VIEŠBUČIO “ADORUS” STEIGIMAS

VIEŠBUČIO “ADORUS” STEIGIMAS

Kursinis darbas

TURINYS

Įvadas 3 psl.

1. Esamos situacijos analizė 4 psl.

2. Viešbučio steigimo vieta 7 psl.

3. Apgyvendinimo įmonės tipas 8 psl.

4. Patalpos ir jų įrengimas 10 psl.

5. Viešbučio įregistravimas 15 psl.

6. Viešbučio padaliniai, jų funkcijos ir teikiamos paslaugos 17 psl.

7. Darbuotojai 21 psl.

8. Viešbučio „Adorus“ darbuotojų funkcijos 24 psl.

8. Rėmimas, reklama 27 psl.

9. Finansinė dalis 30 psl.

9.1. Pagrindiniai viešbučio veiklos rodikliai 31 psl. 10. Išvados 34 psl.

11. Naudota literatūra 35 psl.

Įvadas

Kasmet Lietuvoje ir visame pasaulyje atsiranda vis daugiau viešbučių. Viešbučių verslo plėtimasis yra susijęs su turizmo verslo plėtote. Viešbučių veikla yra llaikoma labai pelninga. Lietuvoje nemažą pajamų dalį valstybės biudžete sudarys pajamos iš viešbučių veiklos. Visa tai, ko reikalauja svečiai turi būti pateikiama jiems patogiausiu būdu. Viešbučio vadybos sėkmė priklauso nuo svečių priėmimo tarnybos, kambarių ūkio, techninių tarnybų, maitinimo ir rinkodaros skyrių nepriekaištingo darbo.

Spartūs ekonomikos pokyčiai, greita technologijų kaita, nauji iššaukiantys konkurentai verčia įmones skirti didelį dėmesį strateginiam įmonės vystymui, pasitelkus verslo planą. Sparčiai plėtoti Lietuvos viešbučių verslą skatina tai, kad Lietuva pradėjusi ilgą ir sudėtingą rinkos ekonomikos procesą: kuriamos bbendros su užsienio partneriais įmonės, skatinamos užsienio investicijos. Atsidarius sienoms į Lietuvą atvyksta svečių, kurie lanko gimines, pažystamus, tvarko verslo reikalus, ir dažniausiai apsistoja viešbučiuose.

Todėl mūsų darbo tikslas:

1. išnagrinėti viešbučio steigimo galimybes Druskininkų mieste;

2. ištirti konkurencinę situaciją;

3. apžvelgti situaciją Lietuvoje ir Druskininkų mmieste;

4. nurodyti reikalingus dokumentus viešbučio įregistravimui;

5. numatyti darbuotojų skaičių ir reklamos rūšis bei formas;

6. atlikti viešbučio vienerių metų finansinės veiklos analizę.

Pagrindinis mūsų steigiamo viešbučio veiklos tikslas – įgyvendinti verslo idėją ir gauti kuo didesnį pelną, teikiant kuo aukštesnės kokybės paslaugas bei aptarnavimą.

Pagrindinis verslo tikslas pirmaisiais egzistavimo metais įsitvirtinti rinkoje, kad būtų galima padengti išlaidas ir gauti kuo didesnį pelną.

1. Esamos situacijos analizė

Atvykstamasis turizmas. Per 2003 metų devynis mėnesius į Lietuvą atvyko 2865,3 tūkstančiai užsieniečių, t. y. 8,9 % mažiau nei per tą patį 2002 metų laikotarpį. Daugiausia lankytojų buvo iš kaimyninių šalių: Latvijos (28%), Rusijos (25%), Baltarusijos (14%), Lenkijos (10%). Sumažėjo lankytojų skaičius iš kaimyninių šalių : Rusijos (-23,8%), Latvijos (-9,3%), Baltarusijos (-20,2%), tačiau padidėjo lankytojų iš Vakarų Europos šalių: Ispanijos (52,8%), IItalijos(49,3%), Austrijos(43,6%), Jungtinės Karalystės (38,9%), Vokietijos (17,8%).

1 pav.Atvykusiųjų į Lietuvą užsieniečių skaičius.

2003 m. pirmąjį pusmetį apgyvendinimo įmonėse apsistojo 6,2 procento daugiau svečių nei pernai per tą patį laikotarpį. Lietuvos apgyvendinimo įmonėse nakvojo 343,7 tūkst. svečių, iš jų 52,3 procento užsieniečių. Viešbučiuose apsistojo 223 tūkst., poilsio įstaigose – 36,2 tūkst., sveikatingumo įmonėse – 36,8 tūkst. svečių.

Viešbučiai, palyginti su praėjusių metų pirmu pusmečiu, sulaukė 0,9 procento daugiau svečių, tačiau užsieniečių apsigyveno 2,3 procento mažiau. Daugiausia svečių buvo iš Vokietijos – 222,5 tūkst. (15%), Lenkijos – 20 tūkst. (13%), Latvijos ir Estijos – 16,2 tūkst. (11%), Rusijos –15 tūkst. (10%), tačiau svečių iš kaimyninių šalių, palyginti su praėjusių metų pirmu pusmečiu, sumažėjo: iš Rusijos – 32%, Lenkijos – 6%, Latvijos – 8%. Padaugėjo svečių iš Vakarų Europos šalių: Jungtinės Karalystės – 81,6%, Austrijos – 37%, Ispanijos – 34%, Vokietijos – 5%. Sumažėjo Lietuvos viešbučių numerių užimtumas – pirmąjį šių metų pusmetį jis sudarė 30,5 procento, pernai tuo pačiu metu – 33,5 procento..

1 lentelė

Pagrindiniai turizmo rodikliai apgyvendinimo sferoje per paskutinius tris metus

Apgyvendinimas

2002 m. 2003 m. 2004 m.

Turistų viešbučiuose ir moteliuose skaič.

(tūkst.) 498.80 559.80 788.10

Nakvynių skaič. viešbučiuose ir moteliuose (tūkst.) 1049.9 1107.9 1642.1

Tai rodo, kad atvykstamasis turizmas populiarėja ir didėja svečių susidomėjimas mūsų šalimi, todėl jų atvykimas skatina viešbučių veiklos plėtrą.

2 lentelė

Viešbučio tipo įmonių skaičius Lietuvoje 2002 m., 2003 m., 2004 m.

Apgyvendinimo įmonės 2002 m. 2003 m. 2004 m.

Apgyvendinimo įmonių skaičius iš viso 548 574 637

Viešbučiai ir moteliai 247 270 317

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius Lietuvoje didėja, tame tarpe ir viešbučių.

Lietuvos Respublikos Turizmo Įstatymo Pakeitimo įstatymas apibrėžia apgyvendinimo paslaugos sąvoką – būtinas apgyvendinimui sąlygas ir veiklos, kuria tenkinami turisto nakvynės ir higienos poreikiai, rezultatą. Įstatymo penktame skirsnyje nurodomi turizmo paslaugų teikėjai:

1. juridiniai asmenys, teikiantys viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo ppaslaugas;

2. fiziniai asmenys, teikiantys nakvynės ir pusryčių ar kaimo turizmo paslaugas;

3. fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys turistinės stovyklos paslaugas;

4. fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas laivuose ir keltuose (toliau – laivuose).

Viešbučiai grupuojami pagal tipus, esamą dydį, buvimo vietą, aptarnavimo ir komforto lygį, eksplotacijos pobūdį, turto nuosavybės ir valdymo formas. Kai kurie viešbučiai skirstomi atsižvelgiant į vietą, kurioje pastatyti vietą ir paskirtį:

– komerciniai;

– oro uosto;

– rezidenciniai;

– kazino;

– kurortiniai ( kurortiniuose viešbučiuose turi būti puikiai suplanuotos pasilinksminimo paslaugos, laisvalaikis ir maitinimas (viešbučiai Palangoje, Trakuose, Nidoje, Druskininkuose).

Pagal aptarnavimo ir komforto lygį viešbučiai skirstomi į klases. Išskiriamos 3 pagrindinės viešbučių klasės:

Deluxe Class- prabangi klasė

First Class- pirma klasė

Tourist class- turistinė klasė.

Atsižvelgiant į tam tikrus skirtumus, dar galima išskirti tarpinius prabangius ir pirmos klasių lygius: aukštesnį (superior) ir žemesnį (moderate).

Visame pasaulyje viešbučiai klasifikuojami suteikiant jiems žvaigždutes pagal Pasaulinio turizmo organizacijos (WTO- World Tourism Organisation) standartą. Tai daroma, norint paslaugų vartotojus informuoti apie paslaugų kokybę, sudaryti jiems galimybę rinktis ir gauti pageidaujamo lygio paslaugas (P. Norvaišienė, 2003). Lietuvoje klasifikavimo sistemoje yra naudojama penkių žvagždučių vertinimo skalė. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo reikalavimus, klasės suteikimo, panaikinimo, kontrolės ir pažymėjimo (sertifikato) formą bei išdavimo tvarką nustato Lietuvos valstybinis turizmo departamentas pagal Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos rekomendacijas. Klasifikacijai atlikti sudaroma speciali komisija ir patvirtinami jos nuostatai. KKlasifikavimas yra labiau orentuotas į pastato inžinerines, technines charakteristikas ir jeigu viešbutis yra įrengtas nekokybiškai, tai patalpos neklasifikuojamos (paprastai viešbučio įrengimo kokybė rodo pastato tinkamumą klasifikacijai).

Viešbučiai Lietuvoje yra skirstomi pagal dydį:

– maži-iki 25 kambarių;

– vidutinio dydžio-25-100 kambarių;

– dideli –101-299 kambarių;

– daugiau nei 300 kambarių.

2. Viešbučio steigimo vieta

Viešbutį “Adorus“ steigsime Druskininkų kurorte, kuris yra nedidelis miestas, traukiantis turistus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių pasaulio valstybių . Šiuo metu Druskininkuose gana sėkmingai savo veiklą vysto viešbučiai, sanatorijos, kuriose rekonstruojamos patalpos, siekiant pritraukti kuo daugiau svečių bei suteikti kuo geresnės kokybės paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, poilsio ir kt.). 2004 m. sausio 29 d.vyko miesto savivaldybės organizuojama konferencija “Lietuva prasideda nuo Druskininkų: Druskininkų savivaldybės 2004-2013 m. plėtros strateginio plano socialinės ekonominės situacijos pristatymas”, kurios metu buvo pristatyta visa informacija apie dabartinę situaciją Druskininkuose bei numatyta Druskininkų kurorto plėtros tendencijos ir svarbiausi tikslai.

Vadinasi, miesto valdžia puikiai suvokdama, jog šis miestas turi kurorto statusą ir kad miesto ateitis- turizmo verslas, gerina turizmo infrastruktūrą. Rekonstruojami seni, apleisti pastatai, kuriuose įsikurs viešbučiai ir teiks apgyvendinimo, maitinimo, poilsio paslaugas. Jau pradėti vykdyti keletas didelių projektų, turėsiančių pritraukti tiek vietinius turistus, tiek užsienio svečius. Tai vandens pramogų parkas, kuris šiuo metu yra sparčiai statomas. Sėkmingai savo veiklą vysto modernizuotos ir atnaujintos

gydyklos. Reikėtų įvertinti ir tai, kad Druskininkų mieste ruošiami geri turizmo ir viešbučių specialistai, kurie galės prisijungti prie viešbučių veiklos organizavimo.Visa tai galėtų sukurti gerą ir patrauklų turizmo produktą, patiriant kuo mažiau išlaidų, ir labiau įsitvirtinant rinkoje.

Konkrečią vietą viešbučio steigimui pasirinkome miesto centrą, t.y. Maironio gatvę. Mūsų nuomone, ši vieta yra strategiškai svarbi, nes netoli nuo mūsų planuojamo įrengti viešbučio yra kiti svarbūs miesto objektai, t.y. Druskininkų miesto gydyklos, statomas Vandens atrakcionų parkas, miesto pramogų aikštė, kurioje organizuojami pagrindiniai renginiai iir koncertai, ir kt. Pagal Lietuvoje vyraujančiają viešbučių klasifikaciją, mūsų viešbutis sieks gauti 3 žvaigždučių kategoriją.

3. Apgyvendinimo įmonės tipas, kambarių skaičius ir paslaugos

Mūsų viešbutis bus nedidelis, siūlantis įvairius turistams patogumus. Kambariuose bus įrengtos vonios, kiekviename kambaryje bus telefonai, siūlysime maitinimo paslaugas, bus galima išsikeisti valiutą. Viešbutyje bus įrengta 30 kambarių:

 10 vienviečių;

 15 dviviečių;

 5 liukso klasės kambariai.

Mūsų viešbutis teiks tokias nemokamos paslaugos :

– informacijos suteikimas;

– internetas;

– asmeniniai seifai kambaryje;

– gydytojo iškvietimas;

– taksi iškvietimas;

– svečio žadinimas;

– svečių daiktų saugojimas saugojimo kamerose;

– korespondencijos pristatymas.

Informacija viešbučio “Adorus” svečiams bus teikiama apie autobusų tvarkaraščius, mmieste esnčius restoranus, barus, naktinius klubus, taip pat bus teikiama informacija apie kelionių agentūras, bankus, vaistines, batų parduotuves, didžiuosius prekybos centrus.

Mokamos paslaugos :

– maitinimas į numerį;

– mini baras numeryje

– restorano paslaugos;

– baro paslaugos;

– įvairūs užsakomieji vakarėliai švenčių proga;

– kirpyklos, kosmetikos kabinetų paslaugos;

– prekyba suvenyrais;

– kopijavimo paslaugos;

– skalbimo, cheminio valymo ppaslaugos.

Viešbutį įrengsime taip, kad teikiamos paslaugos tenkintų ir išrankaiusių klientų poreikius. Viešbučio numeriuose svečiai ras visą reikalingą informaciją apie teikiamų paslaugų įvairovę. Informacionė medžiaga bus parašyta keliomis užsienio kalbomis ( anglų, vokiečių, rusų, lenkų, lietuvių). Informacinėje medžiagoje bus rašoma :

1) reklaminis bukletas apie viešbutį su viešbučio kambarių kainomis;

2) teikiamas paslaugas;

3) telefoninio ryšio informacija;

4) priešgaisrinė informacija ir evakuacijos planai;

5) kambario mini baro sudėtis ir kainos;

6) pusryčių meniu;

7) skalbimo ir cheminio valymo paslaugų kainos.

Mūsų viešbutyje bus taikomos palankios ir nedidelės kainos atvykstantiems svečiams, o vaikams iki 4 metų nakvynė ir pusryčiai bus nemokami, vaikams nuo 4 metų iki 10 metų nakvynė ir pusryčiai- 45 litai.

Greta mūsų viešbučio teikiamų paslaugų atvyksiantis svečias galės išbandyti mūsų kurortiniame miestelyje sanatorijų siūlomas gydomąsias paslaugas, kurios padės atsipalaiduoti, įgauti daugiau jėgų. Mes sudarysime sutartis ssu Vandens atrakcionų parku ir Druskininkų miesto gydyklomis, kurios mūsų viešbučio svečiams galės pasiūlyti: gydomojo purvo vonias, mineralines vonias, perlines vonias, vaistažolių vonias, angliarūgštės vonias, terpentino vonias, vertikalias vonias, povandeninį masažą, cirkuliarinį ir Šarko dušus, mineralinio vandens baseiną su oro ir vandens srovėmis, garinę pirtį ir geriamąjį mineralinį vandenį.

4. Patalpos ir jų įrengimas

Mūsų steigiamam viešbučiui įsigysime pastatą už 500 tūkstančių litų,kuriame turėsime įrengti viešbučiui reikalingas patalpas: maitinimo (restorano), apgyvendinimo, vonios patalpas.

Viešbutis yra įmonė, kurioje apgyvendinimo paslaugas teikiamos tam tikslui sskirtame statinyje su specialiai suplanuotomis patalpomis, taip pat inžinerine įranga, bei reikalinga įranga apgyvendinimo paslaugoms teikti. Kambariai turi būti sunumeruoti, turėti bendrą komercinį valdymą.Kambarių turi būti ne mažiau už nustatytą minimalų kiekį.Įmonė, norinti teikti viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas, registruojama turizmo paslaugų register. Jai išduodamas pažymėjimas (sertifikatas ), jeigu atitinka šiuos minimalius reikalavimus:

1. specialiai įrengta mažiausiai 10 vienviečių (mažiausias plotas –8 kv.m) ir dviviečių (mažiausias plotas – 12 kv.m) kambarių (numerių) viešbutyje.

2. kiekviename kambaryje atskirai įrengta vonios (dušo) patalpa (mažiausias plotas-2,3kv.m) arba praustuvas, teikiamas karštas ir šaltas vanduo.

3. įrengta mažiausiai 2 bendro naudojimo patalpos asmens higienos (sanitarijos) poreikiams 10 apgyvendinimo vietų (jeigu nėra šios įrangos kambariuose)

4. įrengta speciali bendro naudojimo patalpa maitinimui ir poilsiui arba atskiros patalpos šioms paslaugoms teikti.

5. įrengta virtuvė maistui ruošti ir tiekti.

6. įrengta priėmimo patalpa su telefono ryšiu, informacine ir registravimo apskaitos sistema.

7. įrengti sandėliai ir atskira patalpa darbuotojams;

8. viešbutyje sudarytos sąlygos teikti maitinimo paslaugas (užsakymus ) kambariuose (numeriuose);

9. kambariai kas dieną tvarkomi ir valomi;

10. patalpos atitinka bendro saugumo, priešgaisrinio saugumo ir higienos normų reikalavimus;

11. darbuotojai turi einamas pareigas atitinkantį kvalifikacinį pasirengimą.

Patalpų įrengimo reikalavimus ir pažymėjimo (sertifikato) formą bei išdavimo (panaikinimo) tvarką nustato Viešbučių tipo apgyvendinimo paslaugų teikimo taisyklės . Šias taisykles tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Viešbutis “Adorus” įsigys patalpų įrengimui visas reikalingas priemones: buities reikmenis, kkambarių baldus,virtuvės įrangą. 3 lentelėje yra pateikiama numatomų pirkti priemonių kiekis, vieneto kaina ir įsigijimo išlaidos.

3 lentelė

Viešbučio “Adorus” patalpų bei reikalingų priemonių įsigijimas

Pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Vnt. Kaina

(litais)

Įsigijimo išlaidos

(litais)

Lovos 40 800 32000

Stalas 30 300 9000

Kėdė 40 200 8000

Drabužių spinta 30 900 27000

Spintelė 60 160 9600

Minkštasis kampas 3 1200 3600

Televizorius 30 800 24000

Elektrinis virdulys 5 80 400

Veidrodis 60 140 8400

Šviestuvas 90 85 7650

Vonios ir tualeto įranga 35 800 28000

Paveikslas 40 80 3200

Telefonas 35 200 7000

Augalai 10 50 500

Kasos aparatas 1 2000 2000

kompiuteris 4 1800 7200

spausdintuvas 1 345 345

faksas 1 700 700

Kopijavimo aparatas 1 540 540

Automobilis (naudotas) 1 5000 5000

Staliukas kopijavimo aparatui 1 100 100

Raštinės reikmenys – – 200

Ūkio reikmenys – – 200

Suma litais – – 184635

Kadangi viešbučio veikla yra neįmanoma be apgyvendinimo paslaugų teikimo,todėl mūsų viešbučiui reiks įsigyti reikalingų buities reikmenų.

4 lentelė

Buities reikmenys

Pavadinimas

Kiekis

Vnt. kaina (litais)

Suma

Patalynės komplektai 60 80 4800

Antklodės 40 40 1600

Pagalvės 40 10 400

Užtiesalai 40 40 1600

Rankšluosčiai (dideli) 35 18 630

Rankšluosčiai (maži) 60 10 600

Staltiesės (m) 45 m 8 360

Užuolaidos (m) 150 m 6 900

Stalo įrankių rinkinys 30 20 600

Viso : – – 11490

Atvežimo išlaidos – – 500

Viso: – – 11990

Viešbutyje bus teikiamos ne tik apgyvendinimo paslaugos, bet ir maitinimo, todėl reikės įrengti maisto patiekalų gaminimui reikalingas patalpas ir įsigyti virtuvės įrangą.

5 lentelė

Viešbučio “Adorus” virtuvės įranga

Pavadinimas

Kiekis

Vnt.kaina (litais)

Suma (litais)

Elektrinis vandens

šildytuvas 1 2400 2400

Šaldymo spinta 2 450 900

Šaldytuvai 4 900 3600

Buitinė viryklė 2 950 1900

Kavos aparatas 2 650 1300

Mikrobanginė krosnelė 2 350 700

Plautuvė 3 350 1050

Gamybiniai stalai 3 300 900

Maisto paruošimo aparatūra – – 800

Viso: – – 13550

Atvežimo ir montavimo išlaidos: – – 4000

Viso : – – 17550

6 lentelėje yra pateikiamos viešbučio išlaidos, susijusios su patalpų šildymu, elektros naudojimu, telekomunikacinių priemonių bei interneto paslaugomis, ir kt.

6 lentelė

Kitos išlaidos

Pavadinimas Išlaidos per metus(litais)

Elektra 20000

Patalpų šildymas 15000

Ryšiai 3500

Skalbimas 15000

Kuras 3000

Vanduo 5000

Maitinimas 85000

Ūkio dalies aptarnavimas 15000

Viso : 161500

Vadinasi, viešbučio išlaidos per metus-161500 Lt.

Analizuojant viešbučio “Adorus” 1 kambario įrengimo išlaidas, išlaidų suma yra pateikiama 7 lentelėje.

7 lentelė

Vienviečio kambario įrengimo išlaidos

Pavadinimas Kiekis (vnt.) Kaina (litais )

Lovos 1 800

Stalas 1 300

Kėdės 3 600

Drabužių spinta 1 900

Spintelė 2 320

Televizorius 1 800

Veidrodis 2 280

Šviestuvas 3 255

Vonio ir tualeto įranga 1 komplektas 800

Paveikslai 1 80

Telefonas 1 200

Viso : ———- 5335

7 lentelėje matyti, kad 1 kambario įrengimo išlaidos , parenkant visą reikalingą įįrangą, sudaro 5335 litus.

Vienviečio kambario apstatymo planą pateikėme priede.

5. Viešbučio įregistravimas

Viešbučio tipo įmonę kurs uždara akcinė bendrovė “Šebsta”. Buveinė: Kaunas, Draugystės g. 17. UAB įmonės tipą pasirinkome dėl to, kad uždaroji akcinė bendrovė, palyginti su individualiąja įmone, turi svarbų privalumą- jos turtinė atsakomybė yra ribota: jos nariai atsako tik ta turto dalimi, kurią jie įnešė įsigydami akcijas. Uždarosio akcinės bendrovės steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą ir veiklą, akcininkų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835, priimtas 2000 m. liepos 13 d., ir vėlesni jo pakitimai, kiti norminiai aktai.

Uždarosios akcinės bendrovės steigimo reorganizavimas yra sudėtingesnis ir ilgiau trunka nei individualiosios įmonės, o taip pat skirtingi ir steigimo dokumentai.

Norint įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę savivaldybės Rejestro tarnyboje, prieš tai reikia :

1) sudaryti steigimo sutartį ir ją notariškai patvirtinti;

2) atidaryti kaupiamąją sąskaitą banke (įnešti pradinį įnašą, ne mažesnį nei 2500 lt. Tam tikslui užpildyti banke gaunamą blanką, kuris susideda iš pranešimo, kvito, orderio. Pildant šiuos dokumentus, reikia nurodyti UAB pavadinimą, sąskaitos numerį, mokamą sumą, mokesčio paskirtį. Dokumentus savo parašu tvirtina pinigus mokantis asmuo , kuriuo gali būti firmos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.)

3) parengti bendrovės įstatus;

4) išplatinti akcijas (uždarosios akcinės bendrovės akcijos platinamos uždaruoju būdu, t.y. jas įsigyja tik UAB bendrovės steigėjai.

Jau sudarant bendrovės steigimo sutartį, nustatomas kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius. UAB minimalus įstatinis kapitalas –10000 lt.)

5) parengti steigimo ataskaitą;

6) sušaukti steigiamąjį susirinkimą;

7) sudaryti valdymo organus;

8) pateikti dokumentus registruoti bendrovę.

Uždarajai akcinei bendrovei taip pat būtina iš anksto užregistruoti firmos vardą Valstybiniame patentų biure (Algirdo g.31, LT-2600, Vilnius ).

Steigimo sutartis –tai pirmasis oficialus dokumentas, kurį pagal įstatymą turi sudaryti steigėjai ir kuriame turi būti nurodyti steigėjai, bendrovės pavadinimas, bendrovės steigimo būdas, steigėjų teisė ir pareigos, akcijų nominalioji vertė, emisijos kaina, platinimo tvarka, ir terminai. Steigimo ssutartį pasirašo visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys. Steigimo sutartis yra viešas dokumentas, todėl negali būti atsakoma turintiems interesų susipažinti su jos turiniu, argumentuojant komercine, tarnybine ar dar kokia paslaptimi.

Uždarosios Akcinės bendrovės steigimosutarties sudarymas

Steigimo sutarties tvirtinimas

Įstatų parengimas,pasirašymas,ir parašų tvirtinimas

Kaupimo sąskaitos atidarymas

Akcijų platinimas

Steigimo ataskaitos parengimas, auditoriaus išvados

Steigiamasis akcinimkų susirinkimas

Steigiamojo susirinkimo sušaukimas

Steigimo ataskaitos tvirtinimas

Steigėjo sudarytų sandorių tvirtinimas

Valdymo organų ir revizoriaus rinkimai

Kitų valdymo organų sudarymas

Bendrovės registravimas registro tarnyboje

Bendrovės turto ir dokumentų perdavimas bei priėmimas

Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymas

2 pav. Akcinės bendrovės steigimo organizavimas

Patvirtinta steigimo ssutartis suteikia teisę steigėjams atidaryti kaupiamąją sąskaitą banke. Tokia sąskaita gali būti atidaryta tik Lietuvos Respublikos įregistruotame banke.

Uždaroji akcinė bendrovė registruojama savivaldybės Rejestro tarnyboje ne vėliau kaip per 6 mėnesius po bendrovės steigimo sutarties sudarymo . Rejestro tarnybai turi būti ppateikti šie dokumetai:

1) paraiška;

2) firmos vardo įregistravimo liudijimas, išduotas Valstybiniame patentų biure;

3) duomenys įtraukimui į rejestrą (4 egzemplioriai);

4) notariškai patvirtinta steigimo sutartis;

5) steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolo nuorašas;

6) banko pažyma apie kaupiamojoje sąskaitoje esančius pradinius įnašus;

7) pasirašyti visų steigėjų ir notariškai patvirtinti įstatai;

8) patalpų nuosavybės dokumento kopija arba nuomos sutarties kopija ;

9) kvitas apie įregistravimo mokesčių sumokėjimą į valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) atsiskaitomąją sąskaitą pagal šiuo metu galiojančius žyminio mokesčio tarifus, už UAB įregistravimą mokamas tam tikro dydžio mokestis juž kiekvieną veiklos rūšį;

Papildomai gali reikėti pateikti ir kitus dokumentus, jeigu įmonė ketina užsiimti kita veikla.

Įtraukimui į rejestrą pateikiami šie dokumen tai:

1) UAB “Šebsta” pavadinimas;

2) juridinis stasusas;

3) būstinė (reikia nurodyti adresą, telefoną, faksą);

4) firmos vardo liudijimo numeris ir išdavimo data;

5) veiklos pobūdis;

6) pagrindinė ūkio šaka;

7) įstatymais apibrėžtos veiklos rūšys ( nurodomas kodas, veklos rūšis);

8) administracijos vadovo vardas, ppavardė, adresas;

9) atstovų (įgaliotinių) vardai, pavardės, adresai ir jų įgaliojimai.

Pagal 2004 metais sausio mėnesio 1 d. pradėjusį veikti Juridinių asmenų registrą, Vyriausybė nutarimu Nr. 1694 yra patvirtinusi atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų registravimą, duomenų pakeitimų registravimą. UAB registravimo mokesčio tarifas-120 litų. Už juridinių asmenų dokumento kopiją su žyma “Kopija –tikra” reikės mokėti 3 litus, o be žymos –2 litus. Kadangi į registravimo procedūras yra įtraukiami ir notarai, tai pagal 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 314 dėl nnotarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultavimą, yra nustatyti tarifiniai dydžiai.

Už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, jog juridinį asmenį įregistruoti galima, taip pat už juridinio asmens įstatų ar juos atitinkančių steigimo dokumentų naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, juos reorganizavus, pertvarkius, uždara akcinė bendrovė mokės 350 litų.

Už juridinių asmenų registrui teikiamame prašyme nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą reiks mokėti nuo 10 iki 20 litų. Už buveinės, pavadinimo tikrumo patvirtinimą bus imamas 10 litų mokestis.

6. Viešbučio padaliniai, jų funkcijos ir teikiamos paslaugos

Viešbučio padaliniai gali būti grupuojami pagal santykį su klientais:

1) front office ( kai tiesiogiai bendrauja su klientais: restoranas, baras, poilsio centras, o palaikantis skyrius:

2) back office ( personalo skyrius, ūkio sektorius, buhalterija).

Padaliniai gali būti grupuojami pagal santykį su pajamomis:

1) tiesiogiai gaunantys pajamas ( valykla, apgyvendinimo, biznio skyrius)

2) netiesiogiai gaunantys pajamas ( administracija, buhalterija – be kurių darbo santykiai su klientais yra neįsivaizduojami).

Priklausomai nuo dydžio, priklauso ir viešbučio organizacinė struktūra. Mažame viešbutyje vienas darbuotojas atlieka daug funkcijų.Kadangi mūsų viešbutis “Adorus” yra vidutinio dydžio (siūlo klientams 30 kambarių), viešbučio padalinių schemą sudarys : priėmimo skyrius, komutatorius, virtuvė, kambarių skyrius, vestibiulio darbuotojai, buhalterija, restoranas, tecninės apžiūros skyrius, apsauga.

3 pav.Viešbučio “Adorus “ padalinių schema

Mūsų viešbutyje ““Adorus” dirbančio priėmimo skyriaus vaidmuo yra bene svarbiausias ir aktualiausias, kadangi kontaktuojant su klientais bus ypatingai svarbu atlikti šias pagrindines procedūras:

1) rezervavimas (išankstinis arba iš karto );

2) įregistravimas;

3) svečių sutikimas, bagažo aptarnavimas;

4) pašto paslaugos;

5) informacijos suteikimas;

6) telefonų skambučiai, žinutės;

7) svečių sąskaitų tvarkymas;

8) išregistravimas ir sąskaitų išrašymas.

Ryšiai su kitais viešbučio skyriais bus palaikomi nuolat, kad visą reikalingą informaciją gautų visi viešbučio darbuotojai.

4 pav. Ryšiai su kitais viešbučio skyriais

Priėmimo skyriaus pagrindinės funkcijos:rūpintis, kad būtų kuo daugiau parduota vietų , bendrauti su klientais, sudarinėti darbo grafikus, nagrinėti skundus, įregistruoti, paskirti raktus.

Viešbučio “Adorus “ portje rūpinsis svečių sutikimu, jų bagažo pristatymu į kambarius, galės įteikti raktus, rūpinsis papildomų paslaugų informavimu, padės administratoriui priimti svečius, atvykstančius į viešbutį, skirstys ir rūšiuos atnešamą paštą, supažindins klientus su viešbučio patalpomis. Techninės priežiūros skyrius bus atsakingas už įvairius viešbutyje įrengtus įrenginius.

Puikus personalo elgesys turi pasireikšti visose aptarnavimo srityse, todėl mūsų viešbučio darbuotojai turės nuolat nagrinėti svečių poreikius, ieškoti naujų aptarnavimo formų, diegti naujas, papildomas buitines paslaugas . Viešbučio svečiams bus teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, poilsio ir kitos paslaugos. Viešbučio darbuotojai turės mokėti keletą užsienio kalbų bei maloniai ir paslaugiai aptarnauti klientus, kad svečias liktų patenkintas teikiamų paslaugų kokybe.

Ypatingai svarbus dėmesys bus atkreiptas į informacijos pateikimą apie teikiamų paslaugų įvairovę.

Viena iš svarbių viešbutyje teikiamų paslaugų- mmaitinimas. Dažnai svečių nuomonė apie viešbutį susidaro pagal aptarnavimą restorane, bare. Todėl viešbučio “Adorus” restorano meniu turės būti iš įvairių šalių nacionalinių patiekalų arba bent iš tų šalių , iš kurių lankosi daugiausia svečių. Viešbučio virtuvėje dirbs aukštos klasės specialistai, na o restorano padavėjo charakteristiką sudarys šios svarbio ypatybės:

– mokėjimas bendrauti;

– “kūno kalba”;

– geras savo srities žinojimas.

Viešbutyje meniu bus keičiamas kas 7- 9 savaites ir patiekalų sąrašas nebus toks ilgas, kad svečiui nekiltų įtarimas, jog maistas gali būti nešviežias. Į viešbutį atvyksiančios grupės bus maitinamos pagal atskirą iš anksto užsakytą meniu, suderinus datą, laiką, žmonių skaičių, tautybę, aptarnavimo klasę. Pagal svečių pageidavimą maistą bus galima užsisakyti ir į kambarį, tik pranešus numerių aptarnavimo tarnybai, pasižymint užsakymo įvykdymo datą, laiką, kambario numerį, užsakytus patiekalus ir gėrimus. Kambariuose taip pat bus siūloma mini baro paslauga- kad kambario (numerio) gyventojui būtų patogu ir malonu atsigaivinti po kelionės, o taip pat ir pavaišinant netikėtai atvykusį svečią.

Vadinasi, viešbučio servisas- tai visuma priemonių , kuri suteikia reikiamos klasės komfortą ir patenkina įvairius buitinius, ūkinius, kultūrinius svečių poreikius. Todėl mūsų steigiamo viebučio pagrindinis veiklos tikslas- teikti apgyvendinimo, maitinimo ir poilsio paslaugas kuo geresnės kokybės, suteikiant visą reikalingą informaciją ir aptarnaujant kiekvieną svečią mandagiai, nuoširdžiai, su šypsena, leidžiant svečiui pajusti

savo vertę, bei stengiantis išvengti bet kokių ginčų su klientais. Mūsų darbo taisyklė- pirmiausiai kliento norai ir poreikiai bei viešbučio darbuotojų dėmesys, nes tik aukšto lygio aptarnavimo kultūra atneš įmonės veiklai pelno ir naudos ne tik sau, bet ir svečiams, kurie ir toliau norės naudotis paslaugomis.

7. Darbuotojai : skaičius, funkcijos, valdymo schema, darbo užmokesčio fondas

Žinodami, kad įmonės klestėjimas priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos, prieš juos priimant į darbą, bus atliekama atranka. Priėmimą paskelbsime masinės informacijos priemonėse. Kadangi mūsų viešbutis teiks tik aaukštos kokybės paslaugas, stengsimės į savo naujai atidaromą viešbutį priimti gerus specialistus, kad jų darbas tenkintų ne tik darbdavio norus, bet ir atvyksiančiųjų svečių poreikius.Atranka personalui vyks tokia tvarka:

1. kandidatams į siūlomas pareigas viešbutyje bus sudaroma anketa, kuri padės geriau sužinoti apie žmogaus asmenybę, jo intelektą, išsilavinimo lygį, bei požiūrį į darbą;

2. pokalbis : darbdavys įdarbindamas žmogų, turi jį pažinti. Pokalbis vyks, siekiant patikrinti, kaip būsimas darbuotojas moka bendrauti su žmonėmis , kaip jis stengtųsi dirbti, siekaint išvengti konfliktinių situacijų dare.

3. bandomasis laikotarpis –– truksiantis 3 mėnesius. Bandomojo laikotarpio metu paaiškės, ar kandidatas tinka šiam darbui ir pats žmogus išsiaškins, ar toks darbas jam tinka ir patinka.

Priimant į darbą, bus sudaroma su juo darbo sutartis, kuri yra pagrindinis darbuotojo dokumentas, apibrėžiantis dirbančiojo teises iir pareigas bei darbuotojo ir darbdavio santykius.

8 lentelė

Darbuotojų pareigybės, skaičius, darbo užmokesčio fondas (litais)

Darbuotojų pareigos

Priskaič.

atlyginimas

Gyventojų pajamų

Mokestis

33 proc.

Privalomojo

Sveikatos draudimo įmokos

3 proc.

Išmokėtas atlyginimas

Socialinio draudimo įmoka

31 proc. Įmokos į

garantinį fondą

0,2

proc.

Direktorius

3000 894,30 90 2015,70 930 6

pavaduotojas 2000 564,30 60 1375,70 620 4

Vyr.finansininkė 2500 729,30 75 1695,70 775 5

administratorius 1000 234,30 30 735,70 310 2

administratorius 1000 234,30 30 735,70 310 2

administratorius 1000 234,30 30 735,70 310 2

Naktin.administratorius 1200 300,30 36 863,70 372 2,40

Ekonomė 800 168,30 24 607,70 248 1,60

Kambarinės 700 135,30 21 543,70 217 1,40

Kambarinės 700 135,30 21 543,70 217 1,40

Portjė 800 168,30 24 607,70 248 1,60

Padavėjas 800 168,30 24 607,70 248 1,60

Padavėjas 800 168,30 24 607,70 248 1,60

Padavėjas 800 168,30 24 607,70 248 1,60

Padavėjas 800 168,30 24 607,70 248 1,60

barmenas 750 151,80 22,50 575,50 232,50 1,50

barmenas 750 151,80 22,50 575,50 232,50 1,50

Apsaugos darbuotojas 700 135,30 21 543,70 217 1,40

Apsaugos darbuotojas 700 135,30 21 543,70 217 1,40

Iš viso: 19

20800

5045,7

624

6451

41,60

Metinis darbo užmokestis bus 249600 litų. 6451 litų – tai suma, kurią darbdavys turės pervesti kiekvieną mėnesį SODRAI (socialinio draudimo įmokų sąnaudos), o per metus reiks pervesti 77412 litus.Skaičiuojant įmokų į garantinį fondą nuo 0,2 procentų, tai per metus suma sudarys 499,2 litus.

Taigi, mūsų viešbutyje “Adorus” dirbs 19 darbuotojai, kurių darbas bus labai atsakingas ir svarbus, teikiant paslaugas svečiams. Būtent įmonės pajėgumas siekti užsibrėžtų tikslų labai priklausys nuo viešbučio darbuotojų paslaugumo, mandagumo ir kompetencijos.Todėl svarbu, kad:

1. įmonėje dirbantieji būtų mandagūs bei rūpintųsi klientais;

2. puikiai mokėtų savo darbą;

3. mokėtų bent dvi uužsienio kalbas;

4. būtų diplomatiški, sugebėtų bendrauti su įvairiais klientais;

5. išmanytų etiką, kitų šalių ir tautų kultūrą, elgesio manieras;

6. būtų tvarkingai, paprastai, neiššaukiančiai apsirengę.

Elgesys su klientais turės būti kuo lankstesnis, siekiant parduoti kuo daugiau viešbutyje “Adorus” teikiamų paslaugų. Daug apie įmonę pasako darbuotojų kvalifikacija, elgesys su klientais, išvaizda, bei įmonės-viešbučio interjetras (Leonienė, 1998).

Todėl mūsų viešbučio veiklos svarbus tikslas, kad ir įmonės vadovas, ir darbuotojai iki pat darbo dienos pabaigos neužmirštų šypsotis, nebūtų pasipūtę. Tik gera aptarnavimo kokybė, puiki aptarnaujančiojo personalo nuotaika padės sukurti jjaukią ir šiltą atmosferą viešbutyje, o taip pat pritraukti kuo daugiau potencialių klientų.

Viešbučio “Adorus” darbuotojų-aptarnaujančiojo personalo pageidaujamos asmeninės savybės ir žinios:

1. savo srities išmanymas (specialybės žinios);

2. supratimas ir sugebėjimas mąstyti;

3. aktyvumas ir pasirengimas veikti;

4. kalba ir stilius;

5. išvaizda;

6. patikimumas ir rūpestingumas;

7. sąžiningumas ir nuoširdumas.

Viešbučio vadovas rūpinsis savo viešbučio darbuotojų savarankiškų sprendimų užtikrinimu, darbuotojų informavimu, bei darbuotojų mokymu ir skatinimu.

8. Viešbučio “Adorus” darbuotojų funkcijos

Administratorius:

– pavaldus direktoriui ir jo pavaduotojui;

– pasitinka svečius;

– registruoja;suteikia kambarius;

– atsiskaito su svečiais pagal jiems pateiktas sąskaitas;

– tikrina kaip sutvarkytos bendro naudojimo patalpos;

– kontroliuoja ar reikiamai paruošti kambariai, į kuriuos turi atvykti svečiai;

– stebi, kaip laikomasi naudojimosi viešbučiais taisyklių;

– kontroliuoja kaip viešbučio gyventojams teikiamos paslaugos;

– surašo aktus, jei numeryje kas dingsta, sugadinama ar svečias palieka daiktus;

– sprendžia ginčus, iškilusius tarp darbuotojų ir svečių;

– apie visus nesklandumus informuoja viešbučio direktorių ar pavaduotoją.

Portjė:

– pavaldus administratoriui;

– turi žinoti svečių priėmimo ir registravimo reikalavimus;

– turi gerai žinoti atsiskaitymo su svečiais instrukcijas;

– turi mokėti apibūdinti numerių ypatumus;

– privalo tinkamai išduoti ir saugoti raktus;

– atsako į telefono skambučius;

– priima svečių pageidavimus, registruoja užsakymų žurnale ir pažymi apie jų atvykimą;

– sudaro viešbučio kambarių užimtumo žiniaraštį;

– teikia svečiams nemokamą informaciją apie mokamas ir nemokamas paslaugas;

– registruoja gautą informaciją ir pateikia svečiui;

– nesitraukia iš darbo vietos be administracijos žinios.

Kambarinė:

– pavaldi ekonomei, budinčiam portjė, administratoriui, viešbučio direktoriui bei pavaduotojui.

– pagal gautą ekonomės ar portjė darbo paskirstymo žiniaraštį valo ir tvarko viešbučio kambarius, užtikrina kambariuose tvarką, sukuria juose šiltą ir jjaukią atmosferą.

– išvykus gyventojui patikrina ar užrakintas kambarius;

– saugo patikėtas materialine vertybes;

– žino viešbučio struktūrą, kambarių ūkį, kambarių kategorijas, tvarkomų kambarių priežiūros bei valymo tvarką, baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus.

– moka naudotis inventoriumi, buitine technika, darbus atlieka tyliai ir tvarkingai;

– suteikia pirmąją pagalbą ligoniui;

– moka taisyklingą valstybinę kalbą bei nors vieną užsienio kalbą;

– yra paslaugi viešbučio svečiams; jai draudžiama ginčytis su svečiais ir įrodinėti savo tiesas;

– suteikia svečiui informaciją apie viešbutyje teikiamų paslaugų įvairovę, žino viešbučio telefoną, fakso numerį;

– laiku informuoja ekonomę ar administratorę apie svečio paliktus daiktus;

– darbo metu palaiko ryšį su registratūra.

Direktorius

Įmonės direktorius turi turėti aukštojo ar aukštesniojo išsilavinimo turizmo srityje ( turizmo vadybininko, administravimo ) diplomą ir bent jau dviejų metų vadovaujamo darbo turizmo srityje stažą. Jei vadovaujamojo darbo turizmo srityje stažo nėra, jis gali būti pakeistas dvigubai ilgesniu turizmo darbo stažu nevadovaujamosiose pareigose. Jei aukštojo ar aukštesniojo išsilavinimo diplomo nėra, pakankamas žinių ir sugebėjimų įrodymas yra 6 metai darbo stažo turizmo srityje vadovaujamosiose pareigose, arba 3 metai darbo turizmo srityje vadovaujamose pareigose, kai prieš tai 5 metus dirbo nevadovaujamose pareigose. Asmuo yra laikomas dirbusiu vadovaujamose pareigose jeigu jis dirbo: turizmo įmonėje administracijos vadovu (direktoriumi, prezidentu, generaliniu direktoriumi ), buvo individualios turistinės įmonės savininku ( t.y savininkas turėjo licenciją ar pažymęjimą savo vardu ), administracijos vadovu aar savininko pavaduotoju , įmonės filialo ar padalinio vadovu. Asmuo yra laikomas dirbusiu nevadovaujamose pareigose, jei jis dirbo kelionių operatoriumi ar kelionių agentu. Darbo stažas neturi būti nutrauktas daugiau kaip prieš 10 metų iki prašymo padavimo dienos. Įmonės direktorius neturi būti teistas ar išnykęs jo teisnumas už tyčinius nusikaltimus.

Ekonomė

– pavaldi administratoriui, viešbučio direktoriui ir pavaduotojui;

– sudaro kambarinių grafikus;

– kontroliuoja kambarinių darbą;

– prižiūri, kad kambarinės vilkėtų tvarkingą ir švarią aprangą;

– aprūpina kambarines darbo priemonėmis;

– rūpinasi skalbiniais, veda jų apskaitą;

– laiku praneša apie paliktus, sugadintus daiktus, pavogtus, pamestus pinigus ar dokumentus;

– stebi, kad nebūtų gadinamas viešbučio inventories, baldai, įranga;

– suteikia pirmą pagalbą ligos atveju;

– užtikrina švarą visose viešbučio patalpose;

– sprendžia gyventojų ir kambarinių ginčius;

– veda registracijos knygas.

Buhalterės

Jos darbas yra susijęs su pinigais. Ji turi apskaitčiuoti gautus pinigus ir klientui išrašyti sąskaitą- faktūrą pagal numatytus reikalavimus. Turi priduoti į įmonės kasą pinigus kiekvieną dieną, pasirašant į kasos knygą pinigus gavusiam įmonės direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Buhalterė yra atsakinga už bankų sąskaitų apyvartos, atsiskaitymo su organizacijomis, avansinių apyskaitų, kuro sąnaudų apskaitą. Buhalterijos darbuotojas turi turėti ekonomisto kvalifikaciją, aukštąjį išsilavinimą bei turi mokėti dirbti kompiuteriu. Ji vykdo atsiskaitymus su užsakovais, priima ir kontroliuoja pirminę dokumentaciją iš personalo darbuotojų, rengia jų darbo suvestines ataskaitas. Buhalterinėje apskaitoje įformina piniginių lėšų ir prekių – materialinių vertybių operacijas, sudaro

pajamų – išlaidų operacijų suvestines, išaiškina negatyvių išlaidų sudarymo šaltinius ir ruošia pasiūlymus jiems sumažinti. Taip pat apskaičiuoja mokėjimus į biudžetą, valstybinio draudimo įstaigą atsiskaito su debitoriais ir kreditoriais. Yra privaloma dalyvauti materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tvarkyti jų apskaitą, tikrinti nurašymo teisingumą. Ji pildo buhalterinės apskaitos dokumentaciją, parengia balansą ir kitus apskaitinius dokumentus, kompiuterizuoja apskaitą.

Darbuotojų valdymo schema

5 pav. Darbuotojų valdymo schema

9. Rėmimas, reklama

Komunikacinė (rėmimo ) politika- tai visi sprendimai ir veiksmai, kuriais, atsižvelgiant į įmonės tikslus, formuojama ir pperduodama informacija rinkai ir svarbioms visuomenės grupėms, kad jiems darytų kryptingą poveikį (A.Pajuodis, 2002). Todėl mūsų viešbučio kaip paslaugų teikėjo ir vartotojo komunikacijos, informacijos apie paslaugas skleidimo bei jų pardavimo rėmimo pagrindiniai tikslai bus šie:

1. suteikti informaciją apie mūsų viešbutyje teikiamas paslaugas ir sukelti klientų susidomėjimą teikiamomis paslaugomis bei įmone;

2. išryškinti teikiamų paslaugų pranašumus ir skirtumus, palyginti su konkurentų tokiomis pačiomis paslaugomis;

3. parodyti teikiamų paslaugų naudingumą vartotojams;

4. suformuoti ir išlaikyti paslaugų įmonės įvaizdį ir reputaciją;

5. įtikinti klientus pirkti teikiamas paslaugas ir jas vartoti.

Kadangi paslaugų vartotojus ssupa didelis ir kartais “triukšmingas” iformacijos srautas, todėl didelės jos dalies klientai tiesiog nepastebi. Mūsų pagrindinis uždavinys bus garantuoti šias 4 sąlygas, siekiant , kad vartotojas gautų visą reikiamą informaciją :

1. kai įmonės siūloma paslauga yra vertinga arba naudinga klientams,

2. vartotojas nori ggauti paslaugas kokrečiu momentu,

3. vartotojas suvokia, kad pajėgus sumokėti už siūlomas paslaugas,

4. vartotojas pamato arba išgitrsta informaciją apie norimas paslaugas.

9 lentelėje yra pateikiama, kokia bus vykdoma viešbučio “Adorus” komunikacinė (rėmimo) politika ir kokias priemones naudosime, siekdami pritraukti kuo daugaiu klientų.

9 lentelė

Paslaugų teikėjų ir vartotojų komunikacijos (rėmimo) priemonių apžvalga

Priemonės

Priemonės paskirtis

ir rūšis

Naudingumas

Pranašumai

1. spausdinta reklama Reklama laikraščiuose, žurnaluose

Galėsime perduoti daugiau informacijos Teikiama apie viešbučio siūlomas paslaugas informacija pasieks daugiau vartotojų

2. išorinė reklama Reklaminiai stendai, reklama ant autobusų, kitų transporto priemonių Pasieks didelę auditoriją, ir nuolat primins Ši reklama bus labai efektyvi. Didelės kūrybiškumo galimybės

3. ryšiai su visuomene Stengsimės kurti įvaizdį ir perduoti informaciją Ši priemonė leis kurti teigiamą mūsų įmonės įvaizdį

4. įvykių marketingas Remsime įvairius kultūros, sporto renginius, siekiant didinti paslaugų paradvimą. Ši priemonė leis kurti pasitikėjimą, palankumą, atvers platesnes rėmimo galimybes Gali būti vertinamas kkaip mažiau išlaidų reikalaujantis rėmimas

5. darbuotojų skatinimas Skatinsime darbuotojus piniginėmis premijomis Tai leis pasiekti kuo geresnį aptarnavimo lygį, nes darbuotojai stengsis kuo geriau atlikti savo darbus. Skatina darbuotojų paramą, aktyvumą, paprastai išplečia tiesioginį pardavimą.

Vadinasi, šios 5 pagrindinės rėmimo priemonės bus pagrindas, siekiant pritraukti kuo daugiau klientų į mūsų viešbutį ir suteikti kuo daugiau kokybiškų paslaugų ir gauti pelną, o tuo pačiu “užsitikrinti” gerą įvaizdį apie mūsų įmonę.

Viešbutis savo veiklą reklamuos spausdintos reklamos nešiklių pagalba– naudojant reklaminius bukletus, kuriuose trumpai, aiškiai bei konkrečiai bbus pateikta informacija apie įmonės teikiamas paslaugas. Būtent reklamos pagalba “Adorus”sieks ne tik informuoti apie paslaugas, jų tobulinimą, bet ir skatinti, tiesiog priminti, kad verta apsilankyti ir apsistoti viešbutyje. Įmonė bus sukūrusi internetinį puslapį, kuriame klientai galės pastoviai ir visada rasti visą reikiamą informaciją apie viešbutyje teikiamas paslaugas, jų kainas, bei įvairias nuolaidas.

Vertėtų pasinaudoti viešosios reklamos nešiklių pagalba, įrengiant skydus arba iškabas. Pvz.: „Reginos” arba „Druskininkų“ viešbučiai sėkmingai save reklamuoja stenduose, įrengtuose šalia įvažiavimo į Druskininkus.

Įmonės sėkmė labai priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos veiklą, todėl šiuo metu itin populiarėja įmonių ryšiai su visuomene- veikla, kuria siekiama visuomenėje suformuoti teigiamą įmonės vaizdą bei sukurti pasitikėjimo ir supratimo atmosferą. Pasitelkdamas ryšius su visuomene, viešbutis “Adorus” galės perduoti informaciją į išorę (visuomenei) ir į vidų (saviems darbuotojams), palaikyti kontaktus su jai svarbiomis visuomenės gyvenimo sritimis (ypač svarbu kontaktuoti su laikraščiais, televizija). Mūsų viešbutis laikysis pagrindinio ryšių su visuomene tikslo- abipusių ryšių bendriems interesams, savitarpio supratimo, pagrįsto teisinga ir išsamia informacija, nustatymo.

Stiprindama bendruosius ryšius su visuomene įmonė dalyvaus viešajame miesto gyvenime, rems kultūros, švietimo ir sporto renginius. Tai leis ne tik formuoti teigiamą įmonės įvaizdį, bet ir siekti didesnių pardavimo apimčių. Viešbučio vadovybė skatins tuos svečius- klientus, kurie iintensyviai naudosis įmonės paslaugomis. Galbūt viešbučiui geriausia pardavimo skatinimo priemonė butų nuolaidų taikymas nuolatiniams klientams, atskirų kategorijų klientams. Šioje įmonėje bus taikomos nuolaidos tiems klientams, kurie pasinaudos užsisakant paslaugas internetu ir pan.

Viešbutis rūpinsis kiekvieno turisto- kliento poreikių tenkinimu, todėl siūlys įvairius priedus prie paslaugos- tai įvairūs aptarnavimo patogumai, suvenyrų su įmonės simbolika įteikimas, vis dažniau priviliojant naujus klientus.Tokios priemonės ne tik sustiprinsis, bet ir sukurs ypatingą, gerą įmonės įvaizdį, kuris padėtų privilioti vis daugiau klientų.

Ypatingai didelį dėmesį skirsime įvykių (renginių) marketingo plėtrai, kurio tikslas- skatinti paslaugų pardavimą, skleisti norimą informaciją ir kurti teigiamą įvaizdį, gerinti reputaciją. Mes manome, kad įvykių (kultūros, sporto) marketingas turės didelės įtakos viešbučio veiklos perspektyvoms, todėl, kad turi nemažai privalumų, nes dažniausiai suvokiamas kaip tam tikra labdara, o ne tiesioginis įmonės paslaugų rėmimo tikslų siekimas ir įgyvendinimas. Jeigu remiamas įvykis žlugs arba jį stebės nedaug žmonių, galimas neigiamas poveikis viešbučio įvaizdžiui ar reputacijai.

Vadinasi, mūsų firmos – viešbučio veiklos sėkmė priklausys nuo visuomenės nuomonės apie viešbutį ir jo veiklą. Todėl turės būti gerai organizuota rėmimo bei reklamos programa , kuri bus vystoma intensyviai. Mūsų reklamos išlaidos sudarys nemažą bendrųjų išlaidų dalį.

10 lentelė

Reklamos išlaidos

Eilės

Nr.

Reklamos būdai Kaina už cm.²

( žodį)

(vnt.)

eilutę

Kaina per mėnesį

Kaina per metus

1.

“Lietuvos Rytas”(15 cm.²)

1 ccm.²-6,60 lt.

396 lt

4752 lt.

2.

Reklaminiai bukletai

( 350 vnt.)

20

584 lt.

7000 lt.

3.

Iškaba

—————-

———–

2000 lt.

4.

Kitos reklamos priemonės :

kalendoriukai, tušinukai, parkeriai

—————–

———–

5000 lt.

——

Išlaidų suma iš viso :

—————

————–

18752 lt.

Vadinasi , per metus viešbučio reklamos išlaidos sudarys 18752 litų sumą.

9. Finansinė dalis

Kadangi viešbučio “Adorus” įmonė – tai uždara akcinė bendrovė (UAB), tai šios įmonės visa finansinė veikla bus sisteminama pagal dvejybinio įrašo apskaitos sistemą. Tokia sistema yra privaloma visoms UAB ir AB.

Pasibaigus ataskaitiniams metams, viešbutis savininkams bei valstybės mokesčių inspekcijoms (VMI) pateiks metinę finansinę atskaitomybę, kurią sudarys :

– pelno-nuostolio ataskaita;

– balansas;

– pelno paskirstymo ataskaita;

– paaiškinamasis raštas.

Vyr. finansininkė apskaičiuos pagrindinius įmonės veiklos rodiklius ir ypatingą dėmesį skirs, sudarinėjant įmonės veiklos balansą – tai patvirtinta finansinė ataskaita apie visą turtą, kuriuo disponuoja įmonė ir šio turto savininkai.

Viešbučio “Adorus” veiklos rodiklių visos ataskaitos apie ūkinę – finansinę veiklą bus pateikiamos įvairiose pagrindinėse formose, prieduose:

1. balansas,

2. pelno-nuostolio ataskaita (pardavimai, paslaugų savikaina, pagr. veiklos pajamos, bendrasis pelnas, veiklos pelnas, pažymimos pajamos, gautos iš vertybinių popierių, akcijų; taip pat žymimas ataskaitinių metų pelnas paskirstymui),

3. pelno paskirstymo ataskaita (kurioje pažymima grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas),

4. ilgalaikio turto būklė (materialus, nematerialus, finansinis turtas),

5. kapitalo būklė (žymima formoje P),

6. įmonės skolų būklė,

7. įmonės teisės ir įsipareigojimai, kurie neatsispindi balanse, yra užfiksuojami formoje S,

8. sukauptos sąnaudos, ateinančių laikotarpių pajamos (fiksuojamos formoje V),

9. finansiniai ryšiai su įmonės

vadovais (forma VA),

10. finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (forma VB),

11. metinė pelno mokesčio deklaracija (papildoma forma FR),

12 lentelėje yra pateikiama viešbutyje siūlomų apgyvendinimo paslaugų kainos.

11 lentelė

Apgyvendinimo paslaugų kainos (su pusryčiais)

Apgyvendinimo tipas

Kaina 1 asmeniui

(litais )

Kaina už kambarį

(litais )

Vienvietis 200 200

Dvivietis 250 290

Liukso kambarys

(2 asmenims)

Pataba: mūsų viešbutyje kainos ištisus metus nesikeis, nebus sezoninių ir nesezoninių kainų.

Finansinėje plano dalyje apskaičiuosime pagrindinius viešbučio veiklos rodiklius :

– viešbučio kambarių užimtumą,

– vidutinę 1 kambario kainą.

9.1. Pagrindiniai viešbučio veiklos rodikliai

12 lentelė

Kambarių užimtumo forma

Savaitės dienos

Nr. Tipas 1 2 3 4 5 6 7

101 SNG

102 DBL

103 DBL

104 SNG

105 LUX

106 DBL

107 SNG

108 DBL

109 DBL

110 SNG

201 LUX

202 DBL

203 SNG

204 DBL

205 DBL

206 SNG

207 LUX

208 DBL

209 SNG

210 DBL

301 DBL

302 SNG

303 LUX

304 DBL

305 SNG

306 DBL

307 DBL

308 SNG

309 LUX

310 DBL

Viešbutyje “Adorus” yra:

­ 10 vienviečių kambarių po 200 Lt.

­ 15 ddviviečių kambarių po 290 Lt.

­ 5 liukso klasės kambarių po 400

Iš viso per savaitę užimta 28 kambariai. Vienai nakčiai rezervuota iš viso 6 kambariai, dviem naktim- 14 kambarių, trim naktim- 8 kambariai.

1 naktis: 3 vienviečiai, 2 dviviečiai, 1 liuksas;

2 naktys: 5 vienviečiai, 7 dviviečiai, 2 liuksai;

3 naktys: 1 vienvietis, 5 dviviečiai, 2 liuksai.

Apskaičiuosime visų kamabarių pajamas per savaitę.

3*1+5*2+1*3= 16*200= 3200 Lt.

2*1+7*2+5*3= 31*290= 8990 Lt.

1*1+2*2+2*3= 11*400= 4400 Lt.

Iš viso: 16590 Lt (per savaitę)

Iš viso per savaitę viešbutis pajamų turėtų gauti 16590 litų. JJeigu užimtumas visą mėnesį būtų toks pats, arba pakistų nežymiai, tai per mėnesį pajamų būtų 66360 Lt.

Per metus už suteiktas apgyvendinimo paslaugas viešbučio pajamos būtų 796320 Lt.

Vidutinį kambarių užimtumą (VKU) apskaičiuosime pagal formulę:

VKU= (51/30*6)*100= 28,33

Taigi mūsų viešbučio kambarių užimtumas per ssavaitę būtų 28,33 .

Vidutinė mūsų viešbučio kambario kaina būtų:

(10*200+15*290+5*400)/30= (2000+4350+2000)/30= 278.33 Lt.

Išvados

Druskininkai- turistus traukiantis Lietuvos kurortas. Sparčiai besiplečianti turizmo bazė siūlo vis daugiau paslaugų atvykstantiems svečiams. Kadangi ir toliau didėja atvykstančiųjų į miestą svečių skaičius, todėl jiems bus reikalingos apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės.

Steigdami viešbutį “Adorus” atsižvelgėme į tai ir pasirinkome pakankamai gerą vietą viešbučio steigimui. Miesto centras- pagrindinis turistų trukos centras.

Kol kas savo viešbutyje palanuojame turėti 30 kambarių, tačiau padidėjus užimtumui, būtų galima plėsti viešbutį ir įrengti daugiau kambarių.

Viešbučių verslas- pakankamai daug investicijų reikalaujantis verslas, tačiau sumaniai organizuojant darbus ir skirstant turimus pinigus, būtų galima pasiekti norimų rezultatų, t.y. dirbti pelningai.

Viešbutis “Adorus” priklausys tris žvaigždes turinčių viešbučių grupei. Jeigu veikla neš pakankamą pelna, sieksime gauti keturias žvaigždutes ir toliau visiškai ppatenkinti savo klientų lūkesčius.

11. Naudota literatūra

1. P. Grecevičius ir kt. Turizmas, Kauno Kolegijos leidybos centras, 2002 m.

2. R. A. Ligeikienė, Turizmo įmonių marketingo planavimas, Kauno Kolegijos leidybos centras, 2004 m.

3. K. Lukaševičius, B. Martinkus, Verslo vadyba, Kaunas, 2002 m.

www.std.lt

www.tourism.lt

www.vdi.lt