Marketingo tyrimas UAB „Šatrija“

Įžanga

Atlikdama šį darbą aš susidūriau su visais marketinginio tyrimo etapais. Tai buvo labai naudinga man. Turiu prisipažinti, kad gali būti tam tikrų faktinių neatitikimų tarp mano darbe naudojamų įmonės duomenų ir tų, kokie jie yra realybėje, nes aš susidūriau su sunkumais, kai man reikėjo gauti visą informaciją apie įmonę. Nors aš žinojau, kad įmonė turi problemų, tačiau jų konkretizuoti man nepavyko, tad aš turėjau naudoti informaciją gautą iš neoficialių šaltinių. Beje, su šia problema įmonė buvo susidūrusi seniau, bet ją ppavyko sėkmingai išspręsti.

Tad dabar kviečiu pažiūrėti, kaip man sekėsi susidoroti su šia užduotimi.

1. SITUACIJOS ANALIZĖ

1.1. Tyrimo objekto analizė ir marketingo aplinkos įvertinimas

UAB “Šatrija”

Mano pasirinkta įmonė užsiima drabužių gamyba, ji buvo įkurta 1955 m., jos įstatinį kapitalą sudaro beveik 10,5 mln. Lt., o kas metinė apyvarta yra apie 26,5 mln. Lt. Tai yra uždara akcinė bendrovė, kurios kontrolinį akcijų paketą valdo UAB “Utenos trikotažas”. Mano pasirinktoji įmonė yra įsikūrusi Raseiniuose.

Nors įmonei ir teko susidurti su finansiniais sunkumais (įvykus Rusijos krizei), tačiau pastaruoju metu jjos produkcijos realizacija buvo gan aukšta, kas užtikrino įmonės rentabilumą.

Įmonė dalį savo produkcijos realizuoja Lietuvos rinkoje, o dalį produkcijos eksportuoja į Europą. Lietuvoje “Šatrijos” produkcija yra parduodama jos firminėse parduotuvėse (kurias galima rasti “Maximos” prekybos centruose). Europoje įmonė turi prekybos ttarpininkus, tačiau jų konkretizuoti negaliu, nes man ši informacija buvo nepasiekiama.

Pastaruoju metu įmonė į rinką pateikė gan nemažai naujų gaminių, nors rinka juos ir priėmė palankiai, tačiau netrukus naujos produkcijos pardavimų apimtys pradėjo staigiai kristi. Įmonė susidūrė su problema, nes sandėliai buvo užpildyti pagaminta produkcija, o realizacija buvo minimali. Buvo nuspręsta atlikti marketingo tyrimą, susidariusiai problemai išspręsti.

1.2. Įmonės mikro ir makro aplinka

Iki šios problemos iškilimo, pagrindiniai UAB “Šatrija” produkcijos vartotojai priklausė amžiaus grupei nuo 25 m. iki 56 m. Todėl įmonė ir specializavosi šios grupės poreikių patenkinime. Šios vartotojų grupės poreikių patenkinimas buvo pats svarbiausias įmonės uždavinys.

Pagrindiniai konkurentai tokie:

a. UAB “Audimas”;

b. UAB “Sparta”;

c. UAB “Dobilas”.

Konkurencinėje kovoje “Šatrija” turėjo gan geras pozicijas, kurios jai leido užtikrinti stabilius pardavimus. Tačiau konkurentų veikla buvo nuolat jaučiama iir “Šatrija” turėjo stengtis juos aplenkti bent vienu žingsniu.

Įmonė dalį žaliavų importuoja iš Rusijos rinkos, o kitą dalį įsigyja čia, Lietuvoje. Šis aspektas taip pat labai svarbus, nes minėtųjų naujų gaminių gamybai buvo pradėta naudoti visiškai nauja medžiaga.

Reikia pabrėžti, kad UAB “Šatrijoje” vyko darbo jėgos atnaujinimas, kurio metu buvo atnaujinta beveik iki 25 % darbo jėgos, patyrę ir pensinio amžiaus sulaukę darbuotojai buvo pakeisti jaunais ir mažiau patirties, bei kvalifikacijos turinčiais darbuotojais.

Reikia pabrėžti, kad UAB “Šatrija” Lietuvoje realizuoja tik 28,9% ppagamintos produkcijos, tuo tarpu eksportas sudaro net 71,1% (Didžioji Britanija – 34,0%, Vokietija – 16,1%, Švedija – 14,3%, Danija – 5,1%, kitos šalys – 1,6%). O naujai išleistas gaminys buvo skirtas Lietuvos rinkai.

Tokie būtų pagrindiniai mikro ir makro aplinkų veiksniai darantys didžiausią įtaką UAB “Šatrija” produkcijai. Gali būti, kad vienas ar keli minėtieji veiksniai ir lėmė tokį pardavimų mažėjimą. Tolimesnis tyrimas mus atskleis, kokios buvo pagrindinės pardavimų apimties sumažėjimo priežastys.

2. TYRIMO METODIKA

2.1. Problemos formulavimas ir tyrimo tikslų apibrėžimas

Kaip buvo galima suprasti iš tyrimo objekto analizės, pagrindinė UAB “Šatrijos” problema yra staigiai sumažėjęs naujos produkcijos pardavimų kiekis. Kokios priežastys tai lėmė, dar neaišku, tačiau tai turėtų atskleisti tolesnis tyrimas, kuriam aš suformulavau tokią problemą:

Pagrindinė UAB “Šatrijos” problema – sumažėję naujos produkcijos pardavimai.

Kaip jau minėjau, šią problemą gali sąlygoti daug veiksnių, kuriuos norint išsiaiškinti reikia suformuluoti tokius tyrimo tikslus:

Pagrindinis tikslas:

 Išsiaiškinti naujos produkcijos pardavimų sumažėjimų priežastis;

Šalutiniai tikslai:

 Patikslinti tikslinę rinką;

 Apibrėžti priemones, kurios sąlygotų pardavimų apimties padidėjimą.

Iškilus tokiai problemai, šio tyrimo nukreipia tyrimą tokia linkme: norint sužinoti, kodėl sumažėjo pardavimų apimtis, reikia išsiaiškinti, kokios to buvo priežastys ir kokiomis priemonėmis pardavimus būtų galima padidinti.

2.2.Hipotezių formulavimas.

Remiantis situacijos analize bei suformuluotomis problemomis ir nustatytais tikslais, aš iškėliau tokias hipotezes;

1) UAB “Šatrija” gaminama produkcija netenkina jos vartotojų poreikių;

2) UAB “Šatrija” gaminama pprodukcija yra nekokybiška;

3) UAB “Šatrija” gaminamos produkcijos vartotojai pirmenybę pradėjo teikti jos konkurentų produkcijai;

4) Vartotojams trūksta informacijos apie naujai pagamintus ir į rinką pateiktus gaminius;

5) Pagrindinė “Šatrijos” produkcijos vartotojų grupė yra nuo 18 m. iki 40 m.;

6) Kaina yra pagrindinis kriterijus lemiantis vartotojo apsisprendimą apie prekės patikimumą ir kokybiškumą;

7) UAB “Šatrijos” produkcijos vartotojai per mėnesį drabužiams įsigyti išleidžia nuo 50 Lt. iki 100 Lt.;

8) Pagrindinę “Šatrijos” produkcijos vartotojų dalį sudaro moterys.

9) Vartotojai įsigiję “Šatrijos” produkcijos, žada jos įsigyti ir ateityje.

10) Pagrindinę “Šatrijos” produkcijos vartotojų dalį sudaro vartotojai turintys aukštąjį išsilavinimą.

Tokios būtų šio tyrimo hipotezės, kaip jau minėjau, tik atlikus tyrimą, aš galėsiu jas patvirtinti arba atmesti.

2.3.Tyrimo metodo pasirinkimas ir imčių atranka

Tyrimo visumos apibrėžimas:

Tyrimas bus atliekamas Lietuvoje, apklausiami vartotojai kiekvienoje Lietuvos apskrityje. Apklausiamųjų amžius neribojamas, tačiau apklausiami bus tik vartotojai, kurie turi patyrimo drabužių vartojimo srityje, tad suprantama, jo ne tikslinga apklausinėti vaikus. Tyrimas bus atliekamas UAB “Šatrija” produkcijos pardavimo vietose, taip bus stengiamasi apklausti vartotojus, kurie jau susidūrė su “Šatrijos” produkcija.

Tyrimo metodo parinkimas:

Kadangi piniginių lėšų kiekis yra labai nedidelis, tikslingiausia būtų pasirinkti pigiausią tyrimo metodą, tai yra kokybinio tyrimo metodą, asmeninę apklausą, kurią rekomenduojama atlikti UAB “Šatrijos” produkcijos pardavimo vietose.

Atrankos požymiai:

Tai paprasčiausiai bus apklausiami tie vartotojai, kurie apsilankys UAB “Šatrijos” produkcijos pardavimo vietose. Tai ir bus tas požymis, ppagal kurį bus vykdoma respondentų atranka.

Atrankos metodas:

Susidarius tokiai situacijai, bus naudojama netikimybinė atranka, o jei konkrečiau, tai – paranki atranka, kurios metu bus pasirenkami arčiausiai esantys, t.y. vartotojai apsilankę “Šatrijos” produkcijos parduotuvėse, tiriamos visumos elementai.

Imties dydis:

Optimaliausiais reikalingų respondentų skaičius yra 200. todėl būtent tiek respondentų ir bus apklausiama.

Apibendrinat galima pasakyti, kad susiformavus tokiai situacijai, t.y. iškilus tokio pobūdžio problemai ir susiklosčius tokioms aplinkybėms, kai yra riboti finansiniai ištekliai skirti tyrimui atlikti, geriausiai yra naudoti tokią tyrimo struktūrą, kuri su mažiausiomis sąnaudomis pateiks geriausius rezultatus.

Mano apsisprendimą įtakojo tai, kad norint surinkti informaciją apie pardavimų mažėjimo priežastis, pirmiausiai reikia analizuoti pagrindinį veiksnį, įtakojantį pardavimų apimtį – vartotojus. Kad apklausti vartotojus su mažiausiomis piniginėmis sąnaudomis, geriausiai yra naudoti mano jau aptartą tyrimo metodą.

3.TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI

Dabar detaliai pateiksiu kaip, kur, kada bus atliekama apklausa. Kaip jau minėjau, apklausa bus atliekama UAB “Šatrijos” produkcijos pardavimo vietose. Ten apsilankiusiems vartotojams bus pateikiamos anketos ir paprašoma jas užpildyti, kaip paskatinimas už anketos užpildymą bus suteikiama 3% nuolaida įsigyjant “Šatrijos” produktą, tai turėtų paskatinti vartotojus aktyviai dalyvauti apklausoje ir nuoširdžiai atsakyti į pateiktus klausimus, o be to, tai bus tarsi ir reklaminė akcija, kurios metu vartotojai galės pigiau įsigyti minėtuosius gaminius.

Tyrimą tikslingiausiai atlikti nedelsiant, nes

norint, kad UAB “Šatrija” nepatirtų bankroto, reikia kuo greičiau surasti pardavimų apimties sumažėjimo priežastis ir jas panaikinti. Šio tyrimo realizavimui paruošta tokia anketa (žr. prieduose Nr. 1).

Jau buvo nuspręsta, kad bus apklausta 200 respondentų, tad generalinė visuma esant 5% paklaidai, bus (apskaičiuojama pagal Paniott’o formulę):

N= 1/(1/n – ∆²)

Kur, N – tiriamos visumos dydis;

n – imties dydis;

∆ – leidžiamos imties paklaidos dydis.

Sustačius duomenis į formulę, gaunamas toks generalinės visumos apimties skaičius:

N= 1/(1/200 – 0,0025) = 400;

Vadinasi tyrimo generalinė visuma, t.y. kiek rreikia respondentų, kad būtų gauti 200 užpildytų anketų, yra 400.

Bet tai tik teoriniai paskaičiavimai, nes atliekant šią užduoty yra reikalaujama, kad būtų apklausta 20 respondentų, tačiau jei tyrimas būtų vykdomas pagal visus anksčiau nustatytus kriterijus, tai respondentų skaičius turėtų būti 400, tam, kad būtų gauta 200 užpildytų anketų.

Duomenų rinkimas, analizė ir interpretavimas

Kaip ir buvo pasakyta prie tyrimo metodikos rengimo, taip ir padariau, pradėjau tyrimą nedelsiant. Aš apklausiau 20 žmonių “Maximos” prekybos centre esančioje firminėje “Šatrijos” parduotuvėje Kaune.

Tam teko sugaišti beveik ddvi valandas, nes dauguma apsilankiusių klientų nesutikdavo užpildyti anketas, o kadangi šis tyrimas yra atliekamas tik iš dalies, aš negalėjau pasiūlyti 3% nuolaidos klientams nuo įsigyjamų “Šatrijos” drabužių vertės, nes paprasčiausiai neturiu tokių įgaliojimų.

Klientai, kurie sutiko užpildyti anketas buvo labai mmalonūs. Tai gi, aš gavau tokius tyrimo duomenis. Buvo apklausta 7 vyrai, 13 moterų. Aš pateiksiu duomenis, kurie būtų aktualūs sprendžiant iškilusią UAB “Šatrijos” problemą.

 Bene svarbiausia informacija yra ta, kokią rinkos dalį, lyginant su pagrindiniais jos konkurentais, užima įmonė “Šatrija” ir kokios įmonės produkcijai vartotojai teikia pirmenybę, tad buvo gauti tokie duomenys:

 “Audimas” užima 25 % rinkos;

 “Dobilas” – 15%;

 “Sparta” – 28%;

 “Šatrija” – 28%;

 Kita – 4%.

Prie kitų drabužių įsigijimo variantų buvo minimos padėvėtų drabužių parduotuvės, turgūs ir įvairios kitos užsienio firmos.

Vizualiai aiškesnį vaizdą galite pamatyti prieduose, priedo nr. 2. Ten pateiktame grafike bus aiškiai pavaizduota UAB “Šatrijos” ir jos konkurentų užimama rinkos dalis.

 Kitas svarbus rodiklis yra įsigytų drabužių kokybės, t.y. ar jų kokybė tenkina vartotoją, buvo gauti tokie duomenys:

• 25% vartotojų yyra patenkinti įsigyta produkcija;

• 14,5% vartotojų yra nepatenkinti įsigyta produkcija;

• 60,5% vartotojų yra patenkinti, bet trokšta geresnės kokybės.

Iš gautų rezultatų matyti, kad daugiau negu pusė vartotojų trokšta geresnės kokybės drabužių. Vizualesnį vaizdą galite pamatyti Priede Nr. 3.

 Apklausus vartotojus, paaiškėjo, kad net 70% apklaustųjų teko įsigyti UAB “Šatrijos” produkcijos. Iš šio rodiklio seka kito, labai svarbaus rodiklio duomenys.

 Kaip ir minėjau, vienas iš pagrindinių šio tyrimų tikslų buvo išsiaiškinti ar vartotojai yra patenkinti įsigytos “Šatrijos” produkcijos kokybe. Buvo gauti tokie rezultatai:

• 57% vartotojų yyra patenkinti įsigyta “Šatrijos” produkcija;

• 29% vartotojų patenkinti, tačiau norėtų geresnės kokybės;

• 14% nėra patenkinti.

Matyti, kad tik truputį daugiau nei pusė vartotojų yra patenkinti įsigyta produkcija. Šių duomenų vizualinį pateikimą galite pamatyti Priede Nr. 4.

 Tarp priežasčių, lėmusių vartotojų nepasitenkinimą dažniausiai buvo minimos šios:

• Netvirtos drabužių siūlės;

• Prastos kokybės drabužių medžiaga;

• Baltais siūlais apsiūtos juodų kelnių užsisegimo kilpa.

Tai tokios pagrindinės priežastys lėmusios vartotojų nepasitenkinimą “Šatrijos” produkcija.

 Taip pat gan aktuali informacija yra apie tai, kokia vartotojų grupė yra pagrindinė perkančioji “Šatrijos” produkciją dalis.

• Iki 18 m. – 10%;

• Nuo 19 m. iki 25 m. – 40%;

• Nuo 26 m. iki 40 m. – 30%;

• Nuo 41 m. iki 60 m. – 15%;

• Daugiau kaip 60 m. – 5%.

Matote, kad pagrindines vartotojų grupes sudaro vartotojai nuo 19 m. iki 40 m. Šiuos duomenis galite pamatyti grafike esančiame Priede Nr. 5.

Matote, kad tyrimo metu gauti duomenys (jie čia paminėti ne visi), yra gana iškalbingi. Kitus tyrimo metu gautus duomenis panaudosiu tolimesnėje duomenų analizėje ir išvadų formulavime bei hipotezių priėmime ir atmetime.

Prisiminkime tyrimo pradžioje iškeltas hipotezes:

1) UAB “Šatrija” gaminama produkcija netenkina jos vartotojų poreikių;

2) UAB “Šatrija” gaminama produkcija yra nekokybiška;

3) UAB “Šatrija” gaminamos produkcijos vartotojai pirmenybę pradėjo teikti jos konkurentų produkcijai;

4) Vartotojams trūksta informacijos apie naujai pagamintus ir į rinką pateiktus gaminius;

5) Pagrindinė “Šatrijos” produkcijos vartotojų grupė yra nnuo 18 m. iki 40 m.;

6) Kaina yra pagrindinis kriterijus lemiantis vartotojo apsisprendimą apie prekės patikimumą ir kokybiškumą;

7) UAB “Šatrijos” produkcijos vartotojai per mėnesį drabužiams įsigyti išleidžia nuo 50 Lt. iki 100 Lt.;

8) Pagrindinę “Šatrijos” produkcijos vartotojų dalį sudaro moterys.

9) Vartotojai įsigiję “Šatrijos” produkcijos, žada jos įsigyti ir ateityje.

10) Pagrindinę “Šatrijos” produkcijos vartotojų dalį sudaro vartotojai turintys aukštąjį išsilavinimą.



Hipotezių priėmimas arba atmetimas:

• Hipotezę apie vartotojų poreikių tenkinimą turiu atmesti, nes tyrimo metu gauti duomenys rodo, kad “Šatrijos” produkcijos vartotojai yra patenkinti gaminama produkcija (visiškai patenkinti – 57%, dalinai – 29%). Nepatenkintų vartotojų yra 14%.

• “Šatrijos” gaminama produkcija nėra kokybiška, nes net 30% vartotojų turėjo nusiskundimų, susijusių su gaminamos produkcijos kokybe, o tai yra labai daug. Tai reiškia, kad hipotezę, jog “Šatrijos” gaminama produkcija yra nekokybiška.

• Hipotezę apie vartotojų perėjimą pas konkurentus, reikia atmesti, nes gauti duomenys rodo, kad “Šatrija” yra viena iš rinkos lyderių.

• Hipotezę apie informacijos trūkumą, turiu priimti, nes tyrimo metu buvo gauti tokie duomenys, kurie atskleidžia vartotojų informatyvumą apie gaminamą produkciją (žr. Priedą Nr. 6).

• Pagrindinė “Šatrijos” gaminamos produkcijos vartotojų grupė yra nuo 18 m. iki 40 m., šią hipotezę turi priimti, nes iš gautų rezultatų matyti, kad šią vartotojų grupę sudaro net 70%.

• Hipotezę apie kainos ir kokybės sąryšį, reikia atmesti, nes dauguma vartotojų mano, kad ššio sąryšio nėra arba jie iš vis neturi nuomonės šiuo klausimu, o tai reiškia, kad jie nesieja produkto kainos su kokybe. Tai galite pamatyti Priede Nr. 7.

• Hipotezę apie išleidžiamų pinigų sumą produkcijai įsigyti reikia priimti, nes didžiausią grupę (30%) sudaro žmonės išleidžiantys nuo 50 Lt. iki 100 Lt. Tai matyti Priede Nr. 8.

• Taip pat reikia priimti hipotezę apie tai, kad didžiausią vartotojų dalį sudaro moterys – jų yra net 70% kai tuo tarpu vyrų yra 30%.

• Hipotezę apie prognozuojamą pakartotinį “Šatrijos” produkcijos įsigijimą reikia priimti. Tai matyti iš tyrimo metu gautų duomenų, kurie grafiškai pavaizduoti Priede Nr. 9.

• Pagrindines vartotojų grupes sudaro vartotojai turintys vidurinį, aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimus, todėl hipotezę, kad dauguma vartotojų turi aukštąjį išsilavinimą, reikia atmesti. Tai galite pamatyti Priede Nr. 10.

Atlikus hipotezių patvirtinimą ar atmetimą galima pereiti prie baigiamosios tyrimo dalies.

4.IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

IŠVADOS:

1) UAB “Šatrija” turi gan rimtų problemų susijusių su produkcijos kokybe;

2) UAB “Šatrija” vis dar yra rinkos lyderė lyginant su jos konkurentais;

3) Pagrindinė “Šatrijos” produkcijos vartotojų dalis yra nuo 18 m. iki 40 m.

4) Vartotojai nesieja aukštos gaminio kainos su aukšta jo kokybe;

5) Dauguma “Šatrijos” produkcijos vartotojų yra patenkinti įsigyta produkcija;

6) Vartotojams trūksta informatyvumo apie gaminama “Šatrijos” produkciją;

7) Didžiąją vartotojų dalį sudaro moterys;

8) Vartotojai kartą įsigiję “Šatrijos” produkcijos, žada tai daryti dar kartą, nors

didelė dalis dar nėra galutinai apsisprendę;

9) Dauguma apklaustųjų drabužiams išleidžia nuo 50 Lt. iki 100 Lt;

10) Dauguma vartotojų įsigyja drabužius kartą per mėnesį arba dar rečiau.

PASIŪLYMAI:

• Kadangi dauguma vartotojų įsigyja prekę tik kartą per mėnesį arba dar rečiau, tai jiems yra labai svarbi gaminio kokybė, todėl reikia tobulinti produkcijos kokybę;

• Dėl to, kad vartotojams trūksta informacijos apie gaminamą produkciją, reikėtų atlikti papildomą tyrimą, kuris leistų išsiaiškinti, kokios reklamos priemonės leistų padidinti vartotojų informatyvumą apie gaminamą produkciją;

• Įmonei tikslinga gaminti daugiau moteriškų drabužių, nes didžiąją jos vvartotojų dalį sudaro moterys;

• Reikėtų specializuotis drabužių gamyboje, kuri geriausiai patenkintų vartotojų nuo 18 m. iki 40 m. poreikius;

• Šios grupės poreikių išsiaiškinimui siūlyčiau atlikti papildomą tyrimą;

• Reikėtų pradėti taikyti rėmimo veiksmus, kurie paskatintų neapsisprendusius vartotojus pasirinkti “Šatrijos” gaminamą produkciją;

• Rėmimo veiksmų išsiaiškinimui reikėtų atlikti papildomą tyrimą.

Tokie būtų pasiūlymai, gauti atlikus šį tyrimą. Reikia pabrėžti, kad šis tyrimas nedavė konkrečių atsakymų, gal geriau teigti, kad jis iškėlė tik dar daugiau problemų, tačiau būtent šio tyrimo dėka buvo gautos tolimesnės problemos sprendimo kryptys, kurias dabar rreikia konkretizuoti, o tai atliekama organizuojant kitus tyrimus, apie kuriuos aš užsiminiau pasiūlymuose.

Aš norėčiau pasakyti, kad šio darbo atlikimas man leido suprasti marketingo tyrimo organizavimo etapus ir esmines dalis. Aš manu, kad tyrimas pavyko, nes buvo suformuluota problema, nustatytas tyrimo mmetodas ir jo atlikimo tvarka. Taip pat buvo atlikta apklausa, kurios metu man teko patirti bent dalį iškylančių sunkumų realizuojant anketą. Galų gale aš susidūriau su duomenų sisteminimu, jų analize ir išvadų ir pasiūlymų pateikimu.

Tai buvo labai naudingas darbas man, kuris suteikė papildomos patirties atliekant marketinginius tyrimus.

Priedai

Priedas Nr. 1

ANKETA

Gerbiamas respondente,

Prašau Jūsų dalyvauti šioje apklausoje, kuri padės mums geriau suprasti Jūsų poreikius ir atskleisti mūsų gamybos tobulinimo kryptis.

Labai prašau nuoširdžiai atsakyti į klausimus. Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą.

Teisingą atsakymą apibraukite.

1. Kaip dažnai Jūs perkate drabužius?

a) Kasdien;

b) Kartą per savaitę;

c) Kartą per mėnesį;

d) Kita

2. Kokios firmos drabužius dažniausiai perkate?

a) “Audimo”;

b) “Dobilo”;

c) “Spartos”;

d) “Šatrijos”;

e) Kita

3. Kokią pinigų sumą per mėnesį Jūs skiriate drabužių įsigijimui?

a) Iki 50 Lt.;

b) Nuo 50 Lt. iki 100 Lt.;

c) Nuo 100 Lt. iki 200 Lt.;

d) Daugiau kaip 200 Lt.

4. Ar Jus tenkina įsigytų drabužių kkokybė?

a) Taip, visiškai;

b) Taip, bet galėtų būti geriau;

c) Ne.

5. Jūsų nuomone, ar aukšta drabužių kaina lemia aukštą jų kokybę?

a) Taip;

b) Ne;

c) Nežinau.

6. Ar jums teko įsigyti “Šatrijos” gaminių?

a) Taip;

b) Ne.

Jei atsakymas neigiamas, pereiti prie 10 klausimo.

7. Ar Jūs likote patenkinti įsigytu gaminiu?

a) Taip;

b) Ne visiškai;

c) Ne.

Jei atsakymas teigiamas, pereiti prie 9 klausimo.

8. Kas buvo blogai jūsų įsigytame gaminyje?

Įrašyti

9. Ar ateityje Jūs pirksite “Šatrijos” produkciją?

a) Taip;

b) Ne;

c) Nežinau.

10. Ar jums pakanka informacijos apie “Šatrijos” gaminamą produkciją?

a) Taip, visiškai;

b) Taip, bet galėtų būti daugiau;

c) Ne.

11. Kokia Jūsų lytis?

a) Moteris;

b) Vyras.

12. Kokia Jūsų šeimyninė padėtis?

a) Vedęs/Ištekėjusi;

b) Nevedęs/Netekėjusi;

c) Išsiskyręs/Išsiskyrusi.

13. Koks Jūsų amžius?

a) Iki 18 m.;

b) Nuo 19 m. iki 25 m.;

c) Nuo 26 m. iki 40 m.;

d) Nuo 441 m. iki 60 m.

e) Daugiau kaip 61 m.

14. Koks Jūsų išsilavinimas?

a) Vidurinis;

b) Aukštesnysis;

c) Nebaigtas aukštasis;

d) Aukštasis;

e) Kita

15. Jūsų socialinė padėtis?

a) Moksleivis;

b) Studentas;

c) Dirbantysis;

d) Pensininkas;

e) Bedarbis.

AČIŪ

Priedas Nr. 2

UAB “Šatrija” ir jos pagrindinių konkurentų užimama rinkos dalis

Priedas Nr. 3

Vartotojų pasitenkinimas įsigyta produkcija

Priedas Nr. 4

Vartotojų pasitenkinimas įsigyta “Šatrijos” produkcija

Priedas Nr. 5

“Šatrijos” produkcijos vartotojų amžiaus grupės

Priedas Nr. 6

Vartotojų informatyvumas apie “Šatrijos” gaminamą produkciją

Priedas Nr. 7

Vartotojų nuomonė apie kainos ir kokybės sąryšį

Priedas Nr. 8

Išleidžiamų pinigų drabužiams įsigyti suma

Priedas Nr. 9

Vartotojų nuomonė apie pakartotinį “Šatrijos” produkcijos įsigijimą

Priedas Nr. 10

Vartotojų išsilavinimas

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1) Kotler F. Oсновы маркетинга.- Maskva, Progresas,1990.- 733p.

2) Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas.- Vilnius, The Baltic Press, 2000.- 469p.

3) Poviliūnas A. Marketingo pradmenys: paskaitų konspektas.- Vilnius, VU leidykla, 1993.- 99p.

4) Virvilaitė R. Marketingas: mokomoji knyga.- Kaunas, KTU Technologija, 1997.- 145p.

5) www.satrija.lt

6) Urbonavičius S. Marketingas: apie sudėtingus dalykus paprastai.- Kaunas, Gairė, 1990.- 183p.