Kaimo plėtros planas 2004-2006

TURINYS

ĮVADAS 3

I. KAIMO PLĖTROS PRIEMONĖS, ŽEMĖS ŪKIO IR

KAIMO PLĖTROS PROBLEMOMS SPRĘSTI 4

II. KAIMOS PLĖTROS PLANO PRIEMONIŲ APRAŠYMAI 5

2.1. Ankstyvasis ūkininkų pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio

gamybos 5

2.2 Mažiau palankios ūkininkauti teritorijos

ir teritorijos su aplinkosauginiais apribojimais 7

2.3 Agrarinė aplinkosauga 9

2.4 Žemės ūkio paskirties žemės

apželdinimas………………..10

2.5 Parama pusiau natūriniams restruktūrizacijos etape esantiems

ūkiams……. 11

2.6 ES standartų diegimas …12

III . LIETUVOS KAIMO ATEITIS ES SKAIČIAIS 13

IŠVADOS 14

LITERATŪRA 15ĮVADAS

Neabejojama, kad teigiamą integracijos į ES poveikį patirs visi ūkiai.

Konkurencingiems, didelius žemės plotus eksplotuojantiems ūkiams,

pretenduojantiems į ES bendrą žemės ūkio paramą akivaizdūs. Tuo tarpu,

kelių hektarų žemės savininkų ateitis miglota. Tai yra gana opi žemės ūkio

ir kaimo plėtros problema. Šiai ir kitoms žemės ūkio ir kaimo plėtros

problemoms spręsti yra skirtas kaimo plėtros planas. KPP nėra investicinė

programa. Taip bus kompensuojamos prarastos pajamos, kurių ūkininkai negaus

anksčiau išėję į pensiją ar ūkininkaujantys mažiau palankiose vietovėse.

Šios programos parama bus didelė paspirtis smulkiems ūkiams tapti

ekonomiškai gyvybingais bei paspartins bendrą šalies ūkių pertvarkymo

procesą ir paskatins jų konkurencingumą. Į Kaimo plėtros planą yra įtraukta

speciali priemonė skatinanti ūkininkus padėti išlaikyti ir išsaugoti

natūralų gamtos kraštovaiszdį. Panaši priemonė skirta žemės apželdinimui

mišku – tai skatina atkurti kraštovaizdį, sumažinti žemdirbių priklausomybę

nuo žemės ūkio veiklos, sukurti papildoma pajamų šaltinį.

Savo darbe plačiau panagrinėsiu visas Kaimo plėtros plano 2004-2006

priemones, įvertinsiu jų reikšmę žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Taip pat

trumpai pateiksiu reikalavimus, kurių reikia šioms kompensacinėms išmokoms

gauti.

Darbo tikslas: Išanalizuoti kaimo plėtros plano priemonių taikymą

žemės ūkyje ir kaimo plėtroje.

Uždaviniai : Bendrai apžvelgti KPP priemones Kaimo plėtros problemoms

spręsti, aptarti atskirai visas kaimo plėtros priemones, išsiaiškinti ir

trumpai aprašyti kiek lėšų skirta bus pagal KPP.

Objektas: Kaimo plėtros planas 2004-2006

Tyrimo metodika: mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas. I. KAIMO PLĖTROS PRIEMONĖS, ŽEMĖS ŪKIO IR

KAIMO PLĖTROS PROBLEMOMS SPRĘSTI

Kaimo plėtros plane numatytos įgyvendinti priemonės bus

kofinansuojamos iš ES ŽŪOGF Garantijų dalies. Kadangi Lietuva yra taip

vadinamoji Pirmojo Tikslo šalis, t.y. jos BVP yra mažesnis negu 75 proc. ES

vidurkio, į KPP įtrauktos keturios pagrindinės ir trys papildomos šalims

kandidatėms siūlomos kaimo plėtros priemonės.[1]

Pagrindinės kaimo plėtros priemonės:

• Ankstyvas ūkininkų pasitraukimas iš prekinės žemės ūūkio gamybos;

• mažiau palankios ūkininkauti teritorijos ir teritorijos su

aplinkosauginiais apribojimais;

• agroaplinkosauga;

• Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas.

Papildomos kaimo plėtros priemonės:

• parama pusiau natūriniams, restruktūrizacijos etape esantiems, ūkiams;

• parama gamintojų grupių steigimuisi;

• techninė parama.

KPP rengiamas BPD kontekste, ir KPP pateikiamos priemonės papildo BPD

pateikiamas žemės ūkio ir kaimo plėtros priemones.

BPD ir KPP visų pateiktų priemonių įgyvendinimu yra siekiama išspręsti

žemiau išvardintas žemės ūkio ir kaimo plėtros problemas. Kiekvienos iš šių

problemų sprendimas yra neįmanomas įgyvendinant tik vvieną ar kitą BPD arba

KPP priemonę. Kievienos problemos sprendimas yra kompleksiškas, todėl ir

šiuose abiejuose dokumentuose pateiktos žemės ūkio ir kaimo plėtros

priemonės papildo viena kitą.

Pagrindinės žemės ūkio ir kaimo plėtros problemos yra šios:

• Mažas vidutinis ūkių dydis bei nusistovėjusi žemės ūkio gamyba.

• Prasta žemės ūkio produktų, naudojamų veislių bei sėklų kokybė.

• Žemės ūkio produktų perdirbimas labai epizodiškas, neišnaudojami

turimi gamybos pajėgumai.

• Prastas žemės ūkio sektoriaus efektyvumas, didelės energijos

sąnaudos ir prastos ūkininkavimo technologijos.

• Mažos kaimo gyventojų pajamos.

• Per didelė pajamų priklausomybė nuo žemės ūkio pajamų šaltinio.

• Investicijos į naujas žemės ūkio technologijas sumažins

įsidarbinimo galimybes bei pajamas kaime.

• Prastas gyvenimo lygis kaime fizinių ir socialinių

infrastruktūrų požiūriu.

• Nepakankamas ūkininkų išsilavinimas.

• Tiek ūkininkų, tiek kaimo gyventojų senėjimo problema.

• Žemės ūkio intensyvinimas derlinguose žemės plotuose turės

neigiamą poveikį aplinkai.[1] II. KAIMOS PLĖTROS PLANO PRIEMONIŲ APRAŠYMAI

2.1. Ankstyvasis ūkininkų pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

Problema ta, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje į ES pakviestų naujokų,

veikia galybė neefektyvių ūkių, kuriuose tvarkosi senyvo amžiaus ūkininkai,

iš paskutiniųjų besistengiantys išlikti rinkoje. Deja, jų įdėtas triūsas

dažniausiai kainuoja brangiau, nei už jų tiekiamą žemės ūkio produkciją

moka supirkėjai ir perdirbėjai, todėl tokių ūkių perspektyvos miglotos.

Dažniausiai tai puikiai suvokia aar bent nutuokia ir patys ūkininkai,

tačiau iki šiol nebuvo jokio mechanizmo, kuris leistų neskausmingai

pasitraukti iš negailestingos rinkos, tuo pat metu užsiimant įprasta veikla

savo reikmėms.

Pažymėtina, kad tokio projekto tikslas yra ne išvalyti kelią Vakarų

Europos produkcijai, bet perduoti ūkius jauniems ūkininkams ar profesinį

pasirengimą turinčiam jaunimui. Kitaip tariant, tiems, kurie galės lengviau

konkuruoti su kolegomis iš Vakarų Europos.

Kaimo plėtros plane 2004-2006 metais numatyti du tokio pasitraukimo

scenarijai. Bendrasis, kuris apima visų sričių ūkius, ir atskiras – pieno

ūkių savininkams.[9]

Paramos tikslas – sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus ūkininkams

pasitraukti iš aktyvios gamybinės veiklos, perduodant ūkius jauniems

ūkininkams.

Ankstyvo ūkininkų pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos parama

apima kompensacines išmokas už negautas pajams ūkininkams, apsisprendusiems

atsisakyti komercinės veiklos.[11]

Vyresnio amžiaus ūkininkai gaus paramą, jei perleis savo ūkius

jaunesniems ūkininkams. Niekas to daryti nevers, bet norintieji anksčiau

pasitraukti į pensiją galės laisvai tą padaryti ir dar už tai gauti pinigų.

Šios priemonės įgyvendinimo tikslai būtų – gerinti ūkių struktūrą;

gerinti ūkininkų amžiaus struktūrą; sudaryti sąlygas pakeisti žemės

paskirtį, jei ūkininkavimas joje neužtikrina ekonominio gyvybingumo

reikalavimų; užtikrinti pajamas vyresnio amžiaus ūkininkams, atsisakiusiems

ūkininkavimo, bei jų pagalbininkams bei samdomiems ūkių darbuotojams, kurie

praranda darbo vietą ūkininkui išėjus į pensiją; didinti perduotų žemės

ūkio valdų ekonominį gyvybingumą; mažinti nedarbą kaimo jaunimo tarpe.[1]

Ūkininkams, anksčiau laiko pasitraukiantiems iš prekinės žemės ūkio

gamybos mokamos kompensacinės iišmokos susideda iš pastovios ir kintamos

dalių. Pastovią dalį sudaro – kompensacinės išmokos – tai pastovi metinė

suma lygi 1024 eurų ūkiui; kompensacinės išmokos priedas skiriamas tuomet,

kai ūkininkas turi išlaikomą sutuoktinį nuo 55 iki normalaus pensijinio

amžiaus, ūkiui mokama 495 Eurų dydžio papildoma išmoka; priedai prie

senatvės pensijos – tai skirtumas tarp ūkininko senatvės pensijos ir

ankstyvo išėjimo į pensiją pensijinės išmokos, kuri mokama ūkininkui

pasiekusiam pensijinį amžių. Kintamą dalį sudaro – metinės išmokos už

perduotos žemės hektarą – mokamos metinės išmokos už perduotos žemės

hektarą, neviršijant 24 ha. Maksimali išmoka –1944 Eurai ūkiui. Bendra

metinė ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos paramos suma

negali viršyti 3463 Eurų ūkiui.[1]

Atsisakančių ūkininkauti vyrų amžius – 55-62,5 metų, moterų – 55-60

metų. Savininkai turės įrodyti, kad paskutinius 10 metų vertėsi žemės ūkio

gamyba, kad jo ūkio dydis ne mažesnis kaip 3 ha ŽŪN, kad jis turi minimalų

valstybinio socialinio draudimo stažą [6], kad deklaruoja pasėlius ar

gyvulius Dirbamos žemės apskaitos ar Gyvulių registre ne mažiau kaip 4

metus, kad ne mažiau kaip 50 proc. pajamų gauna iš žemės ūkio veiklos.[1]

Ankstyvo ūkininko pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio veiklos parama

negali būti teikiama ilgiau nei 15 metų ir trukti ilgiau negu į anksčiau

laiko iš prekinės žemės ūkio gamybos pasitraukęs asmuo sulauks 70 metų.[1]

Kaip atskira paramos .rūšis išskiriama

parama smulkių pieno ūkių

savininkams.[12] Šios paramos tikslas – pieno gamybos

restruktūrizavimas.[1] ES mokės tiems, kurie nuspręs nutraukti pieno

gamybą. Tai nereiškia, kad norintys gauti šią kompensaciją turės turės

atiduoti savo karves ar jas būtinai reikės paskersti. Niekas iš žmonių

neatims jų galvijų. Bus galima juos auginti ir toliau, tačiau gavusieji

kompensacijas iš savo karvių primelžtą pieną turės suvartoti patys, savo

ūkio reikmėms. Šia galimybe galės pasinaudoti kiekvienas smulkaus pieno

ūkio savininkas nuo 55 iki 70 metų amžiaus. Nustojęs pardavinėti pieną

rinkai, paramą jis gaus trejus metus nuo 2004 iki 2006 metų.[12]

Kompensacinės išmokos priklausys nuo ūkyje esančių melžiamų karvių

skaičiaus. Kompensacinė išmoka apskaičiuota remiantis bendru gamybiniu

pelnu tenkančiu vienai melžiamai karvei.[1] pirmaisiais metais bus skiriama

2210 litų (640 Eurų), antraisiais – 1795 litai (520 Eurų) ir trečiaisiais –

1502 litai (435 Eurų). Bendra maksimali paramos suma ūkiui – 22011 litų

(6380 Eurai)

Ir tai dar ne viskas. ES numato išmokas ne tik ūkių savininkams, bet

ir pasitraukiančio iš rinkos ūkio darbuotojams. Tokiems darbuotojams metinė

parama, kaip pensinė išmoka, sieks maždaug 1000 Eurų, t.y. 3428 litus.

Tokios iišmokos bus mokamos kasmet iki senatvės pensijos gavimo momento.

Ūkio darbuotojas turi atitikti tokius reikalavimus: būti nuo 55 iki

pensinio amžiaus; ūkio darbuotoju dirbti daugiau nei pusę laiko per

pastaruosius 5 metus; per pastaruosius ketverius metus daugiau nei pusę

laiko dirbti pasitraukiančio iš prekinės ggamybos ūkyje; per pastaruosius 5

metus jam turi būti įskaityta 2,5 metų valstybinės senatvės pensijos

socialiniam draudimo stažas. Ūkio darbuotojams parama gali būti teikiama ne

ilgiau nei 7,5 metų.[9] 2.2 Mažiau palankios ūkininkauti teritorijos

ir teritorijos su aplinkosauginiais apribojimais

Europos Sąjungos šalyse priimta skatinti ūkininkavimą ir mažiau

palankiose vietovėse, iš ūkių gaunamas mažesnes pajamas palaikant tam

tikromis išmokomis. Tuomet dirbama žemė nelieka apleista, išsaugomos

gyvybingos kaimo bendruomenės, o tose vietose dirbantiems ūkininkams

užtikrinamas tam tikras pajamų lygis.

Lietuvoje jau išskirtos mažiau palankios ūkininkauti vietovės apima 47

proc. visos naudojamos žemės (1 mln. 597 tūkst. ha.).[8] Mažiau palankios

ūkininkauti vietovės atrenkamos savivaldybių ir seniųnijų lygmeniu.[6]

Vietovės atrinktos ne tik pagal mažesnį žemės našumą, bet ir pagal

demografinius požymius. Žiūrėta, kur mažesnis gyventojų tankumas,

gimstamumas (kaimas greičiau sensta). Prie nepalankių ūkininkauti

priskirtos ir potvynių užliejamos bei iintensyvaus karsto vietovės.[8]

Paramos tikslas yra mažinti pajamų lygio skirtumus tarp regionų ir

garantuoti tam tikrą pajamų lygį ūkininkaujantiems mažiau palankiose

ūkininkauti vietovėse, užtikrinti nuolatinį žemės ūkio paskirties žemės

panaudojimą ir išsaugoti gyvybingas kaimo bendruomenes, skatinti

aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį ūkininkavimą, užtikrinti

aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi vietovėse, kuriose galioja

aplinkosauginiai apribojimai.[11]

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir informacijos departamento

direktorė Virginija Žoštautienė sakė, jog deramasi su EK, kad Lietuvai būtų

patvirtintos visos numatytos mažiau palankios ūkininkauti vietovės. Tuomet

visi ten dirbantys žemdirbiai gautų paramą pagal šią priemonę.

Pasak V. Žoštautienės, kompensacines išmokas galėtų gauti visi,

užsiimantys žemės ūkio veikla ir iš jos gaunantys ne mažiau kaip pusę savo

metinių pajamų. Nebūtinai tik registruoti ūkininkų ūkiai, tačiau norintieji

gauti paramą turėtų užsiregistruoti Žemės ūkio ir kaimo verslų registre.[8]

Kompensacinės išmokos turėtų būti mokamos visiems žemės ūkio

subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir gaunantiems ne mažiau kaip

50 proc. visų metinių pajamų iš žemės ūkio veiklos. [11] Ūkininkaujantiems

mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir vietovėse su agrarinės

aplinkosaugos apribojimais bus mokamos kompensacinės išmokos už deklaruotą

žemės ūkio naudmenų hektarą (ariama žemė, ganyklos, ilgalaikiai pasėliai).

Norint gauti paramą ūkis turi būti mažiau palankioje ūkininkauti

teritorijoje.[6] Ūkio dydis turi būti ne mažesnis nei 3 ha, kad ūkininkas

gyventų ne toliau kaip už 30 kilometrų nuo ūkio, už kurį skirta

kompensacinė išmoka. Minimalus gyvulių tankis ūkyje turėtų būti 0,2,

maksimalus – 1,4 sąlyginio galvijo hektare. Pastaroji sąlyga netaikoma tik

specializuotiems ūkiams. Anot V. Žoštautienės minimalus ūkio dydis dar

diskutuotinas, gal jis mažės, kad daugiau sodiečių galėtų pasinaudoti ES

parama.[8] Savininkas turi įsipareigoti ūkininkauti toje vietovėje ne

mažiau kaip 5 metus nuo pirmosios kompensacinės išmokos gavimo, ūkininkas

privalo laikytis geros žemdirbystės kodekso, paisyti aplinkosaugos

reikalavimų bei palaikyti kraštovaizdį, įgyvendinant pažangaus ūkininkavimo

praktiką.[6] Papildomai išmokai gauti nereikės jokių atskirų pažymų,

svarbu, kad ūkininkauji tam tikroje vietovėje.[8]

Mažiau palankiose vietovėse nėra vienodos ūkininkavimo sąlygos, todėl

pagal įvairius požymius išskirti trys jų llygiai – aukšto, vidytinio ir žemo

nepalankumo. Atitinkamai būtų diferencijuojama ir už deklaruotą žemės ūkio

naudmenų hektarą skiriama tiesioginė išmoka – ji svyruotų nuo 96 iki 265

litų.[8]

Kompensacinės išmokos turi būti efektyvi atsvara kompensuojant

gamtinius vietovės trūkumus, tačiau būtina vengti per didelio kompensavimo

ir palikti stimulą efektyviai ūkininkauti. Siekiant išvengti per dide.lio

kompensavimo, maksimali išmokos suma, visiškam produkcijos vertės skirtumo

padengimui nebus mokama. Pirmiems 70 ha bus taikoma 60 proc. paramos tarifo

norma. Už likusią žemę bus kompensuojama taikant pusę paramos tarifo arba

50 proc. 2.3 Agrarinė aplinkosauga

Išmokų tikslas – papildyti ūkininkų pajamas per išmokas už

aplinkosaugos paslaugas, kurias jie teikia įgyvendindami pasirinktą aplinką

tausojančių priemonių paketą.[11]

Priemonė skatins žemės ūkio paskirties žemės naudojimo būdus,

apsaugančius gamtos išteklius, dirvožemį; ekstensyvų, aplinkai palankų

ūkininkavimą; mažo intensyvumo ganyklų plėtrą; kraštovaizdžio, gamtos ir

istorinių paminklų išsaugojimą; aplinkos planavimo taikymą ūkininkavimo

praktikoje. Paramą gaus privatūs žemės savininkai, savivaldybės bei kiti

subjektai, turintys teisę į žemę.[6]

Būtiniausi aplinkosaugos reikalavimai privalomi visiems

ūkininkaujantiems, į tai atsižvelgiama ir skiriant tiesiogines išmokas.

Šiuo atveju numatomos kai kurios papildomos sąlygos, kurių laikantis

sugriežtėja ūkininkavimas, didėja žemės ūkio produkcijos gamybos išlaidos,

žemdirbys praranda dalį galimų pajamų. Už tai jam bus kompensuojama.

Kaimo plėtros plane numatytos kelios paramos programos: ariamos žemės;

tikslinių saugomų teritorijų; kraštovaizdžio priežiūros; pievų tvarkymo;

ekologinės žemdirbystės; retų veislių; apleistos žemės; mokymo ir

demonstravimo.[7]

Priemonę sudarys keletas laisvanoriškų įsipareigojimų, kuriuos

dalyvaujantys ūūkininkai pasižadės vykdyti už jiems suteikiamas kasmetines

išmokas mažiausiai 5 metų laikotarpiu.[1] Ir dar – ūkininkas pats

pasirenka, kokios programos jam tinkamiausios, gali dalyvauti ir visose,

tačiau kompensacines išmokas gautų ne daugiau kaip už keturias.

Programose galės dalyvauti visi žemės ūkio subjektai, turintys nuosavą

žemę ar ją nuomojantys pagal ilgalaikę sutartį, taip pat tokias žemės

nuomos sutartis turinčios visuomeninės organizacijos ar teisę į žemę

turinčios savivaldybės.[7]

Sąlygos norintiems gauti paramą: ūkio dydis, ne mažesnis kaip 3 ha.,

ūkis atitinka privalomus nacionalinius aplinkosaugos, veterinarijos,

higienos ir gyvulių gerovės standartus, vykdo buhalterinę apskaitą, neturi

mokestinių įsiskolinimų, įsipareigoja dalyvauti programoje ne mažiau kaip 5

metus.[6]

Ariama žemė. Siekiama apsaugoti dirvas nuo nykimo, erozijos, išlaikyti

tam tikrą pievų ir ariamos žemės santykį, tikslingiau naudoti trąšas bei

chemikalus. Bus griežtinamos sėjomainos, bent pusė dirbamų laukų žiemą turi

būti apsėti, numatomos vietos, kur negalima ganyti gyvulių ir pan. Taip

sumažėja neigiamas poveikis aplinkai, tačiau ūkininkas praranda dalį

pajamų, jam reikia įdėti daugiau darbo. Už tai ir atlyginama.[7]

Tikslinės saugomos teritorijos. Bus išskirtos vietovės , kuriose

ribojama žemės ūkio veikla (draustiniai, rezervatai, nacionaliniai ir

regioniniai parkai ir pan.). Planuose bus numatyta kraštovaizdžio ir

kraštovaizdžio elementų išsaugojimo sąlygos; trąšų ir pesticidų apribojimas

ir nepageidaujamų krūmų kontrolė; turtingų rūšių pievų tvarkymo sąlygos;

pelkių tvarkymo sąlygos; tinkamos paukščių ir jų buveinių sąlygos.

Kraštovaizdžio priežiūra. Ši programa skirta tam, kad išsaugoti

kaimiškąjį ir

agrokultūrinį kraštovaizdį, skatinti įvairią mozaikinę

kraštovaizdžio struktūrą ir gausinti bioįvairovę, kuriant gamtinias

buveines. Programa orientuota į vertingų kraštovaizdžio elementų

išsaugojimą (vertingi medžiai, šaltiniai, tvenkiniai, akmenys, piliakalniai

ir pan.).

Pievų tvarkymas. Programa skirta ilgalaikėms natūralioms ir pusiau

natūralioms pievoms išsaugoti. Ribojamas jų tręšimas, gyvulių ganymas ir

pan.

Ekologinė žemdirbystė. Tai parama skirta paremti ekologinės

žemdirbystės sistemą kaip gamybos sistemą, kuri suteikia tiek

aplinkosauginę, tiek socialinę-ekonominę naudą kaimo vietovėms ir

užtikrina, kad bus gaunami kokybiški maisto produktai, turintys pakankamai

d.idelį ir vis augantį rinkos potencialą. Parama bus teikiama tiek

ūkininkams, kurie jau uužsiima ekologine žemdirbyste, tiek tiems ūkininkams,

kurie pereina į ekologinę žemdirbystę.[1]

Retos veislės. Siekiama išsaugoti komerciniu požiūriu mažiau naudingus

retesnių ar nykstančių veislių gyvulius, tarkim, šėmus galvijus ir pan.

Apleista žemė. Ši programa turi paskati ūkininkus tvarkyti apleistą

žemę tausojančiu būdu, siekiant padidinti bioįvairovę, pagerinti estetinę

kraštovaizdžio vertę, mažinti gaisro ir piktžolių paplitimo pavojų.

Mokymas ir demonstravimas. Ne vienas pavyzdingai besitvarkantis

ūkininkas sulaukia svečių, norinčių apžiūrėti ūkį, pasimokyti. Šeimininkas

parodo, dar ir kavos išverda, bet jam tai gaišatis, papildomos išlaidos.

Irgi reikėtų bent kiek kompensuoti.

Kai kurios pprogramos nebūtinai turi apimti visą ūkį. Turėdamas ūkyje

nors vieną gražų krašovaizdžio kampelį ar unikalią saugotiną pelkutę,

ūkininkas jau gali dalyvauti atitinkamoje išlaidų kompensavimo programoje.

Kiekvienai jų teks parengti specialius veiklos planus, žemėnaudos planuose

pažymėti programose numatytas vietas ar objektus.

Planą parengs konsultantai, jie patars, kaip ką geriau daryti,

prižiūrės darbus. Dėl paramos ar informacijos reikės kreiptis į

Nacionalinės mokėjimo agentūros teritorinius padalinius apskrityse –

agentūrai patikėtas visas paramos administravimas.[7]

2.4 Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas

nemažai dirbamos žemės, ypač jei ji mažiau derlinga, paliekama be

naudos. Apželdinus tokias vietas mišku, jos taptų vertingesnės kitokiu

požiūriu, praturtėtų kraštovaizdis, mažėtų aplinkos tarša, nes miškas tik

grynina orą. Kaimo plėtros plane numatoma remti dirbamos žemės apželdinimą

mišku. Būtent dirbamos, o ne jau apleistos žemės apželdinimą. Žemė turi

būti bent keletą metų deklaruota, nebūtinai ariama, bet ir ganyklos, pievos

ar kitos naudmenos.

Priemonė skatins žemės ūkio paskirties žemės apželdinimą mišku kaip

alternatyvų žemės panaudojimą bei skatins miškų ūkio plėtrą ūkiuose. Paramą

gaus privačios žemės savininkai arba jų grupės(asociacijos), savivaldybės

arba jų asociacijos savivaldybės gali gauti paramą miško įveisimo išlaidoms

kompensuoti.[6] TTaip pat ir neūkininkaujantis žemės savininkas gali gauti

šią paramą, tarkim, gyvenantis mieste, o savo žemės sklypą nuomojantis. Tik

jam būtų atlyginta vien už miško sodinimą, jis negautų ūkininkaujančiam

priklausančios kompensacijos dar ir už prarandamas pajamas. Planuojama, kad

ūkininkams, dalį savo dirbamos žemės apsodinusiems mišku ir dėl to mažiau

begalintiems kasmetinių pajamų iš žemės ūkio, už hektarą, atsižvelgus į

žemės vertę, būtų skiriama 400-900 litų išmoka.[7] Parama neskiriama

ūkininkams, kurie sodina kalėdines eglutes.[6]

Apželdinant žemės ūkio paskirties žemę mišku, dengiamos visos faktinės

jo sodinimo išlaidos. Paskui penkerius metus sskiriamos lėšos jaunam miškui

prižiūrėti ir apsaugoti. Tai galėtų būti apie 2700-3000 litų už ha. Taip

pat kompensuojamos visos išlaidos, kai tenka atsodinti neprigijusius

sodinukus.[7]

Metinė išmoka prarastoms pajamoms kompensuoti įveisus mišką dvidešimt

metų bus mokama ūkininkams ir jų grupėms, kurie naudojožemę žemės ūkio

produkcijos gamybai, bei kitiems privatiems fiziniams ir juridiniams

subjektams.[11]

Norint savo dirbamoje žemėje užveisti mišką pirmiausiai reikia iš

žemėtvarkos skyriaus pasiimti leidimą. Šalyje bus iš anksto numatyta, kokie

plotai konkrečiose savivaldybėse negali būti apsodinami mišku, tad neliks

didesnių problemų ir su leidimais

Specialistai turės parengti miško želdinimo planą: kiek ir kokių

sodinama medžių, kaip bus saugomi sodinukai nuo žvėrių, ir pan. Veisiamame

miške turės būti ne mažiau kaip penktad.alis lapuočių medžių, o želdinama ne

mažesnis kaip vieno hektaro plotas. Mažiau gali būti tik tuo atveju, kai

jaunuolynas šliesis prie jau esančio miško. Parama nebus skiriama laukų

apsauginėms miško juostoms sodinti.[7] 2.5 Parama pusiau natūriniams restruktūrizacijos etape esantiems

ūkiams.

Valstybėse kandidatėse yra daug smulkių, iš dalies save išlaikančių

ūkių (3-15 ha), kurie į rinką pateikia didesnę savo gaminių dalį. Siekdami

palengvinti smulkių ūkių persitvarkymą į prekinius, komerciškai gyvybingus,

Europos Komisija siūlo teikti jiems kasmetinę fiksuoto dydžio paramą.[5]

Šiuo metu Lietuvoje dominuoja smulkūs natūriniai ūkiai, kurie,

neturėdami gamybinių arba tikslo plėtoti konkurencingą gamybą, dažniausiai

tenkina tik ūkio narių poreikius. Tačiau vis daugiau pradeda kurtis

natūrinių ūkių, kurie orientuojasi į ggamybą rinkai.[3]

Lietuvoje smulkieji ūkiai sudaro daugumą. Šiuo metu šalyje yra apie

250 tūkst. žemės ūkio gamintojų, todėl manome, kad didžiausią dalį

tiesioginių išmokų gaus būtent tie 36 tūkst. registruotų ūkininkų, o

dauguma smulkių ūkininkų galės pasinaudoti kaimo plėtros priemonėmis, t.y.

gaus kompensacines išmokas ir labai daug išloš iš narystės.[4]

Parama pusiau natūriniams ūkiams – vienas iš būdų paspartinti ūkių

pertvarkymo procesą, reorganizuoti ūkius, taip, kad jie atitiktų Lietuvos

bei ES keliamus reikalavimus, didinti žemės ūkio sektoriaus

konkurencingumą, plėtoti žemės ūkiui alternatyvią veiklą.[6] Pusiau

natūriniai ūkiai galės įsigyti būtiniausias gamybos priemones, kurių dėka

sudaromos palankios laipsniško persitvarkymo į konkurencingą ūkį sąlygos.

Pagal šią priemonę numatoma remti ūkininkus, kurie nori pakeisti

pusiau natūrinį ūkininkavimą į veiklą, nukreiptą į rinkos poreikių

tenkinimą.[11] Tai būtų parama dar ne pramoniniams, bet jau gana

perspektyviems ūkiams, turintiems konkrečius plėtros planus, kaip jie taps

versliniais, komerciškai gyvybingais. Finansinė parama palengvintų ūkio

pertvarkymą bei stambinimą, palaikytų ūkininko pajamas. Tiktai svarbu

apsispręsti, kokį ūkį laikysime pusiau natūriniu.

Norintis gauti šią paramą ūkininkas turės atitikti tokius

reikalavimus: žemės ūkio naudmenų plotas turi būti ne mažesnis nei 0,3 ha

ir ne didesnis kaip 30 ha., ūkininkas turi būti užsiregristravęs ūkininkų

registre, mokėti soc. draudimo mokesčius bei vesti apskaitą; privalo

įrodyti, kad paskutinius dvejus metus jis teikę savo produkciją

supirkėjams; pajamos iš žemės ūkio turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc.

visų ppajamų; valda turi būti įtraukta į IAKS duomenų bazes; ūkininkas turi

būti ne vyresnis kaip 55 metų; negali turėti didesnės nei 12 melžiamų

karvių bandos; turi vesti buhalterinę apskaitą; negali būti jokios kitos

paramos krypties dalyvis; turi laikytis LR ir ES įstatymų bei nuostatų.[1]

Kandidatai paramai gauti turės pateikti savo ūkio viziją(tipinį verslo

planą). Maksimalus paramos dydis – 1000 Eurų (3452 litai) per metus.[6] 80

proc. šios sumos sudarys ES fondų, likusią dalį – šalies nacionalinės

biudžeto lėšos.[3]

Paramos mokėjimo laikotarpis –iki 5 metų, po 3 metų pagrindinai

patikrinant, ar sistemingai įgyvendinamas verslo planas. Išmoka bus mokama

ne ilgiau nei 5 metus nuo paraiškos padavimo dalyvauti programoje ir ne

ilgiau nei paramos gavėjui sueis 60 metų.[6]

Numatomos reikalingos lėšos vieneriems bei penkeriems metams 2.6 ES standartų diegimas

Kai kuriuose literatūros šaltiniuose išskiriama dar viena priemonė –

ES standartų diegimas. Ši priemonė leis įgyvendinti vieną iš kaimo plėtros

strategijos uždavinių – sukurti į rinką orientuotą konkurencingą žemės ūkį,

užtikrinantį aplinkosaugą, gyvūnų gerovę, higieną ir sanitariją, spartinant

pirminį žemės ūkio gamybos sektoriaus modernizavimą, pirminės žemės ūkio

produkcijos saugą ir kokybę bei saugaus darbo standartus. Ūkininkai bus

skatinami diegti naujas, ES standartais pagrįstas agrarinės aplinkosaugos

technologijas. Parama bus teikiama dengiant kaštus, atsirandančius dėl

žemės ūkio veiklos derinimo su ES keliamais reikalavimais.

Parama bus teikiama ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ar kitiems žemės

ūkio veiklos

subjektams. Parama bus teikiama pareiškėjams, valdantiems ne

mažiau kaip 3 ha žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės teise arba

nuomojantiems ją ne mažesniam kaip 5 metų laikotarpiui bei užsiimantiems

žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 1 metus.[11] III . LIETUVOS KAIMO ATEITIS ES SKAIČIAIS

2004-2006 m. Lietuvai iš ES biudžeto iš viso numatyta skirti 10,3

mlrd. litų. Ši suma prilygsta 2002 m. metinėms Lietuvos biudžeto išlaidoms

– 10,86 mlrd. litų. 10,3 mlrd sudaro 9,243 mlrd litų, kuriuos išsiderėjome

derybose įvairioms politikoms finansuoti, bei 1,043mlrd. litų per

specializuotus fondus.

ES ffinansinė parama Lietuvai žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje 2004-

2006 m. sudarys apie 2,5 mlrd. litų, arba vienam gyventojui teks apie 722

litus.

Lietuvai tapus ES nare, be tiesioginių išmokų, kurios kasmet iki 2014

m. didės po 10 proc., žemdirbiams numatyta parama kaimo plėtrai – 2004-2006

metais gausime apie 1,56 mlrd. litų, įskaitant nacionalinį

bendrafinansavimą. Šiomis lėšomis bus remiama visos kaimo plėtros plano

priemonės. IŠVADOS

Išanalizavus visą turėtą medžiagą galiu daryti išvadą, kad kaimo

plėtros planas 2004-2006 ir su juo gautos kompensacinės lėšos, bus efektyvi

priemonė lietuvos kaimo iir žemės ūkio kai kurioms problemoms spręsti ir

kaimui atgaivinti.

Dauguma ūkininkų, jeigu tik norės ir sugebės galės pasinaudoti gana

dosnia parama iš ES. Teikiama kompensacinė parama turėtų sureguliuoti ir

pagerinti ūkių struktūrą ir skatinti ūkių plėtrą – pagerės ūkininkų

amžiaus struktūra, ūkiai taps labiau modernizuoti, pagerės produkcijos

kokybė. Papildomos pajamos padidins finansines galimybes jauniems žmonėms

pasilikti gyventi ir imtis veiklos kaime. Teikiama parama turėtų paskatinti

ūkininkus labiau atkreipti dėmesį į gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimą.

Daug yra kaime veiklų ir vietų, kurias dar reikia tobulinti, tam ES ir

skiria lėšas. Taigi, ES mums 2004-2006m. duos kompensacines išmokas žemės

ūkiui ir kaimo plėtrai, tik ar jomis sugebės Lietuvos ūkininkai

pasinaudoti. LITERATŪRA

1. Kaimo plėtros planas 2004-2006 m./ http:// www.zum.lt.

2. Lietuvos kaimo ateitis ES skaičiais/Integracijos žinios.-2003, Nr.

3(45);

3. Smulkių žemdirbių ateitis – konkurencingi ūkiai. S.Likas/ Artojas.-

2002, Nr.2;

4. ES parama žemės ūkiui augs laipsniškai.V.Preikštaitė/Respublika.-

2002,lapkričio 15;

5. Kas mūsų laukia D. Miniataitė/ Mano ūkis.- 2003, kovo mėn.;

6. Kokios paramos gali tikėtis žemdirbys V. Žoštautienė/ Žemės ūkis.-

2003, Nr 4-5;

7. ES sstruktūrinių fondų parama žemdirbiams. A. Stasiukaitis/

Valstiečių laikraštis.-2003, balandžio 19;

8. ES struktūrinių fondų parama žemdirbiams. A. Stasiukaitis/

Valstiečių laikraštis.-2003, balandžio 23;

9. Naujos galimybės: kompensacijos už pasitraukimą iš rinkos/ Artojas.-

2003, Nr 2(4);

10. Galutiniai finansiniai derybų rezultatai/ Integracijos žinios.-

2003, Nr 1(43);

11. Europos sąjungos parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai/ Informacinis

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM leidinys;

12. Kas laukia smulkių ūkininkų įstojus į ES?//Aktualūs klausimai ir

atsakymai apie Lietuvos stojimą į ES.- Vilnius, 2003.

———————–

33750000

5 metams

5 metams

1 mmetams

1 metams

5 metams

1 metams

LR FINANSUOJAMA DALIS EURAIS(20proc.)

ES FINANSUOJAMA DALIS EURAIS (80proc)

REIKALINGOS LĖŠOS EURAIS

POTENCIALIŲ ŪKININKŲ SKAIČIUS