UAB verslo planas

Vilnius

2002 12 01

Vilnius

2002 12 13

VU Ekonomikos fakultetas

Prekybos, ekonomikos katedra

Verslo planas

UAB “Vertikalūs sporto horizontai”

Verslo planą paruošė:

VU Ekonomikos fakulteto

Vadybos ir verslo administravimo

Studijų programos

1 kurso 12 grupės studentas

Nerijus Kačinauskas

Verslo planą priėmė:

d. Darius Jokubauskas

Turinys

1. Santrauka ( 2-3 psl.)

2. Verslo aprašymas ( 5-6 psl.)

2.1. Verslo srities aprašymas

2.2. Įmonės istorija

2.3. Verslo tikslai ir galimybės

2.4. Produkto aprašymas

3. Rinkodara ( 7-8 psl.)

3.1. Rinkos apžvalga

3.2. Konkurencijos analizė

3.3. Rinkodaros planas

3.3.1. Kainų politika

3.3.2. Pardavimo strategija

3.3.3. Reklama ir rėmimas

4. Gamyba ( 9-11 psl.)

4.1. Trumpas gamybos proceso aprašymas

4.2. Vietos analizė

4.3. Patalpos ir įranga

4.4. Transportas

4.5. Darbo jėga

4.6. Teikiamos papildomos paslaugos

4.7. Gamybos savikaina

5. Vadyba ( 12-13 psl.)

5.1. Įmonės savininkai ir valdininkai

5.2. Organizacinė įmonės struktūra

6. Rizikos įįvertinimas ( 14 psl.)

6.1. Galimos problemos ir kliūtys

6.2. Alternatyvi veikla

7. Finansai (15-28 psl.)

7.1. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas

7.2. Finansinių prognozių prielaidos

7.3. Finansinės ataskaitos

7.3.1. Pardavimo prognozė

7.3.2. Prognozuojamo pelno ataskaita

7.3.3. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita

7.3.4. Prognozuojamas balansas

1. Santrauka

Sportas jau nuo senų senovės Lietuvoje ne tik toleruojamas, praktikuojamas, bet galima sakyti, kad netgi kultivuojamas. Šiuo metu Lietuvoje gerėjant ekonominei padėčiai, žmonės rūpinasi ne tik kaip sudurti galą su galu, bet ir pradėjo vis labiau domėtis kultūra, sportu. Dabar egzistuoja tokia padėtis, kad yra leidžiama labai mažai leidinių apie sportą, o visuomenės poreikis tam didėja. TTad UAB “Vertikalūs sporto horizontai” nutarė užpildyti šią spragą ir pradėti leisti to paties pavadinimo savaitinį, universalų žurnalą apie sportą. Tokio tipo leidinys šiuo metu būtų vienintelis Lietuvos Respublikoje.

UAB “Vertikalūs sporto horizontai” įregistruota 2002m. Vilniaus rajono savivaldybėje. Jos prezidentas-vienas iš bbendrasavininkų, Jonas Jonaitis-turintis ekonomikos magistro laipsnį, ilgą laiką dirbęs vadovaujantį darbą garsiose verslo įmonėse, patyręs, sąžiningas žmogus.

Prašoma 200000 Lt kredito linija su 20 proc. metinių palūkanų 12 mėnesių laikotarpiui. Lėšos bus panaudotos trims reikmėms:

a) Įrangai įsigyti;

b) Pirmųjų žurnalo numerių gamybos kaštams padengti;

c) Reklamos kampanijai. Šiai sričiai bus skirta trys ketvirtadaliai paskolos. Žurnalas bus reklamuojamas televizijoje, radijuje, didžiausiuose Lietuvos dienraščiuose. Tokia grandiozine reklamos kampanija bus siekiama sukelti rezonansą visuomenėje.

Paskola bus imama visa iš karto, o atiduota – kas ketvirtį per vienerius metus, palūkanos mokamos kas mėnesį. Kaip garantas bankui bus įkeistos redakcijos patalpos, kurios nepriklausomų nekilnojamojo turto ekspertų buvo įvertintos 245500 Lt.

32 puslapių, spalvotas, iliustruotas, savaitinis žurnalas apie sportą,kuris gvildens įvairių sporto šakų tematiką ir problematiką, turėtų patraukti skaitytojų dėmesį. Informatyvumas, objektyvumas, ssensacingumas, universalumas, novatoriškas požiūris į šių dienų sporto realijas – tai tie veiksniai, kurie turėtų mus iškelti į aukštumas.

Faktas, kad žurnalo redakcija įsikurs sostinėje, sąlygoja dar keletą pozityvių momentų:

a) Vilniuje didžiausia kvalifikuotų specialistų koncentracija;

b) Būtent sostinėje vyksta svarbiausi Lietuvoje sporto įvykiai;

c) Geros ryšių su tarpininkais sąlygos (susisiekimo prasme).

Žurnalas bus spausdinamas AB ”Spauda”, o platinamas per AB “Lietuvos spauda” dviem būdais:

a) Žurnalas bus parduodamas AB “Lietuvos spauda” prekybos kioskuose;

b) Sudarius prenumeratos sutartis su AB “Lietuvos spauda” – jis bus pristatomas į namus arba, jei prenumeratorius pageidaus, ggalės atsiimti savo miesto pašto skyriuje.

Bendrovėje “Vertikalūs sporto horizontai” iš pradžių dirbs 15 žmonių. Bendras visų darbuotojų atlyginimas pirmaisiais metais sudarys 183600 Lt, vidutiniškai per mėnesį 15300 Lt., vieno darbuotojo mėnesio atlyginimo vidurkis – 1020 Lt. Kitais metais atlyginimų fondas padidės 10 proc., o ketvirtaisiais – dar 20 proc. Darbuotojų bus ieškoma per įdarbinimo agentūras. Dabar kvalifikuotos darbo jėgos yra pakankamai, todėl sunkumų neturėtų kilti. Į darbą bus priimami jauni, energingi, ambicingi, aukštos kvalifikacijos darbuotojai.

Pagrindiniai pajamų gavimo būdai:

a) Kapitalas gautas už parduotą produkcijos kiekį;

b) Reklama. Tai didžiausias pajamų šaltinis. Žurnale numatyta iš 32 puslapių 6 skirti reklamai.

Ateityje, atsižvelgus į paklausą, numatyta didinti tiražą. Padidinus tiražą – pakelti reklamos įkainius ir ryšium su tuo gauti didesnį pelną. Tačiau, kad žurnalas būtų prieinamas plačiam visuomenės ratui, įvairiom socialinėm grupėm, numatyta nekeisti jo kainos – ji išliks tokia pati – 3 Lt.

Įmonės rentabilumo prognozė:

Metai Grynasis pelnas ( Lt)

1 295219

2 621855,2

3 728361,2

4 853263,4

5 959848,84

6 1066434,28

Bendrovė įsipareigoja užtikrinti stabilų pragyvenimo šaltinį joje dirbantiems darbuotojams ir ryšium su tuo gerinti Lietuvos ekonominę būklę.

2. Verslo aprašymas

2.1. Verslo srities aprašymas

Sportas Lietuvoje jau nuo seno mėgiamas, gilios jo tradicijos. Šiuo metu sportas, o ypač krepšinis, yra dideliame pakilime. Todėl UAB “Vertikalūs sporto horizontai” ir buvo įsteigta tam, kad būtų pradėtas leisti lietuviškas, universalus sporto žurnalas, kurio šiuo metu nėra ppo lietuviškoje padangėje. Tai būtų vienintelis Lietuvos Respublikoje savaitinis sporto žurnalas, kuris apžvelgtų praėjusios savaitės sporto įvykius. Idėja kurti šį žurnalą kilo iš visuomenės atsiliepimų, pageidavimų. Žmonės, kurie domisi sportu, yra nepatenkinti, kad Lietuvoje yra tik keli sporto žurnalai, kurie orientuoti tik į vieną sporto šaką-jie nori universalaus sporto žurnalo. O mes tai ir siūlome!

Leidinys bus spausdinamas AB “Spauda”, o pasieks skaitytojus per AB “Lietuvos spauda”. Su šiomis bendrovėmis sąlygos jau aptartos, belieka pasirašyti tik sutartis.

2.2. Įmonės istorija

UAB “Vertikalūs sporto horizontai” įsteigta 2002 12 13 Vilniaus rajono savivaldybėje.

Būstinė: Fabijoniškių g. 24-1

Vilnius

Lietuva

Telefonas: 85*2344166

Faksas: 85*2344166

Elektroninis paštas: vsh@takas.lt

Administracijos vadovas-Jonas Jonaitis

Telefonas: 868641084

Elektroninis paštas: jonas.jonaitis@takas.lt

2.3. Verslo tikslai ir galimybės

Pagrindiniai UAB “Vertikalūs sporto horizontai” tikslai yra:

a) Įsitvirtinti rinkoje;

b) Patenkinti vartotojų poreikius;

c) Žmonėms dirbantiems įmonėje suteikti stabilų pragyvenimo šaltinį.

Artimiausi tikslai:

a) Per metus atiduoti paimtą paskolą ir tapti finansiškai nepriklausomiems;

b) Per trejus metus žurnalo tiražą padidinti nuo 7500 iki 11000. Didėjant tiražui pakelti reklamos žurnale įkainius ir ryšium su tuo gauti didesnį pelną.

c) Užtikrinti, kad būtų patenkinti visi klientų poreikiai.

d) Ypatingą dėmesį skirti personalo mokymui, kvalifikacijos kėlimui.

e) Užtikrinti žurnalo kokybę tiek informacijos, tiek apipavidalinimo prasme ir tuo pačiu didinti konkurentabilumą.

Atsižvelgus į tai, kad Lietuvos ekonominė būklė gerėja, visuomenė tampa turtingesnė-nusimato neblogos perspektyvos šioje rinkoje, kadangi turėdami daugiau kapitalo žmonės domėsis ne tik kaip išgyventi, bbet ir daugiau dėmesio skirs kultūrai ir sportui.

2.4. Produkto aprašymas

Produktas-žurnalas “Vertikalūs sporto horizontai’. Žurnalas 32 puslapių, spalvotas, su fotonuotraukomis, viduryje-plakatas, atspindintis svarbiausią praeitos savaitės sporto įvykį. Žurnalas-savaitinis, bus leidžiamas kiekvieną šeštadienį. Jis bus spausdinamas AB “Spauda”, kuri garantuoja popieriaus kokybę. Žurnalas teiks informaciją apie įvairių sporto šakas, tačiau jom skirtas žurnalo puslapių skaičius skirsis-jis bus proporcingas sporto šakos populiarumui. “Vertikalūs sporto horizontai” – bus vienintelis Lietuvoje universalus, savaitinis sporto žurnalas.

Svarbiausi žurnalo bruožai:

a) Informatyvumas;

b) Objektyvumas;

c) Sensacingumas;

d) Naujas požiūris.

Visa tai sieks įgyvendinti jauni,energingi darbuotojai.

3. Rinkodara

3.1. Rinkos apžvalga

Kadangi žurnalas per AB “Lietuvos spauda” pardavimo kioskus bus platinamas visoje Lietuvos Respublikoje ir galės pasiekti atokiausius Lietuvos kampelius-rinka labai plati-tai visi Lietuvos gyventojai besidomintys sportu. Kadangi kaina nėra aukšta-tai žurnalą galės įsigyti ir vargšas, ir turtuolis. Be to sportu domimasi nepriklausomai nuo lyties ar amžiaus grupės, todėl tikimasi, kad žurnalas aktyviai bus perkamas tiek vyrų tiek moterų, tiek jaunų tiek senų.

Nuolatinė reklamos kampanija, naujas požiūris į sporto pasaulyje vykstančius įvykius, sensacingumas, informatyvumas, objektyvumas-tai tie dalykai, kuriais bus siekiama pritraukti kuo daugiau prenumeratorių ne tik Lietuvoje, bet ir tarp užsienio lietuvių.

3.2. Konkurencijos analizė

Konkurentų šioje rinkoje yra daug, tačiau iš daugelio mes išsiskirsim bent jau tuo,kad mūsų leidinys yra iliustruotas žurnalas orientuotas į daugelį sporto šakų – kas šiuo metu yra fenomenas

Lietuvos periodikoje apie sportą.

Svarbiausias konkurentas-tai laikraštis “Sportas”, kuris taip pat yra universalus, t.y. rašo įvairių sporto šakų tematika. Rinkoje taip pat yra ir žurnalų-“F-1 savaitė”, “Lietuvos ryto” antradienio priedas “Krepšinis”-bet jie orientuoti tik į vieną sporto šaką. Kiti konkurentai-tai periodiniai laikraščiai ir žurnalai, kuriuose esti sporto skyrelis, tačiau sporto fanatikams, ir ne tik jiems, tokiame skyrelyje pateiktos informacijos yra per maža.

Mūsų siūlomas savaitinis, universalus žurnalas “Vertikalūs sporto horizontai” turėtų užpildyti rinkoje esančią spragą ir pradžiuginti sporto mėgėjus. Informatyvus žurnalas,rašantis įįvairių sporto šakų tematika ir problematika, turėtų greitai pritraukti didelį būrį skaitytojų.

3.3. Rinkodaros planas

3.3.1. Kainų politika

Nustatant prekės kainą buvo įvertinta prekės savikaina ir visuomenės finansinė padėtis. Žurnalas prekybos kioskuose kainuos 3Lt, o prenumeratoriams dar pigiau, ir turėtų būti įperkamas visiems, kurie tik domisi sportu, gaunantiems ir dideles, ir mažas pajamas. Ateityje kaina bus koreguojama atsižvelgus į leidžiamą tiražą, visuomenės finansinę būklę bei pagal užimamą vietą rinkoje.

3.3.2. Pardavimo strategija

Žurnalas “Vertikalūs sporto horizontai” bus platinamas per AB “Lietuvos spauda” dviem bbūdais:

a) Žurnalas bus parduodamas AB “Lietuvos spauda” prekybos kioskuose.

b) Sudarius prenumeratos sutartis su AB “Lietuvos spauda”-jis bus pristatomas į namus arba jei prenumeratorius norės galės atsiimti to miesto pašto skyriuose.

3.3.3. Reklama ir rėmimas

Prieš pasirodant pirmajam, tikrajam žurnalo numeriui bus išleistas bandomasis, pparodomasis žurnalo numeris, kuris bus dalijamas nemokamai kaip žurnalo populiarinimo, susipažinimo su juo priemonė.

Grandiozinė, didelė reklamos kampanija prieš pasirodant pirmajam numeriui, kuriai įvykdyti bus panaudota trys ketvirtadaliai paimtos paskolos (visos paskolos suma-200000Lt), turėtų sukelti rezonansą visuomenėje.

Žurnalas bus reklamuojamas televizijoje, radijuje, didžiausiuose šalies dienraščiuose.

Tokia reklamos kampanija turėtų sukelti didžiulį visuomenės susidomėjimą žurnalu ir pasirodžius pirmajam numeriui priversti skaitytoją jį nusipirkti. O mes savo ruožtu tikimės, kad savo nauju požiūriu, įdomiais, informatyviais straipsniais, naujausia informacija patrauksime jo dėmesį ir jis taps nuolatiniu žurnalo skaitytoju.

Po šios galingos reklamos kampanijos, kurios tikslas-informuoti visuomenę, kad mes esame, tęsime reklamos kampaniją tik žymiai mažesniais kaštais – kiekvieną mėnesį reklamai skirsime 10000 Lt.

4. Gamyba

4.1. Trumpas gamybos proceso aprašymas

Žurnalas “Vertikalūs sporto horizontai” teiks iliustruotą, pačią naujausią ir oobjektyviai vertinamą informaciją. Jaunas, energingas kolektyvas kiekviename numeryje apžvelgs praeitos savaitės sporto įvykius:

a) Aukštos kvalifikacijos žurnalistai lankysis įvairiuose Lietuvos kampeliuose, kur tik vyks koks reikšmingesnis sporto įvykis ir ims “karštus” interviu;

b) Fotoiliustracijos skyriaus darbuotojai įamžins įspūdingiausius momentus, kurie puikuosis žurnalo puslapiuose;

c) Informacijos apie užsienyje vykstančius reikšmingus sporto pasaulyje įvykius bus ieškoma interneto puslapiuose. Internetas bus pajungtas kiekvienam kolektyvo darbuotojui. Ateityje plečiantis žurnalui tikimasi įdarbinti korespondentus ir užsienyje, kurie suteiktų galimybę greičiau gauti informaciją;

d) Parašytų straipsnių klaidos ir stilius bus taisomi korektoriaus-stilisto;

e) Vyriausiasis redaktorius-suredaguos tekstus;

f) Suredaguotus straipsnius ttekstų rinkėjas surinks į kompiuterį;

g) Galiausiai į kompiuterį surinkta informacija-naujas žurnalo numeris-bus apipavidalinta maketuotojo ir dizainerio.

Žurnalas bus spausdinamas AB “Spauda”, o platinamas per AB “Lietuvos spauda” spaudos kioskus, esančius visoje Lietuvoje.Kaip jau buvo minėta anksčiau, su šiomis bendrovėmis visos sutarties sąlygos jau aptartos ir neturėtų iškilti sunkumų jas pasirašant. AB “Spauda” garantavo mums, kad žurnalo popierius bus aukščiausios kokybės, o mes, UAB “Vertikalūs sporto horizontai”, savo ruožtu užtikriname, kad visa žurnale esanti informacija bus objektyvi ir pateikta novatorišku stiliumi.

4.2. Vietos analizė

Žurnalo redakcijos patalpos yra UAB “Vertikalūs sporto horizontai” nuosavybė – tai turtas, už kurį Nerijus Kačinauskas įsigijo 98,2% bendrovės akcijų ir tapo kontrolinio akcijų paketo savininku. Vilniaus pakraštyje, Fabijoniškių mikrorajone (4 km nuo miesto centro), šešiolikaaukščio namo pirmajame aukšte. Pasirinktos vietos pozityvumas:

a) Prie namo yra stovėjimo aikštelė, tad sužinoję svarbią žinią žurnalo darbuotojai galės greitai ir operatyviai nuvykti į įvykio vietą;

b) Dauguma svarbiausių sporto įvykių Lietuvoje vyksta būtent sostinėje, tad mūsų darbuotojai galės greitai atsidurti įvykio vietoje ir gauti “karščiausią” informaciją;

c) Vilniuje yra didžiausia aukščiausios kvalifikacijos specialistų koncentracija, tad mums nereikės ieškoti darbuotojų kituose miestuose;

d) Geros ryšių su tarpininkais , būtent su spaustuve AB “Spauda” ir platintoju AB”Lietuvos spauda”, sąlygos (susisiekimo prasme).

4.3. Patalpos ir įranga

Patalpos, kaip jau minėta, esti Vilniaus pakraštyje, Fabijoniškių mikrorajone. Patalpų plotas-150 kkvadratinių metrų.

Įranga, kurios reikia bendrovei:

Įranga Kiekis Vieneto kaina (Lt) Bendra kaina (Lt)

Kompiuteriai 15 1500 22500

Rašomieji stalai 15 150 2250

Kėdės 15 85 1275

Stalinės lempos 15 60 900

Iš viso: 26925

Visą šią įrangą žadama nusipirkti už gautos paskolos pinigus.

4.4. Transportas

Bendrovei transporto priemonės ypač reikalingos, kad darbuotojai galėtų operatyviai nuvykti į įvykio vietą. Bet bendrovė transporto priemonių nežada įsigyti ir nežada naudotis kitų firmų, kurios teikia transporto paslaugas, paslaugomis. Tiesiog į darbą bus priimami tik tie darbuotojai, kurie turės vairuotojų pažymėjimus ir savas transporto priemones. Bendrovė įsipareigoja savo darbuotojams sumokėti kuro išlaidas susijusias su darbu,bei kasmet mokėti mokestį darbuotojams už jų transporto priemonių nusidėvėjimą.

4.5. Darbo jėga

UAB “Vertikalūs sporto horizontai” reikės 15 darbuotojų. Numatoma dirbti viena pamaina, t.y. 8 val. per parą. Darbuotojų bus ieškoma per įdarbinimo agentūras, kuriose darbdaviams suteikiama galimybė nemokamai pasirinkti reikalingus darbuotojus. Dabar laisvos kvalifikuotos darbo jėgos yra pakankamai, todėl keblumų neturėtų kilti. Į darbą numatoma priimti jaunus, energingus, ambicingus, aukštos kvalifikacijos darbuotojus.

Atlyginimai numatyti tokie:

Padalinys Pareigos 1 metai 2-3 metai 4-6 metai

Administracija Administracijos

vadovas 1500 1650 1980

Finansininkas-

buhalteris 1300 1430 1716

Vadybininkas-

rinkodaros

specialistas 1200 1320 1584

Gamyba Vyriausiasis

redaktorius 1200 1320 1584

5 žurnalistai 5000 5500 6600

2 fotografai 1700 1870 2244

Maketuotojas 850 935 1122

Dizaineris 850 935 1122

Korektorius-stilistas 850 935 1122

Kompiuterininkas-tekstų rinkėjas 850 935 1122

Iš viso: 15300 16830 20196

Bendras visų darbuotojų atlyginimas pirmaisiais metais sudaro 183600 Lt, vidutiniškai per mėnesį 15300 Lt, o vieno darbuotojo mėnesio atlyginimo vidurkis -1020 Lt. Kitais metais atlyginimų fondas padidės 10%, o ketvirtaisiais – dar 20%.

4.6. Teikiamos papildomos paslaugos

a) Visų pirma – tai reklama. Žurnale skirsime nemažai vietos reklamai: juk tai viena iš sudedamųjų gaunamų pajamų dalių. Žurnale “Vertikalūs sporto hhorizontai” sukeiksime galimybę reklamuotis ir fiziniams, ir juridiniams asmenims – visiems tiems, kurie sugebės už tai sumokėti.

Reklamos įkainiai (pirmaisiais metais):

Antrasis puslapis (tik puslapio dydžio) .7 Lt

Priešpaskutinis puslapis (tik puslapio dydžio)……………….6,5 Lt

Paskutinis puslapis (tik puslapio dydžio) .8 Lt

Žurnalo viduryje (atverstinių puslapių kitoje pusėje, tik puslapio dydžio) 6 Lt

Spalvota reklama kituose puslapiuose ..5 Lt

Kainos nurodytos už 1 cm2 be PVM

b) Antra, teiksime tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, jiems reikalingą, įvairią informaciją apie sporto šakas, sporto įžymybes ir pan., kurią mes būsime sukaupę savo archyve, žinoma, už tam tikrą užmokestį. Kaina – derybų objektas.

4.7. Gamybos savikaina

1 metai 1 mėnesis 3 metai 1 pusm.

Rodikliai Kaina (Lt) % Kaina ( Lt) %

Spausdinimo sąnaudos 44000 0,42 325000 0,44

Platinimo sąnaudos 19050 0,18 173355 0,23

Turto nusidėvėjimas 1500 0,01 9000 0,01

Atlyginimai ir socialinis draudimas 15300 0,14 100980 0,14

Transporto sąnaudos 5000 0,05 30000 0,04

Energetinės ir komunalinės sąnaudos 1500 0,01 9000 0,01

Interneto sąnaudos 2500 0,02 15000 0,02

Telekomunikacijų sąnaudos 3500 0,03 21000 0,03

Reklama 10000 0,09 60000 0,08

Palūkanos 3300 0,03 0 0,00

Iš viso 105650 743335

5. Vadyba

5.1. Įmonės savininkai ir valdytojai

Savininkai-akcininkai

Akcininkai Turimų akcijų

skaičius Sumokėta už nuosavybę suma

Nerijus Kačinauskas 98,2% 245500 Lt

Jonas Jonaitis 1% 2500 Lt

Jurgis Jurgaitis 0,8% 2000 Lt

Kontrolinis akcijų paketas priklauso Nerijui Kačinauskui ir jis gali diktuoti savo valią kitiems. Šis žmogus – jaunas, energingas, ambicingas, studijuoja prestižiškiausio Lietuvos Respublikoje universiteto elitiniame Ekonomikos fakultete. Jis trokšta įgytas teorines žinias įgyvendinti praktikoje. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus universitete dėsto labai aukštos kvalifikacijos dėstytojai – iš jo neracionalių sprendimų, dėl kurių nukentėtų bendrovės interesai, sunku tikėtis.

Kiti du akcininkai, faktiškai turintys tik patariamojo balso teisę, yra labai

aukštos kvalifikacijos asmenys. Abu baigę ekonomikos studijų programą, ilgą laiką dirbę vadovaujantį darbą garsiose visos Lietuvos mastu įmonėse.

Vienas iš jų – Jonas Jonaitis, akcininkų vienbalsiai išrinktas ir bendrovės prezidentu (administracijos vadovu).

Kiti labai svarbūs bendrovei asmenys, kaip antai: finansininkas-buhalteris, vyr. redaktorius, vadybininkas-rinkodaros specialistas – aukštos kvalifikacijos, jauni, energingi žmonės, norintys įgyvendinti grandiozinius sumanymus.

5.2. Organizacinė įmonės struktūra

Įmonės struktūroje ryškus hierarchijos principas – kuo aukštesniame lygmenyje esi, tuo aukštesnės tavo pareigos ir didesnės teisės.

Visuotinis akcininkų susirinkimas numato strategines bendrovės veiklos kryptis. Administracijos vadovas ssiekia jas įgyvendinti. Svarbiausius sprendimus priima tik pasitaręs su patariamuoju organu, į kurį įeina buhalteris, vadybininkas ir vyr. redaktorius. Vyr. redaktorius su savo pavaldiniais sudaro redakciją, kuri rūpinasi žurnalo turiniu ir apipavidalinimu. Vadybininkas rūpinasi daugiausia reklamos klausimais, o buhalteris tvarko finansinius bendrovės reikalus.

6. Rizikos įvertinimas

6.1. Galimos problemos ir kliūtys

a) Išorinės aplinkos veiksniai.

Ypač didelis pavojus yra nuolat kintamos teisinės aplinkos: gali būti priimtas koks įstatymas, kuris dar labiau padidintų ir taip jau didelę mokesčių naštą.

Taip pat nerimą kelia ir ekonominė aaplinka: gali pablogėti visuomenės finansinė padėtis ir mūsų žurnalas žmonėms gali atrodyti prabangos preke.

b) Konkurencija.

Dabartiniai konkurentai pasinaudodami ta patirtimi, kurią įgijo šioje rinkoje ir išnaudodami skaitytojų lojalumą, bei skelbdami įvairias akcijas mūsų bandomą išsikovoti rinkos dalį gali sumažinti iki minimumo.

Yra ir kkita medalio pusė – matydami, kad mūsų žurnalui sekasi kiti, žinoma, nesnaus. Jie gali pradėti leisti analogišką žurnalą ir atsikovoti dalį mūsų rinkos. Tai vadinamieji potencialūs konkurentai.

c) Rinkos nestabilumas.

Sportas – nenuspėjamas. Gali atsitikti taip, kad Lietuvos sportininkai pradės rodyti sąlyginai blogesnius rezultatus negu anksčiau. Tokiu atveju gali sumažėti susidomėjimas sportu apskritai, tuo pačiu ir mūsų žurnalu.

6.2. Alternatyvi veikla

Norėdama įveikti anksčiau paminėtus sunkumus UAB “Vertikalūs sporto horizontai” yra numačiusi tokius sprendimo variantus:

a) Sumažinti tiražą;

b) Iš savaitinio žurnalą pertvarkyti į mėnesinį;

c) Sumažinti žurnalo puslapių skaičių;

d) Sumažinti žurnalo kainą iki tokios ribos, kuriai esant dar vis būtų gaunamas pelnas;

e) Papildyti žurnalo struktūrą – rašyti ne tik apie sportą, bet ir apie tai, kas dabar yra populiaru visuomenės tarpe. Tarkime apie automobilius, kurių tematika yra ypač populiari vyrų tarpe.

7. FFinansai

7.1. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas

Prašoma 200000 Lt kredito linija 12 mėnesių laikotarpiui mokant 20% metinių palūkanų. Paskola bus paimama visa iš karto, o atiduodama kas ketvirtį per metus, palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį.

Gautų lėšų panaudojimas numatytas taip:

Paskirtis Pinigų suma (Lt)

Reklama 150000

Įranga 26925

Pirmųjų žurnalo numerių gamybos kaštams padengti 23075

7.2. Finansinių prognozių prielaidos

Finansinėse ataskaitose projektas išskirtas iš kitų galimų veiksnių, kurie , be abejo, turės įtakos verslui, todėl trečiųjų ir tolesnių metų bendrovės duomenys gali būti ne visai tikslūs.

Sąlygiška bendrovės finansinių metų pradžia laikoma kredito iš bbanko gavimo data.

Prognozuojant laikytasi šių prielaidų:

a) Palūkanos už kreditą mokamos fiksuotos.

b) Pastatų ir įrangos nusidėvėjimas skaičiuojamas 15 metų.

c) Kelių mokestis – 0,5 proc. realizavimo pajamų.

d) Pelno mokestis – 24 proc.

e) Mokesčiai į biudžetą apskaičiuojami ir mokami kiekvieną mėnesį.

f) Įplaukos už parduotą produkciją gaunamos mėnesio pabaigoje.

g) Visos mėnesio veiklos sąnaudos apmokamos mėnesio pabaigoje, išskyrus darbuotojų atlyginimus – jie išmokami kitą mėnesį.

7.3. Finansinės ataskaitos

7.3.1. Pardavimo prognozė

1 metai

Mėnesiai Išspausdinamas savaitės

tiražas Išparduodamas savaitės tiražas (70% išspausdinto) Parduodamas mėnesinis tiražas Kaina be PVM (Lt) Suma

(Lt) PVM

(Lt)

1 7500 5250 21000 2,54 53340 9601,2

2 7500 5250 21000 2,54 53340 9601,2

3 7500 5250 26250 2,54 66675 12001,5

4 8000 5600 22400 2,54 56896 10241,28

5 8000 5600 22400 2,54 56896 10241,28

6 8000 5600 28000 2,54 71120 12801,6

7 8500 5950 23800 2,54 60452 10881,36

8 8500 5950 23800 2,54 60452 10881,36

9 8500 5950 29750 2,54 75565 13601,7

10 9000 6300 25200 2,54 64008 11521,44

11 9000 6300 25200 2,54 64008 11521,44

12 9000 6300 31500 2,54 80010 14401,8

Iš viso 762762 137297,16

2 ir 3 metai

Metai Ketvirčiai Išspausdinamas savaitės

tiražas Parduodamas savaitės tiražas (75% išspausdinto) Parduodamas ketvirčio tiražas Kaina be PVM

(Lt) Suma

(Lt) PVM

(Lt)

2 metai 1 ketv. 9500 7125 92625 2,54 235267,5 42348,15

2 ketv. 9500 7125 92625 2,54 235267,5 42348,15

3 ketv. 10000 7500 97500 2,54 247650 44577

4 ketv. 10000 7500 97500 2,54 247650 44577

3 metai 1 ketv. 10500 7875 102375 2,54 260032,5 46805,85

2 ketv. 10500 7875 102375 2,54 260032,5 46805,85

3 ketv. 11000 8250 107250 2,54 272415 49034,7

4 ketv. 11000 8250 107250 2,54 272415 49034,7

Iš viso 2030730 365531,4

Iš viso per 3 metus 2793492 502828,56

4, 5 ir 6 metai

Metai Pusmečiai Išspausdinamas savaitės

tiražas Parduodamas savaitės tiražas (80% išspausdinto) Parduodamas pusmečio tiražas Kaina be PVM

(Lt) Suma

(Lt) PVM

(Lt)

4 metai 1 pusm. 11500 9200 239200 2,54 607568 109362,24

2 pusm. 12000 9600 249600 2,54 633984 114117,12

5 metai 1 pusm. 12500 10000 260000 2,54 660400 118872

2 pusm. 13000 10400 270400 2,54 686816 123626,88

6 metai 1 pusm. 13500 10800 280800 2,54 713232 128381,76

2 pusm. 14000 11200 291200 2,54 739648 133136,64

Iš viso 4041648 727496,64

Iš viso per 6 metus 6835140 1230325,2

Papildomos paslaugos – reklama mūsų žurnale.

Reklamos įkainiai:

1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai 6 metai

Antrasis puslapis (tik puslapio dydžio) 7 Lt 7,5 Lt 8 Lt 8,5 Lt 9 Lt 9,5 Lt

Priešpaskutinis puslapis (tik psl. dydžio) 6,5 Lt 7 Lt 7,5 Lt 8 Lt 8,5 Lt 9 Lt

Paskutinis puslapis (tik psl. dydžio) 8 Lt 8,5 Lt 9 Lt 9,5 Lt 10 Lt 10,5 Lt

Žurnalo viduryje (atverstinių puslapių kitoje pusėje, tik psl. dydžio) 6 Lt 6,5 Lt 7 Lt 7,5 Lt 8 Lt 8,5 Lt

Spalvota reklama kituose puslapiuose 5 Lt 5,5 Lt 6 Lt 6,5Lt 7 Lt 7,5 Lt

Kainos nurodytos už 1 kvadratinį centimetrą be PVM.

Kaip matosi iš lentelės –– reklamos įkainiai nuolat auga. Tai sąlygoja didėjantis žurnalo tiražas.

Iš reklamos gautas kapitalas:

Metai Laikotarpis Suma (Lt)

1 metai 1 mėn. 92400

2 mėn. 92400

3 mėn. 115500

4 mėn. 92400

5 mėn. 92400

6 mėn. 115500

7 mėn. 92400

8 mėn. 92400

9 mėn. 115500

10 mėn. 92400

11 mėn. 92400

12 mėn. 115500

Iš viso per pirmus metus 1201200

2 metai 1 ketv. 323700

2 ketv. 323700

3 ketv. 323700

4 ketv. 323700

3 metai 1 ketv. 347100

2 ketv. 347100

3 ketv. 347100

4 ketv. 347100

Iš viso per antrus ir trečius metus 2683200

4 metai 1 pusm. 741000

2 pusm. 741000

5 metai 1 pusm. 787800

2 pusm. 787800

6 metai 1 pusm. 834600

2 pusm. 834600

Iš viso per ketvirtus, penktus ir šeštus metus 4726800

Iš viso per šešerius metus 8611200

Reklamai žurnale bus skirti šeši puslapiai.

7.3.2. Prognozuojamo pelno ataskaita

1 metai

Mėnesiai

Rodikliai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Per metus

Pardavimai

ir paslaugos 145740 145740 182175 149296 149296 186620 152852 152852 191065 156408 156408 195510 1963962

Spausdinimo sąnaudos 44000 44000 55000 45000 45000 56250 46000 46000 57500 47000 47000 58750 591500

Platinimo sąnaudos 19050 19050 23813 20320 20320 25400 21590 21590 26988 22860 22860 28575 272416

Turto nusidėvėjimas 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000

Atlyginimai ir socialinis draudimas 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 135600

Transporto sąnaudos 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000

Energetinės ir komunalinės sąnaudos 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000

Interneto sąnaudos 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000

Telekomunikacijų

sąnaudos 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000

Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 88350 88350 104113 90620 90620 106950 92890 92890 109788 95160 95160 112625 1167516

Bendrasis pelnas 57390 57390 78062 58676 58676 79670 59962 59962 81277 61248 61248 82885 796446

Administracinės sąnaudos 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000

Palūkanos 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 240000

Reklama 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000

Veiklos pelnas 23390 23390 44062 24676 24676 45670 25962 25962 47277 27248 27248 48885 388446

Pelno mokestis

(24%) 5614 5614 10575 5922 5922 10961 6231 6231 11346 6540 6540 11732 93227

Grynasis pelnas 17776 17776 33487 18754 18754 34709 19731 19731 35931 20708 20708 37153 295219

Laikotarpiai

Rodikliai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai 6 metai Iš viso per 6 metus

1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 1 pusmetis 2 pusmetis

Pardavimai ir paslaugos 558967,5 558967,5 571350 571350 1214265 1239030 2723552 2922816 3122080 15446340

Spausdinimo sąnaudos 156000 156000 159250 159250 325000 325000 682500 708500 734500 3997500

Platinimo sąnaudos 78422,5 78422,5 82550 82550 173355 181610 387985 421005 454025 2212341

Turto nusidėvėjimas 4500 4500 4500 4500 9000 9000 18000 18000 18000 108000

Atlyginimai ir socialinis draudimas 37290 37290 37290 37290 74580 74580 178992 178992 178992 970896

Transporto sąnaudos 15000 15000 15000 15000 30000 30000 60000 60000 60000 360000

Energetinės ir komunalinės sąnaudos 4500 4500 4500 4500 9000 9000 18000 18000 18000 108000

Interneto sąnaudos 7500 7500 7500 7500 15000 15000 30000 30000 30000 180000

Telekomunikacijų sąnaudos 10500 10500 10500 10500 21000 21000 42000 42000 42000 252000

Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 313712,5 313712,5 321090 321090 656935 665190 1417477 1476497 1535517 8188737

Bendrasis pelnas 245255 245255 250260 250260 557330 573840 1306075 1446319 1586563 7257603

Administracinės sąnaudos 13200 13200 13200 13200 26400 26400 63360 63360 63360 343680

Palūkanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240000

Reklama 30000 30000 30000 30000 60000 60000 120000 120000 120000 720000

Veiklos pelnas 202055 202055 207060 207060 470930 487440 1122715 1262959 1403203 5953923

Pelno mokestis (24%) 48493 48493 49694,4 49694,4 113023,2 116985,6 269451,6 303110,16 336768,72 1428941,52

Grynasis pelnas 153562 153562 157365,6 157365,6 357906,8 370454,4 853263,4 959848,84 1066434,28 4524981,48

7.3.3. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita

1 metai

Mėnesiai

Rodikliai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Praėjusio laikotarpio pinigų likutis 0 24890 49780 95342 121518 147694 194864 222326 249788 298565 327313 356061

Pardavimo įplaukos (su PVM) 62941,2 62941,2 78676,5 67137,28 67137,28 83921,6 71333,36 71333,36 89166,7 75529,44 75529,44 94111,8

Reklamos įplaukos (su PVM) 109032 109032 136290 109032 109032 136290 109032 109032 136290 109032 109032 136290

Įplaukų suma 171973,2 171973,2 214966,5 176169,28 176169,28 220211,6 180365,36 180365,36 225456,7 184561,44 184561,44 230401,8

Spausdinimo išlaidos 44000 44000 55000 45000 45000 56250 46000 46000 57500 47000 47000 58750

Platinimo išlaidos 19050 19050 23813 20320 20320 25400 21590 21590 26988 22860 22860 28575

Atlyginimai ir socialinis draudimas 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300

Transporto išlaidos 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Energetinės ir komunalinės išlaidos 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Interneto išlaidos 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Telekomunikacijų išlaidos 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Reklamos išlaidos 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Palūkanų mokėjimas ir paskolos grąžinimas 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Mokamas PVM 26233,2 26233,2 32791,5 26873,28 26873,28 33591,6 27513,36 27513,36 34391,7 28153,44 28153,44 35191,8

Išmokų suma 147083,2 147083,2 169404,5 149993,28 149993,28 173041,6 152903,36 152903,36 176679,7 155813,44 155813,44 180316,8

Grynasis pinigų srautas 24890 24890 45562 26176 26176 47170 27462 27462 48777 28748 28748 50085

Laikotarpio pinigų balansas 24890 49780 95342 121518 147694 194864 222326 249788 298565 327313 356061 406146

Laikotarpiai

Rodikliai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai 6 metai

1 ketv. 2 ketv. 3 kketv. 4 ketv. 1 pusm. 2 pusm.

Praėjusio laikotarpio pinigų likutis 406146 625901 845656 1070416 1295176 1801506 2317846 3521921 4866240

Pardavimo įplaukos (su PVM) 277615,65 277615,65 292227 292227 613676,7 642899,4 1465031,36 1589714,88 1714398,4

Reklamos įplaukos (su PVM) 381966 381966 381966 381966 819156 819156 1748760 1859208 1969656

Įplaukų suma 659581,65 659581,65 674193 674193 1432832,7 1462055,4 3213791,36 3448922,88 3684054,4

Spausdinimo išlaidos 156000 156000 159250 159250 325000 331500 682500 708500 734500

Platinimo išlaidos 78422,5 78422,5 82550 82550 173355 181610 387985 421005 454025

Atlyginimai ir socialinis draudimas 37290 37290 37290 37290 74580 74580 178992 178992 178992

Transporto išlaidos 15000 15000 15000 15000 30000 30000 60000 60000 60000

Energetinės ir komunalinės išlaidos 4500 4500 4500 4500 9000 9000 18000 18000 18000

Interneto išlaidos 7500 7500 7500 7500 15000 15000 30000 30000 30000

Telekomunikacijų išlaidos 10500 10500 10500 10500 21000 21000 42000 42000 42000

Reklamos išlaidos 30000 30000 30000 30000 60000 60000 120000 120000 120000

Palūkanų mokėjimas ir paskolos grąžinimas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mokamas PVM 100614,15 100614,15 102843 102843 218567,7 223025,4 490239,36 526106,88 561974,4

Išlaidų suma 439826,65 439826,65 449433 449433 926502,7 945715,4 2009716,36 2104603,88 2199491,4

Grynasis pinigų srautas 219755 219755 224760 224760 506330 516340 1204075 1344319 1484563

Laikotarpio pinigų balansas 625901 845656 1070416 1295176 1801506 2317846 3521921 4866240 6350803

7.3.4. Prognozuojamas balansas

Mėnesiai

Rodikliai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komplekso likutinė vertė 245500 245500 245500 245500 245500 245500 245500 245500 245500 245500 245500 229133

Įrangos likutinė vertė 26925 26925 26925 26925 26925 26925 26925 26925 26925 26925 26925 25130

Ilgalaikis turtas iš viso 272425 272425 272425 272425 272425 272425 272425 272425 272425 272425 272425 254263

Pinigai 24890 49780 95342 121518 147694 194864 222326 249788 298565 327313 356061 406146

Atsargos 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Trumpalaikis turtas iš viso 44890 69780 115342 141518 167694 216864 242326 269788 318565 347313 376061 426146

Visas turtas 317315 342205 387767 413943 440119 489289 514751 542213 590990 619738 648486 680409

Savininkų nuosavybė 117315 142205 237767 263943 290119 389289 414751 442213 540990 569738 598486 680409

Ilgalaikės skolos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trumpalaikės skolos 200000 200000 150000 150000 150000 100000 100000 100000 50000 50000 50000 0

Įsiskolinimai iš viso 200000 200000 150000 150000 150000 100000 100000 100000 50000 50000 50000 0

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai 317315 342205 387767 413943 440119 489289 514751 542213 590990 619738 648486 680409

Metai

Rodikliai 2 3 4 5 6

Komplekso likutinė vertė 212766 196399 180032 163665 147298

Įrangos likutinė vertė 23335 21540 19745 17950 16155

Ilgalaikis turtas iš viso 236101 217939 199777 181615 163453

Pinigai 1295176 2317846 3521921 4866240 6350803

Atsargos 25000 30000 30000 30000 30000

Trumpalaikis turtas iš viso 1320176 2347846 3551921 4896240 6380803

Visas turtas 1556277 2565785 3751698 5077855 6544256

Savininkų nuosavybė 1556277 2565785 3751698 5077855 6544256

Ilgalaikės skolos 0 0 0 0 0

Trumpalaikės skolos 0 0 0 0 0

Įsiskolinimai iš viso 0 0 0 0 0

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai 1556277 2565785 3751698 5077855 6544256