikos buvo patvirtintos Jungtinių

Tautų 1993 m. ir buvo naudojamos visose pasaulio šalyse, sudarydamos bendrą

turizmo statistikos sistemą, kuri įgalina palyginti visų turizmo maršrutų

rezultatus su jų konkurentais.

Statistika

Turizmo statistika, analizė ir prognozės yra perduodamos per metines

profesionalių publikacijų serijas, įskaitant:

• Metinį Turizmo Statistikos Leidinį

• Turizmo Statistikos Santrauką

• Kelionių ir Turizmo Barometrą (3 per metus)

WTO statistikos sektorius suteikia greito duomenų apdorojimo paslaugą, kuri

pateikia pritaikytas statistines ataskaitas pagal narių pageidavimą.

Gaunama informacija apie visų turizmo aspektų vertinimą, tai: atvykimai,

įplaukos, vvienos nakvynės vizitai, transporto rūšys, viešėjimo trukmė,

turistų išlaidumas ir svečių kilmė.

WTO turizmo statistikos duomenų bazė ir regioninio Turizmo Rinkos

Tendencijų duomenų elektroninė versija yra prieinama konsultacijai ir gali

būti perkelta tiesiai į vartotojo kompiuterį iš WTO Interneto puslapio:

www.world-tourism.org.

Šios paslaugos yra mokamos, bet visai nemokamos valstybėms narėms ir pusė

kainos moka jungtiniai nariai.

Rinkos Tyrimas

Stebėdama kur ir kaip turizmas plėsis ateityje, WTO pateikia turizmo

prognozes kiekvienam pasaulio regionui. 7 tomų leidimas Globalinė Turizmo

Prognozė apžvelgia turizmo tendencijas iki 2010 metų, o naujasis leidimas

Turizmas: 2020 Vizija papildo šias prognozes iki 2020 metų.

Rinkos tyrimas dėl turizmo išlaidų, ypatingai reklamos išlaidų yra vykdomas

WTO, o ataskaitos spausdinamos kasmetinėje publikacijoje Biudžetas ir

Nacionalinio Turizmo Administravimo Rinkotyros Planai.

WTO aplinkos departamentas artimai bendrauja su nariais ir kitomis

tarptautinėmis organizacijomis, kad užtikrintų jog naujasis turizmo

vystymas yra teisingai suplanuotas ir vykdomas saugant gamtos ir kultūrinę

aplinką.

Jo tikslas skatinti išsaugantį turizmo plėtojimą, o ne nekontroliuojamą

masinį turizmą buvo WTO narių pripažintas pastaraisiais metais. Jie

suvokia, kad vyriausybės bendradarbiaudamos su privačius sektoriumi

prisiima atsakomybę išlaikyti geros būklės aplinką ateities kartoms ir kaip

ateities turizmo sektoriaus sėkmės garantą.

Aplinkosaugos veikla

Išsaugančiojo turizmo vystymo tikslai yra aiškinami nariams WTO seminarų

metu, per investicijų forumus ir dalyvaujant globaliniuose susitikimuose,

taip pat įvairiose praktinėse publikacijose.

Pavyzdžiui, ankstesnis WTO Generalinis Sekretorius Antonio Enriques

Savignac dalyvavo Rio Aukščiausiojo lygio Žemės Susitikime 1992 m. ir

pasitarnavo pasiekiant, kad turizmo kklausimas būtų įtrauktas į Agenda 21

kaip viena iš pramonių galinčių suteikti ekonominių lėšų aplinkos apsaugai.

Generalinis Sekretorius Francesco Frangialli atnaujino WTO atsidavimą

išsaugančiajam vystymui 1997 m. Jungtinių Tautų Aukščiausiojo lygio Žemės

Susitikime II Niujorke.

Siekimas aukštos kokybės, efektyvaus išsilavinimo ir apmokymo, kuris

atitiktų ateities turizmo profesionalų ir darbdavių poreikį yra WTO Naujų

Kadrų Ruošimo Departamento tikslas.

Bendradarbiaudama su 14 WTO Švietimo ir Mokymo Centrų visame pasaulyje, WTO

nustato globalinius turizmo išsilavinimo standartus.

TEDQUAL (Turizmo Mokymo Kokybės) metodologija, vystoma WTO, padeda

valstybėms narėms ir turizmo įmonėms įvertinti savo poreikius ir kurti

programas reikalingas pradinės darbo jėgos ruošimui, kurios atitiktų

didžiulį turizmo pramonės augimą.

Įdiegta naujovė – Baigiamasis Tinkamumo Turizmui Testas (GTAT) yra viena iš

priemonių skatinti mokymo plano standartizavimą ir labiau suvienodinti

tarptautiniu mastu kvalifikacinius turizmo laipsnius.

WTO Naujų Kadrų Ruošimo Departamentas siūlo regioninio Pedagogų Švietimo

seminarus, neakivaizdinio mokymo kursus ir Praktinius kursus WTO centrinėje

būstinėje išrinktiems turizmo darbuotojams iš šalių narių.

Informacija apie turizmo švietimą ir mokymą yra perduodama nariams per

įvairios medžiagos ir profesines publikacijas, įskaitant:

• Pedagogų Švietimas

• Įvadas į TEDQUAL: Turizmo Išsilavinimo ir Mokymo Kokybės Metodologija

• Žmonių Kapitalas Turizmo Pramonėje 21-me amžiuje

• Tarptautinis Turizmas

Kadangi globalinė konkurencija turizme vis stiprėja, kokybės faktorius

sėkmei ar nesėkmei gali tapti labai svarbus. WTO Turizmo Vystymo Kokybės

Departamentas siekia padėti nariams pagerinti paslaugų kokybę ir tapti

konkurentabiliais ir užtiktina išsaugojantį vystymąsi.

Apimami šie ppagrindiniai kokybės komponentai:

• Konkurentabilumas liberalizuojant prekybą

• Susisiekimas, akcentuojant neįgaliuosius keliautojus

• Saugumas ir apsauga, įskaitant sveikatą

• Techniniai standartai

Informacija apie visus šiuos komponentus, kurie formuoja turizmo kokybę yra

perduodama nariams regioninių seminarų metu ir per publikacijas, įskaitant:

Turistų Saugumas ir Apsauga; GATS ir Turizmas; ir Siekiant Kokybės Turizme:

Vadovas Turizmo Organizatoriams.

Tarp specialių paslaugų kokybės departamentas siūlo: duomenų bazę apie

faktorius įtakojančius prekybą turizmo paslaugoms; Turizmo Tobulinimo

Taryba; bei Turizmas ir Vaikų Prostitucija – kurį galima rasti Internete.

Kokybės departamentas taip pat atsakingas už WTO bendradarbiavimą su

kitomis tarptautinėmis organizacijomis dirbančiomis šioje srityje, tokiomis

kaip: Tarptautinė Kriminalinės Policijos Organizacija (Interpol); Jungtinių

Tautų Konferencija Prekybai ir Vystymui (UNCTAD); Pasaulinė Prekybos

Organizacija (WTO/OMC); Pasaulinė Sveikatos Organizacija; bei Pasaulinė

Muitinių Organizacija (WCO).

WTO savo veikloje vadovaujasi įvairiais organizacijos narių priimtais

potvarkiais:

• Turizmo Teisės ir Turisto Kodeksas

• Rekomenduojam saugumo matai

• Turizmo galimybių kūrimas žmonėms su negalia devintame dešimtmetyje

• Informacija apie Sveikatą ir Formalumai Tarptautinių Kelionių metu

• WTO Pareiškimas dėl Organizuoto Sekso Turizmo Prevencijos

Liberalizacija, sveikata ir saugumas atspindi plačią ir tarpusavy susietų

faktorių skalę, susijusią su turizmo paslaugų kokybės gerinimu. WTO savo

veikla stengiasi panaikinti liūtis turizmui ir skatina prekybos

liberalizavimą turizmo paslaugoms.

Didėjantis turizmo pramonės svarbos suvokimas ir Pasaulinės Turizmo

Organizacijos svarbumas yra pagrindiniai WTO Susisiekimo ir Ryšių

Departamento veiklos tikslai.

Ryšiai su nariais palaikomi per WTO žinias, spausdinamas

kas du mėnesius ir

per dalyvavimą svarbiausiose tarptautinio turizmo prekybos mugėse

įskaitant:

• ITB (Berlynas)

• FITUR (Madridas)

• Pasaulinė Kelionių Rinka (Londonas)

• BIT (Milanas)

Ne su nariais bendraujama per bendrąją žiniasklaidą, specializuotus

kelionių prekybos leidinius ir WTO puslapį Internete. WTO saugo duomenų

bazę iš 1,000 pagrindinių žurnalistų visame pasaulyje ir reguliariai

palaiko su jais ryšį per žinių laidas ar spaudos konferencijas.

Kitas WTO Susisiekimo ir Ryšių Departamento tikslas yra tobulinti valstybių

narių reklamos pastangas per efektyvius ryšius su žiniasklaida, kur jis

padeda organizuoti spaudos keliones ir ryšių ssu žiniasklaida seminarus. Jis

publikuoja Būti Žiniasklaidos Dėmesio Centre, tai ryšių vadovas, kuriame

skirta vietos pagrindinių žiniasklaidos leidinių sąrašui pasaulinėse

turizmo rinkose.

Publikacijos

Dauguma darbo ir tyrimų atliekamų įvairiuose Pasaulinės Turizmo

Organizacijos departamentuose nariams perduodama per publikacijas.

Susisiekimo ir Ryšių departamentas veikia kaip leidykla, išleidžianti po 20-

30 turizmo leidinių kasmet. WTO publikacijos parduodamos per tarptautinių

distributorių tinklą. Bendros publikacijų pardavimo įplaukos sudaro iš viso

$200-250,000 per metus ir papildo bendrą WTO fondą.