Verslo planas

TURINYS

Ávadas……………………

…………4

I . UAB “MAGNUS”

ÁSTATAI……………….7

1. Bendroji

dalis…………………….

……7

2. Komercinë ûkinë

veikla……………………

.8

3. Ástatinis kapitalas, jo

sudëtis………………….9

4. Akcininkø teisës ir

pareigos…………………10

5. Bendrovës

valdymas……………………

…11

6.

Administracija………………….

……..12

7.

Revizorius………………….

………13

8. Pelno

paskirstymas………………….

….13

9. Dividendø skelbimas ir

mokëjimas………………14

10. Bendrovës praneðimø

skelbimas………………15

11. Bendrovës reorganizavimas ir

likvidavimas…………15

I I .VERSLO

PLANAS…………………..1

7

1. Áþanga

……………………..

……..18

2. Bendri projekto

rodikliai……………..

…..

..18

3. Rinkos

apþvalga……………………

…..20

4. Projekto

pristatymas…………………..

….21

5. Ekonominis finansinis projekto

pagrindimas…………22

Reziume…………………..

……….26

Ávadas

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiðkiai iðdëstoma verslo

sumanymo esmë, apibûdinama esama ámonës padëtis (jei ji jau veikia),

numatoma bûsima styrategija ir ateities perspektyvos, pateikiama finansinë

informacija.

Verslo plano struktûra ir jo detalizavimo laipsnis priklauso nuo

steigiamos ámonës ágyvendinamo projekto dydþio, veiklos srities.

Verslininkas, numatantis gaminti kkompiuterius, dël produkto ir jo rinkos

sudëtingumo turi parengti labai smulkø planà. Jei jis planuoja gaminti

ávairiarûðæ – taip pat reikalingas detalus planas. Bet jei jo verslo

sumanymas yra, pavyzdþiui, maþmeninë video kaseèiø prekyba, sudëtingo plano

nereikia rengti. Plano sudëtingumas taip pat priklauso nuo realizavimo

rinkos dydþio, konkurentø skaièiaus bei steigiamos ámonës plëtimosi

perspektyvø. Kad ir koks sudëtingas bûtø verslo planas, jis neturi bûti

labai ilgas. Paprastai jis bûna 10 – 30 puslapiø ir nevirðija 40 – ties.

Verslo planas reikalingas tiek paèiam verslininkui, tiek

bankininkams, potencialiems investuotojams, partneriams, tieëk bûsimiems

firmos darbuotojams, kadangi jis:

padeda nustatyti bûsimos ámonës “gyvybingumà” konkurencijos

sàlygomis;

yra orentyras, pagal kurá verslininkas ir jo darbuotojai þingsnis po

þingsniosieks tikslo;

yra svarbus dokumentas, padedantis gauti finansinæ paramà ið

investuoyojø.

Potencialius investuotojus domina labai konkretûs verslo plano

klausimai, o verslininkui naudingas jau pats atsakymo á klausimus

jieðkojimo procesas, kadangi priverèia já susimastyti apie pajamas ir

iðlaidas, grynøjø pinigø panaudojimà, ásivaizduoti galimas kliûtis kelyje á

sëkmæ. Verslo plano sudarymo procesas verèia verslininkà kritiðkai

ávertinti savo jëgas, galimybes, kadangi jam tenka atsakyti á daugybæ

klausimø: kuo iðtikrøjø gera idëja, kam skirtas naujas produktas ( paslauga

), ar atsiras jo pirkëjø, kas bus konkurentai, ar uþteks jëgø organizuoti

firmos veiklà ir t.t. Atsakydamas á ðiuos ir panaðius klausimus,

verslininkas bus priverstas mintyse permastyti ávairius atsakymø

varijantus, ásivaizduoti, kaip jis pasielgs vienu ar kitu atveju. Taip

priverèia já geriau pasirengti sunkumams ir iðankso numatyti, kaip bus

galima juos nugalëti.

[pic]

[pic]

I . UÞDAROSIOS AKCINËS BENDROVËS “MAGNUS”

ÁSTATAI

1 . Bendroji dalis

1.1. Ðie ástatai yra teisinis dokumentas, sudarytas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Akciniø bendroviø ástatymu.

1.2. UUþdaroji akcinë bendrovë ( UAB ) “MAGNUS” yra juridinis asmuo,

turi pavadinimà, savarankiðkà balansà, savo sàskaitas Lietuvos Respublikos

ir uþsienio bankuose, apvalø antspaudà su áraðu “Lietuvos Respublika” ir

atlieka finansines operacijas pagal nustatytas taisykles, UAB turi

prekybiná þenklà.

1.3. UAB ”MAGNUS” yra savarankiðka savo veikloje, besivadovaujanti

Lietuvos Respublikos Konstitucija, ástatymais, Vyriausybës nutarimais ir

ástatais. Jos bûstinë yra Vilniuje, Kalvarijø 4/5. Visuotinio akcininkø

susirinkimo sprendimu bûstinë gali bûti pakeista.

1.4. Bendrovë turi komerciná, ûkiná, finansiná, organizaciná ir

teisiná savarankiðkumà. Ji gali:

1.4.1. Pirkti, nuomti ar kitokiais bûdais ásigyti turtà, ttaip pat já

parduoti, iðnuomoti, ákeisti ar kitap juo disponuoti.

1.4.2. Pirkti ar kitokiais bûdais ásigyti ir turëti nuosavybës teisæ,

taip pat iðkeisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijø ir

kredito vertybinius popierius.

1.4.3. Verstis komercine – ûkine veikla Lietuvos Respublikoje ir uþ

jos ribø.

1.4.4. Sudaryti sutartis, prisiimti ásipareigojimus, skolinti

pinigines lëðas uþ palûkanas, nustatomas sutartimi.

1.4.5. Nustatyti savo teikiamø paslaugø, produkcijos ir kitø iðtekliø

kainas, ákainius ir tarifus, iðskyrus tuos atvejus, kai kainas ir

normatyvus reguliuoja valstybë.

1.4.6. Priimti á darbà ir atleisti ið jo darbotojus, nustatyti jø

teises ir pareigas, darbo uþmokestá.

1.4.7. Priimti ir keisti ástatus.

1.4.8. Steigti kitas ámones ( filialus, skyrius ), bûti kitø ámoniø

dalininku ar valdytoju.

1.4.9. Skirti lëðø labdarai.

1.5. UAB yra ribotos turtinës atsakomybës. Pagal savo prievoles ji

atsako tik savo turu. Valstybë neatsako uþ bendrovës ásipareigojiomus,

atsako tik uþ akcijas sumokëta suma.

1.6. Bendrtovës ûkiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.7. Bendrovës steigëjai yra fiziniai asmenys.

2 . Komercinë – ûkinë veikla

2.1. Didmeninë, maþmeninë, komiso prekyba.

2.2. Uþsienio prekybos pirkimo – pardavimo opacijos.

2.3. Parduotuviø ir kitø prekybos taðkø steigimas.

2.4. Ryðio priemoniø komplektavimas.

2.5. Prekyba uþ valità.

3 . Ástatinis kapitaqlas, jo sudëtis

3.1. Bendrovës ástatinis kapitalas yra 100000 litø.

3.2. Ástatinis kapitalas paskirstytas á 100 ( ðimtà ) paprastøjø

akcijø. Vienos akcijos vertë 1000 ( vienas tûkstantis ) litø.

3.3. Bendrovë steigiama uþdaru bûdu, t.y. visas akcijas ásigyja

steigëjas.

3.4. Bendrovës steigëjai, pasiraðydami steigimo sutartá, apmeta visø

akcijø vertæ.

3.5. Kiekvieno akcininko ámokëta dalis nurodoma akcininkø

registracijos knygoje ir buhalterinës apskaitos dokumentuose, akcininkams

ið duodami sertifikatai.

3.6. Ástatiná kapitalà bendrovë gali padidinti visutinio akcininkø

susirinkimo nutarimu, ástatimo nustatyta tvarka.

3.7. Papildomai iðleistos akcijos ágijamos visiðkai apmokëjus

emisijos kainà. Papildomai iðleistos akcijas pasiraðo steigëjai.

4. Akcininkø teisës ir parigos

4.1. Akcininkai turi ðias turtines teises:

4.1.1. Gauti bendrovës pelno dalá ( dividendà ), kurio dydá nustato

visuotinas akcininkø susirinkimas.

4.1.2. Gauti lkviduojamos ámonës turto dalá.

4.1.3. Nemokamai gauti akcijø, jei ið bendrovës lëðø didinamas

ástatinis kapitalas.

4.1.4. Pirmumo teisë ásigyti bendrovës iðleidþiamas akcijas.

4.2. Akcininkas turi ðias asmenines turtines teises:

4.2.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkø susirinkimuose su

sprendþiamuoju balsu. Viena vrdinë paprastoji akcija jos savininkui

suteikia vieno balso teisæ.

4.2.2. Remintis Akcininkø bendroviø ástatymo 15 str. 7 punktu, gauti

informacijà visais bendrovës veiklos klausimais.

4.2.3. Apskøsti teismui visuotinio akcininkø susirinkimo bei adminis

tracijos nutarimus.

4.2.4. Bûti revizoriumi.

4.2.5. Akcininkas neturi balso teisës, tvirtinant tarifiniø ánaðø

ávertinimo klausimus.

4.3. Akcininkas neturi jokiø mokestiniø ásipareigojimø bendrovei,

iðskyrus bendrovës steigimo sutartyje numatyta tvarka, apmokëti visø

pasiraðytø akcijø emisijos kainà.

4.4. Vardinës akcijos savininkas gali parduoti ar kitaip perduoti

kito asmens nuosavybën tik visiðkai apmokëtas akcijas ir tik gavæs

visuotinio akcininkø daugumos sutikimà. Ði nuostata netaikoma, kai akcijos

pateikiamos testamentu ir pereina kito asmens nuosavybën kaip palikimas.

5 . Bendrovës valdymas

5.1. Bendrovës valdymo organai yra visuotinis akcininkø susirinkimas

ir administracija. Stebëtojø taryba ir valdyba nesudaroma.

5.2. Visuotinis akcininkø susirinkimas yra aukðèiausias bendrovës

valdymo organas. Jis gali:

5.2.1. Keisti ir papildyti bendrovës ástatus.

5.2.2. Rinkti revizorius.

5.2.3. Atðaukti revizoriø ir bet kurá administracijos darbuotojà.

5.2.4. Nustatyti revizoriaus atlyginimà.

5.2.5. Tvirtinti nepiniginiø ( turtiniø ) ánaðø vertæ.

5.2.6. Padidinti ar sumaþinti ástatiná kapitalà.

5.2.7. Likviduoti ar reorganizuoti ámonæ.

5.2.8. Sanmdyti ekspertus bendrovës dokumentacijai patikrinti.

5.2.9. Leisti parduoti ar kitaip perduoti kitø asmenø nuosavybën

vardines akcijas.

5.2.10. Iðleisti akcijas.

5.3. Visuotinis akcininkø susirinkimas organizuojamas Akciniø

bendroviø ástatymo 20 str. numatyta tvarka.

5.4. Susirnkimo suðaukimo iniciatyvos teisæ turi akcininkai, kuriø

akcijø nominali vertë nemaþesnë kaip 1/10 ástatinio kapitalo.

5.5. Susirnkimo nutarimai priimami balsø dauguma, iðskyrus ðiø ástatø

5 skirsnio 5.2.1 , 5.2.3 , 5.2.6 , 5.2.7 punktuose nurodytais atvejais.

Ðiais atvejais sprendimai priimami 2/3 balsø. Revizoriø, ne daugiau kaip 4

metams renka visuotinis akcininkø susirinkimas.

6 . Administracija

6.1. Parduotuvës administracijos vadovas yra direktorius, kurá

trejiems metams skiria bendrovës steigëjai.

6.2. Direktorius:

6.2.1. Savarankiðkai srendþia gamybinius, organizacinius, prekybinus,

finansiniusklausimus.

6.2.2. Pateikia klausimus svarstyti visuotinam akcininkø

susirinkimui.

6.2.3.

Atsyovauja bendrovei.

6.2.4. Prijima ir atleidþia ið darbo administracijos darbuotojus.

6.2.5. Tvirtina ketvirtiná ir metiná balansà.

6.2.6. Atidaro ir uþdaro sàskaitas bankø ástaigose.

6.2.7. Be ágaliojimø veikia ámonës vardu ir duoda ágaliojimus vykdyti

jo kompetencijos funkcijas.

6.3. Bendrovës direktorius kartu su vyriausiuoju finansininku atsako

uþ ûkinës veiklos ir turto buhalterinæ – finansinæ apskaità.

6.4. Bendrovës administracija ar kitas darbuotojas, paþeidæs ðiuos

ástatus, darbo drausmæ ar kitais veiksmais padaræs þalà bendrovës

interesams, gali bûti atleistas ið darbo.

7. Revizorius

7.1. Revizoriø 4 metams gali rinkti visuotinis akcininkø

susirinkimas, arba revizijai atlikti gali bûti sudaroma sutrtis su fiziniu

asmeniu.

7.2. Revizorimi negali bûti administracijos vadovas, bendrovës

vyriausias finansininkas.

7.3. Revizoriu privalo:

7.3.1. Tikrinti bendrovës metiná balansà ir kitus buhalterinës

apskaitos dokumentus.

7.3.2. Akcininkø susirinkime praneðti apie visus paþeidimus.

7.3.3. Revizorius turi teisæ atlikti bet koká bendrovës patikrinimà

visuotinio akcininkø susirinkimo pavedimu.

8 . Pelno paskirstymas

8.1.bendrovës pelnas turi bûki paskirstomas ne vëliau kaip per 3

mënesius po ûkiniø metø pabaigos, prieð tai patvirtinus meyiná balansà.

Nutarime dël pelno paskirstymo turi bûti nurodyta:

8.1.1. BBalansinis pelnas.

8.1.2. Privalomi mokëjimai ið pelno.

8.1.3. Dividendai.

8.1.4. Atskaitymai á rezervo fondus.

8.1.5. Plno naudojimas darbuotojø premijoms.

8.1.6. Pelno likutis.

8.2. Jeigu privalomø atsargos ir kapitalo rezervø fondo dydþio suma

maþesnë kaip 1/10 ástatinio kapitalo, tai atskaitymai á privalomàjá

atsargos ffondà yra privalomi ir negali bûti maþesni kaip 1/5 grynojo pelno.

9 . Dividendø skelbimas ir mokëjimas

9.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jo

turimø apmokëtø akcijø nominalioms vertëms.

9.2. Visuotinio akcininkø susirinkimo paskelbti dividendai yra

bendrovës ásipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisæ dividendà

iðreikalauti ið bendrovës kaip kreditorius.

9.3. Visuotiniam akcininkø susirinkimui draudþiama skelbti ir

iðmokëti dividendus, jei bendrovë yra nemoki.

9.4. Dividendus bendrovë iðmoka pinigais, jeigu akcininkas

neprieðtarauja, dividendas jam gali bûti iðmokëtas materialinëmis

vertybëmis.

9.5. Dividendai pradedami iðmokëti per 10 dienø nuo visuotinio

akcininkø susirinkimo, kuriame buvo paskelbtas dividendas, dienos.

10 . Bendrovës praneðimø paskelbimas

10.1 Visuotinio akcininkø susirinkimo nutarimai ir kiti praneðimai,

su kuriais reikia supaþindinti akcininkus arba kitus asmenis, iðsiunèiami

ne vëliau kaip per 15 dienø po nutarimo priëmimo. Uþ savalaiká nutarimø ir

praneðimø iiðsiuntimà atsako direktorius arba likvidatoriai. Nutarimai ir

praneðimai sinèiami registruotu laiðku.

10.2. Apie likviduojamà bendrovæ vieðai skelbiama spaudoje tris

kartus ne maþiasniais kaip dviejø mënesiø intervalais uþ bendrovës lëðas.

11 . Bendrovës reorganizavimas ir likvidavimas

11.1. Bendrovë visuotinio akcininkø susirinkimo nutarimu gali bûti

reorganizuota á nausà akcinæ bendrovæ, registruojant jos akcijas

atitinkamose ástaigose, pakeièiant bei perregistruojant jos ástatus.

11.2. Bendrovæ likviduoti gali visuotinas akcininkø susirinkimas arba

teismas, jeigu:

11.2.1. Akcinikø skaièius sumaþëjo ir nesudaro ástatymo numatyto

minimumo.

11.2.2. Nuosavi aktyvai tapo maþesni kaip 1/2 ástatinio kapitalo.

11.2.3. Yra kiti Lietuvos Respublikos ástatymuose numatyi bendrovës

likvidavimo pagrindai.

11.3. Likvidavimas vykdomas ástatyme nustatyta tvarka.

11.4. Sumokëjus mokesèius á biudþetà, atsiskaièius su kreditoriais ir

darbuotojais, likæs likviduotas bendrovës turtas padalijamas akcininkams

proporcingai, jiems nuosavybës teise priklausanèiø akcijø nominalis vertës

apmokëtàjai daliai.

I I . VERSLO PLANAS

1. Áþanga

2. Bendri projekto rodikliai

3. Rinkos apþvalga

3.1. Prekyba ryðio priemonëmis Lietuvoje

3.2. Ryðio priemoniø poreikiø prognozë

4. Projekto pristatymas

4.1. Projektà realizuotantys parneriai

4.2. Valdymas ir personalas

4.3. UAB paslaugø marketingas

5. Ekonominis finansinis projekto pagrindimas

5.1. Ryðio priemoniø kainø pagrindimas

5.1.1. Maþmeninës ryðio priemoniø kainos

5.1.2. Ryðio priemoniø tiekimo uþtikrinimas bei uþpirkimo kainos

5.2. Realizacijos prognozës

5.3. Reikalingos investicijos

5.4. Projekto ekonominio efektyvumo analizë

5.5. Investicijø atsipirkimas

1 . Áþanga

UAB “MAGNUS” ketina ásteigti parduotuvæ telekomunikacijos ir

elektroninio paðto techniniø priemoniø prekyai Þirmûnø mikrorajone.

Darbo tikslas:

– atlikti tokio pobûdþio naujos naujos parduotuvës Vilniuje steigimo

galymybiø tyrimus, kuruos reikëtø pateikti investiciniame projekte.

Projekto tikslai:

– apþvelgti ryðio priemoniø rinkà ir jos vystymosi tendensijas;

– nustatyti pardotuvës steigimui investicijos poreiká;

– pagrysti projekto ágyvendinimo naudà;

– ávertinti siûlomo projekto ekonominá efektyvumà bei atsipirkimà.

Projektas yra skirtas projektà vykdantiems ir potencialiems

kreditoriams, kad jie galeitø susipaþinti su UAB ketinimais, siûlomø

realizuoti projektu ir jo nauda.

2 . Bendri projekto rrodikliai.

Reikëtø paskaièiuoti 2, 3, o gal 5 metams sekanèius rodiklius:

– pardavimai: ryðio priemonës, elektroninio paðto priemonës,

papildomos paslaugos;

– pardavimø pajamos;

– bendrasis pelnas;

– grynasis pelnas;

– veiklos pelningumas;

– darbuotojø skaièius;

– atsipirkimo periodas;

– investicijø gràþos koeficientas;

Esant dabartinei situacijai ( ekonominiai ) Lietuvoje ðiuos rodiklius

paskaièiuoti labai sunku.

Paskaièiuota tûkstanèiais litø.

|Rodikliai |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

|Ryðio primonës |0.4 |0.5 |0.5 |0.5 |0.5 |

|Elektroninis paðtas |0.1 |0.2 |0.3 |0.3 |0.3 |

|Papildomos paslaugos |0.3 |0.3 |0.4 |0.4 |0.5 |

|Pardavimø pajamos |0.7 |0.7 |0.7 |0.8 |0.8 |

|Bendrasis pelnas |0.1 |0.1 |0.1 |0.1 |0.1 |

|Grynasis pelnas |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |0.5 |

|Veiklos pelningumas |6.7( |6( |5.2( |5.5( |6( |

|Darbuotojø skaièius |4 |4 |4 |4 |4 |

Atsipirkimo periodas 5 metai.

Investicijø gràþos koeficientas 20 (.

3 . Rinkos apþvalga.

3.1. Prekyba ryðio priemonëmis Lietuvoje.

Ðiuo metu Lietuvoje legaliai telekomunikacijos priemonëmis prekiauja

12 firmø dauguma jø yra individualios arba UAB, bet yra ir firmø nelegaliai

prekiaujanèiø.

Pagal ámoniø pateiktas ataskaitas Lietuvoje dominuoja IBM firmos

produkcija, nes ji kokybiðka, bei 2 metø garantija.

3.2. Ryðio priemoniø porekio prognozë:

3.2.1. Ryðio priemoniø parkas pastoviai plësis, neatsiþvelgiant á

ekonominius sunkumus, bendras ryðio piemoniø skaièius pakankamai greitatai

auga.

3.2.2. Mokiø gyventojø paklausa turëtø augti, lëtëja ekonomikos

smukimas, galima tikëtis stabilizacijos þþemiausiame kritimo lygyje.

3.2.3. “Juodoji rinka” savo aukðèiausià taðkà jau pasiekë ir maþës ir

jos dalis bus nereikðminga.

3.2.4. Priklausomai nuo ekonominës reformos sekmës ir greièio, ûkio

atstatymo tempø, vedamios atviros ekonominës politikos, sekmës

tarptautinëje ekonominëje kooperacijoje ir tarptautiniø telekomunikacijø

vytimo, ryðio priemoniø kainos bus ðiek tiek didesnës negu Vakarø ir

Ðiaurës Europoje, bet bus ðiek tiek maþesnës negu NVS ðalyse.

4 . Projekto pristatymas

4.1. Projektà realizuojantys partneriai.

Projektas bus ágyvendintas Vilniaus mieste, Þirmûnø mikrorajone.

Projektas bus ágyvendinamas kartu su partneriu – uþdaràja akcine bendrove

“GVS”, turinèia 1,5 metø maþmeninës prekybos elektroninëmis priemonëmis

Vilniaus mieste patirá.

Partneriø dalyvavimas projekto finansavime apibrëþimas taip:

UAB “MAGNUS” investuoja 66 ( reikalingø lëðø;

UAB “GVS” investuoja 34 ( reikalingø lëðø.

Gautas pelnas skirstomas tomis paèiomis proporcijomis.

UAB “MAGNUS” atsakinga uþ:

– projekto paruoðimas ir ágivendinimas;

– reikalingos árangos tiekimas;

– dalies aptarnaujanèio personalo pritraukimas;

– projekto finansavimo uþtikrinimas.

UAB “GVS” atsakinga uþ:

– detaliø tiekimas dirbtuvëms ir parduotuvei;

– dalies aptarnaujanèio personalo pritraukimas.

4.2. Valdymas ir personalas.

Jungtinæ UAB “MAGNUS” ir UAB “GVS” administracijà sudaro 3 asmenys:

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Direktorius komercijai

Tiksli valdymo strukûra ir funkcijø pasiskirstymas bus nustatyi

pradëjus ágivendinti projektà.

4.3. Paslaugø marketingas.

Siekdama iðplësti teikiamø paslaugø ratà ir pritraukti papildomus

klientus UAB numato ákurti prekybos taðkus ir kituose rajonuose.

Paslaugø marketingas remsis:

– ryðio priemonës atitiks vidutinæ pardavimo kainà kitose firmose;

– kai kur ásteigti visà parà veikianèias parduotuves;

– numatoma ádiegti klientams patogià atsiskaitymo sistemà;

Reikiamas klientø aptarnavimas ir aukðta paslaugø kokybë yra

kritiniai sëkmës veiksniai realizuojant projektà.

5 . Ekonominis finansinis projekto pagrindimas

5.1. Ryðio priemoniø kainø pagrindimas.

Visi projektiniai skaièiavimai atlikti tûkstanèiais litø, rementis

ðiuo Lietuvos Banko nustatytu dolerio bei kitø uþsienio valiutø ir Lietuvos

lito keitimo kursu. Skaièiavimai atlikti rementis dabartinëmis medþiagø,

komunaliniø paslaugø bei darbo jëgos kainomis, tik nebuvo atsiþvelgta á

infliacijos atakà kainoms, taèiau ávertintas realus kainø augimas ateityje.

5.11. Ryðio priemoniø didmeninës prekybos kainos jau priartëjo prie

pasaulio lygio, o ryðkesni kainø skirtumai yra iðimtiniai skirtingo

apmokestinimo rezultatas, kainoms átakos turi nauji ástatymai bei

poástatyminiai aktai, susijæ su naujai ávedamais arba panaikinamais

muitais, akcizo ir PVM mokesèiais, prekybos licenzijomis, o taip pat su

esama produkcijos pasiûla.

5.1.2. Numatomi ryðio priemoniø tiekëjai :

– IBM

– APLE

– AEG

5.2. Realizacijos prognozës.

Siekiant ávertinti priemoniø kieká kurá reikëtø parduotuvei ásigyti

buvo atlikti stebëjimai iir analizë analogiðkose firmose. Realiai priemoniø

panaudojimas Vilniaus mieste augs 7 – 10 ( kasmet dël mobilaus ryðio

plitimo, bei patikimesnio retransliacijos stoèiø darbo.

5.3. Reikalingos investicijos.

Pagrindinë planuojamø investicijø dalis teks ilgalaikio turto

formavimui.

[pic]

Investicijos ilgalaikiam turtui ásigyti átraukia PVM uþ importuojamà

árangà bei konstrukcijas.

Investicijos trumpalaikiam turtui suformuoti apima pirmos

telekomunikacijos priemoniø partijos uþpirkimo iðlaidos, bei darbo

uþmokesèio rezervo formavimas. Kitos investicijos apima ávairius mokesèius,

licencijas bei rezervà nenumatytiems mokëjimams.

5.4. Projekto ekonominio efektyvumo analizë.

Prognuozuojamos pajamos per 5 metus sudarys 4 mln. lt., bendrasis pelnas

0.57 mln. lt., grynasis pelnas 0.438 mln. lt.

|Rodikliai |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

|Pardavimø pelnas |0.72 |0.79 |0.81 |0.83 |0.85 |

|Bendrasis pelnas |0.12 |0.12 |0.11 |0.11 |0.11 |

|Grynasis pelnas |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |0.5 |

Bendrojo pelno norma projekto ágyvendinimo laikotarpiu yra gana

stabili. Prognozuojama vidutinë 6 ( grynojo pelno norma. Tai pakankamai

aukðtas veiklos rentabilumas, artimas ásitvirtinusiø Lietuvos rinkoje

ámoniø pelningumui. Firmos finansinës rizikos laipsná parodo sverto

koeficientas t.y. skolinto kapitalio ir nuosavo kapitalo santykis. Sverto

koeficiento dinamika rodo kad ámonës bûklë kasmet gerës.

5.5. Investicijø atsipirkimas.

Bendra investicijø suma atsipirks palaipsniui, kiekvienais metais skirtinga

dalimi, nes tai priklauso nuo grynojo pelno sumos. Galutinai ilgalaikës

investicijos turëtø atsipirkti per 5 metus. Penkeriø metø atsipirkimo

laikotarpis yra tipiðkas Lietuvos firmoms, naudojanèioms ilgalaikiø banko

paskolø finansavimà.

REZIUME

Ðiame verslo plane yra apþvelgiama UAB “MAGNUS” veikla, kurios

tikslas yra ásteigti telekomunikacijø ir elektroninio paðto techniniø

priemoniø prekybos parduotuvæ.

Atsiþvelgiant á tai, kad bendras ekonomikos smukimas lëtëja, turëtø

augti mokiø gyventojø dalis, kuriai reikëtø tokiø paslaugø. Todël yra

tikimasi, kad UAB “MAGNUS” veikla susilauks sekmës.

Rengiant ðá projektà buvo panaudoti duomenys, kuriuos pateikë

Lietuvos Statistikos Departamentas, Muitinës departamentas, taip pat

neoficiali papildoma informacija.

Kaip rodo rinkos analizë, artimiausiais metais dël kai kuriø veiksniø

Lietuvoje telekomunikacijos priemoniø poreikis turës didëjimo tendencijà.